open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.74 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити Кодекс статтею 188-22 такого змісту:
"Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осіб

державної санітарно-епідеміологічної служби

та державної служби ветеринарної медицини
Невиконання законних вимог посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби або державної служби
ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання
людиною, твариною чи для іншого використання харчових продуктів,
харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок та допоміжних
матеріалів для переробки харчових продуктів -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-19"
доповнити цифрами "188-22";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 - 42-3)" слово і
цифри "(статті 42-1 - 42-3)" замінити словом і цифрами "(статті
42-1 - 42-3, 188-22)";
в абзаці "органів державного ветеринарного нагляду (статті
42-1 - 42-3)" слово і цифри "(статті 42-1 - 42-3)" замінити словом
і цифрами "(статті 42-1 - 42-3, 188-22)";
4) частину другу статті 277 після цифр "185-10" доповнити
цифрами "188-22".
2. Статтю 18 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 29, ст. 377) викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів,

фармакологічних, санітарних, фітосанітарних,

ветеринарних та екологічних заходів, стандартів

та вимог
Технічні регламенти, фармакологічні, санітарні,
фітосанітарні, ветеринарні та екологічні заходи, стандарти та
вимоги до товарів, що імпортуються в Україну, застосовуються в
порядку, встановленому законодавством України".
3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29,
ст. 190):
1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
"державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо
безпечності харчових продуктів - професійна діяльність, яку
провадять органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби з метою попередження, зменшення
та усунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людини
харчового продукту і яка полягає в оцінці ризику, визначенні
відповідних санітарних заходів та/або технічних регламентів щодо
виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів і проведенні
перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та
регламентам наданого виробником або постачальником зразка
харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для
виробництва та обігу харчових продуктів, а також нових технологій
і технологічного обладнання;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо
безпечності харчових продуктів - документ установленої форми, в
якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки
(розширеного контролю) наданого виробником або постачальником
зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для
виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої
технології і технологічного обладнання, що використовується при
його виробництві, визначається перелік санітарних заходів та
технічних регламентів, яких повинні дотримуватися виробник та
постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту;
об'єкти санітарних заходів - харчові продукти, в тому числі
для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові
продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки
та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів, допоміжні
засоби та матеріали для виробництва та обігу харчових продуктів;
ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків
від негативного впливу об'єктів санітарних заходів протягом
певного періоду часу;
аналіз ризику - процес, що складається з трьох
взаємозв'язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та
повідомлення про ризик;
оцінка ризику - науково обґрунтований процес, який
складається з ідентифікації та характеристики небезпеки, оцінки
впливу, характеристики ризику;
управління ризиком - процес вибору альтернативних рішень на
підставі результатів оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору
і впровадження відповідних засобів управління (контролю),
включаючи регуляторні заходи;
повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик
між спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють
управління ризиком, заінтересованими торговими партнерами та
іншими заінтересованими сторонами;
санітарний захід безпечності харчових продуктів (далі -
санітарний захід) - застосування будь-яких законів, постанов та
інших нормативно-правових актів, вимог та процедур для захисту
життя і здоров'я людей від ризику, що виникає від споживання
харчових добавок, забруднюючих речовин, токсинів або
хвороботворних організмів у харчових продуктах, підконтрольних
санітарній службі, та харчових продуктів, підконтрольних
ветеринарній службі, виконання яких є обов'язковим. Санітарні
заходи включають, зокрема, обов'язкові параметри безпечності
кінцевого продукту; методи переробки та виробництва; процедури
експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення; положення
щодо відповідних статистичних методів; процедури відбору зразків
та методів оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування,
які безпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів;
технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений
центральним органом виконавчої влади з питань технічного
регулювання та споживчої політики, в якому зазначаються
характеристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи
виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення,
виконання яких є обов'язковим. Технічний регламент не містить
вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених згідно із
санітарними заходами, та може включати або визначати вимоги до
термінології, позначень, пакування, маркування або етикетування
стосовно продукту, процесу чи методу виробництва;
прикордонні інспекційні пости - потужності (об'єкти), що
розташовані у пункті пропуску через державний кордон, включаючи
пункти на автомобільних шляхах, залізничних станціях, аеропортах,
морських і річкових портах, де здійснюється відповідний контроль
(інспектування) імпортованих та експортованих вантажів з об'єктами
санітарних заходів, що переміщуються через державний кордон
України;
харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт
(сирий, включаючи сільськогосподарську сировину, необроблений,
напівоброблений або оброблений), призначені для споживання
людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та
будь-яку іншу речовину, зокрема воду, що навмисно включені до
харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки;
харчова добавка - будь-яка речовина, яка не вважається
харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового
продукту з технологічною метою в процесі виробництва та яка у
результаті стає невід'ємною частиною продукту (термін не включає
забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових
продуктів для поліпшення їх поживних властивостей);
ароматизатори - ароматичні речовини, ароматичні препарати,
технологічні ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші;
дієтична добавка - вітамінні, вітамінно-мінеральні або
трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок,
таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або
додаються до їжі в межах фізіологічних норм для додаткового,
порівняно із звичайним харчуванням, вживання цих речовин; дієтичні
добавки також містять або включають різні речовини або суміші
речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні
масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються
необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я
людини;
допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів -
будь-який матеріал, за винятком матеріалів харчового обладнання та
інвентарю, які не споживаються, а використовуються під час
виробництва або переробки харчового продукту чи його складових для
досягнення певної виробничої мети, в результаті чого утворюються
залишки або похідні речовини у кінцевому продукті;
допоміжні засоби і матеріали для виробництва та обігу
харчових продуктів - матеріали або речовини, включаючи обладнання
та інвентар, одиниці упаковки (контейнери), які контактують з
харчовими продуктами і таким чином можуть впливати на їх
безпечність";
2) у частині другій статті 13 слова "харчових продуктів та
харчових добавок" виключити;
3) частину сьому статті 14 викласти в такій редакції:
"Перелік установ, організацій та закладів, уповноважених
проводити випробування продукції на відповідність вимогам безпеки
для здоров'я і життя населення, погоджується головним державним
санітарним лікарем України";
4) частину другу статті 29 доповнити словами "прикордонні
інспекційні пости";
5) пункт "а" частини першої статті 40 викласти в такій
редакції:
"а) затверджує державні санітарні норми, регламенти
використання небезпечних факторів, гранично допустимі
концентрації, максимальні межі залишків у харчових продуктах та
орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у
предметах та виробах, у воді, повітрі, ґрунті, а також встановлює
норми радіаційної безпеки та допустимі рівні впливу на людину
інших фізичних факторів";
6) у частині першій статті 42:
у пунктах "в" та "є" слова " харчових продуктів" виключити;
доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) заборона виробництва або обігу, а також вилучення з обігу
харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних
добавок, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, а
також допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу
харчових продуктів на підставах та у порядку, що встановлені
законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ) та "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної
продукції" ( 1393-14 ).
4. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14,
ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):
1) у статті 17:
в абзаці п'ятому частини першої слова "а також торгівлю
харчовими продуктами" виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і
агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право
забороняти їх переробку і реалізацію надається спеціально
уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у
сфері аграрної політики відповідно до їх компетенції";
2) назву розділу V викласти в такій редакції:
"ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

СИРОВИНИ";
3) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської

сировини
Сільськогосподарська сировина повинна відповідати санітарним
вимогам щодо максимальних меж залишків (максимально допустимий
рівень залишків) пестицидів і агрохімікатів.
Рішення про порядок використання сільськогосподарської
сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймають органи
державної санітарно-епідеміологічної служби і державної
ветеринарної медицини відповідно до їх компетенції.
Сільськогосподарська сировина, яка не може бути використана,
підлягає вилученню, утилізації і знищенню у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України";
4) статтю 19 виключити.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 листопада 2005 року

N 3078-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: