open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.11.2004 N 687
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 листопада 2004 р.

за N 1462/10061

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2002 року N 1098

З метою реалізації положень Концепції застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року
N 538-р ( 538-2002-р ), щодо удосконалення бюджетного процесу та
посилення відповідальності головних розпорядників коштів,
підвищення ефективності використання коштів державного бюджету
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2002 року N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних
програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня
2003 року за N 47/7368, такі зміни:
1.1. У наказі: 1.1.1. Перше речення пункту 3 викласти в такій редакції: "3. ГоловКРУ (Германчук П.К.) у ході проведення ревізій та
перевірок здійснювати контроль за цільовим витрачанням коштів
державного бюджету, виділених на виконання бюджетних програм, при
проведенні аудиту ефективності - за ефективним виконанням
бюджетних програм відповідно до їх паспортів". 1.1.2. У пункті 5 слова "по бюджету" замінити словами
"бюджетної політики".
1.2. У Правилах складання паспортів бюджетних програм та
інформації про їх виконання, затверджених зазначеним наказом
( z0047-03 ): 1.2.1. У розділі 1: Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники за кожною бюджетною програмою, затвердженою законом
про державний бюджет на відповідний бюджетний період, крім
бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету та бюджетних
програм, затверджених за кодом програмної класифікації 3510000
"Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)", у
частині міжбюджетних трансфертів; бюджетних програм, за якими
здійснюється передача бюджетних призначень головним розпорядникам
коштів; бюджетних програм щодо відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
(досудового) слідства, прокуратури, суду; виконання державою
гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під
державні гарантії; фінансування проектів розвитку за рахунок
коштів, залучених державою; фінансування реалізації проектів та
виконання програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування, а також бюджетних
програм, які виникають унаслідок розподілу загальнодержавних
видатків між головними розпорядниками". Пункт 1.4 після слів "на погодження Мінфіну" доповнити
словами "разом із проектами наказів про їх затвердження". Пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Структурні підрозділи Мінфіну в межах компетенції
узгоджують паспорти бюджетних програм і подають їх, погоджені
керівником - заступником Міністра/директором Департаменту
Міністерства фінансів України, відповідно до розподілу
функціональних обов'язків для узагальнення до Управління
організації бюджетного процесу Департаменту бюджетної політики". Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Паспорти всіх бюджетних програм кожного головного
розпорядника затверджуються спільним наказом відповідного
головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках у місячний
термін від дня набрання чинності законом про державний бюджет на
відповідний бюджетний період. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний
розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ
(наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної
програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим
документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі
у грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми
зазначається ще й назва розпорядчого документа головного
розпорядника". Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Один примірник спільного наказу про затвердження
паспортів бюджетних програм залишається в Мінфіні, один -
передається відповідному головному розпоряднику, один - в
установленому порядку передається Мінфіном Державному казначейству
України". Доповнити розділ новими пунктами 1.12, 1.13 такого змісту: "1.12. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться
протягом бюджетного періоду в порядку, установленому для складання
паспортів бюджетних програм, у разі: прийняття змін до закону про державний бюджет на відповідний
бюджетний період, які призводять до зміни інформації та
показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; зміни інформації та показників, затверджених у паспортах
бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних
причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають
цілям бюджетної програми.
1.13. У разі прийняття змін до закону про державний бюджет на
відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації
та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм,
паспорти відповідних бюджетних програм у новій редакції
затверджуються в місячний термін від дня набрання чинності законом
про внесення змін до закону про державний бюджет на відповідний
бюджетний період". 1.2.2. У розділі 2: Пункт 2.1 після слів "класифікації видатків" доповнити
словами "та кредитування". Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. У пункті 8 визначаються коди економічної класифікації
видатків бюджету та їх назви, які відповідають економічній
сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам діяльності,
наведеним у пункті 7 паспорта бюджетної програми, і за якими
розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати видатки за
відповідною бюджетною програмою. Зазначений пункт заповнюється за
такими кодами економічної класифікації: 1110, 1120, 1130 (з них
1132, 1133), 1140, 1150, 1160,1171, 1172, 1200, 1310, 1320, 1340,
1350, 2110, 2120, 2130, 2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440". Доповнити розділ новими пунктами 2.5, 2.6, 2.7 такого
змісту: "2.5. У пункті 9 визначаються коди класифікації кредитування
бюджету та їх назви. Зазначений пункт заповнюється за такими
кодами класифікації кредитування: 4110, 4210.
2.6. У пункті 10 заповнюється розподіл затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми в
розрізі областей, міст Києва і Севастополя (починаючи з
2005 року).
2.7. У пункті 11 заповнюється перелік державних цільових
програм, які виконуються у складі бюджетної програми (починаючи з
2005 року)". У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.8. Пункт 2.8 викласти в такій редакції: "2.8. У пункті 12 визначаються результативні показники, які
дадуть змогу здійснити оцінку використання коштів на виконання
бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань
бюджетної програми, виходячи з граничного обсягу взяття бюджетних
зобов'язань у відповідному бюджетному періоді. Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, що
забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують
структуру витрат бюджетної програми; показники продукту використовуються для оцінки досягнення
поставлених цілей. Показниками продукту є, зокрема, обсяг
виробленої продукції чи наданих послуг у реалізації виконання
бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами,
послугами) тощо; показники ефективності в залежності від напрямів, що
виконуються в ході бюджетної програми, можуть визначатися як: - витрати ресурсів на одиницю показника продукту
(економність); - відношення максимальної кількості вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових
ресурсів (продуктивність); - досягнення визначеного результату (результативність); показники якості - сукупність властивостей, які
характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що
задовольняють споживача відповідно до їх призначення та
відображають послаблення негативних чи посилення позитивних
тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок
коштів бюджетної програми. При цьому, оскільки показники ефективності та якості
визначаються унаслідок використання декількох показників, слід
зазначати джерела інформації щодо кожного з них. У разі якщо
відсутня статистична інформація, що надається в джерелах
інформації, необхідно подати інформацію щодо кількісних
показників, які характеризують кінцеві результати, досягнуті за
кошти конкретної програми. Кількість наведених у цьому пункті показників за всіма
групами не повинна перевищувати тридцяти одиниць". 1.2.3. У розділі 3: Пункт 3.1 після слова "видатків" доповнити словами "та
кредитування". У пункті 3.2: в абзацах третьому, четвертому, п'ятому після слова
"видатків" додати слова "та наданих кредитів з бюджету"; після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту: "У пункті 6 - обсяги проведених видатків на централізовані
заходи і програми в розрізі областей, міст Києва і Севастополя
(починаючи із звітності за 2005 рік). У пункті 7 - обсяги проведених видатків на реалізацію
державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної
програми (починаючи із звітності за 2005 рік)". У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом
восьмим; в абзаці восьмому цифру "6" замінити цифрою "8".
1.3. Унести зміни до паспорта бюджетної програми та
інформації про виконання паспорта бюджетної програми, затверджених
зазначеним наказом ( z0047-03 ), виклавши їх у новій редакції, що
додається.
2. Департаменту бюджетної політики (Рибак С.О.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України і довести цей наказ до головних розпорядників
бюджетних коштів для застосування в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки першого заступника Міністра
Мярковського А.І.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України П.Г.Петрашко
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 01.11.2004 N 687)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

____________________________

(найменування головного ____________________________

розпорядника коштів ____________________________

державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України
"___" ___________ р. N _____

____________________________

(найменування головного ____________________________

розпорядника коштів ____________________________

державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України
"___" ___________ р. N _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми

на _____ рік

1. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ ____________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: ________ __________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми: ______________________________________
7. Напрями діяльності (1):
(тис. гривень)------------------------------------------------------------------ | N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | |з/п| | фонд | фонд | | ------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | |--------+-------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |--------+-------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій (2):
------------------------------------------------------------------ |Код| Назва |Загальний| Спеці- | Разом | | | адміністративно-територіальної | фонд | альний | | | | одиниці | | фонд | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |01 |Автономна Республіка Крим | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |02 |Вінницька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |03 |Волинська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |04 |Дніпропетровська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |05 |Донецька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |06 |Житомирська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |07 |Закарпатська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |08 |Запорізька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |09 |Івано-Франківська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |10 |Київська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |11 |Кіровоградська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |12 |Луганська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |13 |Львівська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |14 |Миколаївська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |15 |Одеська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |16 |Полтавська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |17 |Рівненська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |18 |Сумська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |19 |Тернопільська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |20 |Харківська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |21 |Херсонська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |22 |Хмельницька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |23 |Черкаська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |24 |Чернівецька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |25 |Чернігівська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |26 |Місто Київ | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |27 |Місто Севастополь | | | | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва |Загальний| Спеці- | Разом | |цільової| цільової програми | фонд | альний | | |програми| | | фонд | | ------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної
програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом | |з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | | |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 1 | затрат | | | | | | |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 2 | продукту | | | | | | |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 3 | ефектив- | | | | | | | | ності | | | | | | |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 4 | якості | | | | | | |---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| ------------------------------------------------------------------
_______________

(1) Пункт 7 паспорта бюджетної програми в новій редакції
запроваджується з 2005 року. (2) Пункт 10 заповнюється тільки для затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби __________________________ _____________ ________________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів державного бюджету)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства
фінансів України _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 01.11.2004 N 687)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання паспорта бюджетної програми

на _____ рік

1. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ ____________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за бюджетною програмою:
(тис. гривень)---------------------------------------------------------------------------------------- | Бюджетні асигнування з | Проведені видатки | Відхилення | | урахуванням змін | | | |----------------------------+----------------------------+----------------------------| |усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний| |(2+3) | фонд | фонд |(5+6) | фонд | фонд |(8+9) | фонд | фонд | | | | | | | | | (5-2) | (6-3) | |------+---------+-----------+------+---------+-----------+------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз виконання напрямів діяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Напрями діяльності, |Загальний| Спеці- | Разом | |з/п| затверджені паспортом бюджетної| фонд | альний | | | | програми (1) | | фонд | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| ------------------------------------------------------------------
6. Аналіз виконання видатків у розрізі територій (2):
------------------------------------------------------------------ |Код| Назва |Загальний| Спеці- | Разом | | | адміністративно-територіальної | фонд | альний | | | | одиниці | | фонд | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |01 |Автономна Республіка Крим | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |02 |Вінницька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |03 |Волинська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |04 |Дніпропетровська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |05 |Донецька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |06 |Житомирська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |07 |Закарпатська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |08 |Запорізька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |09 |Івано-Франківська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |10 |Київська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |11 |Кіровоградська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |12 |Луганська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |13 |Львівська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |14 |Миколаївська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |15 |Одеська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |16 |Полтавська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |17 |Рівненська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |18 |Сумська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |19 |Тернопільська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |20 |Харківська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |21 |Херсонська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |22 |Хмельницька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |23 |Черкаська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |24 |Чернівецька область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |25 |Чернігівська область | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |26 |Місто Київ | | | | |---+--------------------------------+---------+--------+--------| |27 |Місто Севастополь | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва |Загальний| Спеці- | Разом | |цільової| цільової програми | фонд | альний | | |програми| | | фонд | | ------------------------------------------------------------------
8. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують
виконання бюджетної програми, та пояснення щодо виконання:
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Показники|Одиниця|Джерело | Затверджено паспортом | Виконано | |з/п| |виміру |інформа-| бюджетної програми | | | | | | ції |---------------------------+---------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | | |програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефектив- | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |показник | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми. (2) Пункт 6 заповнюється тільки для затверджених у державному
бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Управління
організації бюджетного процесу В.П.Лозицький
( Виправлення внесені згідно з Додатковою інформацією "Офіційного
вісника України", N 49, 2004 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: