open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 446/2011 ( 446/2011 ) від 08.04.2011 }
Про Положення про Міністерство фінансів України
{ Положення про Міністерство фінансів України

додатково див. в Постанові КМ

N 1837 ( 1837-2006-п ) від 27.12.2006 }

1. Затвердити Положення про Міністерство фінансів України
(додається).
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 серпня 1999 року

N 1081/99
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 серпня 1999 року N 1081/99
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство фінансів України
1. Міністерство фінансів України (Мінфін України) є
центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністрів України.
Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної
фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на
реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку
України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших
центральних органів виконавчої влади.
2. Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Мінфін України узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів
України.
У межах своїх повноважень Мінфін України організовує
виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
3. Основними завданнями Мінфіну України є:
розроблення та проведення єдиної державної фінансової,
бюджетної, податкової політики;
здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу
сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні, а також
перспектив її розвитку;
розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань
держави і погашення та обслуговування державного боргу;
розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозних
показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому
порядку виконання Державного бюджету України, контроль за
дотриманням правил складання звіту про виконання Державного
бюджету України та зведеного бюджету України;
забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних
напрямах соціально-економічного розвитку України;
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та
здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового
контролю;
удосконалення методів фінансового і бюджетного планування,
фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням
бюджетних коштів;
розроблення і проведення державної політики у сфері
виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
забезпечення впровадження єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку
та звітності в банківських і кредитних установах);
інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі
держави.
4. Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у розробленні прогнозних показників
економічного і соціального розвитку України на поточний період та
перспективу;
2) розробляє проект Державного бюджету України, прогнозні
показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строк
подання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів
для підготовки проекту Державного бюджету України;
3) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України та
республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим і місцевими
бюджетами;
4) у межах своєї компетенції виконує Державний бюджет
України, складає звіт про виконання Державного бюджету України і
зведеного бюджету України;
5) удосконалює методи складання бюджету, порядок бюджетного
фінансування, здійснює методичне керівництво у цій сфері;
6) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо
фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки;
7) бере участь у підготовці загальнодержавних національних
програм, забезпечує в установленому порядку їх цільове
фінансування;
8) бере участь у розробленні заходів, спрямованих на
формування і реалізацію активної інвестиційної політики,
розробленні та фінансуванні державних інвестиційних програм і
програм економічного розвитку України;
9) координує в межах своїх повноважень діяльність центральних
органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і
повного надходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів)
до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
10) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та
звільнення з посади керівників фінансових управлінь обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;
11) розробляє пропозиції щодо формування державної податкової
політики, визначає порядок подання центральними та місцевими
органами виконавчої влади необхідних матеріалів для проведення
аналізу ефективності діючої податкової системи та пропозицій щодо
її удосконалення;
12) проводить аналітичні дослідження впливу податкової
політики на економічне зростання та ефективність дії системи
оподаткування;
13) прогнозує і моделює на поточний період і на перспективу
податкові надходження до бюджету, готує пропозиції щодо
ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення
державних витрат;
14) бере участь у підготовці пропозицій щодо основних засад
грошово-кредитної політики України, поліпшення стану розрахунків і
платежів;
15) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в
установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає
обсяги емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками
погашення у межах загального обсягу емісії, виступає від імені
Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення
облігацій, що випускаються;
16) організовує в межах своїх повноважень виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує
нормативно-технічну документацію з цих питань;
17) співпрацює відповідно до визначених повноважень з
міжнародними фінансовими організаціями та за дорученням Кабінету
Міністрів України проводить з ними переговори і консультації з
питань фінансової політики та укладення кредитних договорів, згоду
на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;
18) готує пропозиції щодо удосконалення валютних, фінансових,
кредитних, податкових і митних відносин з іншими державами, бере
участь у підготовці заходів, спрямованих на збільшення валютних
ресурсів України, і забезпеченні економного витрачання іноземної
валюти, під час укладання міжнародних договорів готує висновки
щодо фінансових умов і передбачуваних наслідків їх реалізації, за
дорученням Кабінету Міністрів України проводить переговори з
іншими державами щодо укладення угод з питань оподаткування;
19) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України
програми державних зовнішніх запозичань, бере участь в організації
роботи, пов'язаної із залученням в економіку України іноземних
кредитів, відповідно до законодавства;
20) бере участь у підготовці пропозицій до засідань Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав, Ради голів урядів
Співдружності Незалежних Держав, Президії Міждержавного
економічного комітету, а також в опрацюванні директив, пропозицій
та інших матеріалів, розгляді проектів багатосторонніх угод,
протоколів і рішень про взаємовідносини України з країнами
Співдружності Незалежних Держав;
21) бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення
системи органів виконавчої влади та їх структури, а також системи
оплати праці працівників бюджетних установ і організацій, готує
пропозиції про граничну чисельність та розміри асигнувань на
утримання апарату зазначених органів;
22) розробляє та реалізує заходи з питань методологічного
керівництва роботою з ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності підприємств, установ і організацій (крім бухгалтерського
обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
23) затверджує в установленому порядку плани рахунків, типові
форми бухгалтерського обліку і звітності, інструкції про їх
застосування та порядок складання звітності (крім бухгалтерського
обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
24) здійснює у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
25) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим
використанням коштів державного та місцевих бюджетів, бере участь
у здійсненні контролю за дотриманням інтересів держави в
управлінні державними корпоративними правами відповідно до
законодавства;
26) вживає в установленому порядку заходів щодо обмеження або
припинення фінансування з державного бюджету підприємств, установ
і організацій за наявності фактів нецільового витрачання ними
коштів, а також у разі неподання звітів про витрачання раніше
виділених коштів та іншої встановленої звітності й утримує в
установленому порядку з підприємств, установ і організацій кошти
державного бюджету, використані ними не за цільовим призначенням;
27) надає з Державного бюджету України в установленому
порядку позички в разі виникнення тимчасових касових розривів під
час виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, які мають бути погашені в установлені строки
у межах поточного бюджетного року;
28) надає відповідно до законодавства відстрочку та
розстрочку за платежами Державного бюджету України;
29) проводить у міністерствах, інших центральних та місцевих
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та
інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки
фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та
інших документів щодо зарахування, перерахування і використання
бюджетних коштів, а також одержує пояснення, довідки і відомості з
питань, що виникають під час перевірки;
30) здійснює у межах своїх повноважень контроль за
додержанням суб'єктами підприємницької діяльності законодавства,
що регулює питання видобутку, виробництва, використання і
реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проводить
в установленому порядку перевірку щодо операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням;
31) здійснює відповідно до законодавства України управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
32) забезпечує реалізацію державної політики з проведення
державних грошових лотерей, здійснює фінансовий контроль за
діяльністю агентів, що мають свідоцтво на їх проведення;
33) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади
пропозиції щодо державної політики у сфері видобутку, виробництва,
використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
34) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті, на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
35) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Мінфін України має право:
1) одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію,
документи і матеріали, необхідні для розроблення проекту
Державного бюджету України, прогнозних розрахунків зведеного
бюджету України, складання звіту про виконання зведеного бюджету
України та аналізу бюджетів, що входять до складу бюджетної
системи України;
2) одержувати в установленому порядку матеріали щодо
надходження та використання коштів цільових бюджетних і державних
позабюджетних фондів, їх кошториси та звіти про їх виконання;
3) одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності
дані, необхідні для здійснення контролю за раціональним і цільовим
витрачанням коштів, що виділяються з бюджету;
4) одержувати в установленому порядку від установ банків та
інших фінансово-кредитних установ довідки про операції та стан
поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій
усіх форм власності, що використовують кошти державного бюджету і
державних позабюджетних фондів;
5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
під час розгляду питань про надання кредитів під гарантію Кабінету
Міністрів України у межах розміру державного боргу, затвердженого
законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
6. Мінфін України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з відповідними органами інших держав.
7. Мінфін України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінфін України в разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінфіну України підлягають державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінфіну
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та
громадянами.
8. Мінфін України очолює Міністр, якого призначає на посаду
та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Міністр
розподіляє обов'язки між заступниками Міністра, визначає ступінь
їх відповідальності та ступінь відповідальності керівників
структурних підрозділів Міністерства.
9. Міністр фінансів України:
здійснює керівництво Міністерством, несе персональну
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Міністерство завдань;
визначає право підпису документів від імені Мінфіну України;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників Головного управління Державного казначейства України,
Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної
пробірної палати, Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю, Комітету України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
10. Для погодженого вирішення найважливіших питань, що
належать до компетенції Мінфіну України, обговорення напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра за посадою, інших керівних
працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також представники відповідних
громадських організацій (з правом дорадчого голосу).
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку сфери фінансів, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Мінфіні України можуть
утворюватися наукова та методологічна ради з висококваліфікованих
фахівців і вчених.
Склад наукової та методологічної рад і положення про них
затверджує Міністр.
У Мінфіні України з урахуванням специфіки його діяльності
можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад
цих органів і положення про них затверджує Міністр.
12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Мінфіну України затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінфіну України затверджує
Прем'єр-міністр України.
Штатний розпис центрального апарату Міністерства та положення
про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
13. Через Мінфін України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України діяльність Державного казначейства
України, Головного контрольно-ревізійного управління України,
Державної пробірної палати, Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю, Комітету України з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Мінфіну України підпорядковуються Державне казначейство
України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державна
пробірна палата.
14. Мінфін України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: