open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Про паспорти бюджетних програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004

N 363 ( z0516-06, z0517-06 ) від 14.04.2006

N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007

N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008

N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008

N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009

N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010

N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011

N 800 ( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня
1999 року N 1081/99 ( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання (додаються); { Абзац другий пункту 1 в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } форму паспорта бюджетної програми (додається); форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми
(додається); { Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного
бюджету (далі - головні розпорядники):
2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з
Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з
Правилами, затвердженими цим наказом.
2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної
фінансової та бюджетної звітності, подають до Міністерства
фінансів України річні звіти про виконання паспортів бюджетних
програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та
електронному вигляді. { Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010; в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 }
3. Державній фінансовій інспекції України та її
територіальним органам при проведенні ревізій та перевірок
здійснювати контроль за використанням коштів державного бюджету,
виділених на виконання бюджетних програм, забезпечуючи виявлення
наявних фактів порушення законодавства, при проведенні державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм - за законним та
ефективним виконанням бюджетних програм відповідно до їх
паспортів. За результатами здійснення такого контролю до 1 квітня
року, що настає за звітним, подавати до Міністерства фінансів
України відповідну інформацію для врахування при формуванні
проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008, N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }
4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм,
подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу,
визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та
разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною
та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також
висновками про результати контрольних заходів, проведених
органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності
бюджетних програм. Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008, N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011,
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Максюту А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Голова Головного контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.01.2008 N 19

( z0035-08 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Правила складання паспортів бюджетних програм

та звітів про їх виконання
{ Назва Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }
{ У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг
та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ З тексту Правил виключено слова "на відповідний бюджетний
період" згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська служба
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }
I. Загальні положення
1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету,
завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення,
встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет). { Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

{ Абзац другий пункту 1 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно
досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому
періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній
сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та сприяє
реалізації плану діяльності головного розпорядника бюджетних
коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною. { Абзац другий
пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і
шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та
спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко
сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено
за допомогою результативних показників бюджетної програми. { Абзац
третій пункту 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що
спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань
в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.
{ Абзац четвертий пункту 1 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Результативні показники бюджетної програми використовуються
для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні
та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної
програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення
поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі
показники повинні підтверджуватися офіційною державною
статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними
бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку. { Абзац пункту 1 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного
фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за
рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до
бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду,
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та
безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і
службових осіб; за загальнодержавними витратами; бюджетних
програм, пов'язаних з виконанням статті 22 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2013 рік" ( 5515-17 ). { Абзац перший
пункту 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010,
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 800 ( z1691-13 ) від 09.09.2013 } Паспорт бюджетної програми формується з використанням
інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника,
з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про
Державний бюджет України. Державна казначейська служба України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності
затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі). { Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
{ Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів
бюджетних програм і подають їх на затвердження до Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання
чинності законом про Державний бюджет України. { Абзац перший
пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження
до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення
нових бюджетних програм у зв'язку з: { Абзац пункту 3 розділу I в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 } набранням чинності законом про внесення змін до закону про
Державний бюджет України; { Абзац пункту 3 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } передачею бюджетних призначень від одного головного
розпорядника до іншого; { Абзац пункту 3 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в
законі про Державний бюджет України мету між головними
розпорядниками; { Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному
розпоряднику; { Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } прийняттям актів Кабінету Міністрів України щодо реалізації
проектів соціально-економічного розвитку за рахунок коштів,
залучених відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під
державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для
здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених
бюджетних призначень та повернення таких коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року N 404
( 404-2013-п ), та виконанням боргових зобов'язань за коштами,
залученими відповідно до вказаного Порядку. { Пункт 3 розділу I
доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 800 ( z1691-13 ) від 09.09.2013 } Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження
нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних
коштів, головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну
проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання
чинності відповідним рішенням. { Абзац пункту 3 розділу I в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 } Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну
разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та
електронному вигляді. { Абзац пункту 3 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009 }
4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність
змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет
України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення
змін до розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті
22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
( 5515-17 ), внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі
внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в
частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам
використання бюджетних коштів та цим Правилам. Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми
закону про Державний бюджет України, та/або розпису державного
бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам
Мінфін має право в тижневий строк з дня його отримання повернути
такий проект паспорта бюджетної програми на доопрацювання
відповідному головному розпорядникові. Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011, N 800 ( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника
затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну
в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності
законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених
абзацами третім - восьмим пункту 3 розділу I цих Правил, -
протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Якщо
згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює
свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова,
розпорядження тощо), паспорт бюджетної програми затверджується
одночасно відповідним розпорядчим документом головного
розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі в грифі
"ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й
назва розпорядчого документа головного розпорядника. Пункт 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010,
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011, N 800 ( z1691-13 ) від
09.09.2013 }
7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів
бюджетних програм залишається в Мінфіні, другий - передається
відповідному головному розпоряднику, третій - у встановленому
порядку передається Мінфіном Державній казначейській службі
України. Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня
затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та
паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до Мінфіну.
{ Пункт 7 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008 }

{ Пункт 8 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009 }

8. Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження
наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його
копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних
програм. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської
служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження
паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів. Пункт 9 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008 }
9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження
паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації,
що в них міститься. Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни,
які призводять до зміни інформації та показників бюджетної
програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної
програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів,
назви), встановлених законом про Державний бюджет України з
урахуванням внесених змін. { Пункт 9 розділу I доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 )
від 16.12.2010 }

{ Абзац третій пункту 9 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні
програми, показники паспорта повинні відповідати показникам
розпису державного бюджету зі змінами. { Пункт 9 розділу I
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом
бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в
порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм,
у разі: { Абзац перший пункту 11 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від
29.12.2008 } прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які
призводять до зміни інформації та показників, затверджених у
паспортах бюджетних програм; передачі бюджетних призначень від одного головного
розпорядника до іншого; { Абзац пункту 10 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в
законі про Державний бюджет України мету між головними
розпорядниками; { Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному
розпоряднику; { Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних
порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни
інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних
програм; { Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни
інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних
програм; { Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 800 ( z1691-13 ) від
09.09.2013 } внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять
до зміни результативних показників бюджетної програми, крім змін
до розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті 22
Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
( 5515-17 ); { Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 } внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної
установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що
призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних
коштів. { Абзац пункту 10 розділу I в редакції Наказів
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011, N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що
призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний
розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що
втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта
бюджетної програми. Розділ I доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }

{ Пункт 12 розділу I виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

II. Вимоги до складання паспорта

бюджетної програми
1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні
призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або
бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету, у
випадках, передбачених абзацами четвертим - сьомим пункту 3
розділу I цих Правил. Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011, N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів
(закони України, укази Президента України, Постанови Верховної
Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України), на підставі яких бюджетна програма була включена до
закону про Державний бюджет України або виникла у випадках,
передбачених абзацами четвертим-сьомим пункту 3 розділу I цих
Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у
межах бюджетної програми. Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 800 ( z1691-13 ) від 09.09.2013 }
3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної
програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

4. У пункті 8 зазначаються напрями використання бюджетних
коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів
державного бюджету. За бюджетними програмами, що не потребують затвердження
порядків використання коштів державного бюджету, напрями
використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік,
за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в
складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується
строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих
актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої
бюджетної програми. Окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним
або спеціальним фондами державного бюджету визначаються: { Абзац
третій розділу II в редакції Наказу Міністерство фінансів N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 } виконання завдань (проектів) з інформатизації; { Абзац пункту
4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 800
( z1691-13 ) від 09.09.2013 } погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих
років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів. { Абзац пункту 4 розділу II в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 800 ( z1691-13 ) від
09.09.2013 } Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

5. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що
спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які
виконуються у складі бюджетної програми. Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010; в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 }
6. У пункті 10 визначаються результативні показники бюджетної
програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.
{ Абзац перший пункту 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 800 ( z1691-13 ) від
09.09.2013 }
{ Абзац другий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац третій пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац шостий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац сьомий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац восьмий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Абзац дев'ятий пункту 6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

Паспорт бюджетної програми може бути складений за неповним
переліком результативних показників з наданням відповідних
пояснень. { Пункт розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008 } При розробці переліку результативних показників за кожною
бюджетною програмою головні розпорядники мають дотримуватись
Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної
програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
10.12.2010 N 1536 ( z1353-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.12.2010 за N 1353/18648, та можуть
використовувати примірний перелік результативних показників,
визначений Міністерством фінансів України. { Пункт розділу II
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1513
( z1273-09 ) від 24.12.2009; в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
7. У разі потреби у пункті 11 заповнюється розподіл
затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані
заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць. Розділ II доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від 29.12.2008; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010, N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Пункт 8 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

III. Вимоги до складання звіту про виконання

паспорта бюджетної програми
{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010 }
1. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми і код функціональної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна
програма.
2. У пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання
кредитів за бюджетною програмою: { Абзац перший пункту 2
розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011 } у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені
паспортом бюджетної програми, з урахуванням змін; у графах 4-6 - обсяги касових видатків та наданих кредитів з
бюджету; { Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 } у графах 7-9 - відхилення обсягів касових видатків та
наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених паспортом.
{ Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 } У пункті 5 за напрямами використання бюджетних коштів,
визначеними паспортом бюджетної програми, відображаються обсяги
затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків,
наданих кредитів з бюджету та відхилення. { Абзац п'ятий пункту 2
розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011 } У пункті 6 зазначаються обсяги затверджених паспортом
бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету
на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі
бюджетної програми, та відхилення. { Абзац шостий пункту 2
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } У пункті 7 відображаються результативні показники, що
характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз
стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між
виконаними результативними показниками та затвердженими паспортом
бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання
показників надається за кожним показником окремо. { Абзац сьомий
пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 } У пункті 8 відображаються обсяги видатків на централізовані
заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць та відхилення. { Пункт 2 розділу III доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1549 ( z0049-09 ) від
29.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, N 1605 ( z1570-11 )
від 12.12.2011 } Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010, N 1605
( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Пункт 3 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Розділ IV виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ Правила в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 12.12.2011 N 1605 )

( z1570-11 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ ____________________________

(найменування головного

розпорядника
____________________________

коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України

"___" ______________ N _____
ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ________________ ________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ________________ ________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________________ _______________ _________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної

програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
асигнувань - ________ тис. гривень, у тому числі загального
фонду - _________ тис. гривень та спеціального
фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________________ _________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________
7. Завдання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ N з/п | Завдання | ----------+-----------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N з/п| Напрями |Загальний фонд|Спеціальний фонд|Разом| | використання | | | | | бюджетних коштів | | | | -----+--------------------+--------------+----------------+-----| | | | | | -----+--------------------+--------------+----------------+-----| | | | | | --------------------------+--------------+----------------+-----| Всього | | | | -----------------------------------------------------------------
9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код державної | Назва |Загальний фонд| Спеціальний |Разом| цільової | державної | | фонд | | програми | цільової | | | | | програми | | | | --------------+--------------+--------------+-------------+-----| | | | | | -----------------------------------------------------------------
10. Результативні показники бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------- N з/п| Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний|Разом| | |виміру |інформації| фонд | фонд | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| 1 |затрат | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| 2 |продукту | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| 3 |ефективності| | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| 4 |якості | | | | | | -----+------------+-------+----------+---------+-----------+-----| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
11. Розподіл видатків у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць:
------------------------------------------------------------------ Код |Назва |Загальний фонд |Спеціальний фонд |Разом | |адміністративно- | | | | |територіальної | | | | |одиниці | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 01 |Автономна | | | | |Республіка Крим | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 02 |Вінницька область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 03 |Волинська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 04 |Дніпропетровська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 05 |Донецька область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 06 |Житомирська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 07 |Закарпатська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 08 |Запорізька область| | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 09 |Івано-Франківська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 10 |Київська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 11 |Кіровоградська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 12 |Луганська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 13 |Львівська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 14 |Миколаївська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 15 |Одеська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 16 |Полтавська область| | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 17 |Рівненська область| | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 18 |Сумська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 19 |Тернопільська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 20 |Харківська область| | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 21 |Херсонська область| | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 22 |Хмельницька | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 23 |Черкаська область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 24 |Чернівецька | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 25 |Чернігівська | | | | |область | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 26 |Місто Київ | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| 27 |Місто Севастополь | | | | ----+------------------+---------------+-----------------+------| |Всього | | | | -----------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби _______________________________ __________ ______________________
(найменування головного (підпис) (ініціали та прізвище)
розпорядника коштів державного
бюджету)
Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту _____________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

{ Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства фінансів N 363 ( z0517-06 ) від
14.04.2006, N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007; в редакції Наказів
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008, N 1549
( z0049-09 ) від 29.12.2008, N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009,
N 1568 ( z0041-11 ) від 16.12.2010, N 1605 ( z1570-11 ) від
12.12.2011 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 12.12.2011 N 1605)

( z1570-11 )

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної

програми на ____ рік

1. _____________ ____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____________ ____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____________ _________ __________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------- Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | бюджетної програми | кредити) | | ---------------------------+---------------------------+---------------------------| загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Напрями | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | з/п|використання| бюджетної програми | кредити) | | | бюджетних | | | | | коштів1 | | | | ---+------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів,
затверджені паспортом бюджетної програми.
6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які
виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані | Відхилення | державної|державної| бюджетної програми | кредити) | | цільової |цільової |---------------------------+---------------------------+---------------------------| програми |програми |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх
виконання:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| Показники |Одиниця виміру| Джерело |Затверджено паспортом бюджетної програми| Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | | | |інформації|----------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------| | | | |загальний фонд |спеціальний фонд| разом |загальний фонд|спеціальний фонд|разом|загальний фонд|спеціальний|разом| | | | | | | | | | | | фонд | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |... | | | | | | | | | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |... | | | | | | | | | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |... | | | | | | | | | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4 |якості | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | -----+------------+--------------+----------+---------------+----------------+-------+--------------+----------------+-----+--------------+-----------+-----| |... | | | | | | | | | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | -----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Аналіз стану виконання результативних показників | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код| Назва адміністративно- |Затверджено паспортом бюджетної програми| Касові видатки (надані кредити)| Відхилення | | територіальної одиниці |----------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |загальний фонд|спеціальний фонд| разом |загальний|спеціальний фонд|разом|загальний|спеціальний фонд|разом| | | | | | фонд | | | фонд | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 01 |Автономна Республіка Крим | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 02 |Вінницька область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 03 |Волинська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 04 |Дніпропетровська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 05 |Донецька область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 06 |Житомирська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 07 |Закарпатська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 08 |Запорізька область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 09 |Івано-Франківська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 10 |Київська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 11 |Кіровоградська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 12 |Луганська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 13 |Львівська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 14 |Миколаївська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 15 |Одеська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 16 |Полтавська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 17 |Рівненська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 18 |Сумська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 19 |Тернопільська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 20 |Харківська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 21 |Херсонська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 22 |Хмельницька область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 23 |Черкаська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 24 |Чернівецька область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 25 |Чернігівська область | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 26 |Місто Київ | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| 27 |Місто Севастополь | | | | | | | | | | ---+--------------------------+--------------+----------------+--------+---------+----------------+-----+---------+----------------+-----| |Всього | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

{ Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції
Наказів Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004,
N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008, N 1549 ( z0049-09 ) від
29.12.2008, N 1513 ( z1273-09 ) від 24.12.2009, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1568
( z0041-11 ) від 16.12.2010; в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1605 ( z1570-11 ) від 12.12.2011 }

{ ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання бюджетної програми втратив чинність
на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1513 ( z1273-09 ) від
24.12.2009 }

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: