open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2010  № 1536


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2010 р.
за № 1353/18648

Про результативні показники бюджетної програми

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 553 від 15.06.2015
№ 145 від 08.04.2019}

Відповідно до частини п'ятої статті 20 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 553 від 15.06.2015}

2. Департаменту реформування бюджетної системи (Футоранська Ю.М.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до головних розпорядників бюджетних коштів для застосування при плануванні, виконанні, звітуванні про виконання бюджетної програми.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр

Ф. Ярошенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.12.2010 № 1536
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 15.06.2015 № 553)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2010 р.
за № 1353/18648

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до визначення результативних показників бюджетних програм

{У тексті Загальних вимог слова «державні послуги» в усіх відмінках замінено словами «публічні послуги» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

1. Ці Загальні вимоги розроблено відповідно до положень статей 20, 32, 42, 111 Бюджетного кодексу України.

2. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) дотримуються цих Загальних вимог при плануванні, виконанні, звітуванні про виконання бюджетної програми.

3. Результативні показники бюджетної програми (далі - результативні показники) - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

Результативні показники використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів, у тому числі ефективності надання публічних послуг.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

4. Результативні показники бюджетних програм мають відповідати таким критеріям:

реалістичність (результативні показники визначаються з урахуванням показників поточного стану та існуючих потреб економіки та суспільства, показників, визначених прогнозними документами щодо економічного та соціального розвитку, з одного боку, та можливостями ресурсної частини державного бюджету, з іншого);

актуальність (результативні показники узгоджуються із програмними та стратегічними документами, цілями державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, та показниками їх досягнення в середньостроковому періоді, характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату);

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

суспільна значимість (результативні показники висвітлюють ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника, дають можливість оцінити вплив на економічний та соціальний розвиток, ефективність надання публічних послуг, ступінь забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків).

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

5. Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання публічних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), загальну вартість інвестиційних проектів (проектів будівництва).

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих публічних послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги.

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів (за весь період з початку реалізації цих проектів), виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів публічних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці (відповідній сфері діяльності), користь для суспільства від реалізації бюджетної програми, у тому числі з точки зору забезпечення гендерної рівності. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

6. Результативні показники мають:

визначатися на підставі цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, та показників їх досягнення на середньостроковий період з урахуванням фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах і виходячи із тенденцій розвитку відповідної галузі економіки (сфери діяльності, регіону) та прогнозу її розвитку на перспективу;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

формулюватися чітко та однозначно, бути зрозумілими та доступними для сприйняття широкими верствами населення;

висвітлювати кількісні та якісні характеристики результатів, яких планується досягти за відповідний бюджетний період;

характеризувати виконання кожного завдання бюджетної програми та реалізацію кожного напряму використання бюджетних коштів;

об’єктивно та реалістично відображати особливості та специфіку діяльності головного розпорядника, висвітлювати результати його діяльності в галузях (сферах діяльності);

бути вимірюваними, надавати можливість порівняння за окремі бюджетні періоди, порівняння з аналогічними показниками інших бюджетних установ, мати кількісне вираження в одиницях виміру, які відповідають змісту показника;

підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що є джерелами інформації для визначення результативних показників, або розраховуватися за допомогою математичних дій з показниками таких звітності та обліку.

Результативні показники бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюються з використанням державних капітальних вкладень, формуються з урахуванням інформації та показників, визначених відповідними інвестиційними проектами.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

7. Головні розпорядники:

забезпечують достовірність результативних показників та точність їх розрахунку;

розробляють методику розрахунку для результативних показників, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту.

8. Головні розпорядники визначають результативні показники в бюджетному запиті при підготовці пропозицій до проекту державного бюджету, паспорті бюджетної програми, звітах про виконання паспорта бюджетної програми.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використовується інформація щодо результативних показників, наведена в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

У звітах про виконання паспорта бюджетної програми зазначаються усі результативні показники, визначені в паспорті бюджетної програми, за звітний період.

9. Перелік результативних показників обумовлюється специфікою бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 145 від 08.04.2019}

10. Головні розпорядники у встановленому законодавством порядку оприлюднюють результативні показники бюджетних програм у складі паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання, бюджетних запитів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів та власних веб-сайтах.

{Загальні вимоги в редакції Наказу Міністерства фінансів № 553 від 15.06.2015}

Заступник Директора
Департаменту реформування
бюджетної системи -
начальник відділу
реформування системи
державного внутрішнього
фінансового контролю

І.М. Буграк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: