open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31, ст.199
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.52
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.190 N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.434 N 2137-IV ( 2137-15 ) від 02.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.38 N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.74 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343
N 4565-VI ( 4565-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2012, N 51, ст.574 }

{ У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено
словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального
самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування"
замінено словами "місцевого самоврядування", слова
"санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33),
"продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я
України" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та
"центральний орган виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства
оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України",
"Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів
України", "Державного комітету у справах охорони державного
кордону України", "Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації" замінено
відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з
питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з
питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої
влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої
влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону", "центральним
органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології
та сертифікації" згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 )
від 07.02.2002 }
{ У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого

управління" замінено словами "Державного управління

справами" згідно із Законом N 2137-IV ( 2137-15 )

від 02.11.2004 }

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає
відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств,
установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації
державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому
значенні:
санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан
здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому
показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної
території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри
факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах,
визначених санітарними нормами;
середовище життєдіяльності людини (далі - середовище
життєдіяльності) - сукупність об'єктів, явищ і факторів
навколишнього середовища (природного і штучно створеного), що
безпосередньо оточують людину і визначають умови її проживання,
харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо;
фактори середовища життєдіяльності - будь-які біологічні
(вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні, генетично
модифіковані організми, продукти біотехнології тощо), хімічні
(органічні і неорганічні, природні та синтетичні), фізичні (шум,
вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче
та інші види випромінювання), соціальні (харчування,
водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання,
виховання тощо) та інші фактори, що впливають або можуть впливати
на здоров'я людини чи на здоров'я майбутніх поколінь;
шкідливий вплив на здоров'я людини - вплив факторів
середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров'ю, життю або
працездатності людини чи здоров'ю майбутніх поколінь;
безпечні умови для людини - стан середовища життєдіяльності,
при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на
людину;
сприятливі умови життєдіяльності людини - стан середовища
життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив
його факторів на здоров'я людини і є можливості для забезпечення
нормальних і відновлення порушених функцій організму;
санітарно-епідемічна ситуація - стан середовища
життєдіяльності та обумовлений ним стан здоров'я населення на
певній території в конкретно визначений час;
санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив,
епідеміологічний показник, протиепідемічний норматив) -
встановлене дослідженнями припустиме максимальне або мінімальне
кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує
фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями
(параметрами) його безпечності для здоров'я людини та здоров'я
майбутніх поколінь, а також стан здоров'я населення за критеріями
захворюваності, розповсюджуваності хвороб, фізичного розвитку,
імунітету тощо;
державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та
санітарно-протиепідемічні правила і норми,
санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила
і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні
санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти (далі -
санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативно-правові
акти центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища
життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких
створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а
також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення;
вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - розроблені на
основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі
межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми,
регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя
людини), розроблення, обгрунтування, контроль і нагляд за якими
відноситься виключно до медичної професійної компетенції;
небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний,
біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або
за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини;
санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (далі -
санітарні заходи) - комплекс організаційних, адміністративних,
інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних,
ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або
зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища
життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних
хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх
ліквідацію;
державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це вид
професійної діяльності органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному
вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих
небезпечних факторів у цих об'єктах, встановленні відповідності
об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі
відсутності відповідних санітарних норм - в обгрунтуванні медичних
вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи -
документ установленої форми, що засвідчує відповідність
(невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної
експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини,
затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і
є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи;
об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи -
будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти
нормативних документів, реалізація (функціонування, використання)
яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі
об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх
шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування
(використання), а також у разі закінчення встановленого терміну
дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
{ Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний
сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий
органами, установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для
здоров'я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку
(харчових продуктів і напоїв, парфумерно-косметичних виробів,
товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо)
на підставі результатів проведених санітарно-хімічних,
токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних
та інших досліджень;
масові неінфекційні захворювання (отруєння) - масові
захворювання, виникнення яких зумовлено впливом біологічних,
фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища
життєдіяльності, у тому числі об'єктів господарської та інших
видів діяльності, продукції, робіт, послуг;
державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо
безпечності харчових продуктів - професійна діяльність, яку
провадять органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби з метою попередження, зменшення
та усунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людини
харчового продукту і яка полягає в оцінці ризику, визначенні
відповідних санітарних заходів та/або технічних регламентів щодо
виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів і проведенні
перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та
регламентам наданого виробником або постачальником зразка
харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для
виробництва та обігу харчових продуктів, а також нових технологій
і технологічного обладнання; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо
безпечності харчових продуктів - документ установленої форми, в
якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки
(розширеного контролю) наданого виробником або постачальником
зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для
виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої
технології і технологічного обладнання, що використовується при
його виробництві, визначається перелік санітарних заходів та
технічних регламентів, яких повинні дотримуватися виробник та
постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
об'єкти санітарних заходів - харчові продукти, в тому числі
для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові
продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки
та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів, допоміжні
засоби та матеріали для виробництва та обігу харчових продуктів;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків
від негативного впливу об'єктів санітарних заходів протягом
певного періоду часу; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
аналіз ризику - процес, що складається з трьох
взаємозв'язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та
повідомлення про ризик; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
оцінка ризику - науково обґрунтований процес, який
складається з ідентифікації та характеристики небезпеки, оцінки
впливу, характеристики ризику; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
управління ризиком - процес вибору альтернативних рішень на
підставі результатів оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору
і впровадження відповідних засобів управління (контролю),
включаючи регуляторні заходи; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик
між спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють
управління ризиком, заінтересованими торговими партнерами та
іншими заінтересованими сторонами; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
санітарний захід безпечності харчових продуктів (далі -
санітарний захід) - застосування будь-яких законів, постанов та
інших нормативно-правових актів, вимог та процедур для захисту
життя і здоров'я людей від ризику, що виникає від споживання
харчових добавок, забруднюючих речовин, токсинів або
хвороботворних організмів у харчових продуктах, підконтрольних
санітарній службі, та харчових продуктів, підконтрольних
ветеринарній службі, виконання яких є обов'язковим. Санітарні
заходи включають, зокрема, обов'язкові параметри безпечності
кінцевого продукту; методи переробки та виробництва; процедури
експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення; положення
щодо відповідних статистичних методів; процедури відбору зразків
та методів оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування,
які безпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений
центральним органом виконавчої влади з питань технічного
регулювання та споживчої політики, в якому зазначаються
характеристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи
виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення,
виконання яких є обов'язковим. Технічний регламент не містить
вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених згідно із
санітарними заходами, та може включати або визначати вимоги до
термінології, позначень, пакування, маркування або етикетування
стосовно продукту, процесу чи методу виробництва; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005 )
прикордонні інспекційні пости - потужності (об'єкти), що
розташовані у пункті пропуску через державний кордон, включаючи
пункти на автомобільних шляхах, залізничних станціях, аеропортах,
морських і річкових портах, де здійснюється відповідний контроль
(інспектування) імпортованих та експортованих вантажів з об'єктами
санітарних заходів, що переміщуються через державний кордон
України; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт
(сирий, включаючи сільськогосподарську сировину, необроблений,
напівоброблений або оброблений), призначені для споживання
людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та
будь-яку іншу речовину, зокрема воду, що навмисно включені до
харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
харчова добавка - будь-яка речовина, яка не вважається
харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового
продукту з технологічною метою в процесі виробництва та яка у
результаті стає невід'ємною частиною продукту (термін не включає
забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових
продуктів для поліпшення їх поживних властивостей); ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005 )
ароматизатори - ароматичні речовини, ароматичні препарати,
технологічні ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
дієтична добавка - вітамінні, вітамінно-мінеральні або
трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок,
таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або
додаються до їжі в межах фізіологічних норм для додаткового,
порівняно із звичайним харчуванням, вживання цих речовин; дієтичні
добавки також містять або включають різні речовини або суміші
речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні
масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються
необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я
людини; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів -
будь-який матеріал, за винятком матеріалів харчового обладнання та
інвентарю, які не споживаються, а використовуються під час
виробництва або переробки харчового продукту чи його складових для
досягнення певної виробничої мети, в результаті чого утворюються
залишки або похідні речовини у кінцевому продукті; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005 )
допоміжні засоби і матеріали для виробництва та обігу
харчових продуктів - матеріали або речовини, включаючи обладнання
та інвентар, одиниці упаковки (контейнери), які контактують з
харчовими продуктами і таким чином можуть впливати на їх
безпечність. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) Стаття 1 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення
Законодавство України про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство)
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
цього Закону, законів України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Про протидію захворюванню на
туберкульоз" ( 2586-14 ), "Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення",
інших нормативно-правових актів та санітарних норм" ( 1972-12 ).
{ Стаття 2 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4565-VI
( 4565-17 ) від 22.03.2012 }
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також
програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення,
здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів. ( Частина друга статті 3 втратила чинність на підставі Закону
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 - редакція набирає чинності
одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет
України на 2000 рік )

Р о з д і л II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Стаття 4. Права громадян
Громадяни мають право на: безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду,
умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє
природне середовище; участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі
проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до
відповідних органів; відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок
порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами
санітарного законодавства; достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я,
здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику
для здоров'я та їх ступінь. Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші
права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані: піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне
виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян; брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних
заходів; проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у
передбачених законодавством випадках; виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду; виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 6. Права підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації мають право на: одержання від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони
здоров'я інформації про стан здоров'я населення, санітарну та
епідемічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення та санітарні
норми; ( Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 ) відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушень
санітарного законодавства підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації зобов'язані: за пропозиціями посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати
санітарні та протиепідемічні заходи; у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати
лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки
використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для
здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх
діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової
продукції; на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної
служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і
матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується,
для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи; виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду; усувати за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання,
відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників
інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих
інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими
хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з
соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від
обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я; негайно інформувати органи, установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і
ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та
епідемічному благополуччю; відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і
громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення
санітарного законодавства. Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені
ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки
та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних)
заходів санітарними нормами. ( Частина друга статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і

організацій
Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, а також громадян, якими порушено права
підприємств, установ, організацій чи громадян з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, можуть бути
оскаржені в порядку, встановленому законом. Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО

ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ Назва розділу III в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація

небезпечних факторів
Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний
фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у
середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою
обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом
встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів
України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з
гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
стандартизації, метрології та сертифікації. Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного
Державного реєстру небезпечних факторів, в якому наводяться назви
небезпечних хімічних речовин та біологічних чинників, дані про їх
призначення, властивості, методи індикації, біологічну дію,
ступінь небезпеки для здоров'я людини, характер поведінки у
навколишньому середовищі, виробництво, гігієнічні регламенти
застосування тощо. Державна реєстрація небезпечного фактора може
бути здійснена лише за наявності встановлених для нього
гігієнічних регламентів. Використання в народному господарстві та побуті будь-якого
небезпечного фактора хімічної та біологічної природи допускається
лише за наявності сертифіката, що засвідчує його державну
реєстрацію. Державна реєстрація небезпечних факторів здійснюється в
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у
комплексному вивченні документів (проектів, технологічних
регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів
та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам
санітарних норм. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає: визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов
праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно
впливають або можуть вплинути на здоров'я населення; встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам
санітарних норм; оцінку повноти та обгрунтованості санітарних і
протиепідемічних (профілактичних) заходів; ( Абзац четвертий
частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 ) оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів,
пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня
створюваного ними ризику для здоров'я населення.
Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної

експертизи
Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: проекти міждержавних, державних цільових, регіональних,
місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;
{ Абзац другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку,
встановлених законодавством; схеми, передпроектна документація, що стосується районного
планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;

{ Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної
документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності
людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні
фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди
здоров'ю людей; документація на розроблювані техніку, технології,
устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, у тому числі військового та оборонного
призначення.
Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної

експертизи
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться
установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються
головним державним санітарним лікарем. Експертиза проектів
будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ). Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002, N 1026-V ( 1026-16 ) від
16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових,
проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно
від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти
міжнародних організацій.
Рішення про необхідність і періодичність проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів приймається
відповідними посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби. Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть
залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, встановлюється головним державним санітарним лікарем
України. Висновок щодо результатів державної
санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним
головним державним санітарним лікарем. Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи регулюється законодавством України.
Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної

з потенційною небезпекою для здоров'я людей
Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною
небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках,
встановлених законом.
До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності,
провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення. Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005; в редакції Закону N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у

державних стандартах та інших нормативно-технічних

документах
Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими
у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах на
вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища
життєдіяльності людини. Проекти державних стандартів та інших нормативно-технічних
документів на всі види нової (модернізованої) продукції підлягають
обов'язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі. Продукція, на яку в державних стандартах та в інших
нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров'я
і життя населення, підлягає обов'язковій сертифікації. Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та
інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції
вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють виключно
органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби. ( Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 ) У разі, коли в державному стандарті відсутні необхідні
обов'язкові вимоги безпеки для здоров'я і життя людини або
зазначені вимоги не відповідають санітарним нормам, дія таких
державних стандартів призупиняється відповідно до закону головним
державним санітарним лікарем України і вони підлягають скасуванню
у встановленому законом порядку. ( Статтю 14 доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 ) Головний державний санітарний лікар України погоджує методи
контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров'я і
життя населення, інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки. Перелік установ, організацій та закладів, уповноважених
проводити випробування продукції на відповідність вимогам безпеки
для здоров'я і життя населення, погоджується головним державним
санітарним лікарем України. ( Частина сьома статті 14 в редакції
Закону N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )
Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки,

виготовлення і використання нових засобів

виробництва та технологій
Підприємства, установи, організації та громадяни при
розробленні і використанні нових технологій, проектуванні,
розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному
переобладнанні підприємств, виробничих об'єктів і споруд
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених пунктів,
курортів, проектуванні і будівництві каналізаційних, очисних,
гідротехнічних споруд, інших об'єктів зобов'язані дотримувати
вимог санітарного законодавства.
Планування і забудова населених пунктів, курортів повинна
передусім передбачати створення найбільш сприятливих умов для
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян.
Затвердження норм проектування, розроблення, виготовлення і
використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів
виробництва, впровадження нових технологій здійснюються за
погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної
служби. Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010; в редакції Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її

реалізації та використання
Підприємства, установи, організації та громадяни можуть
ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в
Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я
населення. Перелік та зміст цих даних встановлюється головним державним
санітарним лікарем України. У разі відсутності зазначених даних ввезення, реалізація та
використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише
після отримання позитивного висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи. До товарів, продукції, сировини, що імпортуються в Україну,
застосовуються вимоги щодо їх безпеки для здоров'я і життя людини,
а також до процедур контролю, експертиз, надання дозволів,
встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів
аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідних товарів,
продукції, сировини, які вироблені в Україні. ( Статтю 16
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 17. Вимоги до продовольчої сировини і харчових

продуктів, умов їх транспортування, зберігання

та реалізації
Продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали,
обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні,
зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати
вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації. Підприємства, установи, організації та громадяни, які
виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові
продукти і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх
безпеку для здоров'я і життя населення, відповідність вимогам
санітарних норм. Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів,
впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та
обробки, а також матеріалів, що контактують з продовольчою
сировиною чи харчовими продуктами під час виготовлення,
зберігання, транспортування та реалізації, дозволяються головним
державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і

місць водокористування
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані
забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою,
кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних
норм і державного стандарту. Виробничий контроль за якістю питної
води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах
здійснюють підприємства водопостачання. Вода відкритих водойм, що використовується для
господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять,
організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода
водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним
нормам. Підприємства, установи, організації, що використовують
водойми (у тому числі моря) для скидання стічних, дренажних,
поливних та інших забруднених вод, повинні забезпечити якість води
у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм. Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх
джерел встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним
режимом. Порядок встановлення і режим цих зон визначаються
законодавством України.
Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в

населених пунктах, повітря у виробничих та

інших приміщеннях
Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях
підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у
виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового
перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Підприємства, установи, організації та громадяни при
здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів
щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного
повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах,
рекреаційних зонах, а також повітря у жилих та виробничих
приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших
закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей.
Стаття 20. Умови виховання та навчання
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, власники і адміністрація
навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або
здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити
для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм,
здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я,
гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними
основ гігієни. Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження
дітей і підлітків підлягають обов'язковому погодженню з
відповідними органами та установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян
Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних
установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання -
обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної
підготовки, підвищення кваліфікації кадрів. Гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами
для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, а
також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших
галузях ризику дії небезпечних факторів. Органи та заклади охорони здоров'я, медичні працівники, а
також працівники освіти і культури зобов'язані пропагувати серед
населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації зобов'язані брати участь і
створювати умови для гігієнічного навчання і виховання громадян,
пропаганди здорового способу життя.
Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень,

територій, засобів виробництва і технологій
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог
санітарних норм. У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших
приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів,
використання технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні
і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам
санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього
середовища. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм.
Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки
Підприємства, установи, організації, що виробляють,
зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та
джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх захоронення,
знищення чи утилізацію, зобов'язані дотримувати норм радіаційної
безпеки, відповідних санітарних правил, а також норм, установлених
іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної
безпеки. Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби та інших спеціально
уповноважених органів. Випадки порушень норм радіаційної безпеки, санітарних правил
роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, а також радіаційні аварії підлягають обов'язковому
розслідуванню за участю посадових осіб, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний нагляд.
Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму,

неіонізуючих випромінювань та інших фізичних

факторів
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні
будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення
шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих
випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:
здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні,
технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо
попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених
санітарними нормами;
забезпечувати під час роботи закладів громадського
харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та
грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек,
масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання
звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у
приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в
прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують
рівнів, установлених санітарними нормами;
вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень
рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях
і на таких територіях (захищені об'єкти):
1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних, санаторно-курортних закладів,
будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів
громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування,
розважального та грального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово
перебувають люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території
мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів
діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених
санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на
захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики,
користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами
побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання
піротехнічних засобів.
Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що
супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять
першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні -
цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається
проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців
прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою
мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи
можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що
утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен
перевищувати санітарних норм цілодобово.
Передбачені частинами другою, третьою та четвертою цієї
статті вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів
діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів
діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають
проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи
тимчасово перебувають люди;
2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів
діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають
проникнення шуму за межі таких приміщень;
3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій,
стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення
правопорушень;
5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань
цивільної оборони;
6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших
масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування;
7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують
життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття
невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму
в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають
люди;
8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих
днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради,
проведення спортивних змагань;
9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із
використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у
заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого
самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші
в населених пунктах і громадських місцях.
Сільські, селищні, міські ради затверджують правила
додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з
урахуванням особливостей окремих територій (курортні,
лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються
заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що
супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок
проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням
вибухових речовин і піротехнічних засобів.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в
межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за
додержанням керівниками та посадовими особами підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами
санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші
в населених пунктах і громадських місцях, інших
нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого
впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
факторів Стаття 24 в редакції Закону N 1745-IV ( 1745-15 ) від
03.06.2004 )
Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин

і матеріалів, біологічних засобів
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни у разі
застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів
біотехнології зобов'язані дотримувати санітарних норм. Виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються
за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку
( 440-95-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина
друга статті 25 в редакції Закону N 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99 ) Зазначені вимоги поширюються також на транзитне
транспортування через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я видів сировини,
корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту
та продуктопроводами.
Стаття 26. Обов'язкові медичні огляди
Обов'язкові медичні огляди організуються і здійснюються у
встановленому законодавством порядку. Працівники підприємств харчової промисловості, громадського
харчування і торгівлі, водопровідних споруд,
лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних
закладів, об'єктів комунально-побутового обслуговування, інших
підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити
поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а
також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити
обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні
медичні огляди. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також
особи віком до 21 року. Позачергові медичні огляди осіб, зазначених у частині першій
цієї статті, можуть проводитися на вимогу головного державного
санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він
пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці. Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені
ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за організацію і своєчасність проходження працівниками
обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності
необхідного медичного висновку. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений
термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи
відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної
відповідальності.
Стаття 27. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в
Україні є обов'язковими. Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання
поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі
категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від
щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються. Групи населення та категорії працівників, які підлягають
профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також
порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і
міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони
здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі
охорони здоров'я згідно з положенням ( 73-96-п ), що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і

носіїв збудників інфекційних хвороб
Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними
інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб,
відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може
призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають медичному
нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою допомоги з
коштів соціального страхування в порядку, що встановлюється
законодавством. Такі особи визнаються тимчасово чи постійно
непридатними за станом здоров'я до професійної або іншої
діяльності, внаслідок якої може створюватися підвищена небезпека
для оточуючих у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної роботи. Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в
разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому
стаціонарному лікуванню, а носії збудників зазначених хвороб та
особи, які мали контакт з такими хворими, обов'язковому медичному
нагляду і карантину у встановленому порядку. Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних
захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну хворобу або
носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні
правила встановлюються в порядку, визначеному законодавством. Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 29. Санітарна охорона території України від

занесення інфекційних хвороб
В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян
України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де
зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за
наявності документів, передбачених міжнародними угодами і
санітарним законодавством України. З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних
(у тому числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних
хвороб у прикордонних контрольних пунктах у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, створюються і
функціонують спеціальні санітарно-карантинні підрозділи,
прикордонні інспекційні пости. ( Частина друга статті 29 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005 )
Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним

інфекційним хворобам, масовим неінфекційним

захворюванням (отруєнням) та радіаційним

ураженням
Для оперативного контролю і координації діяльності органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян
щодо запобігання і ліквідації особливо небезпечних, небезпечних
інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та
радіаційних уражень людей при Кабінеті Міністрів України може
утворюватися Державна надзвичайна протиепідемічна комісія.
Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті
Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно
до повноважень.
Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при
Кабінеті Міністрів України затверджується у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України та його
заступники входять до складу Державної надзвичайної
протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України за посадою
відповідно як заступник голови та члени комісії.
Державні надзвичайні протиепідемічні комісії можуть
утворюватися також в Автономній Республіці Крим, областях, містах
і районах.
Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію
при Кабінеті Міністрів України ( 22-2004-п ) та типові положення
про державні надзвичайні протиепідемічні комісії при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських, районних адміністраціях ( 1501-2002-п )
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення
особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових
неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за
поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах
своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом
порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та
режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на
запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати
своєчасне проведення масових профілактичних щеплень,
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних
і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) або радіаційних уражень відповідними
головними державними санітарними лікарями на окремих територіях
можуть запроваджуватися позачергові профілактичні щеплення, інші
санітарні заходи відповідно до закону. Стаття 30 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної

служби України
Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України
становлять:
центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу в галузі охорони здоров'я;
відповідні установи, заклади, частини і підрозділи
центральних органів виконавчої влади в галузі оборони, в галузі
внутрішніх справ, у справах охорони державного кордону, з питань
виконання покарань, Державного управління справами, Служби безпеки
України;
державні наукові установи санітарно-епідеміологічного
профілю.
Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної
служби України є головні державні санітарні лікарі та їх
заступники, інші працівники державної санітарно-епідеміологічної
служби України, уповноважені здійснювати державний
санітарно-епідеміологічний нагляд згідно з цим Законом.
Центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення є центральний
орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
На установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я покладаються функції відповідних
адміністративно-територіальних, транспортних та об'єктових органів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
На установи, заклади і підрозділи державної
санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів,
зазначених у частині першій цієї статті, покладаються функції
органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на
підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах.
Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я є юридичними особами. Їх мережа, організаційна структура
встановлюються головним державним санітарним лікарем України.
Мережа та організаційна структура установ, закладів, частин і
підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби інших
державних органів, зазначених у частині першій цієї статті,
встановлюються головними державними санітарними лікарями
відповідних державних органів за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Створення та ліквідація установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я здійснюються рішенням його
керівника в установленому законодавством порядку за поданням
головного державного санітарного лікаря України, а установ,
закладів, частин і підрозділів державної
санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів - їх
керівниками за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби здійснюють свою діяльність на підставі положення про
державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
( 1109-99-п ) та положення про державну санітарно-епідеміологічну
службу України, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а
також положень про державну санітарно-епідеміологічну службу інших
державних органів, зазначених у частині першій цієї статті, що
затверджуються керівником відповідного державного органу за
погодженням з головним державним санітарним лікарем України. Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною

службою України
Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює
головний державний санітарний лікар України, яким за посадою є
перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я. Призначення на посаду і звільнення з
посади головного державного санітарного лікаря України
здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України з питань
державного санітарно-епідеміологічного нагляду підзвітний
безпосередньо Кабінету Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України має першого
заступника та заступників. Перший заступник та заступники
головного державного санітарного лікаря України призначаються на
посади і звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за
поданням головного державного санітарного лікаря України за
погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я.
Головний державний санітарний лікар України в межах своїх
повноважень видає накази з питань діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби України, обов'язкові для
виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови,
розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог
санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить
пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в
Україні.
Головний державний санітарний лікар України представляє
державну санітарно-епідеміологічну службу в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших
державних органах, у тому числі в суді, господарському суді.
Для розгляду і вирішення найважливіших питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення та діяльності
державної санітарно-епідеміологічної служби утворюється колегія
державної санітарно-епідеміологічної служби України. Колегію
очолює головний державний санітарний лікар України. Положення про
колегію державної санітарно-епідеміологічної служби України
( 1210-2002-п ) та її персональний склад ( 1210-2002-п )
затверджує Кабінет Міністрів України за поданням головного
державного санітарного лікаря України. Колегії державної
санітарно-епідеміологічної служби утворюються також в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
водному, залізничному та повітряному транспорті. Колегії очолюють
відповідні головні державні санітарні лікарі. Положення про ці
колегії та їх персональний склад затверджує головний державний
санітарний лікар України. На засіданнях колегій державної
санітарно-епідеміологічної служби можуть заслуховуватися
повідомлення і пояснення керівників органів виконавчої влади,
інших державних органів, у тому числі органів нагляду та контролю,
підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових
осіб з приводу виконання ними вимог санітарного законодавства.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
Автономної Республіки Крим здійснює головний державний санітарний
лікар Автономної Республіки Крим, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом головного державного санітарного
лікаря України.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
області, міст Києва і Севастополя здійснює головний державний
санітарний лікар відповідної адміністративної території, який
призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного
державного санітарного лікаря України.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на
водному, залізничному, повітряному транспорті здійснюється
головним державним санітарним лікарем відповідного виду
транспорту, який призначається на посаду і звільняється з посади
наказом головного державного санітарного лікаря України.
Заступники головних державних санітарних лікарів відповідного
виду транспорту в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом головного державного санітарного лікаря України.
Державну санітарно-епідеміологічну службу в районі, місті,
районі в місті очолює головний державний санітарний лікар
відповідної адміністративної території, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом відповідно головного
державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва і Севастополя за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на
водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечується за
лінійним принципом. Керівництво державною
санітарно-епідеміологічною службою на лінійних підрозділах та
об'єктах транспорту здійснюють головні державні санітарні лікарі,
які призначаються на посаду і звільняються з посади наказом
головного державного санітарного лікаря відповідного виду
транспорту за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
Державну санітарно-епідеміологічну службу на об'єктах з
особливим режимом роботи очолюють головні державні санітарні
лікарі цих об'єктів, які призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом головного державного санітарного лікаря України.
Перелік об'єктів з особливим режимом роботи ( 973-2002-п )
визначається Кабінетом Міністрів України.
Головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, районів у
містах, на водному, залізничному, повітряному транспорті, лінійних
підрозділах та об'єктах транспорту, на об'єктах з особливим
режимом роботи є керівниками відповідних установ державної
санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я.
Керівники інших установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я призначаються на посаду і
звільняються з посади головним державним санітарним лікарем
України.
Державну санітарно-епідеміологічну службу центральних органів
виконавчої влади в галузі оборони, внутрішніх справ, у справах
охорони державного кордону, з питань виконання покарань,
Державного управління справами, Служби безпеки України очолюють
головні державні санітарні лікарі відповідного державного органу,
які призначаються на посаду і звільняються з посади керівником
цього державного органу за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Головні державні санітарні лікарі центральних органів
виконавчої влади в галузі оборони, внутрішніх справ, у справах
охорони державного кордону, з питань виконання покарань,
Державного управління справами, Служби безпеки України із
загальних питань підпорядковуються безпосередньо керівникові
відповідного державного органу, а з питань державного
санітарно-епідеміологічного нагляду - головному державному
санітарному лікарю України.
Головні державні санітарні лікарі зазначених державних
органів призначають на посаду і звільняють з посади головних
державних санітарних лікарів територій, на які поширюється їх
діяльність, і підпорядкованих їм з'єднань, частин та підрозділів.
Головні державні санітарні лікарі зазначених державних
органів, головні державні санітарні лікарі територій, з'єднань,
частин та підрозділів можуть бути керівниками закладів та
підрозділів відповідно до положень про державну
санітарно-епідеміологічну службу зазначених державних органів.
Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
здійснюють свої повноваження на відповідних
адміністративно-територіальних одиницях та об'єктах, а посадові
особи державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних
органів - на територіях, на які поширюється їх діяльність,
підпорядкованих їм об'єктах, у підрозділах відповідно до цього
Закону, положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд,
інших актів законодавства. Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 33. Основні напрями діяльності державної

санітарно-епідеміологічної служби
Основними напрямами діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби є: здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а
також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на нього
факторів навколишнього середовища; вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо
впливають на здоров'я населення; підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб; контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення
інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та
радіаційних уражень людей; державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь; видача висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; ( Статтю 33
доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99 ) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що
виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на
неї; ( Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV
( 1288-14 ) від 14.12.99 ) методичне забезпечення та здійснення контролю під час
визначення рівня небезпечності відходів. ( Статтю 33 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної

служби з іншими організаціями
Взаємодія, а також розмежування сфер діяльності, повноважень
і відповідальності між органами, установами і закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби та іншими спеціально
уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і
контроль, забезпечується відповідно до нормативно-правових актів,
що визначають їх компетенцію. ( Частина перша статті 34 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від
22.05.2003 ) Органи, установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби співпрацюють з державними
органами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована
на профілактику захворювань, охорону здоров'я людини та
навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови
їх життєдіяльності.
Стаття 35. Фінансове забезпечення та майно державної

санітарно-епідеміологічної служби
Фінансування органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, у тому числі спеціального фонду, а також інших
джерел, передбачених законом.
Фінансування установ, закладів, частин і підрозділів
державної санітарно-епідеміологічної служби центральних органів
виконавчої влади в галузі оборони, внутрішніх справ, у справах
охорони державного кордону, з питань виконання покарань,
Державного управління справами, Служби безпеки України
здійснюється за рахунок асигнувань на охорону здоров'я, що
виділяються зазначеним державним органам з Державного бюджету
України.
Кошти до спеціального фонду державного бюджету установи та
заклади державної санітарно-епідеміологічної служби центрального
органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я відраховують за
виконання робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної
допомоги населенню:
підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів, передбачених статтями 12, 16, 17, 23, 25 цього
Закону;
проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини;
вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних
документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної
документації на відповідність вимогам санітарного законодавства;
обгрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм;
участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини;
атестація робочих місць;
гігієнічне навчання професійних груп працівників;
консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;
роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції,
дератизації;
інші види робіт і послуг за переліком ( 1544-2002-п ),
визначеним Кабінетом Міністрів України.
Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами ( 1351-2003-п ), затвердженими Кабінетом Міністрів
України.
Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні
засоби та інше майно, що використовуються установами і закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють
державний санітарно-епідеміологічний нагляд, перебувають у
державній власності і передаються зазначеним установам і закладам
у порядку, встановленому законом. Земельні ділянки, на яких
розміщуються будівлі та споруди установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби України, надаються їм у порядку,
встановленому законом. Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законами N 783-XIV
( 783-14 ) від 30.06.99, N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, в
редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Стаття 36. Кадрове і наукове забезпечення державної

санітарно-епідеміологічної служби
Підготовка лікарів та молодших медичних спеціалістів для
державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється у
навчальних закладах медичного профілю відповідного рівня
акредитації. Нормативи забезпечення цими фахівцями державної
санітарно-епідеміологічної служби встановлюються центральним
органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. ( Частина
перша статті 36 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 ) Вивчення, оцінку, прогнозування, визначення критеріїв
шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я
населення, санітарно-епідеміологічну експертизу, гігієнічну
регламентацію небезпечних факторів, наукове обгрунтування
санітарних і протиепідемічних заходів, а також фундаментальні та
прикладні дослідження в галузі профілактики захворювань населення
здійснюють наукові установи гігієнічного та епідеміологічного
профілю.
Стаття 37. Інформаційне забезпечення державної

санітарно-епідеміологічної служби
Інформаційне забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби здійснюється з метою вивчення,
оцінки, прогнозування санітарної та епідемічної ситуації, розробки
заходів, спрямованих на запобігання, усунення або зменшення
шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я
людей, а також інформування з цих питань органів виконавчої влади,
громадських організацій і громадян. Інформаційне забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби здійснюється системою державної,
галузевої та оперативної звітності. Характер, обсяг, порядок і
строки подання цієї інформації до органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби визначаються за
поданням головного державного санітарного лікаря України у
встановленому законодавством порядку. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
надавати органам, установам і закладам державної
санітарно-епідеміологічної служби таку інформацію безоплатно.
Стаття 38. Заходи правового і соціального захисту,

матеріальне та соціальне забезпечення працівників

державної санітарно-епідеміологічної служби
Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
перебувають під захистом закону. Втручання в дії посадових осіб,
які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, що
перешкоджає виконанню ними службових обов'язків, тягне за собою
відповідальність згідно з законодавством. Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо посадової
особи державної санітарно-епідеміологічної служби чи її близьких
родичів, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у
зв'язку з виконанням цією особою своїх службових обов'язків
тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Життя і здоров'я працівників державної
санітарно-епідеміологічної служби підлягають обов'язковому
державному страхуванню на випадок каліцтва або професійного
захворювання, одержаних при виконанні службових обов'язків.
Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів
України. У разі такого каліцтва або професійного захворювання
працівнику державної санітарно-епідеміологічної служби сплачується
одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до
п'ятирічного його посадового окладу залежно від ступеня втрати
працездатності. Заробітна плата посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби визначається на основі Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. { Частина четверта статті 38 в редакції Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби мають
переважне право на одержання житла, встановлення домашніх
телефонів. У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби, які
безпосередньо здійснюють перевірки об'єктів нагляду,
забезпечуються проїзними квитками на проїзд відповідними видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі) або за їх бажанням отримують грошову компенсацію вартості
проїзду при виконанні службових обов'язків. Під час службових
відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних
документів на всі види транспорту і розміщення в готелях. Частина шоста статті 38 в редакції Закону N 331/97-ВР від
11.06.97 ) Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктах з
особливим режимом роботи користуються також усіма видами
правового та соціального захисту, матеріального та соціального
забезпечення, наданими працівникам відповідного виду транспорту
та об'єкта. Особливості правового та соціального захисту, матеріального
та соціального забезпечення військовослужбовців та працівників,
які працюють за договором у державній санітарно-епідеміологічній
службі центрального органу виконавчої влади з питань оборони,
центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ,
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного
кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання
покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України,
регулюються відповідними актами законодавства. ( Частина восьма
статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Р о з д і л V
ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
Стаття 39. Поняття та основні завдання державного

санітарно-епідеміологічного нагляду
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд - це діяльність
органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами
санітарного законодавства з метою попередження, виявлення,
зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на
здоров'я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо
порушників. Основними завданнями цієї діяльності є: нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних
заходів; нагляд за реалізацією державної політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення; нагляд за дотриманням санітарного законодавства; проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів
на їх використання. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється
відповідно до Положення про державний санітарно-епідеміологічний
нагляд в Україні вибірковими перевірками дотримання санітарного
законодавства за планами органів, установ та закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно від
санітарної, епідемічної ситуації та за заявами громадян. Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок
складання якого визначаються головним державним санітарним лікарем
України.
Стаття 40. Повноваження головного державного

санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України: а) затверджує державні санітарні норми, регламенти
використання небезпечних факторів, гранично допустимі
концентрації, максимальні межі залишків у харчових продуктах та
орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у
предметах та виробах, у воді, повітрі, ґрунті, а також встановлює
норми радіаційної безпеки та допустимі рівні впливу на людину
інших фізичних факторів; ( Пункт "а" частини першої статті 40 в
редакції Закону N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) б) визначає вимоги щодо комплексу заходів санітарної охорони
державних кордонів України, контролює і координує діяльність
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з цих питань; в) вносить на затвердження відповідно до чинного
законодавства проекти законодавчих актів з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення; г) затверджує разом з центральним органом виконавчої влади в
галузі економіки та центральним органом виконавчої влади з питань
фінансів методики визначення ступенів ризику для здоров'я
населення, що створюються небезпечними факторами; д) дає обов'язкові для розгляду висновки щодо проектів
міждержавних, державних цільових і галузевих програм з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,
профілактики захворювань та контролює їх виконання; { Пункт "д"
частини першої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } е) видає розпорядчі документи щодо організації та здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; є) визначає порядок ведення державного обліку інфекційних і
професійних захворювань, отруєнь; ж) погоджує основні напрями фундаментальних і прикладних
досліджень у галузі гігієни та епідеміології; з) погоджує проекти норм проектування, стандартів і технічних
умов, розміщення продуктивних сил та інші проекти, що можуть
вплинути на здоров'я населення; и) погоджує норми навчально-трудового навантаження, режими
навчання та виховання дітей і підлітків у навчально-виховних
закладах; і) встановлює разом з центральним органом виконавчої влади з
питань нагляду за охороною праці перелік робіт, для виконання яких
є обов'язковими медичні огляди, а також порядок їх проведення; Пункт "і" статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 ) ї) затверджує перелік інфекційних захворювань, за яких
госпіталізація хворих є обов'язковою, а також перелік виробництв
(професій), до роботи в яких не допускаються особи, які хворіють
інфекційними хворобами, є носіями збудників інфекційних
захворювань або яким не зроблено щеплення проти визначених
інфекційних захворювань; й) застосовує передбачені законодавством заходи для
припинення порушень санітарного законодавства; к) погоджує методи контролю і випробувань продукції щодо її
безпеки для здоров'я і життя населення; л) погоджує інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки; м) погоджує перелік установ, організацій, закладів, яким
надається право випробування продукції на відповідність вимогам
безпеки для здоров'я;
( Пункт "н" частини першої статті 40 виключено на підставі
Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
о) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях
надзвичайного стану вносить до Кабінету Міністрів України
обгрунтоване подання для прийняття рішення про встановлення
карантину, в якому зазначаються: період і межі території його
встановлення; перелік проведення необхідних профілактичних,
протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у
зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням
карантину, їх виконавці; вичерпно визначені тимчасові обмеження
прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що
покладаються на них. ( Частину першу статті 40 доповнено пунктом
"о" згідно із Законом N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001 ) Головний державний санітарний лікар України, крім
повноважень, передбачених цією статтею, має також повноваження,
передбачені статтею 41 цього Закону. Він може делегувати свої
повноваження заступникам головного державного санітарного лікаря
України повністю або частково.
Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних

лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють

державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим,
областей, міст, районів та їх заступникам, головним державним
санітарним лікарям на транспорті та їх заступникам, а також
головним державним санітарним лікарям об'єктів з особливим
режимом роботи у межах відповідних територій (об'єктів) надаються
повноваження: а) державного санітарно-епідеміологічного нагляду за
дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями і громадянами
санітарного законодавства; б) систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації,
показників здоров'я населення, окремих його груп; в) визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на
здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров'я
населення регіону, території, об'єкта, окремих професійних груп
тощо; г) контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних
заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони
здоров'я населення; д) погодження відведення земельних ділянок під місця
водозаборів і скидання стічних вод, розташування промислових та
інших об'єктів; { Пункт "д" частини першої статті 41 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } е) винесення рішень про необхідність проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, визначення складу комісій
для її здійснення і затвердження висновків; є) погодження регіональних і місцевих програм у галузі
соціально-економічного розвитку;

{ Пункт "ж" частини першої статті 41 виключено на підставі
Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }

з) погодження видачі, а у передбачених законодавством
випадках - надання дозволу на здійснення видів діяльності,
передбачених цим Законом; и) безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх
об'єктів нагляду за службовим посвідченням і обов'язкових для
виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних
норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень; і) безплатного отримання від юридичних осіб і громадян, у
тому числі іноземних, які перебувають або ведуть діяльність на
відповідній території України, матеріалів і відомостей,
статистичних та інших даних, що характеризують санітарний та
епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей; ї) безплатного відбору зразків сировини, продукції,
матеріалів для державної санітарно-епідеміологічної експертизи; й) визначення необхідності профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових
отруєнь та радіаційних уражень; к) розслідування причин і умов виникнення професійних чи
групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і
подання матеріалів з цих питань компетентним органам для
притягнення винних до відповідальності; л) застосовування передбачених цим Законом заходів для
припинення порушення санітарного законодавства. Такі ж повноваження в межах підпорядкованих територій,
об'єктів, частин та підрозділів надаються головним державним
санітарним лікарям центрального органу виконавчої влади з питань
оборони, центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх
справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони
державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань
виконання покарань, Державного управління справами, Служби безпеки
України та їх заступникам. ( Частина друга статті 41 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 ) Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби (лікарі-гігієністи,
лікарі-епідеміологи, помічники лікарів) надаються повноваження,
передбачені пунктами "а", "б", "в", "г", "и", "і", "ї", "к" (в
частині розслідування групових інфекційних захворювань, отруєнь,
радіаційних аварій) та "л" частини першої цієї статті. Головний державний санітарний лікар адміністративної
території координує діяльність всіх розташованих на ній установ,
закладів та підрозділів державної санітарно-епідеміологічної
служби незалежно від їх підпорядкування. У випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в
місцях дислокації об'єктів центрального органу виконавчої влади з
питань оборони, центрального органу виконавчої влади з питань
внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з
питань виконання покарань, Державного управління справами, Служби
безпеки України, а також об'єктів з особливим режимом роботи
повноваження головного державного санітарного лікаря, його
заступників та інших посадових осіб (лікарів) державної
санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної
території, передбачені пунктами "в", "г", "и", "і", "ї", "й", "к"
частини першої цієї статті, поширюються на зазначені об'єкти.
Названі посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
адміністративної території мають право застосовувати на цих
об'єктах і територіях заходи щодо припинення порушення санітарного
законодавства, передбачені пунктами "а", "б", "в", "г", "е" статті
42 цього Закону. ( Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N
3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення

санітарного законодавства
Головні державні санітарні лікарі (їх заступники)
застосовують такі заходи для припинення порушення санітарного
законодавства: а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами,
рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм; б) обмеження, тимчасова заборона або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від
затвердженого проекту; { Пункт "б" частини першої статті 42 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 } в) тимчасова заборона виробництва, заборона використання та
реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування,
будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного
споживання, джерел іонізуючих випромінювань в разі відсутності їх
гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх
визнано шкідливими для здоров'я людей; ( Пункт "в" частини першої
статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) г) обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів)
забруднюючих речовин за умови порушення санітарних норм; д) зупинення або припинення інвестиційної діяльності у
випадках, встановлених законодавством; е) внесення власникам підприємств, установ, організацій або
уповноваженим ними органам подання про відсторонення від роботи
або іншої діяльності осіб, зазначених у абзаці шостому частини
першої статті 7 цього Закону; є) вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для
здоров'я хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів
у порядку, що встановлюється законодавством; ( Пункт "є" частини
першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) ж) заборона виробництва або обігу, а також вилучення з обігу
харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних
добавок, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, а
також допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу
харчових продуктів на підставах та у порядку, що встановлені
законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ) та "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної
продукції" ( 1393-14 ). ( Частину першу статті 42 доповнено
пунктом "ж" згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005 ) Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби надаються повноваження
застосовувати заходи для припинення порушення санітарних норм,
передбачені пунктом "а" (в частині обмеження, тимчасової заборони
діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами,
рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм), пунктами "в", "г", "е" та "є" цієї статті. На вимогу посадових осіб органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби виконання заходів для
припинення порушень санітарного законодавства у необхідних
випадках здійснюється із залученням працівників органів внутрішніх
справ.
Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які

здійснюють державний санітарно-епідеміологічний

нагляд
Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін
можуть бути оскаржені: а) головного державного санітарного лікаря України - до
Кабінету Міністрів України або до суду; б) головного державного санітарного лікаря центрального
органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу
виконавчої влади з питань внутрішніх справ, центрального органу
виконавчої влади у справах охорони державного кордону,
центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань,
Державного управління справами, Служби безпеки України - головному
державному санітарному лікарю України або до суду; ( Пункт "б"
частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 ) в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових
осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому
головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.
Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної

санітарно-епідеміологічної служби України
За невиконання або неналежне виконання посадовими особами
державної санітарно-епідеміологічної служби своїх обов'язків вони
притягаються до юридичної відповідальності згідно з законом. Стаття 44 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Р о з д і л VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення

санітарного законодавства
Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких
призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають
дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством.
Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові

санкції за порушення санітарного законодавства
За порушення санітарного законодавства або невиконання
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути
накладено штраф у таких розмірах: на посадових осіб - від одного до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий
частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 ) на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. ( Абзац третій частини першої статті
46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від
17.12.96 ) До підприємств, підприємців, установ, організацій, які
порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові
санкції: а) за передачу замовникові або у виробництво і застосування
конструкторської, технологічної та проектної документації, що не
відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації
сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки; б) за реалізацію продукції, забороненої до випуску і
реалізації посадовими особами органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції; в) за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення
вимог стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і
здоров'я людей, підприємство, підприємець, установа, організація
сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або
реалізованої продукції; г) за реалізацію на території України імпортної продукції,
яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і
здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції; д) за ухилення від пред'явлення посадовим особам державної
санітарно-епідеміологічної служби продукції, яка підлягає
контролю, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує
штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з
моменту ухилення; е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень
певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, встановлених
частинами другою, третьою та четвертою статті 24 цього Закону,
підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт
господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від п'ятдесяти до
чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. У разі, коли підприємство, установа, організація або
громадянин - суб'єкт господарської діяльності не припинили
порушення після застосування фінансової санкції, вони сплачують
штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції,
виконаних робіт, наданих послуг. ( Частину другу статті 46
доповнено пунктом "е" згідно із Законом N 1745-IV ( 1745-15 ) від
03.06.2004 ) Вартість зазначених у частині другій цієї статті документації
та продукції обчислюється за цінами їх реалізації.
Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та

застосування фінансових санкцій за порушення

санітарного законодавства
Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової
санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на
підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого
у встановленому порядку, і є обов'язковими для виконання. Такі постанови можуть видавати: 1) головний державний санітарний лікар України, його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць, центрального органу
виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої
влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань, Державного
управління справами, Служби безпеки України та їх заступники - за
порушення, передбачені статтею 46 цього Закону; ( Пункт 1 частини
другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 ) 2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники -
за порушення, передбачені частиною першою статті 46 та пунктами
"б", "в", "г", "д", "е" частини другої статті 46 цього Закону;
( Пункт 2 частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004 ) 3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної
служби - за порушення, передбачені частиною першою статті 46 цього
Закону. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені
частиною першою статті 46 цього Закону, та виконання постанов у
цих справах провадиться в порядку, встановленому Кодексом України
про адміністративні правопорушення. Один примірник постанови про застосування фінансової санкції,
передбаченої частиною другою статті 46 цього Закону, надсилається
державній податковій інспекції за місцезнаходженням
підприємства, підприємця, установи, організації для контролю за
її виконанням. У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з
дня її видання сума санкції стягується у судовому порядку. Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 642/97-ВР від 18.11.97 ) Сплата штрафів і фінансових санкцій, передбачених статтею 46
цього Закону, не звільняє порушників від обов'язку відшкодування
збитків підприємствам, установам, організаціям і громадянам, яких
вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства. Зарахування сум штрафів здійснюється відповідно до закону. Частина сьома статті 47 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 )
від 07.02.2002 ) Повернення необгрунтовано зарахованої до бюджету суми штрафу
або фінансової санкції здійснюється фінансовими органами на
підставі рішення органу, який скасував застосування штрафу чи
санкції. Особливості застосування заходів адміністративного стягнення
за порушення санітарного законодавства посадовими особами
державної санітарно-епідеміологічної служби центрального органу
виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої
влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань, Державного
управління справами, Служби безпеки України визначаються
законодавством. ( Частина дев'ята статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000,
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 48. Цивільно-правова відповідальність за

порушення санітарного законодавства
Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни,
які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення
захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової
втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов'язані
відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і
організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів,
установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на
проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати
лікувально-профілактичних закладів на подання медичної допомоги
потерпілим. У разі відмови від добровільної компенсації витрат або
відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку.
Стаття 49. Кримінальна відповідальність за порушення

санітарного законодавства
Діяння проти здоров'я населення, вчинені внаслідок порушення
санітарного законодавства, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність згідно з законом.

Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА

ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві
Україна бере участь в міжнародному співробітництві для
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
профілактики захворювань і охорони здоров'я населення. Україна укладає угоди про розвиток та зміцнення міжнародного
співробітництва в галузі охорони здоров'я, забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, бере участь у
діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Стаття 51. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна,
встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним
законодавством України, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року

N 4004-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: