open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям Закону

України "Про державні цільові програми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Водному кодексі України ( 213/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45,
ст. 390):
1) у пункті 3 статті 7 слово "державних" замінити словом
"загальнодержавних";
2) пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5
статті 14, пункт 3 статті 15 і пункт 3 статті 16 після слова
"державних" доповнити словом "цільових";
3) назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12
після слова "державні" доповнити словом "цільові".
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34,
ст. 230; 2003 р., N 4, ст. 31):
у статті 6:
1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми";
у частині першій слово "республіканські" замінити словом
"цільові";
частину другу після слова "державних" доповнити словом
"цільових";
у частині третій слово "державних" виключити;
2) у пункті "б" частини першої статті 13 слово "державних"
замінити словом "загальнодержавних";
3) у пункті "б" частини першої статті 17 слово
"республіканських" замінити словом "цільових".
3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12, 2001-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996
р., N 35, ст. 162) слово "національних" замінити словами
"державних цільових".
4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст. 19):
1) у частині першій статті 13 слова "переліку комплексних і
цільових" виключити;
2) у частині четвертій статті 14 слова "комплексних і
цільових загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";
3) частину другу статей 18 і 19 після слова "державних"
доповнити словом "цільових";
4) частину другу статті 20 після слова "державні" доповнити
словом "цільові", а слова "обов'язковій попередній науковій
експертизі" замінити словами "науковій експертизі, яка проводиться
відповідно до закону";
5) у частині третій статті 24 слово "загальнодержавних"
замінити словами "державних цільових".
5. В абзаці шостому пункту 8 розділу IV Декларації "Про
загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
( 2859-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16,
ст. 166) слова "цільових комплексних молодіжних програм" замінити
словами "державних цільових програм з питань молодіжної політики".
6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 35, ст. 358) слова "національної програми" замінити
словами "державних цільових програм".
7. У Законі України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4,
ст. 18):
1) у частині другій статті 1 слова "цільові державні
галузеві" замінити словами "державні цільові";
2) частину першу статті 11 після слова "державними" доповнити
словом "цільовими".
8. В абзаці другому статті 11 і пункті "д" частини першої
статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) слово
"національних" замінити словами "державних цільових".
9. У статті 6 Закону України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30,
ст. 283):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Державні цільові та інші програми

енергозбереження";
у частині першій слово "загальнодержавні" замінити словами
"державні цільові";
частину другу після слова "державних" доповнити словом
"цільових".
10. У частині другій статті 1 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446) слова "національної програми" замінити словами "державних
цільових програм".
11. У Законі України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):
1) частину восьму статті 4 викласти в такій редакції:
"Експертні ради обов'язково створюються для проведення
наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних,
державних цільових програм";
2) в абзаці другому частини другої статті 5 слова
"національні та державні" замінити словами "державні цільові";
3) у частині другій статті 10 слова "національних, державних"
замінити словами "державних цільових".
12. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів"
( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23,
ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):
1) в абзаці четвертому статті 1 та у статті 7 слово
"Національної" замінити словами "державних цільових";
2) назву та частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку

донорства крові та її компонентів
Державні цільові програми розвитку донорства крові та її
компонентів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно
до його компетенції";
3) у частині першій статті 4 слова "Національної програми"
замінити словами "державних цільових програм";
4) у частині п'ятій статті 11 друге речення доповнити словами
"відповідно до законодавства", третє речення виключити;
5) абзац дев'ятий частини першої статті 13 викласти в такій
редакції:
"отримання пільгових позик для будівництва індивідуального
житла відповідно до законодавства".
13. В абзаці третьому пункту 5 розділу VI "Прикінцеві
положення" Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15,
ст. 67; 2005 р., N 42, ст. 465) слова "національну комплексну"
замінити словами "державну цільову".
14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної
програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію
Національної програми інформатизації" ( 75/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182) слова "інших
національних та державних" замінити словами "державних цільових".
15. У Законі України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999
р., N 2-3, ст. 20; 2005 р., N 5, ст. 121):
1) в абзаці четвертому статті 25 слово "(національні)"
виключити;
2) у статті 27:
в абзаці четвертому слово "загальнодержавних" замінити
словами "державних цільових";
в абзаці п'ятому слова "державні (міжвідомчі)" замінити
словами "в межах своєї компетенції державні цільові";
3) абзац восьмий частини другої статті 28 викласти в такій
редакції:
"координує діяльність органів виконавчої влади щодо
розроблення державних цільових наукових та науково-технічних
програм, наукових частин інших державних цільових програм і
контролює їх виконання";
4) абзац четвертий статті 29, абзац другий статті 30, абзац
восьмий частини другої статті 31 після слова "державних" доповнити
словом "цільових";
5) статтю 36 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні

програми у сфері наукової і науково-технічної

діяльності
Державні цільові наукові та науково-технічні програми є
основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави
для розв'язання найважливіших природничих, технічних і
гуманітарних проблем.
Державні цільові наукові та науково-технічні програми з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються
центральним органом виконавчої влади у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових
проектів, відібраних на конкурсних засадах".
16. Абзац другий статті 7 Закону України "Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) після
слова "державні" доповнити словом "цільові".
17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403):
1) в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово "національної"
замінити словами "державних цільових";
2) у частині другій статті 25 слово "національною" замінити
словами "державними цільовими".
18. У статті 8 Закону України "Про державну геологічну службу
України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 51, ст. 456):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр,

передбачених державними цільовими програмами";
частину першу після слова "державними" доповнити словом
"цільовими";
частину четверту після слова "державних" доповнити словом
"цільових".
19. В абзацах третьому і четвертому статті 13, в абзаці
другому частини першої, в абзаці третьому частини другої, в абзаці
другому частин третьої - шостої статті 14, в абзаці четвертому
частини першої статті 15, в абзаці другому статті 16, в абзаці
п'ятому пункту "а" частини другої статті 18, в частинах першій,
третій і четвертій статті 19, в абзаці другому частини першої
статті 20 Закону України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90) слово
"загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні
цільові" у відповідному відмінку.
20. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій
статті 17 Закону України "Про захист населення від інфекційних
хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 29, ст. 228) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити
словами "державні цільові" у відповідному відмінку.
21. В абзаці сьомому статті 29 Закону України "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру" ( 1809-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 40, ст. 337) слово "загальнодержавних"
замінити словами "державних цільових".
22. У Законі України "Про зону надзвичайної екологічної
ситуації" ( 1908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 42, ст. 348):
1) у частині другій статті 8 слова "комплексних та" замінити
словом "державних";
2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний
орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує
відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних
потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує
виконання державних цільових програм громадських робіт".
23. У тексті Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки" ( 2623-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 48, ст. 253) слова "державні наукові та
науково-технічні програми" в усіх відмінках замінити словами
"державні цільові наукові та науково-технічні програми" у
відповідному відмінку.
24. У статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного
Хреста України" ( 330-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 5, ст. 47):
в абзаці тринадцятому слово "Національної" замінити словами
"державних цільових";
в абзаці п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замінити
словами "державних цільових".
25. У частинах третій і четвертій статті 5 Закону України
"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
( 433-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13,
ст. 93) слово "(національних)" виключити.
26. Абзац третій статті 8 Закону України "Про Державну
спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269) викласти в такій редакції:
"розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку
Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому
законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням
цих програм".
27. В абзаці шостому частини третьої статті 3 Закону України
"Про театри і театральну справу" ( 2605-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350) слова "загальнодержавних,
державних" замінити словами "державних цільових".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року

N 3421-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: