open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2018  № 1083


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 42/33013

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098

Відповідно до частини третьої розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 06 грудня 2018 року № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті 2.1 слово «спільно» замінити словами «за погодженням»;

у підпункті 2.2 слова «фінансової та» і «річні» виключити;

підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновками Рахункової палати використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм та під час проведення огляду витрат державного бюджету.».

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами), що додаються.

3. Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05 жовтня 2018 року № 813), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05 жовтня 2018 року № 813), виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Департаменту державного бюджету забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.

6. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 4 цього наказу та пункту 3 Змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної казначейської служби України


Голова Державної аудиторської служби України

Т. Слюз


Л. Гаврилова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21 грудня 2018 року № 1083


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 42/33013

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

1. У розділі І:

1) у пункті 1:

абзац перший доповнити словами «, та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник»;

в абзаці другому слова «стратегічних цілей головного розпорядника бюджетних коштів» замінити словами «цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник»;

в абзаці четвертому слово «що» замінити словами «пов’язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова «із забезпечення» замінити словами «за заходами щодо»;

в абзаці другому слова «з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України» замінити словами «плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, та порядків використання бюджетних коштів»;

в абзаці третьому слова «(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити;

3) у пункті 3:

в абзацах першому, другому слово «затвердження» замінити словом «погодження»;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.»;

в абзаці восьмому слова «разом з проектами наказів про їх затвердження» замінити словами «у двох примірниках»;

4) у пункті 4 слова «і Мінфін» виключити;

5) пункт 5 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«5. Мінфін здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

6) пункти 6, 7 викласти у такій редакції:

«6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо),- іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 3 цього розділу,- протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ, у грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

7. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

Протягом трьох робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження до Мінфіну;

подає до Мінфіну затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).»;

7) у пункті 8 слова «у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорти» замінити словами «протягом трьох робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів»;

8) доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У випадках, визначених пунктом 10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п’ятим,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим,- протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису державного бюджету,- протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев’ятим,- протягом тижня після настання відповідних випадків;

у випадку, визначеному абзацом десятим,- у місячний строк з дня прийняття Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідного рішення.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.».

У зв’язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13;

9) у пункті 12:

абзац другий викласти в такій редакції:

«подають до Мінфіну порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;»;

абзац третій після слів «другим - восьмим» доповнити словами «та десятим»;

10) у пункті 13:

абзац перший доповнити словами «, який приймається у двох примірниках»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Один примірник відповідного наказу залишається у головного розпорядника, інший - протягом трьох робочих днів передається головним розпорядником до Державної казначейської служби України.

Протягом трьох робочих днів від дня прийняття відповідного наказу головний розпорядник передає завірену в установленому законодавством порядку його копію до Мінфіну.».

2. У розділі II:

1) у пунктах 1, 2 слово «сьомим» замінити словом «шостим»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. У пункті 6 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.»;

3) в абзаці другому пункту 5:

слова «що не потребують» замінити словами «виконання яких не потребує»;

слова «в результаті прийняття нових законодавчих актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми» замінити словами «виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми в результаті прийняття нормативно-правових актів, які змінюють повноваження розпорядників бюджетних коштів з виконання завдань і функцій (надання публічних послуг)»;

4) в абзаці третьому пункту 7 слова «(крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку)» замінити словами «(крім проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку)».

3. У розділі III:

1) пункти 2-5 викласти у такій редакції:

«2. У пункті 4 визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

3. У пункті 5 зазначається мета бюджетної програми.

4. У пункті 6 зазначаються завдання бюджетної програми.

5. У пункті 7 відображаються обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за бюджетною програмою, у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми:

у графах 3-5 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 6-8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету);

у графах 9-11 - відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.»;

2) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У пункті 8 зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми; обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.».

У зв’язку з цим пункти 6–8 вважати відповідно пунктами 7-9;

3) у пункті 7:

цифру «8» замінити цифрою «9»;

після слів «наданих кредитів» доповнити словами «з бюджету»;

4) у пункті 8:

цифру «9» замінити цифрами «10»;

слова «між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми» замінити словами «обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми»;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. У пункті 11 надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.».

Директор Департаменту
державного бюджету

В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21 грудня 2018 року № 1083)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21 грудня 2018 року № 1083)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: