open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2020  № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2021 р.
за № 64/35686

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, такі зміни:

у пункті 2:

підпункт 2.1 після слів «паспортів бюджетних програм» доповнити словами «та складання звітів про їх виконання»;

підпункт 2.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 2.3 вважати підпунктом 2.2;

у пункті 3 слова та цифри «подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу» виключити.

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), що додаються.

3. Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2018 року № 1083), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної аудиторської служби України

Голова Державної казначейської служби України

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України


Г. Пліс

Т. СлюзО. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28 грудня 2020 року № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2021 р.
за № 64/35686

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

У розділі I:

1) у пункті 2:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Проекти паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звіти про їх виконання складаються з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).»;

в абзаці четвертому слова «Державна казначейська служба України» замінити словом «Казначейство»;

2) у пункті 3:

абзац восьмий виключити;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну в електронній або паперовій формі.

Проекти паспортів бюджетних програм в електронній формі подаються через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) чи спеціальний вебмодуль системи взаємодії.

Проекти паспортів бюджетних програм у паперовій формі подаються у разі, якщо:

у головного розпорядника відсутні система електронного документообігу, інтегрована до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, або спеціальний вебмодуль системи взаємодії;

проект паспорта бюджетної програми містить інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.»;

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Мінфін здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання.

Проекти паспортів бюджетних програм погоджуються в установленому законодавством порядку шляхом проставлення на них грифа погодження.

Проекти паспортів бюджетних програм, отримані Мінфіном в електронній формі, погоджуються шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису.

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін в тижневий строк з дня його отримання повідомляє відповідного головного розпорядника про необхідність доопрацювання такого проекту паспорта.»;

4) у пункті 6:

в абзаці першому слова «іншим відповідним розпорядчим документом» замінити словами «іншими відповідними розпорядчими документами», слова «у двох примірниках» виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

«У грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Перед затвердженням паспорта бюджетної програми, проект якого був погоджений Мінфіном шляхом оформлення аркуша погодження, головний розпорядник включає до грифа «ПОГОДЖЕНО» форми паспорта бюджетної програми дату і номер відповідного аркуша погодження.»;

5) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Протягом трьох робочих днів з дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, до Мінфіну та Казначейства засвідчені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу або іншого розпорядчого документа про його затвердження;

пересилає до Мінфіну паспорт бюджетної програми у затвердженій редакції з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).»;

6) у пункті 8:

в абзацах першому, другому після слова «наказу» доповнити словами «або іншого розпорядчого документа»;

в абзаці другому слова «Державної казначейської служби України» замінити словом «Казначейства»;

7) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів приймає наказ або інший розпорядчий документ про визнання таким, що втратив чинність, наказу або іншого розпорядчого документа про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу або іншого розпорядчого документа головний розпорядник передає в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, засвідчені в установленому законодавством порядку його копії до Мінфіну та Казначейства.»;

8) доповнити розділ після пункту 13 новими пунктами 14, 15 такого змісту:

«14. У терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, головні розпорядники:

подають в електронній або паперовій формі у порядку, встановленому для подання на погодження проекту паспорта бюджетної програми, до Мінфіну звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом;

пересилають до Мінфіну звіти про виконання паспортів бюджетних програм з використанням автоматизованої системи ведення державного бюджету (АІС «Держбюджет»).

15. У разі недотримання головними розпорядниками порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних програм, визначених Бюджетним кодексом України та цими Правилами, Мінфін може застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.».

Директор Департаменту
державного бюджетуВ. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 28 грудня 2020 року № 813)

ПАСПОРТ
бюджетної програми

Директор Департаменту
державного бюджетуВ. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: