open Про систему
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2002  № 1098


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

Про паспорти бюджетних програм

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 687 від 01.11.2004
№ 363 від 14.04.2006
№ 15 від 17.01.2007
№ 19 від 14.01.2008
№ 1549 від 29.12.2008
№ 1513 від 24.12.2009
№ 1568 від 16.12.2010
№ 1605 від 12.12.2011
№ 800 від 09.09.2013
№ 402 від 15.04.2014
№ 1130 від 14.12.2015
№ 813 від 05.10.2018
№ 1083 від 21.12.2018
№ 527 від 13.12.2019
№ 813 від 28.12.2020
№ 677 від 15.12.2021}

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р, та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (додаються);

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

форму паспорта бюджетної програми (додається);

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми (додається);

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження за погодженням з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм та складання звітів про їх виконання згідно з Правилами, затвердженими цим наказом.

{Підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018, № 813 від 28.12.2020}

{Підпункт 2.2 пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

2.2. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 813 від 05.10.2018}

3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновками Рахункової палати використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм та під час проведення огляду витрат державного бюджету.

{Пункт в редакції Наказів Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008, № 1605 від 12.12.2011, № 1605 від 12.12.2011, № 1083 від 21.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Максюту А.А.

Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України

М.Я. Азаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.01.2008  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

ПРАВИЛА
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

{Назва Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{З тексту Правил виключено слова "на відповідний бюджетний період" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

I. Загальні положення

1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

{Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

{Абзац другий пункту 1 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

{Абзац другий пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015, № 1083 від 21.12.2018}

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

{Абзац третій пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов’язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

{Абзац четвертий пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018 }

Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

{Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

{Абзац пункту 1 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010, № 1130 від 14.12.2015}

2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; за загальнодержавними видатками та кредитуванням; за заходами щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою.

{Абзац перший пункту 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009, № 1568 від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014, № 813 від 05.10.2018, № 1083 від 21.12.2018}

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, та порядків використання бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

Проекти паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звіти про їх виконання складаються з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018, № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008}

3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 1083 від 21.12.2018}

Протягом тижня головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

набранням чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Абзац сьомий пункту 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 1083 від 21.12.2018}

{Абзац восьмий пункту 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну в електронній або паперовій формі.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Проекти паспортів бюджетних програм в електронній формі подаються через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) чи спеціальний вебмодуль системи взаємодії.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Проекти паспортів бюджетних програм у паперовій формі подаються у разі, якщо:

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

у головного розпорядника відсутні система електронного документообігу, інтегрована до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, або спеціальний вебмодуль системи взаємодії;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

проект паспорта бюджетної програми містить інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

4. Головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013; із змінами, внесеними, згідно з Наказами Міністерства фінансів № 402 від 15.04.2014, № 1083 від 21.12.2018}

5. Мінфін здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання.

Проекти паспортів бюджетних програм погоджуються в установленому законодавством порядку шляхом проставлення на них грифа погодження.

Проекти паспортів бюджетних програм, отримані Мінфіном в електронній формі, погоджуються шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису.

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін в тижневий строк з дня його отримання повідомляє відповідного головного розпорядника про необхідність доопрацювання такого проекту паспорта.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009, № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо),- іншими відповідними розпорядчими документами головного розпорядника протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 3 цього розділу,- протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.

{Абзац перший пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

У грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Перед затвердженням паспорта бюджетної програми, проект якого був погоджений Мінфіном шляхом оформлення аркуша погодження, головний розпорядник включає до грифа «ПОГОДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми дату і номер відповідного аркуша погодження.

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1568  від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013, № 1130 від 14.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

7. Протягом трьох робочих днів з дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, до Мінфіну та Казначейства засвідчені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу або іншого розпорядчого документа про його затвердження;

пересилає до Мінфіну паспорт бюджетної програми у затвердженій редакції з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).

{Пункт 7 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018, № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 8 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

8. Головний розпорядник протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу або іншого розпорядчого документа про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

{Абзац перший пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Казначейства шляхом подання їм копій наказу або іншого розпорядчого документа про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

{Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

{Пункт розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015, № 1083 від 21.12.2018}

9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених законом про Державний бюджет України з урахуванням внесених змін.

{Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Абзац третій пункту 9 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису державного бюджету зі змінами.

{Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

{Абзац перший пункту 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008}

прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013}

внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014}

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013}

прийняття рішень Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень.

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 05.10.2018}

Пояснення щодо причин відхилення (збільшення або зменшення) обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються головним розпорядником у звіті про виконання паспорта бюджетної програми.";

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

11. У випадках, визначених пунктом 10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п’ятим,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим,- протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису державного бюджету,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев’ятим,- протягом тижня після настання відповідних випадків;

у випадку, визначеному абзацом десятим,- у місячний строк з дня прийняття Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідного рішення.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

12. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;

{Абзац другий пункту 12 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов’язана з випадками, передбаченими абзацами другим-восьмим та десятим пункту 10 цього розділу.

{Абзац третій пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів приймає наказ або інший розпорядчий документ про визнання таким, що втратив чинність, наказу або іншого розпорядчого документа про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу або іншого розпорядчого документа головний розпорядник передає в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, засвідчені в установленому законодавством порядку його копії до Мінфіну та Казначейства.

{Розділ I доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

{Пункт 12 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

14. У терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, головні розпорядники:

подають в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, до Мінфіну звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом;

пересилають до Мінфіну звіти про виконання паспортів бюджетних програм з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).

{Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

15. У разі недотримання головними розпорядниками порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних програм, визначених Бюджетним кодексом України та цими Правилами, Мінфін може застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

{Розділ I доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020}

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим-шостим пункту 3 розділу I цих Правил.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013, № 1083 від 21.12.2018}

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім-шостим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014, № 1083 від 21.12.2018}

3. У пункті 6 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

{Розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

4. У пунктах 7 та 8 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

5. У пункті 9 зазначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів державного бюджету.

{Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

За бюджетними програмами, виконання яких не потребує затвердження порядків використання коштів державного бюджету, напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми в результаті прийняття нормативно-правових актів, які змінюють повноваження розпорядників бюджетних коштів з виконання завдань і функцій (надання публічних послуг)", та/або рішень головним розпорядником про погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства (у тому числі такими, що зняті з обліку органами Казначейства в кінці відповідного бюджетного періоду), та/або рішень головним розпорядником про погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства (у тому числі такими, що зняті з обліку органами Казначейства в кінці відповідного бюджетного періоду).

{Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018, № 677 від 15.12.2021}

Окремим напрямом використання бюджетних коштів визначається погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства (у тому числі такими, що зняті з обліку органами Казначейства в кінці відповідного бюджетного періоду), у разі, якщо строк виконання напряму, за яким утворилася така заборгованість, закінчився в минулому бюджетному періоді.

{Абзац пункту 5 розділу II в редакції Наказів Міністерство фінансів № 527 від 13.12.2019, № 677 від 15.12.2021}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

6. У пункті 10 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.

Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідним державним інвестиційним проектом.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 05.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

{Пункт 8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

{Пункт 8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1–3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2. У пункті 4 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

3. У пункті 5 зазначається мета бюджетної програми.

{Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

4. У пункті 6 зазначаються завдання бюджетної програми.

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

5. У пункті 7 відображаються обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за бюджетною програмою, у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми:

у графах 3-5 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 6-8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету), визначених з урахуванням даних зведеної річної бюджетної звітності, поданої до Казначейства. При цьому рядок "Усього" має відповідати даним зведеної річної бюджетної звітності за відповідною бюджетною програмою

{Абзац третій пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

у графах 9-11 - відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

6. У пункті 8 зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми; обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

При цьому обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) визначаються з урахуванням даних зведеної річної бюджетної звітності, поданої до Казначейства.

{Пункт 6 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

{Розділ III доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018}

7. У пункті 9 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018, № 677 від 15.12.2021}

{Пункт 8 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

8. У пункті 10 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 05.10.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1083 від 21.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

{Розділ IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Правила в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2021 року № 677)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

{Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 363 від 14.04.2006, № 15 від 17.01.2007; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, № 1568 від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015, № 813 від 05.10.2018, № 1083 від 21.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 527 від 13.12.2019; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 813 від 28.12.2020№ 677 від 15.12.2021}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

{Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції Наказів Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004, № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015, № 813 від 05.10.2018, № 1083 від 21.12.2018}

{ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання бюджетної програми втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 527 від 13.12.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 677 від 15.12.2021}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: