open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

Про паспорти бюджетних програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004

N 363 ( z0516-06, z0517-06 ) від 14.04.2006

N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007 }
З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р ( 538-2002-р ),
та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня
1999 року N 1081/99 ( 1081/99 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Правила складання паспортів бюджетних програм та інформації
про їх виконання (додаються); форму паспорта бюджетної програми (додається); форму інформації про виконання паспорта бюджетної програми
(додається).
2. Установити, що головні розпорядники коштів державного
бюджету (далі - головні розпорядники):
2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з
Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з
Правилами, затвердженими цим наказом.
2.2. У терміни, визначені для подання річної зведеної
фінансової звітності, подають до Міністерства фінансів інформацію
про виконання паспортів бюджетних програм за формою, що додається.
3. ГоловКРУ (Германчук П.К.) у ході проведення ревізій та
перевірок здійснювати контроль за цільовим витрачанням коштів
державного бюджету, виділених на виконання бюджетних програм, при
проведенні аудиту ефективності - за ефективним виконанням
бюджетних програм відповідно до їх паспортів. За результатами
здійснення такого контролю до 1 квітня року, наступного за
звітним, подавати Міністерству фінансів відповідну інформацію для
врахування при формуванні проекту державного бюджету на наступні
бюджетні періоди. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
4. Інформація про виконання паспортів бюджетних програм,
подана відповідно до підпункту 2.2 цього наказу, разом із
статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю за відповідний
бюджетний період є підставою для визначення фактичних
результативних показників та аналізу ефективності виконання кожної
бюджетної програми, що підлягають врахуванню при прийнятті рішення
про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту державного
бюджету на наступні бюджетні періоди.
5. Департаменту бюджетної політики забезпечити подання цього
наказу в Міністерство юстиції на державну реєстрацію та довести
його до відома головних розпорядників. ( Пункт 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Максюту А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Голова Головного контрольно-ревізійного управління П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2003 р.

за N 47/7368

ПРАВИЛА

складання паспортів бюджетних програм

та інформації про їх виконання

1. Загальні положення
1.1. Паспорт бюджетної програми - це документ, що визначає
суму коштів, затверджену в державному бюджеті для виконання
бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету,
завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців,
результативні показники та інші характеристики бюджетної програми,
на основі якого здійснюється контроль за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної
програми.
1.2. Паспорт бюджетної програми формується, виходячи з
бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів
державного бюджету (далі - головні розпорядники), та бюджетних
призначень на відповідний бюджетний період.
1.3. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники за кожною бюджетною програмою, затвердженою законом
про державний бюджет на відповідний бюджетний період, крім
бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету та бюджетних
програм, призначення за якими встановлюються законом про Державний
бюджет України на відповідний бюджетний період за
загальнодержавними видатками, у частині міжбюджетних трансфертів;
бюджетних програм, за якими здійснюється передача бюджетних
призначень головним розпорядникам коштів; бюджетних програм щодо
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями
органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури,
суду; виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників,
що отримали кредити під державні гарантії; фінансування проектів
розвитку за рахунок коштів, залучених державою; фінансування
реалізації проектів та виконання програм - переможців
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування, мобілізаційної підготовки галузей національної
економіки, а також бюджетних програм, які виникають унаслідок
розподілу загальнодержавних видатків між головними розпорядниками.
{ Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 363 ( z0516-06 ) від 14.04.2006 }
1.4. Головні розпорядники розробляють паспорти бюджетних
програм і подають їх на погодження Мінфіну разом із проектами
наказів про їх затвердження в семиденний термін після набрання
чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період. У разі, якщо виконання бюджетної програми передбачає
затвердження порядків використання коштів, головні розпорядники
подають на затвердження до Мінфіну паспорти бюджетних програм у
тижневий термін після прийняття відповідних рішень. Порядки
використання бюджетних коштів складаються з урахуванням методичних
рекомендацій Мінфіну. { Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007 } Головні розпорядники складають та затверджують поквартальний
розподіл результативних показників виконання бюджетних програм та
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним, звітують
Мінфіну про стан виконання відповідно до паспорта бюджетної
програми з представленням аналізу, пояснень, висновків про
виконання затверджених показників та пропозицій щодо врегулювання
проблемних питань, що виникли. { Пункт 1.4 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 15 ( z0080-07 ) від
17.01.2007 } Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
1.5. Структурні підрозділи Мінфіну в межах компетенції
узгоджують паспорти бюджетних програм і подають їх, погоджені
керівником - заступником Міністра або директором Департаменту,
відповідно до розподілу функціональних обов'язків для узагальнення
до Департаменту державного бюджету. { Пункт 1.5 розділу 1 в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від
01.11.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 363 ( z0516-06 ) від 14.04.2006, N 15 ( z0080-07 ) від
17.01.2007 }
1.6. Паспорти всіх бюджетних програм кожного головного
розпорядника затверджуються спільним наказом відповідного
головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках у місячний
термін від дня набрання чинності законом про державний бюджет на
відповідний бюджетний період. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний
розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ
(наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної
програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим
документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі
у грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми
зазначається ще й назва розпорядчого документа головного
розпорядника. Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
1.7. Один примірник спільного наказу про затвердження
паспортів бюджетних програм залишається в Мінфіні, один -
передається відповідному головному розпоряднику, один - в
установленому порядку передається Мінфіном Державному казначейству
України. ( Пункт 1.7 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
1.8. Головний розпорядник у тижневий термін від дня
затвердження наказу про паспорти бюджетних програм доводить до
розпорядників копії затверджених паспортів відповідних бюджетних
програм. Розпорядники інформують відповідні органи Державного
казначейства України шляхом подання їм копій затверджених
паспортів відповідних бюджетних програм.
1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність
затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність, зміст і
повноту інформації, що в них міститься.
1.10. Міністерство фінансів і головні розпорядники
забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм
закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період та цим
Правилам.
1.11. У разі невідповідності паспорта бюджетної програми
закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період та цим
Правилам Міністерство фінансів має право в десятиденний термін з
дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на
доопрацювання відповідному головному розпорядникові.
1.12. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться
протягом бюджетного періоду в порядку, установленому для складання
паспортів бюджетних програм, у разі: прийняття змін до закону про державний бюджет на відповідний
бюджетний період, які призводять до зміни інформації та
показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; зміни інформації та показників, затверджених у паспортах
бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних
причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають
цілям бюджетної програми. Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
1.13. У разі прийняття змін до закону про державний бюджет на
відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації
та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм,
паспорти відповідних бюджетних програм у новій редакції
затверджуються в місячний термін від дня набрання чинності законом
про внесення змін до закону про державний бюджет на відповідний
бюджетний період. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2. Вимоги до складання

паспорта бюджетної програми
2.1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і
найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна
програма, та бюджетні призначення, затверджені законом про
державний бюджет на відповідний бюджетний період. ( Пункт 2.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2.2. У пункті 5 зазначається перелік законодавчих і
нормативно-правових актів, на підставі яких виконується бюджетна
програма, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються
у межах бюджетної програми.
2.3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної
програми і перелік напрямів діяльності, виконання яких забезпечує
її реалізацію, відповідно до Концепції застосування
програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р.
N 538-р ( 538-2002-р ).
2.4. У пункті 8 визначаються коди економічної класифікації
видатків бюджету та їх назви, які відповідають економічній
сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам діяльності,
наведеним у пункті 7 паспорта бюджетної програми, і за якими
розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати видатки за
відповідною бюджетною програмою. Зазначений пункт заповнюється за
такими кодами економічної класифікації: 1110, 1120, 1130 (з них
1132, 1133), 1140, 1150, 1160,1171, 1172, 1200, 1310, 1320, 1340,
1350, 2110, 2120, 2130, 2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440.
( Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2.5. У пункті 9 визначаються коди класифікації кредитування
бюджету та їх назви. Зазначений пункт заповнюється за такими
кодами класифікації кредитування: 4110, 4210. ( Розділ 2 доповнено
пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2.6. У пункті 10 заповнюється розподіл затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми в
розрізі областей, міст Києва і Севастополя (починаючи з
2005 року). ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2.7. У пункті 11 заповнюється перелік державних цільових
програм, які виконуються у складі бюджетної програми (починаючи з
2005 року). ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
2.8. У пункті 12 визначаються результативні показники, які
дадуть змогу здійснити оцінку використання коштів на виконання
бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань
бюджетної програми, виходячи з граничного обсягу взяття бюджетних
зобов'язань у відповідному бюджетному періоді. Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, що
забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують
структуру витрат бюджетної програми; показники продукту використовуються для оцінки досягнення
поставлених цілей. Показниками продукту є, зокрема, обсяг
виробленої продукції чи наданих послуг у реалізації виконання
бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами,
послугами) тощо; показники ефективності в залежності від напрямів, що
виконуються в ході бюджетної програми, можуть визначатися як: - витрати ресурсів на одиницю показника продукту
(економність); - відношення максимальної кількості вироблених товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових
ресурсів (продуктивність); - досягнення визначеного результату (результативність); показники якості - сукупність властивостей, які
характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що
задовольняють споживача відповідно до їх призначення та
відображають послаблення негативних чи посилення позитивних
тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок
коштів бюджетної програми. При цьому, оскільки показники ефективності та якості
визначаються унаслідок використання декількох показників, слід
зазначати джерела інформації щодо кожного з них. У разі, якщо
відсутня статистична інформація, що надається в джерелах
інформації, необхідно подати інформацію щодо кількісних
показників, які характеризують кінцеві результати, досягнуті за
кошти конкретної програми. Кількість наведених у цьому пункті показників за всіма
групами не повинна перевищувати тридцяти одиниць. Пункт 2.8 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
3. Вимоги до складання інформації

про виконання паспорта бюджетної програми
3.1. У пунктах 1-3 наводяться відповідно коди і найменування
головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної
програми і код функціональної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна
програма. ( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
3.2. У пункті 4 відображаються: у графах 1-3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені
законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, з
урахуванням унесених змін протягом звітного року; у графах 4-6 - обсяги проведених видатків та наданих кредитів
з бюджету за звітний рік; ( Абзац третій пункту 3.2 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 ) у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків та
наданих кредитів з бюджету проти обсягів бюджетних асигнувань.
( Абзац четвертий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від
01.11.2004 ) У пункті 5 зазначаються перелік напрямів діяльності,
визначених під час затвердження паспортів бюджетних програм, та
обсяги відповідних проведених видатків та наданих кредитів з
бюджету за звітний період. ( Абзац п'ятий пункту 3.2 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 ) У пункті 6 - обсяги проведених видатків на централізовані
заходи і програми в розрізі областей, міст Києва і Севастополя
(починаючи із звітності за 2005 рік). ( Пункт 3.2 розділу 3
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 ) У пункті 7 - обсяги проведених видатків на реалізацію
державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної
програми (починаючи із звітності за 2005 рік). ( Пункт 3.2 розділу
3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 687
( z1462-04 ) від 01.11.2004 ) У пункті 8 необхідно зробити порівняння результативних
показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені
паспортами бюджетних програм. При цьому необхідно дати пояснення
розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що
затверджені паспортом бюджетної програми. ( Абзац восьмий пункту
3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 01.11.2004 N 687

( z1462-04 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ ____________________________

(найменування головного ____________________________

розпорядника коштів ____________________________

державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України
"___" ___________ р. N _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми

на _____ рік

1. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ ____________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: ________ _________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми: ______________________________________
7. Напрями діяльності (1):
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | --------+-------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | --------+-------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій (2):
------------------------------------------------------------------ Код| Назва |Загальний| Спеці- | Разом | | адміністративно-територіальної | фонд | альний | | | одиниці | | фонд | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 02 |Вінницька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 03 |Волинська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 04 |Дніпропетровська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 05 |Донецька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 06 |Житомирська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 07 |Закарпатська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 08 |Запорізька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 09 |Івано-Франківська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 10 |Київська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 11 |Кіровоградська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 12 |Луганська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 13 |Львівська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 14 |Миколаївська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 15 |Одеська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 16 |Полтавська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 17 |Рівненська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 18 |Сумська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 19 |Тернопільська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 20 |Харківська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 21 |Херсонська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 22 |Хмельницька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 23 |Черкаська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 24 |Чернівецька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 25 |Чернігівська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 26 |Місто Київ | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 27 |Місто Севастополь | | | | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва |Загальний| Спеці- | Разом | цільової| цільової програми | фонд | альний | | програми| | | фонд | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної
програми:
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | | ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| 1 | затрат | | | | | | ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 | продукту | | | | | | ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| 3 | ефектив- | | | | | | | ності | | | | | | ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| 4 | якості | | | | | | ---+-----------+-------+----------+---------+-----------+-------| -----------------------------------------------------------------
_______________

(1) Пункт 7 паспорта бюджетної програми в новій редакції
запроваджується з 2005 року. (2) Пункт 10 заповнюється тільки для затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби __________________________ _____________ ________________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів державного бюджету)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Паспорт бюджетної програми в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004, із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства фінансів N 363 ( z0517-06 ) від
14.04.2006, N 15 ( z0080-07 ) від 17.01.2007 }
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 01.11.2004 N 687

( z1462-04 )

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання паспорта бюджетної програми

на _____ рік

1. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. __________ ____________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __________ _______ ____________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками в цілому за бюджетною програмою:
тис. гривень --------------------------------------------------------------------------------------- Бюджетні асигнування з | Проведені видатки | Відхилення | урахуванням змін | | | ----------------------------+----------------------------+----------------------------| усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний|усього|загальний|спеціальний| (2+3) | фонд | фонд |(5+6) | фонд | фонд |(8+9) | фонд | фонд | | | | | | | | (5-2) | (6-3) | ------+---------+-----------+------+---------+-----------+------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------
5. Аналіз виконання напрямів діяльності:
------------------------------------------------------------------ N | Напрями діяльності, |Загальний| Спеці- | Разом | з/п| затверджені паспортом бюджетної| фонд | альний | | | програми (1) | | фонд | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| -----------------------------------------------------------------
6. Аналіз виконання видатків у розрізі територій (2):
------------------------------------------------------------------ Код| Назва |Загальний| Спеці- | Разом | | адміністративно-територіальної | фонд | альний | | | одиниці | | фонд | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 02 |Вінницька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 03 |Волинська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 04 |Дніпропетровська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 05 |Донецька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 06 |Житомирська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 07 |Закарпатська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 08 |Запорізька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 09 |Івано-Франківська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 10 |Київська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 11 |Кіровоградська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 12 |Луганська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 13 |Львівська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 14 |Миколаївська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 15 |Одеська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 16 |Полтавська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 17 |Рівненська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 18 |Сумська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 19 |Тернопільська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 20 |Харківська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 21 |Херсонська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 22 |Хмельницька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 23 |Черкаська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 24 |Чернівецька область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 25 |Чернігівська область | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 26 |Місто Київ | | | | ---+--------------------------------+---------+--------+--------| 27 |Місто Севастополь | | | | -----------------------------------------------------------------
7. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва |Загальний| Спеці- | Разом | цільової| цільової програми | фонд | альний | | програми| | | фонд | | -----------------------------------------------------------------
8. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують
виконання бюджетної програми, та пояснення щодо виконання:
---------------------------------------------------------------------------------------- N |Показники|Одиниця|Джерело | Затверджено паспортом | Виконано | з/п| |виміру |інформа-| бюджетної програми | | | | | ції |---------------------------+---------------------------| | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| 1 |затрат | | | | | | | | | ---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної | |програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| 2 |продукту | | | | | | | | | ---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| 3 |ефектив- | | | | | | | | | |ності | | | | | | | | | ---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| 4 |якості | | | | | | | | | ---+---------+-------+--------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |показник | | | | | | | | | ---+----------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними | |показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ---------------------------------------------------------------------------------------
_______________

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені
паспортом бюджетної програми. (2) Пункт 6 заповнюється тільки для затверджених у державному
бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Міністр/керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
( Інформація про виконання паспорта бюджетної програми в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 687 ( z1462-04 ) від 01.11.2004 )
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: