open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 1605
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2011 р.

за N 1570/20308

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2002 N 1098

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), пункту 4 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011
N 446 ( 446/2011 ), та з метою удосконалення програмно-цільового
методу у бюджетному процесі Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (із змінами), такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції: "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання (додаються)".
1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної
фінансової та бюджетної звітності, подають до Міністерства
фінансів України річні звіти про виконання паспортів бюджетних
програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та
електронному вигляді".
1.3. У пункті 3 слова "Органам державної
контрольно-ревізійної служби під час проведення" замінити словами
"Державній фінансовій інспекції України та її територіальним
органам при проведенні", слова "аудиту ефективності бюджетних
програм" замінити словами "державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм".
1.4. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм,
подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу,
визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та
разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною
та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також
висновками про результати контрольних заходів, проведених
органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності
бюджетних програм".
1.5. Пункт 5 виключити. У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5.
2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних
програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19) ( z0035-08 ) (із змінами), що додаються.
3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 16.12.2010 N 1568) ( z0041-11 ), виклавши її в новій
редакції, що додається.
4. Унести зміни до форми звіту про виконання паспорта
бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2009 N 1513)
( z1273-09 ) (із змінами), виклавши її в новій редакції, що
додається.
5. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.)
забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; доведення цього наказу після його державної реєстрації до
відома головних розпорядників бюджетних коштів.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фінансової інспекції України П.П.Андрєєв
Голова Державної
казначейської служби України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.12.2011 N 1605
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2011 р.

за N 1570/20308

ЗМІНИ

до Правил складання паспортів

бюджетних програм, звіту про їх виконання,

а також здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм

( z0047-03 )

1. Заголовок викласти у такій редакції: "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання".
2. У розділі I:
2.1. У пункті 1: абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами другим - п'ятим; абзаци другий - четвертий викласти у такій редакції: "Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно
досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому
періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній
сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та сприяє
реалізації плану діяльності головного розпорядника бюджетних
коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною. Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і
шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та
спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко
сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено
за допомогою результативних показників бюджетної програми. Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що
спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань
в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми".
2.2. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції: "2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного
фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за
рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до
бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду,
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та
безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і
службових осіб; за загальнодержавними витратами".
2.3. У пункті 3: у абзаці першому: слово "погодження" замінити словом "затвердження"; слова "чотирьох тижнів" замінити цифрами та словом "30 днів"; абзаци другий - шостий замінити шістьма новими абзацами
такого змісту: "Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження
до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення
нових бюджетних програм у зв'язку з: набранням чинності законом про внесення змін до закону про
Державний бюджет України; передачею бюджетних призначень від одного головного
розпорядника до іншого; передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в
законі про Державний бюджет України мету між головними
розпорядниками; перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному
розпоряднику. Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження
нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних
коштів, головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну
проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання
чинності відповідним рішенням". У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим; у абзаці восьмому слова "на погодження" виключити.
2.4. У пункті 5: слово "порядкам" замінити словом "порядку"; слова "паспорт бюджетної програми" замінити словами "проект
паспорта бюджетної програми".
2.5. У першому реченні пункту 6: слова "третім - шостим" замінити словами "третім - сьомим"; після слів "протягом двох тижнів" доповнити словами "після
настання відповідних випадків".
2.6. Абзац третій пункту 9 виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
2.7. Абзаци третій та четвертий пункту 10 замінити шістьма
новими абзацами такого змісту: "передачі бюджетних призначень від одного головного
розпорядника до іншого; передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в
законі про Державний бюджет України мету між головними
розпорядниками; перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному
розпоряднику; прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних
порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни
інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних
програм; внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять
до зміни результативних показників бюджетної програми; внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної
установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що
призводять до зміни напрямів використання коштів, затверджених у
паспорті бюджетної програми".
2.8. Пункт 12 виключити.
3. У розділі II:
3.1. У пункті 1 слова "та бюджетні призначення, затверджені
законом про Державний бюджет України, або" замінити словами
"бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет
України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного
бюджету".
3.2. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. У пункті 8 зазначаються напрями використання бюджетних
коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів
державного бюджету. За бюджетними програмами, що не потребують затвердження
порядків використання коштів державного бюджету, напрями
використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік,
за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в
складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується
строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих
актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої
бюджетної програми. У разі якщо бюджетна програма передбачає виконання завдань
(проектів) з інформатизації, інформатизація визначається окремим
напрямом використання бюджетних коштів".
3.3. Пункти 5 та 6 виключити. У зв'язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 5-8.
3.4. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що
спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які
виконуються у складі бюджетної програми".
3.5. У пункті 6: абзац перший викласти в такій редакції: "6. У пункті 10 визначаються результативні показники
бюджетної програми"; абзаци другий - дев'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати
відповідно абзацами другим та третім; абзац третій викласти в такій редакції: "При розробці переліку результативних показників за кожною
бюджетною програмою головні розпорядники мають дотримуватись
Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної
програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
10.12.2010 N 1536 ( z1353-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.12.2010 за N 1353/18648, та можуть
використовувати примірний перелік результативних показників,
визначений Міністерством фінансів України".
3.6. У пункті 7 цифри "13" замінити цифрами "11".
3.7. Пункт 8 виключити.
4. У розділі III:
4.1. У пункті 2: абзац перший викласти в такій редакції: "2. У пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання
кредитів за бюджетною програмою:"; у абзаці третьому слова "проведених видатків (касові
видатки)" замінити словами "касових видатків"; у абзаці четвертому слово "проведених" замінити словом
"касових", слово "проти" замінити словом "від"; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "У пункті 5 за напрямами використання бюджетних коштів,
визначеними паспортом бюджетної програми, відображаються обсяги
затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків,
наданих кредитів з бюджету та відхилення"; у абзаці шостому: після слова "затверджених" доповнити словами "паспортом
бюджетної програми"; слова "проведених видатків (касові видатки)" замінити словами
"касових видатків"; слово "їх" виключити; у абзаці сьомому слова "і тими, що затверджені" замінити
словами "та затвердженими"; у абзаці восьмому слова "проведених" та "їх" виключити; у тексті пункту слова "на звітний бюджетний період",
"унесених протягом звітного періоду", "за звітний період" та "на
звітний період" виключити.
4.2. Пункт 3 виключити.
5. Розділ IV виключити.
6. У тексті Правил ( z0047-03 ) слова "Державне казначейство
України" в усіх відмінках замінити словами "Державна казначейська
служба України" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 12.12.2011 N 1605 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ ____________________________

(найменування головного

розпорядника
____________________________

коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України

"___" ______________ N _____
ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ________________ ________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ________________ ________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________________ _______________ _________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної

програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
асигнувань - ________ тис. гривень, у тому числі загального
фонду - _________ тис. гривень та спеціального
фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________________ __________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________
7. Завдання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Завдання | |----------+-----------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Напрями |Загальний фонд|Спеціальний фонд|Разом| | | використання | | | | | | бюджетних коштів | | | | |-----+--------------------+--------------+----------------+-----| | | | | | | |-----+--------------------+--------------+----------------+-----| | | | | | | |--------------------------+--------------+----------------+-----| | Всього | | | | ------------------------------------------------------------------
9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |Код державної | Назва |Загальний фонд| Спеціальний |Разом| | цільової | державної | | фонд | | | програми | цільової | | | | | | програми | | | | |--------------+--------------+--------------+-------------+-----| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Результативні показники бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний|Разом| | | |виміру |інформації| фонд | фонд | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | 2 |продукту | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | 3 |ефективності| | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | 4 |якості | | | | | | |-----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
11. Розподіл видатків у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць:
------------------------------------------------------------------ |Код |Назва |Загальний фонд |Спеціальний фонд |Разом | | |адміністративно- | | | | | |територіальної | | | | | |одиниці | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 01 |Автономна | | | | | |Республіка Крим | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 02 |Вінницька область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 03 |Волинська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 04 |Дніпропетровська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 05 |Донецька область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 06 |Житомирська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 07 |Закарпатська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 08 |Запорізька область| | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 09 |Івано-Франківська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 10 |Київська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 11 |Кіровоградська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 12 |Луганська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 13 |Львівська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 14 |Миколаївська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 15 |Одеська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 16 |Полтавська область| | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 17 |Рівненська область| | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 18 |Сумська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 19 |Тернопільська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 20 |Харківська область| | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 21 |Херсонська область| | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 22 |Хмельницька | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 23 |Черкаська область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 24 |Чернівецька | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 25 |Чернігівська | | | | | |область | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 26 |Місто Київ | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | 27 |Місто Севастополь | | | | |----+------------------+---------------+-----------------+------| | |Всього | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/ __________ ______________________
керівник фінансової служби (підпис) (ініціали та прізвище) _______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів державного
бюджету)
Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту _________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 12.12.2011 N 1605)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної

програми на ____ рік

1. _____________ ____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____________ ____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____________ _________ __________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | | бюджетної програми | кредити) | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------
5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | |з/п|використання| бюджетної програми | кредити) | | | | бюджетних | | | | | | коштів1 | | | | |---+------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів,
затверджені паспортом бюджетної програми.
6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які
виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | |державної|державної| бюджетної програми | кредити) | | |цільової |цільової |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |програми |програми |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх
виконання:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники |Одиниця виміру| Джерело |Затверджено паспортом бюджетної програми| Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | | | | |інформації|----------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------| | | | | |загальний фонд |спеціальний фонд| разом |загальний фонд|спеціальний фонд|разом|загальний фонд|спеціальний|разом| | | | | | | | | | | | | фонд | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Аналіз стану виконання результативних показників | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код| Назва адміністративно- |Затверджено паспортом бюджетної програми| Касові видатки (надані кредити)| Відхилення | | | територіальної одиниці |----------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | | |загальний фонд|спеціальний фонд| разом |загальний|спеціальний фонд|разом|загальний|спеціальний фонд|разом| | | | | | | фонд | | | фонд | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |01 |Автономна Республіка Крим | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |02 |Вінницька область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |03 |Волинська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |04 |Дніпропетровська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |05 |Донецька область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |06 |Житомирська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |07 |Закарпатська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |08 |Запорізька область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |09 |Івано-Франківська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |10 |Київська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |11 |Кіровоградська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |12 |Луганська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |13 |Львівська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |14 |Миколаївська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |16 |Полтавська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |17 |Рівненська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |19 |Тернопільська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |20 |Харківська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |21 |Херсонська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |22 |Хмельницька область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |23 |Черкаська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |24 |Чернівецька область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |25 |Чернігівська область | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |27 |Місто Севастополь | | | | | | | | | | |---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| | |Всього | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: