open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Про паспорти бюджетних програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004

N 363 ( z0516-06, z0517-06 ) від 14.04.2006

N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007

N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня
1999 року N 1081/99 ( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Правила складання паспортів бюджетних програм, квартального
та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу
та аналізу виконання бюджетних програм (додаються); { Абзац другий
пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 )
від 14.01.2008 } форму паспорта бюджетної програми (додається); форму квартального (річного) звіту про виконання паспорта
бюджетної програми (додається); { Абзац четвертий пункту 1 в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від
14.01.2008 } форму плану заходів щодо виконання бюджетної програми
(додається). { Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
2. Установити, що головні розпорядники коштів державного
бюджету (далі - головні розпорядники):
2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з
Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з
Правилами, затвердженими цим наказом.
2.2. У терміни, визначені для подання квартальної та річної
зведеної фінансової звітності, подають до Міністерства фінансів
України відповідно квартальний та річний звіт про виконання
паспортів бюджетних програм за формами, затвердженими цим
наказом. { Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
3. Головному контрольно-ревізійному управлінню України у
ході проведення ревізій та перевірок здійснювати контроль за
цільовим використанням коштів державного бюджету, виділених на
виконання бюджетних програм, при проведенні аудиту ефективності
бюджетних програм - за ефективним виконанням бюджетних програм
відповідно до їх паспортів. За результатами здійснення такого
контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до
Міністерства фінансів України відповідну інформацію для врахування
при формуванні проекту державного бюджету на наступні бюджетні
періоди. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
4. Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм,
поданий відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, разом
із статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю за відповідний
бюджетний період є підставою для визначення фактичних
результативних показників та аналізу ефективності виконання кожної
бюджетної програми, що підлягають урахуванню при прийнятті рішення
про включення бюджетного запиту до проекту державного бюджету на
наступні бюджетні періоди. Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
5. Квартальний звіт про виконання паспортів бюджетних
програм, поданий відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього
наказу, є підставою для визначення фактичних результативних
показників, аналізу ефективності виконання кожної бюджетної
програми та врегулювання проблемних питань, що виникають у процесі
їх виконання, а також використовується для врахування при
прийнятті рішень про внесення змін до паспортів бюджетних
програм. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Максюту А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Голова Головного контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.01.2008 N 19

( z0035-08 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

ПРАВИЛА

складання паспортів бюджетних програм,

квартального та річного звіту про їх виконання,

а також здійснення моніторингу та аналізу

виконання бюджетних програм

I. Загальні положення
1. Паспорт бюджетної програми - документ, який містить повну
інформацію про бюджетну програму та застосовується для здійснення
моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання
бюджетної програми та цільового використання бюджетних коштів. Паспорт бюджетної програми визначає мету, завдання, напрями
використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців,
результативні показники та інші характеристики бюджетної програми
відповідно до бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, на
основі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної
програми. Мета бюджетної програми - кінцевий результат, який
досягається при виконанні бюджетної програми та відповідає
пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічної
мети розвитку держави в середньостроковому періоді. Мета повинна
бути чіткою, реальною та досяжною. Завдання бюджетної програми - чіткий, конкретний, спрямований
на досягнення мети, результативних показників та інших
характеристик бюджетної програми комплекс заходів, який відображає
основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи
виконання програми та підлягає перевірці. Напрями використання бюджетних коштів - конкретні дії у
рамках виконання бюджетної програми, що мають забезпечити
досягнення мети та спрямовуються на виконання завдань бюджетної
програми. Результативні показники - показники, на підставі яких
здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів,
передбачених на виконання бюджетної програми, для досягнення
визначених мети та завдань бюджетної програми.
2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення
кредитів до бюджету та бюджетних програм, призначення за якими
встановлюються законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період за загальнодержавними видатками в частині
міжбюджетних трансфертів, фінансування проектів розвитку за
рахунок коштів, залучених державою; бюджетних програм, які
створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду
бюджету; щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового)
слідства, прокуратури, суду; виконання державою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні
гарантії; фінансування реалізації проектів та виконання програм -
переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування; мобілізаційної підготовки галузей
національної економіки.
3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів
бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін) разом з проектами наказів про їх
затвердження у паперовому та електронному вигляді в двотижневий
строк у разі: набрання чинності законом про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період; виникнення нових бюджетних програм після набрання чинності
законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України
на відповідний бюджетний період; прийняття рішень щодо передачі бюджетних призначень між
головними розпорядниками та в межах одного головного розпорядника,
у результаті чого з'явилися нові бюджетні програми; виділення за відповідними рішеннями з однієї бюджетної
програми нових бюджетних програм або об'єднання бюджетних програм
в одну нову. У разі, якщо виконання бюджетної програми передбачає
затвердження порядків використання бюджетних коштів, головні
розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів
бюджетних програм у тижневий строк після прийняття відповідних
рішень. Відповідальні виконавці, призначення яких затверджуються
законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний
період і які входять до системи головного розпорядника, подають
проекти паспортів бюджетних програм головному розпоряднику в
тижневий строк після прийняття закону про Державний бюджет України
на відповідний бюджетний період, а також у випадках, передбачених
абзацами третім - п'ятим цього пункту.
4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність
змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису,
порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.
5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми
закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний
період, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів
та цим Правилам Мінфін має право в десятиденний строк з дня його
отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на
доопрацювання відповідному головному розпорядникові.
6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника
затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну
в трьох примірниках у місячний строк від дня набрання чинності
законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний
період, а також у випадках, визначених абзацами третім - п'ятим
пункту 3 розділу I цих Правил. Якщо згідно з нормативно-правовими
актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі, іншій,
ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт
бюджетної програми затверджується одночасно відповідним
розпорядчим документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У
такому разі в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної
програми зазначається ще й назва розпорядчого документа головного
розпорядника.
7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів
бюджетних програм залишається в Мінфіні, другий - передається
відповідному головному розпоряднику, третій - у встановленому
порядку передається Мінфіном Державному казначейству України.
8. Головний розпорядник на підставі визначених у паспорті
мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів у місячний
строк від дня прийняття наказу про паспорти бюджетних програм
складає систематизований план заходів щодо виконання бюджетної
програми за встановленою формою (у розрізі розпорядників нижчого
рівня та одержувачів бюджетних коштів), спрямованих на виконання
бюджетної програми, копія якого надається Мінфіну на паперових та
електронних носіях. План заходів щодо виконання бюджетної програми включає
комплекс конкретних організаційних, економічних, технічних та
інших дій (зокрема, здійснення закупівель товарів, робіт або
послуг, підготовлення спеціалістів, виконання робіт (заходів)
тощо) з реалізації бюджетної програми з визначенням напрямів
використання коштів, за якими ці дії передбачені, виконавців та
строків реалізації кожного заходу.
9. Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження
наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів копій
затверджених паспортів відповідних бюджетних програм. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства
України шляхом подання їм копій затверджених паспортів бюджетних
програм.
10. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження
паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації,
що в них міститься.
11. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом
бюджетного періоду в порядку, установленому для складання
паспортів бюджетних програм, у разі: прийняття змін до закону про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації
та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; зміни інформації та показників, затверджених у паспортах
бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних
причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають
меті, завданням та напрямам використання коштів бюджетної
програми. У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного
та річного розпису, які призводять до зміни квартальних
результативних показників, зміни до паспорта бюджетної програми
вносяться не пізніше 10 днів після закінчення звітного періоду.
II. Вимоги до складання паспорта

бюджетної програми
1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, та
бюджетні призначення, затверджені законом про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний період, або у випадках,
передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 3 розділу I цих
Правил.
2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів
(закони України, укази Президента України, Постанови Верховної
Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України), на підставі яких бюджетна програма була включена до
закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний
період або виникла у випадках, передбачених абзацами третім -
п'ятим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні
цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.
3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної
програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.
4. У пункті 8 зазначаються напрями використання бюджетних
коштів, які не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за
винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в
складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується
строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих
актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої
бюджетної програми з поквартальною розбивкою коштів.
5. У пункті 9 зазначаються коди економічної класифікації
видатків бюджету та їх назви, які відповідають економічній
сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам використання
бюджетних коштів, наведеним у пункті 8 паспорта бюджетної
програми, і за якими розпорядники бюджетних коштів мають право
здійснювати видатки за відповідною бюджетною програмою. Зазначений
пункт заповнюється за такими кодами економічної класифікації
видатків бюджету: 1110, 1120, 1130 (з них 1132, 1133), 1140, 1150,
1160, 1171, 1172, 1200, 1310, 1320, 1340, 1350, 2110, 2120, 2130,
2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440 та повинен відповідати
бюджетному розпису.
6. У пункті 10 зазначаються коди класифікації кредитування
бюджету та їх назви. Зазначений пункт заповнюється за такими
кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.
7. У пункті 11 заповнюється квартальний розподіл планових
показників державних цільових програм, які виконуються у складі
бюджетної програми.
8. У пункті 12 визначаються квартальні результативні
показники, які поділяються на такі групи: показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів,
які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують
структуру витрат бюджетної програми; показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення
поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг
виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на
виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами
(роботами, послугами) тощо; показники ефективності залежно від напрямів, що виконуються в
ході виконання бюджетної програми, які можуть визначатися як: витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність); відношення максимальної кількості вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових
ресурсів (продуктивність); досягнення визначеного результату (результативність); показники якості, що є сукупністю властивостей, які
характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що
задовольняють споживача відповідно до їх призначення та
відображають послаблення негативних чи посилення позитивних
тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок
коштів бюджетної програми. При цьому, оскільки показники ефективності та якості
визначаються з використанням кількох показників, слід зазначати
джерела інформації щодо кожного з них. У разі, якщо відсутня
статистична інформація, що надається в джерелах інформації,
необхідно подати інформацію щодо кількісних показників, які
характеризують кінцеві результати, досягнуті за кошти конкретної
програми.
III. Вимоги до складання квартального

та річного звіту про виконання паспорта

бюджетної програми
1. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми і код функціональної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна
програма.
2. У пункті 4 відображаються показники квартальної та річної
звітності відповідно до паспорта бюджетної програми: у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені
паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з
урахуванням змін, унесених протягом звітного періоду; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків (касові видатки) та
наданих кредитів з бюджету за звітний період; у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків та
наданих кредитів з бюджету проти обсягів, затверджених паспортом
на звітний період. У пункті 5 наводяться перелік та обсяги за напрямами
використання бюджетних коштів, визначених під час затвердження
паспортів бюджетних програм, обсяги відповідних проведених
видатків (касові видатки) та наданих кредитів з бюджету за звітний
період та їх відхилення. У пункті 6 зазначаються обсяги затверджених і проведених
видатків (касові видатки), наданих кредитів з бюджету на
реалізацію державних цільових програм за звітний період, які
виконуються у складі бюджетної програми, та їх відхилення. У пункті 7 відображаються результативні показники, що
характеризують виконання бюджетної програми за звітний період,
здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей
(відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що
затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо
стану виконання показників надається за кожним показником окремо.
IV. Здійснення моніторингу та аналізу

виконання бюджетних програм
1. Моніторинг та аналіз виконання бюджетних програм
здійснюється протягом бюджетного періоду в межах своїх повноважень
безпосередньо головними розпорядниками та відповідними
контролюючими органами. На основі моніторингу та аналізу виконання бюджетної програми
визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного її
виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення
організації виконання, а також оцінюється доцільність реалізації
бюджетної програми в наступних бюджетних періодах, у тому числі із
залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її
припинення.
2. Моніторинг виконання бюджетних програм передбачає
систематичний і періодичний аналізи та контроль за реалізацією
бюджетних програм, здійснення оцінки економічного ефекту від
використання бюджетних коштів на реалізацію бюджетної програми та
досягнення запланованої мети, виявлення проблем у ході виконання
бюджетної програми та розробку пропозицій щодо підвищення
ефективності розподілу бюджетних коштів.
3. Аналіз виконання бюджетної програми проводиться на
підставі планових і фактично досягнутих результативних показників,
а також витрат у розрізі напрямів використання коштів і в разі
потреби окремих заходів за такими напрямами: відповідність поставлених завдань меті; рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної
програми; рівень відповідності фактичних результативних показників
запланованому рівню витрат на досягнення цих показників; відхилення показників результативності за певний період від
планових показників і обґрунтування причин такого відхилення; відповідність отриманих результатів інтересам державних
замовників; відповідність результативних показників поставленим
завданням.
4. У разі істотних відмінностей (як позитивних, так і
негативних) між плановими та фактичними показниками за кожним
напрямом необхідно провести аналіз факторів, які спричинили ці
розбіжності. При цьому виділяються дві групи: внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати); зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг
впливати, уключаючи форс-мажорні обставини). Крім порівнянь з плановими показниками, можливе здійснення
порівняння з відповідними показниками попередніх періодів,
подібними програмами в інших головних розпорядниках, установленими
стандартами та нормами.
5. У разі, якщо фактичні результативні показники бюджетної
програми: перевищують заплановані, необхідно зробити аналіз щодо
доцільності подальшого можливого підвищення планових показників
бюджетної програми; значно перевищують заплановані, розглянути доцільність
визначення оптимального обсягу бюджетних ресурсів, необхідного для
підтримання необхідного рівня ефективності даної програми, та
решту бюджетних ресурсів перерозподілити на інші пріоритетні
бюджетні програми; менше від запланованих, необхідно визначитися, чи є
прийнятним такий рівень, та, якщо це необхідно, запропонувати
заходи щодо поліпшення організації її виконання, у тому числі
шляхом залучення додаткового обсягу бюджетних ресурсів; значно менше від запланованих, розглянути доцільність
відмовитись від її виконання та перерозподілити кошти на користь
інших програм.
6. За результатами проведеного моніторингу та аналізу
виконання бюджетних програм визначаються рекомендовані заходи, які
головний розпорядник може здійснити з метою підвищення
ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною
програмою, зокрема щодо: оптимізації видатків державного бюджету на реалізацію заходів
та програм бюджетних установ (одержувачів бюджетних коштів); розподілу асигнувань між бюджетними програмами з урахуванням
результатів їх виконання та соціально-економічного ефекту; удосконалення процедур державних закупівель; удосконалення моніторингу виконання бюджетних витрат; підвищення якості контролю дотримання бюджетного
законодавства і формування системи внутрішнього аудиту; забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних
коштів за окремими напрямами, зокрема енерго- і ресурсозберігання; реалізації механізмів середньострокового та стратегічного
планування, використання інформаційних технологій; альтернативних шляхів вирішення поставлених задач, проблем
тощо.
7. Результати моніторингу та аналізу виконання бюджетних
програм використовуються на стадії планування, виконання бюджетних
програм та контролю за використанням бюджетних коштів.
{ Правила в редакції Наказу Міністерства фінансів N 19
( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.01.2008 N 19

( z0035-08 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий

документ ____________________________

(найменування головного

розпорядника
____________________________

коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України

"___" _____________ N ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ____________ _____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____________ _____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____________ _________ ___________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ___________ тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - ______________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________________ _________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________ _________________________________________________________________
7. Завдання спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Завдання | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | з/п|використання|------------------+------------------+------------------+------------------+------------------| | бюджетних |зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом| | коштів |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| | | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ КЕКВ |Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету| -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією | | кредитування бюджету | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | державної|державної|------------------+------------------+------------------+------------------+------------------| цільової |цільової |зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом| програми |програми |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| | | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Показники|Одиниця|Дже- | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | з/п| |виміру |рело |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------| | | |інфор-|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом| | | |мації |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| |льний|альний| | | | | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| 3 |ефектив- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
державного бюджету)
Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства фінансів N 363 ( z0517-06 ) від
14.04.2006, N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }

Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.01.2008 N 19

( z0035-08 )

КВАРТАЛЬНИЙ (РІЧНИЙ) ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

на ____ квартал (рік)

1. ____________ _____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____________ _____________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____________ _________ ___________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за
бюджетною програмою у звітний період:
тис. гривень ------------------------------------------------------------------------------------ Затверджено паспортом | Проведені видатки, надані | Відхилення | бюджетної програми | кредити | | ---------------------------+---------------------------+---------------------------| загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за
відповідний період:
тис. гривень ------------------------------------------------------------------------------ N | Напрями |Затверджено паспортом| Виконано | Відхилення | з/п |використання|бюджетної програми на| за звітний | | | бюджетних | звітний період | період | | | коштів(1) | | | | ----+------------+---------------------+------------------+------------------| | |зага- |спеці- |разом|зага-|спеці-|разом|зага-|спеці-|разом| | |льний |альний | |льний|альний| |льний|альний| | | |фонд |фонд | |фонд |фонд | |фонд |фонд | | ------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми.
6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний
період:
тис. гривень -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | державної|державної| бюджетної програми на | | | цільової |цільової | звітний період | | | програми |програми |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання результативних показників, що
характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх
виконання за звітний період:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Показники|Одиниця| Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період| Відхилення | з/п| |виміру |інформації| бюджетної програми на | | | | | | | звітний період | | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 3 |ефектив- | | | | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 4 |якості | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5 |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом | | бюджетної програми | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової
служби ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції
Наказів Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004,
N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання бюджетної програми

на ________ рік

------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Виконавці|Строк виконання|Сума | з/п| | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| 1 |напрями використання коштів | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| 2 |напрями використання коштів | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| 3 |напрями використання коштів | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| |заходи | | | | ---+----------------------------+---------+---------------+-----| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Міністр/керівник установи
(або його заступник) ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Наказ доповнено формою згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 19 ( z0035-08 ) від 14.01.2008 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: