open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про основи містобудування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 52, ст.683 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2781-XII ( 2781-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1992, N 52, ст.684 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 }

{ У тексті Закону слова "органи місцевого та регіонального
самоврядування" в усіх відмінках замінено словами
"органи місцевого самоврядування" у відповідному
відмінку; слова "Рад народних депутатів" в усіх
відмінках замінено словом "рад" у відповідному
відмінку; слова "правила забудови" в усіх відмінках
замінено словами "місцеві правила забудови" у
відповідному відмінку; слова "Республіки Крим"
замінено словами "Автономної Республіки Крим"; слова "у
справах містобудування і архітектури" замінено
словами "з питань містобудування та архітектури"; слова
"державної виконавчої" замінено словом "виконавчої"
згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та
організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і
спрямований на формування повноцінного життєвого середовища,
забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення,
раціонального природокористування та збереження культурної
спадщини.

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Містобудування
Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована
діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по
створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка
включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій,
планування, забудову та інше використання територій, проектування,
будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів,
реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні
традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію
об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної
інфраструктури. Стаття 1 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
Стаття 2. Головні напрями містобудівної діяльності
Головними напрямами містобудівної діяльності є: планування, забудова та інше використання територій; { Статтю
2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 } розробка і реалізація містобудівної документації та
інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій;
{ Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання
земель для містобудівних потреб; здійснення архітектурної діяльності; { Статтю 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших
об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних
комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур
територій та населених пунктів; створення та ведення містобудівних кадастрів населених
пунктів; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001 } захист життєвого та природного середовища від шкідливого
впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних
природних явищ; збереження пам'яток культурної спадщини; { Абзац десятий
статті 2 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і
містобудуванні; забезпечення високих архітектурно-планувальних,
функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування,
формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів,
районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних
лікувальних ресурсів; { Абзац статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил,
пов'язаних з містобудуванням; контроль за дотриманням містобудівного законодавства; підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх
кваліфікації; ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві в порядку, встановленому законодавством. { Статтю 2
доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 )
від 17.02.2011 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 )
від 17.02.2011 }

Стаття 5. Основні вимоги до містобудівної діяльності
При здійсненні містобудівної діяльності повинні бути
забезпечені: розробка містобудівної документації, проектів конкретних
об'єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням
державних стандартів, норм і правил; { Абзац другий статті 5 в
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених
у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих
об'єктів; раціональне використання земель та територій для
містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого
використання земельних ділянок; { Статтю 5 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } охорона культурної спадщини, збереження традиційного
характеру середовища населених пунктів; { Абзац п'ятий статті 5 в
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } урахування державних та громадських інтересів при плануванні
та забудові територій; { Статтю 5 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } урахування законних інтересів та вимог власників або
користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце
будівництва; інформування через засоби масової інформації громадян про
плани перспективного розвитку територій і населених пунктів,
розміщення важливих містобудівних об'єктів; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні
містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення
відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій; захист прав громадян та громадських організацій згідно із
законодавством. { Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
Стаття 6. Законодавство України про містобудування
Законодавство України про містобудування складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, законів України
"Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ), "Про
архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та інших нормативно-правових
актів, що видаються на їх виконання. Стаття 6 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI
( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
Розділ 2
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання

у сфері містобудування
Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною
Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а
також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері містобудування, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань державного архітектурно-будівельного
контролю, іншими органами в порядку, встановленому законодавством.
{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 8. Зміст державного регулювання у сфері

містобудування
Державне регулювання у сфері містобудування полягає в:
плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та
місцевому рівнях; { Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку;
підготовці, затвердженні та реалізації державних,
регіональних і місцевих містобудівних програм, містобудівної
документації; { Абзац четвертий статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001,
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
координації взаємодії суб'єктів містобудівної та
архітектурної діяльності; { Абзац п'ятий статті 8 в редакції
Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час
розроблення містобудівної документації; { Статтю 8 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
проведенні експертизи містобудівної документації та
проектів конкретних об'єктів; { Абзац сьомий статті 8 в редакції
Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил;
контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування,
державних стандартів і норм, вимог вихідних даних, затвердженої
містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів,
раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів
при проектуванні та будівництві; { Абзац дев'ятий статті 8 в
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної
спадщини та збереженням традиційного характеру середовища
населених пунктів; { Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві в порядку, встановленому законом. { Абзац одинадцятий
статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
Стаття 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у

сфері містобудування
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері
містобудування належить:
визначення порядку здійснення державного контролю в
містобудуванні; { Абзац другий частини першої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
координація діяльності органів виконавчої влади у сфері
містобудування; { Абзац третій частини першої статті 9 в редакції
Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
забезпечення:
- реалізації містобудівної політики України;
- розробки державних, міждержавних містобудівних програм і
проектів; { Абзац шостий частини першої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
- розроблення Генеральної схеми території України, схем
планування окремих частин території України; { Статтю 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
- виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних
робіт з питань містобудування, збереження традиційного характеру
середовища населених пунктів та науково-реставраційних робіт;
{ Абзац восьмий частини першої статті 9 в редакції Закону
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
визначення порядку:
- розробки і затвердження державних стандартів, норм і правил
у сфері містобудування;
- ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві ( 1396-2007-п ); { Абзац одинадцятий частини першої
статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
- встановлення порядку проведення експертизи містобудівної
документації та проектів конкретних об'єктів; { Абзац дванадцятий
частини першої статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 )
від 08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI
( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
встановлення порядку надання вихідних даних для проектування
об'єктів містобудування. { Частину першу статті 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
Кабінет Міністрів України вирішує й інші питання у сфері
містобудування відповідно до закону. Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 10. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері

містобудування
До компетенції Автономної Республіки Крим у сфері
містобудування належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері
містобудування на території Автономної Республіки Крим у межах,
визначених законодавством України; { Абзац другий частини першої
статті 10 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
забезпечення розроблення схеми планування території
Автономної Республіки Крим та її окремих частин; { Частину першу
статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
утворення органів з питань містобудування та архітектури,
керівництво їх діяльністю; { Абзац четвертий частини першої статті
10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 )
від 16.10.2012 }

{ Абзац п'ятий частини першої статті 10 виключено на підставі
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

організація розробки та проведення експертизи, затвердження і
реалізація республіканських містобудівних програм, проектів
об'єктів, що будуються за рахунок бюджету Автономної Республіки
Крим; { Абзац шостий частини першої статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для
містобудівних потреб;
ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві в порядку, встановленому законодавством;
організація науково-дослідних та інших спеціальних видів
робіт щодо комплексного розвитку території Автономної Республіки
Крим; { Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

{ Абзац десятий частини першої статті 10 виключено на
підставі Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

організація проведення робіт, пов'язаних з прийняттям в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку,
встановленому законодавством;
організація охорони, реставрації та використання пам'яток
архітектури і містобудування;
встановлення та зміна меж населених пунктів відповідно до
законодавства щодо комплексного розвитку території Автономної
Республіки Крим; { Абзац тринадцятий частини першої статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
врахування інтересів відповідних територіальних громад при
вирішенні питань планування територій на регіональному рівні.
{ Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
Автономна Республіка Крим вирішує й інші питання у сфері
містобудування, визначені законом. Частина друга статті 10 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 )
від 08.02.2001 }
Стаття 11. Компетенція обласних і районних рад

у сфері містобудування
До компетенції обласних і районних рад у сфері містобудування
на їх території належить:
визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для
містобудівних потреб відповідно до законодавства;
забезпечення розроблення та затвердження схем планування
територій, містобудівних програм відповідно області чи району;
{ Частину першу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
затвердження регіональних містобудівних програм;

{ Абзац п'ятий частини першої статті 11 виключено на підставі
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

встановлення та зміна меж населених пунктів.
До компетенції обласної ради належить затвердження
відповідної містобудівної документації. Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Обласні та районні ради вирішують й інші питання у сфері
містобудування відповідно до закону. Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та

їх виконавчих органів у сфері містобудування
До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері
містобудування на відповідній території належить затвердження
відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів
відповідних населених пунктів, планів зонування територій, а за
відсутності затверджених в установленому законом порядку планів
зонування території - детальних планів територій.

{ Частину другу статті 12 виключено на підставі Закону
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Місцеві ради вирішують інші питання у сфері містобудування
відповідно до закону, а також можуть делегувати вирішення питань,
що належать до їх компетенції, своїм виконавчим органам або
відповідним місцевим державним адміністраціям.
До компетенції виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері містобудування належать:
затвердження детальних планів територій за наявності
затверджених в установленому законом порядку планів зонування
території;
визначення територій для містобудівних потреб;
внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених
пунктів відповідно до закону. Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001; в редакції Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в

сфері містобудування
До компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері
містобудування належить прийняття рішень щодо:
реалізації державної політики у сфері містобудування на
відповідній території;
планування територій на відповідному рівні;
підготовки пропозицій до програм соціально-економічного
розвитку відповідної території;

{ Абзац п'ятий частини першої статті 13 виключено на підставі
Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

інформування населення про плани розміщення найважливіших
містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних
комплексів;
забезпечення охорони культурної спадщини;
моніторингу забудови та іншого використання територій.
До компетенції обласної державної адміністрації належить
прийняття рішень щодо:
сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі
виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій
на відповідному рівні;
організації розроблення і подання на затвердження відповідних
рад обласних містобудівних програм, схем планування території
області;
розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і
підготовка висновків щодо їх затвердження;

{ Абзац п'ятий частини другої статті 13 виключено на підставі
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

участі у проведенні грошової оцінки земель державної
власності в населених пунктах на території області (крім міст
обласного значення); { Абзац шостий частини другої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }
організації підготовки комплексних висновків щодо
інвестиційних містобудівних програм;
організації експертизи містобудівної документації для
територій і населених пунктів області (крім міст Києва,
Севастополя та обласних центрів) у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;

{ Абзац дев'ятий частини другої статті 13 виключено на
підставі Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення делегованих повноважень місцевих рад, пов'язаних з
прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у
порядку, встановленому законодавством.
До компетенції Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій належать також організація розробки та
експертизи містобудівної документації, підготовка її до
затвердження, крім випадків, передбачених законами.
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання у
сфері містобудівної діяльності, визначені законом. Стаття 13 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
{ Положення статті 13 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
Стаття 14. Компетенція виконавчих органів сільських,

селищних, міських рад у сфері містобудування
До компетенції виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері містобудування належать:
визначення території для містобудівних потреб згідно з
рішенням відповідної ради; { Абзац другий частини першої статті 14
в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
встановлення в межах своїх повноважень на відповідній
території режиму використання та забудови земель, на яких
передбачена перспективна містобудівна діяльність;
надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень
забудови земельних ділянок; { Абзац четвертий частини першої
статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
забезпечення в установленому законодавством порядку розробки
і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних
програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних
ліній; { Абзац п'ятий частини першої статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
проведення робіт з прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством;
організація охорони культурної спадщини;
організація робіт, пов'язаних із створенням і веденням
містобудівного кадастру населених пунктів;
забезпечення в установленому законом порядку державного
контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної
документації під час планування та забудови відповідних територій;
зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке
проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів
окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому
природному середовищу;
здійснення контролю за забезпеченням надійності та
безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми
власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і
техногенних явищ та процесів.

{ Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад
вирішують й інші питання містобудівної діяльності, визначені
законом. Стаття 14 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
Стаття 15. Компетенція уповноважених органів у сфері

містобудування Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Компетенція центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері містобудування,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері містобудування, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань державного
архітектурно-будівельного контролю визначається відповідно до
закону. Частина перша статті 15 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 )
від 16.10.2012 }
Компетенція органу з питань містобудування та архітектури
Автономної Республіки Крим визначається положенням, яке
затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Компетенція інших уповноважених органів у сфері
містобудування визначається відповідно до закону. Частини третю - п'яту статті 15 замінено однією частиною згідно
із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 15 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
Розділ 3
БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ, ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, НОРМИ І ПРАВИЛА

У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
Стаття 16. Будівельні норми, державні стандарти,

норми і правила Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила
встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог,
які регламентують розробку і реалізацію містобудівної
документації, проектів конкретних об'єктів з урахуванням
соціальних, природно-кліматичних, гідрогеологічних, екологічних та
інших умов і спрямовані на забезпечення формування повноцінного
життєвого середовища та якнайкращих умов життєдіяльності людини.
{ Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила щодо
планування, забудови та іншого використання територій,
проектування і будівництва об'єктів містобудування розробляються і
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері містобудування, іншими
центральними органами виконавчої влади в порядку, визначеному
законом. Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Фінансування робіт з розроблення будівельних норм, державних
стандартів, норм і правил здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України. { Статтю 16 доповнено частиною згідно
із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1704-VI
( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
Стаття 17. Містобудівна документація
Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні
матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше
використання територій.
Містобудівна документація є основою для:
вирішення питань раціонального використання територій,
регулювання розселення;
підготовки обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та
зміни меж населених пунктів;
підготовки вихідних даних для розробки землевпорядної
документації;
вирішення питань щодо розташування та проектування нового
будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;
вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання)
земельних ділянок у власність чи користування громадян та
юридичних осіб. { Абзац шостий частини другої статті 17 в редакції
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Розробка містобудівної документації здійснюється проектними
організаціями, іншими юридичними особами, які мають ліцензії на
виконання відповідних робіт, що видаються в порядку, встановленому
законодавством.
Види, склад, порядок розробки та затвердження містобудівної
документації визначаються законодавством. Порядок проведення
експертизи містобудівної документації визначається Кабінетом
Міністрів України.
Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням
органу, який затвердив містобудівну документацію, за поданням
відповідного спеціально уповноваженого органу з питань
містобудування та архітектури. Стаття 17 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
Стаття 18. Реалізація містобудівної документації
Реалізація містобудівної документації полягає у впровадженні
рішень відповідних органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування при
плануванні відповідних територій, комплексній забудові та
реконструкції населених пунктів, проектуванні та будівництві
об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення, систем
транспортного та інженерного забезпечення, впорядкуванні і
благоустрої територій. { Частина перша статті 18 в редакції Закону
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }

{ Частину другу статті 18 виключено на підставі Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

{ Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

Стаття 19. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

та екологічної безпеки територій при здійсненні

планування і забудови територій
При розробці та реалізації містобудівної документації
суб'єкти містобудівної діяльності зобов'язані дотримуватись
основних завдань та заходів щодо забезпечення сталого розвитку
населених пунктів та екологічної безпеки територій.
Сталий розвиток населених пунктів передбачає соціально,
економічно і екологічно збалансований їх розвиток, спрямований на
створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого
середовища для сучасного та наступних поколінь на основі
раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення
і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної,
виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної
інфраструктури.
Екологічна безпека територій передбачає дотримання
встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища, збереження та раціонального
використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо
охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації,
утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і
відходів. Стаття 19 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від
08.02.2001 }
Розділ 4
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МІСТОБУДУВАННІ.

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Стаття 20. Регулювання земельних відносин у

містобудуванні
Регулювання земельних відносин у містобудуванні здійснюється
відповідно до земельного законодавства.
Стаття 21. Визначення територій та використання

земель для містобудівних потреб
Визначення територій для містобудівних потреб здійснюється
відповідно до затвердженої містобудівної документації з
урахуванням планів земельно-господарського устрою. Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }
Землі, визначені для перспективного розвитку населених
пунктів, спорудження конкретних об'єктів, до часу їх вилучення
(викупу) і надання для містобудівних потреб використовуються
власниками землі, землекористувачами відповідно до земельного
законодавства.
Територіальні громади в особі сільських, селищних, міських
рад користуються переважним правом викупу земель, будинків і
споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією для громадських потреб. Частина третя статті 21 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 )
від 08.02.2001 }

{ Частину четверту статті 21 виключено на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Визначення територій для містобудівних потреб здійснюються за
погодженням уповноважених органів з питань містобудування та
архітектури. Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом N 2257-III
( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Розділ 5
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 24. Державний контроль у сфері містобудування
Державний контроль у сфері містобудування здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю,
органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими на це
державними органами. Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок здійснення державного контролю у сфері містобудування
визначається законодавством.
Стаття 25. Відповідальність за порушення

містобудівного законодавства
Особи, винні у:
недотриманні державних стандартів, норм і правил при
проектуванні і будівництві;
проектуванні об'єктів з порушенням затвердженої у
встановленому порядку містобудівної документації;
виконанні будівельних чи реставраційних робіт без дозволу та
затвердженого у встановленому порядку проекту або з відхиленням
від нього;
самовільній зміні архітектурного вигляду споруди в процесі
експлуатації;
недотриманні екологічних і санітарно-гігієнічних вимог,
встановлених законодавством при проектуванні, розміщенні та
будівництві об'єктів;
прийнятті в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, державних стандартів, норм і правил;
наданні інформації, що не відповідає дійсності, про умови
проектування і будівництва чи у необгрунтованій відмові надати
таку інформацію, -
несуть відповідальність, передбачену законом. { Абзац
дев'ятий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Законами може бути встановлено відповідальність і за інші
види порушень містобудівного законодавства. Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 26. Вирішення спорів з питань містобудування
Спори з питань містобудування вирішуються радами у межах їх
повноважень, а також судом відповідно до законодавства. Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 }
Розділ 6
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері

містобудування
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань
містобудування відповідно до законодавства України.
Стаття 28. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в законодавстві України про містобудування,
то застосовуються правила міжнародного договору. Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 листопада 1992 року

N 2780-XII

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: