open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2000  № 119

Про затвердження інструктивної бази

{Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України
№ 16 від 15.02.2001;
№ 42 від 29.03.2001;
№ 57 від 23.04.2001;
№ 70 від 04.05.2001;
№ 127 від 24.07.2001;
№ 150 від 30.08.2001;
№ 2 від 11.01.2002;
№ 15 від 30.01.2002;
№ 27 від 18.02.2002;
№ 114 від 16.06.2002;
№ 171 від 10.09.2002;
№ 211 від 11.11.2002;
№ 27 від 13.02.2003;
№ 42 від 25.02.2003;
№ 50 від 11.03.2003;
№ 88 від 16.04.2003;
№ 99 від 30.04.2003;
№ 100 від 30.04.2003;
№ 150 від 29.07.2003;
№ 1 від 13.01.2004;
№ 24 від 16.02.2004;
№ 59 від 30.03.2004;
№ 101 від 16.06.2004 р;
№ 116 від 12.07.2004;
№ 184 від 25.10.2004;
№ 193 від 03.11.2004;
№ 21 від 02.02.2005;
№ 77 від 26.04.2005}

{Документ станом на 26.04.2005 отримано з Державного казначейства}

{Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України
№ 208 від 17.11.2005;
№ 245 від 28.12.2005;
№ 146 від 25.05.2006;
№ 48 від 20.02.2007;
№ 154 від 03.08.2007;
№ 225 від 10.12.2007;
№ 98 від 26.03.2008;
№ 326 від 11.08.2008;
№ 188 від 05.05.2009;
№ 252 від 23.06.2009,
№ 375 від 14.09.2009,
№ 468 від 12.11.2009,
№ 291 від 13.08.2010,
№ 349 від 28.09.2010,
Наказами Державної казначейської служби 
№ 24 від 07.09.2011,
№ 212 від 18.07.2012,
№ 225 від 30.07.2012,
№ 130 від 16.08.2013,
№ 135 від 16.09.2013,
№ 183 від 22.11.2013,
№ 207 від 20.12.2013,
№ 216 від 27.12.2013,
№ 217 від 27.12.2013
№ 7 від 11.01.2014
№ 105 від 16.04.2014
№ 183 від 08.07.2014
№ 303 від 03.11.2014}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.09.99 № 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" та з метою переходу на нову систему бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування ЄКР і ВПС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства (додається), План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства (додається).

2. Начальникам структурних підрозділів Державного казначейства України та його територіальних органів, починаючи з 01.01.2001 року організувати роботу щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету відповідно до затвердженої нормативної бази.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного казначейства України Бердія М.Г. та начальників структурних підрозділів Державного казначейства України і його територіальних органів.

Голова

О.І. КірєєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
28.11.2000 № 119
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
від 05.10.2004 № 171)

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України

1. Загальні положення

1.1. Основні засади

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності по виконанню державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства (далі - Положення) розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", діючого законодавства України, Указу Президента України "Про державне казначейство України" від 27 квітня 1995 р. № 335/95, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31 липня 1995 р. № 590, нормативно-правової бази бюджетного процесу, в т.ч. нормативних актів Державного казначейства України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку*.

__________
* Перелічені у пункті 1.1.3 терміни та визначення пояснюють основні принципи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Положення визначає і регулює в межах повноважень, наданих Державному казначейству, вищезазначеною нормативно-правовою базою, єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів.

1.1.1. Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний, управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність.

Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також підведення результатів виконання бюджетів.

Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів.

Управлінський облік ведеться органами Державного казначейства для забезпечення внутрішніх потреб в інформації виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності.

1.1.2. Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.

Операція в органах Державного казначейства - дія або подія (може складатися з декількох складових), яка викликає зміни в фінансових характеристиках виконання бюджетів.

1.1.3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в органах Державного казначейства ґрунтуються на таких принципах:

законність - звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій органів Державного казначейства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;

дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;

прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;

суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;

доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;

відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;

сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;

правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;

обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;

незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);

співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;

своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету тощо та інших користувачів;

безперервність - оцінка активів здійснюється виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

консолідація - складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними розрахунками;

окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками), технічних та транзитних рахунків.

1.1.4. Основним завданням системи бухгалтерського обліку Державного казначейства по виконанню бюджетів є:

- додержання принципів обліку і звітності, викладених в п. 1.1.3 цього Положення;

- своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються на підставі первинних документів клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів, електронних документів та внутрішніх документів Державного казначейства, складених згідно з діючим законодавством, підписаних уповноваженими особами клієнтів, органу стягнення та Державного казначейства;

- щоденне завершення та звірку всіх облікових процесів, регістрів та документів, в тому числі пов'язаних з надходженням та перерахуванням коштів по системах міжбанківських електронних платежів і внутрішній платіжній системі Державного казначейства; складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

- достовірне відображення в обліку і звітності руху використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об'єктивної і порівняльної інформації про стан зобов'язань, активів, результатів виконання бюджетів, в тому числі в розрізі окремих органів Державного казначейства.

План рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності є обов'язковим для виконання всіма органами державного казначейства.

1.1.5. Повнота та достовірність операцій в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку без будь-яких відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій і подій.

Система бухгалтерського обліку повинна надавати можливість прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету шляхом порівняння показників балансу з показниками, затвердженими в бюджетах, та аналізу їх динаміки.

1.1.6. Користувачами економічної інформації бухгалтерського обліку є:

- внутрішні (органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи) - з метою планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів Державного казначейства, а також для управління бюджетними коштами;

- зовнішні (Міністерство фінансів України та його органи, інші органи законодавчої і виконавчої влади - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання державного та місцевих бюджетів).

1.2. Облікова політика Державного казначейства

Облікова політика Державного казначейства - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються Державним казначейством для складання та подання фінансової звітності про виконання бюджетів.

1.2.1. Вимоги основних положень облікової політики в органах Державного казначейства. Облікова політика системи органів Державного казначейства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, зазначених у пункті 1.1.3, яких органи Державного казначейства повинні дотримуватися при веденні рахунків і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності.

Органи Державного казначейства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за курсом Національного банку України на дату здійснення операції або складання звітності.

Операції повинні бути відображені в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

1.2.2. Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних операцій, мобілізованих Державним казначейством ресурсів та інших пасивних операцій ґрунтується на відповідних нормативних документах Державного казначейства України. Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів, якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості.

Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності мають визнаватися й обліковуватися у балансі та звіті про виконання бюджету.

Активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу бюджету, на наступні звітні періоди.

Активи і зобов'язання обліковуються пріоритетне за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або поточною вартістю).

Процедури бухгалтерського обліку повинні виключати можливість здійснення взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та зобов'язань, або доходів та видатків як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:

- позик, депозитів й іншої кредиторської і дебіторської заборгованості юридичних та фізичних осіб;

- позик, депозитів та іншої кредиторської і дебіторської заборгованості одних і тих же юридичних та фізичних осіб, що враховуються в різних валютах з різними строками погашення;

- депозитів та позик, наданих під заставу депозиту, якщо інше не визначене відповідними законодавчими актами.

1.2.3. Зміни в обліковій політиці в органах Державного казначейства.

Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, повинні бути описані із зазначенням їх причин і змін.

Не вважається зміною в обліковій політиці:

- нова облікова політика щодо операцій, які не є суттєвими;

- нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від попередніх і не здійснювалися раніше.

Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.

1.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій по виконанню бюджетів органами Державного казначейства у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник органу, який здійснює керівництво органом Державного казначейства відповідно до нормативно-правової бази.

Керівники органів Державного казначейства зобов'язані створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами правомірних вимог служби бухгалтерського обліку щодо дотримання порядку оформлення та обліку первинних документів.

Правила ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів, порядок складання та подання звітності про виконання бюджетів розробляється Управлінням методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України.

1.4. Основні функції служби бухгалтерського обліку

Організація роботи бухгалтерської служби будується за принципом створення єдиного бухгалтерського підрозділу та надання працівникам прав відповідальних виконавців, яким доручається особисто підписувати документи за визначеною групою операцій, за виключенням операцій, які потребують додаткового контролю.

Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу, якщо це передбачено їх функціональними (посадовими) обов'язками. Всі працівники, які виконують операції з бухгалтерського обліку, з питань ведення бухгалтерського обліку підпорядковуються головному бухгалтеру органу Державного казначейства або іншій посадовій особі, що очолює бухгалтерську службу (далі - головному бухгалтеру).

1.4.1. Головний бухгалтер у своїй роботі керується цим положенням, нормативними актами Державного казначейства України, іншими законодавчими та нормативними актами України, що регламентують бюджетний процес в Україні.

Головний бухгалтер повинен забезпечити:

- дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

- контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються органами Державного казначейства;

- складання і подання внутрішнім та зовнішнім користувачам у встановлені строки звітності.

1.4.2. Головний бухгалтер (його заступник) мають право вимагати від підвідомчих органів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття і витрачання бюджетних коштів, а також має право вимагати від будь якого органу Державного казначейства надання пояснень, а за потреби й безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані викликають сумнів.

1.4.3. Головний бухгалтер (його заступник) здійснює організаційні заходи щодо впровадження в підвідомчих органах казначейства та структурних підрозділах визначеної політики бухгалтерського обліку та звітності.

1.4.4. На головного бухгалтера, який виконує організаційні, контрольні функції, не можуть покладатися обов'язки керівника органу за тимчасової його відсутності, а також обов'язки щодо безпосереднього виконання бухгалтерських операцій.

1.4.5. Головний бухгалтер безпосередньо приймає участь у формуванні служби бухгалтерського обліку.

2. Загальні правила ведення бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства

Бухгалтерський облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства ведеться безперервно.

Для обмеження ризику при виконанні операцій по виконанню бюджетів враховуються такі аспекти:

1) Розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснених операцій:

а) перелік операцій (ресурсні, розрахункові та інші);

б) список осіб, уповноважених на підписання документів;

в) обмеження щодо розпорядження активами;

г) делегування повноважень.

2) Виконання операцій: технічна обробка; бухгалтерська обробка та робочі вказівки.

3) Контроль операції: контроль повноважень; контроль технічної та бухгалтерської обробки даних, обробки коду доступу до обробки даних та після виявлення помилки.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження її в електронному вигляді, а також можливість здійснення подальшого контролю з одержанням роздрукованої інформації на паперових носіях.

2.1. Первинні облікові документи

Підставою для бухгалтерського обліку операцій по виконанню бюджетів в органах Державного казначейства є первинні документи. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення, та можуть складатися у паперовій формі та/або у вигляді електронних записів у формі, яка доступна для читання та виключає внесення будь-яких змін. При електронному записі облікових регістрів повинно бути забезпечено отримання таких документів на паперових носіях.

2.1.1. Вимоги до первинних документів. Первинні документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних записів (непаперовій формі) для надання їм юридичної сили повинні мати такі обов'язкові реквізити, які повинен перевірити відповідальний виконавець до введення їх в систему:

- назву документа (форми);

- номер та дату складання документа;

- назву установи, від імені якого складений документ;

- місце складання документа;

- назву отримувача коштів;

- зміст операції (підставу для її здійснення);

- суму операції (цифрами та прописом). Сума операції може бути відображена цифрами, за відсутності на документі суми прописом, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі, або якщо це передбачено нормативними актами Державного казначейства України;

- номери рахунків за дебетом та кредитом;

- назву банку, казначейства (отримувача та платника коштів) і його номер коду;

- підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення з розшифровкою підписів (підтвердження підпису на документі в електронному вигляді здійснюється за допомогою електронного коду працівника або електронного підпису);

- призначення платежу: назву товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється платіж (договір, рахунок, товарно-транспортний документ тощо) із зазначенням його номера і дати, зазначення законодавчого акта, яким передбачене право безспірного стягнення та безакцентного списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт);

- коди економічної класифікації видатків із зазначенням сум (за визначеним форматом) при здійсненні видатків із бюджету або перерозподілі бюджетних коштів;

- коди бюджетної класифікації доходів та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);

- суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість";

- на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення розрахункового документа) відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника або отримувача коштів;

- зразки підписів та відбиток печатки, інші додаткові реквізити - для окремих документів.

Первинні документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних записів, можуть мати й інші додаткові реквізити.

Використання факсиміле при вчиненні підпису, виправлення і підчистки у розрахункових документах не допускаються та органами Державного казначейства до виконання не приймаються. Внесення виправлень до первинних документів не допускаються, крім випадків встановлених розпорядчими документами Державного казначейства України.

Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку.

Списання коштів з рахунку клієнта за розпорядженням його власника здійснюється за дорученням клієнта протягом 10-ти календарних днів з дня його виписки. День заповнення не враховується.

Операції органів Державного казначейства, які здійснюються без участі документів клієнтів, оформляються органом Державного казначейства згідно вимог цього положення та процедур з бухгалтерського обліку.

Розрахункові документи, на підставі яких в органах Державного казначейства здійснюється перерахування коштів з одних рахунків на інші, повинні мати дату проведення та підписи посадових осіб органу Державного казначейства, які оформили та перевірили документ; документи, що підлягають додатковому контролю - підпис виконавця, на якого покладено обов'язок здійснювати первинний контроль операцій.

На розрахунковому документі у день його отримання органом Державного казначейства і не прийнятого ним до виконання, на зворотній стороні документа робиться напис про причину повернення без виконання за підписами головного бухгалтера (його заступника) та виконавця з проставленням штампу органу Державного казначейства.

Всі операції органів Державного казначейства повинні оформлятися відповідними документами і вміщувати інформацію про характер операції та бути підставою для відображення операцій в обліку.

2.1.2. Для безготівкових перерахувань за рахунками використовуються меморіальні документи. До їх складу входять меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги доручення, акредитиви, векселі, інкасові доручення (розпорядження), розпорядження операційному відділу (фінансове розпорядження), чеки тощо.

Меморіальні ордери повинні містити всі необхідні реквізити:

номер меморіального ордеру, дата і місце складання, номер рахунку по дебету та кредиту, назву банку, органу Державного казначейства, що обслуговує платника та одержувача коштів, суму цифрами та прописом, ідентифікаційний код, короткий зміст проведеної операції.

Документальним підтвердженням часткової оплати розрахункових документів є меморіальні ордери, які виписуються відповідальним працівником у двох примірниках, та на зворотній стороні первинного документа проставляється помітка про часткову оплату.

Електронні документи - розрахункові документи, повідомлення визначеного формату, які містять встановлені реквізити і несуть інформацію про перерахування коштів у вигляді файлу при передачі електронною поштою.

2.1.3. Прийом та оплата документів здійснюється за наступною схемою:

- перевірка первинного документа на правильність складання;

- повідомлення (підтвердження) особи, що надала первинний документ про його прийом до виконання або відхилення;

- виконання дій, вказаних у первинному документі із записами в облікових регістрах;

- складання звіту про виконання операцій;

- передача звіту про виконання операцій ініціатору операції та/або вказаній ним особі (особам);

- отримання, при необхідності, повідомлення від ініціатора операції про прийом ним звіту (протокол підтвердження).

Якщо підписи, відбиток печатки на документі викликають сумнів, орган Державного казначейства не приймає до виконання платіжне доручення та не несе ніякої відповідальності за такий документ.

2.1.4. Орган Державного казначейства не несе відповідальності:

- за правильність даних арифметичних підрахунків в розрахункових документах клієнтів;

- від сплати платіжного доручення з підробленими підписами, печаткою або текстом в розрахункових документах клієнтів, якщо не буде доказана вина органу Державного казначейства.

2.1.5. Порядок проведення операцій на рахунках у національній валюті та іноземній валюті регулюється діючим законодавством України. Від клієнта приймаються до виконання доручення тільки в межах наявних коштів на його рахунку, за винятком доручень на перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, які приймаються незалежно від наявності коштів на рахунках клієнта. Такі доручення, при відсутності коштів на рахунках, враховуються на відповідному позабалансовому рахунку.

Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунків клієнтів здійснюється у випадках, передбачених діючим законодавством України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими написами нотаріусів. У разі недостатності коштів на рахунках клієнтів, документ на безспірне стягнення враховується на відповідному позабалансовому рахунку.

2.1.6. Орган Державного казначейства приймає документи від клієнтів протягом операційного дня, час якого регламентується режимом його роботи в договорі на розрахункове обслуговування.

Кошти списуються з рахунку платника тільки на підставі першого примірника розрахункового документа, крім гарантованих доручень.

У разі накладення арешту на кошти юридичної особи, виконавцем припиняється списання коштів за розпорядженням власника рахунку, в т.ч. на потреби установи (організації) та виплату заробітної плати і прирівняних до неї платежів (за винятком платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів).

Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі Державного казначейства.

Всі первинні розрахункові документи за поточний день підлягають підрахунку з отриманням підсумків, які звіряються з даними щоденного балансу.

За своєчасне складання первинних документів і достовірність інформації, яка міститься в них, а також за їх передачу в обумовлені терміни за призначенням відповідальність несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Відповідальний виконавець своєчасно доводить до відома клієнтів інформацію щодо змін в інструкціях, яка їх стосується, та надає консультації згідно діючого законодавства з питань розрахункового обслуговування.

Керівники органів Державного казначейства вживають всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського обліку.

Первинні документи та облікові регістри повинні складатися українською мовою або іншою мовою відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР".

2.1.7. Відповідальність за своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документи (регістри).

Відповідальність за прийняття документів, які суперечать діючому законодавству, несуть особи, які їх ініціювали та підписували.

Керівник органу Державного казначейства несе відповідальність за проведення документів, що суперечать діючому законодавству, і які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора.

Державне казначейство України самостійно визначає порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів для всіх органів Державного казначейства, що забезпечують їх сувору схоронність.

2.1.8. У разі зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на електронних носіях інформації органи Державного казначейства зобов'язані зберігати їх копії на паперових носіях на вимоги інших учасників операцій, а також контролюючих та правоохоронних органів.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів та звітів здійснюється тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідальній службовій особі.

В присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні службові особи мають право зняти копії документів та зобов'язані скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. Копії вилучених документів та протоколів (актів) зберігаються в окремій справі.

При вилученні первинного документа складається акт або протокол вилучення у двох примірниках за підписами керівника органу Державного казначейства (заступника керівника органу Державного казначейства), головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) та представника установи, для якої вилучається документ. В акті або протоколі повинно бути точно вказано, за чиєю вимогою та дозволом проводиться вилучення і який документ вилучається. Перший примірник акта чи протоколу видається уповноваженому представнику. Якщо вилучені документи відправляються поштою, акт складається без підпису представника установи, яка надіслала вимогу, а до акта додається поштова квитанція про відправлення.

Якщо вилучаються томи документів, що не оформлені належним чином (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в присутності представників органів, за зверненням яких проводиться вилучення, відповідні службові особи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

У разі повернення представниками уповноважених органів раніше вилучених документів ці документи приймаються під розписку відповідною службовою особою та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих самих томів, з яких були вилучені.

У разі втрати або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник органу Державного казначейства письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх зникнення або знищення.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником органу Державного казначейства. Копія акта подається до вищестоящого органу в 10-денний строк із дати підписання цього акта.

2.2. Регістри синтетичного та аналітичного обліку

Бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання основних функцій:

- запис інформації про операції по виконанню бюджетів, що здійснюються органами Державного казначейства, та можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та управління;

- відображення детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самих операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю.

2.2.1. Ведення агрегованого обліку забезпечується за допомогою синтетичного обліку з використанням балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп та балансових рахунків IV порядку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та забезпечує отримання інформації про операції, які виконуються органом Державного казначейства і відображаються у фінансовій звітності.

В синтетичному обліку всі операції відображаються в грошовій одиниці України.

2.2.2. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені окремими порядками Державного казначейства. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахункам синтетичного обліку.

2.2.3. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату у вигляді відомостей, книг, журналів, карток обліку тощо. Їх призначення - хронологічне, систематичне чи комбіноване накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів.

Записи у регістрах бухгалтерського обліку здійснюються на підставі первинних облікових документів в момент здійснення операції. Відповідальність за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці регістри.

2.2.4. Державне казначейство України розробляє та затверджує форми регістрів обліку з урахуванням того, що регістри синтетичного та аналітичного обліку повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, що дають змогу ідентифікувати осіб, які їх склали. Органи Державного казначейства України ведуть такі обов'язкові облікові регістри: оборотно-сальдовий баланс (щоденний баланс оборотів і залишків за балансовими, бюджетними, позабалансовими рахунками та рахунками управлінського обліку), сальдові та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками за формами, що додаються.

У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим, бюджетним та позабалансовим рахунками, а також за рахунками управлінського обліку з проміжним підсумком за рахунками другого та третього порядків. В оборотно-сальдовому балансі відображаються підсумки за кожним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. Правильність складання щоденного балансу оборотів та залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обов'язковою умовою початку нового операційного дня в органі Державного казначейства.

Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується керівником і головним бухгалтером або особами, які ним уповноважені.

2.2.5. Перевірка тотожності даних аналітичних рахунків відповідним рахункам синтетичного обліку обов'язково здійснюється не рідше одного разу на місяць.

Звірка аналітичного обліку з синтетичним проводиться відповідальними виконавцями за приведеними вище балансовими та позабалансовими рахунками перевірочної відомості з даними відповідних рахунків оборотно-сальдового балансу.

Свідченням проведеної звірки аналітичного обліку з синтетичним (даних перевірочної відомості з балансом) - є підписи посадових осіб органу Державного казначейства - головного бухгалтера, його заступника.

2.2.6. Доступ до облікових регістрів повинен бути обмежений особами, які визначені наказом органу Державного казначейства.

2.2.7. За операціями в іноземній валюті облік здійснюється у грошовій одиниці України за діючим курсом НБУ на день здійснення. Одночасно вказані записи здійснюються у валюті розрахунків і платежів (за кожною валютою окремо).

В аналітичному обліку операції в іноземній валюті ведуться в подвійній оцінці: в іноземній валюті за її номіналом та в гривневому еквіваленті за діючим курсом Національного банку України.

2.3. План рахунків

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органами Державного казначейства систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової звітності згідно з вимогами бюджетного процесу на відповідний бюджетний рік.

Порядок відкриття аналітичних рахунків в системі Державного казначейства регламентується окремими інструкціями.

2.4. Правила надання виписок з рахунків клієнтів

Виписки із рахунків клієнтів за формою, що додається видаються відповідальними виконавцями представникам клієнта, або через абонентські скриньки за довіреностями, оформленими підписами та печаткою, які вимагаються органом Державного казначейства на розрахункових документах згідно зразків підписів та відбитка печатки. Без довіреності виписки надаються особам, які мають право першого чи другого підпису за даним рахунком. Порядок та період надання виписок із рахунків клієнтам обумовлюється в угодах на розрахункове обслуговування при відкритті рахунку, та в обов'язковому порядку станом на 1 січня звітного року.

До виписок із рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких здійснені записи по дебету та кредиту рахунку.

На основних документах, що додаються до виписок, повинен проставлятися штамп органу Держказначейства та календарний штамп дати проведення документа по рахунку, якщо дата проведення операції не співпадає із датою виписки документа.

2.4.1. Обов'язковими реквізитами виписок є:

- номер рахунку;

- дата здійснення останньої та поточної операції;

- номер документа;

- номер рахунку - кореспондента;

- номер банку - кореспондента;

- умовні цифрові позначення виду операції;

- код валюти;

- сума операції;

- сума оборотів за дебетом і кредитом;

- сума вступного залишку;

- сума вихідного залишку;

- реквізити органу Державного казначейства, який веде рахунок;

- можливі інші додаткові реквізити контрагентів в залежності від можливостей програмного продукту.

2.4.2. Інформація про стан рахунків надається тільки власникам, уповноваженим ним особам та державним органам, які мають право на отримання цієї інформації згідно з чинним законодавством.

Станом на 1 січня клієнтам органів Державного казначейства надаються виписки за всіма діючими рахунками (включаючи нульові залишки), за даними яких органу Державного казначейства підтверджуються залишки на рахунках на початок року по строку до 1 лютого. При неотриманні підтверджень протягом місяця залишок коштів вважається підтвердженим. Порядок підтвердження залишків необхідно передбачати в угодах на розрахункове обслуговування.

2.4.3. Про неправильно занесені записи в дебет чи кредит рахунку суми, клієнт на протязі 5 операційних днів має повідомити орган Державного казначейства. При неотриманні заперечень в цей строк здійснені операції і залишок коштів вважається підтвердженими.

Дублікат виписки із рахунку видається клієнту тільки з письмового дозволу керівника органу Держказначейства чи його заступника за заявою, підписаною керівником та головним бухгалтером клієнта, в якій вказується причина втрати виписки та зазначається конкретна особа, якій довіряється отримати дублікат виписки, і проводиться зразок її підпису. Дублікат виписки складається порядком дублювання (зняттям копії виписки із рахунку відповідного клієнта в електронній мережі), який підписується відповідальним виконавцем та головним бухгалтером чи його заступником і завіряється відбитком печатки органу Держказначейства, з відміткою зверху (Дублікат виписки за "___" ____________ 200_ р.). При видачі дублікату відбирається розписка на заяві клієнта про одержання та здійснюється надпис про його видачу на рахунку ("___" ____________ 200_ р. виданий дублікат виписки) і скріпляється підписом головного бухгалтера (його заступника). Заяви на видачу дублікатів виписок підшиваються і зберігаються окремо.

2.5. Порядок виправлення помилкових записів в бухгалтерському обліку

Порядок виправлення помилкових записів в бухгалтерському обліку залежить від часу виявлення їх в регістрах.

Виявлені помилки до заключення щоденного оборотно-сальдового балансу виправляються за рахунками зворотними записами, за якими зроблені неправильні записи (методом зворотного сторно), та проведенням правильних записів.

В разі виявлення помилки за внутрішньоказначейськими операціями складаються виправні меморіальні ордери в 4 примірниках, із яких:

- перший служить підставою для бухгалтерського проведення;

- другий та третій свідченням записів по дебету та кредиту відповідних рахунків (при необхідності надається клієнту);

- четвертий примірник використовується для внутрішнього контролю і знаходиться в книзі виправних ордерів.

В тексті виправного меморіального ордеру вказується коли і по якому документу зроблений невірний запис, при цьому на четвертому екземплярі ордеру здійснюється відмітка про реквізити відповідального виконавця та контролера, винних в цій помилці. Заяви (якщо такі поступили від клієнта) про неправильне зарахування (списання коштів) мають зберігатися біля виправних меморіальних ордерів в документах дня. Виправлення записів у регістрах бухгалтерського обліку проводиться з відома головного бухгалтера та за підписом особи, що їх здійснила. Проти помилкового запису робиться напис "Сторновано" із вказівкою дати виправного запису і номеру виправного ордеру, які завіряються підписами головного бухгалтера чи його заступника та підписом відповідального виконавця.

Для складання достовірної звітності органам Державного казначейства надається право щомісячно, в разі необхідності, проводити коригуючі проводки.

Помилкові записи, виявлені після складання щоденного оборотно-сальдового балансу та місячного балансу, а також після 31 грудня, але до складання річного бухгалтерського звіту, виправляються шляхом коригуючих проводок. Порядок та особливості застосування коригуючих проводок встановлюються Державним казначейством України. Даний порядок не розповсюджується на рахунки клієнтів.

3. Внутрішній казначейський контроль

Внутрішній казначейський контроль - це сукупність процедур, які забезпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву Державного казначейства, дотримання положень нормативних актів при здійсненні операцій Державного казначейства по виконанню бюджетів.

Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний (операційний) контролі.

Система внутрішнього контролю, як і всі інші процедури, має бути чітко документована. Документація за процедурами внутрішнього контролю (у паперовій або електронній формі) повинна бути доступною для користування працівниками.

3.1. Бухгалтерський контроль - це сукупність процедур, що дають змогу забезпечити збереження активів бюджетів та достовірність звітності, що складається на основі даних, отриманих від підрозділів, які відповідають за проведення конкретних операцій. Він включає:

- заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення операцій відповідно до їх економічної суттєвості;

- продуктивність системи документообігу;

- наявність нормативних документів, які передбачають здійснення процедур, що забезпечують бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль повинен надавати можливість впевнитися в тому, що:

- операції проведені тільки з загального та/або спеціального дозволу керівництва;

- операції відображені та оцінені згідно з вимогами бюджетної та облікової політики;

- система аналітичного обліку дає змогу деталізовано відстежувати використання ресурсів та рух активів бюджетів;

- доступ до активів можливий тільки з дозволу керівництва органу Державного казначейства.

3.2. Адміністративний контроль - це сукупність процедур, згідно яких керівництво органу Державного казначейства делегує свої повноваження зокрема:

- ефективність, продуктивність та безпека процедур обробки інформації;

- наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та відповідальність служб і працівників органу Державного казначейства;

- збереження цінностей та активів;

- безпека працівників органу Державного казначейства.

Адміністративний контроль передбачає перевірку правильності фінансової операції до та після її проведення з метою забезпечення її відповідності встановленим правилам.

Адміністративний контроль дає змогу виявити ризики і вжити ефективних заходів щодо них.

До системи адміністративного контролю належать такі елементи:

- організаційна структура Державного казначейства;

- методи закріплення повноважень та обов'язків;

- методи контролю, що застосовуються керівництвом для проведення моніторингу результатів роботи, включаючи внутрішній аудит;

- принципи та практика у сфері трудових ресурсів;

- система бухгалтерського обліку;

- принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками органу Державного казначейства таким чином, щоб жоден працівник, або обмежена група працівників не змогли зосередити в своїх руках всі необхідні для здійснення повної операції повноваження (прийом, оплата, зберігання).

Для цього операційний цикл будь-якої операції має передбачати такі етапи:

- дозвіл на операцію;

- облік;

- здійснення платежів;

- контроль/аудит операцій.

3.3. Взаємозв'язок між системою внутрішнього контролю та внутрішнім аудитом

Внутрішній аудит - це незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні операцій, а періодично здійснює перевірки та оцінює:

- адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього контролю;

- повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності;

- дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку;

- відповідність регулятивним вимогам.

Створення ефективної системи внутрішнього фінансового контролю досягається шляхом оптимізації взаємовідносин та обміну інформацією між внутрішнім контролем, зовнішніми та внутрішніми аудиторами Державного казначейства.

3.4. Надання права підпису

Право підпису розрахункових документів надається працівникам органу Державного казначейства з оформленням спеціального розпорядження керівника органу Державного казначейства, де вказується прізвище, ім'я та по батькові працівника, його посада і зразок підпису.

Право контрольного підпису (без обмеження сумою операції) на розрахункових документах, які підлягають додатковому контролю, мають керівники та головні бухгалтери, їх заступники.

Надання прав контрольного підпису посадовій особі не виключає можливості виконання нею (крім головного бухгалтера) функцій відповідального виконавця по визначеному колу операцій. В такому випадку ним контролюються документи за операціями, які виконуються іншими працівниками.

Комплекти зразків підпису посадових осіб, які мають право підпису на розрахункових документах, передаються під розписку операційним і контролюючим працівникам та іншим службам, де використовуються документи.

Перелік операцій, які підлягають додатковому контролю, визначається окремими порядками.

Розрахункові документи за операціями, які підлягають додатковому контролю, відповідальний виконавець передає у необхідній кількості примірників контролюючому працівнику, який перевіряє правильність оформлення операцій та переконується в повній відповідності (тотожності) першого і інших примірників документа, після чого підписує їх. Після додаткового контролю платіжний документ направляється відповідальному виконавцю для відображення операцій за відповідними рахунками.

3.5. Встановлення достовірності підписів

Для перевірки достовірності підписів посадових осіб органу Державного казначейства на розрахункових документах, що приймаються до виконання, відповідальні працівники повинні мати зразки їх підписів.

Перелік посадових осіб, які мають право підписувати первинні облікові документи, затверджуються наказом відповідного органу Державного казначейства.

Контролери користуються своїми примірниками зразків підпису працівників органу Державного казначейства та зразками підписів і відбитків печаток клієнтів.

Первинний контроль здійснюється відповідальним виконавцем (бухгалтер, контролер), який виходячи із змісту наданих документів, перевіряє правильність їх оформлення та правил розрахунків. Після перевірки відповідності цим вимогам, документ підписується відповідальним виконавцем. При цьому процедури первинного контролю за окремими процедурами виконання бюджетів встановлюються окремими порядками.

4. Звітність

4.1. Фінансова звітність

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень.

Основними формами фінансової звітності є: баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів і примітки до звітів (додатки залежно від потреб користувачів звітів).

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, податкових органів, органів статистики) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

4.1.1. Загальні вимоги до фінансової звітності

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною.

Інформація повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного казначейства.

Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансову звітність, включаючи звітність підвідомчих органів по виконанню державного та місцевих бюджетів.

Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог Міністерства фінансів України відповідно до особливостей процесу виконання бюджету у поточному бюджетному році.

Зміни даних фінансової звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого року (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, в якому були виявлені помилки.

4.1.2. Інвентаризація активів та зобов'язань бюджетів:

Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати обов'язкова інвентаризація активів, зобов'язань, включаючи і облік на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.

Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника. Контроль за проведенням інвентаризації покладається на внутрішній аудит.

Об'єкти і строки проведення інвентаризації визначаються керівником органу Державного казначейства, крім тих випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, а також не раніше 1 жовтня звітного року перед складанням річної бухгалтерської звітності.

Для проведення інвентаризаційної роботи згідно з розпорядчим документом керівника Державного казначейства створюються інвентаризаційні комісії.

За результатами інвентаризації органів Державного казначейства вживають заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей.

У бухгалтерському обліку відображення інвентаризаційних різниць здійснюється після затвердження керівником Державного казначейства пропозицій інвентаризаційної комісії в тому місяці, в якому вона була закінчена, але не пізніше звіту за грудень.

4.1.3. Коригуючі проведення

Для складання достовірної звітності органам Державного казначейства надається право щомісячно (при потребі) проводити коригуючі проведення. В період складання річного бухгалтерського звіту з метою включення всіх операцій у фінансову звітність та виправлення помилкових записів минулого року можуть проводитися коригуючі проведення.

Особливості оформлення документів, перелік рахунків, порядок та строки проведення коригуючих проведень встановлюється Державним казначейством України.

4.1.4. Консолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових органів

Правила складання консолідованої (зведеної) фінансової звітності органами Державного казначейства визначається окремими інструкціями, в яких передбачається:

- мета консолідації;

- процедурні питання консолідації;

- відповідальність за достовірність консолідованої фінансової звітності;

- правила подання органами Державного казначейства звітів для подальшої консолідації.

Консолідовані (зведені) фінансові звіти складаються шляхом послідовного об'єднання відповідних статей фінансових звітів органів Державного казначейства.

У процесі консолідації (зведення) виключаються рахунки, за якими відображаються внутрішні розрахунки між органами Державного казначейства.

4.1.5. Подання фінансових звітів

Органи Державного казначейства подають фінансову звітність зовнішнім користувачам у межах діючого законодавства.

4.1.6. Відповідальність за достовірність фінансової звітності

Фінансова звітність про виконання бюджетів підписується керівником і головним бухгалтером органу Державного казначейства, розглядається і затверджується у порядку, встановленому документами, що регламентують бюджетний процес.

Керівництво Державного казначейства несе відповідальність за перекручування фінансової звітності, порушення строків її подання та оприлюднення.

Відповідальність за фінансову звітність органів Державного казначейства, що ліквідуються (реорганізуються), включаючи облік операцій по виконанню бюджетів, проведених у період ліквідації органу казначейства, оцінку активів і зобов'язань бюджетів та складання ліквідаційного балансу, покладається на ліквідаційну комісію.

Звітність органу Державного казначейства, що ліквідується (реорганізується) надається Державному казначейству України за окремою схемою.

4.1.7. Контроль за достовірністю звітів

Контроль за достовірністю звітності має поєднувати в собі логічний та арифметичний контролі, а також звірку з іншими формами звітності.

Контроль за дотриманням правил відображення операцій органами Державного казначейства у бухгалтерському обліку та звітності здійснюється Державним казначейством України, державними контролюючими органами.

4.2. Управлінська звітність

Управлінська звітність - це звітність про стан та результати діяльності органів Державного казначейства, яка використовується керівництвом Державного казначейства України для планування, контролю та прийняття відповідних управлінських і економічних рішень. Метою управлінської звітності є надання можливості оперативно управляти бюджетними ресурсами та оцінювати ризики.

Порядок складання і формування управлінської звітності встановлюється окремими порядками.

Начальник управління
методології по виконанню
бюджету, бухгалтерського
обліку та звітностіО.О. Чечуліна


Ф. 7-1

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками

на "___" ____________ 20__ р.

№ рахунка

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Ф. 7-2

Сальдова відомість за аналітичними рахунками

на "___" _____________ 20__ р.

№ рахунка

Сальдо

дебет

кредит


Додаток
до Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності
виконання державного та місцевих
бюджетів в органах Державного
казначейства України

________________
код казначейства

_____________________________________________
назва органу казначейства

________________
код клієнта

_____________________________________________
назва клієнта

________________
назва рахунка


Виписка з рахунку

Рахунок № ________
за період з ____________ по ____________ 200_ р.

Вхідний залишок: _________________

Тип операції

МФО

Рахунок

№ документа

Сума

дебет

кредитВсього оборотів: ______ ____________

Вихідний залишок: _________________

Реєстр документів по рахунку: ______________

Виконавець:

____________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)Форма 1-1

Щоденний оборотно-сальдовий баланс

за ____________.2000 р.

_____________________________________
(назва органу Державного казначейства)

(коп. та сота частка од. валют)

Балансові рахунки

Сальдо на початок дня

Обороти за день

Сальдо на кінець дня

НВ

ВКВ

НКВ

Усього

Дебет

Кредит

НВ

ВКВ

НКВ

Усього

НВ

ВКВ

НКВ

Усього

НВ

ВКВ

НКВ

Усього

Клас 1

1111А

1121А

1122А

Усього по групі 112

Усього по розділу 11

1211А

1212А

Усього по групі 121

1221А

1222А

1223А

Усього по групі 122

1231А

1232А

Усього по групі 123

Усього по розділу 12

1311А

1312А

1313А

1314А

1315А

Усього по групі 131

1321А

1322А

1323А

1324А

1325А

1326А

Усього по групі 132

1331А

1332А

1333А

1334А

1335А

Усього по групі 133

1341А

1342А

1343А

1344А

1345А

Усього по групі 134

Усього по розділу 13

1411А

1412А

Усього по розділу 14

1511А

1512А

Усього по групі 151

1521А

1522А

Усього по групі 152

Усього по розділу 15

1611А

1612А

Усього по групі 161

1621А

1622А

Усього по групі 162

1631А

1641А

1642А

Усього по групі 164

1651А

1652А

Усього по групі 165

1661А

1662А

Усього по групі 166

Усього по розділу 16

1711А

Усього по розділу 17

Клас 4

4111А

4112А

Усього по групі 411

4121А

4122А

Усього по групі 412

Усього по розділу 41

4211А

4212А

Усього по групі 421

4221А

4222А

4223А

4224А

Усього по групі 422

4231А

4232А

4233А

4234А

Усього по групі 423

4241А

4242А

4243А

4244А

Усього по групі 424

4251А

4252А

4253А

4254А

Усього по групі 425

Усього по розділу 42

4311А

4312А

Усього по групі 431

4321А

4322А

Усього по групі 432

Усього по розділу 43

4411А

4412А

Усього по групі 441

4421А

4422А

Усього по групі 442

4431А

4432А

Усього по групі 443

4441А

4442А

Усього по групі 444

Усього по розділу 44

4611А

4612А

Усього по групі 461

Усього по розділу 46

4999А

Активи - усього

Клас 2

2111П

2121П

2122П

2123П

Усього по групі 212

2131П

2141П

2151П

2152П

2153П

Усього по групі 215

2161П

Усього по розділу 21

2211П

2212П

Усього по групі 221

2221П

2222П

Усього по групі 222

2231П

2232П

Усього по групі 223

Усього по розділу 22

2311П

2312П

Усього по групі 231

2321П

2322П

Усього по групі 232

Усього по розділу 23

2411П

2421П

Усього по розділу 24

Клас 3

3111П

3112П

3113П

Усього по групі 311

3121П

3122П

Усього по групі 312

3131П

3132П

Усього по групі 313

3141П

3142П

Усього по групі 314

3151П

3152П

Усього по групі 315

3161П

Усього по розділу 31

3311П

3321П

Усього по розділу 33

3411П

3412П

Усього по групі 341

3421П

3422П

Усього по групі 342

Усього по розділу 34

3511П

3512П

3513П

3514П

Усього по групі 351

3521П

3522П

Усього по групі 352

3531П

3532П

Усього по групі 353

3541П

3542П

Усього по групі 354

3551П

3552П

3553П

3554П

Усього по групі 355

Усього по розділу 35

3611П

3621П

Усього по розділу 36

3711П

3712П

3713П

3714П

3715П

3716П

Усього по групі 371

3721П

3722П

Усього по групі 372

Усього по розділу 37

3811П

3812П

Усього по групі 381

3821П

Усього по розділу 38

3911П

3991П

3992П

3993П

3994П

Усього по групі 399

Усього по розділу 39

Клас 4

4111П

4112П

Усього по групі 411

4121П

4122П

Усього по групі 412

Усього по розділу 41

4211П

4212П

Усього по групі 421

4221П

4222П

4223П

4224П

Усього по групі 422

4231П

4232П

4233П

4234П

Усього по групі 423

4241П

4242П

4243П

4244П

Усього по групі 424

4251П

4252П

4253П

4254П

Усього по групі 425

Усього по розділу 42

4311П

4312П

Усього по групі 431

4321П

4322П

Усього по групі 432

Усього по розділу 43

4411П

4412П

Усього по групі 441

4421П

4422П

Усього по групі 442

4431П

4432П

Усього по групі 443

4441П

4442П

Усього по групі 444

Усього по розділу 44

4611П

4612П

Усього по групі 461

Усього по розділу 46

4999П

Пасиви - усього

Бюджетні рахунки

Клас 7

7111А

7121А

7131А

7132А

Усього по групі 713

Усього по розділу 71

7211А

7221А

7231А

7232А

Усього по групі 723

Усього по розділу 72

6911КП

7921А

Результат

Клас 5

5111А

5112А

Усього по групі 511

5121А

5122А

Усього по групі 512

Усього по розділу 51

5911А

Результат - усього

Усього активи

Клас 6

6111А

6112П

6113П

6114П

Усього по групі 611

6121П

6122П

6123П

6124П

Усього по групі 612

Усього по розділу 61

6211П

6221П

Усього по розділу 62

6411П

6421П

Усього по розділу 64

7131П

7132П

Усього по розділу 71

7231П

7232П

Усього по розділу 72

7911КА

7921П

Усього по розділу 79

Результат

Клас 5

5111П

5112П

Усього по групі 511

5121П

5122П

Усього по групі 512

Усього по розділу 51

5911П

Результат - усього

Усього пасиви

Доходи бюджету - усього

Видатки бюджету - усього

Результат - усього

Рахунки управлінського обліку

8111П

8112П

Усього по групі 811

8121П

8122П

8123П

Усього по групі 812

8131П

8132П

Усього по групі 813

Усього по розділу 81

8211А

8212А

8213А

Усього по групі 821

8221А

8222А

Усього по групі 822

8231А

8232А

Усього по групі 823

8241А

8242А

Усього по групі 824

8311А

8312А

Усього по групі 831

8911КА

8921КП

Усього по розділу 89

Управлінський облік - усього

Позабалансові рахунки

Клас 9

9081П

9082П

Усього по групі 908

9091П

9093П

Усього по групі 909

9111П

9112П

9113П

9114П

9115П

9116П

9117П

9118П

Усього по групі 911

9121П

9122П

9123П

9124П

9125П

9126П

9127П

9128П

Усього по групі 912

9131П

9132П

9133П

9134П

Усього по групі 913

9141П

9142П

9143П

9144П

Усього по групі 914

Усього по розділу 91

9211П

9212П

9213П

9214П

9215П

9216П

9217П

9218П

Усього по групі 921

9221П

9222П

9223П

9224П

9225П

9226П

9227П

9228П

Усього по групі 922

9231П

9232П

Усього по групі 923

9241П

9242П

Усього по групі 924

9251П

9261П

9262П

9263П

9264П

Усього по групі 926

Усього по розділу 92

9311А

9312А

9313А

9314А

Усього по групі 931

9321П

9322П

9323А

9324А

Усього по групі 932

Усього по розділу 93

9411П

9412П

9413П

9414П

Усього по групі 941

9421П

9422П

9423П

9424П

Усього по групі 942

Усього по розділу 94

9511П

9512П

9513П

9514П

Усього по групі 951

9521П

9522П

9523П

9524П

Усього по групі 952

Усього по розділу 95

9811А

9812А

Усього по групі 981

9821П

9841А

9891А

Усього по розділу 98

9911КА

9921КП

Усього по розділу 99

Позабалансові пасиви - усього

Позабалансові активи - усього

Позабалансовий контрактивний рах. - усього

Позабалансовий контрпасивний рах. - усього

Начальник управління (відділення)
Державного казначейства

Головний бухгалтерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
28.11.2000 № 119
(із змінами та доповненнями,
внесеними згідно
з наказами ДКУ
від 15.02.2001 № 16;
від 29.03.2001 № 42;
від 23.04.2001 № 57;
від 04.05.2001 № 70;
від 24.07.2001 № 127;
від 30.08.2001 № 150;
від 11.01.2002 № 2;
від 30.01.2002 № 15;
від 18.02.2002 № 27;
від 16.06.2002 № 114;
від 10.09.2002 № 171;
від 11.11.2002 № 211;
від 13.02.2003 № 27;
від 25.02.2003 № 42;
від 11.03.2003 № 50;
від 16.04.2003 № 88;
від 30.04.2003 № 99;
від 30.04.2003 № 100;
від 29.07.2003 № 150;
від 13.01.2004 № 1;
від 16.02.2004 № 24;
від 30.03.2004 № 59;
від 16.06.2004 № 101;
від 12.07.2004 № 116;
від 25.10.2004 № 184;
від 03.11.2004 № 193;
від 02.02.2005 № 21;
від 26.04.2005 № 77;
від 17.11.2005 № 208;
від 28.12.2005 № 245;
від 25.05.2006 № 146;
від 20.02.2007 № 48;
від 03.08.2007 № 154;
від 10.12.2007 № 225;
від 26.03.2008 № 98;
від 11.08.2008 № 326;
від 05.05.2009 № 188)

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

{У тексті Плану слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної казначейської служби України № 216 від 27.12.2013}

1. Активи

Змінення редакції

11

Кошти бюджетів в Національному банку України111

Кошти в НБУ до запитання
1111А1*

Єдиний казначейський рахунок

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


112

Інші рахунки Казначейства України в НБУ
1121А

Рахунок Казначейства України в НБУ для виплати готівкових коштів
1122А

Інші рахунки Казначейства України в НБУ


12

Кошти бюджетів в інших банках121

Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")
1211А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в інших банках-резидентах
1212А

Кореспондентські рахунки Казначейства України в банках-нерезидентах122

Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках
1221А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фонду

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20081222А

Інші рахунки Казначейства України в установах банків
1223А

Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів
1224А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


123

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках
1231А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду
1232А

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків
1234А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду124

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011241А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011242А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

13

Розміщені депозити131

Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1311А

Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1312А

Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1313А

Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1314А

Прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
1315А

Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку132

Інші депозити державного бюджету
1321А

Інші короткострокові депозити державного бюджету
1322А

Інші середньострокові депозити державного бюджету
1323А

Інші довгострокові депозити державного бюджету
1324А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету
1325А

Інші депозити державного бюджету до запитання
1326А

Гарантійні депозити та грошове покриття в банках133

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1331А

Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1332А

Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1333А

Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1334А

Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
1335А

Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку134

Інші депозити місцевого бюджету
1341А

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету
1342А

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету
1343А

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету
1344А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету
1345А

Інші депозити місцевого бюджету до запитання


14

Цінні папери141

Цінні папери в активі державного бюджету
1411А

Цінні папери в активі державного бюджету142

Цінні папери в активі місцевого бюджету
1421А

Цінні папери в активі місцевого бюджету


15

Надані бюджетні кредити та позички

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.2003


151

Кредити, надані з державного бюджету
1511А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
1512А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
1513А

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091514А

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091515 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1516 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1517 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1518 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюдже152

Кредити, надані з місцевого бюджету
1521А

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1522А

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1523А

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091524А

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091525 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1526 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1527 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1528 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету153

Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021531А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021532А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20021533А

Короткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091534А

Довгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками

Введено наказом ДКУ № 188 від 05.05.20091535 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1536 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1537 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1538 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою154

Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 193 від 03.11.20041541А

Короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 101 від 16.06.20041542А

Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.20031543А

Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 50 від 11.03.20031544А

Середньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 101 від 16.06.20041545А

Короткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтам

Введено наказом ДКУ № 193 від 03.11.20041546 А

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету155

Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1551 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1552 А

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1553 А

Короткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1554 А

Довгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1555 А

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1556 А

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1557 А

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1558 А

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами


16

Інші активи161

Кошти державного бюджету в дорозі
1611А

Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі
1612А

Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі162

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
1621А

Активи загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1622А

Активи спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1623А

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України163

Інші активи державного бюджету
1631А

Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету
1632А

Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в банках

Введено наказом ДКУ № 77 від 26.04.2005


164

Кошти місцевого бюджету в дорозі
1641А

Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі
1642А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі165

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
1651А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011652А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011653А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011654А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


166

Інші активи місцевого бюджету
1661А

Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках
1662А

Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету167

Зобов'язання інших органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011671А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011672А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20011673А

Зобов'язання інших органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


168

Інші зобов'язання органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011681А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011682А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20011683А

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001

17

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002


171

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.20021711А

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002

2. Зобов'язання

21

Цінні папери, випущені в обіг211

Зобов'язання за векселями державного бюджету
2111П

Казначейські векселі видані212

Облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022121П

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022122П

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022123П

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002


213

Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами
2131П

Інші цінні папери державного бюджету214

Зобов'язання за векселями місцевого бюджету
2141П

Векселі органів місцевого самоврядування видані215

Облігації місцевого бюджету
2151

Короткострокові облігації місцевого бюджету
2152П

Середньострокові облігації місцевого бюджету
2153П

Довгострокові облігації місцевого бюджету216

Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами
2161П

Інші цінні папери місцевого бюджету217

Облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022171П

Короткострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022172П

Середньострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20022173П

Довгострокові облігації зовнішньої державної позики

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002

22

Кредити отримані221

Внутрішнє фінансування державного бюджету
2211П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2212П

Інші зобов'язання222

Зовнішнє фінансування державного бюджету
2221П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2222П

Інші зобов'язання223

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету
2231П

Кредити, не віднесені до інших категорій
2232П

Інші зобов'язання224

Зовнішнє фінансування місцевого бюджету
2241П

Кредити, не віднесені до інших категорій

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20012242П

Інші зобов'язання

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2001

23

Депозити отримані231

Депозити отримані державним бюджетом
2311П

Депозити, отримані державним бюджетом232

Депозити отримані місцевим бюджетом
2321П

Депозити, отримані місцевим бюджетом


24

Інші зобов'язання241

Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
2411П

Зобов'язання загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012412П

Зобов'язання спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


242

Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
2421П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012422П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012423П

Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012424П

Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


243

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012431П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012432П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20012433П

Зобов'язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


244

Інші зобов'язання органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012441П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012442П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20012443П

Інші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштами

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001

3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Кошти бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


311

Кошти загального фонду державного бюджету
3111П

Надходження до загального фонду державного бюджету
3112П

Загальний фонд державного бюджету
3113П

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету312

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3121П

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3123П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013124П

Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою

Введено наказом ДКУ № 27 від 13.02.20033125П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Вводиться в дію з 01.01.2009 року


313

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету
3131П

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
3132П

Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету314

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013141П

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013142П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013143П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013144П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003


315

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013151П

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3152П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3153П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013154П

Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003


316

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20013161П

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

32

Кошти, залучені до бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


321

Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083211П

Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083212П

Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


322

Кредити, отримані державним бюджетом, та кошти, направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083221П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083222П

Рахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення

ДКУ № 326 від 11.08.20083223П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083224П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


323

Інші кошти, залучені до державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083231П

Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083232П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


324

Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083241П

Кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083242П

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


325

Кредити, отримані місцевими бюджетами, та кошти, направлені на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083251П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083252П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083253П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083254П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


326

Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083261П

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083262П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


327

Кошти державного бюджету, розміщені на депозит
3271 П

Кошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3272 П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту328

Кошти місцевих бюджетів, розміщені на депозит
3281 П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3282 П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту


33

Кошти, які підлягають розподілу331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3311П

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами332

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3321П

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету


34

Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету341

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу
3411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
3412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету342

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету


35

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001


351

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету
3511П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету
3512П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету
3515П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023516П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002


352

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013521П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
3522П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
3523П

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013524П

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013525П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023526П

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджет

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002


353

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету
3531П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету
3532П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету354

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013541П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету
3542П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
3543П

Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013544П

Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20013545П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20073546П

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 48 від 20.02.2007


355

Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках
3551П

Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3552П

Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3553П

Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках
3554П

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках


36

Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.2004


361

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.20043611П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20083612П

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008


362

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

Введено наказом ДКУ № 184 від 25.10.20043621П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.20083622П

Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 98 від 26.03.2008

37

Рахунки інших клієнтів та банків371

Рахунки інших клієнтів
3711П

Інші рахунки клієнтів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 59 від 30.03.20043712П

Рахунки інших клієнтів Казначейства України
3713П

Кошти одержувачів коштів державного бюджету в розрахунках
3714П

Кошти інших клієнтів Казначейства України в розрахунках
3715П

Рахунки для обліку коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя та розпорядників коштів цих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023716П

Рахунки для обліку коштів районних, міських, селищних і сільських бюджетів та розпорядників коштів цих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 15 від 30.01.20023717П

Рахунки державних позабюджетних фондів

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013718П

Рахунки для обліку коштів від приватизації майна

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20073719 П

Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування372

Рахунки інших банків
3721П

Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро")
3722П

Гарантійні депозити та грошове покриття банків373

Депозитні рахунки розпорядників коштів бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033731П

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033732П

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20033733П

Інші депозитні рахунки

Введено наказом ДКУ № 88 від 16.04.20033734 П

Депозитні рахунки митних органів

Введено наказом ДКУ № 208 від 17.11.2005


374

Спеціальні рахунки інших клієнтів

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20063741П

Рахунки для обліку операцій з коштами фінансового резерву

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.2006

38

Рахунки за нез'ясованими сумами, несквитованими дебетовими сумами та інші транзитні рахунки381

Рахунки за нез'ясованими надходженнями
3811П

Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства України
3812П

Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових органів, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні382

Несквитовані дебетові суми
3821П

Несквитовані дебетові суми389

Інші технічні транзитні рахунки

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20013891П

Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20083892П

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

Введено наказом ДКУ № 171 від 10.09.2002

39

Рахунки органів Казначейства України391

Технічні рахунки органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.20023911П

Технічні рахунки управлінь Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002


392

Інші рахунки органів фінансової системи

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013921П

Інші рахунки органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.20013922П

Інші рахунки фінансових органів

Введено наказом ДКУ № 70 від 04.05.2001


393

Рахунки Казначейства України для інших операцій
3931П

Рахунки Казначейства України за операціями з придбання іноземної валюти399

Інші транзитні рахунки органів Казначейства України
3991П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3992П

Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ
3993П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП
3994П

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у ВПС ДКСУ


4. Розрахунки

41

Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету411

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду
4111АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до загального фонду державного бюджету
4112АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального фонду державного бюджету412

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду
4121АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
4122АП

Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду державного бюджету


42

Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів421

Взаємні розрахунки з державним бюджетом
4211АП

Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях загального фонду місцевого бюджету
4212АП

Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального фонду місцевого бюджету422

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами
4221АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального фонду
4222АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду
4223АП

Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях спеціального фонду
4224АП

Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду423

Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами
4231АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях загального фонду
4232АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками загального фонду
4233АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях спеціального фонду
4234АП

Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками спеціального фонду424

Розрахунки управлінь Казначейства України
4241АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
4242АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
4243АП

Розрахунки управлінь Казначейства України по надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів
4244АП

Розрахунки управлінь Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів425

Розрахунки відділень Казначейства України
4251АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
4252АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками загального фонду місцевих бюджетів
4253АП

Розрахунки відділень Казначейства України по надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів
4254АП

Розрахунки відділень Казначейства України за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів


43

Розрахунки за цінними паперами бюджетів

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


431

Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014311АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014312АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


432

Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014321АП

Розрахунки за цінними паперами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20014322АП

Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001

44

Інші розрахунки441

Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету
4411АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084412АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


442

Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014421АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014422АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014423АП

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


443

Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014431АП

Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20014432АП

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


444

Розрахунки за централізованими проплатами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084441АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084442АП

Розрахунки за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


445

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014451АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014452АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014453АП

Інші внутрісистемні розрахунки

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20024455АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084456АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


446

Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014461АП

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014462АП

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 57 від 23.04.20014465АП

Інші розрахунки по виконанню загального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20084466АП

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


447

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
4471АП

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України


46

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки461

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету
4611АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету
4612АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету462

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету
4621АП

Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету
4622АП

(контррахунок) Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти місцевого бюджету


49

Інші технічні розрахунки499

Інші технічні розрахунки
4999АП

Інші технічні розрахунки


5. Результат виконання бюджету

51

Результат виконання бюджету511

Результат виконання державного бюджету
5111АП

Результат виконання загального фонду державного бюджету
5112АП

Результат виконання спеціального фонду державного бюджету512

Результат виконання місцевого бюджету
5121АП

Результат виконання загального фонду місцевого бюджету
5122АП

Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету


59

Контррахунок за результатом виконання бюджету591

Контррахунок за результатом виконання бюджету
5911АП

Контррахунок за результатом виконання бюджету


6. Доходи бюджету

61

Доходи бюджету611

Доходи державного бюджету
6111П

Доходи загального фонду державного бюджету
6112П

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
6113П

Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
6114П

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету612

Доходи місцевого бюджету
6121П

Доходи загального фонду місцевого бюджету
6122П

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Введено наказом ДКУ № 42 від 29.03.20016123П

Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами
6124П

Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету


62

Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами621

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
6211П

Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами622

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
6221П

Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету


64

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів641

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
6411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20016412П

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001


642

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
6421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.20016422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Введено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001

69

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів691

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
6911КП

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів


7. Видатки бюджету

71

Видатки державного бюджету711

Видатки загального фонду державного бюджету
7111А

Видатки загального фонду державного бюджету712

Видатки спеціального фонду державного бюджету
7121А

Видатки спеціального фонду державного бюджету713

Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення
7131АП

Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення
7132АП

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення


72

Видатки місцевого бюджету721

Видатки загального фонду місцевого бюджету
7211А

Видатки загального фонду місцевого бюджету722

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
7221А

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету723

Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення
7231АП

Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення
7232АП

Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення


79

Контррахунок за операціями за видатками бюджету АП791

Контррахунок за видатковими операціями
7911КА

Контррахунок за видатковими операціями792

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення
7921АП

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення


8. Управлінський облік

81

Кошти бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.2005


811

Кошти державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068111П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068112П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

Введено наказом ДКУ № 146 від 25.05.20068113П

Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.20078114П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

Введено наказом ДКУ № 154 від 03.08.2007


812

Кошти державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038121П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038122П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038123П

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038124П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038125П

Отримані кошти спеціального фонду державного бюджету не забезпечені плановими показниками

Введено наказом ДКУ № 150 від 29.07.20038126П

Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)8127П

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)

рупу рахунків 813 8 класу розділу 81 вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 105 від 16.04.2014}


814

Кошти місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038141П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038142П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

82

Асигнування та кошти, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


821

Кошти державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038211А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038212А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038213А

Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038214А

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038215А

Кошти загального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)8216А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

Уводиться в дію з 01.01.2008 (наказ ДКУ від 10.12.2007 № 225)


822

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038221А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038222А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


824

Асигнування державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.20058241А

Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.20058242А

Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими управліннями Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 21 від 02.02.2005


825

Кошти місцевих бюджетів, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038251А

Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038252А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

83

Кошти, передані іншим бюджетам831

Кошти, передані органами Казначейства України місцевим бюджетам
8311А

Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
8312А

Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя832

Кошти, передані іншим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
8321А

Кошти, передані із загального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
8322А

Кошти, передані із спеціального фонду місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами


84

Розрахунки, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


841

Розрахунки, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038411П

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038412П

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


842

Розрахунки, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038421П

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038422П

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, отримані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

85

Розрахунки, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


851

Розрахунки, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038511А

Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038512А

Розрахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету, передані

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


852

Розрахунки, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038521А

Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20038522А

Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003

86

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, які обслуговуються органами Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


861

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018611П

Кошти, отримані державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


862

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018621А

Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


863

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018631П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


864

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018641П

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


865

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018651А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані вищестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


866

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.20018661А

Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, передані нижчестоящим органам Казначейства України

Введено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001


867

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
8671 П

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані868

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані
8681 А

Кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані


87

Операції з фінансування

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


871

Цінні папери держави, розміщені

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018711А

Розміщені короткострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018712А

Розміщені середньострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018713А

Розміщені довгострокові облігації державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018714А

Розміщені інші цінні папери державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


872

Кошти отримані державним бюджетом

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018721П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028722П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028723П

Інші кошти, отримані до загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028724П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028725П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028726П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028727П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028728П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.2002


873

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018731А

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.20018732А

Кошти, направлені на погашення кредитів державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


874

Кошти отримані місцевим бюджетом

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20028741П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджету від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028742П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення/пред’явлення цінних паперів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028743П

Інші кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028744П

Інші кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджет

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028745П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028746П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від залучених кредитів Національного банку України

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028747П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.20028748П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

Введено наказом ДКУ № 27 від 18.02.2002


875

Кошти, направлені до бюджету розвитку і на придбання/ погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету
8751А

Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов’язань місцевого бюджету
8752А

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету
8753 А

Кошти, направлені до бюджету розвитку місцевого бюджету876

Надходження до державного бюджету від операцій з депозитами
8761 П

Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від повернення з депозиту
8762 П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від повернення з депозиту877

Надходження до місцевих бюджетів від операцій з депозитами
8771 П

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту
8772 П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту878

Витрати державного бюджету за операціями з депозитами
8781 А

Кошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит
8782 А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит879

Витрати місцевих бюджетів за операціями з депозитами
8791 А

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит
8792 А

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит


88

Ліміти органів Казначейства881

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
8811 П

Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами


89

Контррахунок за операціями управлінського обліку891

Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами
8911КА

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001


892

Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами
8921КП

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Введено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001

9. Позабалансовий облік

90

Пропозиції та інші планові показники

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


901

Бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089011П

Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089012П

Помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


907

Відкриті асигнування

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029071П

Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029072П

Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039073П

Відкриті асигнування на виконання програм загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029074П

Відкриті асигнування на виконання програм спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039075П

Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 245 від 28.12.2005
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.20079076П

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 245 від 28.12.2005
Змінено наказом ДКУ № 48 від 20.02.2007


908

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників коштів державного бюджету
9081П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029082П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029083П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029084П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 2 від 11.01.20029085П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049086П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049087П

Затверджені узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049088П

Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


909

Пропозиції про виділення асигнувань

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.20029091П

Пропозиції про виділення асигнувань загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 211 від 11.11.2002

91

Кошторисні призначення911

Кошторисні призначення за коштами державного бюджету
9111П

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
9112П

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
9113П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету
9114П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
9115П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039116П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039117П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039118П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.2003


912

Кошторисні призначення з місцевих бюджетів
9121П

Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів
9122П

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
9123П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів
9124П

Зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
9125П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9126П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9127П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін
9128П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін913

Призначення з державного бюджету за планом асигнувань
9131П

Поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049132П

Зведені поточні призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049133П

Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049134П

Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049135П

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049136П

Зведені поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049137П

Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049138П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


914

Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань
9141П

Поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089142П

Зведені поточні призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089143П

Затверджені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089144П

Затверджені зведені призначення з загального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089145П

Поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089146П

Зведені поточні призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089147П

Затверджені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.20089148П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду місцевого бюджету за планом асигнувань, з урахуванням змін

Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008


915

Затверджені кошторисні призначення за коштами державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039151П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039152П

Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039153П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039154П

Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Введено наказом ДКУ № 42 від 25.02.20039155П

Затверджені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049156П

Затверджені зведені призначення з загального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049157П

Затверджені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.20049158П

Затверджені зведені призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Введено наказом ДКУ № 24 від 16.02.2004


916

Затверджені кошторисні призначення за коштами місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.20039161П

Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Введено наказом ДКУ № 99 від 30.04.200391