open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.12.2010 N 1568
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2011 р.

за N 41/18779

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2002 N 1098

З метою приведення у відповідність до Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (із змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 1: в абзаці другому слова "квартального та річного" виключити, а
слова "моніторингу та аналізу виконання" замінити словами "оцінки
ефективності"; в абзаці четвертому слова "квартального (річного)" виключити.
1.2. У підпункті 2.2 пункту 2 слова "квартальної" та
"квартальний" замінити відповідно словами та цифрами "звіту за
I півріччя" та "звіт за I півріччя".
1.3. У пункті 5 слова "Квартальний звіт" замінити словом
"Звіт"; після слів "бюджетних програм" доповнити пункт словами та
цифрою "за I півріччя".
2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних
програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами), що додаються.
3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
24.12.2009 N 1513) ( z1273-09 ), виклавши її в новій редакції, що
додається.
4. У назві форми квартального (річного) звіту про виконання
паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти
бюджетних програм", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 24.12.2009 N 1513) ( z1273-09 ), слова "квартальний
(річний)" виключити.
5. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.)
забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; доведення цього наказу після його державної реєстрації до
відома головних розпорядників бюджетних коштів.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління П.Андрєєв
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

16.12.2010 N 1568
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2011 р.

за N 41/18779

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ

складання паспортів бюджетних програм,

квартального та річного звіту про їх виконання,

а також здійснення моніторингу та аналізу

виконання бюджетних програм

( z0047-03 )

1. У назві цих Правил ( z0047-03 ) слова "квартального та
річного" виключити.
2. У назві та тексті цих Правил ( z0047-03 ) слова в усіх
відмінках "моніторинг та аналіз виконання" замінити словами
"оцінка ефективності" у відповідних відмінках.
3. Виключити з тексту цих Правил ( z0047-03 ) слова "на
відповідний бюджетний період".
4. У розділі I:
4.1. У пункті 1: абзаци перший та другий викласти в такій редакції: "1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету,
завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення,
встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет). Паспорт бюджетної програми містить повну інформацію про
бюджетну програму та застосовується для здійснення моніторингу,
оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної
програми та цільового використання бюджетних коштів."; абзац шостий викласти в такій редакції: "Результативні показники бюджетної програми використовуються
для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні
та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної
програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення
поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі
показники повинні підтверджуватися офіційною державною
статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними
бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку.".
4.2. У пункті 2: абзац перший викласти в такій редакції: "2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні
розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за
кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення
кредитів до бюджету, міжбюджетних трансфертів, бюджетних програм
Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються
протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; щодо
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду,
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та
безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і
службових осіб; виконання державою гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під державні гарантії;
мобілізаційної підготовки галузей національної економіки."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності
затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі)".
4.3. У першому реченні пункту 6 слова "протягом шести тижнів"
замінити словами та цифрами "протягом 45 днів".
4.4. Пункт 9 доповнити новими абзацами такого змісту: "Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни,
які призводять до зміни інформації та показників бюджетної
програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної
програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів,
назви), встановлених законом про Державний бюджет України з
урахуванням внесених змін. При передачі бюджетних призначень без внесення змін до закону
про Державний бюджет України головні розпорядники бюджетних коштів
затверджують або вносять зміни до паспорта бюджетної програми з
урахуванням показників (обсягів коштів, назви) відповідно до
зазначеної передачі. Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні
програми, показники паспорта повинні відповідати показникам
розпису державного бюджету зі змінами.".
4.5. В абзаці четвертому пункту 10 слово "квартальних"
виключити.
4.6. Доповнити розділ пунктами 11, 12 такого змісту: "11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що
призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний
розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що
втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта
бюджетної програми. 12. Внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної
установи в частині використання власних надходжень бюджетних
установ, що призводить до зміни показників бюджетної програми, є
підставою для внесення змін до паспорта бюджетної програми.".
5. У розділі II:
5.1. У пунктах 7 та 8 розділу II слова "квартальний" та
"квартальні" виключити та після слів "планових показників" та
"результативні показники" доповнити словами та цифрою "за
I півріччя, рік".
5.2. У пункті 9 слово "поквартальний" виключити.
6. У розділі III:
6.1. У назві розділу слова "квартального та річного"
виключити.
6.2. У пункті 2 слова "квартальної та річної" виключити;
після слова "звітності" доповнити пункт словами та цифрою "за
I півріччя (рік)".
6.3. У пункті 3 слова "Квартальні звіти" замінити словом
"Звіти".
7. У розділі IV:
7.1. Абзац перший пункту 1 замінити двома новими абзацами
такого змісту: "1. На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах
своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних
програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю
за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка
ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу
результативних показників бюджетних програм, а також іншої
інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах,
паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та
звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється протягом
бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо
головними розпорядниками та відповідними контролюючими органами.". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
7.2. В абзаці шостому пункту 6 слово "дотримання" замінити
словами "за дотриманням".
7.3. Доповнити розділ пунктом 8 такого змісту: "8. За порушення бюджетного законодавства до учасників
бюджетного процесу можуть застосовуватись заходи впливу згідно із
статтею 117 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).".
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.12.2002 N 1098

( z0047-03 )

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 16.12.2010 N 1568)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий

документ ____________________________

(найменування

головного розпорядника ____________________________

коштів державного бюджету)
і наказ Міністерства

фінансів України

"___" ____________ N _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми на ____ рік

1. ___________________ __________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________________ __________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _________________ _________ __________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - ________ тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - _________ тис. гривень та із
спеціального фонду - ________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ____________________
6. Мета бюджетної програми ______________________________________
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Завдання | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень -------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | Півріччя | Рік | |з/п|використання|---------------------------+---------------------------| | |бюджетних |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | |коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | |----------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | Усього | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ |Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Півріччя | Рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | Півріччя | Рік | |з/п| |виміру |інформації|-----------------------+-----------------------| | | | | |загаль-|спеціаль-|разом|загаль-|спеціаль-|разом| | | | | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | | | | | | фонд | | | фонд | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | 2 |продукту | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | 3 |ефективності| | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | 4 |якості | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
---------------------------------------------------------------------- |Код| Назва | Півріччя | Рік | | |адміністративно-|-----------------------+-----------------------| | |територіальної |загаль-|спеціаль-|разом|загаль-|спеціаль-|разом| | |одиниці | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | | | | фонд | | | фонд | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |01 |Автономна | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |02 |Вінницька | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |03 |Волинська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |04 |Дніпропетровська| | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |05 |Донецька область| | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |06 |Житомирська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |07 |Закарпатська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |08 |Запорізька | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |09 |Івано- | | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |10 |Київська область| | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |11 |Кіровоградська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |12 |Луганська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |13 |Львівська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |14 |Миколаївська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |15 |Одеська область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |16 |Полтавська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |17 |Рівненська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |18 |Сумська область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |19 |Тернопільська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |20 |Харківська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |21 |Херсонська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |22 |Хмельницька | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |23 |Черкаська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |24 |Чернівецька | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |25 |Чернігівська | | | | | | | | |область | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |26 |Місто Київ | | | | | | | |---+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+-----| |27 |Місто | | | | | | | | |Севастополь | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра __________ __________________________
(керівника установи)/ (підпис) (ініціали та прізвище)
керівник
фінансової служби ____________________________________
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)
Погоджено:
Заступник __________ __________________________
Міністра/директор (підпис) (ініціали та прізвище)
Департаменту
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: