open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2015  № 1130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1670/28115

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19) (із змінами), новим підпунктом такого змісту:

«2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України.».

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19) (із змінами), що додаються.

3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 грудня 2011 року № 1605), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Унести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 грудня 2011 року № 1605), виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

6. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

7. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
казначейської служби України

Голова Державної
фінансової інспекції України
В.П. ДудаЛ.В. Гаврилова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.12.2015  № 1130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1670/28115

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

1. У розділі І:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова «сприяє реалізації плану діяльності» замінити словами «спрямована на досягнення стратегічних цілей», слова «на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.».

2) у пункті 6 слово «настання» замінити словами «внесення Мінфіном», слово «випадків» замінити словами «змін до розпису державного бюджету».

3) у пункті 8 слово «тижневий» замінити словом «триденний».

4) після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну обґрунтування щодо зміни інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов’язана з випадками, передбаченими абзацами другим - восьмим пункту 10 цього розділу.».

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12.

2. У розділі ІІ:

1) доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. У пункті 6 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, відповідно до бюджетного запиту головного розпорядника.

У разі виникнення протягом бюджетного періоду нових бюджетних програм у випадках, передбачених абзацами третім-сьомим пункту 3 розділу І цих Правил, стратегічні цілі для таких бюджетних програм визначаються головним розпорядником відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.».

У зв’язку з цим пункти 3–7 вважати відповідно пунктами 4–8;

2) у пункті 4 слово та цифри «6 та 7» замінити словом та цифрами «7 та 8»;

3) в абзаці першому пункту 5 цифру «8» замінити цифрою «9»;

4) у пункті 6 цифру «9» замінити цифрою «10»;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.».

6) у пункті 8 цифру «11» замінити цифрою «12».

3. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:

«III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1–3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2. У пункті 4 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

3. У пункті 5 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою:

у графах 1–3 – обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 4–6 – обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету;

у графах 7–9 – відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених у паспорті.

4. У пункті 6 за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.

5. У пункті 7 зазначаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення.

6. У пункті 8 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів), та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

7. У пункті 9 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та відхилення.».

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.12.2015  № 1130)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2002  № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.12.2015  № 1130)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: