open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Антимонопольний комітет України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.472 )
ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Антимонопольний комітет України
Антимонопольний комітет України є державним органом,
покликаним забезпечувати відповідно до його компетенції державний
контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист
інтересів підприємців та споживачів від його порушень.
Стаття 2. Утворення, підпорядкування та підзвітність

Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України утворюється Верховною Радою
України і підзвітний їй. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України
підпорядкований Кабінету Міністрів України.
Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України
Основними завданнями Антимонопольного комітету України є: здійснення державного контролю за дотриманням
антимонопольного законодавства; захист законних інтересів підприємців та споживачів шляхом
застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень
антимонопольного законодавства, накладання стягнень за порушення
антимонопольного законодавства в межах своїх повноважень; сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах
економіки.
Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного

комітету України
Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на
принципах: - законності; - гласності; - захисту прав господарюючих суб'єктів на засадах їх рівності
перед законом та пріоритету прав споживачів.
Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний

комітет України
Антимонопольний комітет України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Законом України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), цим Законом, іншими
актами законодавства, а також міжнародними договорами та угодами. Якщо міжнародним договором, у якому бере участь Україна,
встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то
застосовуються правила міжнародного договору.
ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 6. Система органів Антимонопольного

комітету України
Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови
та десяти державних уповноважених. З числа державних уповноважених призначається перший
заступник та два заступники Голови Антимонопольного комітету
України. Антимонопольний комітет України утворює територіальні
відділення. Антимонопольний комітет України і його територіальні
відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету
України, яку очолює Голова Комітету. Антимонопольний комітет України, його територіальні
відділення є юридичними особами, мають розрахунковий та інші
рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба
України та своїм найменуванням.
Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України відповідно до покладених на
нього завдань: - контролює дотримання антимонопольного законодавства при
створенні, реорганізації, ліквідації господарюючих суб'єктів, при
перетворенні органів управління в об'єднання підприємців,
придбанні часток (акцій, паїв), активів господарських товариств та
підприємств; при здійсненні господарської діяльності підприємцями
та при реалізації повноважень центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, місцевого та регіонального
самоврядування щодо підприємців; - розглядає справи про порушення антимонопольного
законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах
своїх повноважень; - звертається до суду чи арбітражного суду з позовами
(заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства,
надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення
законодавства, що містять ознаки злочину; - дає рекомендації державним органам щодо проведення заходів,
спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції; - бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку
проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку
конкуренції, антимонопольної політики та демонополізації
економіки; - бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці і
реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює
співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями
іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що
належать до компетенції Антимонопольного комітету України; - узагальнює практику застосування антимонопольного
законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення; - розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на
запобігання порушенням антимонопольного законодавства; - систематично інформує населення України про свою
діяльність; - здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням
антимонопольного законодавства.
Стаття 8. Повноваження Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України в межах наданої йому
компетенції має право: визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище
підприємців на ньому; давати підприємцям обов'язкові для виконання розпорядження
про припинення порушень антимонопольного законодавства та про
відновлення початкового становища, про примусовий поділ
монопольних утворень, припинення неправомірних угод між
підприємцями; давати центральним та місцевим органам державної виконавчої
влади, виконавчим органам місцевого та регіонального
самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження про
скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про
припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що
суперечать антимонопольному законодавству, забороняти або
дозволяти створення монопольних утворень центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого
та регіонального самоврядування, а також господарюючими
суб'єктами; вносити у відповідні державні органи обов'язкові для розгляду
подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій
зовнішньоекономічної діяльності підприємців у разі порушення ними
антимонопольного законодавства; накладати штрафи у випадках, передбачених чинним
законодавством; розробляти і затверджувати з питань, що належать до його
компетенції, нормативні акти, обов'язкові для виконання
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого та регіонального самоврядування, підприємцями,
їх об'єднаннями, контролювати їх виконання.
Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України
Голова Антимонопольного комітету України призначається
Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Голова Антимонопольного комітету України входить до складу
Кабінету Міністрів України. Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України -
сім років. Звільнення (відставка) Голови Антимонопольного комітету
України протягом строку повноважень може мати місце лише за
власним бажанням, а також у разі вчинення ним злочину, грубого
порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю
виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про
свою відставку Верховній Раді України після попереднього
повідомлення про це Голови Верховної Ради України. Відставка
Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними
уповноваженими Антимонопольного комітету України. В усіх випадках питання про звільнення Голови
Антимонопольного комітету України вирішується Верховною Радою
України за поданням Голови Верховної Ради України. Відставка Кабінету Міністрів України не тягне за собою
відставку Голови Антимонопольного комітету України. Голова Антимонопольного комітету України: спрямовує діяльність Антимонопольного комітету України; вносить у Верховну Раду України подання щодо призначення та
звільнення з посади заступників Голови та державних уповноважених
Антимонопольного комітету України; розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними
уповноваженими Антимонопольного комітету України; затверджує структуру, штатний розпис і кошторис витрат на
утримання Антимонопольного комітету України, структуру, загальну
чисельність і фонд оплати праці працівників кожного
територіального відділення; є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і
забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України; здійснює відповідно до законодавства прийняття, переведення
та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень, застосовує заходи
заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників
Комітету та його територіальних відділень; утворює тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного
комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного
законодавства, призначає їх голів; видає обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету
України і його територіальних відділень накази, розпорядження,
положення, інструкції та інші акти; представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з
державними органами, органами місцевого та регіонального
самоврядування, підприємцями, громадянами та їх об'єднаннями; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної
Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед
Верховною Радою України про діяльність Комітету. Голова Антимонопольного комітету України має статус
державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного

комітету України
Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують
за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову
Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним
своїх повноважень.
Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного

комітету України
Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Голови
Антимонопольного комітету України строком на сім років. Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на
два строки підряд. Державним уповноваженим може бути громадянин України, який
досяг 30 років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну
освіту, стаж роботи за фахом не менше 5 років протягом останніх 10
років. Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету
України як вищого колегіального органу. Державні уповноважені очолюють або входять до складу
адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням
Голови Антимонопольного комітету України.
Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного

комітету України
Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет
України, у Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету
України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його
компетенції. В разі необхідності територіальні відділення можуть
утворюватися в інших адміністративно-територіальних одиницях. Територіальні відділення діють на основі Положення, що
затверджується Антимонопольним комітетом України. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України
очолює голова територіального відділення. Голова територіального
відділення та його заступник призначаються Головою
Антимонопольного комітету України. Заступник голови
територіального відділення призначається Головою Комітету за
поданням голови територіального відділення. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету
України в Республіці Крим призначається за погодженням з Верховною
Радою Республіки Крим. Голова територіального відділення має права і несе обов'язки
в межах своїх повноважень відповідно до цього Закону та Положення,
зазначеного у частині другій цієї статті.
Стаття 13. Засідання Антимонопольного комітету України
Засідання Антимонопольного комітету України є формою роботи
Комітету як вищого колегіального органу. Антимонопольний комітет України на своїх засіданнях: розглядає та приймає рішення по справах, підвідомчих
Комітету; переглядає за поданням Голови Комітету рішення державних
уповноважених або адміністративних колегій Комітету; схвалює найважливіші відомчі нормативні акти, видання яких
належить до повноважень Антимонопольного комітету України,
розглядає пропозиції щодо змін чинного законодавства за
результатами узагальнення практики застосування антимонопольного
законодавства; розглядає проекти звітів про діяльність Комітету для подання
їх Верховній Раді України; розглядає положення про дорадчі органи Комітету та їх склад; утворює постійно діючі адміністративні колегії; заслуховує державних уповноважених, голів територіальних
відділень та звіти керівників підрозділів апарату Комітету. У засіданнях Антимонопольного комітету України можуть брати
участь голови територіальних відділень з правом дорадчого голосу.
Стаття 14. Адміністративні колегії Антимонопольного

комітету України
Для розгляду окремих справ про порушення антимонопольного
законодавства утворюються постійно діючі та тимчасові
адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених
та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету
України в складі не менше трьох осіб. Адміністративні колегії формуються за галузевим, регіональним
або іншими принципами. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету
України, який є членом адміністративної колегії, при прийнятті
рішень має рівні права з державними уповноваженими, що входять до
складу колегії.
Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України,

його територіальних відділень
Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову
та іншу роботу по забезпеченню діяльності Антимонопольного
комітету України, його територіального відділення, а також
підготовку матеріалів для розгляду справ про порушення
антимонопольного законодавства здійснює апарат відповідно
Антимонопольного комітету України або його територіального
відділення. Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного
комітету України затверджує Голова Комітету.
ГЛАВА III. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ГОЛОВИ

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО

КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 16. Права та обов'язки державного уповноваженого,

голови територіального відділення

Антимонопольного комітету України
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
відповідно до законодавства має право: безперешкодно входити на підприємства, в установи,
організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів
та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та
громадян; вимагати для перевірки дотримання антимонопольного
законодавства необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з
реалізацією його повноважень; залучати за погодженням з відповідними центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого
та регіонального самоврядування, підприємствами і об'єднаннями їх
спеціалістів, депутатів місцевих Рад народних депутатів для
проведення перевірок та ревізій; відповідно до розподілу обов'язків розглядати справи про
порушення антимонопольного законодавства та приймати рішення за
результатами розгляду в межах його повноважень; представляти Комітет без спеціальної довіреності в суді чи
арбітражному суді; уповноважувати працівників апарату Комітету та його
територіальних відділень здійснювати окремі повноваження,
зазначені у цій статті. Державний уповноважений, голова територіального відділення
Антимонопольного комітету України зобов'язаний: - точно виконувати вимоги чинного законодавства України, бути
об'єктивним та неупередженим при реалізації своїх повноважень; - направляти відповідним державним органам подання щодо
порушень посадовими особами антимонопольного законодавства
України. Без згоди Антимонопольного комітету України державний
уповноважений, голова територіального відділення не може входити
до складу комісій, комітетів та інших утворень, що формуються
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, а
також органами місцевого та регіонального самоврядування. Робота за сумісництвом державних уповноважених та голів
територіальних відділень Антимонопольного комітету України (крім
наукової та викладацької діяльності), а також пряме або
опосередковане здійснення ними підприємницької діяльності
забороняється.
Стаття 17. Незалежність державного уповноваженого

Антимонопольного комітету України
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України є
незалежним у здійсненні покладених на нього повноважень щодо
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства та під час
розгляду справ про його порушення. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
самостійно приймає рішення в межах своїх повноважень. Державні уповноважені Комітету, приймаючи рішення на
засіданнях Антимонопольного комітету України та адміністративних
колегій, мають рівні права і керуються тільки законом.
Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення

з посади державного уповноваженого

Антимонопольного комітету України
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (крім
звільнення) на загальних підставах в порядку, встановленому
законодавством України про працю. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
може бути звільнений з посади: за станом здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи; за власним бажанням; в разі грубого порушення службових обов'язків або вчинення
ним злочину. Звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету
України провадиться Верховною Радою України за поданням Голови
Антимонопольного комітету України. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
має право на відставку в порядку, визначеному чинним
законодавством України.

ГЛАВА IV. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень

Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження з
додержанням Конституції ( 888-09 ) та законів України незалежно
від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади,
органів місцевого та регіонального самоврядування, їх посадових
осіб та підприємців, а також об'єднань громадян чи їх органів. Втручання центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого та регіонального
самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та їх
представників в діяльність Антимонопольного комітету України та
його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством. Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного
комітету України та його територіальних відділень з метою
перешкоджання виконанню ним службових обов'язків або прийняття
неправомірного рішення тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством.
Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України

з центральними та місцевими органами державної

виконавчої влади, органами місцевого та

регіонального самоврядування
З метою координації діяльності у питаннях розвитку
конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет
України взаємодіє з центральними та місцевими органами державної
виконавчої влади, органами місцевого та регіонального
самоврядування. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України
координують свою діяльність з місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого та регіонального
самоврядування. Центральні та місцеві органи державної виконавчої влади,
органи місцевого та регіонального самоврядування зобов'язані
погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення щодо
демонополізації економіки, розвитку конкуренції та
антимонопольного регулювання, а також одержувати згоду Комітету у
визначеному ним порядку на створення, реорганізацію (злиття,
приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів та господарських
товариств, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих,
регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів
управління в зазначені об'єднання.
Стаття 21. Відносини Антимонопольного комітету України

з органами прокуратури, засобами масової

інформації
Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення координують свою діяльність з питань виявлення,
запобігання та припинення порушень антимонопольного законодавства
з органами прокуратури. Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення взаємодіють із засобами масової інформації та
громадськими організаціями у роботі щодо запобігання порушенням
антимонопольного законодавства.
Стаття 22. Обов'язковість виконання вимог державних

уповноважених та голів територіальних відділень

Антимонопольного комітету України
Вимоги державних уповноважених та голів територіальних
відділень Антимонопольного комітету України в межах їх повноважень
є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше
не передбачено чинним законодавством. Невиконання законних вимог державного уповноваженого або
голови територіального відділення Комітету тягне за собою
передбачену законом відповідальність. Документи, статистична та інша інформація, необхідні для
здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства
та розгляду справ про його порушення, надаються на вимогу
державного уповноваженого, голови територіального відділення
Антимонопольного комітету України безкоштовно. Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана
державним уповноваженим, головою територіального відділення
Антимонопольного комітету України, використовується ним відповідно
до чинного законодавства.
Стаття 23. Процесуальні засади діяльності

Антимонопольного комітету України
Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення
порушень антимонопольного законодавства здійснюється
Антимонопольним комітетом України, адміністративними колегіями,
державними уповноваженими та головами територіальних відділень
Комітету з додержанням процесуальних засад, визначених
законодавчими актами України. Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його
територіальними відділеннями справ про порушення антимонопольного
законодавства повинен забезпечувати дотримання прав і законних
інтересів громадян, підприємців і держави.
Стаття 24. Рішення Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України, державні уповноважені,
адміністративні колегії та голови територіальних відділень
Комітету в межах своїх повноважень приймають розпорядження та
постанови, які є обов'язковими для виконання. З питань примусового поділу монопольних утворень, а також
накладання штрафів на підприємців за порушення антимонопольного
законодавства Антимонопольний комітет України, адміністративні
колегії, державні уповноважені та голови територіальних відділень
Комітету виносять відповідні постанови. В разі порушень антимонопольного законодавства підприємцями,
посадовими особами центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого та регіонального
самоврядування, керівниками підприємств (об'єднань, господарських
товариств тощо) державні уповноважені та голови територіальних
відділень Комітету складають протоколи про порушення
антимонопольного законодавства відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). Інформація про рішення Антимонопольного комітету України
друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
Стаття 25. Звернення до суду, арбітражного суду
З метою захисту інтересів держави, споживачів та підприємців
Антимонопольний комітет України та державні уповноважені Комітету
у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства державними
органами, юридичними та фізичними особами подають заяви (позови)
до суду чи арбітражного суду, в тому числі про: визнання недійсними актів центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального
самоврядування та припинення ними дій, що обмежують конкуренцію, в
разі невиконання ними у встановлені строки розпорядження
Антимонопольного комітету України про скасування неправомірних
актів, припинення правопорушень тощо; відшкодування збитків, заподіяних порушенням антимонопольного
законодавства; вилучення прибутку, незаконно одержаного суб'єктами
підприємницької діяльності в результаті порушення антимонопольного
законодавства; з інших підстав, передбачених чинним законодавством, а також
надсилають до суду протоколи про адміністративні порушення для
накладання штрафів на посадових осіб відповідно до чинного
законодавства.
ГЛАВА V. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО

КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 26. Науково-методичне забезпечення діяльності

Антимонопольного комітету України
Для підготовки рекомендацій з питань організації та
діяльності Антимонопольного комітету України, методології і
методики здійснення контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства, розробки пропозицій щодо його застосування та
удосконалення, а також з інших питань Антимонопольний комітет
України створює дорадчі органи, проводить техніко-економічні та
наукові дослідження, залучає експертів та консультантів, готує
кадри за спеціальними програмами.
Стаття 27. Чисельність, штатний розпис та фонд оплати

праці працівників Антимонопольного комітету

України та його територіальних відділень
Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень
визначаються Головою Комітету за погодженням з Президією Верховної
Ради України. Штатний розпис Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень затверджуються відповідно Головою
Комітету та головами територіальних відділень в межах виділених
асигнувань. Умови оплати праці Голови Антимонопольного комітету України,
державних уповноважених, голів територіальних відділень Комітету
визначаються Президією Верховної Ради України.
Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення Антимонопольного комітету України
Фінансування Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету. Розмір цих асигнувань щорічно встановлюється Верховною
Радою України при затвердженні державного бюджету. Кошторис витрат на утримання Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень затверджується відповідно
Головою Антимонопольного комітету України та головами
територіальних відділень в межах виділених асигнувань. Місцеві органи державної виконавчої влади, місцеві Ради
народних депутатів забезпечують відповідні територіальні
відділення Антимонопольного комітету України необхідними
службовими приміщеннями на умовах оренди протягом місяця після
утворення територіальних відділень. Транспортними і матеріально-технічними засобами
Антимонопольний комітет України забезпечується за рахунок
державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав

працівників Антимонопольного комітету України
Працівники Антимонопольного комітету України при виконанні
службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті
і майнові права охороняються законом нарівні з працівниками
правоохоронних органів.
Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного

комітету України
Державні уповноважені, голови територіальних відділень,
відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про
службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету
затверджується Президією Верховної Ради України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 листопада 1993 року

N 3659-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: