open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду
N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372
N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67

з Рішенням Конституційного Суду
N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000

Законами
N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393
N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172
N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175
N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду
N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31
- набирає чинності з 01.01.2004 року
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216
- набуває чинності з 01.01.2004 року
N 862-IV ( 862-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301
N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360
- набирає чинності з 01.01.2004 року
N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79
- набирає чинності з 15.01.2004 року
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду
N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від 20.05.2004 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні,
засади організації та діяльності, правового статусу і
відповідальності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
значення: територіальна громада - жителі, об'єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне
об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний
центр; адміністративно-територіальна одиниця - область, район,
місто, район у місті, селище, село; ( Офіційне тлумачення абзацу
третього статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001
( v011p710-01 ) від 13.07.2001 ) місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,
шляхом прямого голосування; загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),
селища, міста для вирішення питань місцевого значення; представницький орган місцевого самоврядування - виборний
орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону
наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення; районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та
міст; загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради,
визначений радою відповідно до закону; склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому
законом порядку; правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до
відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в
установленому законом порядку, яка становить не менш як дві
третини від загального складу ради; виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції
України та цього Закону створюються сільськими, селищними,
міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для
здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого
самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами; органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно
проживають на відповідній території в межах села, селища, міста; посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за
рахунок місцевого бюджету; делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої
влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також
повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються
відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням
районних, обласних рад; право комунальної власності - право територіальної громади
володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що
належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування; бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; районний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів
територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання; обласний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів
територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення
бюджетного вирівнювання; поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків; бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для реалізації програм
соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової
бази; мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий
обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень
місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб,
який гарантується державою; мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах
усієї території України; самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення
відповідної території для фінансування разових цільових заходів
соціально-побутового характеру.
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні
1. Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад.
2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у
місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, терміну проживання на
відповідній території, за мовними чи іншими ознаками
забороняються.
Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової
самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими
законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними
громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.
Стаття 5. Система місцевого самоврядування
1. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної
громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і
головою її виконавчого комітету.
Стаття 6. Територіальні громади
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села,
селища, міста.
2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в
одну територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого
самоврядування та обирати єдиного сільського голову.
3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається
за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних
громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних
органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету,
об'єднання комунального майна.
4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням
референдуму відповідної територіальної громади.
5. У містах з районним поділом територіальні громади районів
у містах діють як суб'єкти права власності.
Стаття 7. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке
питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до
відання місцевого самоврядування.
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,
віднесені законом до відання органів державної влади.
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими
для виконання на відповідній території.
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а
також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом,
визначаються законом про референдуми.
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами
місцевого самоврядування в їх діяльності.
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем
проживання визначається законом та статутом територіальної
громади.
Стаття 9. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати
розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради
визначається представницьким органом місцевого самоврядування або
статутом територіальної громади.
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у
встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на
відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд
шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади.
Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого

самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади
та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією
України, цим та іншими законами.
2. Обласні та районні ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених
Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень,
переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські,
селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування
діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах,
визначених цим та іншими законами.
4. Порядок формування та організація діяльності рад
визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також
статутами територіальних громад.
Стаття 11. Виконавчі органи рад
1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі
комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі
органи.
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої
влади.
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади,
які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної
територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради
може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу
ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами)
здійснює сільський голова одноособово.
Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова
1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою
особою територіальної громади відповідно села (добровільного
об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл),
селища, міста.
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки
в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на
постійній основі.
3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий
комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на
її засіданнях.
4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом
будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,
в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової
та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою
діяльністю, одержувати від цього прибуток. Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 12 див.
в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від
20.05.2004 )
5. На сільських, селищних, міських голів поширюються
повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про
статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. Офіційне тлумачення положень статті 12 див. в Рішеннях
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99,
N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
Стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські
слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання
та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать
до відання місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на
рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських
слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого
самоврядування.
4. Порядок організації громадських слухань визначається
статутом територіальної громади.
Стаття 14. Органи самоорганізації населення
1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх
створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів,
майна.
2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів
самоорганізації населення за місцем проживання визначаються
законом.
Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого

самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного
здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів
територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші
форми добровільних об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно
до законодавства в органах Міністерства юстиції України.
2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть
входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних
об'єднань органів місцевого самоврядування.
3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів
місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження
органів місцевого самоврядування.
Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова

основи місцевого самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і
наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в
межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою
діяльність відповідно до закону.
2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися
окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких
вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні
цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління
майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних
громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах
відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна
громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про
передачу права управління майном та фінансами відповідній міській
раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла
рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у
місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у
містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного
району у місті.
5. Від імені та в інтересах територіальних громад права
суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
інших місцевих бюджетів.
7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих
умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі
договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її
створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи
самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також
матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні,
обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України
і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з

підприємствами, установами та організаціями, що

перебувають у комунальній власності

відповідних територіальних громад
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній
власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах
їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
місцевого самоврядування.
Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з

підприємствами, установами та організаціями, що

не перебувають у комунальній власності

відповідних територіальних громад
1. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у
комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються
на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у
межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування
законом.
2. З питань, віднесених до відання органів місцевого
самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та
організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних
територіальних громад, надають відповідну інформацію.
3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з
ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення
перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не
перебувають у комунальній власності, з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста
1. З метою врахування історичних, національно-культурних,
соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на
основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти
статут територіальної громади села, селища, міста.
2. Статут територіальної громади підлягає державній
реєстрації в органах Міністерства юстиції України.
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту
територіальної громади може бути його невідповідність Конституції
та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної
громади може бути оскаржена в судовому порядку.
Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і

посадових осіб місцевого самоврядування
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України, і не повинен призводити до втручання органів
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами
місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве

самоврядування
Обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути
застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст,

районів і областей
1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну
символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні,
культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і
традиції.
2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування
сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена
символіка відповідно району, області.
3. Зміст, опис та порядок використання символіки
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей
визначаються відповідною радою згідно з законом.
Стаття 23. Підняття Державного Прапора України
На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети,
піднімається Державний Прапор України.
Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні
визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.
2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається
Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими
законами про міста Київ і Севастополь.
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності
Конституцією і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських

рад
Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і
вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими
законами до їх відання.
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських

рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються такі питання: 1) затвердження регламенту ради; 2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до
складу виконавчого комітету та його розпуск; 4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; 5) затвердження за пропозицією сільського, селищного,
міського голови структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх
утримання; 6) утворення за поданням сільського, селищного, міського
голови інших виконавчих органів ради; 7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про
його виконання; 8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників; 9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського
голови про діяльність виконавчих органів ради; 10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,
міському голові; 11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників
виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або
затверджує; 12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,
виконання ними доручень ради; 13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законом; 15) скасування актів виконавчих органів ради, які не
відповідають Конституції чи законам України, іншим актам
законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень; 16) прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках,
передбачених цим Законом; 17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо
організації проведення референдумів та виборів органів державної
влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського
голови; 20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації
населення окремими власними повноваженнями органів місцевого
самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних
та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування та про вихід з них; 22) затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх
ставок у межах, визначених законом; 25) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних)
коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів
про використання зазначених коштів; 26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик; 27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих
бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного
місцевого бюджету; 28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах; 29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних
громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету; 30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а
також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації
об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про
придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого
у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання
у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення,
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ
та організацій комунальної власності відповідної територіальної
громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 ) Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів,
створених колишніми сільськогосподарськими колективними та
державними господарствами, допускається лише за згодою
територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або
на підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини
першої статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III
( 2628-14 ) від 11.07.2001 ) 31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення; 32) створення у разі необхідності органів і служб для
забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності
спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення
повноважень цих органів (служб); 33) вирішення відповідно до законодавства питань про
створення підприємствами комунальної власності спільних
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 34) вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин; 35) затвердження відповідно до закону ставок земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є
у власності відповідних територіальних громад; 36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення,
а також про скасування такого дозволу; 37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом; 38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення
на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера
екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію; 39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується
за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і
звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції; Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на 2005 рік у
зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 )
від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх
справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на
відповідній території, порушення перед відповідними органами
вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих
органів у разі визнання їх діяльності незадовільною; Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Закону N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із
Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від
13.07.2001 ) 42) затвердження в установленому порядку місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних
населених пунктів, іншої містобудівної документації; 43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,
міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її
виключної компетенції; 44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому
чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність; 45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення
яких передбачено адміністративну відповідальність; 45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися
потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки; ( Частину першу статті 26
доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від
03.02.2004 ) 46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних
вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до
відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету
Міністрів України; 47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
органів територіальної самоорганізації населення у випадках,
передбачених цим Законом; 48) затвердження статуту територіальної громади; 49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки територіальної громади; 50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови),
якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка
використовується в офіційних оголошеннях; 51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у
комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з
комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів
державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом
51 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від
21.12.2000 ) 52) створення відповідно до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби. ( Частину першу статті 26 доповнено
пунктом 52 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від
29.05.2001 )
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з
районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї
статті, вирішуються такі питання: 1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи
в інтересах територіальних громад районів у містах; 2) встановлення нормативів централізації коштів від
земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів
міста.
3. Виключно на пленарних засіданнях міських (міст, де
утворені органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у
частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
1) утворення, реорганізації або ліквідації за погодженням з
відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі місцевої міліції;
2) погодження призначення на посади і звільнення з посад
керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та
дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення
або притягнення до відповідальності. Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
4. Виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних та
міських (міст, де відсутні органи внутрішніх справ) рад, крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі
питання:
1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицій про
введення або скорочення посад працівників місцевої міліції,
погодження призначення на посади і звільнення з посад начальників
структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції;
2) внесення в установленому порядку до відповідних органів
внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення
з посад начальників структурних підрозділів та дільничних
інспекторів місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до
відповідальності. Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005
рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,

селищних, міських рад
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і

культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) підготовка програм соціально-економічного та культурного
розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань
самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх
виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих
програм; 2) забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів; 3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових
ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління
соціально-економічним і культурним розвитком відповідної
території, а також визначення потреби у місцевих будівельних
матеріалах, паливі; 4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які
належать до комунальної власності відповідних територіальних
громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення
контролю за їх виконанням; 5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів
місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо
розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій
незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до
відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та
внесення пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до
планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих на відповідній території, з питань,
пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком
території, задоволенням потреб населення; 7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї
роботи на відповідній території; 8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної
громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
б) делеговані повноваження: 1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні
соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка
до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; 2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово
проживають на відповідній території.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на
затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;
щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати
виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних,
обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо
складання проектів районних і обласних бюджетів; 2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної громади; погодження в
установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та
організаціями, які не належать до комунальної власності; 3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад
порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у
спільній власності територіальних громад; 4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з
місцевого бюджету; 5) залучення на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих
на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних
коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових
засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; 6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного
місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування комунальних
підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що
стосуються спільних інтересів територіальних громад;
б) делеговані повноваження: 1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і
в організаціях незалежно від форм власності; 2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
цін і тарифів; 3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на
відповідній території.
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до комунальної власності відповідних територіальних громад; 2) встановлення порядку та здійснення контролю за
використанням прибутків підприємств, установ та організацій
комунальної власності відповідних територіальних громад; 3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,
установ та організацій комунальної власності відповідних
територіальних громад; 4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності,
які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення
сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть
надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та
результати відчуження комунального майна; ( Підпункт 4 пункту "а"
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV
( 997-14 ) від 16.07.99 ) б) делеговане повноваження: погодження в установленому порядку кандидатур для призначення
на посаду керівників підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, які перебувають у державній
власності.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального

господарства, побутового, торговельного

обслуговування, громадського харчування,

транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до
законодавства житла, що належить до комунальної власності;
вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і
споруд, що належать до комунальної власності; 3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання
громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві
житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій
для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам
квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння
створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,
реєстрація таких об'єднань; 4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;
прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного
транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до
закону; 5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать
до комунальної власності відповідних територіальних громад, а
також населення паливом, електроенергією, газом та іншими
енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та
очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води; 6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення
трупів тварин; 7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на
договірних засадах з цією метою коштів, трудових і
матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, а також населення; здійснення
контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць
відпочинку громадян; 8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку
всіх форм торгівлі; 9) встановлення зручного для населення режиму роботи
підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського
харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад; 10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у
випадках, передбачених законодавством; 11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших
місць поховання та їх охорони; 12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення
засобами транспорту і зв'язку; 13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством,
на розміщення реклами;
б) делеговані повноваження: 1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі,
громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку
транспорту і зв'язку; 2) здійснення відповідно до законодавства контролю за
належною експлуатацією та організацією обслуговування населення
підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та
громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,
зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших
об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними,
безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і
об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на
експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з
охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства; ( Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону
N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
захисту прав споживачів; 4) встановлення за погодженням з власниками зручного для
населення режиму роботи розташованих на відповідній території
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно
від форм власності; 5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення
контролю за його використанням; 6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують
соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них
плату; 7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та
додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах
та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно
від форм власності; 8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках
державних та комунальних організацій; 9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно
від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо
використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної
громади; 10) облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів
нерухомого майна незалежно від форм власності.
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального
господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,
а також шляхів місцевого значення; 2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника
на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності; 3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції
об'єктів на відповідній території; 4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку
потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів
інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 5) визначення у встановленому законодавством порядку
відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і
надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією; 6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних
місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови
населених пунктів, іншої містобудівної документації; 7) встановлення на відповідній території режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність; 8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження
об'єктів містобудування незалежно від форм власності;
б) делеговані повноваження: 1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
у порядку, встановленому законодавством; 2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням
містобудівного кадастру населених пунктів; 3) здійснення в установленому порядку державного контролю за
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації
при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з
порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,
а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та
безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в
районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних
явищ та процесів; 5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток
історії і культури, архітектури та містобудування,
палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних
заповідників; 6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань
містобудування.
2. До відання виконавчих органів міських рад (за винятком
міст районного значення), крім повноважень, зазначених у пункті
"б" частини першої цієї статті, належить також видача забудовникам
архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на
проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд,
благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,

культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать
територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими
закладами за місцем проживання, організація їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної
середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей,
молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної
орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності
дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих,
молодіжних та науково-просвітницьких організацій; 3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах
комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за
рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на
договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших
джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за
призначенням; 4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця
навчання і додому школярів; 5) вирішення питань про надання професійним творчим
працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під
майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої
діяльності; 6) організація медичного обслуговування та харчування у
закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих
закладах, які належать територіальним громадам або передані їм; 7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних
традицій населення, художніх промислів і ремесел; 8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових
організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за
місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
б) делеговані повноваження: 1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і
безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній
території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою,
вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах
або через національно-культурні товариства; 2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів
освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі
освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної
культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на
кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку
спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації
кадрів; 3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових
категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення; 4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні; 6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і
комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками,
створення умов для самоосвіти; 7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх; 8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне
державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому
числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та
утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних
закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання
громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах,
інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у
школах (групах з подовженим днем); 9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам,
пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове
користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також
визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг,
наданих безкоштовно або на пільгових умовах; 10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури,
збереження та використання культурного надбання; 11) реєстрація відповідно до законодавства статутів
(положень) розташованих на відповідній території закладів охорони
здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх,
фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування
індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони
здоров'я.
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних

відносин та охорони навколишнього природного

середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за
користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також
надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у
власності територіальних громад; визначення в установленому
порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля
та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування
комунальними та санітарними мережами відповідних населених
пунктів; 2) підготовка і подання на затвердження ради проектів
місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці
загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; 3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів про оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом; 4) справляння плати за землю;
б) делеговані повноваження: 1) здійснення контролю за додержанням земельного та
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель,
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення,
відтворенням лісів; 2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація
права користування землею і договорів на оренду землі; видача
документів, що посвідчують право власності і право користування
землею; 3) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів; ( Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в
редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне
використання природних ресурсів загальнодержавного значення; 5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому
законом; 6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Підпункт
6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV
( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 7) визначення території для складування, зберігання або
розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до
законодавства; 8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в
установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів
землеустрою; ( Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в
редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 10) здійснення контролю за впровадженням заходів,
передбачених документацією із землеустрою; ( Підпункт 10 пункту
"б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV
( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 11) створення та забезпечення функціонування місцевих
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є
складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації. ( Пункт "б" частини першої статті 33
доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від
28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст
районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"
частини першої цієї статті, належить координація на відповідній
території діяльності спеціально уповноважених державних органів
управління з охорони природи. ( Частина друга статті 33 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від
11.12.2003 )
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних
надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо
соціального захисту населення; 2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання
допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих
(померлих або визнаних такими, що пропали безвісти)
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у
запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку,
інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві
індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту
житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним
особам у першочерговому порядку земельних ділянок для
індивідуального будівництва, садівництва та городництва; 3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку,
інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу
товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними
цінами, а також безоплатного харчування; 4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих
бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх
громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій
малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян
в інших випадках, передбачених законодавством;
б) делеговані повноваження: 1) підготовка і подання на затвердження ради цільових
місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та
виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та
заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від
безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні
цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов
праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що
затверджуються відповідно районними, обласними радами; ( Підпункт
1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV
( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 2) забезпечення здійснення передбачених законодавством
заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов
інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як
жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які
втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку,
які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки
інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,
дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї
громадян; 3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання
пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань
опіки і піклування; 5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги
громадянам, які постраждали від стихійного лиха; 6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання
компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених
законодавством; 7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для
осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та
студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а
також за договорами - на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до інших форм власності; 8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням
соціального захисту працівників підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах
із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення
атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим
актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до
законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
( Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону
N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території; реєстрація колективних
договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням; 10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і
порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд
за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів
потребують постійного стороннього догляду; 11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності
відомостей про наявність вільних робочих місць (посад);
організація інформування населення про потребу підприємств,
установ та організацій усіх форм власності у працівниках; 12) бронювання в порядку, встановленому законом, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб,
які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і
не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів
таких робочих місць; прийняття рішень про створення на
підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих
місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної
підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких
робочих місць; 13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і
фондів, інших неприбуткових організацій.
2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад,
крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї
статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам
освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які
працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством
пільг.
Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної

діяльності
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) укладення і забезпечення виконання у встановленому
законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на
придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання
послуг; 2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території,
незалежно від форм власності; 3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з
іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної
інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій
для створення робочих місць;
б) делеговані повноваження: 1) організація та контроль прикордонної і прибережної
торгівлі; 2) створення умов для належного функціонування митних
органів, сприяння їх діяльності; 3) забезпечення на відповідній території в межах наданих
повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать такі делеговані повноваження: 1) сприяння організації призову громадян на строкову
військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх
мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,
організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових
зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу
військового комісара про оголошення мобілізації; 2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на
підприємствах, в установах та організаціях відповідно до
законодавства; 3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з
мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній
території; 4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з
наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам
Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших
об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх
використанням, наданням послуг; 5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська
підприємствами та організаціями, що належать до комунальної
власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів; 6) здійснення заходів щодо створення належних умов для
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України; 7) сприяння Державній прикордонній службі України у
підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; ( Пункт 7
статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року ) 8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання
населення.
Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань

адміністративно-територіального устрою
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: 1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ,
парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території
відповідного населеного пункту; 2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах
повноважень, визначених законом.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,

правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок
коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність
працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для
них необхідних житлово-побутових умов; Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії
Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із
Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,
служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури; 3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні
вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх
повноважень; 4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, які обмежують права
територіальної громади, а також повноваження органів та посадових
осіб місцевого самоврядування; 5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
створення відповідно до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів
місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників
такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для
них необхідних житлово-побутових умов; ( Пункт "а" частини першої
статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 2470-III
( 2470-14 ) від 29.05.2001 ) 6) створення в установленому порядку комунальних
аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )
від 29.05.2001 ) 7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру; ( Пункт "а" частини
першої статті 38 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 ) 8) розроблення та здійснення заходів щодо
матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних
аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 8 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )
від 29.05.2001 ) 9) організація в установленому порядку навчання особового
складу комунальних аварійно-рятувальних служб та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( Пункт "а"
частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 ) 10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній
території, та інших архівних документів, що не належать до
Національного архівного фонду; ( Пункт "а" частини першої статті
38 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 )
від 06.03.2003 )
б) делеговані повноваження: 1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності; 2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів
відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського
порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій,
врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження
матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту "б" частини першої
статті 38 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 3) вирішення відповідно до закону питань про проведення
зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних,
видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; 3-1) погодження проекту плану проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки; взаємодія з органами військового управління
під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання
і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
відповідно до закону; ( Пункт "б" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )
від 03.02.2004 ) 4) розгляд справ про адміністративні правопорушення,
віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних
комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування
їх діяльності; 5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до
їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком
виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад); Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від
11.01.2000 ) 6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації
підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності,
розташованих на відповідній території, а також положень про
організації орендарів; 7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які
створюються і діють відповідно до законодавства.
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст
районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"
частини першої цієї статті, належить: 1) утворення комісій у справах неповнолітніх та спостережної,
спрямування їх діяльності; 2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні
додержання правил паспортної системи; 3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства
внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для
служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ; 4) зберігання документів Національного архівного фонду, що
мають місцеве значення, і управління архівною справою та
діловодством на відповідній території. ( Частину другу статті 38
доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від
06.03.2003 )
3. До відання виконавчих органів міських (міст, де утворені
органи внутрішніх справ) рад належить підготовка і внесення разом
з відповідними місцевими державними адміністраціями на розгляд
ради пропозицій, погоджених з відповідними головними управліннями,
управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, щодо
утворення, реорганізації або ліквідації місцевої міліції,
чисельності її працівників згідно з нормативами, затвердженими
Міністерством внутрішніх справ України, витрат на утримання та
матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої міліції,
навчання її працівників, створення для них необхідних
житлово-побутових умов. ( Статтю 38 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію
Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними

нагородами України
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають
клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами
України. Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III
( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,

селищних, міських рад
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім
повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм
законом повноваження.
Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та

їх виконавчих органів

1. Питання організації управління районами в містах належать
до компетенції міських рад.
2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх
виконавчі органи відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном
та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності
територіальних громад районів у містах, формують, затверджують,
виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання,
утворюють за погодженням з відповідними головними управліннями,
управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі місцеву
міліцію; погоджують призначення на посади і звільнення з посад
керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та
дільничних інспекторів цієї міліції; вносять у встановленому
порядку пропозиції щодо їх заохочення або притягнення до
відповідальності; заслуховують звіти начальників органів
внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, а також
керівників місцевої міліції про стан громадської безпеки та
охорони громадського порядку на відповідній території; порушують
перед відповідними органами питання про звільнення з посад цих
керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною, а також
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і
межах, що визначаються міськими радами. ( Частина друга статті 41
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )
3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх
виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за
узгодженням з районними у містах радами з урахуванням
загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних
громад районів у містах.
4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у
місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською
радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного
скликання.
5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у
містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших
законів.

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського

голови
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови
починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною,
міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про
його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої
обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового
припинення його повноважень. У разі дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості
виконання ним своїх повноважень повноваження сільського,
селищного, міського голови здійснює секретар відповідної
сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної,
міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту
дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного
сільського, селищного, міського голови відповідно до закону.
( Частина перша статті 42 в редакції Закону N 2055-IV ( 2055-15 )
від 06.10.2004 )
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть
бути припинені достроково у випадках, передбачених цим Законом. У
разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови відповідна рада призначає та проводить вибори
сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув,
згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) у
стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його
повноважень. ( Частина друга статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004 )
3. Сільський, селищний, міський голова: 1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання
Конституції та законів України, виконання актів Президента України
та відповідних органів виконавчої влади; 2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу
відповідної ради та її виконавчого комітету; 3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на
посаду секретаря ради; 5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і
персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету; 7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого
комітету; 8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок
денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його
виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх
виконання; 10) призначає на посади та звільняє з посад керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт
десятий частини третьої статті 42 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 ) 11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму,
відповідної ради, її виконавчого комітету; 13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому
числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням,
визначеним радою; 14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий
комітет у відносинах з державними органами, іншими органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності,
громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства; 15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та
інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
органів; 16) укладає від імені територіальної громади, ради та її
виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з
питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на
затвердження відповідної ради; 17) веде особистий прийом громадян; 18) забезпечує на відповідній території додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,
визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до
виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її
виконавчих органів; 20) видає розпорядження у межах своїх повноважень; 21) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, організацію охорони громадського порядку і
громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності
та належну організацію роботи місцевої міліції; ( Частину третю
статті 42 доповнено пунктом 21 згідно із Законом N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 22) вносить до головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі пропозиції щодо призначення на посади
і звільнення з посад працівників місцевої міліції, їх заохочення
або притягнення до відповідальності. ( Частину третю статті 42
доповнено пунктом 22 згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 ) Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 42 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від
06.07.99 )
4. Сільський, селищний, міський голова несе персональну
відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 42 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від
06.07.99 )
5. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний,
міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед
територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою,
а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним
органам виконавчої влади. Офіційне тлумачення положень частини п'ятої статті 42 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від
06.07.99 )
6. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу
на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на
відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини
депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова
зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих
органів ради у будь-який визначений ними термін. Офіційне тлумачення положень частини шостої статті 42 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від
06.07.99 )

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними

радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішуються такі питання: 1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх
з посади; 2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; 3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення
про неї; 4) затвердження за пропозицією голови ради структури,
чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та
її виконавчого апарату; 5) затвердження регламенту ради; 6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про
його виконання; 7) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників; 8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників
органів, які рада утворює, обирає та призначає; 9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законодавством; 11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення
щодо проведення консультативного опитування з питань, які
стосуються їх спільних інтересів; 13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо
організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів
органів державної влади і місцевого самоврядування; 14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки району, області; 15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до
асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад, а також про вихід із них; 16) затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм
з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; 17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів,
внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; 18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного
значення; 19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про
продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів
комунальної власності, які забезпечують спільні потреби
територіальних громад і перебувають в управлінні районних,
обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому
законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 ) 20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників; 21) вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин; 22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів відповідно
районного, обласного значення, а також про скасування такого
дозволу; 23) встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження
або заборони використання підприємствами питної води у промислових
цілях; 24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів про оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються
законом; 25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,
міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних
та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних
органів пропозицій з цих питань; 26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і в порядку, визначених законом; 27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад; 28) заслуховування звітів голів місцевих державних
адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення
місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою
повноважень; 29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації; 30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад
у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,
обласних рад та їх органів; 31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
голови відповідної місцевої державної адміністрації; 32) надання згоди на передачу об'єктів з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають
в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також
щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу
статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV
( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
33) утворення за погодженням з відповідними головними
управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
місцевої міліції; погодження призначення на посади і звільнення з
посад керівника місцевої міліції та начальників структурних
підрозділів цієї міліції й дільничних інспекторів міліції,
внесення пропозицій щодо їх заохочення або притягнення до
відповідальності; ( Частину першу статті 43 доповнено пунктом 33
згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію
Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
34) заслуховування звітів начальників органів внутрішніх
справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників
місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони
громадського порядку на відповідній території, порушення перед
відповідними органами питання про звільнення з посад цих
керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною; ( Частину
першу статті 43 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим
та іншими законами.
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі
питання: 1) затвердження відповідно до законодавства правил забудови і
благоустрою населених пунктів області; 2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з
питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які
передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
( Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі
Закону N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з
01.01.2004 року )
4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і
порядку, передбачених законом.
4. Виключно на пленарних засіданнях районних рад, крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються
питання про внесення до обласної ради погоджених з відповідними
головними управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі пропозицій про введення або скорочення посад
працівників місцевої міліції. ( Статтю 43 доповнено частиною
четвертою згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 -
дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад

відповідним місцевим державним адміністраціям
1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження: 1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів
і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях
компактного проживання національних меншин - також програм їх
національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших
матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення
виконання рішень ради; 2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального та
культурного розвитку України; 3) забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів; 4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої
влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного
бюджету України; 5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області; 6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території, і
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і
виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи
щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності,
до участі в обслуговуванні населення відповідної території,
координація цієї роботи; 8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту; 9) підготовка питань про визначення у встановленому законом
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток
історії та культури, архітектури і містобудування,
палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних
заповідників місцевого значення; 11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами; 12) видача відповідно до законодавства забудовникам
архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на
проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд,
благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт; 13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки,
усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і
спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної
народної творчості, національно-культурних традицій населення,
художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок,
національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони
здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну,
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або
культури, які охороняються законом; 15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Пункт 15
частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від
19.06.2003 ) 16) координація на відповідній території діяльності місцевих
землевпорядних органів; 17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок; 18) забезпечення виконання заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, прийнятих районними,
обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003 - набирає
чинності з 15.01.2004 року )
2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,
обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі
повноваження: 1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на
розвиток шляхів загального користування в області; 2) погодження у випадках, передбачених законом, з
відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо
розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять
до фондів охорони навколишнього природного середовища; 3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до
категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у
випадках і порядку, передбачених законом; 4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про
заборону використання окремих природних ресурсів загального
користування; 5) визначення відповідно до законодавства режиму використання
територій рекреаційних зон; 6) затвердження для підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів
забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у
випадках, передбачених законом.

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та

посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 45. Порядок формування рад
1. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх
створення), районні, обласні ради складаються з депутатів, які
обираються населенням відповідної території на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Порядок організації і проведення виборів депутатів
визначається законом.
3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до
закону про вибори.
4. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як
двох третин депутатів від загального складу ради.
5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до
обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати
повноваження рада попереднього скликання.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких
депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві
третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така
рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів
від загального складу ради.
7. Строк повноважень рад - чотири роки.
Стаття 46. Сесія ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно.
Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань
постійних комісій ради.
2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської,
районної у місті ради скликається відповідною територіальною
виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у
правомочному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої
комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та
сільського, селищного, міського голови і визнання їх повноважень.
3. Першу сесію районної, обласної ради скликає і веде голова
відповідної територіальної виборчої комісії.
4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної,
міської - відповідно сільським, селищним, міським головою;
районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради.
5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше
одного разу на квартал.
6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного,
міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради
або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:
сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської,
селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради
- заступником голови відповідної ради.
У цих випадках сесія скликається: 1) відповідно до доручення сільського, селищного, міського
голови (голови районної у місті, районної, обласної ради); 2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної
у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав
сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених
частиною сьомою цієї статті; 3) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у
строки, передбачені цим Законом.
7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради
повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї
третини депутатів від загального складу відповідної ради,
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією
не менш як однієї третини депутатів від загального складу
відповідної ради або голови відповідної місцевої державної
адміністрації.
8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій
та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на
вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, сесія
може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не
менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
9. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома
депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у
виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням
часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається
внести на розгляд ради.
10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде
відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках,
передбачених частиною шостою цієї статті, - секретар ради; сесію
районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або його
заступник. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті,
сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої
скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде
за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.
11. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні
бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися
сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями,
депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної
адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами
громадян.
13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент
роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії
ради.
14. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею
питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного
сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії
визначаються регламентом ради.
15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради,
прийняті нею рішення підписуються сільським, селищним, міським
головою, районної у місті, районної, обласної ради - головою
відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно секретарем
сільської, селищної, міської ради, заступником голови районної в
місті, районної, обласної ради, а у випадку, передбаченому
частинами сьомою та дев'ятою цієї статті, - депутатом ради, який
за дорученням депутатів головував на її засіданні.
16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада
може прийняти рішення про проведення закритого пленарного
засідання.
Стаття 47. Постійні комісії ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з
числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю
за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень
у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури
комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані
сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної,
міської ради, голова районної у місті (у разі її створення),
районної, обласної ради, їх заступники.
4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною
ініціативою попередньо розглядають проекти програм
соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету,
звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання
про стан та розвиток відповідних галузей господарського і
соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на
розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки
з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і
співдоповідями.
5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,
які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або
погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника
голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря
сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою
вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та
виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у
місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради,
місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та
організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності
та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки
рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках -
на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням
рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті ради.
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання,
та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від
керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх
філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на
голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії,
дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з
іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу
по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності
голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з
інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або
секретар комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається в міру
необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як
половина від загального складу комісії.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні
комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації
постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального
складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його
відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи
засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому
розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями,
посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду
і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений
ними строк.
12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів
рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з
залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть
за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,
заступника голови районної у місті, районної, обласної ради,
секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися
постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті
постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються
головами відповідних постійних комісій.
13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських
засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з
питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними
перед нею.
15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок
організації роботи постійних комісій визначаються регламентом
відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що
затверджується радою.
Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які
обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з
конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень
місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і
пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради,
її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову
вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї
третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться,
як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової
контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі
спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати
інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради
припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо
результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення
повноважень ради, яка створила цю комісію.
Стаття 49. Депутат ради
1. Повноваження депутата ради починаються з моменту
офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією
на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень
депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового
скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково
у випадках, передбачених законом.
2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади,
має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у
діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед
виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат,
крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних
комісій ради.
3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для
здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом
випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або
службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за
основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською
діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради,
засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його
обрано.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії,
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її
органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією
про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які
розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та
інших комісій ради, до складу яких його обрано.
7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради
та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній
території, а депутат міської (міста обласного значення), районної,
обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з
питань, віднесених до відання ради.
8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит,
зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради
у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За
результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії
ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії,
розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради
або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам
та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і
зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи
повідомити депутатові та раді.
10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними
документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого
самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії
депутатської діяльності визначаються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом, законом про статус депутата
( 3949-12 ), іншими законами.
Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради
1. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за
пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною
радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в
раді на постійній основі.
2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може
суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на
громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи
в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю,
одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
3. Секретар сільської, селищної, міської ради: 1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього
Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського
голови; ( Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із
Законом N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004 ) 2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною
шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до
відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,
питання, які передбачається внести на розгляд ради; 3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,
передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; 4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на
розгляд ради; 5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і
населення, організує контроль за їх виконанням; 6) за дорученням сільського, селищного, міського голови
координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм
доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства
здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням
референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого
самоврядування; 9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого
самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим
самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує
доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського
голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю
ради та її органів.
4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно
здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету
відповідної ради.
5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради
можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,

районної у місті ради
1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який
утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після
закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського
голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет
здійснює свої повноваження до сформування нового складу
виконавчого комітету.
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається
відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету
сільської, селищної, міської ради затверджується радою за
пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у
місті ради - за пропозицією голови відповідної ради.
3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно
сільського, селищного, міського голови, районної у місті
ради - голови відповідної ради, заступника (заступників)
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті
ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також
керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
інших осіб. ( Частина третя статті 51 в редакції Закону N 862-IV
( 862-15 ) від 22.05.2003 )
4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,
міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.
5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської
ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у
місті ради - голова відповідної ради. У виконавчому комітеті
сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням
ради може здійснювати секретар відповідної ради.
6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім
тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на
час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення
повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих
або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку
за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням
обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету.
7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і
працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо
обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю),
встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського
голови.
8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним
раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним
органам виконавчої влади.
9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті ради не можуть входити депутати
відповідної ради, крім секретаря ради.
Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської,

селищної, міської, районної у місті ради
1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати
питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.
2. Виконавчий комітет ради: 1) попередньо розглядає проекти місцевих програм
соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з
інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що
вносяться на розгляд відповідної ради; 2) координує діяльність відділів, управлінь та інших
виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідної територіальної
громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; 3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих
йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також
їх посадових осіб.
3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами,
управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським,
селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської,

селищної, міської, районної у місті ради
Основною формою роботи виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є
його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються
відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної
у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості
здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного,
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру
необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є
правомочними, якщо в них бере участь більше половини від
загального складу виконавчого комітету.
Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи

сільської, селищної, міської, районної у місті

ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може
створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для
здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад.
2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є
підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила,
підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,
міському голові, голові районної у місті ради.
3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським,
селищним, міським головою, головою районної у місті ради
одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням
з відповідними органами виконавчої влади.
4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи
ради затверджуються відповідною радою.
Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її
створення) ради обирається відповідною радою з числа її депутатів
у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
2. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради
нового скликання, крім випадків дострокового припинення
повноважень голови ради відповідно до цього Закону.
3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може
мати інший представницький мандат, суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах
(крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час),
займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього
прибуток.
4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може
бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення
проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального
складу ради шляхом таємного голосування.
5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на
розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального
складу ради.
6. Голова районної, обласної, районної у місті ради: 1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до
відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради,
питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання
ради; 2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на
її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує
контроль за їх виконанням; 3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду
заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції
щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх
утримання; 4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних
комісій ради; 5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм
доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними
своїх повноважень; 7) організує відповідно до законодавства проведення
референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого
самоврядування; 8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її
створення); 9) призначає і звільняє керівників та інших працівників
структурних підрозділів виконавчого апарату ради; 10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та
її виконавчого апарату; 12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; 13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде
особистий прийом громадян; 14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів,
обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань
місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення
ради; 15) представляє раду у відносинах з державними органами,
іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ,
організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах
відповідно до законодавства; 16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад
у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,
обласних рад та їх органів; 17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного
разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у
визначений радою термін; 18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах
своїх повноважень видає розпорядження.
Стаття 56. Заступник голови районної, обласної, районної

у місті ради
1. Заступник голови районної, обласної, районної у місті (у
разі її створення) ради обирається відповідною радою у межах
строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного
голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника
голови ради нового скликання, крім випадків дострокового
припинення його повноважень.
2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з
посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного
голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на
розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального
складу ради або голови ради.
3. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або
неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин
здійснює повноваження голови відповідної ради.
4. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі.
На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом
для голови ради.
Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради
1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію)
ради. Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який
попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що
передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради
може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради,
його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені
представники депутатських груп і фракцій.
3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї,
що затверджується радою.
Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради
1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує
здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим
та іншими законами.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове,
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню
відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними
громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та
посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його
структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою
за поданням її голови.
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова
відповідної ради.
Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого

самоврядування
1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші
акти у формі рішень.
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після
обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім
випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів
голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради
включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере
участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі
поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування
обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16
статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього
Закону.
4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний
строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським,
селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд
відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у
двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила
зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила
попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу
ради, воно набирає чинності.
5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не
встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень
приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його
засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого
комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,
головою районної у місті ради.
7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови
(голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету
ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та
внести це питання на розгляд відповідної ради.
8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у
місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає
розпорядження.
9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до
власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані
відповідною радою.
10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з
мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України
визнаються незаконними в судовому порядку.
11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути
видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Розділ III
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 60. Право комунальної власності
1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах
належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси,
підприємства, установи та організації, в тому числі банки,
страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні
підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади
культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального
обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі
об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права
комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
2. Підставою для набуття права комунальної власності є
передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими
суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення,
придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку,
встановленому законом.
3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах
безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть
об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності
об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та
організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад
сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної
власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах
територіальних громад відповідно до закону здійснюють
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження
об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі
майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної
власності у постійне або тимчасове користування юридичним та
фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати,
використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження,
визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування
об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і
оренду.
6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права
комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від
відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до
відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування
заходів, передбачених бюджетами розвитку.
7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого
самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні
ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати
обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
8. Право комунальної власності територіальної громади
захищається законом на рівних умовах з правами власності інших
суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути
вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права
власності без згоди безпосередньо територіальної громади або
відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за
винятком випадків, передбачених законом.
9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх
створення) ради мають право: 1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну
власність відповідних територіальних громад підприємств, установ
та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що
належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають
важливе значення для забезпечення комунально-побутових і
соціально-культурних потреб територіальних громад; 2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень,
споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території,
якщо вони можуть бути використані для забезпечення
комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних
громад; 3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 61. Місцеві бюджети
1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах,
районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють,
затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим
Законом та законом про бюджетну систему.
2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні
бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх
відповідного розподілу між територіальними громадами або для
виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних
засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних
соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх
виконання.
3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів
здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом
та законом про бюджетну систему.
4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та
закріпленими за ними на стабільній основі законом
загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати
напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до
закону.
5. Втручання державних органів у процес складання,
затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за
винятком випадків, передбачених цим та іншими законами.
Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих

бюджетів
1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере
участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль
за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів
та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого
самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення
послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли
доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних
податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого
бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного
бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом про
державний бюджет.
2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на
основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з
урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного
стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних
соціальних потреб, встановленого законом.
Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів
1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,
визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом
порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових
платежів.
2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх
створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що
визначаються відповідними міськими радами.
3. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів
визначається законом про бюджетну систему та іншими законами.
4. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються
доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи,
необхідні для забезпечення виконання делегованих законом
повноважень органів виконавчої влади.
5. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет
розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини
податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих
позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.
6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді
дотацій, субвенцій, розподіляються обласними радами між районними
бюджетами і бюджетами міст обласного значення у розмірах,
необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних
розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а також
використовуються для фінансування з обласного бюджету спільних
проектів територіальних громад.
7. Кошти обласного бюджету, передані державою у вигляді
дотацій, субвенцій, зараховуються до районних бюджетів і
розподіляються районними радами між місцевими бюджетами у
розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче
мінімальних розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а
також використовуються для фінансування з районного бюджету
спільних проектів територіальних громад.
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів
1. Видатки, які здійснюються органами місцевого
самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і
цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад;
видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами
заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних
громад, - відповідними районними та обласними бюджетами.
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх
створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються
коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх
використання.
3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні
адміністрації в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними
радами.
4. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо
передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету
розвитку.
5. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування
установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних
асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм
соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаних
із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також
на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з
розширеним відтворенням.
7. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини:
видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого
самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих
законом повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 65. Використання вільних бюджетних коштів
Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих
бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в
результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у
видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених
законом. Рішення про використання таких коштів приймається
відповідною радою.
Стаття 66. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів
1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом
повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня
мінімальних соціальних потреб.
2. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих
бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів, порядок
використання яких передбачено статтею 65 цього Закону.
3. У разі коли вичерпано можливості збалансування доходів і
видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття
видатків, необхідних для здійснення органами місцевого
самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення
населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб,
держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі
необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді
дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.
Стаття 67. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням

органами місцевого самоврядування повноважень

органів виконавчої влади та виконанням

рішень органів державної влади
1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами
місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів
виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами
місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в
Законі України про Державний бюджет України.
2. Рішення органів державної влади, які призводять до
додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково
супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів.
Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в
межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної
влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими
ресурсами, компенсуються державою.
Стаття 68. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування можуть мати позабюджетні
цільові (у тому числі валютні) кошти. 2. Ці кошти перебувають на спеціальних рахунках в установах
банків. 3. Порядок формування та використання позабюджетних цільових
(у тому числі валютних) коштів місцевого самоврядування
визначаються положеннями про ці кошти, що затверджуються
відповідною радою.
Стаття 69. Місцеві податки і збори
1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону
можуть встановлювати місцеві податки і збори. Місцеві податки і
збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
2. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть
запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного
самооподаткування.
Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у

фінансово-кредитних відносинах
1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого
самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати
місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з
інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх
погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в
банківських установах.
2. Органи місцевого самоврядування можуть у межах
законодавства створювати комунальні банки та інші
фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні
їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати
відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх
до доходної частини відповідного місцевого бюджету.
Розділ IV
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та

посадових осіб
1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого
самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.
2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені
Конституцією України ( 254/96-ВР ), цим та іншими законами до
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в
інших випадках, передбачених законом.
3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань,
які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна
повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого
самоврядування.
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають
право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих
органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, які обмежують права
територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб
місцевого самоврядування.
Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних

адміністрацій районним, обласним радам
1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним
районним, обласним радам у виконанні програм
соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних
бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень,
делегованих їм відповідними районними, обласними радами, а також у
виконанні рішень рад з цих питань.
2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування
висловити недовіру голові відповідної місцевої державної
адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення
і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.
3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної
адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від
загального складу відповідної ради, Президент України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та

посадових осіб місцевого самоврядування
1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови
районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в
межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма
розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які
постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого
самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на
відповідній території підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих
органів для подання інформації з питань, віднесених до відання
ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, а також громадяни несуть встановлену законом
відповідальність перед органами місцевого самоврядування за
заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або
бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих
їм повноважень.
Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть
відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою,
державою, юридичними і фізичними особами.
2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією
України, цим та іншими законами.
Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед територіальними

громадами
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є
підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед
територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два
рази на рік, інформують населення про виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету,
з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними
громадами про свою діяльність.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково
припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони
України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують
здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень
органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними
громадами визначаються цим та іншими законами.
Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед державою
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть
відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів
України.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань
здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування перед юридичними і

фізичними особами
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого
самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого
бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або
бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок
їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних
осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності
органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в
судовому порядку.
Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в
місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у
випадках: 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції
України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи
при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у
відповідність із законом; 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у
строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань,
віднесених до її відання.
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в
місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї
статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за
рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого
референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради
визначається законом про місцеві референдуми.
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської,
селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого
референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським
головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що
проживають на відповідній території і мають право голосу.
4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї
статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними,
висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада
України може призначити позачергові вибори сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про
призначення Верховною Радою України позачергових виборів
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної
ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським,
селищним, міським головою, головою обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації.
5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається
законом про вибори.
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада,
повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого
референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України
прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує
діяти до обрання нового складу відповідної ради.
Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,

селищного, міського голови, голови районної

у місті, районної, обласної ради
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті, районної, обласної ради вважаються
достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або
оголошення таким, що помер; 6) його смерті.
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть
бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або
закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення
наданих йому повноважень.
3.( Положення частини третьої статті 79 втратило чинність, як
таке, що є неконституційним, в частині щодо дострокового
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за
рішенням відповідної ради "в інших випадках", тобто з підстав, не
передбачених частиною другою цієї статті, на підставі Рішення
Конституційного Суду N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000 )
Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності
підстав, передбачених частиною другою цієї статті, та в інших
випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого
референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом
таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів
від загального складу ради. Порядок проведення місцевого
референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови визначається законом про місцеві
референдуми.
4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо
дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як
за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої
частини громадян, що проживають на відповідній території і мають
право голосу.
5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій
сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків
відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може
призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського
голови. Питання про призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може
порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською,
селищною, міською радою, головою обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації.
6. Порядок проведення позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови визначається законом про вибори.
7. Повноваження сільського, селищного, міського голови
припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною
радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільського, селищного, міського голови - в
день обрання головою іншої особи.
8. Повноваження голови районної в місті, районної, обласної
ради також припиняються достроково в порядку, передбаченому
статтею 55 цього Закону. Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів

самоорганізації населення
1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються
достроково у разі: 1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету,
загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень; 2) його саморозпуску.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу
самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян,
що утворили даний орган, або відповідною радою.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття
інших законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а
також законів про міста Київ і Севастополь.
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні,
обласні ради після набрання чинності цим Законом здійснюють
повноваження, передбачені Конституцією України і цим Законом. Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом
здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Обрання нового
складу цих рад проводиться в порядку, що передбачається цим та
іншими законами. Рішення про проведення референдумів територіальних громад
міст з районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у
містах рад відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на
вимогу не менш як однієї десятої членів цих громад або половини
від загального складу депутатів відповідних міських рад. Рішення
міських рад з цього питання приймаються з урахуванням думки
районних у містах рад та членів територіальних громад цих міст.
Рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських
рад із зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за
шість місяців до дня проведення чергових виборів.
3. З набранням чинності цим Законом голови сільських,
селищних, міських рад набувають статусу сільських, селищних,
міських голів.
4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних,
міських голів вибори сільських, селищних, міських голів
проводяться в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори
депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних
у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ).
( Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону
N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001 )
6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний
устрій України у територіальних громадах, що складаються з жителів
кількох населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних,
міських рад, а також сільських, селищних, міських голів
проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм.
7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний
устрій України територіальні громади села, селища, міста, що
добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, шляхом
місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї
громади лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази,
достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій
і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та
органів місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги
здійснюються Верховною Радою України.
9. До прийняття законів, які визначатимуть порядок формування
місцевих бюджетів відповідно до Конституції України і цього
Закону, місцеві бюджети формуються в порядку, встановленому
законами про бюджетну та податкову системи.
10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття
Конституції України у встановленому законодавством порядку
передане державою до комунальної власності
адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших
законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому
законом порядку, є комунальною власністю відповідних
територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів,
а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно
до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або
уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна
здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним
органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні,
обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної
власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів,
спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх
території і задовольняють колективні потреби виключно цих
територіальних громад. Правовий режим майна спільної власності територіальних громад
визначається законом. Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна
України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
подають на розгляд Верховної Ради України проект закону про
комунальну власність.
11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції
України та цього Закону у двомісячний термін після набрання
чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади суміщають
керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють
виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування
повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям.
12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування. З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність: Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів
Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 28, ст.387, N 31, ст.438, N 33, ст.475,
ст.476; 1993 р., N 7, ст.54, N 17, ст.184, N 18, ст.189, N 19,
ст.199, N 26, ст.277; 1995 р., N 22, ст.171; 1996 р., N 16,
ст.71); Закон України "Про формування місцевих органів влади і
самоврядування" ( 3917-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 22, ст.144, N 26, ст.217); Закон України "Про Представника Президента України"
( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,
ст.335, N 31, ст.437; 1993 р., N 19, ст.197); Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію
Закону України "Про Представника Президента України"
( 2168-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,
ст.336, N 31, ст.447, N 33, ст.485).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1997 року

N 280/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: