open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Про паспорти бюджетних програм

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня
1999 року N 1081/99 ( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Правила складання паспортів бюджетних програм та інформації
про їх виконання (додаються); форму паспорта бюджетної програми (додається); форму інформації про виконання паспорта бюджетної програми
(додається).
2. Установити, що головні розпорядники коштів державного
бюджету (далі - головні розпорядники):
2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з
Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з
Правилами, затвердженими цим наказом.
2.2. У терміни, визначені для подання річної зведеної
фінансової звітності, подають до Міністерства фінансів інформацію
про виконання паспортів бюджетних програм за формою, що додається.
3. ГоловКРУ (Германчук П.К.) у ході проведення ревізій та
перевірок здійснювати контроль за цільовим і ефективним
витрачанням коштів державного бюджету відповідно до паспортів
бюджетних програм. За результатами здійснення такого контролю до
1 квітня року, наступного за звітним, подавати Міністерству
фінансів відповідну інформацію для врахування при формуванні
проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди.
4. Інформація про виконання паспортів бюджетних програм,
подана відповідно до підпункту 2.2 цього наказу, разом із
статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю за відповідний
бюджетний період є підставою для визначення фактичних
результативних показників та аналізу ефективності виконання кожної
бюджетної програми, що підлягають врахуванню при прийнятті рішення
про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту державного
бюджету на наступні бюджетні періоди.
5. Департаменту по бюджету забезпечити подання цього наказу в
Міністерство юстиції на державну реєстрацію та довести його до
відома головних розпорядників.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Максюту А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України П.Г.Петрашко

казначейства України П.Г.Петрашко

Голова Головного
контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

ПРАВИЛА

складання паспортів бюджетних програм

та інформації про їх виконання

1. Загальні положення
1.1. Паспорт бюджетної програми - це документ, що визначає
суму коштів, затверджену в державному бюджеті для виконання
бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету,
завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців,
результативні показники та інші характеристики бюджетної програми,
на основі якого здійснюється контроль за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної
програми.
1.2. Паспорт бюджетної програми формується, виходячи з
бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів
державного бюджету (далі - головні розпорядники), та бюджетних
призначень на відповідний бюджетний період.
1.3. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники за кожною бюджетною програмою, затвердженою законом
про державний бюджет на відповідний бюджетний період, окрім
видатків, затверджених за кодом програмної класифікації 3510000
"Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" та за
бюджетними програмами, які виникають унаслідок розподілу
загальнодержавних видатків між головними розпорядниками.
1.4. Головні розпорядники розробляють паспорти бюджетних
програм і подають їх на погодження Мінфіну в семиденний термін
після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період.
1.5. Структурні підрозділи Мінфіну в межах компетенції
погоджують паспорти бюджетних програм і подають для узагальнення
Управлінню державного бюджету та бюджетної політики Департаменту
по бюджету.
1.6. Паспорти всіх бюджетних програм кожного головного
розпорядника затверджуються одним спільним наказом Мінфіну та
відповідного головного розпорядника в місячний термін від дня
набрання чинності законом про державний бюджет на відповідний
бюджетний період 1).
-------------- 1) Затвердження паспортів бюджетних програм здійснюється,
починаючи з 2004 року.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний
розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ
(наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної
програми затверджується одночасно наказом Мінфіну і відповідним
розпорядчим документом головного розпорядника. У такому разі у
грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається
ще й назва розпорядчого документа головного розпорядника.
1.7. Копії затверджених паспортів бюджетних програм, завірені
Мінфіном, в установленому порядку передаються Державному
казначейству України.
1.8. Головний розпорядник у тижневий термін від дня
затвердження наказу про паспорти бюджетних програм доводить до
розпорядників копії затверджених паспортів відповідних бюджетних
програм. Розпорядники інформують відповідні органи Державного
казначейства України шляхом подання їм копій затверджених
паспортів відповідних бюджетних програм.
1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність
затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність, зміст і
повноту інформації, що в них міститься.
1.10. Міністерство фінансів і головні розпорядники
забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм
закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період та цим
Правилам.
1.11. У разі невідповідності паспорта бюджетної програми
закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період та цим
Правилам Міністерство фінансів має право в десятиденний термін з
дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на
доопрацювання відповідному головному розпорядникові.
2. Вимоги до складання

паспорта бюджетної програми
2.1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і
найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків
державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, та
бюджетні призначення, затверджені законом про державний бюджет на
відповідний бюджетний період.
2.2. У пункті 5 зазначається перелік законодавчих і
нормативно-правових актів, на підставі яких виконується бюджетна
програма, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються
у межах бюджетної програми.
2.3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної
програми і перелік напрямів діяльності, виконання яких забезпечує
її реалізацію, відповідно до Концепції застосування
програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р.
N 538-р ( 538-2002-р ).
2.4. У пункті 8 визначаються коди і найменування економічної
класифікації видатків бюджету, які відповідають економічній
сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам діяльності,
наведеним у пункті 7 паспорта бюджетної програми, і за якими
розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати видатки за
відповідною бюджетною програмою. Зазначені коди розписуються за
такою економічною класифікацією: 1110, 1120, 1130 (з них: 1132,
1133), 1140, 1150, 1160, 1170, 1200, 1310, 1320, 1340, 1350, 2110,
2120, 2130, 2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440, 4000.
2.5. У пункті 9 визначаються результативні показники, які
дадуть змогу здійснити оцінку використання коштів на виконання
бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань
бюджетної програми, виходячи з граничного обсягу взяття бюджетних
зобов'язань у відповідному бюджетному періоді. Визначення
результативних показників, у тому числі в розрізі груп, наведені в
Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному
процесі, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2002 р. N 538-р ( 538-2002-р ). Кількість наведених у цьому пункті показників за всіма
групами не повинна перевищувати двадцяти одиниць. До показників затрат належать також показники чисельності
працівників бюджетних установ. При цьому, оскільки показники ефективності та якості
визначаються унаслідок використання декількох показників, слід
зазначати джерела інформації щодо кожного з них.
3. Вимоги до складання інформації

про виконання паспорта бюджетної програми
3.1. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми і код функціональної класифікації видатків державного
бюджету, якому відповідає бюджетна програма.
3.2. У пункті 4 відображаються: у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені
законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, з
урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти
обсягів бюджетних асигнувань. У пункті 5 зазначаються перелік напрямів діяльності,
визначених під час затвердження паспортів бюджетних програм, та
обсяги відповідних проведених видатків за звітний період. У пункті 6 необхідно зробити порівняння результативних
показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені
паспортами бюджетних програм. При цьому необхідно дати пояснення
розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що
затверджені паспортом бюджетної програми.
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України, _____________________________________

(найменування головного розпорядника _____________________________________

коштів державного бюджету)

"___" _________ ____ р. N _____

Паспорт

бюджетної програми на _____ рік

1. __________ ______________________________________________________
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ ______________________________________________________
(КПКВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ ______________________________________________
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: ________
6. Мета бюджетної програми: ______________________________________
7. Напрями діяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Напрями діяльності | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| |1 |Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального | | |фонду державного бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |----+-----------------------------------------------------------| |2 |Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального | | |фонду державного бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації:
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної
програми:
------------------------------------------------------------------ | N |Показники|Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом | | з/п | |виміру |інформації| фонд | фонд | | |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 1 |затрат | | | | | | |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 2 |продукту | | | | | | |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 3 |ефектив- | | | | | | | |ності | | | | | | |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| | 4 |якості | | | | | | |-----+---------+-------+----------+---------+-----------+-------| ------------------------------------------------------------------

Керівник фінансової служби __________________________ _____________ ________________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів
державного бюджету)

Погоджено:
Заступник державного секретаря/
начальник Департаменту
Міністерства фінансів України ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

Інформація

про виконання паспорта бюджетної програми

на _____ рік

1. ___________ _________________________________________________

(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________ __________________________________________________
(КПКВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ ________ __________________________________________
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за бюджетною програмою:
(тис. гривень)---------------------------------------------------------------------------------------- | Бюджетні асигнування з | Проведені видатки | Відхилення | | урахуванням змін | | | |----------------------------+----------------------------+----------------------------| |усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний| |(2+3) | фонд | фонд |(5+6) | фонд | фонд |(8+9) | фонд | фонд | | | | | | | | | (5-2) | (6-3) | |------+---------+-----------+------+---------+-----------+------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз виконання напрямів діяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Напрями діяльності, затверджені паспортом |Проведені | |з/п | бюджетної програми 1) | видатки | |----+------------------------------------------------+----------| | 1 |Напрями діяльності, що здійснюються у межах | | | |загального фонду державного бюджету | | |----+------------------------------------------------+----------| | | | | |----+------------------------------------------------+----------| | 2 |Напрями діяльності, що здійснюються у межах | | | |спеціального фонду державного бюджету | | |----+------------------------------------------------+----------| | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------- 1) Заповнюються всі напрями діяльності, затверджені паспортом
бюджетної програми.

6. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують
виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання:
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Показники|Одиниця|Джерело | Затверджено паспортом | Виконано | |з/п| |виміру |інформа-| бюджетної програми | | | | | | ції |---------------------------+---------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | | |програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефектив- | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------| | |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ----------------------------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа
головного розпорядника
бюджетних коштів ____________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової ____________ _________________________
служби (підпис) (прізвище та ініціали)
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: