open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31, ст.199
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.52 )

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає
відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств,
установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації
державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому
значенні: санітарне та епідемічне благополуччя населення - оптимальні
умови життєдіяльності, що забезпечують низький рівень
захворюваності, відсутність шкідливого впливу на здоров'я
населення факторів навколишнього середовища, а також умов для
виникнення і поширення інфекційних захворювань; державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи
(санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативні
документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості
для людини факторів навколишнього середовища і вимоги щодо
забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності
людини; небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний,
біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або
за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини; санітарні та протиепідемічні заходи - діяльність, спрямована
на створення безпечних для здоров'я умов побуту, праці, навчання,
відпочинку та інших сфер життя і діяльності людини, запобігання
виникненню та поширенню інфекційних хвороб.
Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного

та епідемічного благополуччя населення
Законодавство України про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство)
базується на Основах законодавства України про охорону здоров'я і
складається з цього Закону, інших актів законодавства та
санітарних норм.
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також
програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення,
здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів. ( Частина друга статті 3 втратила чинність на підставі Закону
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 - редакція набирає чинності
одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет
України на 2000 рік )

Р о з д і л II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Стаття 4. Права громадян
Громадяни мають право на: безпечні для здоров'я і життя продукти харчування, питну
воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та
навколишнє природне середовище; участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі
проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до
відповідних органів; відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок
порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами
санітарного законодавства; достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я,
здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику
для здоров'я та їх ступінь. Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші
права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані: піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне
виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян; брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних
заходів; проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у
передбачених законодавством випадках; виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду; виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 6. Права підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації мають право на: одержання від органів державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування, а також відповідних органів і
закладів охорони здоров'я інформації про стан здоров'я населення,
санітарну та епідемічну ситуацію, законодавчі, нормативні акти з
питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення та санітарні норми; відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушень
санітарного законодавства підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації зобов'язані: за пропозиціями посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати
санітарні та протиепідемічні заходи; у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати
лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки
використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для
здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх
діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової
продукції; на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної
служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і
матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується,
для проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду; усувати за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання,
відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників
інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих
інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими
хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з
соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від
обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я
України; негайно інформувати органи, установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і
ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та
епідемічному благополуччю; відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і
громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення
санітарного законодавства. Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені
ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки
та здійснення санітарних та протиепідемічних заходів санітарними
нормами.
Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і

організацій
Рішення і дії посадових осіб органів державної виконавчої
влади, місцевого та регіонального самоврядування, а також
громадян, якими порушено права підприємств, установ, організацій
чи громадян з питань забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя, можуть бути оскаржені в місячний термін відповідному
головному державному санітарному лікарю або до суду.

Р о з д і л III
ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА

ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація

небезпечних факторів
Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний
фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у
середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою
обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом
встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується
Міністерством охорони здоров'я України згідно з положенням, що
затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та
організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації
небезпечних факторів, визначається Міністерством охорони здоров'я
України за погодженням з Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації. Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного
Державного реєстру небезпечних факторів, в якому наводяться назви
небезпечних хімічних речовин та біологічних чинників, дані про їх
призначення, властивості, методи індикації, біологічну дію,
ступінь небезпеки для здоров'я людини, характер поведінки у
навколишньому середовищі, виробництво, гігієнічні регламенти
застосування тощо. Державна реєстрація небезпечного фактора може
бути здійснена лише за наявності встановлених для нього
гігієнічних регламентів. Використання в народному господарстві та побуті будь-якого
небезпечного фактора хімічної та біологічної природи допускається
лише за наявності сертифіката, що засвідчує його державну
реєстрацію. Державна реєстрація небезпечних факторів здійснюється в
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Державна санітарно-гігієнічна експертиза
Державна санітарно-гігієнічна експертиза полягає у
комплексному вивченні документів (проектів, технологічних
регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів
та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам
санітарних норм. Державна санітарно-гігієнічна експертиза передбачає: визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов
праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно
впливають або можуть вплинути на здоров'я населення; встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам
санітарних норм; оцінку повноти та обгрунтованості санітарних і
протиепідемічних заходів; оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів,
пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня
створюваного ними ризику для здоров'я населення.
Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-гігієнічної

експертизи
Державній санітарно-гігієнічній експертизі підлягають: проекти міждержавних, національних, регіональних, місцевих і
галузевих програм соціально-економічного розвитку; інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку,
встановлених законодавством; схеми, передпроектна документація, що стосується районного
планування і забудови населених пунктів, курортів тощо; проектна документація на відведення земельних ділянок,
техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти
будівництва, розширення, реконструкції об'єктів будь-якого
призначення; проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної
документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності
людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні
фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди
здоров'ю людей; документація на розроблювані техніку, технології,
устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, у тому числі військового та оборонного
призначення.
Стаття 12. Проведення державної санітарно-гігієнічної

експертизи
Державна санітарно-гігієнічна експертиза проводиться
експертними підрозділами закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках
- комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем. До проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи
можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових,
проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно
від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти
міжнародних організацій. Рішення про необхідність і періодичність проведення державної
санітарно-гігієнічної експертизи діючих об'єктів приймається
відповідними посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби. Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть
залучатися до проведення державної санітарно-гігієнічної
експертизи, встановлюється головним державним санітарним лікарем
України. Висновок щодо результатів державної санітарно-гігієнічної
експертизи затверджується відповідним головним державним
санітарним лікарем. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи
регулюється законодавством України.
Стаття 13. Вимоги до ліцензування видів діяльності,

пов'язаних з потенційною небезпекою для

здоров'я людей
Діяльність, пов'язана з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому
законодавством. До таких видів діяльності належать: виробництво, переробка та
реалізація продуктів харчування та харчових добавок, медикаментів,
медичних імунобіологічних препаратів, предметів гігієни та
санітарії, косметично-парфюмерних виробів, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, товарів побутової хімії, комунально-побутове та
медичне обслуговування населення, виховання та навчання дітей і
підлітків, а також будь-які роботи з біологічними агентами та
хімічними речовинами, джерелами іонізуючих та неіонізуючих
випромінювань і радіоактивними речовинами. При ліцензуванні видів діяльності, пов'язаних з потенційною
небезпекою для здоров'я людей, обов'язково повинні враховуватись
вимоги державної санітарно-епідеміологічної служби щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Невиконання встановлених при наданні ліцензії вимог та умов
щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення тягне за собою скасування ліцензії.
Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у

державних стандартах та інших нормативно-технічних

документах
Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими
у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах на
вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища
життєдіяльності людини. Проекти державних стандартів та інших нормативно-технічних
документів на всі види нової (модернізованої) продукції підлягають
обов'язковій державній санітарно-гігієнічній експертизі. Продукція, на яку в державних стандартах та в інших
нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров'я
і життя населення, підлягає обов'язковій сертифікації. Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та
інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції
вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють органи,
установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби. Головний державний санітарний лікар України погоджує методи
контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров'я і
життя населення, інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки. Перелік установ, організацій та закладів, яким надається
право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки
для здоров'я і життя населення, визначається Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації за
погодженням з головним державним санітарним лікарем України.
Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки,

виготовлення і використання нових засобів

виробництва та технологій
Підприємства, установи, організації та громадяни при
розробленні і використанні нових технологій, проектуванні,
розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному
переобладнанні підприємств, виробничих об'єктів і споруд
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених пунктів,
курортів, проектуванні і будівництві каналізаційних, очисних,
гідротехнічних споруд, інших об'єктів зобов'язані дотримувати
вимог санітарного законодавства. Планування і забудова населених пунктів, курортів повинна
передусім передбачати створення найбільш сприятливих умов для
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян. Надання земельних ділянок під будівництво, затвердження норм
проектування, проектної та нормативно-технічної документації на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення, розробка, виготовлення і використання нових
машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, нових
технологій здійснюється за погодженням з державною
санітарно-епідеміологічною службою.
Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її

реалізації та використання
Підприємства, установи, організації та громадяни можуть
ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в
Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я
населення. Перелік та зміст цих даних встановлюється головним державним
санітарним лікарем України. У разі відсутності зазначених даних ввезення, реалізація та
використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише
після отримання позитивного висновку державної
санітарно-гігієнічної експертизи.
Стаття 17. Вимоги до продовольчої сировини і продуктів

харчування, умов їх транспортування, зберігання

та реалізації
Продовольча сировина, продукти харчування, а також матеріали,
обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні,
зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати
вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації. Підприємства, установи, організації та громадяни, які
виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти
харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх
безпеку для здоров'я і життя населення, відповідність вимогам
санітарних норм. Розробка і виробництво нових видів продуктів харчування,
впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та
обробки, а також матеріалів, що контактують з продовольчою
сировиною чи продуктами харчування під час виготовлення,
зберігання, транспортування та реалізації, дозволяються головним
державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку
державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і

місць водокористування
Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших
населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні
відповідати вимогам санітарних норм і державного стандарту.
Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування,
обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства
водопостачання. Вода відкритих водойм, що використовується для
господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять,
організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода
водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним
нормам. Підприємства, установи, організації, що використовують
водойми (у тому числі моря) для скидання стічних, дренажних,
поливних та інших забруднених вод, повинні забезпечити якість води
у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм. Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх
джерел встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним
режимом. Порядок встановлення і режим цих зон визначаються
законодавством України.
Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в

населених пунктах, повітря у виробничих та

інших приміщеннях
Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях
підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у
виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового
перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. Підприємства, установи, організації та громадяни при
здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів
щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного
повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах,
рекреаційних зонах, а також повітря у жилих та виробничих
приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших
закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей.
Стаття 20. Умови виховання та навчання
Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і
адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які
організують або здійснюють навчальні та виховні процеси,
зобов'язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам
санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і
зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання відповідних груп
населення та вивчення ними основ гігієни. Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження
дітей і підлітків підлягають обов'язковому погодженню з
відповідними органами та установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян
Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних
установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання -
обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної
підготовки, підвищення кваліфікації кадрів. Гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами
для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, а
також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших
галузях ризику дії небезпечних факторів. Органи та заклади охорони здоров'я, медичні працівники, а
також працівники освіти і культури зобов'язані пропагувати серед
населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя. Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані
брати участь і створювати умови для гігієнічного навчання і
виховання громадян, пропаганди здорового способу життя.
Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень,

територій, засобів виробництва і технологій
Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на
праві власності жилі, виробничі, побутові та інші приміщення
відповідно до вимог санітарних норм. У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших
приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів,
використання технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні
і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам
санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього
середовища. Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на
праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог
санітарних норм.
Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки
Підприємства, установи, організації, що виробляють,
зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та
джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх захоронення,
знищення чи утилізацію, зобов'язані дотримувати норм радіаційної
безпеки, відповідних санітарних правил, а також норм, установлених
іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної
безпеки. Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби та інших спеціально
уповноважених органів. Випадки порушень норм радіаційної безпеки, санітарних правил
роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, а також радіаційні аварії підлягають обов'язковому
розслідуванню за участю посадових осіб, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний нагляд.
Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу

неіонізуючих випромінювань та інших

фізичних факторів
Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані здійснювати заходи щодо захисту населення від
шкідливого впливу неіонізуючих випромінювань, шуму, вібрації та
інших фізичних факторів. Використання джерел, що генерують зазначені фактори у
виробництві, побуті та з іншою метою, допускається за умови
дотримання санітарних норм.
Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин

і матеріалів, біологічних засобів
Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни у
разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів
біотехнології зобов'язані дотримувати санітарних норм. Виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються
за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті
25 в редакції Закону N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 ) Зазначені вимоги поширюються також на транзитне
транспортування через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я видів сировини,
корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту
та продуктопроводами.
Стаття 26. Обов'язкові медичні огляди
Обов'язкові медичні огляди організуються і здійснюються у
встановленому законодавством порядку. Працівники підприємств харчової промисловості, громадського
харчування і торгівлі, водопровідних споруд,
лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних
закладів, об'єктів комунально-побутового обслуговування, інших
підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити
поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а
також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити
обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні
медичні огляди. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також
особи віком до 21 року. Позачергові медичні огляди осіб, зазначених у частині першій
цієї статті, можуть проводитися на вимогу головного державного
санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він
пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці. Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені
ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за організацію і своєчасність проходження працівниками
обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності
необхідного медичного висновку. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений
термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи
відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної
відповідальності.
Стаття 27. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в
Україні є обов'язковими. Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання
поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі
категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від
щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються. Групи населення та категорії працівників, які підлягають
профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також
порядок і терміни їх проведення визначаються Міністерством охорони
здоров'я України. Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і
міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони
здоров'я здійснює Міністерство охорони здоров'я України згідно з
положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і

носіїв збудників інфекційних хвороб
Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними
інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб,
відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може
призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають медичному
нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою допомоги з
коштів соціального страхування в порядку, що встановлюється
законодавством. Такі особи визнаються тимчасово чи постійно
непридатними за станом здоров'я до професійної або іншої
діяльності, внаслідок якої може створюватися підвищена небезпека
для оточуючих у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної роботи. Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в
разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому
стаціонарному лікуванню, а носії збудників зазначених хвороб та
особи, які мали контакт з такими хворими, обов'язковому медичному
нагляду і карантину у встановленому порядку. Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних
захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну хворобу або
носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні
правила встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.
Стаття 29. Санітарна охорона території України від

занесення інфекційних хвороб
В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян
України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де
зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за
наявності документів, передбачених міжнародними угодами і
санітарним законодавством України. З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних
(у тому числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних
хвороб у прикордонних контрольних пунктах у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, створюються і
функціонують спеціальні санітарно-карантинні підрозділи.
Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним

інфекційним хворобам, масовим отруєнням та

радіаційним ураженням населення
У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення
особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань,
масових отруєнь, радіаційних уражень населення органи державної
виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування за
поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби в межах своїх повноважень можуть
запроваджувати у встановленому законодавством порядку на
відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці,
навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та
ліквідацію цих захворювань та уражень. Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані
забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень,
дезинфекційних, дезинсекційних, дератизаційних, інших
протиепідемічних, а також дезактиваційних заходів. У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних
і небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь та
радіаційних уражень відповідними посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби можуть запроваджуватись
позачергові профілактичні щеплення, інші заходи профілактики.

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної

служби
Державну санітарно-епідеміологічну службу становлять органи,
установи і заклади санітарно-епідеміологічного профілю
Міністерства охорони здоров'я України, відповідні установи,
заклади, частини і підрозділи Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Служби безпеки
України. ( Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Спеціально уповноваженим центральним органом державної
виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням
санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та
вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, є Міністерство охорони здоров'я України. На установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби системи Міністерства охорони здоров'я України покладаються
функції спеціально уповноважених відповідних
адміністративно-територіальних, транспортних та об'єктових органів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду. На установи, заклади і підрозділи державної
санітарно-епідеміологічної служби інших міністерств і відомств,
названих у частині першій цієї статті, покладаються функції
спеціально уповноважених органів державного
санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм
територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах. Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби є юридичними особами. Їх перелік, мережа, організаційна
структура тощо для системи Міністерства охорони здоров'я України
встановлюються головним державним санітарним лікарем України, а
для інших міністерств і відомств, перелічених у частині першій
цієї статті, - головним державним санітарним лікарем відповідного
міністерства (відомства) за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України. Установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби здійснюють свою діяльність на підставі Положення про
державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, що
затверджується Кабінетом Міністрів України, та положень про
державну санітарно-епідеміологічну службу відповідних міністерств
і відомств.
Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною

службою
Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює
головний державний санітарний лікар України - перший заступник
Міністра охорони здоров'я України, який призначається на посаду і
звільняється з неї Кабінетом Міністрів України. Головний державний санітарний лікар України з питань
державного санітарно-епідеміологічного нагляду підзвітний
безпосередньо Кабінету Міністрів України. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
Республіки Крим здійснює головний державний санітарний лікар
Республіки Крим, який за посадою є заступником Міністра охорони
здоров'я Республіки Крим. Він призначається на посаду і
звільняється з неї головним державним санітарним лікарем України
за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
області, міст Києва і Севастополя здійснює головний державний
санітарний лікар відповідної території, який за посадою є
заступником глави обласної (міської) державної адміністрації. Він
призначається на посаду і звільняється з неї головним державним
санітарним лікарем України за погодженням з відповідною обласною,
Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на
водному, залізничному, повітряному транспорті здійснюється
головним державним санітарним лікарем відповідного виду
транспорту, який призначається на посаду і звільняється з неї
головним державним санітарним лікарем України. Державну санітарно-епідеміологічну службу в районі, місті,
районі в місті очолює головний державний санітарний лікар
відповідної адміністративної території, який призначається на
посаду і звільняється з неї відповідно головним державним
санітарним лікарем Республіки Крим, області, міст Києва і
Севастополя, міста з районним поділом. Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на
водному, залізничному та повітряному транспорті забезпечується за
лінійним принципом. Керівництво державною
санітарно-епідеміологічною службою на лінійних підрозділах та
об'єктах транспорту здійснюють головні державні санітарні лікарі,
які призначаються на посаду і звільняються з неї головним
державним санітарним лікарем відповідного виду транспорту. Державну санітарно-епідеміологічну службу об'єктів з
особливим режимом роботи очолюють головні державні санітарні
лікарі цих об'єктів, які призначаються на посаду і звільняються з
неї головним державним санітарним лікарем України. Державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Служби безпеки України очолює головний державний санітарний лікар
цього міністерства (відомства), який призначається на посаду і
звільняється з неї керівником відповідного міністерства
(відомства) за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України. ( Частина дев'ята статті 32 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Служби безпеки України в загальних питаннях підпорядковується
безпосередньо керівникові відповідного міністерства (відомства), а
в питаннях державного санітарно-епідеміологічного нагляду -
головному державному санітарному лікарю України. ( Частина десята
статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Головні державні санітарні лікарі вказаних міністерств і
відомств призначають на посаду і звільняють з неї головних
державних санітарних лікарів підпорядкованих цим міністерствам і
відомствам територій, з'єднань, частин та підрозділів. Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
Міністерства охорони здоров'я України здійснюють свої повноваження
на відповідних адміністративних територіях та об'єктах, а посадові
особи державної санітарно-епідеміологічної служби інших
міністерств і відомств - на підпорядкованих їм територіях і
об'єктах, а також у підрозділах відповідно до цього Закону і
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в
Україні, інших актів законодавства.
Стаття 33. Основні напрями діяльності державної

санітарно-епідеміологічної служби
Основними напрямами діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби є: здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а
також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на нього
факторів навколишнього середовища; вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо
впливають на здоров'я населення; підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб; контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення
інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та
радіаційних уражень людей; державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь; видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи
щодо об'єктів поводження з відходами; ( Статтю 33 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 ) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що
виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на
неї; ( Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV
( 1288-14 ) від 14.12.99 ) методичне забезпечення та здійснення контролю під час
визначення рівня небезпечності відходів. ( Статтю 33 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної

служби з іншими організаціями
Взаємодія, а також розмежування сфер діяльності, повноважень
і відповідальності між органами, установами і закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби та іншими спеціально
уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і
контроль, забезпечується відповідно до законодавчих та нормативних
актів, що визначають їх компетенцію. Органи, установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби співпрацюють з державними
органами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована
на профілактику захворювань, охорону здоров'я людини та
навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови
їх життєдіяльності.
Стаття 35. Фінансове забезпечення державної

санітарно-епідеміологічної служби
Фінансування органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України здійснюється безпосередньо за рахунок бюджету
Міністерства охорони здоров'я України, бюджету Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя, а також
позабюджетних коштів. Фінансування державної санітарно-епідеміологічної служби
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Служби безпеки України здійснюється за рахунок асигнувань
на охорону здоров'я, що виділяються цим міністерствам і відомствам
з державного бюджету України, та позабюджетних коштів. ( Частина
друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Розміри асигнувань, необхідних для забезпечення діяльності
державної санітарно-епідеміологічної служби, мають відповідати
науково обгрунтованим потребам і становити не менше 10 відсотків
відповідних бюджетних коштів, що виділяються на охорону здоров'я. ( Частина четверта статті 35 втратила чинність на підставі
Закону N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 - редакція набирає
чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний
бюджет України на 2000 рік )
Стаття 36. Кадрове і наукове забезпечення державної

санітарно-епідеміологічної служби
Підготовка фахівців у галузі гігієни та епідеміології
здійснюється у навчальних закладах медичного профілю на
спеціалізованих факультетах післядипломної підготовки. Нормативи
забезпечення населення цими фахівцями встановлюються Міністерством
охорони здоров'я України. Вивчення, оцінку, прогнозування, визначення критеріїв
шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я
населення, санітарно-гігієнічну експертизу, гігієнічну
регламентацію небезпечних факторів, наукове обгрунтування
санітарних і протиепідемічних заходів, а також фундаментальні та
прикладні дослідження в галузі профілактики захворювань населення
здійснюють наукові установи гігієнічного та епідеміологічного
профілю.
Стаття 37. Інформаційне забезпечення державної

санітарно-епідеміологічної служби
Інформаційне забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби здійснюється з метою вивчення,
оцінки, прогнозування санітарної та епідемічної ситуації, розробки
заходів, спрямованих на запобігання, усунення або зменшення
шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я
людей, а також інформування з цих питань органів державної
виконавчої влади, громадських організацій і громадян. Інформаційне забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби здійснюється системою державної,
галузевої та оперативної звітності. Характер, обсяг, порядок і
строки подання цієї інформації до органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби визначаються за
поданням головного державного санітарного лікаря України у
встановленому законодавством порядку. Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни
зобов'язані надавати органам, установам і закладам державної
санітарно-епідеміологічної служби таку інформацію безоплатно.
Стаття 38. Заходи правового і соціального захисту,

матеріальне та соціальне забезпечення працівників

державної санітарно-епідеміологічної служби
Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
перебувають під захистом закону. Втручання в дії посадових осіб,
які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, що
перешкоджає виконанню ними службових обов'язків, тягне за собою
відповідальність згідно з законодавством. Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо посадової
особи державної санітарно-епідеміологічної служби чи її близьких
родичів, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у
зв'язку з виконанням цією особою своїх службових обов'язків
тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Життя і здоров'я працівників державної
санітарно-епідеміологічної служби підлягають обов'язковому
державному страхуванню на випадок каліцтва або професійного
захворювання, одержаних при виконанні службових обов'язків.
Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів
України. У разі такого каліцтва або професійного захворювання
працівнику державної санітарно-епідеміологічної служби сплачується
одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до
п'ятирічного його посадового окладу залежно від ступеня втрати
працездатності. Заробітна плата посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби складається з посадових окладів,
надбавок за кваліфікаційні категорії, вислугу років і має
забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання
службових обов'язків, а також закріплення кваліфікованих кадрів.
Розміри посадових окладів, надбавок за кваліфікаційні категорії та
вислугу років встановлюються Кабінетом Міністрів України. Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби мають
переважне право на одержання житла, встановлення домашніх
телефонів. У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби, які
безпосередньо здійснюють перевірки об'єктів нагляду,
забезпечуються проїзними квитками на проїзд відповідними видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі) або за їх бажанням отримують грошову компенсацію вартості
проїзду при виконанні службових обов'язків. Під час службових
відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних
документів на всі види транспорту і розміщення в готелях. Частина шоста статті 38 в редакції Закону N 331/97-ВР від
11.06.97 ) Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби
на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктах з
особливим режимом роботи користуються також усіма видами
правового та соціального захисту, матеріального та соціального
забезпечення, наданими працівникам відповідного виду транспорту
та об'єкта. Особливості правового та соціального захисту, матеріального
та соціального забезпечення військовослужбовців та працівників,
які працюють за договором у державній санітарно-епідеміологічній
службі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Служби безпеки України, регулюються відповідними актами
законодавства. ( Частина восьма статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )

Р о з д і л V
ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
Стаття 39. Поняття та основні завдання державного

санітарно-епідеміологічного нагляду
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд - це діяльність
органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами
санітарного законодавства з метою попередження, виявлення,
зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на
здоров'я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо
порушників. Основними завданнями цієї діяльності є: нагляд за організацією і проведенням органами державної
виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами
санітарних і протиепідемічних заходів; нагляд за реалізацією державної політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення; нагляд за дотриманням санітарного законодавства; проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи,
гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів
на їх використання. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється
відповідно до Положення про державний санітарно-епідеміологічний
нагляд в Україні вибірковими перевірками дотримання санітарного
законодавства за планами органів, установ та закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також позапланово залежно від
санітарної, епідемічної ситуації та за заявами громадян. Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок
складання якого визначаються головним державним санітарним лікарем
України.
Стаття 40. Повноваження головного державного

санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України: а) затверджує державні санітарні норми, регламенти
використання небезпечних факторів, гранично допустимі
концентрації, орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних
чинників у харчових продуктах, предметах та виробах, у воді,
повітрі, грунті, а також встановлює норми радіаційної безпеки та
допустимі рівні впливу на людину інших фізичних факторів; б) визначає вимоги щодо комплексу заходів санітарної охорони
державних кордонів України, контролює і координує діяльність
органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального
самоврядування з цих питань; в) вносить на затвердження відповідно до чинного
законодавства проекти законодавчих актів з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення; г) затверджує разом з Міністерством економіки України та
Міністерством фінансів України методики визначення ступенів ризику
для здоров'я населення, що створюються небезпечними факторами; д) дає обов'язкові для розгляду висновки щодо проектів
міждержавних, національних і галузевих програм з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,
профілактики захворювань та контролює їх виконання; е) видає розпорядчі документи щодо організації та здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; є) визначає порядок ведення державного обліку інфекційних і
професійних захворювань, отруєнь; ж) погоджує основні напрями фундаментальних і прикладних
досліджень у галузі гігієни та епідеміології; з) погоджує проекти норм проектування, стандартів і технічних
умов, розміщення продуктивних сил та інші проекти, що можуть
вплинути на здоров'я населення; и) погоджує норми навчально-трудового навантаження, режими
навчання та виховання дітей і підлітків у навчально-виховних
закладах; і) встановлює разом з Державним комітетом України по нагляду
за охороною праці перелік робіт, для виконання яких є
обов'язковими медичні огляди, а також порядок їх проведення; ї) затверджує перелік інфекційних захворювань, за яких
госпіталізація хворих є обов'язковою, а також перелік виробництв
(професій), до роботи в яких не допускаються особи, які хворіють
інфекційними хворобами, є носіями збудників інфекційних
захворювань або яким не зроблено щеплення проти визначених
інфекційних захворювань; й) застосовує передбачені законодавством заходи для
припинення порушень санітарного законодавства; к) погоджує методи контролю і випробувань продукції щодо її
безпеки для здоров'я і життя населення; л) погоджує інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки; м) погоджує перелік установ, організацій, закладів, яким
надається право випробування продукції на відповідність вимогам
безпеки для здоров'я; н) встановлює перелік та зміст показників безпеки для
здоров'я імпортованої продукції; о) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях
надзвичайного стану вносить до Кабінету Міністрів України
обгрунтоване подання для прийняття рішення про встановлення
карантину, в якому зазначаються: період і межі території його
встановлення; перелік проведення необхідних профілактичних,
протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у
зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням
карантину, їх виконавці; вичерпно визначені тимчасові обмеження
прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що
покладаються на них. ( Частину першу статті 40 доповнено пунктом
"о" згідно із Законом N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001 ) Головний державний санітарний лікар України, крім
повноважень, передбачених цією статтею, має також повноваження,
передбачені статтею 41 цього Закону. Він може делегувати свої
повноваження заступникам головного державного санітарного лікаря
України повністю або частково.
Стаття 41. Повноваження головних державних санітарних

лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють

державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим,
областей, міст, районів та їх заступникам, головним державним
санітарним лікарям на транспорті та їх заступникам, а також
головним державним санітарним лікарям об'єктів з особливим
режимом роботи у межах відповідних територій (об'єктів) надаються
повноваження: а) державного санітарно-епідеміологічного нагляду за
дотриманням органами державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями і громадянами санітарного законодавства; б) систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації,
показників здоров'я населення, окремих його груп; в) визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на
здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров'я
населення регіону, території, об'єкта, окремих професійних груп
тощо; г) контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних
заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони
здоров'я населення; д) погодження відведення земельних ділянок під забудову та
інші види землекористування, місця водозаборів і скидання стічних
вод, розташування промислових та інших об'єктів; е) винесення рішень про необхідність проведення державної
санітарно-гігієнічної експертизи, визначення складу комісій для її
здійснення і затвердження висновків; є) погодження регіональних і місцевих програм у галузі
соціально-економічного розвитку; ж) винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм
об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію; з) погодження видачі, а у передбачених законодавством
випадках - надання дозволу на здійснення видів діяльності,
передбачених цим Законом; и) безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх
об'єктів нагляду за службовим посвідченням і обов'язкових для
виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних
норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень; і) безплатного отримання від юридичних осіб і громадян, у
тому числі іноземних, які перебувають або ведуть діяльність на
відповідній території України, матеріалів і відомостей,
статистичних та інших даних, що характеризують санітарний та
епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей; ї) безплатного відбору зразків сировини, продукції,
матеріалів для державної санітарно-гігієнічної експертизи; й) визначення необхідності профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових
отруєнь та радіаційних уражень; к) розслідування причин і умов виникнення професійних чи
групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і
подання матеріалів з цих питань компетентним органам для
притягнення винних до відповідальності; л) застосовування передбачених цим Законом заходів для
припинення порушення санітарного законодавства. Такі ж повноваження в межах підпорядкованих територій,
об'єктів, частин та підрозділів надаються головним державним
санітарним лікарям Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, Служби безпеки України та їх
заступникам. ( Частина друга статті 41 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби (лікарі-гігієністи,
лікарі-епідеміологи, помічники лікарів) надаються повноваження,
передбачені пунктами "а", "б", "в", "г", "и", "і", "ї", "к" (в
частині розслідування групових інфекційних захворювань, отруєнь,
радіаційних аварій) та "л" частини першої цієї статті. Головний державний санітарний лікар адміністративної
території координує діяльність всіх розташованих на ній установ,
закладів та підрозділів державної санітарно-епідеміологічної
служби незалежно від їх підпорядкування. У випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в
місцях дислокації об'єктів Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Служби безпеки
України, а також об'єктів з особливим режимом роботи повноваження
головного державного санітарного лікаря, його заступників та інших
посадових осіб (лікарів) державної санітарно-епідеміологічної
служби відповідної адміністративної території, передбачені
пунктами "в", "г", "и", "і", "ї", "й", "к" частини першої цієї
статті, поширюються на зазначені об'єкти. Названі посадові особи
державної санітарно-епідеміологічної служби адміністративної
території мають право застосовувати на цих об'єктах і територіях
заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства,
передбачені пунктами "а", "б", "в", "г", "е" статті 42 цього
Закону. ( Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )

Стаття 42. Заходи щодо припинення порушення

санітарного законодавства
Головні державні санітарні лікарі (їх заступники)
застосовують такі заходи для припинення порушення санітарного
законодавства: а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами,
рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм; б) обмеження, тимчасова заборона або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного висновку за результатами державної
санітарно-гігієнічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту; в) тимчасова заборона виробництва, заборона використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань в разі
відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації,
а також якщо їх визнано шкідливими для здоров'я людей; г) обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів)
забруднюючих речовин за умови порушення санітарних норм; д) зупинення або припинення інвестиційної діяльності у
випадках, встановлених законодавством; е) внесення власникам підприємств, установ, організацій або
уповноваженим ними органам подання про відсторонення від роботи
або іншої діяльності осіб, зазначених у абзаці шостому частини
першої статті 7 цього Закону; є) вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється
законодавством. Іншим посадовим особам органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби надаються повноваження
застосовувати заходи для припинення порушення санітарних норм,
передбачені пунктом "а" (в частині обмеження, тимчасової заборони
діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами,
рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм), пунктами "в", "г", "е" та "є" цієї статті. На вимогу посадових осіб органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби виконання заходів для
припинення порушень санітарного законодавства у необхідних
випадках здійснюється із залученням працівників органів внутрішніх
справ.
Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які

здійснюють державний санітарно-епідеміологічний

нагляд
Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін
можуть бути оскаржені: а) головного державного санітарного лікаря України - до
Кабінету Міністрів України або до суду; б) головного державного санітарного лікаря Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю
України або до суду; ( Пункт "б" частини першої статті 43 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000 ) в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових
осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому
головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.
Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної

санітарно-епідеміологічної служби
За порушення Закону, неналежне виконання службових обов'язків
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби несуть
відповідальність згідно з законодавством.

Р о з д і л VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення

санітарного законодавства
Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких
призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають
дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством.
Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові

санкції за порушення санітарного законодавства
За порушення санітарного законодавства або невиконання
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути
накладено штраф у таких розмірах: на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий
частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 607/96-ВР від 17.12.96 ) на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. ( Абзац третій частини першої статті
46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від
17.12.96 ) До підприємств, підприємців, установ, організацій, які
порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові
санкції: а) за передачу замовникові або у виробництво і застосування
конструкторської, технологічної та проектної документації, що не
відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації
сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки; б) за реалізацію продукції, забороненої до випуску і
реалізації посадовими особами органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції; в) за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення
вимог стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і
здоров'я людей, підприємство, підприємець, установа, організація
сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або
реалізованої продукції; г) за реалізацію на території України імпортної продукції,
яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і
здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції; д) за ухилення від пред'явлення посадовим особам державної
санітарно-епідеміологічної служби продукції, яка підлягає
контролю, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує
штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з
моменту ухилення. Вартість зазначених у частині другій цієї статті документації
та продукції обчислюється за цінами їх реалізації.
Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та

застосування фінансових санкцій за порушення

санітарного законодавства
Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової
санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на
підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого
у встановленому порядку, і є обов'язковими для виконання. Такі постанови можуть видавати: 1) головний державний санітарний лікар України, його
заступники, головні державні санітарні лікарі Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, головні державні санітарні
лікарі водного, залізничного, повітряного транспорту, водних
басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, Служби безпеки України та їх
заступники - за порушення, передбачені статтею 46 цього Закону;
( Пункт 1 частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) 2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники -
за порушення, передбачені частиною першою статті 46 та пунктами
"б", "в", "г", "д" частини другої статті 46 цього Закону; 3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної
служби - за порушення, передбачені частиною першою статті 46 цього
Закону. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені
частиною першою статті 46 цього Закону, та виконання постанов у
цих справах провадиться в порядку, встановленому Кодексом України
про адміністративні правопорушення. Один примірник постанови про застосування фінансової санкції,
передбаченої частиною другою статті 46 цього Закону, надсилається
державній податковій інспекції за місцезнаходженням
підприємства, підприємця, установи, організації для контролю за
її виконанням. У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з
дня її видання сума санкції стягується у судовому порядку. Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 642/97-ВР від 18.11.97 ) Сплата штрафів і фінансових санкцій, передбачених статтею 46
цього Закону, не звільняє порушників від обов'язку відшкодування
збитків підприємствам, установам, організаціям і громадянам, яких
вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства. Суми штрафів чи фінансових санкцій у розмірі 60 відсотків
зараховуються до місцевого бюджету і 30 відсотків - до
позабюджетних фондів для забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, 10 відсотків відраховується відповідним
установам і закладам державної санітарно-епідеміологічної служби. Повернення необгрунтовано зарахованої до бюджету суми штрафу
або фінансової санкції здійснюється фінансовими органами на
підставі рішення органу, який скасував застосування штрафу чи
санкції. Особливості застосування заходів адміністративного стягнення
за порушення санітарного законодавства посадовими особами
державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Служби безпеки України визначаються законодавством. ( Частина
дев'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )
Стаття 48. Цивільно-правова відповідальність за

порушення санітарного законодавства
Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни,
які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення
захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової
втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов'язані
відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і
організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів,
установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на
проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати
лікувально-профілактичних закладів на подання медичної допомоги
потерпілим. У разі відмови від добровільної компенсації витрат або
відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку.
Стаття 49. Кримінальна відповідальність за порушення

санітарного законодавства
Діяння проти здоров'я населення, вчинені внаслідок порушення
санітарного законодавства, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність згідно з законом.

Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА

ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві
Україна бере участь в міжнародному співробітництві для
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
профілактики захворювань і охорони здоров'я населення. Україна укладає угоди про розвиток та зміцнення міжнародного
співробітництва в галузі охорони здоров'я, забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, бере участь у
діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Стаття 51. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна,
встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним
законодавством України, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року

N 4004-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: