open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про державне мито

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281

Законами
N 3629-XII ( 3629-12 ) від 19.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.459
N 4042-XII ( 4042-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.237
N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.241 )
( Додатково див. Постанову ВР
N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.242 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 68/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.257
N 107/94-ВР від 15.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.300
N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229
N 53/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.43
N 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.192
N 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 302
N 490/96-ВР від 13.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 306
N 589/96-ВР від 12.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 46
N 621/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст. 70
N 131/97-ВР від 05.03.97, ВВР, 1997, N 18, ст.131 )
( Про поширення дії додатково див. Закон
N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст.207 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211 )

Стаття 1. Платники державного мита
Платниками державного мита на території України є фізичні та
юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу
документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те
органами.
Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита
Державне мито справляється: 1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв
(скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення,
прийняті відносно релігійних організацій, з касаційних скарг на
рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а
також за видачу судами копій документів; 2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про
банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про
перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про
їх перегляд за нововиявленими обставинами; 3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними
конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських
Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально
засвідчених документів; 4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу
громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського
стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і
поновленням записів актів громадянського стану; 5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про
запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх
дії та за внесення змін до цих документів; за реєстрацію
національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх
замінюють; за видачу або продовження посвідок на проживання; за
видачу візи до національного паспорта іноземного громадянина або
документа, що його замінює, на право виїзду з України та в'їзду в
Україну, а також із заяв про прийняття до громадянства України і
про вихід з громадянства України; 6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім
обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за
оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки
за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на
право виїзду за кордон або продовження строку його дії; 7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання; 8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства; 9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім
облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних
паперів; ( Пункт 9 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 )
від 23.03.99 ) 10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються
на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого
майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 10 статті
2 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 ) 11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру)
об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження
такого майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 11
статті 2 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 ) 12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і
підтриманням їх чинності; ( Пункт 12 статті 2 в редакції Закону
N 75/95-ВР від 28.02.95 ) 13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту
створення промислово-фінансової групи. ( Статтю 2 доповнено
пунктом 13 згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )

Стаття 3. Розміри ставок державного мита
( Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії,
вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими
комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені
відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету поширюються на
нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження
цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом
N 404/97-ВР від 27.06.97 )
Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування документів і дій, | Розміри ставок за які справляється мито | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Із заяв і скарг, що подаються до
суду, та за видачу судом копій
документів:
а) із позовних заяв 5 відсотків ціни позову
б) із скарг на неправомірні дії 0,05 неоподатковувано-
органів державного управління і го мінімуму доходів
службових осіб, що ущемлюють права громадян
громадян
в) із позовних заяв про розірвання 0,15 - " -
шлюбу

із позовних заяв про розірвання 0,25 - " - повторного шлюбу

у разі поділу майна при розірван- мито визначається відповідно
ні шлюбу до ціни позову згідно з

підпунктом "а" цього пункту
г) із позовних заяв про розірвання 0,03 неоподатковуваного
шлюбу з особами, визнаними у мінімуму доходів громадян
встановленому порядку безвісно
відсутніми або недієздатними
внаслідок душевної хвороби чи
недоумства, або з особами,
засудженими до позбавлення волі
на строк не менше трьох років
д) із позовних заяв про зміну або 0,05 - " -
розірвання договору найму
жилих приміщень, про
продовження строку прийняття
спадщини, про скасування арешту
на майно та з інших позовних
заяв немайнового характеру (або
таких, що не підлягають оцінці)
е) із заяв (скарг) у справах 0,05 - " -
окремого провадження
є) із позовних заяв з переддоговір- 0,15 - " -
них спорів
ж) із позовних заяв про розгляд 1,0 - " -
питань захисту честі та гідності
з) із касаційних скарг на рішення 50 відсотків ставки,
судів і скарг на рішення, що що підлягає сплаті у
набрали законної сили разі подання позовної

заяви, іншої заяви та

скарги, а з майнових

спорів - ставки, обчи-

сленої виходячи з

оспорюваної суми
и) за повторну видачу копії 0,02 неоподатковувано-
судового рішення, вироку, ухвали го мінімуму доходів
та іншої постанови суду громадян за кожну ко-

пію

2. Із заяв, що подаються до
арбітражних судів:

а) із позовних заяв майнового 5 відсотків ціни позо-
характеру ву, але не менше 0,25

неоподатковуваного мі-

німуму доходів грома-

дян
б) із позовних заяв немайнового 5 неоподатковуваних
характеру, в тому числі із заяв мінімумів доходів гро-
про визнання недійсними повністю мадян
або частково актів ненормативного
характеру; із заяв кредиторів про
порушення справ про банкрутство,
а також із заяв кредиторів, які
звертаються з майновими вимогами
до боржника після оголошення про
порушення справи про банкрутство
в) із позовних заяв із спорів, що
виникають під час укладання,
зміни або розірвання
господарських договорів, які
підлягають розгляду:

у Вищому арбітражному суді України 6 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян
в інших арбітражних судах 5,0 - " -
г) із заяв про перевірку рішень, 50 відсотків ставки,
ухвал, постанов у порядку що підлягає сплаті у
нагляду, а також про їх перегляд разі подання заяви
за нововиявленими обставинами для розгляду спору в

першій інстанції, а із

спорів майнового ха-

рактеру - 50 відсотків

ставки, обчисленої ви-

ходячи з оспорюваної

суми
3. За нотаріальні дії, вчинювані
державними нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських Рад народних
депутатів:
а) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору,
відчуження житлових будинків, але не менше одного
квартир, кімнат, дач, садових неоподатковуваного мінімуму
будинків, гаражів, а також доходів громадян
інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина-продавця
( Підпункт "а" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV
( 539-14 ) від 23.03.99 )
б) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору,
відчуження земельних ділянок, але не менше одного які перебувають у власності неоподатковуваного мінімуму громадянина-продавця доходів громадян;
( Підпункт "б" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV
( 539-14 ) від 23.03.99 )
в) за посвідчення договорів 0,1 відсотка вартості
купівлі-продажу майна державних майна, що викуповуєть-
підприємств, а також за ся, або предмета зас-
посвідчення договорів застави тави
г) за посвідчення договорів
відчуження транспортних засобів,
інших самохідних машин і
механізмів:
дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми дого-

вору, не нижчої дійс-

ної вартості транс-

портного засобу, іншої

самохідної машини, ме-

ханізму
іншим особам 5 - " -

д) за посвідчення інших договорів, 5 відсотків суми дого-
що підлягають оцінці вору, але не менше

0,05 неоподатковувано-

го мінімуму доходів

громадян
е) за посвідчення договорів поділу 0,05 неоподатковуваного
майна, договорів поруки та інших мінімуму доходів громадян
угод, що не підлягають оцінці
є) за посвідчення заповітів 0,05 - " -
ж) за видачу свідоцтва про право на
спадщину:
одному з подружжя, батькам,
повнолітнім дітям 0,5 відсотка суми спадщини
онукам, правнукам, братам,
сестрам, діду, бабі -"- - " -
іншим спадкоємцям -"- - " -
з) за видачу подружжю свідоцтва про 0,03 неоподатковуваного
право власності на частку в мінімуму доходів громадян
спільному майні, нажитому за час
шлюбу
и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
майном, крім транспортних
засобів, інших самохідних машин і
механізмів, та здійснення
кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " -
іншим громадянам 0,1 - " -
і) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " -
іншим громадянам 0,3 - " -
ї) за посвідчення загальних доручень мито визначається за
на право користування майном, ставками, передбачени-
включаючи транспортні засоби ми відповідно підпунк-

тами "и" або "і" цього

пункту
й) за посвідчення інших доручень 0,02 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян

к) за вжиття заходів до охорони 2 - " -
спадкового майна
л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -
м) за вчинення протестів векселів, 0,3 - " -
пред'явлення чеків до платежу і
посвідчення неоплати чеків
н) за засвідчення вірності перекладу 0,3 - " -
документа з однієї мови на іншу
(за сторінку)
о) за вчинення виконавчих написів 2 відсотки суми, що

стягується, але не мен-

ше 0,01 неоподаткову-

ваного мінімуму дохо-

дів громадян
п) за засвідчення вірності копій 0,01 неоподатковуваного
документів та витягів з них мінімуму доходів громадян
(за сторінку)
р) за засвідчення справжності 0,02 - " -
кожного підпису на документах, у
тому числі справжності підпису
перекладача (за кожний документ)
с) за передачу заяв громадян, 0,03 неоподатковуваного
державних установ, підприємств та мінімуму доходів громадян
організацій, селянських
(фермерських) господарств,
колективних сільськогосподарських
підприємств, кооперативних,
об'єднань, об'єднань громадян
іншим громадянам, державним уста-
новам, підприємствам і організа-
ціям, селянським (фермерським)
господарствам, колективним
сільськогосподарським підприємст-
вам, іншим кооперативним об'єд-
нанням та об'єднанням громадян і
вчинення інших нотаріальних дій,
крім зазначених у підпунктах
"а" - "с" цього пункту
т) за видачу дублікатів нотаріально 0,03 - " -
посвідчених документів
4. За нотаріальні та інші дії, у розмірі встановлених
вчинювані за межами нотаріальної ставок за відповідні
контори, виконавчого комітету дії (крім цього спла-
сільської, селищної, міської Рад чуються фактичні вит-
народних депутатів за місцем надання рати, пов'язані з ви-
послуги їздом для вчинення

дій)
5. За вчинення актів громадянського
стану:
а) за реєстрацію шлюбу 0,05 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, 0,5 - " - яке не має неповнолітніх дітей
на підставі рішення суду, якщо від 0,5 до 1 неоподат- обоє з подружжя перебувають у ковуваного мінімуму першому шлюбі доходів громадян - з

одного або обох із

подружжя
на підставі рішення суду, якщо від 1 до 1,5 неоподат- одне з подружжя перебуває у ковуваного мінімуму повторному шлюбі доходів громадян - з

одного або обох із

подружжя
з особами, визнаними у встанов- 0,03 неоподатковуваного леному порядку безвісно відсут- мінімуму доходів громадян німи або недієздатними внаслі- док душевної хвороби чи недоумс- тва, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлен- ня волі на строк не менше трьох років
в) за реєстрацію зміни прізвища, 0,3 - " -
імені та по батькові (крім зміни
у разі реєстрації шлюбу)
г) за реєстрацію повторної зміни 3 - " -
прізвища, імені та по батькові,
не пов'язаної з реєстрацією шлюбу
д) за видачу свідоцтва у зв'язку із 0,02 - " -
зміною, доповненням, виправленням
і поновленням записів про реєст-
рацію громадянського стану
е) за видачу повторних свідоцтв про 0,03 - " -
реєстрацію актів громадянського
стану Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6
статті 3, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і
"у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці
кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян згідно з
Постановою ВР N 4048-12 від 25.02.94 )
6. За вчинення інших дій:
а) за видачу паспорта громадянина
України:
у разі обміну нині чинного 0,2 неоподатковуваного паспорта мінімуму доходів громадян
в інших випадках 1 - " - Підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 490/96-ВР від 13.11.96 )
б) за видачу паспорта громадянина
України для виїзду за кордон або
продовження строку дії цього пас-
порта:
на території України 5 - " -
за межами України за тарифом консульського

збору України
в) за перереєстрацію загальногро- 2 неоподатковуваних
мадянського закордонного паспорта мінімуми доходів громадян
г) за видачу посвідчення особи без 5 неоподатковуваних
громадянства для виїзду за кордон мінімумів доходів громадян
або продовження строку дії пос-
відчення
д) за оформлення іноземним громадя- у розмірах, що вста-
нам та особам без громадянства новлюються Кабінетом
віз для в'їзду в Україну, виїзду Міністрів України
з України та транзитного проїзду
через територію України
е) за внесення будь-яких змін до ви- 0,5 неоподатковуваного
даних раніше документів, зазначе- мінімуму доходів громадян
них у підпунктах "б" і "г" цього
пункту (крім продовження строку
їх дії)
є) за видачу документів громадянам 0,3 - " -
України, іноземним громадянам і
особам без громадянства про зап-
рошення в Україну
ж) за видачу або продовження строку
дії посвідки на проживання в Ук-
раїні іноземним громадянам та
особам без громадянства:
на постійне проживання 0,5 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян
на тимчасове проживання 0,2 - " -
з) за реєстрацію національних пас- 0,05 - " -
портів іноземних громадян або до-
кументів, що їх замінюють
и) за видачу документів громадянам 0,5 - " -
України, які проживають у прикор-
донних районах, на право перети-
нання державного кордону України
у спрощеному порядку
і) за видачу іноземним громадянам і у розмірах, передбаче-
особам без громадянства посвідки них за видачу відпо-
на проживання замість загубленої відних первинних доку-

ментів
ї) за подання заяв про прийняття 0,5 неоподатковуваного
у громадянство України мінімуму доходів громадян
й) за подання заяв про вихід з 6 неоподатковуваних
громадянства України мінімумів доходів громадян
к) за видачу замість загублених пас- у розмірах, передбаче-
портів або документів, які їх за- них за видачу відпо-
мінюють, на право виїзду за кор- відних первинних доку-
дон або документів про запрошення ментів
в Україну
л) за дострокове (до десяти робочих ставки державного мита
днів) оформлення документів, пе- за вчинення відповід-
редбачених підпунктами "б","в" і них дій збільшуються
"є" цього пункту, за заявами гро- на 100 відсотків
мадян
м) за прописку громадян або реєстра- 0,05 неоподатковуваного
цію місця проживання мінімуму доходів громадян
н) за видачу громадянам України пас- ставки державного мита
портів для виїзду за кордон, до- за відповідні дії зни-
кументів, які їх замінюють, а та- жуються на 50 відсот-
кож за продовження строку дії цих ків
документів учасникам громадянсь-
кої і Великої Вітчизняної воєн,
інших бойових операцій щодо за-
хисту СРСР і Української РСР з
числа військовослужбовців, які
проходили службу у військових
частинах, штабах і установах, що
входили до складу діючої армії,
та колишнім партизанам
о) за консульські дії, які прова- за тарифами консульсь-
дяться за кордоном і на території ких зборів України
України
п) за операції з цінними
паперами:
за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик 0,1 відсотка номінальної

вартості емісії цінних

паперів
за видачу приватизаційних паперів

0,2 відсотка номінального

значення приватизаційних

паперів Підпункт "п" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV
( 539-14 ) від 23.03.99 )
р) за операції, які здійснюються на
товарних біржах з продажу житлових
будинків, квартир, кімнат, дач,
садових будинків, гаражів, а також
інших об'єктів нерухомого майна,
які перебувають у власності
громадянина-продавця, крім операцій
з примусового відчуження такого
майна у випадках, передбачених
законами України 1 відсоток фактичної

вартості укладеної угоди,

але не менше одного

неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян за кожну

укладену угоду Підпункт "р" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV
( 539-14 ) від 23.03.99 )
с) за проведення прилюдних
торгів (аукціонів, тендерів)
об'єктами нерухомого майна, які
перебувають у власності 1 відсоток фактичної вартості громадянина-продавця, крім реалізованих об'єктів операцій з примусового нерухомого майна, але не мен- відчуження такого майна у ше одного неоподатковуваного випадках, передбачених законами мінімуму доходів громадян за України кожний реалізований об'єкт
( Підпункт "с" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV
( 539-14 ) від 23.03.99 )
т) за видачу мисливських 0,1 неоподатковуваного витків, квитків рибалок та мінімуму доходів громадян
щорічне продовження строку їх дії
( Підпункт "т" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 490/96-ВР від
13.11.96 )

у) за дії, пов'язані з одержанням
патентів на сорти рослин і підт-
риманням їх чинності:
за подання заявки на видачу патен- 0,5 - " -
ту України на сорт рослини
за видачу або переоформлення на 1 неоподатковуваний
прохання заявника патенту на сорт мінімум доходів громадян
за подання клопотання про про- 1 - " - довження строку дії патенту
за підтримання чинності патенту що- у таких розмірах нео-
річно, починаючи з дати надходження податковуваного міні-
заявки про його видачу: муму доходів громадян:
за перший рік 0,1
за другий рік 0,15
за третій рік 0,2
за четвертий рік 0,25
за п'ятий рік 0,3
за шостий рік 0,4
за сьомий рік 0,5
за восьмий рік 0,6
за дев'ятий рік 0,8
за десятий - двадцятий роки 1
за кожний рік продовженого строку 1
дії патенту (двадцять перший - тридця-
тий роки)
за сплату річного мита протягом шес- розмір мита збільшується
ти місяців після закінчення встанов- на 50 відсотків
леного строку його сплати
за підтримання чинності патенту, за розмір річного мита
яким опубліковано заяву його власни- зменшується на 50 від-
ка про надання будь-кому відкритої сотків
ліцензії
ф) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення
промислово-фінансової групи - 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; ( Пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом "ф"
згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4042-12 від
25.02.94, N 4047-12 від 25.02.94, N 75/95-ВР від 28.02.95; в
редакції Закону N 297/95-ВР від 11.07.95 )
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
Від сплати державного мита звільняються: 1) позивачі - робітники та службовці - за позовами про
стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з
трудових правовідносин; члени колективних сільськогосподарських
підприємств, працівники селянських (фермерських) господарств - за
позовами до колективних сільськогосподарських підприємств,
селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими
вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю; 2) позивачі - за позовами, що випливають з авторського права,
а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську
пропозицію та промислові зразки; 3) громадяни - з касаційних скарг і скарг на рішення, що
набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу; 4) позивачі - за позовами про відшкодування збитків,
заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також
смертю годувальника; 5) позивачі - за позовами про стягнення аліментів; 6) сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків,
заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової
компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості
громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );
( Пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93
від 30.04.93 ) 7) органи соціального страхування та органи соціального
забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка
заподіяла шкоду, сум допомоги і пенсій, виплачених потерпілому або
членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за
позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій; 8) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних
збитків, завданих злочином; 9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій
документів, необхідних для призначення та одержання державних
допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення
(удочеріння); 10) державні і громадські органи, підприємства, установи,
організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених
чинним законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та
інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що
пов'язані з порушенням їх прав; ( Пункт 10 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107/94-ВР від 15.07.94 ) 11) органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про визнання недійсними
актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування,
місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань,
організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження; органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про стягнення з
підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян
збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству,
навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або
бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів
місцевого та регіонального самоврядування; органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про припинення права
власності на земельну ділянку; 12) місцеві державні адміністрації - за позовами до
арбітражного суду про визнання недійсними актів органів місцевого
та регіонального самоврядування, що суперечать чинному
законодавству; 13) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення
(удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв
про зміну, доповнення й виправлення записів актів про народження у
випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а
також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів
громадянського стану органами запису актів громадянського стану; 14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів
дарування майна на користь держави, а також на користь державних
підприємств, установ і організацій; 15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за
видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на
спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за
вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про
стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок; фінансові органи та державні податкові інспекції - позивачі й
відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду; органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі
- за позовами до суду та арбітражного суду; ( Пункт 15 статті 4
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 68/94-ВР від
30.06.94 ) 16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину: на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у
зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або
з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей,
охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони
власності громадян або колективної чи державної власності, а також
осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного
з Чорнобильською катастрофою; на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі,
квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності,
якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести
місяців з дня смерті спадкодавця; на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці
громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у
сільській місцевості; на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних
установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового
страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми
заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і
винагород за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та
промислові зразки; на майно осіб селянського (фермерського) господарства, якщо
вони є членами цього господарства; 17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше
паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм
свідоцтва про право на спадщину; ( Пункт 17 статті 4 в редакції
Закону N 490/96-ВР від 13.11.96 ) 18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи; ( Абзац перший пункту 18
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від
10.07.96 ) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення
чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон
відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого
добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня
1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні
гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; Абзац другий пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 ) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або
постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного
контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів
(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до
них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп; 19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад
народних депутатів, підприємства, установи, організації,
колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають
жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних
місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання
виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і
квартир; 20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових
паспортів України та посвідчень особи моряка; ( Пункт 20 статті 4
в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 ) 21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за
видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у
зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою,
а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на
оздоровлення; Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-12 від 25.02.94, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 ) 22) громадяни України - за видачу їм документів на право
виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами
могил близьких родичів, а також за видачу документів про
запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою
близьких родичів; 23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи,
прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм
документів на виїзд за кордон; 24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу
документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на
умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного
мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та
іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують
функції почесних консулів України; 25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм
документа на виїзд за кордон; ( Пункт 25 статті 4 в редакції
Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 ) 26) іноземні туристи - за реєстрацію іноземних паспортів; 27) позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерство лісового господарства України та
їхні органи на місцях, підприємства Укрзалізниці, що здійснюють
захист лісонасаджень, органи рибоохорони - у справах про стягнення
коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням
навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та
нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів;
( Пункт 27 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3629-XII ( 3629-12 ) від 19.11.93 ) 28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві
осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації
інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське
добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів
України" - за позовами, з якими вони звертаються до суду та
арбітражного суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій; Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 303/96-ВР від 10.07.96 ) 29) Національний банк України та його установи, за винятком
госпрозрахункових; 30) Генеральна прокуратура України та її органи - за
позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду в
інтересах громадян і державних юридичних осіб; 31) Центральна виборча комісія та виборчі комісії по виборах
народних депутатів - із заяв про дачу висновку з питань наявності
підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в
депутати; 32) ( Абзац перший пункту 32 статті 4 виключено на підставі
Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 ) Фонд винаходів України - за дії, вказані в підпункті "у"
пункту 6 статті 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими він
звертається до суду або арбітражного суду; ( Абзац третій пункту 32 статті 4 виключено на підставі
Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 ) 33) Українська державна страхова комерційна організація та її
установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та
арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних з операціями
обов'язкового страхування; 34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й
організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його
відділення; 35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони
звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах,
пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за
проведення аукціонів, за операції з цінними паперами; ( Статтю 4
доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 ) 36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами,
з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з
порушенням антимонопольного законодавства; ( Статтю 4 доповнено
пунктом 36 згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 ) 37) громадяни - за позовами про відшкодування збитків,
завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або
установчими документами, грошових та майнових внесків, які були
залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ,
довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти
та майно громадян; ( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 37
згідно із Законом N 53/96-ВР від 20.02.96 ) 38) державні замовники та виконавці державного замовлення -
за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах про
відшкодування збитків, завданих при укладенні, внесенні змін до
державних контрактів, а також невиконанням або неналежним
виконанням зобов'язань за державним контрактом на поставку
продукції для державних потреб; ( Статтю 4 доповнено пунктом 38
згідно із Законом N 589/96-ВР від 12.12.96 ) 39) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю - за
позовами, з якими він звертається до арбітражного суду у справах
про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта
підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ); ( Статтю 4
доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 621/96-ВР від 19.12.96 ) 40) Державний комітет України по матеріальних резервах та
підприємства, установи і організації системи матеріального резерву
- за позовами, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду
у справах щодо виконання договірних зобов'язань суб'єктами
господарської діяльності, що випливають із Закону України "Про
державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ). ( Статтю 4 доповнено
пунктом 40 згідно із Законом N 131/97-ВР від 05.03.97 )
Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного
мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів

і Міністерства фінансів України з надання

пільг щодо сплати державного мита
Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати
додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного
мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство
фінансів України - щодо державного мита, яке зараховується до
державного бюджету України.
Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування,
крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до
арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов
арбітражних судів у порядку нагляду, а також за дії, пов'язані з
одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності,
та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення
промислово-фінансової групи, яке зараховується до державного
бюджету України. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, N 483/96-ВР від
12.11.96 ) Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про
банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються
відповідними органами України, зараховується до державного бюджету
України.
Стаття 7. Порядок сплати державного мита
Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом
перерахувань з рахунку платника в кредитній установі. З позовів, що подаються до суду та арбітражного суду в
іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті
державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір
ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній
валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку
України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 297/95-ВР від 11.07.95 ) Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно
постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують
вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у вільно
конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів США, або в
іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною.
( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 297/95-ВР від 11.07.95 ) Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством
фінансів України.
Стаття 8. Повернення державного мита
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або
повністю у випадках: 1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним
законодавством; 2) повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а
також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих
комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у
вчиненні нотаріальних дій; 3) припинення провадження у справі або залишення позову без
розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді чи в
арбітражному суді, а також коли позивачем не додержано
встановленого для даної категорії справ порядку доарбітражного
врегулювання спору або коли позов подано недієздатною особою; 4) скасування в установленому порядку рішення суду,
припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає
розглядові в судах, або якщо заінтересованою особою, яка
звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії
справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і
можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому
державне мито було вже стягнуто в доход бюджету; 5) неприйняття Кабінетом Міністрів України у встановлені
строки рішення про створення (реєстрацію) промислово-фінансової
групи або зняття проекту створення промислово-фінансової групи з
розгляду уповноваженою особою ініціаторів створення цієї
промислово-фінансової групи; ( Статтю 8 доповнено пунктом 5
згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 ) 6) в інших випадках, передбачених законодавством України. Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву
подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з
дня зарахування його до бюджету. Повернення державного мита за подання до Кабінету Міністрів
України проекту створення промислово-фінансової групи проводиться
у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим у
державній нотаріальній конторі. ( Статтю 8 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )
Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння

державного мита
Керівники установ, що справляють державне мито, несуть
відповідальність за правильність його справляння, а також за
своєчасність та повноту внесення до бюджету, відповідно до Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ). За несвоєчасне та неповне внесення державного мита до бюджету
стягується пеня в розмірі 0,2 відсотка за кожний день прострочки.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 297/95-ВР від
11.07.95 )
Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням

державного мита
Міністерство фінансів України, Головна державна податкова
інспекція України, місцеві фінансові органи та державні податкові
інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння
державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до
бюджету в усіх установах, що його справляють.
Стаття 11. Заключні положення
1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито"
( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12,
ст.170). 2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету
справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру
зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати
мита. ( Пункт 2 статті 11 в редакції Закону N 297/95-ВР від
11.07.95 ) 3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 21 січня 1993 року

N 7-93

Опубліковано: "Голос України", 12 лютого 1993 року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: