open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 14 вересня 2002 р. N 538-р

Київ

Про схвалення Концепції застосування

програмно-цільового методу

в бюджетному процесі

Схвалити Концепцію застосування програмно-цільового методу в
бюджетному процесі (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2002 р. N 538-р
КОНЦЕПЦІЯ

застосування програмно-цільового методу

у бюджетному процесі

I. Загальні положення
Ця Концепція визначає мету та основні принципи застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Метою запровадження програмно-цільового методу у бюджетному
процесі є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням
бюджетних коштів та результатами їх використання. Запровадження
програмно-цільового методу у бюджетному процесі спрямоване на:
забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає
цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти,
підвищення рівня контролю за результатами виконання бюджетних
програм;
забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення
оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення
поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу
причин неефективного виконання бюджетних програм;
упорядкування організації діяльності головного розпорядника
бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм
шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної
бюджетної програми між визначеними головним розпорядником
бюджетних коштів відповідальними виконавцями бюджетних програм;
посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних
коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо
визначеній меті його діяльності, а також за фінансове забезпечення
бюджетних програм і результати їх виконання;
підвищення якості розроблення бюджетної політики,
ефективності розподілу і використання бюджетних коштів.
Деякі елементи програмно-цільового методу вже застосовувалися
у бюджетному процесі, зокрема:
починаючи з 1998 року введено бюджетні запити (подаються за
встановленою формою) з обов'язковим визначенням головними
розпорядниками бюджетних коштів основної мети діяльності, завдань
на плановий рік, а також з проведенням аналізу результатів
діяльності, досягнутих у минулому році, та прогнозуванням
очікуваних результатів діяльності у поточному році, обґрунтуванням
розподілу граничного обсягу видатків за кодами функціональної
класифікації та напрямами діяльності;
існували назви окремих кодів функціональної класифікації, що
застосовувалися для одного головного розпорядника, і на сьогодні
за своєю ознакою вони можуть бути назвами бюджетних програм.
Крім того, застосовувалися такі елементи, як:
можливість перерозподілу головними розпорядниками бюджетних
коштів своїх видатків з метою забезпечення їх пріоритетності (як
на стадії формування проекту бюджету при підготовці бюджетного
запиту, так і на стадії виконання бюджету при складанні бюджетного
розпису та в процесі поточного виділення коштів);
оптимізація переліку головних розпорядників бюджетних коштів.
На сьогодні застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі регулюється, зокрема, Бюджетним кодексом
України ( 2542-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ", наказами Мінфіну від 14 грудня
2001 р. N 574 ( z0003-02 ) "Про затвердження інструкції про статус
відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх
участі у бюджетному процесі", від 27 грудня 2001 р. N 604
( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її запровадження",
від 8 серпня 2002 р. N 621 ( v0621201-02 ) "Про запровадження
результативних показників, що характеризують виконання бюджетних
програм".
II. Елементи програмно-цільового методу
1. Формування бюджету в розрізі бюджетних програм
Бюджетна програма - систематизований перелік заходів,
спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких
пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій.
Код бюджетної програми складається із семи цифрових знаків, з
яких:
перший, другий і третій визначають головного розпорядника
бюджетних коштів (відповідний код відомчої класифікації видатків
бюджету);
четвертий - відповідальних виконавців бюджетних програм
головного розпорядника бюджетних коштів (якщо відповідальним
виконавцем є структурний підрозділ центрального апарату головного
розпорядника бюджетних коштів ставиться цифра "1", щодо всіх інших
відповідальних виконавців використовуються цифри від
"2" до "9");
п'ятий і шостий - бюджетну програму, виконання якої
забезпечує один відповідальний виконавець. Якщо програма пов'язана
з утриманням апарату органів державної влади, ставляться цифри
"01", для всіх інших бюджетних програм - від "02" і далі залежно
від номера бюджетної програми одного відповідального виконавця;
сьомий - напрям діяльності в конкретній бюджетній програмі
(цифри від "1" до "9").
2. Відповідальні виконавці бюджетних програм
Здійснення видатків на основі бюджетних програм передбачає
визначення їх конкретних відповідальних виконавців.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми є визначена
головним розпорядником бюджетних коштів за письмовим погодженням з
Мінфіном на стадії складання проекту державного бюджету на
наступний рік юридична особа, що має окремий рахунок та
бухгалтерський баланс.
Відповідальний виконавець бюджетної програми забезпечує
виконання однієї або ряду бюджетних програм та несе
відповідальність за їх виконання.
3. Прив'язка коду бюджетної програми до коду

функціональної класифікації видатків бюджету
Функціональна класифікація видатків бюджету застосовується
виключно в аналітичних та статистичних документах. Прив'язка коду
конкретної бюджетної програми до відповідного коду функціональної
класифікації видатків бюджету використовується, зокрема, з метою
складання зведеного бюджету, здійснення макроекономічного аналізу,
формування державної політики у сферах економіки, проведення
міжнародних порівнянь видатків за функціями.
4. Складові елементи бюджетної програми
Складовими елементами бюджетної програми є:
1) мета бюджетної програми - законодавчо визначені основні
цілі, яких необхідно досягти у результаті виконання конкретної
бюджетної програми;
2) завдання бюджетної програми - конкретні цілі, яких
необхідно досягти у результаті виконання бюджетної програми
протягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна за
допомогою результативних показників;
3) напрями діяльності - конкретні дії, спрямовані на
виконання завдань бюджетної програми, з визначенням напрямів
витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні
відповідати завданням і функціям головного розпорядника бюджетних
коштів. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію
бюджетної програми у межах коштів, виділених на цю мету;
4) результативні показники - кількісні та якісні показники,
які характеризують результати виконання бюджетної програми і
підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і
які дають можливість здійснити оцінку використання коштів на
виконання бюджетної програми.
Застосування результативних показників дає змогу чітко
показати ефективність використання бюджетних коштів,
співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість
виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність
визначеній меті, а також порівнювати результати виконання
бюджетних програм у динаміці за роками та між головними
розпорядниками бюджетних коштів, визначати найефективніші бюджетні
програми при розподілі бюджетних коштів.
Застосування результативних показників сприяє якісному та
кількісному аналізові стану виконання бюджетної програми в частині
фінансового забезпечення реалізації її заходів та ефективності
виконання.
Результативні показники поділяються на такі групи:
показники затрат - визначають обсяги та структуру ресурсів,
що забезпечують виконання бюджетної програми;
показники продукту - використовуються для оцінки досягнення
поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість
користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі
виконання бюджетної програми;
показники ефективності - визначаються як відношення кількості
вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх
вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на
одиницю показника продукту);
показники якості - відображають якість вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг).
5. Застосування середньострокового бюджетного планування
Середньострокове бюджетне планування - це визначення
головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі Програми
діяльності Кабінету Міністрів України ( n0002120-02 ) плану своєї
діяльності на середньостроковий період та обсягу необхідних коштів
для досягнення поставлених цілей у середньостроковій перспективі.
Середньострокове бюджетне планування є необхідним елементом
впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Перехід до середньострокового бюджетного планування дасть
учасникам бюджетного процесу можливість узгодити свої стратегічні
плани діяльності з наявними бюджетними коштами як у рамках
підготовки проекту бюджету на відповідний рік, так і на наступні
періоди, що сприятиме переходу до формування довгострокової
бюджетної політики.
Середньострокове бюджетне планування запроваджується з метою:
поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення
узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;
визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення
відкритості у їх досягненні впродовж багатьох років;
визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері державних
видатків;
забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці
та механізмів контролю за їх реалізацією;
удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на
досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і між
відповідними функціями;
підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних
коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;
посилення загального бюджетного контролю.
6. Паспорт бюджетної програми
Паспорт бюджетної програми - це документ, що визначає суму
коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі
підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності,
відповідальних виконавців, результативні показники та інші
характеристики бюджетної програми, на підставі якого здійснюється
контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів
і аналіз виконання бюджетної програми.
Паспорт бюджетної програми формується виходячи з бюджетних
запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, та
відповідних бюджетних призначень.
Паспорт розробляється головними розпорядниками бюджетних
коштів щороку за кожною бюджетною програмою.
Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом
Мінфіну та відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у
місячний термін з дня набрання чинності законом про державний
бюджет.
III. Етапи реалізації Концепції
Перехід до застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі здійснюється в три етапи.
На першому етапі (2002 рік) передбачається:
удосконалення форм бюджетних запитів головних розпорядників
бюджетних коштів;
розроблення програмної класифікації видатків державного
бюджету, в якій чітко визначаються бюджетні програми та
відповідальні виконавці бюджетних програм у розрізі відповідних
головних розпорядників бюджетних коштів та яку закріплено за
кодами функціональної класифікації видатків бюджету;
здійснення переходу до функціональної класифікації видатків
бюджету, що відповідатиме міжнародним стандартам;
запровадження окремих елементів середньострокового планування
бюджету - визначення та прогнозування середньострокових цілей, на
досягнення яких необхідно спрямувати діяльність Уряду, визначення
пріоритетів у діяльності головного розпорядника бюджетних коштів у
межах очікуваних бюджетних коштів на наступні періоди;
розроблення напрямів діяльності головних розпорядників
бюджетних коштів та базового переліку результативних показників,
що характеризують виконання бюджетних програм.
На другому етапі (2003-2004 роки) передбачається:
запровадження складання паспортів бюджетних програм;
перегляд бюджетних програм, удосконалення їх структури та
чітке визначення напрямів діяльності у межах однієї бюджетної
програми;
перехід до поглибленого середньострокового бюджетного
планування, насамперед розроблення процедури прогнозування
видатків на конкретні бюджетні програми на майбутні періоди;
застосування програмно-цільового методу у формуванні і
виконанні місцевих бюджетів.
На третьому етапі (2005 і наступні роки) передбачається
здійснення оцінки та подальше вдосконалення формування і виконання
бюджету на основі програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: