open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Про паспорти бюджетних програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004

N 363 ( z0516-06, z0517-06 ) від 14.04.2006

N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007

N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008

N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008

N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009

N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня
1999 року N 1081/99 ( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Правила складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх
виконання, а також здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм (додаються); { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 } форму паспорта бюджетної програми (додається); форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми
(додається); { Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного
бюджету (далі - головні розпорядники):
2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з
Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з
Правилами, затвердженими цим наказом.
2.2. У терміни, визначені для подання звіту за I півріччя та
річної зведеної фінансової звітності, подають до Міністерства
фінансів України відповідно звіт за I півріччя та річний звіт про
виконання паспортів бюджетних програм за формами, затвердженими
цим наказом, у паперовому та електронному вигляді. { Підпункт 2.2
пункту 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 )
від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
3. Органам державної контрольно-ревізійної служби під час
проведення ревізій та перевірок здійснювати контроль за
використанням коштів державного бюджету, виділених на виконання
бюджетних програм, забезпечуючи виявлення наявних фактів порушення
законодавства, при проведенні аудиту ефективності бюджетних
програм - за законним та ефективним виконанням бюджетних програм
відповідно до їх паспортів. За результатами здійснення такого
контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до
Міністерства фінансів України відповідну інформацію для врахування
при формуванні проекту державного бюджету на наступні бюджетні
періоди. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
4. Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм,
поданий відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, разом
із статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю за відповідний
бюджетний період є підставою для визначення фактичних
результативних показників та аналізу ефективності виконання кожної
бюджетної програми, що підлягають урахуванню при прийнятті рішення
про включення бюджетного запиту до проекту державного бюджету на
наступні бюджетні періоди. Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
5. Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за I
півріччя, поданий відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього
наказу, є підставою для визначення фактичних результативних
показників, аналізу ефективності виконання кожної бюджетної
програми та врегулювання проблемних питань, що виникають у процесі
їх виконання, а також використовується для врахування при
прийнятті рішень про внесення змін до паспортів бюджетних програм.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Максюту А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Голова Головного контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.01.2008 N 19

( z0035-08 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

ПРАВИЛА

складання паспортів бюджетних програм,

звіту про їх виконання,

а також здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм
{ Назва Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг
та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ З тексту Правил виключено слова "на відповідний бюджетний
період" згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

I. Загальні положення
1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету,
завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення,
встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет). { Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 } Паспорт бюджетної програми містить повну інформацію про
бюджетну програму та застосовується для здійснення моніторингу,
оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної
програми та цільового використання бюджетних коштів. { Абзац
другий пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 } Мета бюджетної програми - кінцевий результат, який
досягається при виконанні бюджетної програми та відповідає
пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічної
мети розвитку держави в середньостроковому періоді. Мета повинна
бути чіткою, реальною та досяжною. Завдання бюджетної програми - чіткий, конкретний, спрямований
на досягнення мети, результативних показників та інших
характеристик бюджетної програми комплекс заходів, який відображає
основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи
виконання програми та підлягає перевірці. Напрями використання бюджетних коштів - конкретні дії у
рамках виконання бюджетної програми, що мають забезпечити
досягнення мети та спрямовуються на виконання завдань бюджетної
програми. Результативні показники бюджетної програми використовуються
для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні
та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної
програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення
поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі
показники повинні підтверджуватися офіційною державною
статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними
бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку. { Абзац шостий пункту 1 розділу I в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від
16.12.2010 }
2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення
кредитів до бюджету, міжбюджетних трансфертів, бюджетних програм
Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються
протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; щодо
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду,
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та
безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і
службових осіб; виконання державою гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під державні гарантії;
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки. { Абзац
перший пункту 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів
N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1568 ( z0041-11 ) від
16.12.2010 } Паспорт бюджетної програми формується з використанням
інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника,
з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про
Державний бюджет України. Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності
затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі). { Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів
бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін) протягом чотирьох тижнів після
набрання чинності законом про Державний бюджет України. Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження
до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі: виникнення нових бюджетних програм після набрання чинності
законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України; прийняття рішень щодо передачі або розподілу нерозподілених
бюджетних призначень між головними розпорядниками та в межах
одного головного розпорядника, у результаті чого з'явилися нові
бюджетні програми; виділення за відповідними рішеннями з однієї бюджетної
програми нових бюджетних програм або об'єднання бюджетних програм
в одну нову; прийняття відповідних рішень, якщо виконання бюджетної
програми передбачає затвердження нових або внесення змін до чинних
порядків використання бюджетних коштів. Проекти паспортів бюджетних програм подаються на погодження
до Мінфіну разом з проектами наказів про їх затвердження у
паперовому та електронному вигляді. Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009 }
4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність
змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет
України, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних
коштів та цим Правилам.
5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми
закону про Державний бюджет України, бюджетному розпису, порядкам
використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін має право в
тижневий строк з дня його отримання повернути такий паспорт
бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному
розпорядникові. Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }
6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника
затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну
в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності
законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених
абзацами третім - шостим пункту 3 розділу I цих Правил, - протягом
двох тижнів. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний
розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ
(наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної
програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим
документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі
в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми
зазначається ще й назва розпорядчого документа головного
розпорядника. Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів
бюджетних програм залишається в Мінфіні, другий - передається
відповідному головному розпоряднику, третій - у встановленому
порядку передається Мінфіном Державному казначейству України. Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня
затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та
паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до Мінфіну.
{ Пункт 7 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008 }

{ Пункт 8 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }

8. Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження
наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його
копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних
програм. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства
України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів
бюджетних програм та копій самих паспортів. Пункт 9 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження
паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації,
що в них міститься. Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни,
які призводять до зміни інформації та показників бюджетної
програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної
програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів,
назви), встановлених законом про Державний бюджет України з
урахуванням внесених змін. { Пункт 9 розділу I доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 )
від 16.12.2010 } При передачі бюджетних призначень без внесення змін до закону
про Державний бюджет України головні розпорядники бюджетних коштів
затверджують або вносять зміни до паспорта бюджетної програми з
урахуванням показників (обсягів коштів, назви) відповідно до
зазначеної передачі. { Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від
16.12.2010 } Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні
програми, показники паспорта повинні відповідати показникам
розпису державного бюджету зі змінами. { Пункт 9 розділу I
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом
бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в
порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм,
у разі: { Абзац перший пункту 11 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від
29.12.2008 } прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які
призводять до зміни інформації та показників, затверджених у
паспортах бюджетних програм; зміни інформації та показників, затверджених у паспортах
бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних
причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають
меті, завданням та напрямам використання коштів бюджетної
програми. У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного
та річного розпису, які призводять до зміни результативних
показників, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за 5
днів до закінчення звітного періоду. { Абзац четвертий пункту 10
розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що
призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний
розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що
втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта
бюджетної програми. Розділ I доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
12. Внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної
установи в частині використання власних надходжень бюджетних
установ, що призводить до зміни показників бюджетної програми, є
підставою для внесення змін до паспорта бюджетної програми. Розділ I доповнено пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
II. Вимоги до складання паспорта

бюджетної програми
1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, та
бюджетні призначення, затверджені законом про Державний бюджет
України, або у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим
пункту 3 розділу I цих Правил.
2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів
(закони України, укази Президента України, Постанови Верховної
Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України), на підставі яких бюджетна програма була включена до
закону про Державний бюджет України або виникла у випадках,
передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 3 розділу I цих
Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у
межах бюджетної програми.
3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної
програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.
4. У пункті 8 зазначаються напрями використання бюджетних
коштів, які не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за
винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в
складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується
строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих
актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої
бюджетної програми з поквартальною розбивкою коштів.
5. У пункті 9 зазначаються коди економічної класифікації
видатків бюджету та їх назви, які відповідають економічній
сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам використання
бюджетних коштів, наведеним у пункті 8 паспорта бюджетної
програми, і за якими розпорядники бюджетних коштів мають право
здійснювати видатки за відповідною бюджетною програмою. Зазначений
пункт заповнюється за такими кодами економічної класифікації
видатків бюджету: 1110, 1120, 1130 (з них 1132, 1133), 1140, 1150,
1160, 1171, 1172, 1200, 1310, 1320, 1340, 1350, 2110, 2120, 2130,
2140, 2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440 та повинен відповідати
бюджетному розпису. Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
6. У пункті 10 зазначаються коди класифікації кредитування
бюджету та їх назви. Зазначений пункт заповнюється за такими
кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.
7. У пункті 11 заповнюється розподіл планових показників за I
півріччя, рік державних цільових програм, які виконуються у складі
бюджетної програми. Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
8. У пункті 12 визначаються результативні показники за I
півріччя, рік, які поділяються на такі групи: показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів,
які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують
структуру витрат бюджетної програми; показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення
поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг
виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на
виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами
(роботами, послугами) тощо; показники ефективності залежно від напрямів, що виконуються в
ході виконання бюджетної програми, які можуть визначатися як: витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність); відношення максимальної кількості вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових
ресурсів (продуктивність); досягнення визначеного результату (результативність); показники якості, що є сукупністю властивостей, які
характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що
задовольняють споживача відповідно до їх призначення та
відображають послаблення негативних чи посилення позитивних
тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок
коштів бюджетної програми. При цьому, оскільки показники ефективності та якості
визначаються з використанням кількох показників, слід зазначати
джерела інформації щодо кожного з них. У разі, якщо відсутня
статистична інформація, що надається в джерелах інформації,
необхідно подати інформацію щодо кількісних показників, які
характеризують кінцеві результати, досягнуті за кошти конкретної
програми. Паспорт бюджетної програми може бути складений за неповним
переліком результативних показників з наданням відповідних
пояснень. { Пункт 8 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008 } При розробці переліку результативних показників за кожною
бюджетною програмою головні розпорядники можуть використовувати
орієнтовний перелік результативних показників, визначений
Мінфіном. { Пункт 8 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 } Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
9. У разі потреби у пункті 13 заповнюється розподіл
затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані
заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць. Розділ II доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
10. Показники паспорта бюджетної програми заповнюються
наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період. У
виняткових випадках, за погодженням з галузевим структурним
підрозділом Мінфіну, можливо заповнення показників затрат,
продукту, ефективності, якості тощо лише за окремим звітним
періодом, при цьому в рядках за іншими періодами ця інформація не
наводиться. Розділ II доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }
III. Вимоги до складання звіту про виконання

паспорта бюджетної програми
{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
1. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми і код функціональної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна
програма.
2. У пункті 4 відображаються показники звітності за I
півріччя (рік)відповідно до паспорта бюджетної програми: у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені
паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з
урахуванням змін, унесених протягом звітного періоду; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків (касові видатки) та
наданих кредитів з бюджету за звітний період; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків та
наданих кредитів з бюджету проти обсягів, затверджених паспортом
на звітний період. У пункті 5 наводяться перелік та обсяги за напрямами
використання бюджетних коштів, визначених під час затвердження
паспортів бюджетних програм, обсяги відповідних проведених
видатків (касові видатки) та наданих кредитів з бюджету за звітний
період та їх відхилення. У пункті 6 зазначаються обсяги затверджених і проведених
видатків (касові видатки), наданих кредитів з бюджету на
реалізацію державних цільових програм за звітний період, які
виконуються у складі бюджетної програми, та їх відхилення. У пункті 7 відображаються результативні показники, що
характеризують виконання бюджетної програми за звітний період,
здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей
(відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що
затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо
стану виконання показників надається за кожним показником окремо. У пункті 8 відображаються обсяги проведених видатків на
централізовані заходи і окремі програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць за звітний період та їх
відхилення. { Пункт 2 розділу III доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 } Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
3. Звіти про виконання паспорта бюджетної програми
складаються наростаючим підсумком з початку року. Розділ III доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від
16.12.2010 }
IV. Здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм
1. На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах
своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних
програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю
за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка
ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу
результативних показників бюджетних програм, а також іншої
інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах,
паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та
звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється протягом
бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо
головними розпорядниками та відповідними контролюючими органами. На основі оцінки ефективності бюджетної програми визначаються
причини неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та
пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації
виконання, а також оцінюється доцільність реалізації бюджетної
програми в наступних бюджетних періодах, у тому числі із
залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її
припинення. Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
2. Моніторинг виконання бюджетних програм передбачає
систематичний і періодичний аналізи та контроль за реалізацією
бюджетних програм, здійснення оцінки економічного ефекту від
використання бюджетних коштів на реалізацію бюджетної програми та
досягнення запланованої мети, виявлення проблем у ході виконання
бюджетної програми та розробку пропозицій щодо підвищення
ефективності розподілу бюджетних коштів.
3. Аналіз виконання бюджетної програми проводиться на
підставі планових і фактично досягнутих результативних показників,
а також витрат у розрізі напрямів використання коштів і в разі
потреби окремих заходів за такими напрямами: відповідність поставлених завдань меті; рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної
програми; рівень відповідності фактичних результативних показників
запланованому рівню витрат на досягнення цих показників; відхилення показників результативності за певний період від
планових показників і обґрунтування причин такого відхилення; відповідність отриманих результатів інтересам державних
замовників; відповідність результативних показників поставленим
завданням.
4. У разі істотних відмінностей (як позитивних, так і
негативних) між плановими та фактичними показниками за кожним
напрямом необхідно провести аналіз факторів, які спричинили ці
розбіжності. При цьому виділяються дві групи: внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати); зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг
впливати, уключаючи форс-мажорні обставини). Крім порівнянь з плановими показниками, можливе здійснення
порівняння з відповідними показниками попередніх періодів,
подібними програмами в інших головних розпорядниках, установленими
стандартами та нормами.
5. У разі, якщо фактичні результативні показники бюджетної
програми: перевищують заплановані, необхідно зробити аналіз щодо
доцільності подальшого можливого підвищення планових показників
бюджетної програми; значно перевищують заплановані, розглянути доцільність
визначення оптимального обсягу бюджетних ресурсів, необхідного для
підтримання необхідного рівня ефективності даної програми, та
решту бюджетних ресурсів перерозподілити на інші пріоритетні
бюджетні програми; менше від запланованих, необхідно визначитися, чи є
прийнятним такий рівень, та, якщо це необхідно, запропонувати
заходи щодо поліпшення організації її виконання, у тому числі
шляхом залучення додаткового обсягу бюджетних ресурсів; значно менше від запланованих, розглянути доцільність
відмовитись від її виконання та перерозподілити кошти на користь
інших програм.
6. За результатами проведеної оцінки ефективності бюджетних
програм визначаються рекомендовані заходи, які головний
розпорядник може здійснити з метою підвищення ефективності
бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою, зокрема
щодо: оптимізації видатків державного бюджету на реалізацію заходів
та програм бюджетних установ (одержувачів бюджетних коштів); розподілу асигнувань між бюджетними програмами з урахуванням
результатів їх виконання та соціально-економічного ефекту; удосконалення процедур державних закупівель; удосконалення моніторингу виконання бюджетних витрат; підвищення якості контролю за дотриманням бюджетного
законодавства і формування системи внутрішнього аудиту; { Абзац
шостий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 } забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних
коштів за окремими напрямами, зокрема енерго- і ресурсозберігання; реалізації механізмів середньострокового та стратегічного
планування, використання інформаційних технологій; альтернативних шляхів вирішення поставлених задач, проблем
тощо.
7. Результати оцінки ефективності бюджетних програм
використовуються на стадії планування, виконання бюджетних програм
та контролю за використанням бюджетних коштів.
8. За порушення бюджетного законодавства до учасників
бюджетного процесу можуть застосовуватись заходи впливу згідно із
статтею 117 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). Розділ IV доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ Правила в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 16.12.2010 N 1568)

( z0041-11 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий

документ ____________________________

(найменування

головного розпорядника ____________________________

коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України

"___" ____________ N _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ___________________ __________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________________ __________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _________________ _________ __________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ____________________
6. Мета бюджетної програми ______________________________________
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Завдання | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень ------------------------------------------------------------------------- N | Напрями | Півріччя | Рік | з/п|використання|---------------------------+---------------------------| |бюджетних |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| |коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | ---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | ----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ КЕКВ |Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | | | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Півріччя | Рік | державної|державної|---------------------------+---------------------------| цільової |цільової |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ----------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело | Півріччя | Рік | з/п| |виміру |інформації|-----------------------+-----------------------| | | | |загаль-|спеціаль-|разом|загаль-|спеціаль-|разом| | | | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | | | | | фонд | | | фонд | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 2 |продукту | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 3 |ефективності| | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 4 |якості | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
---------------------------------------------------------------------- Код| Назва | Півріччя | Рік | |адміністративно-|-----------------------+-----------------------| |територіальної |загаль-|спеціаль-|разом|загаль-|спеціаль-|разом| |одиниці | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | | | фонд | | | фонд | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 01 |Автономна | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 02 |Вінницька | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 03 |Волинська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 04 |Дніпропетровська| | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 05 |Донецька область| | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 06 |Житомирська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 07 |Закарпатська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 08 |Запорізька | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 09 |Івано- | | | | | | | |Франківська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 10 |Київська область| | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 11 |Кіровоградська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 12 |Луганська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 13 |Львівська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 14 |Миколаївська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 15 |Одеська область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 16 |Полтавська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 17 |Рівненська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 18 |Сумська область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 19 |Тернопільська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 20 |Харківська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 21 |Херсонська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 22 |Хмельницька | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 23 |Черкаська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 24 |Чернівецька | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 25 |Чернігівська | | | | | | | |область | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 26 |Місто Київ | | | | | | | ---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| 27 |Місто | | | | | | | |Севастополь | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра __________ __________________________
(керівника установи)/ (підпис) (ініціали та прізвище)
керівник
фінансової служби ____________________________________
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)
Погоджено:
Заступник __________ __________________________
Міністра/директор (підпис) (ініціали та прізвище)
Департаменту

{ Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства фінансів N 363 ( z0517-06 ) від
14.04.2006, N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007; в редакції Наказів
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008, N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008, N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009,
N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 24.12.2009 N 1513)

( z1273-09 )

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної

програми станом на 1 __________ 201_ року

1. ___________ ______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ _______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ _______________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за
бюджетною програмою у звітний період:
тис. гривень ------------------------------------------------------------------------------------ Затверджено паспортом | Проведені видатки, надані | Відхилення | бюджетної програми | кредити | | ---------------------------+---------------------------+---------------------------| загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за
відповідний період:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Напрями | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | з/п|використання| бюджетної програми на | | | | бюджетних | звітний період | | | | коштів1 |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+---------------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | ---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| | | | | | | | | | | | ----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| Всього | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний
період:
тис. гривень -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | державної|державної| бюджетної програми на | | | цільової |цільової | звітний період | | | програми |програми |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх
виконання за звітний період:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період| Відхилення | з/п| |виміру |інформації| бюджетної програми на | | | | | | | звітний період | | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 4 |якості | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5 | Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | | програми | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Аналіз виконання видатків у розрізі територій:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код| Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |адміністративно-| бюджетної програми на | | | | територіальної | звітний період | | | | одиниці |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 01 |Автономна | | | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 02 |Вінницька | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 03 |Волинська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 04 |Дніпропетровська| | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 05 |Донецька область| | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 06 |Житомирська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 07 |Закарпатська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 08 |Запорізька | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 09 |Івано- | | | | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 10 |Київська область| | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 12 |Луганська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 13 |Львівська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 14 |Миколаївська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 15 |Одеська область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 16 |Полтавська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 17 |Рівненська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 18 |Сумська область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 19 |Тернопільська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 20 |Харківська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 21 |Херсонська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 22 |Хмельницька | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 23 |Черкаська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 24 |Чернівецька | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 25 |Чернігівська | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 26 |Місто Київ | | | | | | | | | | ---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 27 |Місто | | | | | | | | | | |Севастополь | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми.
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби ___________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

{ Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції
Наказів Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004,
N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008, N 1549 ( z0049-09 ) від
29.12.2008, N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

{ ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання бюджетної програми втратив чинність
на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від
24.12.2009 }

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: