open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1513
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2009 р.

за N 1273/17289

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2002 N 1098

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2006 року N 1837 ( 1837-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2002 року N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних
програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня
2003 року за N 47/7368, такі зміни:
1.1. Абзац п'ятий пункту 1 виключити.
1.2. Пункт 2.2 доповнити словами "у паперовому та
електронному вигляді".
2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних
програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня
2002 року N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року N 19
( z0035-08 ), зі змінами), що додаються.
3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми та форми
квартального (річного) звіту про виконання паспорта бюджетної
програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
29 грудня 2002 року N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2008 року N 1549) ( z0049-09 ), виклавши їх у новій редакції, що
додаються.
4. Визнати такою, що втратила чинність, форму плану заходів
щодо виконання бюджетної програми, затверджену наказом
Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року N 19
( z0035-08 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18 січня 2008 року за N 35/14726.
5. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.)
забезпечити:
5.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5.2. Доведення цього наказу після його державної реєстрації
до відома головних розпорядників бюджетних коштів.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Перший заступник Міністра І.Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз
В.о. Голови
контрольно-ревізійного
управління України І.І.Іскра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

24.12.2009 N 1513
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2009 р.

за N 1273/17289

ЗМІНИ

до Правил складання паспортів бюджетних програм,

квартального та річного звіту про їх виконання,

а також здійснення моніторингу та аналізу

виконання бюджетних програм

( z0047-03 )

1. У розділі I:
1.1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: "2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення
кредитів до бюджету та бюджетних програм, призначення за якими
встановлюються законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період за загальнодержавними видатками в частині
Стабілізаційного фонду (крім програм, які виникають після
розподілу коштів фонду), міжбюджетних трансфертів, фінансування
проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою; бюджетних
програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які
створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду
бюджету; щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового)
слідства, прокуратури, суду; виконання державою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні
гарантії; мобілізаційної підготовки галузей національної
економіки".
1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів
бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін) протягом чотирьох тижнів після
набрання чинності законом про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період. Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження
до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі: виникнення нових бюджетних програм після набрання чинності
законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України
на відповідний бюджетний період; прийняття рішень щодо передачі або розподілу нерозподілених
бюджетних призначень між головними розпорядниками та в межах
одного головного розпорядника, у результаті чого з'явилися нові
бюджетні програми; виділення за відповідними рішеннями з однієї бюджетної
програми нових бюджетних програм або об'єднання бюджетних програм
в одну нову; прийняття відповідних рішень, якщо виконання бюджетної
програми передбачає затвердження нових або внесення змін до чинних
порядків використання бюджетних коштів. Проекти паспортів бюджетних програм подаються на погодження
до Мінфіну разом з проектами наказів про їх затвердження у
паперовому та електронному вигляді".
1.3. У пункті 5 слово "десятиденний" замінити словом
"тижневий".
1.4. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника
затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну
в трьох примірниках протягом шести тижнів від дня набрання
чинності законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період, а у випадках, визначених абзацами третім -
шостим пункту 3 розділу I цих Правил, - протягом двох тижнів. Якщо
згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює
свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова,
розпорядження тощо), паспорт бюджетної програми затверджується
одночасно відповідним розпорядчим документом головного
розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі в грифі
"ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й
назва розпорядчого документа головного розпорядника".
1.5. Пункт 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-11 вважати
відповідно пунктами 8-10.
2. У розділі II:
2.1. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: "При розробці переліку результативних показників за кожною
бюджетною програмою головні розпорядники можуть використовувати
орієнтовний перелік результативних показників, визначений
Мінфіном".
2.2. Пункт 9 викласти в такій редакції: "9. У разі потреби у пункті 13 заповнюється поквартальний
розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на
централізовані заходи і окремі програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць".
2.3. Доповнити розділ пунктом 10 такого змісту: "10. Показники паспорта бюджетної програми заповнюються
наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період. У
виняткових випадках, за погодженням з галузевим структурним
підрозділом Мінфіну, можливо заповнення показників затрат,
продукту, ефективності, якості тощо лише за окремим звітним
періодом, при цьому в рядках за іншими періодами ця інформація не
наводиться".
3. У розділі III абзац восьмий пункту 2 після слів
"централізовані заходи і" доповнити словом "окремі".
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 24.12.2009 N 1513)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ ____________________________

(найменування головного ____________________________

розпорядника коштів ____________________________

державного бюджету)

і наказ Міністерства

фінансів України

"___" ____________ N _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ___________ ______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________ ______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ___________ _________ ____________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Завдання | | з/п | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |з/п|використання| | | | | | | бюджетних |---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | коштів |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | Всього | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |з/п|використання| | | | | | | бюджетних |---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | коштів |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | Всього | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету| | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ |ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної| | | | | |цільової |цільової |---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |програми |програми |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної| | | | | |цільової |цільової |---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |програми |програми |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |з/п| |виміру |інформації|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код| Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | | |адміністративно-|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | територіальної |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | одиниці | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |01 |Автономна | | | | | | | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |02 |Вінницька | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |03 |Волинська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |04 |Дніпропетровська| | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |05 |Донецька область| | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |06 |Житомирська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |07 |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |08 |Запорізька | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |09 |Івано- | | | | | | | | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |10 |Київська область| | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |12 |Луганська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |13 |Львівська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |14 |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |16 |Полтавська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |17 |Рівненська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |19 |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |20 |Харківська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |21 |Херсонська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |22 |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |23 |Черкаська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |24 |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |25 |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |27 |Місто | | | | | | | | | | | | | | |Севастополь | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби _____________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
_____________________________
(найменування головного

розпорядника
коштів державного бюджету)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту ______________ _____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 24.12.2009 N 1513)

КВАРТАЛЬНИЙ (РІЧНИЙ) ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної

програми станом на 1 __________ 201_ року

1. ___________ ______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ _______________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ _______________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за
бюджетною програмою у звітний період:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено паспортом | Проведені видатки, надані | Відхилення | | бюджетної програми | кредити | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено паспортом | Проведені видатки, надані | Відхилення | | бюджетної програми | кредити | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за
відповідний період:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |з/п|використання| бюджетної програми на | | | | | бюджетних | звітний період | | | | | коштів1 |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+---------------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| | Всього | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |з/п|використання| бюджетної програми на | | | | | бюджетних | звітний період | | | | | коштів1 |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+---------------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+----------+----+-----------+-----| | Всього | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний
період:
тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |державної|державної| бюджетної програми на | | | |цільової |цільової | звітний період | | | |програми |програми |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |державної|державної| бюджетної програми на | | | |цільової |цільової | звітний період | | | |програми |програми |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх
виконання за звітний період:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період| Відхилення | |з/п| |виміру |інформації| бюджетної програми на | | | | | | | | звітний період | | | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |1 |затрат | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |2 |продукту | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |3 |ефективності| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |4 |якості | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5 | Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | | | програми | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Аналіз виконання видатків у розрізі територій:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код| Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | | |адміністративно-| бюджетної програми на | | | | | територіальної | звітний період | | | | | одиниці |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |01 |Автономна | | | | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |02 |Вінницька | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |03 |Волинська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |04 |Дніпропетровська| | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |05 |Донецька область| | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |06 |Житомирська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |07 |Закарпатська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |08 |Запорізька | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |09 |Івано- | | | | | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |10 |Київська область| | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |11 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |12 |Луганська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |13 |Львівська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |14 |Миколаївська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |16 |Полтавська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |17 |Рівненська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |19 |Тернопільська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |20 |Харківська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |21 |Херсонська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |22 |Хмельницька | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |23 |Черкаська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |24 |Чернівецька | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |25 |Чернігівська | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |27 |Місто | | | | | | | | | | | |Севастополь | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми.
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби ___________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: