open Про систему
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2002  № 1098


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

Про паспорти бюджетних програм

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 687 від 01.11.2004
№ 363 від 14.04.2006
№ 15 від 17.01.2007
№ 19 від 14.01.2008
№ 1549 від 29.12.2008
№ 1513 від 24.12.2009
№ 1568 від 16.12.2010
№ 1605 від 12.12.2011
№ 800 від 09.09.2013
№ 402 від 15.04.2014
№ 1130 від 14.12.2015}

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р, та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (додаються);

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

форму паспорта бюджетної програми (додається);

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми (додається);

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з Правилами, затвердженими цим наказом.

2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, подають до Міністерства фінансів України річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному вигляді.

{Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009, № 1568  від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

3. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам при проведенні ревізій та перевірок здійснювати контроль за використанням коштів державного бюджету, виділених на виконання бюджетних програм, забезпечуючи виявлення наявних фактів порушення законодавства, при проведенні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм - за законним та ефективним виконанням бюджетних програм відповідно до їх паспортів. За результатами здійснення такого контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до Міністерства фінансів України відповідну інформацію для врахування при формуванні проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008, № 1605 від 12.12.2011}

4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

{Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008, № 1605 від 12.12.2011, № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Максюту А.А.

Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України

М.Я. Азаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.01.2008  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2003 р.
за № 47/7368

ПРАВИЛА
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

{Назва Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{З тексту Правил виключено слова "на відповідний бюджетний період" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

I. Загальні положення

1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

{Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Абзац другий пункту 1 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення стратегічних цілей головного розпорядника бюджетних коштів. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

{Абзац другий пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

{Абзац третій пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

{Абзац четвертий пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

{Абзац пункту 1 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010, № 1130 від 14.12.2015}

2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; за загальнодержавними витратами; із забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.

{Абзац перший пункту 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009, № 1568 від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014}

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008}

3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

набранням чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

прийняттям актів Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 402 від 15.04.2014}

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.

{Абзац пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013; із змінами, внесеними, згідно з Наказом Міністерства фінансів № 402 від 15.04.2014}

5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України, та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий проект паспорта бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009, № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013}

6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім-восьмим пункту 3 розділу I цих Правил, - протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й назва розпорядчого документа головного розпорядника.

{Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1568  від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013, № 1130 від 14.12.2015}

7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається в Мінфіні, другий - передається відповідному головному розпоряднику, третій - у встановленому порядку передається Мінфіном Державній казначейській службі України.

Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до Мінфіну.

{Пункт 7 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008}

{Пункт 8 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

8. Головний розпорядник у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

{Пункт розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених законом про Державний бюджет України з урахуванням внесених змін.

{Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Абзац третій пункту 9 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису державного бюджету зі змінами.

{Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

{Абзац перший пункту 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008}

прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013}

внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014}

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів.

{Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013}

11. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну обґрунтування щодо зміни інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов’язана з випадками, передбаченими абзацами другим-восьмим пункту 10 цього розділу.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

12. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

{Розділ I доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010}

{Пункт 12 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим-сьомим пункту 3 розділу I цих Правил.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 800 від 09.09.2013}

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім-сьомим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013, № 402 від 15.04.2014}

3. У пункті 6 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, відповідно до бюджетного запиту головного розпорядника.

У разі виникнення протягом бюджетного періоду нових бюджетних програм у випадках, передбачених абзацами третім-сьомим пункту 3 розділу І цих Правил, стратегічні цілі для таких бюджетних програм визначаються головним розпорядником відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

{Розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

4. У пунктах 7 та 8 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

5. У пункті 9 зазначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів державного бюджету.

{Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

За бюджетними програмами, що не потребують затвердження порядків використання коштів державного бюджету, напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми.

Окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються:

{Абзац третій розділу II в редакції Наказу Міністерство фінансів № 800 від 09.09.2013

виконання завдань (проектів) з інформатизації;

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013}

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

{Абзац пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 800 від 09.09.2013}

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

6. У пункті 10 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.

{Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

8. У разі потреби у пункті 12 заповнюється розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

{Розділ II доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1549 від 29.12.2008; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1568 від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015}

{Пункт 8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1–3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2.  У пункті 4 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

3. У пункті 5 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою:

у графах 1–3 – обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 4–6 – обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету;

у графах 7–9 – відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених у паспорті.

4. У пункті 6 за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.

5. У пункті 7 зазначаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення.

6. У пункті 8 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів), та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

7. У пункті 9 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та відхилення.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1130 від 14.12.2015}

{Розділ IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

{Правила в редакції Наказу Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.12.2015  № 1130)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

{Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 363 від 14.04.2006, № 15 від 17.01.2007; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, № 1568 від 16.12.2010, № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.12.2015  № 1130)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

{Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції Наказів Міністерства фінансів № 687 від 01.11.2004, № 19 від 14.01.2008, № 1549 від 29.12.2008, № 1513 від 24.12.2009, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1568 від 16.12.2010; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1605 від 12.12.2011, № 1130 від 14.12.2015}

{ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання бюджетної програми втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1513 від 24.12.2009}

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики

С.Л. Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: