open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 119 від 28.11.2000

Про затвердження інструктивної бази

На виконання постанови Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 15.09.1999 N 1721 ( 1721-99-п )
"Про створення внутрішньої платіжної системи Державного
казначейства" та з метою переходу на нову систему бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах
функціонування ЄКР і ВПС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в
органах Державного казначейства (додається). План рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
(додається), Інструкцію по застосуванню Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
(додається), Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для
обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства (додається). 2. Начальникам структурних підрозділів 'Державного
казначейства України та його територіальних органів, починаючи з
1.01.2001 року організувати роботу щодо забезпечення ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання
державного бюджету відповідно до затвердженої нормативної бази. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного казначейства України Бердія М.Г. та
начальників структурних підрозділів Державного казначейства
України і його територіальних органів.
Голова О.І.Кірєєв
Затверджено

наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 р. N 119
Положення

про організацію бухгалтерського обліку і звітності

виконання державного та місцевих бюджетів в

органах Державного казначейства України
1. Загальні положення
1.1. Основні засади Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності
по виконанню державного та місцевих бюджетів в органах Державного
казначейства (далі Положення) розроблено на основі Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ),
діючого законодавства України, Указу Президента України "Про
державне казначейство України" від 27 квітня 1995 р. N 335/95
( 335/95 ), Положення про Державне казначейство, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України 31 липня 1995 р. N 590
( 590-95-п ), нормативно-правової бази бюджетного процесу, в т.ч.
нормативних актів Державного казначейства України, основних
принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.*
_______________
* Перелічені у пункті 1.1.3 терміни та визначення пояснюють
основні принципи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
_______________
* Перелічені у пункті 1.1.3 терміни та визначення пояснюють
основні принципи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Положення визначає і регулює в межах повноважень, наданих
Державному казначейству вищезазначеною нормативно-правовою базою,
єдиний методологічний та організаційний порядок ведення
бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного
казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів. 1.1.1. Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний,
управлінський облік, які грунтуються на єдиній теоретичній та
інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю
розрахунку даних. Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне
відображення всіх операцій органів Державного казначейства та
надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань,
результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних
бухгалтерського обліку складається фінансова звітність. Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про
доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і
фінансування бюджетів, а також підведення результатів виконання
бюджетів. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва
органів Державного казначейства оперативною фінансовою і
нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування,
управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання
бюджетних коштів. Управлінський облік ведеться органами Державного казначейства
для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи, зі
специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності. 1.1.2. Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства
- це складова системи обліку, що включає сукупність правил,
методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про
операції в органах Державного казначейства та передачі її
зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для
прийняття управлінських рішень. На основі даних бухгалтерського
обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів. Бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою
інформаційної системи органів Державного казначейства, за
допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними
рахунками в автоматизованому режимі. Операція в органах Державного казначейства - дія або подія
(може складатися з декількох складових), яка викликає зміни в
фінансових характеристиках виконання бюджетів. 1.1.3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в органах
Державного казначейства грунтуються на таких принципах: законність - звітність повинна відповідати правилам та
процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами; достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській
звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог
відповідних нормативних актів; повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню
бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації
на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків.
Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні
результати операцій органів Державного казначейства, яка може
впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та
достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова
політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать
виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці
правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної
оцінки операцій, подій та ситуацій; дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в
бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів,
що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку; прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на
початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за
станом на кінець попереднього звітного періоду; превалювання сутності над формою - операції обліковуються та
розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного
змісту, а не за їх юридичною формою; суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся
істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом.
Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може
вплинути на економічні рішення користувачів звітності; доречність - корисність інформації для підготовки та
прийняття економічних рішень; відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо
зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво
відображати операції з необхідними поясненнями в записках.
Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має
бути чітко викладена і зрозуміла для користувача; сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування
обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового
обгрунтування і розкриття у фінансових звітах. правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та
процедур; обережність - обгрунтована, розсудлива оцінка фактів; незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років
(звітних періодів); співставність - можливість визначення тенденцій виконання
бюджету через співставлення інформації, що міститься у
бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу; своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів
законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення,
здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо
складання бюджету, тощо, та інших користувачів; безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з
того, що процес виконання бюджетів є постійним; консолідація - складання зведеної фінансової звітності про
виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства
України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі
бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними
розрахунками; окреме відображення активів та пасивів - цей принцип
передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і
відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або
пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками),
технічних та транзитних рахунків. 1.1.4. Основним завданням системи бухгалтерського обліку
Державного казначейства по виконанню бюджетів є: - додержання принципів обліку і звітності, викладених в
п.1.1.3 цього Положення; - своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за
відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню
бюджетів, які здійснюються на підставі первинних документів
клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів,
електронних документів та внутрішніх документів Державного
казначейства, складених згідно з діючим законодавством, підписаних
уповноваженими особами клієнтів, органу стягнення та Державного
казначейства; - щоденне завершення та звірку всіх облікових процесів,
регістрів та документів, в тому числі пов'язаних з надходженням та
перерахуванням коштів по системах міжбанківських електронних
платежів і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;
складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку
відповідності даних аналітичного обліку даним балансу; - достовірне відображення в обліку і звітності руху
використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання
об'єктивної і порівняльної інформації про стан зобов'язань,
активів, результатів виконання бюджетів, в тому числі в розрізі
окремих органів Державного казначейства. План рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні
документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності є обов'язковим для виконання всіма органами державного
казначейства. 1.1.5. Повнота та достовірність операцій в обліку можливі
тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів
Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил
бухгалтерського обліку без будь-яких відхилень, з урахуванням
реальної оцінки операцій і подій. Система бухгалтерського обліку повинна надавати можливість
прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету шляхом
порівняння показників балансу з показниками, затвердженими в
бюджетах та аналізу їх динаміки. 1.1.6. Користувачами економічної інформації бухгалтерського
обліку є: - внутрішні (органи Державного казначейства та їх структурні
підрозділи) - з метою планування, оцінки та контролю за щоденними
операціями органів Державного казначейства, а також для управління
бюджетними коштами; - зовнішні (Міністерство фінансів України та його органи,
інші органи законодавчої і виконавчої влади - з метою оцінки
минулих та майбутніх результатів виконання державного та місцевих
бюджетів).
1.2. Облікова політика Державного казначейства Облікова політика Державного казначейства - це сукупність
визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і
процедур, що використовуються Державним казначейством для
складання та подання фінансової звітності про виконання бюджетів. 1.2.1. Вимоги основних положень облікової політики в органах
Державного казначейства. Облікова політика системи органів
Державного казначейства базується на основних принципах
бухгалтерського обліку, зазначених у пункті 1.1.3, яких органи
Державного казначейства повинні дотримуватися при веденні рахунків
і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності. Органи Державного казначейства ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у валюті України. Операції в
іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за
курсом Національного банку України на дату здійснення операції або
складання звітності. Операції повинні бути відображені в обліку в тому звітному
періоді, в якому вони були здійснені. 1.2.2. Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і
контролю активних операцій, мобілізованих Державним казначейством
ресурсів та інших пасивних операцій грунтується на відповідних
нормативних документах Державного казначейства України. Облікова
політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів,
якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості. Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів за якою статті
фінансової звітності мають визнаватися й обліковуватися у балансі
та звіті про виконання бюджету. Активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в
обліку таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які
потенційно загрожують фінансовому становищу бюджету, на наступні
звітні періоди. Активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю
їх придбання чи виникнення (за первісною або поточною вартістю). Процедури бухгалтерського обліку повинні виключати можливість
здійснення взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним
законодавством) активів та зобов'язань, або доходів та видатків як
у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме: - позик, депозитів й іншої кредиторської і дебіторської
заборгованості юридичних та фізичних осіб; - позик, депозитів та іншої кредиторської і дебіторської
заборгованості одних і тих же юридичних та фізичних осіб, що
враховуються в різних валютах з різними строками погашення; - депозитів та позик, наданих під заставу депозиту, якщо інше
не визначене відповідними законодавчими актами. 1.2.3. Зміни в обліковій політиці в органах Державного
казначейства. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив
на показники звітного або майбутніх періодів, повинні бути описані
із зазначенням їх причин і змін. Не вважається зміною в обліковій політиці: - нова облікова політика щодо операцій, які не є суттєвими; - нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по
суті від попередніх і не здійснювалися раніше. Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з
часу їх виникнення.
1.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій по
виконанню бюджетів органами Державного казначейства у первинних
документах, збереження протягом установленого строку оброблених
документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе
керівник органу, який здійснює керівництво органом Державного
казначейства відповідно до нормативно-правової бази. Керівники органів Державного казначейства зобов'язані
створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського
обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами
правомірних вимог служби бухгалтерського обліку щодо дотримання
порядку оформлення та обліку первинних документів. Правила ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів,
порядок складання та подання звітності про виконання бюджетів
розробляється Управлінням методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України.
1.4. Основні функції служби бухгалтерського обліку Організація роботи бухгалтерської служби будується за
принципом створення єдиного бухгалтерського підрозділу та надання
працівникам прав відповідальних виконавців, яким доручається
особисто підписувати документи за визначеною групою операцій, за
виключенням операцій, які потребують додаткового контролю. Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь
якого структурного підрозділу, якщо це передбачено їх
функціональними (посадовими) обов'язками. Всі працівники, які
виконують операції з бухгалтерського обліку, з питань ведення
бухгалтерського обліку підпорядковуються головному бухгалтеру
органу Державного казначейства або іншій посадовій особі, що
очолює бухгалтерську службу (далі - головному бухгалтеру). 1.4.1. Головний бухгалтер у своїй роботі керується цим
положенням, нормативними актами Державного казначейства України,
іншими законодавчими та нормативними актами України, що
регламентують бюджетний процес в Україні. Головний бухгалтер повинен забезпечити: - дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку; - контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх
операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються органами
Державного казначейства; - складання і подання внутрішнім та зовнішнім користувачам у
встановлені строки звітності. 1.4.2. Головний бухгалтер (його заступник) мають право
вимагати від підвідомчих органів забезпечення правильної
організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних
документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого
порядку прийняття і витрачання бюджетних коштів, а також має право
вимагати від будь якого органу Державного казначейства надання
пояснень, а за потреби й безпосередньо втручатися в його робочі
процедури, якщо отримані дані викликають сумнів. 1.4.3. Головний бухгалтер (його заступник) здійснює
організаційні заходи щодо впровадження в підвідомчих органах
казначейства та структурних підрозділах визначеної політики
бухгалтерського обліку та звітності. 1.4.4. На головного бухгалтера, який виконує організаційні,
контрольні функції, не можуть покладатися обов'язки керівника
органу за тимчасової його відсутності, а також обов'язки щодо
безпосереднього виконання бухгалтерських операцій. 1.4.5. Головний бухгалтер безпосередньо приймає участь у
формуванні служби бухгалтерського обліку.
2. Загальні правила ведення бухгалтерського обліку в

органах Державного казначейства
Бухгалтерський облік виконання бюджетів в органах Державного
казначейства ведеться безперервно. Для обмеження ризику при виконанні операцій по виконанню
бюджетів враховуються такі аспекти: 1) Розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснених
операцій: а) перелік операцій (ресурсні, розрахункові та інші); б) список осіб, уповноважених на підписання документів; в) обмеження щодо розпорядження активами; г) делегування повноважень. 2) Виконання операцій: технічна обробка; бухгалтерська
обробка та робочі вказівки. 3) Контроль операції: контроль повноважень; контроль
технічної та бухгалтерської обробки даних, обробки коду доступу до
обробки даних та після виявлення помилки. Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних
повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх
операцій, доказовість інформації, збереження її в електронному
вигляді, а також можливість здійснення подальшого контролю з
одержанням роздрукованої інформації на паперових носіях.
2.1. Первинні облікові документи Підставою для бухгалтерського обліку операцій по виконанню
бюджетів в органах Державного казначейства є первинні документи.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення
та можуть складатися у паперовій формі та/або у вигляді
електронних записів у формі, яка доступна для читання та виключає
внесення будь-яких змін. При електронному записі облікових
регістрів повинно бути забезпечено отримання таких документів на
паперових носіях. 2.1.1. Вимоги до первинних документів. Первинні документи як
у паперовій формі, так і у вигляді електронних записів
(непаперовій формі) для надання їм юридичної сили повинні мати
такі обов'язкові реквізити, які повинен перевірити відповідальний
виконавець до введення їх в систему: - назву документа (форми); - номер та дату складання документа; - назву установи, від імені якого складений документ; - місце складання документа; - назву отримувача коштів; - зміст операції (підставу для її здійснення); - суму операції (цифрами та прописом). Сума операції може
бути відображена цифрами, за відсутності на документі суми
прописом, якщо цей документ формується за допомогою програмного
забезпечення в автоматизованому режимі, або якщо це передбачено
нормативними актами Державного казначейства України; - номери рахунків за дебетом та кредитом; - назву банку, казначейства (отримувача та платника коштів) і
його номер коду; - підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та
правильність її оформлення з розшифровкою підписів (підтвердження
підпису на документі в електронному вигляді здійснюється за
допомогою електронного коду працівника або електронного підпису); - призначення платежу: назву товару (виконаних робіт, наданих
послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється
платіж (договір, рахунок, товарно-транспортний документ тощо) із
зазначенням його номера і дати, зазначення законодавчого акта,
яким передбачене право безспірного стягнення та безакцентного
списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт); - коди економічної класифікації видатків із зазначенням сум
(за визначеним форматом) при здійсненні видатків із бюджету або
перерозподілі бюджетних коштів; - коди бюджетної класифікації доходів та строк настання
платежу (у разі перерахування коштів до бюджету); - суму податку на додану вартість або напис "без податку на
додану вартість"; - на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення
розрахункового документа) відбиток печатки та підписи
відповідальних осіб платника або отримувача коштів; - зразки підписів та відбиток печатки, інші додаткові
реквізити - для окремих документів. Первинні документи як у паперовій формі, так і у вигляді
електронних записів, можуть мати й інші додаткові реквізити. Використання факсиміле при вчиненні підпису, виправлення і
підчистки у розрахункових документах не допускаються та органами
Державного казначейства до виконання не приймаються. Внесення
виправлень до первинних документів не допускаються, крім випадків
встановлених розпорядчими документами Державного казначейства
України. Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є
недійсними і не можуть бути підставою для відображення в
бухгалтерському обліку. Списання коштів з рахунку клієнта за розпорядженням його
власника здійснюється за дорученням клієнта протягом 10-ти
календарних днів з дня його виписки. День заповнення не
враховується. Операції органів Державного казначейства, які здійснюються
без участі документів клієнтів, оформляються органом Державного
казначейства згідно вимог цього положення та процедур з
бухгалтерського обліку. Розрахункові документи, на підставі яких в органах Державного
казначейства здійснюється перерахування коштів з одних рахунків на
інші, повинні мати дату проведення та підписи посадових осіб
органу Державного казначейства, які оформили та перевірили
документ; документи, що підлягають додатковому контролю - підпис
виконавця, на якого покладено обов'язок здійснювати первинний
контроль операцій. На розрахунковому документі у день його отримання органом
Державного казначейства і не прийнятого ним до виконання, на
зворотній стороні документа робиться напис про причину повернення
без виконання за підписами головного бухгалтера (його заступника)
та виконавця з проставленням штампу органу Державного
казначейства. Всі операції органів Державного казначейства повинні
оформлятися відповідними документами і вміщувати інформацію про
характер операції та бути підставою для відображення операцій в
обліку. 2.1.2. Для безготівкових перерахувань за рахунками
використовуються меморіальні документи. До їх складу входять
меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги -
доручення, акредитиви, векселі, інкасові доручення
(розпорядження), розпорядження операційному відділу (фінансове
розпорядження), чеки тощо. Меморіальні ордери повинні містити всі необхідні реквізити:
номер меморіального ордеру, дата і місце складання, номер рахунку
по дебету та кредиту, назву банку, органу Державного казначейства,
що обслуговує платника та одержувача коштів, суму цифрами та
прописом, ідентифікаційний код, короткий зміст проведеної
операції. Документальним підтвердженням часткової оплати розрахункових
документів є меморіальні ордери, які виписуються відповідальним
працівником у двох примірниках та на зворотній стороні первинного
документу проставляється помітка про часткову оплату. Електронні документи - розрахункові документи, повідомлення
визначеного формату, які містять встановлені реквізити і несуть
інформацію про перерахування коштів у вигляді файлу при передачі
електронною поштою. 2.1.3. Прийом та оплата документів здійснюється за наступною
схемою: - перевірка первинного документу на правильність складання; - повідомлення (підтвердження) особи, що надала первинний
документ про його прийом до виконання або відхилення; - виконання дій, вказаних у первинному документі із записами
в облікових регістрах; - складання звіту про виконання операцій; - передача звіту про виконання операцій ініціатору операції
та/або вказаній ним особі (особам); - отримання, при необхідності, повідомлення від ініціатора
операції про прийом ним звіту (протокол підтвердження). Якщо підписи, відбиток печатки на документі викликають
сумнів, орган Державного казначейства не приймає до виконання
платіжне доручення та не несе ніякої відповідальності за такий
документ. 2.1.4. Орган Державного казначейства не несе
відповідальності: - за правильність даних арифметичних підрахунків в
розрахункових документах клієнтів; - від сплати платіжного доручення з підробленими підписами,
печаткою або текстом в розрахункових документах клієнтів, якщо не
буде доказана вина органу Державного казначейства. 2.1.5. Порядок проведення операцій на рахунках у національній
валюті та іноземній валюті регулюється діючим законодавством
України. Від клієнта приймаються до виконання доручення тільки в
межах наявних коштів на його рахунку, за винятком доручень на
перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових
платежів та внесків до державних цільових фондів, які приймаються
незалежно від наявності коштів на рахунках клієнта. Такі
доручення, при відсутності коштів на рахунках, враховуються на
відповідному позабалансовому рахунку. Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунків
клієнтів здійснюється у випадках, передбачених діючим
законодавством України, а також за рішенням суду, арбітражного
суду та виконавчими написами нотаріусів. У разі недостатності
коштів на рахунках клієнтів, документ на безспірне стягнення
враховується на відповідному позабалансовому рахунку. 2.1.6. Орган Державного казначейства приймає документи від
клієнтів протягом операційного дня, час якого регламентується
режимом його роботи в договорі на розрахункове обслуговування. Кошти списуються з рахунку платника тільки на підставі
першого примірника розрахункового документа, крім гарантованих
доручень. У разі накладення арешту на кошти юридичної особи, виконавцем
припиняється списання коштів за розпорядженням власника рахунку, в
т.ч. на потреби установи (організації) та виплату заробітної плати
і прирівняних до неї платежів (за винятком платежів до бюджету та
внесків до державних цільових фондів). Взаємні претензії за розрахунками між платником та
одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному
порядку без участі Державного казначейства. Всі первинні розрахункові документи за поточний день
підлягають підрахунку з отриманням підсумків, які звіряються з
даними щоденного балансу. За своєчасне складання первинних документів і достовірність
інформації, яка міститься в них, а також за їх передачу в
обумовлені терміни за призначенням відповідальність несуть особи,
які склали та підписали ці документи. Відповідальний виконавець своєчасно доводить до відома
клієнтів інформацію щодо змін в інструкціях, яка їх стосується, та
надає консультації згідно діючого законодавства з питань
розрахункового обслуговування. Керівники органів Державного казначейства вживають всіх
необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та
непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і
регістрах бухгалтерського обліку. Первинні документи та облікові регістри повинні складатися
українською мовою або іншою мовою відповідно до Закону України
"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ). 2.1.7. Відповідальність за своєчасне складання первинних
документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за
правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть
особи, які склали і підписали ці документи (регістри). Відповідальність за прийняття документів, які суперечать
діючому законодавству, несуть особи, які їх ініціювали та
підписували. Керівник органу Державного казначейства несе відповідальність
за проведення документів, що суперечать діючому законодавству, і
які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора. Державне казначейство України самостійно визначає порядок
формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів
і звітів для всіх органів Державного казначейства, що забезпечують
їх сувору схоронність. 2.1.8. У разі зберігання первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку на електронних носіях інформації органи
Державного казначейства зобов'язані зберігати їх копії на
паперових носіях на вимоги інших учасників операцій, а також
контролюючих та правоохоронних органів. Вилучення первинних документів, облікових регістрів та звітів
здійснюється тільки за постановою уповноважених державних органів
відповідно до чинного законодавства України. Вилучення
оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під
розписку відповідальній службовій особі. В присутності представників органів, які здійснюють
вилучення, відповідні службові особи мають право зняти копії
документів та зобов'язані скласти реєстр документів, що
вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. Копії
вилучених документів та протоколів (актів) зберігаються в окремій
справі. При вилученні первинного документа складається акт або
протокол вилучення у двох примірниках за підписами керівника
органу Державного казначейства (заступника керівника органу
Державного казначейства), головного бухгалтера (заступника
головного бухгалтера) та представника установи, для якої
вилучається документ. В акті або протоколі повинно бути точно
вказано, за чиєю вимогою та дозволом проводиться вилучення і який
документ вилучається. Перший примірник акта чи протоколу видається
уповноваженому представнику. Якщо вилучені документи
відправляються поштою, акт складається без підпису представника
установи, яка надіслала вимогу, а до акта додається поштова
квитанція про відправлення. Якщо вилучаються томи документів, що не оформлені належним
чином (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в
присутності представників органів, за зверненням яких проводиться
вилучення, відповідні службові особи можуть дооформити ці томи
(зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати,
засвідчити своїм підписом та печаткою). У разі повернення представниками уповноважених органів раніше
вилучених документів ці документи приймаються під розписку
відповідною службовою особою та разом із рішенням про повернення
підшиваються до тих самих томів, з яких були вилучені. У разі втрати або знищення первинних документів, облікових
регістрів і звітів керівник органу Державного казначейства
письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом
призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і
розслідування причин їх зникнення або знищення. Результати роботи комісії оформляються актом, який
затверджується керівником органу Державного казначейства. Копія
акта подається до вищестоящого органу в 10-денний строк із дати
підписання цього акта.
2.2. Регістри синтетичного та аналітичного обліку Бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання основних
функцій: - запис інформації про операції по виконанню бюджетів, що
здійснюються органами Державного казначейства, та можливість
відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу
та управління; - відображення детальної інформації про контрагентів кожної
операції та параметрів самих операцій для складання внутрішніх
звітів з метою аналізу та контролю. 2.2.1. Ведення агрегованого обліку забезпечується за
допомогою синтетичного обліку з використанням балансових рахунків
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів,
груп та балансових рахунків IV порядку Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
та забезпечує отримання інформації про операції, які виконуються
органом Державного казначейства і відображаються у фінансовій
звітності. В синтетичному обліку всі операції відображаються в грошовій
одиниці України. 2.2.2. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну
операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних
рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові
параметри, визначені окремими порядками Державного казначейства.
Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним
рахункам синтетичного обліку. 2.2.3. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій
- це носії спеціального формату у вигляді відомостей, книг,
журналів, карток обліку тощо. Їх призначення - хронологічне,
систематичне чи комбіноване накопичення, групування та
узагальнення інформації з первинних документів. Записи у регістрах бухгалтерського обліку здійснюються на
підставі первинних облікових документів в момент здійснення
операції. Відповідальність за правильність відображення операцій в
облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці
регістри. 2.2.4. Державне казначейство України розробляє та затверджує
форми регістрів обліку з урахуванням того, що регістри
синтетичного та аналітичного обліку повинні мати назву, період
реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки,
що дають змогу ідентифікувати осіб, які їх склали. Органи
Державного казначейства України ведуть такі обов'язкові облікові
регістри: оборотно-сальдовий баланс (щоденний баланс оборотів і
залишків за балансовими, бюджетними, позабалансовими рахунками та
рахунками управлінського обліку), особові картки (в тому числі, з
розподілом за кодами економічної класифікації видатків), сальдові
та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками за
формами, що додаються. У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються
обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом
і пасивом за кожним балансовим, бюджетним та позабалансовим
рахунками, а також за рахунками управлінського обліку з проміжним
підсумком за рахунками другого та третього порядків. В
оборотно-сальдовому балансі відображаються підсумки за кожним
класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками.
Правильність складання щоденного балансу оборотів та залишків
контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків
за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обов'язковою
умовою початку нового операційного дня в органі Державного
казначейства. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і
підписується керівником і головним бухгалтером або особами, які
ним уповноважені. 2.2.5. Перевірка тотожності даних аналітичних рахунків
відповідним рахункам синтетичного обліку обов'язково здійснюється
не рідше одного разу на місяць. Звірка аналітичного обліку з синтетичним проводиться
відповідальними виконавцями за приведеними вище балансовими та
позабалансовими рахунками перевірочної відомості з даними
відповідних рахунків оборотно-сальдового балансу. Свідченням проведеної звірки аналітичного обліку з
синтетичним (даних перевірочної відомості з балансом) - є підписи
посадових осіб органу Державного казначейства - головного
бухгалтера, його заступника. 2.2.6. Доступ до облікових регістрів повинен бути обмежений
особами, які визначені наказом органу Державного казначейства. 2.2.7. За операціями в іноземній валюті облік здійснюється у
грошовій одиниці України за діючим курсом НБУ на день здійснення.
Одночасно вказані записи здійснюються у валюті розрахунків і
платежів (за кожною валютою окремо). В аналітичному обліку операції в іноземній валюті ведуться в
подвійній оцінці: в іноземній валюті за її номіналом та в
гривневому еквіваленті за діючим курсом Національного банку
України.
2.3. План рахунків План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів органами Державного казначейства -
систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що
використовується для детальної та повної реєстрації всіх
фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової
звітності згідно з вимогами бюджетного процесу на відповідний
бюджетний рік. Порядок відкриття аналітичних рахунків в системі Державного
казначейства регламентується окремими інструкціями.
2.4. Правила надання виписок з рахунків клієнтів Виписки із рахунків клієнтів за формою, що додається
видаються відповідальними виконавцями представникам клієнта, або
через абонентські скриньки за довіреностями, оформленими підписами
та печаткою, які вимагаються органом Державного казначейства на
розрахункових документах згідно зразків підписів та відбитка
печатки. Без довіреності виписки надаються особам, які мають право
першого чи другого підпису за даним рахунком. Порядок та період
надання виписок із рахунків клієнтам обумовлюється в угодах на
розрахункове обслуговування при відкритті рахунку, та в
обов'язковому порядку станом на 1 січня звітного року. До виписок із рахунків додаються документи (їх копії) на
підставі яких здійснені записи по дебету та кредиту рахунку. На основних документах, що додаються до виписок, повинен
проставлятися штамп органу Держказначейства та календарний штамп
дати проведення документу по рахунку, якщо дата проведення
операції не співпадає із датою виписки документу. 2.4.1. Обов'язковими реквізитами виписок є: - номер рахунку; - дата здійснення останньої та поточної операції; - номер документу; - номер рахунку - кореспондента; - номер банку - кореспондента; - умовні цифрові позначення виду операції; - код валюти; - сума операції; - сума оборотів за дебетом і кредитом; - сума вступного залишку; - сума вихідного залишку; - реквізити органу Державного казначейства, який веде
рахунок; - можливі інші додаткові реквізити контрагентів в залежності
від можливостей програмного продукту. 2.4.2. Інформація про стан рахунків надається тільки
власникам, уповноваженим ним особам та державним органам, які
мають право на отримання цієї інформації згідно з чинним
законодавством. Станом на 1 січня клієнтам органів Державного казначейства
надаються виписки за всіма діючими рахунками (включаючи нульові
залишки), за даними яких органу Державного казначейства
підтверджуються залишки на рахунках на початок року по строку до 1
лютого. При неотриманні підтверджень протягом місяця залишок
коштів вважається підтвердженим. Порядок підтвердження залишків
необхідно передбачати в угодах на розрахункове обслуговування. 2.4.3. Про неправильно занесені записи в дебет чи кредит
рахунку суми, клієнт на протязі 5 операційних днів має повідомити
орган Державного казначейства. При неотриманні заперечень в цей
строк здійснені операції і залишок коштів вважається
підтвердженими. Дублікат виписки із рахунку видається клієнту тільки з
письмового дозволу керівника органу Держказначейства чи його
заступника за заявою, підписаною керівником та головним
бухгалтером клієнта, в якій вказується причина втрати виписки та
зазначається конкретна особа, якій довіряється отримати дублікат
виписки і проводиться зразок її підпису. Дублікат виписки
складається порядком дублювання (зняттям копії виписки із рахунку
відповідного клієнта в електронній мережі), який підписується
відповідальним виконавцем та головним бухгалтером чи його
заступником і завіряється відбитком печатки органу
Держказначейства, з відміткою зверху (Дублікат виписки за
"___"_______ 200_ р.). При видачі дублікату відбирається розписка
на заяві клієнта про одержання та здійснюється надпис про його
видачу на рахунку ("___"_______ 200_ р. виданий дублікат виписки)
і скріпляється підписом головного бухгалтера (його заступника).
Заяви на видачу дублікатів виписок підшиваються і зберігаються
окремо.
2.5. Порядок виправлення помилкових записів в бухгалтерському
обліку Порядок виправлення помилкових записів в бухгалтерському
обліку залежить від часу виявлення їх в регістрах. Виявлені помилки до заключення щоденного оборотно-сальдового
балансу, виправляються за рахунками зворотними записами, за якими
зроблені неправильні записи (методом зворотного сторно) та
проведенням правильних записів. В разі виявлення помилки за внутрішньоказначейськими
операціями складаються виправні меморіальні ордери в 4
примірниках, із яких: - перший служить підставою для бухгалтерського проведення; - другий та третій свідченням записів по дебету та кредиту
відповідних рахунків (при необхідності надається клієнту); - четвертий примірник використовується для внутрішнього
контролю і знаходиться в книзі виправних ордерів. В тексті виправного меморіального ордеру вказується коли і по
якому документу зроблений невірний запис, при цьому на четвертому
екземплярі ордеру здійснюється відмітка про реквізити
відповідального виконавця та контролера, винних в цій помилці.
Заяви (якщо такі поступили від клієнта) про неправильне
зарахування (списання коштів) мають зберігатися біля виправних
меморіальних ордерів в документах дня. Виправлення записів у
регістрах бухгалтерського обліку проводиться з відома головного
бухгалтера та за підписом особи, що їх здійснила. Проти
помилкового запису робиться напис "Сторновано" із вказівкою дати
виправного запису і номеру виправного ордеру, які завіряються
підписами головного бухгалтера чи його заступника та підписом
відповідального виконавця. Для складання достовірної звітності органам Державного
казначейства надається право щомісячно, в разі необхідності,
проводити коригуючі проводки. Помилкові записи, виявлені після складання щоденного
оборотно-сальдового балансу та місячного балансу, а також після 31
грудня, але до складання річного бухгалтерського звіту,
виправляються шляхом коригуючих проводок. Порядок та особливості
застосування коригуючих проводок встановлюються Державним
казначейством України. Даний порядок не розповсюджується на
рахунки клієнтів. По закінченні місяця (не пізніше 20 числа наступного місяця)
особові картки підлягають формуванню в розрізі балансових та
позабалансових рахунків, а також в календарній черговості по
відповідальних виконавцях з передачею їх в поточний архів. На
титульній сторінці пачки серед інших необхідних реквізитів
зазначаються номери рахунків четвертого порядку, місяць, рік та
термін їх зберігання.
З. Внутрішній казначейський контроль
Внутрішній казначейський контроль - це сукупність процедур,
які забезпечують достовірність та повноту інформації, яка
передається керівництву Державного казначейства, дотримання
положень нормативних актів при здійсненні операцій Державного
казначейства по виконанню бюджетів. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та
адміністративний (операційний) контролі. Система внутрішнього контролю, як і всі інші процедури, має
бути чітко документована. Документація за процедурами внутрішнього
контролю (у паперовій або електронній формі) повинна бути
доступною для користування працівниками. 3.1. Бухгалтерський контроль - це сукупність процедур, що
дають змогу забезпечити збереження активів бюджетів та
достовірність звітності, що складається на основі даних, отриманих
від підрозділів, які відповідають за проведення конкретних
операцій. Він включає: - заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення
операцій відповідно до їх економічної суттєвості; - продуктивність системи документообігу; - наявність нормативних документів, які передбачають
здійснення процедур, що забезпечують бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль повинен надавати можливість
впевнитися в тому, що: - операції проведені тільки з загального та/або спеціального
дозволу керівництва; - операції відображені та оцінені згідно з вимогами бюджетної
та облікової політики; - система аналітичного обліку дає змогу деталізовано
відстежувати використання ресурсів та рух активів бюджетів; - доступ до активів можливий тільки з дозволу керівництва
органу Державного казначейства.
3.2. Адміністративний контроль - це сукупність процедур,
згідно яких керівництво органу Державного казначейства делегує
свої повноваження зокрема: - ефективність, продуктивність та безпека процедур обробки
інформації; - наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та
відповідальність служб і працівників органу Державного
казначейства; - збереження цінностей та активів; - безпека працівників органу Державного казначейства. Адміністративний контроль передбачає перевірку правильності
фінансової операції до та після її проведення з метою забезпечення
її відповідності встановленим правилам. Адміністративний контроль дає змогу виявити ризики і вжити
ефективних заходів щодо них. До системи адміністративного контролю належать такі елементи: - організаційна структура Державного казначейства; - методи закріплення повноважень та обов'язків; - методи контролю, що застосовуються керівництвом для
проведення моніторингу результатів роботи, включаючи внутрішній
аудит; - принципи та практика у сфері трудових ресурсів; - система бухгалтерського обліку; - принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між
працівниками органу Державного казначейства таким чином, щоб жоден
працівник, або обмежена група працівників не змогли зосередити в
своїх руках всі необхідні для здійснення повної операції
повноваження (прийом, оплата, зберігання). Для цього операційний цикл будь-якої операції має передбачати
такі етапи: - дозвіл на операцію; - облік; - здійснення платежів; - контроль/аудит операцій.
3.3. Взаємозв'язок між системою внутрішнього контролю та
внутрішнім аудитом Внутрішній аудит - це незалежний підрозділ, який не бере
участі у виконанні операцій, а періодично здійснює перевірки та
оцінює: - адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього
контролю; - повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої
звітності; - дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; - відповідність регулятивним вимогам. Створення ефективної системи внутрішнього фінансового
контролю досягається шляхом оптимізації взаємовідносин та обміну
інформацією між внутрішнім контролем, зовнішніми та внутрішніми
аудиторами Державного казначейства.
3.4. Надання права підпису Право підпису розрахункових документів надається працівникам
органу Державного казначейства з оформленням спеціального
розпорядження керівника органу Державного казначейства, де
вказується прізвище, ім'я та по батькові працівника, його посада і
зразок підпису. Право контрольного підпису (без обмеження сумою операції) на
розрахункових документах, які підлягають додатковому контролю,
мають керівники та головні бухгалтери, їх заступники. Надання прав контрольного підпису посадовій особі не виключає
можливості виконання нею (крім головного бухгалтера) функцій
відповідального виконавця по визначеному колу операцій. В такому
випадку ним контролюються документи за операціями, які виконуються
іншими працівниками. Комплекти зразків підпису посадових осіб, які мають право
підпису на розрахункових документах, передаються під розписку
операційним і контролюючим працівникам та іншим службам, де
використовуються документи. Перелік операцій, які підлягають додатковому контролю,
визначається окремими порядками. Розрахункові документи за операціями, які підлягають
додатковому контролю, відповідальний виконавець передає у
необхідній кількості примірників контролюючому працівнику, який
перевіряє правильність оформлення операцій та переконується в
повній відповідності (тотожності) першого і інших примірників
документа, після чого підписує їх. Після додаткового контролю
платіжний документ направляється відповідальному виконавцю для
відображення операцій за відповідними рахунками.
3.5. Встановлення достовірності підписів. Для перевірки достовірності підписів посадових осіб органу
Державного казначейства на розрахункових документах, що
приймаються до виконання, відповідальні працівники повинні мати
зразки їх підписів. Перелік посадових осіб, які мають право підписувати первинні
облікові документи, затверджуються наказом відповідного органу
Державного казначейства. Контролери користуються своїми примірниками зразків підпису
працівників органу Державного казначейства та зразками підписів і
відбитків печаток клієнтів. Первинний контроль здійснюється відповідальним виконавцем
(бухгалтер, контролер), який виходячи із змісту наданих
документів, перевіряє правильність їх оформлення та правил
розрахунків. Після перевірки відповідності цим вимогам, документ
підписується відповідальним виконавцем. При цьому процедури
первинного контролю за окремими процедурами виконання бюджетів
встановлюються окремими порядками.
4. Звітність
4.1. Фінансова звітність Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система
взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають
фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний
період. Метою складання фінансової звітності є надання повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень. Основними формами фінансової звітності є: баланс, звіт про
виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів і примітки до
звітів (додатки залежно від потреб користувачів звітів). Потреби окремих користувачів (Державного казначейства
України, Міністерства фінансів України, податкових органів,
органів статистики) можуть бути задоволені шляхом встановлення
інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського
обліку органів Державного казначейства. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і
складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
4.1.1. Загальні вимоги до фінансової звітності Фінансова звітність складається на основі даних
бухгалтерського обліку. Фінансова звітність має включати інформацію, яка є суттєвою
та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів
безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших
принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до
них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною. Інформація повинна сприяти прийняттю правильних економічних
рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій,
підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім
того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні
періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного
казначейства. Органи казначейства складають консолідовану (зведену)
фінансову звітність, включаючи звітність підвідомчих органів по
виконанню державного та місцевих бюджетів. Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих
форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються
Державним казначейством України з урахуванням вимог Міністерства
фінансів України відповідно до особливостей процесу виконання
бюджету у поточному бюджетному році. Зміни даних фінансової звітності внаслідок допущених помилок,
що належать як до поточного, так і до минулого року (після
затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді,
в якому були виявлені помилки.
4.1.2. Інвентаризація активів та зобов'язань бюджетів: Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати
обов'язкова інвентаризація активів, зобов'язань, включаючи і облік
на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка. Відповідальність за організацію інвентаризації покладається
на керівника. Контроль за проведенням інвентаризації покладається
на внутрішній аудит. Об'єкти і строки проведення інвентаризації визначаються
керівником органу Державного казначейства, крім тих випадків, коли
проведення інвентаризації є обов'язковим, а також не раніше 1
жовтня звітного року перед складанням річної бухгалтерської
звітності. Для проведення інвентаризаційної роботи згідно з розпорядчим
документом керівника Державного казначейства створюються
інвентаризаційні комісії. За результатами інвентаризації органів Державного
казначейства вживають заходів щодо врегулювання виявлених
розбіжностей. У бухгалтерському обліку відображення інвентаризаційних
різниць здійснюється після затвердження керівником Державного
казначейства пропозицій інвентаризаційної комісії в тому місяці, в
якому вона була закінчена, але не пізніше звіту за грудень.
4.1.3. Коригуючі проведення Для складання достовірної звітності органам Державного
казначейства надається право щомісячно (при потребі) проводити
коригуючі проведення. В період складання річного бухгалтерського
звіту з метою включення всіх операцій у фінансову звітність та
виправлення помилкових записів минулого року можуть проводитися
коригуючі проведення. Особливості оформлення документів, перелік рахунків, порядок
та строки проведення коригуючих проведень встановлюється Державним
казначейством України.
4.1.4. Консолідація звітності органів Державного казначейства
та фінансових органів Правила складання консолідованої (зведеної) фінансової
звітності органами Державного казначейства визначається окремими
інструкціями, в яких передбачається: - мета консолідації; - процедурні питання консолідації; - відповідальність за достовірність консолідованої фінансової
звітності; - правила подання органами Державного казначейства звітів для
подальшої консолідації. Консолідовані (зведені) фінансові звіти складаються шляхом
послідовного об'єднання відповідних статей фінансових звітів
органів Державного казначейства. У процесі консолідації (зведення) виключаються рахунки, за
якими відображаються внутрішні розрахунки між органами Державного
казначейства.
4.1.5. Подання фінансових звітів. Органи Державного казначейства подають фінансову звітність
зовнішнім користувачам у межах діючого законодавства.
4.1.6. Відповідальність за достовірність фінансової
звітності. Фінансова звітність про виконання бюджетів підписується
керівником і головним бухгалтером органу Державного казначейства,
розглядається і затверджується у порядку, встановленому
документами, що регламентують бюджетний процес. Керівництво Державного казначейства несе відповідальність за
перекручування фінансової звітності, порушення строків її подання
та оприлюднення. Відповідальність за фінансову звітність органів Державного
казначейства, що ліквідуються (реорганізуються), включаючи облік
операцій по виконанню бюджетів, проведених у період ліквідації
органу казначейства, оцінку активів і зобов'язань бюджетів та
складання ліквідаційного балансу, покладається на ліквідаційну
комісію. Звітність органу Державного казначейства, що ліквідується
(реорганізується) надається Державному казначейству України за
окремою схемою.
4.1.7. Контроль за достовірністю звітів. Контроль за достовірністю звітності має поєднувати в собі
логічний та арифметичний контролі, а також звірку з іншими формами
звітності. Контроль за дотриманням правил відображення операцій органами
Державного казначейства у бухгалтерському обліку та звітності
здійснюється Державним казначейством України, державними
контролюючими органами.
4.2. Управлінська звітність Управлінська звітність - це звітність про стан та результати
діяльності органів Державного казначейства, яка використовується
керівництвом Державного казначейства України для планування,
контролю та прийняття відповідних управлінських і економічних
рішень. Метою управлінської звітності є надання можливості
оперативно управляти бюджетними ресурсами та оцінювати ризики. Порядок складання і формування управлінської звітності
встановлюється окремими порядками.
Начальник управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності О.О.Чечуліна

Ф. 7-1
Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками

на "___"____________ 20__ р.
------------------------------------------------------------ | N | Сальдо на початок| Обороти |Сальдо на кінець| |рахунка|------------------+--------------+----------------| | | дебет | кредит |дебет |кредит |дебет | кредит | |-------+--------+---------+------+-------+-------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------
Ф. 7-2
Сальдова відомість за аналітичними рахунками

на "___"__________ 20__ р.
---------------------------------------- | N | Сальдо | |рахунка |----------------------------| | | дебет | кредит | |---------+-------------+--------------| | | | | ----------------------------------------
Ф. 7-3
Особова картка за аналітичним рахунком __________
------------------------------------------------------------------ |Дата| Тип | N | Обороти | Сальдо | | |операції| документа |----------------------+------------| | | | |за дебетом|за кредитом|дебет|кредит| |----------------------------+----------+-----------+-----+------| | Разом по | | | | | | операції | | | | | |----------------------------+----------+-----------+-----+------| | Разом за день | | | | | |----------------------------+----------+-----------+-----+------| | Разом за | | | | | | місяць | | | | | |----------------------------+----------+-----------+-----+------| | Разом за рік | | | | | ------------------------------------------------------------------
Ф. 7-4

КФК КВК Код організації

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Особова картка за аналітичним рахунком __________
---------------------------------------------------------------------- |Дата| Тип | N |КЕКВ| Обороти | Сальдо | | |операції| документа | |----------------------+------------| | | | | |за дебетом|за кредитом|дебет|кредит| |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом по | | | | | | | операції | х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за день| х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за | | | | | | | місяць | х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за рік | х | | | | | ----------------------------------------------------------------------
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
Особова картка за аналітичним рахунком __________
---------------------------------------------------------------------- |Дата| Тип | N |КЕКВ| Обороти | Сальдо | | |операції| документа | |----------------------+------------| | | | | |за дебетом|за кредитом|дебет|кредит| |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом по | | | | | | | операції | х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за день| х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за | | | | | | | місяць | х | | | | | |---------------------------+----+----------+-----------+-----+------| | Разом за рік | х | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Додаток

до Положення про організацію бухгалтерського

обліку і звітності виконання державного та

місцевих бюджетів в органах Державного

казначейства України
_________________ ________________________________________
код казначейства назва органу казначейства _________________ ________________________________________
код клієнта назва клієнта _________________
назва рахунка
Виписка з рахунка
Рахунок N __________

за період з ___________ по ____________ 200_ р.
Вхідний залишок: ____________________
------------------------------------------------------------------ |Тип операції | МФО | Рахунок | N | Сума | | | | | документу |--------------------| | | | | | дебет | кредит | |-------------+------+---------+------------+----------+---------| |-------------+------+---------+------------+----------+---------| |-------------+------+---------+------------+----------+---------| ------------------------------------------------------------------
Всього оборотів: _______ _____________

Вихідний залишок: ____________________
Реєстр документів по рахунку: _________________
Виконавець: ______________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Форма 1-1

Щоденний оборотно-сальдовий баланс

за __________________.2000 р.
_____________________________________

(назва органу Державного казначейства)
(коп. та сота частка од. валют)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Балансові рахунки | Сальдо на початок дня| Обороти за день |Сальдо на кінець дня| | |----------------------+-----------------------------------------+--------------------| | | НВ |ВКВ |НКВ |Усього| Дебет | Кредит |НВ |ВКВ |НКВ |Усього| | | | | | |--------------------+--------------------| | | | | | | | | | |НВ |ВКВ |НКВ |Усього|НВ |ВКВ |НКВ |Усього| | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1111А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1121А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1122А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 11| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1211А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1212А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1221А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1222А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1223А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1231А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1232А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 12| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1311А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1312А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1313А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1314А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1315А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1321А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1322А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1323А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1324А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1325А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1326А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1331А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1332А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1333А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1334А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1335А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1341А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1342А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1343А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1344А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1345А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 13| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1411А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1412А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 14| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1511А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1512А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1521А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1522А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 15| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1611А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1612А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1621А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1622А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1631А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1641А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1642А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1651А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1652А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1661А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1662А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 16| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |1711А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 17| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4111А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4112А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4121А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4122А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 41| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4211А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4212А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4221А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4222А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4223А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4224А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4231А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4232А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4233А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4234А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4241А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4242А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4243А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4244А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4251А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4252А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4253А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4254А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 42| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4311А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4312А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4321А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4322А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 43| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4411А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4412А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4421А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4422А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4431А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4432А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 443 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4441А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4442А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 44| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4611А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4612А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 46| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4999А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Активи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2123П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2131П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2141П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2151П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2152П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2153П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2161П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 21| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2211П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2212П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2221П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2222П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2231П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2232П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 22| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2311П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2312П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2321П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2322П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 23| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2411П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |2421П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 24| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3113П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3131П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3132П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3141П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3142П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3151П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3152П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3161П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 31| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3311П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3321П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 33| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3411П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3412П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3421П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3422П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 34| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3511П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3512П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3513П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3514П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 351 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3521П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3522П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3531П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3532П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3541П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3542П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3551П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3552П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3553П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3554П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 35| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3611П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3621П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 36| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3711П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3712П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3713П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3714П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3715П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3716П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3721П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3722П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 37| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3811П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3812П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3821П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 38| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3911П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3991П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3992П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3993П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |3994П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 399 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 39| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 41| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4211П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4212П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4221П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4222П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4223П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4224П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4231П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4232П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4233П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4234П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4241П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4242П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4243П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4244П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4251П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4252П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4253П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4254П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 42| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4311П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4312П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4321П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4322П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 43| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4411П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4412П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4421П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4422П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4431П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4432П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 443 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4441П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4442П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------||Усього по розділу 44| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4611П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4612П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 46| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |4999П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Пасиви - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Бюджетні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7111А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7121А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7131А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7132А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 713 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 71| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7211А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7221А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7231А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7232А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 72| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6911КП | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7921А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Результат | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5111А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5112А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5121А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5122А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 51| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5911А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Результат - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6111А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6113П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6114П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 611 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6123П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6124П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 61| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6211П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6221П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 62| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6411П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |6421П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 64| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7131П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7132П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 71| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7231П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7232П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 72| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7911КА | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |7921П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 79| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Результат | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 51| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |5911П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Результат - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Доходи бюджету - усього | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Видатки бюджету - усього | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Результат - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Рахунки управлінського обліку | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 811 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8123П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 812 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8131П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8132П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 81| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8211А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8212А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8213А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 821 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8221А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8222А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 822 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8231А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8232А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8241А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8242А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 824 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8311А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8312А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 831 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8911КА | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |8921КП | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 89| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Управлінський облік - усього | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9081П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9082П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 908 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9091П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9093П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 909 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9111П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9112П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9113П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9114П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9115П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9116П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9117П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9118П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9121П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9122П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9123П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9124П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9125П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9126П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9127П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9128П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 912 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9131П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9132П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9133П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9134П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 913 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9141П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9142П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9143П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9144П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 91| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9211П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9212П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9213П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9214П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9215П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9216П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9217П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9218П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9221П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9222П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9223П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9224П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9225П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9226П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9227П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9228П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9231П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9232П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9241П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9242П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 924 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9251П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9261П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9262П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9263П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9264П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 926 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 92| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9311А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9312А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9313А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9314А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9321П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9322П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9323А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9324А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 932 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 93| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9411П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9412П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9413П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9414П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9421П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9422П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9423П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9424П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 94| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9511П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9512П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9513П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9514П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9521П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9522П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9523П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9524П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 952 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 95| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9811А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9812А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по групі 981 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9821П | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9841А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9891А | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 98| | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9911КА | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |9921КП | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Усього по розділу 99| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Позабалансові пасиви - усього | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Позабалансові активи - усього | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Позабалансовий контрактивний рах. - усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+---+----+----+------+---+----+----+------+---+----+----+------| |Позабалансовий контрпасивний рах. - усього | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Начальник управління (відділення)
Державного казначейства
Головний бухгалтер
Затверджено

наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 р. N 119
Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для

обліку операцій по виконанню бюджетів в системі

Державного казначейства
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для обліку
операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства
(далі - Інструкція) розроблена в зв'язку із входженням Державного
казначейства України в Систему електронних платежів Національного
банку та запровадженням нової моделі бухгалтерського обліку
виконання бюджетів з 1 січня 2001 року. 1.2. Ця Інструкція регламентує правила відкриття рахунків на
балансі органів Державного казначейства за Планом рахунків
бухгалтерського обліку виконання бюджетів, а також встановлює
правила кодування аналітичних рахунків за балансовими рахунками,
рахунками бюджетного, управлінського та позабалансового обліку. 1.3. Правила відкриття аналітичних рахунків по виконанню
бюджетів грунтуються на Законі України "Про Державний бюджет
України" на відповідний рік, Плані рахунків бухгалтерського обліку
виконання бюджетів та нормативно-правовій базі бюджетного процесу
держави. 1.4. Відкриття рахунків за коштами місцевих бюджетів, а також
відкриття рахунків клієнтам органів Державного казначейства
України, в тому числі взаємовідносини Державного казначейства з
розпорядниками коштів бюджету, одержувачами коштів та іншими
клієнтами регламентується окремими порядками. 1.5. Ця Інструкція є обов'язковою до застосування всіма
органами Державного казначейства України.
2. Відкриття рахунків для зарахування доходів державного

бюджету, що не надходять безпосередньо на рахунки

розпорядників коштів бюджету
2.1. Рахунки з обліку надходжень до загального фонду
державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3111.
Рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються за
балансовим рахунком 3121. Рахунки для зарахування коштів, що
розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного
бюджету, відкриваються за балансовим рахунком 3131. Рахунки для
зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами, відкриваються за балансовим рахунком 3311.
Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за
балансовим рахунком 3411. Рахунки для зарахування інших коштів,
тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, відкриваються
за балансовим рахунком 3412 для зарахування коштів, які надходять
від реалізації податкової застави. 2.2. Після прийняття Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік може бути змінений перелік видів
доходів, що зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за
відповідним балансовим рахунком. Такі зміни спричиняють
перевідкриття рахунків для зарахування доходів після прийняття
згаданого Закону України або зміни нормативно-правової бази
бюджетного процесу. 2.3. Види доходів бюджетів, які зараховуються на аналітичні
рахунки, відкриті за відповідними балансовими рахунками, наведені
в додатку 1 до цієї Інструкції.
3. Відкриття рахунків для зарахування коштів від повернення

наданих бюджетних кредитів
3.1. Рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів
перевідкриваються за балансовим рахунком 3113. 3.2. Види надходжень по поверненню коштів бюджету, які
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3113, наведені в додатку 1 до цієї Інструкції.
4. Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та

спеціального фондів (крім власних коштів розпорядників

коштів бюджету) державного бюджету
4.1. Для акумулювання коштів загального фонду державного
бюджету відповідно до Порядку казначейського виконання державного
бюджету за доходами відкриваються аналітичні рахунки за балансовим
рахунком 3112. Передбачається відкриття 3 аналітичних рахунків: - для акумулювання доходів загального фонду, за якими
здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам ("перший
котловий"); - для акумулювання доходів загального фонду, за якими не
здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам ("другий
котловий"); - для акумулювання коштів загального фонду, що надійшли від
повернення бюджетних кредитів ("третій котловий"). 4.2. Для акумулювання коштів спеціального фонду, які
направляються на спеціальні видатки державного бюджету, з
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 відповідно до
Порядку казначейського виконання державного бюджету за доходами
відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122
окремо за кожним видом надходжень. 4.3. Для акумулювання коштів, що розподіляються між загальним
та спеціальним фондами державного бюджету, при чому розподіл
здійснюється у вищестоящих органах Державного казначейства,
відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3132.
5. Відкриття рахунків розпорядникам коштів

державного бюджету
5.1. Відповідно до призначення бюджетних коштів рахунки
розпорядників коштів бюджету, відкриті в органах Державного
казначейства, поділяються на такі види: 1) особові рахунки: - особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального
фонду державного бюджету; - зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду державного бюджету; - особові рахунки для обліку коштів до розподілу спеціального
фонду державного бюджету; - зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду державного бюджету; 2) реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду
державного бюджету; 3) спеціальні реєстраційні рахунки: - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних
коштів; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на
виконання окремих доручень; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних
коштів; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій,
одержаних з бюджету іншого рівня; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що надходять за розподілом вищестоящих
розпорядників коштів; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки
установ; 4) рахунки для обліку депозитних сум розпорядників коштів
бюджету. 5.2. Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в
органах Державного казначейства України мають закриватись в кінці
бюджетного року і відкриватись з початком нового бюджетного року
за умов визначення відповідних бюджетних установ розпорядниками
коштів бюджету в установленому порядку. 5.3. Зведені особові рахунки головних розпорядників коштів
бюджету за коштами загального та спеціального фонду відкриваються
в Державному казначействі України на центральному рівні за
балансовими рахунками відповідно 3513 та 3514. Ці рахунки
призначені для зарахування коштів на підставі затверджених
Міністром фінансів України пропозицій на виділення коштів з
державного бюджету та щоденних розпоряджень Голови Державного
казначейства України про виділення коштів головним розпорядникам в
разі, якщо при виділенні коштів не зазначається код функціональної
класифікації видатків. 5.4. Особові рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3511
на ім'я головних розпорядників та розпорядників другого ступеня. 5.5. Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком
3521. 5.6. Особові рахунки розпорядників коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету відкриваються за балансовим
рахунком 3512. 5.7. Спеціальні реєстраційні рахунки за коштами спеціального
фонду державного бюджету відкриваються за балансовим рахунком 3522
окремо за кожним з видів коштів - спеціальні кошти, кошти на
виконання окремих доручень, інші власні кошти, субвенції, отримані
з бюджетів інших рівнів, інші кошти спеціального фонду, що
надходять за розподілом вищестоящих розпорядників коштів, інші
кошти спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на
рахунки установ. 5.8. Рахунки для обліку депозитних сум, отриманих
розпорядниками коштів державного бюджету відкриваються за
балансовим рахунком 2312.
6. Відкриття рахунків одержувачам та іншим

клієнтам Державного казначейства
6.1. Відповідно до нормативно-правової бази бюджетного
процесу, в тому числі окремих рішень Кабінету Міністрів України, в
органах Державного казначейства відкриваються рахунки одержувачам
коштів державного бюджету - підприємствам, установам та
госпрозрахунковим організаціям, що не мають статусу бюджетних
установ чи організацій, а отримують кошти з державного бюджету як
державну фінансову допомогу або які уповноважені органами
державної влади на виконання загальнодержавних програм через
головних розпорядників коштів бюджету або розпорядників коштів
нижчого ступеня. 6.2. Рахунки одержувачів коштів державного бюджету
відкриваються за балансовим рахунком 3711. 6.3. Відповідно до нормативно-правової бази бюджетного
процесу в органах Державного казначейства відкриваються рахунки
іншим клієнтам, наприклад, підприємствам паливно-енергетичного
комплексу для проведення розрахунків з погашення взаємних
заборгованостей. 6.4. Рахунки іншим клієнтам відкриваються за балансовим
рахунком 3712.
7. Відкриття рахунків для обліку активів бюджетів
7.1. Кожний орган Державного казначейства України, який
відкриває кореспондентський рахунок у відповідному управлінні
Національного банку України, має відкрити на власному балансі
рахунок за балансовим рахунком 1111. При цьому слід врахувати, що
орган Державного казначейства може мати тільки один такий рахунок,
що відповідає безпосередньому виходу цього органу Державного
казначейства в Систему електронних платежів Національного банку
України. 7.2. Відділення Державного казначейства, яке має власний
баланс за операціями по виконанню бюджетів, відкриває
субкореспондентський рахунок за балансовим рахунком 1711 в
управлінні Державного казначейства. Відповідно, управління
Державного казначейства відкриває на власному балансі за
операціями по виконанню бюджету пасивні рахунки за балансовим
рахунком 3911 для обліку руху коштів за субкореспондентськими
рахунками підвідомчих відділень. 7.3. Для забезпечення обліку дебіторської заборгованості
державного бюджету за наданими бюджетними кредитами відкриваються
рахунки за балансовими рахунками 1511 та 1512 - окремо за
короткостроковими та довгостроковими кредитами. 7.4. Для обліку дебіторської заборгованості за взаємними
розрахунками відкриваються рахунки за балансовими рахунками 1651
та 1652 - відповідно за коштами загального та спеціального фондів
державного бюджету.
8. Відкриття рахунків бюджетного обліку
8.1. Одночасно з відкриттям рахунків для обліку надходжень до
державного бюджету відкриваються рахунки 6 класу "Доходи бюджету"
для забезпечення інформації про доходи бюджету з початку року.
Рахунки 6 класу відкриваються відповідно до економічної суті
окремо за балансовими рахунками з аналітичними параметрами,
аналогічними параметрам рахунків 3 класу. 8.2. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 6 класі
відкривається контррахунок 6911 з характеристикою "контрпасивний". 8.3. Одночасно з відкриттям рахунків розпорядникам коштів
бюджету відкриваються рахунки 7 класу для забезпечення інформації
про видатки бюджету з початку року. 8.4. При відкритті спеціальних реєстраційних рахунків
розпорядникам коштів бюджету слід одночасно відкривати рахунки
бюджетного обліку для обліку власних доходів за видами. 8.5. Для бюджетного обліку кредитування державного бюджету за
вирахуванням погашення відкриваються рахунки за балансовими
рахунками 7131 (загальний фонд) та 7132 (спеціальний фонд). 8.6. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 7 класі
відкриваються окремі контррахунки (контрактивний та
активно-пасивний) для операцій за видатками та операцій за
кредитуванням за вирахуванням погашення. 8.7. Для обліку результату по виконанню бюджету
відкриваються рахунки 5 класу. При цьому окремо відкриваються
рахунки за результатом виконання загального та спеціального фондів
бюджету. 8.8. Контррахунок 5911 відкривається для забезпечення
заключення контррахунків 6 та 7 класів. 8.9. Рахунки бюджетного обліку закриваються в кінці року
(після підведення результату виконання бюджету на центральному
рівні) і перевідкриваються з початком нового бюджетного року.
9. Відкриття рахунків управлінського обліку
9.1. Для ведення управлінського обліку як однієї із складових
бухгалтерського обліку, що забезпечує складання звітності для
прийняття управлінських рішень відкриваються аналітичні рахунки за
8 класом рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
бюджетів. 9.2. Для накопичення даних про надходження коштів від
нижчестоящих органів Державного казначейства в управлінському
обліку відкриваються рахунки за групою 812. 9.3. Для накопичення даних про надходження коштів від
вищестоящих органів Державного казначейства відкриваються рахунки
за балансовими рахунками управлінського обліку 8111 (загальний
фонд) та 8112 (спеціальний фонд). При цьому аналітичними
параметрами до цих рахунків є ідентифікатори основного рахунку, на
який надходять кошти. Наприклад, при надходженні коштів загального
фонду державного бюджету з особового рахунка головного
розпорядника (відкритого в Державному казначействі на центральному
рівні) на особовий рахунок розпорядника другого ступеня -
аналітичні параметри рахунка управлінського обліку є аналогічними
рахунку 3 класу. 9.4. Для забезпечення кореспонденції рахунків в 8 класі
відкриваються окремі контррахунки (контрактивний та контрпасивний)
для операцій за переданими і отриманими коштами.
10. Відкриття рахунків позабалансового обліку
10.1. Для обліку планових показників в органах Державного
казначейства відкриваються аналітичні рахунки позабалансового
обліку за розділами 90-93. 10.2. Рахунки позабалансового обліку груп 908 і 909
відкриваються на центральному рівні для обліку узагальнених
призначень головних розпорядників і пропозицій про виділення
коштів. 10.3. Для обліку кошторисних призначень і призначень за
планом асигнувань розпорядників коштів бюджету відкриваються
позабалансові рахунки за розділом 91. Для обліку асигнувань за
розписом призначень та помісячним розписом відкриваються рахунки
за розділом 92. Для обліку планових показників за доходами
відкриваються рахунки за розділом 93. 10.4. Позабалансові рахунки для обліку планових показників
закриваються по закінченню бюджетного року і відкриваються для
обліку планових показників нового бюджетного року. До введення в
облік планових показників за Законом України на відповідний
бюджетний рік застосовуються тимчасові планові показники за
тимчасовим розписом та тимчасовими кошторисами. 10.5. Якщо в назві позабалансового рахунка зустрічається
термін "затверджені", це означає, що в процесі виконання бюджету
сальдо рахунка змінюється тільки в результаті внесення змін до
планових показників у встановленому порядку. 10.6. Для обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету
відкриваються рахунки за розділом 94. 10.7. Для забезпечення кореспонденції рахунків в
позабалансовому обліку відкриваються окремі контррахунки
(контрактивний та контрпасивний) для активних і пасивних
позабалансових рахунків.
11. Введення відкритих рахунків в систему

обліку Державного казначейства
11.1. Ознаки кодування рахунків та параметри аналітичного
обліку до кожного з балансових рахунків наведені в додатку. 11.2. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій.
Операції в іноземній валюті здійснюються за тими рахунками, що і
операції в гривні. Зв'язок між операціями в іноземній валюті і
національній валютах забезпечують технічні рахунки валютних
позицій та гривневого еквівалента валютних позицій (4611, 4612) 11.3. Всі рахунки, що відкриваються в органі Державного
казначейства, в тому числі рахунки клієнтів, рахунки бюджетного,
управлінського, позабалансового обліку та інші підлягають
реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі
балансових рахунків четвертого порядку з включенням таких позицій
щодо рахунку: - номер балансового рахунку; - номер особового рахунку; - код контрагента; - найменування контрагента; - дата відкриття рахунку; - дата закриття рахунку; Головний бухгалтер може надавати право ведення книги
відкритих рахунків відповідним підрозділам органу Державного
казначейства, при цьому контроль за правильністю ведення цієї
книги може здійснюватись ним безпосередньо чи уповноваженою на це
особою. Ведення книг реєстрації відкритих рахунків (з дозволу
головного бухгалтера), для зручності при значній кількості
відкритих рахунків, можливе відповідними структурними підрозділами
органу Державного казначейства, або у розрізі окремих балансових
рахунків (рахунки клієнтів, кредити, депозити, цінні папери,
доходи та видатки бюджету, тощо). Книги повинні бути
пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписами керівника і
головного бухгалтера органу Державного казначейства та скріплені
відбитком печатки органу Державного казначейства і зберігатись у
призначеної відповідальної особи (наказом чи розпорядженням). Ведення книги відкритих рахунків можливе в автоматизованому
порядку на машинному (електронному) носії інформації зі
збереженням архіву та обов'язковим роздрукуванням за станом на
перше число звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного
місяця та 1 січня в повному обсязі. 11.4. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення
всіх інших видів операцій відкриваються зареєстрованим в
установленому порядку юридичним та фізичним особам, що
регламентується Порядком відкриття рахунків клієнтам органів
Державного казначейства. 11.5. Для відкриття рахунку клієнт звертається до керівника
органу Державного казначейства при наявності всіх необхідних
документів. Після дозволу на відкриття рахунку з відміткою
керівника органу Державного казначейства на заяві встановленого
зразка, перевірку документів здійснює головний бухгалтер (чи
уповноважена особа), відповідно до розподілу обов'язків згідно з
наказом (розпорядженням). 11.6. Розгляд та візування юридичних справ, надання
рекомендацій щодо правильності оформлення документів з юридичного
боку, проводиться працівниками юридичного підрозділу в порядку
визначеному керівником органу Державного казначейства (до
реєстрації рахунків в книгу та введення даних параметрів в
електронну мережу). В разі відсутності в органі Державного
казначейства юридичного підрозділу, вищестоящий орган Державного
казначейства визначає порядок перевірки документів з юридичного
боку. Оформлені у встановленому порядку юридичні справи, перевірені
юридичною службою, передаються на зберігання головному бухгалтеру
(уповноваженій особі), який здійснює присвоєння клієнту номера
рахунку, реєстрацію в книзі відкритих рахунків, а також оформлення
і реєстрацію юридичної справи та договорів на розрахунково-касове
обслуговування. 11.7. Введення параметрів відкритого рахунку в електронну
мережу здійснює відповідний працівник згідно розподілених
обов'язків та наказу органу Державного казначейства. 11.8. Інформація про відкриття (закриття) або зміни номерів
усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних
представництв) відправляється відповідальною за це особою органу
Державного казначейства в 3-денний термін, включаючи день
відкриття (закриття) рахунку, в електронному вигляді або
спеціальною поштою до державної податкової адміністрації за місцем
реєстрації Клієнта та в Національний банк України для включення до
зведеного електронного реєстру власників рахунків. При цьому,
уповноваженою особою (заступником головного бухгалтера,
начальником відповідного структурного відділу/сектору здійснюється
контроль за отриманням довідки з ДПА про взяття на облік рахунку. Органом Державного казначейства з дозволу головного
бухгалтера (його заступника), видаються письмові довідки про
наявність рахунку в органі Державного казначейства (на митницю, в
ДПА та за місцем вимоги).
12. Прикінцеві положення
12.1. Органи Державного казначейства за погодженням з
Управлінням методології по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності можуть застосовувати власний порядок кодування
рахунків за умов дотримання цілісності ведення аналітичного обліку
та вимог до складання звітності, а також за умов підтримки
розробленого порядку кодування інформаційною системою. 12.2. Відповідальність за правильність відкриття та
перевідкриття рахунка покладається на орган Державного
казначейства, на балансі якого відкрито цей рахунок. 12.3. Головний бухгалтер органу Державного казначейства
контролює і несе відповідальність за правильність відкриття
аналітичних рахунків, що забезпечують відображення в обліку
операцій по виконанню бюджетів.
Начальник Управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна
Додаток 1

до Інструкції про відкриття

рахунків в системі Державного

казначейства
Перелік видів надходжень до державного бюджету, що

зараховуються на окремі аналітичні рахунки,

відкриті за балансовими рахунками Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання бюджетів
На рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного
бюджету, що відкриваються за балансовим рахунком 3111,
зараховуються такі види доходів: - Податок на прибуток підприємств і організацій, що
перебувають у державній власності (код 11020100, символ 210) - Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать
до комунальної власності (код 11020200, символ 211) - Податок на прибуток підприємств, створених за участю
іноземних інвесторів (код 11020300, символ 212) - Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних
автоматів, концертно-видовищних заходів (код 11020400, символ 213) - Податок на прибуток іноземних юридичних осіб (код 11020500,
символ 214) - Податок на прибуток банківських організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020600, символ 215) - Податок на прибуток страхових організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020700, символ 216) - Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать
до колективної власності (код 11020800, символ 218) - Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань (код 11020900,
символ 219) - Податок на прибуток приватних підприємств (код 11021000,
символ 220) - Інші платники податку на прибуток (код 11021100, символ
221) - Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток
підприємств і організацій (код 11021300, символ 223) - Податок на прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого
коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації (код
11021400, символ 009) - Податок на прибуток, одержаний за рахунок понижуючого
коефіцієнта 0,8 до норм амортизації (код 11021500, символ 224) - Податок на прибуток, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання (крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу), що виникла станом на
01.01.2000 р. (код 11021600, символ 240) - Податок на прибуток, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 11021700,
символ 241) - Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного
значення (код 13010100, символ 027) - Реструктурована сума заборгованності збору за спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками
лісового фонду (код 13010300, символ 227) - Збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення (код 13020100, символ 058) - Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту (код 13020300, символ 032) - Надходження збору за спеціальне використання водних
ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства (код
13020400, символ 076) - Реструктурована сума заборгованості збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту (код 13020500, символ
226) - Плата за користування надрами загальнодержавного значення
(код 13030100, символ 053) - Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин (код
13030300, символ 153) - Плата за користування надрами континентального шельфу і в
межах виключної (морської) економічної зони (код 13030400, символ
154) - Реструктурована сума заборгованості плати за спеціальне
використання корисних копалин (код 13030500, символ 155) - Плата за використання акваторії і участків морського дна
(код 13060000, символ 152) - Плата за спеціальне використання диких тварин (код
13070100, символ 229) - Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
ресурсів (код 13070200, символ 029) - Податок на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах,
послугах) (код 14010100, символ 003) - Податок на додану вартість по імпортних товарах, який
сплачується при митному оформленні товарів суб'єктами
підприємницької діяльності (код 14010200, символ 085) - Податок на додану вартість по імпортних товарах, який
сплачується при митному оформленні товарів громадянами (код
14010300, символ 086) - Реструктурована сума заборгованості податку на додану
вартість (код 14010400, символ 185) - Податок на додану вартість, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання (крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу), що виникла станом на
01.01.2000 р. (код 14010500, символ 242) - Податок на додану вартість, одержаний в рахунок погашення
заборгованості (недоїмки) підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 14010600,
символ 243)
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів Спирт (код 14020100, символ 101) Лікеро-горілчана продукція (код 14020200, символ 102) Виноробна продукція (код 14020300, символ 103) Пиво (код 14020400, код 104) Шоколад та кава (код 14020500, код 105) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14020600, символ 106) Тютюн та тютюнові вироби (код 14020700, символ 107) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14020800, символ 108) Мотоцикли і велосипеди (код 14020900, символ 109) Шини для легкових автомобілів (код 14021000, символ 110) Ювелірні вироби (код 14021100, символ 111) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код 4021200,
символ 112) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14021300, символ
113) Меблі (код 14021400, символ 114) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14021500, символ 115) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14021600, символ 116) Бензин моторний для автомобілів (код 14021700, символ 144) Інші нафтопродукти (код 14021800, символ 145) Акцизний збір з вироблених в Україні товарів, одержаний в
рахунок погашення заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання (крім підприємств паливно-енергетичного комплексу),
що виникла станом на 01.01.2000 р. (код 14021900, символ 244) Акцизний збір з вироблених в Україні товарів, одержаний в
рахунок погашення заборгованості (недоїмки) підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що виникла станом на 01.01.2000
р. (код 14022000, символ 245)
Акцизний збір з ввезених на територію України товарів Спирт (код 14030100, символ 121) Лікеро-горілчана продукція (код 14030200, символ 122) Виноробна продукція (код 14030300, символ 123) Пиво (код 14030400, символ 124) Шоколад та кава (код 14030500, символ 125) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14030600, символ 126) Тютюн та тютюнові вироби (код 14030700, символ 127) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14030800, символ 128) Мотоцикли і велосипеди (код 14030900, символ 129) Шини для легкових автомобілів (код 14031000, символ 1 ЗО) Ювелірні вироби (код 14031100, символ 131) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код
14031200, символ 132) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14031300, символ
133) Меблі (код 14031400, символ 134) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14031500, символ 135) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14031600, символ 136) Бензин моторний для автомобілів (код 14031700, символ 146) Інші нафтопродукти (код 14031800, символ 148) Плата за видачу ліцензій та сертифікатів (код 14060200,
символ 069) Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності (код 14060300, символ 169) Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (код
14060500, символ 073) Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового (код 14060600,
символ 074) Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами (код 14060700, символ 079) Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів (код 14060800, символ 078) Плата за марки акцизного збору (код 14060900, символ 033) Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами (код 14061000, символ 173) Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час
мовлення (код 14061200, символ 028) Гербовий збір (код 14061300, символ 179) Плата за придбання спеціального торгового патенту на
здійснення торговельної діяльності (код 14071100, символ 014) Мито на товари, шо ввозяться суб'єктами підприємницької
діяльності (код 15010100, символ 010) Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами
(код 15010200, символ 042) Інші збори з імпорту (код 15010300, символ 038) Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що
імпортуються на митну територію України (код 15010400, символ 157) Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької
діяльності (код 15020100, символ 142) Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянам
(код 15020200, символ 043) Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у
результаті проведення операцій за державним контрактом (код
15020300, символ 011) Кошти, отримані за вчинення консульських дій (код 15030000,
символ 180) Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності (код
15040000, символ 060) Надходження плати за надання послуг з оформленням документів
на право виїзду за кордон (код 16020000, символ 063) Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового
законодавства (код 16030100, символ 139) Інші податки (код 16030200, символ 140) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
(код 16050100, символ 202) Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
(код 16060000, символ 061) Надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України (код 21020000, символ 024) Надходження від грошово-речових лотерей (код 21030000, символ
075) Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами (код 21040000, символ 004) Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів
підприємницької діяльності (код 21050100, символ 020)
Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в
акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та
корпоратизації підприємств державної власності (код 21050200,
символ 005) Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні (код
21060100, символ 047) Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
(код 21060200, символ 147) Надходження коштів від позабюджетного Державного фонду
приватизації (код 21070200, символ 044) Надходження коштів від приватизації іншого державного майна
(код 21070300, символ 023) Інші надходження (код 21080000, символ 168) Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету
на депозитних рахунках в установах банків (код 21100000, символ
001) Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією
України (код 22010000, символ 007) Плата за утримання дітей у школах-інтернатах (код 22020000,
символ 166) Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники (код
22030000, символ 164) Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ (код 22040000, символ 162) Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів
внутрішніх справ (код 22060000, символ 049) Плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах
(код 22070000, символ 160) Плата за оренду державного та комунального майна (код
22080000, символ 084) Державне мито, не віднесене до інших категорій (код 22090200,
символ 057) Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на
об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності
та передаванням прав їхніми власниками (код 22090300, символ 055) Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (код 22090400,
символ 046) Митні збори (код 22100000, символ 189) Єдиний збір, який
справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
(код 22110000, символ 070) Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації (код 23010000, символ 077) Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від
вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого
Державним комітетом України по стандартизації, метрології і
сертифікації (код 23020000, символ 170) Адміністративні штрафи та інші санкції (код 23030000, символ
039) Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної
безпеки (код 23040000, символ 081) Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними
органами майна (код 24010000, символ 025) Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих правоохоронними та іншими органами та конфіскована
валюта (код 24020000, символ 016) Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості
підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк
позовної давності ( код 24030000, символ 066) Вилучення коштів спеціальних фондів цільового призначення
(код 24040000, символ 172) Надходження частини виручки від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит природного газу через територію
України (код 24060100, символ 048) Відсотки за користування кредитами Міжнародного банку
реконструкції і розвитку (код 24060200, символ 193) Інші надходження (код 24060300, символ 062) Надходження коштів за користування послугами урядового
зв'язку (код 24060400, символ 021) Невияснені надходження (код 24060700, символ 091) Надходження від переоцінки залишків коштів (код 24060800,
символ 031) Збори на обов'язкове соціальне та державне пенсійне
страхування і до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення від загального обсягу витрат на грошове забезпечення
осіб рядового та начальницького складу Державної служби охорони
при МВС України (код 24060900, символ 194) Залишки коштів, вилучених до бюджету (код 24061000, символ
092) Відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами (код 24061100, символ 203) Відрахування від плати за транспортування аміаку через
територію України аміакопроводом (код 24061200, символ 204) Надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення
кредитів, залучених державою або під державні гарантії (код
24061300, символ 205) Інші платежі по кредитах Міжнародного банка реконструкції та
розвитку (код 24061800, символ 196) Плата за використання радіочастот (код 24061400, символ 035) Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188) Надходження сум різниці в ціні на природний газ (код
24070000, символ 013) Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над
розрахунковим (код 24080000, символ 071) Надходження амортизаційних відрахувань для фінансування
заходів структурної перебудови базових галузей національної
економіки (код 24090000, символ 022) Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань (код
24100000, символ 201) Комісії за надання гарантій уряду в разі отримання іноземних
кредитів (код 24110100, символ 192) Нараховані відсотки за отримані позики, які повертаються до
державного бюджету позичальниками (код 24110300, символ 259) Надходження гривневого покриття за надані державою валютні
кошти (код 24110400, символ 080) Інші (код 24110500, символ 260) Додаткові збори на виплату пенсій (код 24140000, символ 190) Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна,
що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів
(код 31010000, символ 064) Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України (код 31020000, символ 072) Відшкодування витрат Державного бюджету України за відпущені
і неоплачені в минулих роках матеріальні цінності з державного
матеріального резерву (код 32020000, символ 050) Реалізація розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву на конкурсних торгах (код 32030000, символ
151) Надходження від продажу землі (код 33010000, символ 337) Надходження від продажу нематеріальних активів (код 33020000,
символ 338) Кошти, одержані за взаємними розрахунками з іншими бюджетами
(код 41040000, символ 095) Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів (код 41060000,
символ 195) Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань
від фонду оплати праці (код 50010100, символ 056) Надходження від застосування штрафних санкцій (код 50010300,
символ 156) Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення (код 50010600, символ
256) Надходження від підприємств, установ і організацій (код
50050100, символ 052) Надходження від застосування штрафних санкцій (код 50050300,
символ 523) Інші надходження (код 50050400, символ 521) Реструктурована сума заборгованості збору до Державного
інноваційного фонду (код 50050500, символ 520) Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу
(код 50060000, символ 096, 087 УДК) Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування (код
50090000, символ 302) Надходження до державного цільового Фонду розвитку
промисловості (код 50100100, символ 089) Надходження до Фонду сприяння конверсії (код 50100300, символ
041) Надходження коштів до Фонду сприяння виробництву (код
50100500, символ 051) Надходження цільових фондів (код 50100800, символ 083)
На рахунки для обліку повернення бюджетних кредитів, які
перевідкриваються за балансовим рахунком 3113 окремо за
відповідними символами, зараховуються такі види надходжень: Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1994 р. (код 00260100, символ
017) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1995 р. (код 00260200, символ
018) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1996 р. (код 00260300, символ
019) Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
сільгосппродукції за держконтрактом 1997 р. (код 00260400, символ
098) Повернення бюджетних позичок, виданих за держконтрактом на
цукрові буряки врожаю 1994 р. (код 00260500, символ 088)
Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю
непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту (код
00260600, символ 094) Повернення бюджетних позичок, виданих на отримання
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір" (код 00260700, символ
099) Повернення урядового кредиту (код 00260800, символ 012) Повернення бюджетних позичок підприємствами та організаціями
(код 00260900, символ 059) Повернення інноваційних позик (код 00261000, символ 036) Зворотні лізингові платежі (код 00261100, символ 100) Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 N 1003
( 1003-97-п ) (код 00263100, символ 250) Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 N 220
( 220-98-п ) (код 00263200, символ 251) Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98 N 1953
( 1953-98-п ) (код 00263300, символ 252)
На рахунки з обліку надходжень коштів спеціального фонду
державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки, що
відкриваються за балансовим рахунком 3121, зараховуються такі види
доходів: Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету (код 13040000, символ 030) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу)
об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської
будівельної програми (код 21070100, символ 159) Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів (код 22050000, символ 167) Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших, утворених згідно з законодавством військових
формувань та правоохоронних органів (код 24050000, символ 006) Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Аеронавігаційний збір (код 24061600, символ 187) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188) Надходження нарахувань від фонду оплати праці юридичних осіб
та суми оподатковуваного доходу (прибутку) фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності до Державного фонду сприяння
зайнятості населення України (код 50040100, символ 040) Надходження нарахувань від суми оподатковуваного доходу
(прибутку) фізичних осіб, які працюють на умовах трудового
договору, до Державного фонду сприяння зайнятості населення
України (контракту, код 50040200, символ 402) Надходження від застосування штрафних санкцій до Державного
фонду сприяння зайнятості населення України (код 50040500, символ
401) Платежі до фонду України соціального захисту інвалідів (код
50070000, символ 300) Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища (код 50080100, символ
311) Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища
до Фонду охорони навколишнього природного середовища (код
50080200, символ 301) Надходження до галузевих інноваційних фондів (код 50100200,
символ 093) Надходження коштів до Державного фонду охорони праці (код
50100600, символ 054) Надходження коштів до галузевих фондів охорони праці (код
50100700, символ 068)
На рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету, що
відкриваються за балансовим рахунком 3131, зараховуються такі види
доходів: Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (код 24061500, символ 186) Портовий (адміністративний) збір (код 24061700, символ 188)
На рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
між державним і місцевими бюджетами, перевідкриваються за
балансовим рахунком 3311 для зарахування таких видів доходів: Податок на прибуток підприємств і організацій, що
перебувають у державній власності (код 11020100, символ 210) Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності (код 11020200, символ 211) Податок на прибуток підприємств, створених за участю
іноземних інвесторів (код 11020300, символ 212) Податок на прибуток від казино, вілеосалонів, гральних
автоматів, концертно-видовишних заходів (код 11020400, символ 213) Податок на прибуток іноземних юридичних осіб (код 11020500,
символ 214) Податок на прибуток банківських організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
(код 11020600, символ 215) Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали
аналогічних організацій, розташованих на території України (код
11020700, символ 216) Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
колективної власності (код 11020800, символ 218) Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань (код 11020900,
символ 219) Податок на прибуток приватних підприємств (код 11021000,
символ 220) Інші платники податку на прибуток (код 11021100, символ 221) Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток
підприємств і організацій (код 11021300, символ 223)
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів Спирт (код 14020100, символ 101) Лікеро-горілчана продукція (код 14020200, символ 102) Виноробна продукція (код 14020300, символ 103) Пиво (код 14020400, код 104) Шоколад та кава (код 14020500, код 105) Інша підакцизна продукція харчової промисловості (код
14020600, символ 106) Тютюн та тютюнові вироби (код 14020700, символ 107) Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) (код
14020800, символ 108) Мотоцикли і велосипеди (код 14020900, символ 109) Шини для легкових автомобілів (код 14021000, символ 110) Ювелірні вироби (код 14021100, символ 111) Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка (код
14021200, символ 112) Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски (код 14021300, символ
113) Меблі (код 14021400, символ 114) Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії,
песця або лисиці (код 14021500, символ 115) Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва (код
14021600, символ 116) Бензин моторний для автомобілів (код 14021700, символ 144) Інші нафтопродукти (код 14021800, символ 145)
На рахунки для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу, які перевідкриваються
за балансовим рахунком 3411, зараховуються такі види доходів: Фіксований сільськогосподарський податок (код 16040000,
символ 200) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
(код 16050100, символ 202) Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
(код 16050200, символ 270) Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
(код 16060000, символ 061)
На рахунки для обліку інших коштів, тимчасово віднесених на
доходи державного бюджету, які відкриваються за балансовим
рахунком 3412, зараховуються кошти, які надходять від реалізації
податкової застави.
Додаток 2

до Інструкції про відкриття

рахунків в системі Державного

казначейства
Ознаки кодування рахунків та аналітичні параметри рахунків
1. Особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального
фонду державного бюджету:

3511K0VVVN*, де K - ключ, що вираховується автоматично, 0 - ознака коштів - загальний фонд державного бюджету; VVV - код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету, N - параметр (довільна комбінація цифр), що забезпечує
унікальність номеру рахунку з відповідним набором аналітичних
параметрів. При цьому необхідно заповнити такі параметри: назва клієнта,
код за ЄДПРОУ, код відомчої класифікації, код функціональної
класифікації;
________________
* кількість знаків в номері рахунка не повинна перевищувати 14
знаків.
________________
* кількість знаків в номері рахунка не повинна перевищувати 14
знаків.
2. Реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду
державного бюджету:

3521K0VVVN, де аналітичні параметри є аналогічними особовому рахунку
3511.
3. Особові рахунки для обліку коштів до розподілу
спеціального фонду державного бюджету

3512KVVVN, де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ,
код відомчої класифікації, код функціональної класифікації.
4. Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду державного бюджету

3513K0VVVN, де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ,
код відомчої класифікації.
5. Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду державного бюджету

3514KVVVN,
де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДПРОУ, код
відомчої класифікації.
6. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних
коштів

3522K1VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
7. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на
виконання окремих доручень

3522K2VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
8. Рахунки для обліку депозитних сум

2312KVVVN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
8. Рахунки для обліку депозитних сум

2312KVVVN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації.
9. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних
коштів

3522K4VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації.
10. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій,
одержаних з бюджету іншого рівня

3522K5VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
11. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що надходять за розподілом вищестоящих
розпорядників коштів

3522K6VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
12. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів
спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки
установ

3522K7VVVN,
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
13. Рахунки одержувачів коштів бюджету

3711KVVVN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації, за якими одержувач
коштів отримує кошти з бюджету.
14. Рахунки інших клієнтів

3712KN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ тощо.
де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації.
13. Рахунки одержувачів коштів бюджету

3711KVVVN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ, код відомчої
класифікації, код функціональної класифікації, за якими одержувач
коштів отримує кошти з бюджету.
14. Рахунки інших клієнтів

3712KN, де аналітичними параметрами є код клієнта за ЄДПРОУ тощо.
15. Рахунки для надходжень коштів до загального фонду
державного бюджету

З111KSSSN,
де SSS - символ банку, що відповідає коду бюджетної класифікації
за доходами. При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є
код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової
інспекції, код відділення казначейства (за символом звітності
банку 210 необхідно додатково вводити аналітичний параметр - код
відомчої класифікації).
16. Рахунки для зарахування надходжень коштів спеціального
фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

3121KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства (за символами звітності банку 093
"Надходження до галузевих інноваційних фондів" та 068 "Надходження
коштів до галузевих фондів охорони праці" необхідно додатково
вводити аналітичний параметр - код відомчої класифікації).
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства (за символами звітності банку 093
"Надходження до галузевих інноваційних фондів" та 068 "Надходження
коштів до галузевих фондів охорони праці" необхідно додатково
вводити аналітичний параметр - код відомчої класифікації).
17. Рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету

3131KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства.
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства.
18. Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу
між державним і місцевими бюджетами

ЗЗ11KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства, код території.
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення казначейства, код території.
19. Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на
доходи державного бюджету, що підлягають розподілу

3411KSSSN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення Державного казначейства, код території.
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення Державного казначейства, код території.
20. Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово
віднесених на доходи державного бюджету

3412KN
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення Державного казначейства, код території.
При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної
класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції,
код відділення Державного казначейства, код території.
21. Рахунки для акумулювання коштів загального фонду
державного бюджету

3112K1 - "перший котловий";

3112K2 - "другий котловий";

3112KЗ - "третій котловий".
22. Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду, які
направляються на спеціальні видатки

3122KSSSN
23. Рахунки для акумулювання коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету

3132KSSSN
Затверджено

наказом Державного

казначейства України

від 28.11.2000 N 119
План рахунків бухгалтерського обліку

виконання державного та місцевих бюджетів
1. Активи
11 Кошти бюджетів в Національному банку України 111 Кошти в НБУ до запитання 1111 Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ А *
112 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ 1121 Рахунок Державного казначейства в НБУ для виплати А готівкових коштів 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ А
12 Кошти бюджетів в інших банках 121 Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки

"Ностро") 1211 Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших А банках-резидентах 1212 Кореспондентські рахунки Державного казначейства в А банках-нерезидентах
122 Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються за А рахунок державного бюджету, в установах банків 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах банків А 1223 Рахунки Державного казначейства в установах банків для А виплати готівкових коштів
123 Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках 1231 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків А 1232 Рахунки установ та організацій, які утримуються за А рахунок місцевого бюджету, в установах банків
13 Розміщені депозити 131 Депозити державного бюджету, розміщені в Національному

банку 1311 Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в А Національному банку 1312 Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені А в Національному банку 1313 Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в А Національному банку 1314 Прострочена заборгованість за депозитами державного А бюджету, розміщеними в Національному банку 1315 Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в А Національному банку
132 Інші депозити державного бюджету 1321 Інші короткострокові депозити державного бюджету А 1322 Інші середньострокові депозити державного бюджету А 1323 Інші довгострокові депозити державного бюджету А 1324 Прострочена заборгованість за іншими депозитами А державного бюджету 1325 Інші депозити державного бюджету до запитання А 1326 Гарантійні депозити та грошове покриття в банках А
133 Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному

банку 1331 Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в А Національному банку 1332 Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в А Національному банку 1333 Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в А Національному банку 1334 Прострочена заборгованість за депозитами місцевого А бюджету, розміщеними в Національному банку 1335 Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в А Національному банку
134 Інші депозити місцевого бюджету 1341 Інші короткострокові депозити місцевого бюджету А 1342 Інші середньострокові депозити місцевого бюджету А 1343 Інші довгострокові депозити місцевого бюджету А 1344 Прострочена заборгованість за іншими депозитами А місцевого бюджету 1345 Інші депозити місцевого бюджету до запитання А
14 Цінні папери 141 Цінні папери в активі державного бюджету 1411 Цінні папери в активі державного бюджету А 142 Цінні папери в активі місцевого бюджету 1421 Цінні папери в активі місцевого бюджету А
15 Надані бюджетні кредити 151 Кредити, надані з державного бюджету 1511 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету А 1512 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету А 152 Кредити, надані з місцевого бюджету 1521 Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету А 1522 Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету А
16 Інші активи 161 Кошти державного бюджету в дорозі 1611 Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі А 1612 Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі А 162 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками 1621 Активи загального фонду державного бюджету за А взаємними розрахунками 1622 Активи спеціального фонду державного бюджету за А взаємними розрахунками 163 Інші активи державного бюджету 1631 Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету А 164 Кошти місцевого бюджету в дорозі 1641 Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі А 1642 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі А 165 Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками 1651 Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними А розрахунками 1652 Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними А розрахунками 166 Інші активи місцевого бюджету 1661 Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках А 1662 Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету А
17 Субкореспондентські рахунки 171 Субкореспондентські рахунки, відкриті в органах

Державного казначейства 1711 Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі А Державного казначейства
2. Зобов'язання
21 Цінні папери, випущені в обіг 211 Зобов'язання за векселями державного бюджету 2111 Казначейські векселі видані П 212 Облігації державного бюджету 2121 Короткострокові облігації державного бюджету П 2122 Середньострокові облігації державного бюджету П 2123 Довгострокові облігації державного бюджету П 213 Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними

паперами 2131 Інші цінні папери державного бюджету П 214 Зобов'язання за векселями місцевого бюджету 2141 Векселі органів місцевого самоврядування видані П 215 Облігації місцевого бюджету 2151 Короткострокові облігації місцевого бюджету П 2152 Середньострокові облігації місцевого бюджету П 2153 Довгострокові облігації місцевого бюджету П 216 Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними

паперами 2161 Інші цінні папери місцевого бюджету П
22 Кредити отримані 221 Внутрішнє фінансування державного бюджету 2211 Кредити, не віднесені до інших категорій П 2212 Інші зобов'язання П 222 Зовнішнє фінансування державного бюджету 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій П 2222 Інші зобов'язання П 223 Внутрішнє фінансування місцевого бюджету 2231 Кредити, не віднесені до інших категорій П 2232 Інші зобов'язання П
23 Депозити отримані 231 Депозити, отримані державним бюджетом 2311 Депозити, отримані державним бюджетом П 2312 Депозити, отримані розпорядниками коштів державного П бюджету 232 Депозити, отримані місцевим бюджетом 2321 Депозити, отримані місцевим бюджетом П 2322 Депозити, отримані розпорядниками коштів місцевого П бюджету
24 Інші зобов'язання 241 Зобов'язання державного бюджету за взаємними

розрахунками 2411 Зобов'язання державного бюджету за взаємними П розрахунками 242 Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками 2421 Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками П
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31 Кошти бюджетів в Державному казначействі 311 Кошти загального фонду державного бюджету 3111 Надходження до загального фонду державного бюджету П 3112 Загальний фонд державного бюджету П 3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, П наданих за рахунок загального фонду державного бюджету 312 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які

направляються на спеціальні видатки 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного П бюджету, які направляються на спеціальні видатки 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які П направляються на спеціальні видатки 313 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним

фондами державного бюджету 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та П спеціальними фондами державного бюджету 3132 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які П направляються на спеціальні видатки 314 Кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться

на казначейському обслуговуванні 3141 Надходження до загального фонду місцевих бюджетів, що П знаходяться на казначейському обслуговуванні 3142 Кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться П на казначейському обслуговуванні 315 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, що

знаходяться на казначейському обслуговуванні, які

направляються на спеціальні видатки 3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, П які направляються на спеціальні видатки 3152 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які П направляються на спеціальні видатки 316 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним

фондами місцевих бюджетів, що знаходяться на

казначейському обслуговуванні 3161 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним П фондами місцевих бюджетів, що знаходяться на

казначейському обслуговуванні
33 Кошти, які підлягають розподілу 331 Кошти, які підлягають розподілу між Державним і

місцевими бюджетами 3311 Кошти, які підлягають розподілу між Державним і П місцевими бюджетами 332 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів 3321 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету П
34 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету 341 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету,

що підлягають розподілу 3411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, П що підлягають розподілу 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного П бюджету 342 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,

що підлягають розподілу 3421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, П що підлягають розподілу 3422 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого П бюджету
35 Рахунки розпорядників бюджетних коштів в Державному

казначействі України 351 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок державного бюджету 3511 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із П загального фонду державного бюджету 3512 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із П спеціального фонду державного бюджету 3513 Зведені особові рахунки головних розпорядників за П коштами, отриманими із загального фонду державного

бюджету 352 Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок державного бюджету 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального П фонду державного бюджету 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами П спеціального фонду державного бюджету 353 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок місцевого бюджету 3531 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із П загального фонду місцевого бюджету 3532 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із П спеціального фонду місцевого бюджету 354 Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок місцевого бюджету 3541 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального П фонду місцевого бюджету 3542 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами П спеціального фонду місцевого бюджету 355 Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 3551 Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках П розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 3552 Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках П розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 3553 Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках П розпорядників коштів бюджетів в розрахунках 3554 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках П розпорядників коштів бюджетів в розрахунках
36 Рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні 361 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не П знаходяться на казначейському обслуговуванні 362 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні 3621 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не П знаходяться на казначейському обслуговуванні
37 Рахунки інших клієнтів та банків 371 Рахунки інших клієнтів 3711 Рахунки одержувачів коштів державного бюджету П 3712 Рахунки інших клієнтів Державного казначейства П 3713 Кошти одержувачів коштів державного бюджету в П розрахунках 3714 Кошти інших клієнтів Державного казначейства в П розрахунках 3715 Рахунки для зарахування дотацій бюджету Автономної П Республіки Крим, обласним бюджетам та бюджетам м.Києва

та Севастополя 3716 Рахунки для зарахування дотацій районним, міським, П селищним та сільським бюджетам 372 Рахунки інших банків 3721 Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро") П 3722 Гарантійні депозити та грошове покриття банків П
38 Рахунки за нез'ясованими сумами та несквитованими

дебетовими сумами та інші транзитні рахунки 381 Рахунки за нез'ясованими надходженнями 3811 Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Державного П казначейства 3812 Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових П органів, що не знаходяться на казначейському

обслуговуванні 382 Несквитовані дебетові суми 3821 Несквитовані дебетові суми П
39 Рахунки органів Державного казначейства 391 Субкореспондентські рахунки органів Державного

казначейства 3911 Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів П Державного казначейства 399 Інші транзитні рахунки органів Державного казначейства 3991 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не П підтверджені отримувачами 3992 Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ П 3993 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не П підтверджені РРП СЕП 3994 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не

підтверджені РП ДКУ
4. Розрахунки
41 Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету 411 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами

загального фонду 4111 Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до АП загального фонду державного бюджету 4112 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального АП фонду державного бюджету 412 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами

спеціального фонду 4121 Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до АП спеціального фонду державного бюджету 4122 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками АП спеціального фонду державного бюджету
42 Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів 421 Взаємні розрахунки з державним бюджетом 4211 Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях АП загального фонду місцевого бюджету 4212 Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального АП фонду місцевого бюджету 422 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами 4221 Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального АП фонду 4222 Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального АП фонду 4223 Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях АП спеціального фонду 4224 Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального АП фонду 423 Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами 4231 Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях АП загального фонду 4232 Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками АП загального фонду 4233 Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях АП спеціального фонду 4234 Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками АП спеціального фонду 424 Розрахунки управлінь Державного казначейства 4241 Розрахунки управлінь Державного казначейства по
надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів 4242 Розрахунки управлінь Державного казначейства за АП видатками загального фонду місцевих бюджетів 4243 Розрахунки управлінь Державного казначейства по АП надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів 4244 Розрахунки управлінь державного казначейства за АП видатками спеціального фонду місцевих бюджетів 425 Розрахунки відділень Державного казначейства 4251 Розрахунки відділень Державного казначейства по АП надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів 4252 Розрахунки відділень Державного казначейства за АП видатками загального фонду місцевих бюджетів 4253 Розрахунки відділень Державного казначейства по АП надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів 4254 Розрахунки відділень Державного казначейства за АП видатками спеціального фонду місцевих бюджетів
43 Розрахунки за векселями 431 Розрахунки за векселями державного бюджету 4311 Розрахунки векселями за коштами загального фонду АП державного бюджету 4312 Розрахунки векселями за коштами спеціального фонду АП державного бюджету 432 Розрахунки за векселями місцевого бюджету 4321 Розрахунки векселями за коштами загального фонду АП місцевого бюджету 4322 Розрахунки векселями за коштами спеціального фонду АП місцевого бюджету
44 Інші розрахунки 441 Розрахунки за централізованими проплатами державного

бюджету 4411 Розрахунки централізованими проплатами за коштами АП загального фонду державного бюджету 4412 Розрахунки централізованими проплатами за коштами АП спеціального фонду державного бюджету 442 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими з

державного бюджету 4421 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок АП коштів загального фонду державного бюджету 4422 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок АП коштів спеціального фонду державного бюджету 443 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими з

місцевого бюджету 4431 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок АП коштів загального фонду місцевого бюджету 4432 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок АП коштів спеціального фонду місцевого бюджету 444 Розрахунки за децентралізованими проплатами державного

бюджету 4441 Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами АП загального фонду державного бюджету 4442 Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами АП спеціального фонду державного бюджету
46 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти та

балансуючі рахунки 461 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти 4611 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти АП 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного АП казначейства щодо іноземної валюти
49 Інші технічні розрахунки 499 Інші технічні розрахунки 4999 Інші технічні розрахунки АП
5. Результат виконання бюджету
51 Результат виконання бюджету 511 Результат виконання державного бюджету 5111 Результат виконання загального фонду державного бюджету АП 5112 Результат виконання спеціального фонду державного АП бюджету 512 Результат виконання місцевого бюджету 5121 Результат виконання загального фонду місцевого бюджету АП 5122 Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету АП
59 Контррахунок за результатом виконання бюджету 591 Контррахунок за результатом виконання бюджету 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету АП
6. Доходи бюджету
61 Доходи бюджету 611 Доходи державного бюджету 6111 Доходи загального фонду державного бюджету П 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету, які П направляються на спеціальні видатки 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між П загальним та спеціальним фондами 6114 Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету П 612 Доходи місцевого бюджету 6121 Доходи загального фонду місцевого бюджету П 6122 Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які П направляються на спеціальні видатки 6123 Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між П загальним та спеціальним фондами 6124 Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету П
62 Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами 621 Доходи, які підлягають розподілу між Державним і

місцевими бюджетами 6211 Доходи, які підлягають розподілу між Державним і П місцевими бюджетами 622 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету 6221 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету П
64 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів 641 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету 6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету П 642 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету 6421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету П
69 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів 691 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів КП
7. Видатки бюджету
71 Видатки державного бюджету 711 Видатки загального фонду державного бюджету 7111 Видатки загального фонду державного бюджету А 712 Видатки спеціального фонду державного бюджету 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету А 713 Кредитування державного бюджету за вирахуванням

погашення 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету за АП вирахуванням погашення 7132 Кредитування спеціального фонду державного бюджету за АП вирахуванням погашення
72 Видатки місцевого бюджету 721 Видатки загального фонду місцевого бюджету 7211 Видатки загального фонду місцевого бюджету А 722 Видатки спеціального фонду місцевого бюджету 7221 Видатки спеціального фонду місцевого бюджету А 723 Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням

погашення 7231 Кредитування загального фонду місцевого бюджету за АП вирахуванням погашення 7232 Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за АП вирахуванням погашення
79 Контррахунок за операціями за видатками бюджету

АП 791 Контррахунок за видатковими операціями 7911 Контррахунок за видатковими операціями КА 792 Контррахунок за операціями з кредитуванням за

вирахуванням погашення 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за АП вирахуванням погашення
8. Управлінський облік
81 Кошти, отримані від органів Державного казначейства 811 Кошти державного бюджету, отримані від вищестоящих

органів Державного казначейства 8111 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від П вищестоящих органів Державного казначейства 8111 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані П від вищестоящих органів Державного казначейства 812 Кошти державного бюджету, отримані від нижчестоящих

органів Державного казначейства 8121 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від П нижчестоящих органів Державного казначейства 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані П від нижчестоящих органів Державного казначейства 8123 Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між П загальним і спеціальним фондами державного бюджету,

отримані від нижчестоящих органів Державного

казначейства 813 Кошти державного бюджету, отримані від інших органів

Державного казначейства 8131 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від П інших органів Державного казначейства 8132 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

від інших органів Державного казначейства
82 Кошти передані органам Державного казначейства 821 Кошти державного бюджету, передані вищестоящим органам

Державного казначейства 8211 Кошти загального фонду державного бюджету, передані А вищестоящим органам Державного казначейства 8211 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані А вищестоящим органам Державного казначейства 8113 Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між А загальним і спеціальним фондом, передані вищестоящим

органам Державного казначейства 822 Кошти державного бюджету, передані нижчестоящим органам

Державного казначейства 8221 Кошти загального фонду державного бюджету, передані А нижчестоящим органам Державного казначейства 8211 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані А нижчестоящим органам Державного казначейства 823 Кошти державного бюджету, перераховані за

централізованими проплатами 8231 Кошти загального фонду державного бюджету, перераховані А за централізованими проплатами 8233 Кошти спеціального фонду державного бюджету, А перераховані за централізованими проплатами 824 Кошти державного бюджету, передані іншим органам

Державного казначейства 8241 Кошти загального фонду державного бюджету, передані А іншим органам Державного казначейства 8242 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані А іншим органам Державного казначейства
83 Кошти, передані іншим бюджетам 831 Кошти, передані органами Державного казначейства

місцевим бюджетам 8311 Кошти, передані органами Державного казначейства з А загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР

Крим, областей, м.Києва та Севастополя 8312 Кошти, передані органами Державного казначейства з А спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

АР Крим, областей, м.Києва та Севастополя
89 Контррахунок за операціями управлінського обліку 891 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами 8911 Контррахунок за операціями управлінського обліку за КА переданими коштами 892 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

отриманими коштами 8921 Контррахунок за операціями управлінського обліку за КП отриманими коштами
9. Позабалансовий облік
90 Тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові

показники 908 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних

розпорядників коштів державного бюджету 9081 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних П розпорядників за коштами загального фонду державного

бюджету 9082 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних П розпорядників за коштами спеціального фонду державного

бюджету 909 Пропозиції про виділення коштів 9091 Пропозиції про виділення коштів загального фонду П державного бюджету 9093 Узагальнені пропозиції про виділення коштів загального П фонду державного бюджету
91 Кошторисні призначення 911 Кошторисні призначення за коштами державного бюджету 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами загального П фонду державного бюджету 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального П фонду державного бюджету 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами П загального фонду державного бюджету 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду державного бюджету 9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами загального П фонду державного бюджету 9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду державного бюджету 9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами П загального фонду державного бюджету 9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду державного бюджету 912 Кошторисні призначення з місцевих бюджетів 9121 Поточні кошторисні призначення за коштами загального П фонду місцевих бюджетів 9122 Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального П фонду місцевих бюджетів 9123 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами П загального фонду місцевих бюджетів 9124 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду місцевих бюджетів 9125 Затверджені кошторисні призначення за коштами загального П фонду місцевих бюджетів 9126 Затверджені кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду місцевих бюджетів 9127 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами П загального фонду місцевих бюджетів 9128 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами П спеціального фонду місцевих бюджетів 913 Призначення з державного бюджету за планом асигнувань 9231 Поточні призначення з державного бюджету за планом П асигнувань 9232 Зведені поточні призначення з державного бюджету за П планом асигнувань 9233 Затверджені призначення з державного бюджету за планом П асигнувань 9234 Затверджені зведені призначення з державного бюджету за П планом асигнувань 914 Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань 9141 Поточні призначення з місцевого бюджету за планом П асигнувань 9142 Зведені поточні призначення з місцевого бюджету за П планом асигнувань 9143 Затверджені призначення з місцевого бюджету за планом П асигнувань 9144 Затверджені зведені призначення з місцевого бюджету за П планом асигнувань
92 Асигнування 921 Бюджетні призначення з державного бюджету 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду П державного бюджету 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду П державного бюджету 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по загальному П фонду державного бюджету 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному П фонду державного бюджету 9215 Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду П державного бюджету 9216 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду П державного бюджету 9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному П фонду державного бюджету 9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному П фонду державного бюджету 922 Бюджетні призначення з місцевих бюджетів 9221 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду П місцевих бюджетів 9222 Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду П місцевих бюджетів 9223 Зведені поточні бюджетні призначення по загальному П фонду місцевих бюджетів 9224 Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному П фонду місцевих бюджетів 9225 Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду П місцевих бюджетів 9226 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду П місцевих бюджетів 9227 Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному П фонду місцевих бюджетів 9228 Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному П фонду місцевих бюджетів 923 Асигнування на взяття зобов'язань з державного бюджету 9231 Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду П державного бюджету 9232 Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду П державного бюджету 924 Асигнування на взяття зобов'язань з місцевих бюджетів 9241 Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду П місцевих бюджетів 9242 Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду П місцевих бюджетів 925 Ліміти за видатками державного бюджету 9251 Ліміти за видатками загального фонду державного бюджету П 926 Бюджетні призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань 9261 Бюджетні призначення з загального фонду державного П бюджету за помісячним розписом асигнувань 9262 Затверджені бюджетні призначення з загального фонду П державного бюджету за помісячним розписом асигнувань 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду П державного бюджету за помісячним розписом асигнувань 9264 Затверджені зведені бюджетні призначення з загального

фонду державного бюджету за помісячним розписом

асигнувань
93 Планові показники за доходами бюджету 931 Планові показники за доходами державного бюджету 9311 Поточні планові показники за доходами загального фонду А державного бюджету 9312 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду А державного бюджету 9313 Затверджені планові показники за доходами загального А фонду державного бюджету 9314 Затверджені планові показники за доходами спеціального А фонду державного бюджету 932 Планові показники за доходами місцевого бюджету 9321 Поточні планові показники за доходами загального фонду А місцевого бюджету 9322 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду А місцевого бюджету 9323 Затверджені планові показники за доходами загального А фонду місцевого бюджету 9324 Затверджені планові показники за доходами спеціального А фонду місцевого бюджету
94 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів 941 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

державного бюджету 9411 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами П загального фонду державного бюджету 9412 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами П спеціального фонду державного бюджету 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за П коштами загального фонду державного бюджету 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за П коштами спеціального фонду державного бюджету 942 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

місцевого бюджету 9421 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами П загального фонду місцевого бюджету 9422 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами П спеціального фонду місцевого бюджету 9423 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за П коштами загального фонду місцевого бюджету 9424 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за П коштами спеціального фонду місцевого бюджету
95 Розрахункові документи, не оплачені в строк 951 Розрахункові документи за коштами державного бюджету, не

оплачені в строк 9511 Розрахункові документи за доходами загального фонду П державного бюджету, не оплачені в строк 9512 Розрахункові документи за видатками загального фонду П державного бюджету, не оплачені в строк 9513 Розрахункові документи за доходами спеціального фонду П державного бюджету, не оплачені в строк 9514 Розрахункові документи за видатками спеціального фонду П державного бюджету, не оплачені в строк 952 Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не

оплачені в строк 9521 Розрахункові документи за доходами загального фонду П місцевих бюджетів, не оплачені в строк 9522 Розрахункові документи за видатками загального фонду П місцевих бюджетів, не оплачені в строк 9523 Розрахункові документи за доходами спеціального фонду П місцевих бюджетів, не оплачені в строк 9524 Розрахункові документи за видатками спеціального фонду П місцевих бюджетів, не оплачені в строк
96 Нараховані доходи і витрати 961 Нараховані доходи 9611 Нараховані доходи за коштами до запитання в

Національному банку України
98 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами

гарантій 9811 Гарантії, що надані банкам А 9812 Підтверджені акредитиви А 9821 Контргарантії, що отримані від банків П 9841 Непокриті акредитиви А 9891 Акредитиви до сплати А
99 Контррахунки до рахунків груп 91-98 991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового

обліку 9911 Контррахунок для активних рахунків позабалансового КА обліку 992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового

обліку 9921 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового КП обліку
_________________
* А - активний
П - пасивний
АП - активно-пасивний
КА - контрактивний
КП - контрпасивний
Начальник Управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності О.О.Чечуліна
_________________
* А - активний
П - пасивний
АП - активно-пасивний
КА - контрактивний
КП - контрпасивний
Начальник Управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності О.О.Чечуліна
Затверджено

наказом Державного казначейства

України

від 28 листопада 2000 р. N 119
Інструкція по застосуванню Плану рахунків

бухгалтерського обліку виконання державного та

місцевих бюджетів
План рахунків по виконанню державного та місцевих бюджетів -
систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що
використовується для реєстрації відповідних операцій та
відображення бухгалтерської інформації, забезпечує складання
фінансової звітності. План рахунків, розроблений відповідно до загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, є складовою частиною національної системи
бухгалтерського обліку. При побудові Плану рахунків враховано особливості виконання
державного та місцевих бюджетів, функціонування Єдиного
казначейського рахунку, виконання місцевих бюджетів через органи
Державного казначейства, з дотриманням загальних принципів і вимог
щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Будова Плану
рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом
з метою отримання інформації про виконання бюджетів та здійснення
контролю за цим процесом. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів забезпечує відображення в бухгалтерському обліку
операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на
органи Державного казначейства та фінансові органи, тобто касове
виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та
видатками, тощо.
Мета і завдання Плану рахунків
План рахунків розроблено для забезпечення потреб ведення
бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та
місцевих бюджетів за касовим методом та складання фінансової
звітності. План рахунків надає змогу здійснювати детальний і повний
облік операцій, пов'язаних з виконанням бюджетів, а також
своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію
керівництву органів Державного казначейства та фінансових органів.
Міністерству фінансів України, статистичним відомствам, податковим
органам та іншим користувачам.
Принципи побудови Плану рахунків
План рахунків грунтується на міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку та звітності, що засновані за такими
принципами: законність - звітність повинна відповідати правилам та
процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами; достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській
звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог
відповідних нормативних актів; повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню
бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації
на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків.
Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні
результати операцій органів Державного казначейства, яка може
впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та
достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова
політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать
виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також, якщо ці
правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної
оцінки операцій, подій та ситуацій; дата операції - операції по виконанню бюджетів реєструються в
бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів,
що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку; прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на
початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за
станом на кінець попереднього звітного періоду; превалювання сутності над формою - операції обліковуються та
розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного
змісту, а не за їх юридичною формою; суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся
істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом.
інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може
вплинути на економічні рішення користувачів звітності; доречність - корисність інформації для підготовки та
прийняття економічних рішень; відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо
зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво
відображати операції з необхідними поясненнями в записках.
Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має
бути чітко викладена і зрозуміла для користувача; сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування
обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового
обгрунтування і розкриття у фінансових звітах; правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та
процедур; обережність - обгрунтована, розсудлива оцінка фактів; незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років
(звітних періодів); співставність - можливість визначення тенденцій виконання
бюджету через співставлення інформації, що міститься у
бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу; своєчасність - забезпечення своєчасною інформацією органів
законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення,
здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо
складання бюджету, тощо, та інших користувачів; безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з
того, що процес виконання бюджетів є постійним; консолідація - складання зведеної фінансової звітності про
виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства
України з урахуванням підвідомчих управлінь та відділень в розрізі
бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними
розрахунками; окреме відображення активів та пасивів - цей принцип
передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і
відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або
пасивними за винятком клірингових (рахунків за розрахунками),
технічних та транзитних рахунків.
Структура Плану рахунків
Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за активами
та зобов'язаннями. Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію
про операції, які виконуються органами фінансової системи при
виконанні бюджетів та їх відображення у фінансовій звітності. Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів,
груп та балансових рахунків. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію
забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу
уникнути використання зайвої кількості окремих балансових
рахунків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних
рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає
обов'язкові параметри, згідно з вимогами Державного казначейства
України. Додаткова інформація, необхідна для органів фінансової
системи, може бути забезпечена за допомогою додаткових параметрів,
визначених самостійно. Органи фінансової системи можуть самостійно
збільшувати кількість необхідних їм параметрів. Кожний клас розподілений на: рахунки II порядку (двозначні - розділ); рахунки III порядку (трьохзначні - група); рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). План рахунків поділяється на три логічні частини: баланс,
бюджетні рахунки (доходи і видатки) меморандні і позабалансові
рахунки. План рахунків складається: Балансові рахунки: Клас перший. Активи. Клас другий. Зобов'язання. Клас третій. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних
коштів. Клас четвертий. Розрахунки.
Рахунки доходів та видатків бюджету (бюджетні рахунки): Клас п'ятий. Результат виконання бюджету. Клас шостий. Доходи бюджету. Клас сьомий. Видатки бюджету.
Меморандні і позабалансові рахунки: Клас восьмий. Управлінський облік. Клас дев'ятий. Позабалансовий облік.
Характеристика класів рахунків
Перший клас Плану рахунків визначає активи бюджетів. Цей клас
включає кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ,
кошти бюджетів у інших банках, розміщені депозити, цінні папери,
надані бюджетні кредити, інші активи (кошти в дорозі та
заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності),
субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства. Всі рахунки першого класу активні. Другий клас Плану рахунків визначає зобов'язання, які
виникають в процесі виконання бюджетів. Цей клас включає
зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів, за
отриманими кредитами та депозитами, за іншими зобов'язаннями. Всі
рахунки другого класу пасивні. У третьому класі Плану рахунків відображені зобов'язання за
операціями Державного казначейства за коштами бюджетів та
розпорядників бюджетних коштів. Цей клас включає операції за
коштами: державного бюджету, місцевих бюджетів; які підлягають
розподілу між рівнями бюджетів; тимчасово віднесеними на доходи
бюджету; на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів
Державного казначейства. Рахунки третього класу пасивні. У четвертому класі Плану рахунків відображаються розрахунки,
які виникають між бюджетами в процесі їх виконання, розрахунки за
векселями, позицію Державного казначейства щодо іноземної валюти
та балансуючі рахунки. Всі рахунки четвертого класу
активно-пасивні. П'ятий клас Плану рахунків визначає результат виконання
бюджетів. Він включає результат виконання загального та
спеціального фондів бюджетів. Рахунки п'ятого класу
активно-пасивні. У шостому класі Плану рахунків відображаються доходи. Цей
клас включає доходи: державного та місцевих бюджетів, доходи, які
підлягають розподілу; кошти тимчасово віднесені на доходи
бюджетів. Всі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунку 6911
"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів", який є
контрпасивним. У сьомому класі Плану рахунків відображаються видатки. Цей
клас включає видатки державного та місцевого бюджетів. Всі рахунки
сьомого класу активні за винятком рахунків: 713 групи
"Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення", 723
групи "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення"
які є активно-пасивні та 7911 "Контррахунок за видатковими
операціями" який є контрактивний і 7921 "Контррахунок за
операціями з кредитування за вирахуванням погашення", який є
активно-пасивним. Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні (технічні)
рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять в
баланс про виконання бюджету. Цей клас включає кошти передані та
кошти отримані органами Державного казначейства в процесі
виконання бюджетів. Рахунки 81 розділу "Кошти отримані" пасивні,
рахунки 82 та 83 розділів - активні, а рахунки 8911 "Контррахунок
за операціями управлінського обліку за переданими коштами" -
контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за операціями
управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний. У дев'ятому класі Плану рахунків відображаються позабалансові
статті. Цей клас включає: тимчасові планові показники, пропозиції
та інші планові показники; кошторисні призначення; асигнування;
планові показники за доходами бюджету; зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів; розрахункові документи, не оплачені в строк;
нараховані доходи і витрати; зобов'язання і вимоги за
кредитуванням та всіма видами гарантій. Рахунки 90, 91, 92, 94, 95
розділів - пасивні, рахунки 93 розділу - активні. Рахунки: 9911
"Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" -
контрактивний та 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку" - контрпасивний.
1. Активи
11 Кошти бюджетів в Національному банку України
111 Кошти в НБУ до запитання
1111 Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ:

А Призначення рахунку: для обліку коштів на

кореспондентських рахунках органів Державного

казначейства, які відкрито в установах Національного

банку України

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які

надходять на користь загального та спеціального фондів

державного бюджету, Державного казначейства, його

клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів та

місцевих бюджетів, які знаходяться на казначейському

обслуговуванні

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

списуються за дорученням Державного казначейства за

операціями по виконанню бюджетів, за операціями

клієнтів, в тому числі розпорядників бюджетних коштів і

місцевих бюджетів, а також списання у безспірному

(безакцентному) порядку згідно з чинним законодавством
112 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1121 Рахунок Державного казначейства в НБУ для виплати

А готівкових коштів

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються

на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та

одержувачам на рахунках в установах НБУ За дебетом

рахунку проводиться зарахування сум, що направляються на

виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та

одержувачам, на рахунки, відкриті на ім'я органів

Державного казначейства в установах НБУ

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що

виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам

готівкою
1122 Інші рахунки Державного казначейства

А Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках

Державного казначейства, відкритих в НБУ

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів, що

надходять на інші рахунки Державного казначейства,

відкриті в НБУ За кредитом рахунку проводиться списання

за призначенням сум коштів з інших рахунків Державного

казначейства, відкритих в НБУ
12 Кошти бюджетів в інших банках
121 Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки

"Ностро")
1211 Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших

А банках-резидентах

Призначення рахунку: для обліку коштів на

кореспондентських рахунках Державного казначейства,

відкритих в інших банках-резидентах

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які

надходять на кореспондентські рахунки органів Державного

казначейства, відкриті в інших банках-резидентах

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

списуються за дорученням органів Державного казначейства

з кореспондентських рахунків, відкритих в інших

банках-резидентах
1212 Кореспондентські рахунки Державного казначейства в

А банках-нерезидентах

Призначення рахунку: для обліку коштів на

кореспондентських рахунках Державного казначейства,

відкритих в інших банках-нерезидентах

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які

надходять на кореспондентські рахунки органів Державного

казначейства, відкриті в інших банках-нерезидентах

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

списуються за дорученням органів Державного казначейства

з кореспондентських рахунків, відкритих в інших

банках-нерезидентах
122 Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках
1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються за

А рахунок державного бюджету, в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів розпорядників,

які не знаходяться на казначейському обслуговуванні і

мають відкриті рахунки в установах банків. Джерелом

інформації для відображення операцій за цим рахунком є,

в тому числі, і звіти розпорядників коштів державного

бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надходять

на рахунки, на користь розпорядників бюджетних коштів,

які не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що

списуються з рахунків за дорученням розпорядників коштів

державного бюджету
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах банків

А Призначення рахунку: для обліку коштів на інших рахунках

органів Державного казначейства, відкритих в установах

банків. Застосовується в органах Державного

казначейства, що не перейшли на функціонування через СЕП

НБУ

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів на

рахунки органів Державного казначейства, відкриті в

установах банків

За кредитом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків органів Державного казначейства, відкритих в

установах банків
1223 Рахунки Державного казначейства в установах банків для

А виплати готівкових коштів

Призначення рахунку: для обліку коштів, що направляються

на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та

одержувачам на рахунках органів Державного казначейства

в установах уповноважених банків

За дебетом рахунку проводяться зарахування сум, що

направляються на виплату готівки розпорядникам коштів

бюджету та одержувачам на рахунки, відкриті на ім'я

органів Державного казначейства в установах

уповноважених банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що

виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам

готівкою
123 Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках
1231 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

А Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів

на рахунках, відкритих в установах банків.

Застосовується для обліку коштів місцевих бюджетів, які

не знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводяться суми коштів місцевих

бюджетів, які надходять на рахунки в установах банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів місцевих

бюджетів, що списуються з рахунків, відкритих в

установах банків
1232 Рахунки установ та організацій, які утримуються за

А рахунок місцевого бюджету, в установах банків

Призначення рахунку: для обліку коштів розпорядників

місцевого бюджету, які не знаходяться на казначейському

обслуговуванні і мають відкриті рахунки в установах

банків

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які

надходять на рахунки розпорядників коштів місцевих

бюджетів, відкриті в установах банків

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що

списуються з рахунків розпорядників коштів місцевих

бюджетів, відкриті в установах банків
13 Розміщені депозити
131 Депозити державного бюджету, розміщені в Національному

банку
1311 Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на короткострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

державного бюджету в НБУ

За кредитом рахунку проводяться суми повернення

депозитів державного бюджету від установ НБУ
1312 Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені

А в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на середньострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1313 Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені

А в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на довгострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1314 Прострочена заборгованість за депозитами державного

А бюджету, розміщеними в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку сум простроченої

заборгованості за депозитами державного бюджету,

розміщеними в Національному банку

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум

простроченої заборгованості за депозитами державного

бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум

простроченої заборгованості за депозитами державного

бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх

повернення
1315 Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на депозитах до запитання у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
132 Інші депозити державного бюджету
1321 Інші короткострокові депозити державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на короткострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1322 Інші середньострокові депозити державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на середньострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1323 Інші довгострокові депозити державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на довгострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1324 Прострочена заборгованість за іншими депозитами

А державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку простроченої

заборгованості за іншими депозитами державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум

простроченої заборгованості за іншими депозитами

державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум

простроченої заборгованості за іншими депозитами

державного бюджету, за умови їх повернення
1325 Інші депозити державного бюджету до запитання

А Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, розміщених на депозитах до запитання в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1326 Гарантійні депозити та грошове покриття в банках

А Призначення рахунку: для обліку коштів, які вимагаються

банками-контрагентами на покриття кредитного ризику за

різними операціями в цих банках (депозитами,

акредитивами)

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів

та суми грошового покриття за відповідними акредитивами

тощо.

За кредитом рахунку проводяться суми повернених

депозитів та суми виконаних акредитивів, а також суми,

перераховані на рахунки простроченої і сумнівної

заборгованості
133 Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному

банку
1331 Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1332 Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1333 Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1334 Прострочена заборгованість за депозитами місцевого

А бюджету, розміщеними в Національному банку

Призначення рахунку: для обліку сум простроченої

заборгованості за депозитами місцевого бюджету,

розміщеними в Національному банку

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум

простроченої заборгованості за депозитами місцевого

бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум

простроченої заборгованості за депозитами місцевого

бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх

повернення
1335 Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в

А Національному банку

Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на депозитах до запитання у

Національному банку

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
134 Інші депозити місцевого бюджету
1341 Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на короткострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1342 Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на середньострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1343 Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на довгострокових депозитах в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
1344 Прострочена заборгованість за іншими депозитами

А місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку простроченої

заборгованості за іншими депозитами місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум

простроченої заборгованості за іншими депозитами

місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунку проводиться списання сум

простроченої заборгованості за іншими депозитами

місцевого бюджету, за умови їх повернення
1345 Інші депозити місцевого бюджету до запитання

А Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих

бюджетів, розміщених на депозитах до запитання в

установах банків

За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунку проводяться суми, які списуються у

разі повернення депозитів
14 Цінні папери
141 Цінні папери в активі державного бюджету
1411 Цінні папери в активі державного бюджету

А Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи,

що засвідчують право володіння або відносин позики та

визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала,

та їх власником і передбачають, як правило, виплату

доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також

можливість передачі грошових та інших прав, що

випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери

обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів

За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних

паперів

За кредитом рахунку проводиться сума продажу або

погашення цінних паперів
142 Цінні папери в активі місцевого бюджету
1421 Цінні папери в активі місцевого бюджету

А Призначення рахунку: цінні папери - грошові документи,

що засвідчують право володіння або відносин позики та

визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала,

та їх власником і передбачають, як правило, виплату

доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також

можливість передачі грошових та інших прав, що

випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери

обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів

За дебетом рахунку проводиться суми залучених цінних

паперів

За кредитом рахунку проводиться сума продажу або

погашення цінних паперів
15 Надані бюджетні кредити
151 Кредити, надані з державного бюджету
1511 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових

кредитів, наданих з державного бюджету відповідно до

окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що

регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводиться сума кредитів, що надані

з державного бюджету.

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в

погашення заборгованості за наданими з державного

бюджету короткостроковими кредитами
1512 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових

кредитів наданих з державного бюджету відповідно до

окремих рішень Уряду та нормативно-правової бази, що

регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані

з державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в

погашення заборгованості за наданими з державного

бюджету довгостроковими кредитами
152 Кредити, надані з місцевого бюджету
1521 Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку сум короткострокових

кредитів наданих з місцевих бюджетів відповідно до

окремих рішень місцевих Рад народних депутатів та

нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний

процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані

з місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в

погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів

короткостроковими кредитами
1522 Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку сум довгострокових

кредитів наданих з місцевих бюджетів відповідно до

окремих рішень місцевих Рад народних депутатів та

нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний

процес

За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані

з місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми, які надійшли в

погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів

довгостроковими кредитами
16 Інші активи
161 Кошти державного бюджету в дорозі
1611 Кошти загального фонду державного бюджету в дорозі

А Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, які перераховано одним органом Державного

казначейства іншому в кінці звітного періоду, а надійшли

за призначенням в наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не

зараховані на рахунки органу Державного казначейства у

поточному місяці і на звітну дату рахуються сумами в

дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у

наступному звітному періоді зараховуються на рахунки

органів Державного казначейства
1612 Кошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі

А Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету в дорозі, які перераховано

одним органом Державного казначейства іншому в кінці

звітного періоду, а надійшли за призначенням в

наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не

зараховані на рахунки органу Державного казначейства у

поточному звітному періоді і на звітну дату рахуються

сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у

наступному звітному періоді зараховуються на рахунки

органу Державного казначейства
162 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
1621 Активи загального фонду державного бюджету за взаємними

А розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості

місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася

за взаємними розрахунками в процесі виконання загального

фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум

заборгованості за взаємними розрахунками місцевих

бюджетів перед державним бюджетом

За кредитом рахунку проводиться списання сум

заборгованості місцевих бюджетів за взаємними

розрахунками перед державним бюджетом за умови її

погашення
1622 Активи спеціального фонду державного бюджету за

А взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості

місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася

за взаємними розрахунками в процесі виконання

спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться врахування сум

заборгованості за взаємними розрахунками місцевих

бюджетів перед державним бюджетом

За кредитом рахунку проводиться списання сум

заборгованості за взаємними розрахунками місцевих

бюджетів перед державним бюджетом за умови її погашення
163 Інші активи державного бюджету
1631 Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету

А Призначення рахунку: для сумарного обліку

товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до

державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних

цінностей, що надходять в актив державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми

товарно-матеріальних цінностей, що направлені на

здійснення видатків державного бюджету
164 Кошти місцевого бюджету в дорозі
1641 Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі

А Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

місцевих бюджетів, які перераховано одним фінансовим

органом або органом Державного казначейства в разі

казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в

кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки інших

органів у наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не

зараховані на рахунки фінансових органів або органів

Державного казначейства в разі казначейського

обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на

звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у

наступному звітному періоді зараховані на рахунки

фінансових органів або органів Державного казначейства в

разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів
1642 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі

А Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду місцевих бюджетів, які перераховано одним

фінансовим органом або органом Державного казначейства в

разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

іншому в кінці звітного періоду, а надійшли на рахунки

інших органів у наступному звітному періоді

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які не

зараховані на рахунки фінансових органів або органів

Державного казначейства в разі казначейського

обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці і на

звітну дату рахуються сумами в дорозі

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які у

наступному звітному періоді зараховані на рахунки

фінансових органів або органів Державного казначейства в

разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів
165 Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
1651 Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними

А розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості

державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася

за взаємними розрахунками в процесі виконання загального

фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться врахування сум

заборгованості за взаємними розрахунками державного

бюджету перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунку проводиться списання сум

заборгованості державного бюджету за взаємними

розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її

погашення
1652 Активи спеціального фонду місцевого бюджету за

А взаємними розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум заборгованості

державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася

за взаємними розрахунками в процесі виконання

спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться врахування сум

заборгованості за взаємними розрахунками державного

бюджету перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунку проводиться списання сум

заборгованості державного бюджету за взаємними

розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її

погашення
166 Інші активи місцевого бюджету
1661 Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках

А Призначення рахунку: передбачено для обліку коштів

місцевих бюджетів, які заблоковані на рахунках

За дебетом рахунку проводяться суми коштів заблокованих

на рахунках

За кредитом рахунку проводяться суми коштів після

розблокування рахунків
1662 Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для сумарного обліку

товарно-матеріальних цінностей, зарахованих в рахунок

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до

місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми товарно-матеріальних

цінностей, що зараховуються в актив місцевого бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми

товарно-матеріальних цінностей, що направлені на

здійснення видатків місцевих бюджетів
17 Субкореспондентські рахунки
171 Субкореспондентські рахунки, відкриті в органах

Державного казначейства
1711 Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі

А Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів органів

Державного казначейства на субкореспондентських

рахунках, відкритих в інших органах Державного

казначейства.

За дебетом рахунку проводяться суми, які надходять на

Субкореспондентський рахунок на користь органів

Державного казначейства та їх клієнтів

За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються з

субкореспондентських рахунків органів Державного

казначейства, в тому числі і за дорученням клієнтів
2. Зобов'язання
21 Цінні папери, випущені в обіг
211 Зобов'язання за векселями державного бюджету
2111 Казначейські векселі видані

П Призначення рахунку: облік казначейських векселів,

виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми виданих

казначейських векселів

За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів

відповідно до законодавчо-нормативної бази
212 Облігації державного бюджету
2121 Короткострокові облігації державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку короткострокових

облігацій державного бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

короткострокових (із терміном погашення менше 1 року)

облігацій державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

короткострокових (із терміном погашення менше 1 року)

облігацій державного бюджету
2122 Середньострокові облігації державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку середньострокових

облігацій державного бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5

років) облігацій державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5

років) облігацій державного бюджету
2123 Довгострокові облігації державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій

державного бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

довгострокових (із терміном погашення більше 5 років)

облігацій державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

довгострокових (із терміном погашення більше 5 років)

облігацій державного бюджету
213 Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними

паперами
2131 Інші цінні папери державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку цінних паперів

державного бюджету (крім облігацій та казначейських

векселів), емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних

паперів державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших

цінних паперів державного бюджету
214 Зобов'язання за векселями місцевого бюджету
2141 Векселі органів місцевого самоврядування видані

П Призначення рахунку: для обліку векселів органів

місцевого самоврядування, виданих відповідно до

законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми виданих векселів

органів місцевого самоврядування

За дебетом рахунку проводяться суми погашення векселів

органів місцевого самоврядування
215 Облігації місцевого бюджету
2151 Короткострокові облігації місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку короткострокових

облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих

бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

короткострокових (із терміном погашення менше 1 року)

облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

короткострокових (із терміном погашення менше 1 року)

облігацій місцевого бюджету
2152 Середньострокові облігації місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку середньострокових

облігацій місцевого бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих

бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5

років) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

середньострокових (із терміном погашення від 1 до 5

років) облігацій місцевого бюджету
2153 Довгострокові облігації місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку довгострокових облігацій

місцевого бюджету, емітованих відповідно до

законодавчо-нормативної бази для фінансування місцевих

бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми емісії

довгострокових (із терміном погашення більше 5 років)

облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

довгострокових (із терміном погашення більше 5 років)

облігацій місцевого бюджету
216 Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними

паперами
2161 Інші цінні папери місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку цінних паперів місцевого

бюджету (крім облігацій та векселів), емітованих

відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунку проводяться суми емісії інших цінних

паперів місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашення інших

цінних паперів місцевого бюджету
22 Кредити отримані
221 Внутрішнє фінансування державного бюджету
2211 Кредити, не віднесені до інших категорій

П Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених

до інших категорій, отриманих від резидентів на

погашення дефіциту державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від

резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих

від резидентів кредитів, не віднесених до інших

категорій
2212 Інші зобов'язання

П Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не

віднесених до інших категорій, державного бюджету перед

резидентами

За кредитом рахунку проводяться резидентом суми

зобов'язань, не віднесених до інших категорій,

державного бюджету перед резидентами

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

зобов'язань, не віднесених до інших категорій,

державного бюджету перед резидентами
222 Зовнішнє фінансування державного бюджету
2221 Кредити, не віднесені до інших категорій

П Призначення рахунку: для обліку кредитів, не віднесених

до інших категорій, отриманих від нерезидентів на

погашення дефіциту державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих від

нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення отриманих

від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших

категорій
2222 Інші зобов'язання

П Призначення рахунку: для обліку зобов'язань, не

віднесених до інших категорій, державного бюджету перед

нерезидентами

За кредитом рахунку проводяться суми інших зобов'язань,

не віднесених до інших категорій, державного бюджету

перед нерезидентами

За дебетом рахунку проводяться суми погашення

зобов'язань, не віднесених до інших категорій,

державного бюджету перед нерезидентами
223 Внутрішнє фінансування місцевого бюджету
2231 Кредити, не віднесені до інших категорій

П Призначення рахунку: для обліку кредитів, не

віднесених до інших категорій, отриманих від

резидентів для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих місцевими

бюджетами від резидентів кредитів, не віднесених до

інших категорій

За дебетом рахунку проводяться суми погашення місцевими

бюджетами резидентам кредитів, не віднесених до інших

категорій
2232 Інші зобов'язання

П Призначення рахунку: для обліку сум інших боргових

зобов'язань по внутрішньому боргу місцевого бюджету, за

типом боргового зобов'язання та за типом кредитора

відповідно до бюджетної класифікації. Аналітичний облік

ведеться по кожному джерелу боргу

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих інших

боргових зобов'язань

За дебетом рахунку проводяться суми погашених інших

боргових зобов'язань
23 Депозити отримані
231 Депозити, отримані державним бюджетом
2311 Депозити, отримані державним бюджетом

П Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у

казначействі на депозит. Аналітичний облік ведеться за

кожним джерелом надходження коштів

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у

казначействі коштів на депозити

За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів

після закінчення строку депозиту
2312 Депозити, отримані розпорядниками коштів державного

П бюджету

Призначення рахунку: для обліку депозитних сум

розпорядників коштів, які знаходяться на казначейському

обслуговуванні

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих

розпорядником депозитних коштів

За дебетом рахунку проводяться суми депозитів,

перерахованих за призначенням
232 Депозити, отримані місцевим бюджетом
2321 Депозити, отримані місцевим бюджетом

П Призначення рахунку: для обліку сум коштів, розміщених у

фінансовому органі на депозит. Аналітичний облік

ведеться по кожному джерелу надходження коштів.

Аналітичний облік ведеться по кожному джерелу боргу

За кредитом рахунку проводяться суми розміщених у

фінансовому органі коштів на депозити.

За дебетом рахунку проводяться суми списаних коштів

після закінчення строку депозиту
2322 Депозити, отримані розпорядниками коштів місцевого

П бюджету

Призначення рахунку: для обліку депозитних сум

розпорядників коштів місцевого бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми отриманих

розпорядником депозитних коштів

За кредитом рахунку проводяться суми депозитів,

перерахованих за призначенням
24 Інші зобов'язання
241 Зобов'язання державного бюджету за взаємними

розрахунками
2411 Зобов'язання державного бюджету за взаємними

П розрахунками

Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань за

взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання

бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових

зобов'язань державного бюджету перед місцевим, що

виникають в процесі виконання бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових

зобов'язань державного бюджету перед місцевим.
2421 Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
2421 Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками

П Призначення рахунку: для обліку сум зобов'язань, що

виникають в процесі виконання бюджетів.

За кредитом рахунку проводяться суми боргових

зобов'язань місцевого бюджету перед державним, що

виникають в процесі виконання бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми виконаних боргових

зобов'язань місцевого бюджету перед державним.
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31 Кошти бюджетів в Державному казначействі
311 Кошти загального фонду державного бюджету
3111 Надходження до загального фонду державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду

державного бюджету згідно з законодавством та бюджетною

класифікацією

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду

державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією окремо по кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво

внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів

(обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно

акумулюються кошти загального фонду державного бюджету у

кореспонденції з рахунком 3112 "Загальний фонд

державного бюджету"
3112 Загальний фонд державного бюджету

П Призначення рахунку: сумарний облік коштів загального

фонду державного бюджету, що надійшли від платників

податків та інших контрагентів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

загальних доходів у кореспонденції з рахунками 3111

"Надходження до загального фонду бюджету" та 3113

"Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів,

наданих за рахунок загального фонду державного бюджету"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів

вищестоящим органам Державного казначейства для

акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок Державного казначейства в

НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування

коштів на особові рахунки головних розпорядників

бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов

наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у

кореспонденції з рахунком 3511 "Особові рахунки

розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду

державного бюджету"
3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів,

П наданих за рахунок загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум коштів повернення

бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду

державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

повернених бюджетних кредитів

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум

повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3112

"Загальний фонд державного бюджету"
312 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які

направляються на спеціальні видатки
3121 Надходження коштів спеціального фонду державного

бюджету, які направляються на спеціальні видатки.

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального

фонду державного бюджету, згідно із законодавством та

бюджетною класифікацією доходів

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум

спеціальних доходів (окремі види доходів, передбачені

законодавством) згідно із бюджетною класифікацією

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво

внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів

(обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно

акумулюються кошти спеціального фонду державного

бюджету, у кореспонденції з рахунком 3122 "Кошти

спеціального фонду державного бюджету, які направляються

на спеціальні видатки"
3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які

П направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів

спеціального фонду державного бюджету, які направляються

на спеціальні видатки

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету у кореспонденції з

рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду

державного бюджету, які направляються на спеціальні

видатки"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів

вищестоящим органам Державного казначейства для

акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок Державного казначейства в

НБУ". На центральному рівні проводиться зарахування

коштів на особові рахунки головних розпорядників

бюджетних коштів на підставі пропозицій та за умов

наявності зобов'язань по відповідних розпорядниках у

кореспонденції з рахунком 3512 "Особові рахунки

розпорядників за коштами, отриманими із спеціального

фонду державного бюджету"
313 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним

фондами державного бюджету
3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним

П та спеціальним фондами державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку доходів державного

бюджету, які згідно із законодавством підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами

державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із

законодавством підлягають розподілу між загальним та

спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками у кореспонденції з

рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та

щоденно акумулюються кошти що розподіляються між

загальним та спеціальним фондами державного бюджету у

кореспонденції з рахунком 3132 "Кошти, що розподіляються

між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"
3132 Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним

П фондами державного бюджету

Призначення рахунку: для сумарного обліку коштів

державного бюджету, які згідно із законодавством

підлягають розподілу між фондами державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів у

кореспонденції з рахунком 3131 "Надходження коштів, що

розподіляються між загальним та спеціальним фондами

державного бюджету"

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум до

загального фонду бюджету на рахунки 3111 "Надходження до

загального фонду державного бюджету" та спеціального

фонду державного бюджету на рахунок 3121 "Надходження

коштів спеціального фонду державного бюджету, які

направляються на спеціальні видатки"
314 Кошти загального фонду місцевих бюджетів
3141 Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

П Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду

місцевих бюджетів згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією

За кредитом рахунку проводяться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) згідно із

законодавством та бюджетною класифікацією окремо по

кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводиться суми зайво

внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів

(обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно

акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету у

кореспонденції з рахунком 3142 "Кошти загального фонду

місцевих бюджетів"
3142 Кошти загального фонду місцевих бюджетів

П Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів

загального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на

рахунки 3141 "Надходження до загального фонду місцевих

бюджетів"

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у

кореспонденції з рахунками 3141 "Надходження до

загального фонду місцевих бюджетів"

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на

рахунки розпорядників за умов наявності залишків

невикористаних бюджетних призначень
315 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, що

знаходяться на казначейському обслуговуванні, які

направляються на спеціальні видатки
3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів,

П які направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального

фонду місцевих бюджетів згідно із законодавством та

бюджетною класифікацією

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) згідно із

законодавством та бюджетною класифікацією окремо по

кожному виду доходів

За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво

внесених, надмірно сплачених, тощо податків і зборів

(обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок в НБУ" та щоденно

акумулюються кошти спеціального фонду місцевого бюджету

у кореспонденції з рахунком 3152 "Кошти спеціального

фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні

видатки"
3152 Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які

П направляються на спеціальні видатки

Призначення рахунку: для сумарного обліку доходів

спеціального фонду місцевих бюджетів, які зараховані на

рахунки 3151 "Надходження коштів спеціального фонду

місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні

видатки".

За кредитом рахунку проводиться зарахування надходжень

до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції

з рахунками 3151 "Надходження коштів спеціального фонду

місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні

видатки".

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів на

рахунки розпорядників бюджетних коштів за умови

наявності невикористаних бюджетних призначень
316 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним

фондами місцевих бюджетів
3161 Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним

П фондами місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку доходів місцевого

бюджету, які згідно із законодавством підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого

бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із

законодавством підлягають розподілу між загальним та

спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками у кореспонденції з

рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок в НБУ" та до

загального фонду місцевого бюджету на рахунок 3141

"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" і

спеціального фонду місцевого бюджету на рахунок 3151

"Надходження коштів спеціального фонду місцевих

бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"
33 Кошти, які підлягають розподілу
331 Кошти, які підлягають розподілу між державним і

місцевими бюджетами
3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і

П місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів

(обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства

підлягають розподілу між державним та місцевими

бюджетами згідно з законодавством та бюджетною

класифікацією

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із

законодавством підлягають розподілу між державним та

місцевими бюджетами

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками податків, зборів

(обов'язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111

"Кореспондентський рахунок Державного казначейства в

НБУ" та до загального фонду державного бюджету на

рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного

бюджету", та місцевих 3141 "Надходження до загального

фонду місцевих бюджетів"
332 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3321 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

П Призначення рахунку: для обліку сум податків і зборів

(обов'язкових платежів), які відповідно до законодавства

підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із

законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих

бюджетів.

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум

податків, зборів (обов'язкових платежів) до відповідних

місцевих бюджетів згідно до законодавства.
34 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету
341 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету, що

підлягають розподілу
3411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету,

П що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово

віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають

розподілу

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів,

тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, які

згідно із законодавством підлягають розподілу

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками у кореспонденції з

рахунком 1111 "Кореспондентський рахунок Державного

казначейства в НБУ" та за призначенням до загального

фонду державного та місцевих бюджетів на рахунки 3111

"Надходження до загального фонду державного бюджету",

3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного

П бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово

віднесених на доходи державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших

коштів, тимчасово віднесених на доходи державного

бюджету

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками та за призначенням
342 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,

що підлягають розподілу
3421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,

П що підлягають розподілу

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово

віднесених на доходи місцевих бюджетів, що підлягають

розподілу

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів,

тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, які

згідно із законодавством підлягають розподілу

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками та за призначенням
3422 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого

П бюджету

Призначення рахунку: для обліку інших коштів, тимчасово

віднесених на доходи місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум інших

коштів, тимчасово віднесених на доходи державних

бюджетів

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум зайво

або помилково сплачених платниками та за призначенням
35 Рахунки розпорядників бюджетних коштів в Державному
казначействі України
351 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок державного бюджету
3511 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із

П загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів головних

розпорядників та розпорядників другого ступеня, які

виділено із загального фонду державного бюджету для

розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених головним розпорядникам та розпорядникам

другого ступеня із загального фонду державного бюджету

для розподілу між підвідомчими установами '

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені

на реєстраційні рахунки головних розпорядників та

особові рахунки розпорядників другого ступеня
3512 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів головних

розпорядників та розпорядників другого ступеня, які

виділено із спеціального фонду державного бюджету для

розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених головним розпорядникам та розпорядникам

другого ступеня із спеціального фонду державного бюджету

для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені

на реєстраційні рахунки головних розпорядників та

особові рахунки розпорядників другого ступеня
3513 Зведені особові рахунки головних розпорядників за

П коштами, отриманими із загального фонду державного

бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів, виділених з

загального фонду державного бюджету на підставі

затверджених Міністерством фінансів України пропозицій,

якщо при виділенні коштів не зазначається код

функціональної класифікації видатків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених з загального фонду державного бюджету на

підставі затверджених Міністерством фінансів України

пропозицій

За дебетом рахунку проводиться списання коштів,

розподілених головним розпорядником за призначенням
3514 Зведені особові рахунки головних розпорядників за

П коштами, отриманими із спеціального фонду державного

бюджету

Призначення рахунку: для обліку коштів, виділених з

спеціального фонду державного бюджету на підставі

затверджених Міністерством фінансів України пропозицій,

якщо при виділенні коштів не зазначається код

функціональної класифікації видатків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених з спеціального фонду державного бюджету на

підставі затверджених Міністерством фінансів України

пропозицій

За дебетом рахунку проводиться списання коштів,

розподілених головним розпорядником за призначенням
352 Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок державного бюджету
3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених

із загального фонду державного бюджету у відповідності з

бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться

на казначейському обслуговуванні.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених розпоряднику із загального фонду бюджету на

утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених

на здійснення видатків розпорядника, згідно із

кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з

рахунку згідно із законодавством
3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених

із спеціального фонду державного бюджету або

безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний

рахунок у відповідності з бюджетними призначеннями

розпорядникам, які знаходяться на казначейському

обслуговуванні

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених розпоряднику із спеціального фонду бюджету та

власних надходжень, які направляються на утримання

установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених

на здійснення видатків розпорядника, згідно кошторису

доходів і видатків по спеціальному фонду
353 Особові рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок місцевого бюджету
3531 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із

П загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів виділених із

загального фонду місцевого бюджету для розподілу між

підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених із загального фонду місцевого бюджету для

розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені

на реєстраційні рахунки розпорядників
3532 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із

П спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів виділених із

спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між

підвідомчими установами

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених із спеціального фонду місцевого бюджету для

розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені

на реєстраційні рахунки розпорядників
354 Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за

рахунок місцевого бюджету
3541 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального

П фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених

із загального фонду місцевого бюджету у відповідності з

бюджетними призначеннями розпорядникам, які знаходяться

на казначейському обслуговуванні.

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених розпоряднику із загального фонду місцевого

бюджету на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених

на здійснення видатків розпорядника, згідно із

кошторисом доходів і видатків або списуються залишки з

рахунку згідно із законодавством
3542 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами

спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку руху коштів, виділених

із спеціального фонду місцевого бюджету у відповідності

з бюджетними призначеннями розпорядникам або

безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні

рахунки розпорядників, які знаходяться на казначейському

обслуговуванні

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених розпоряднику із спеціального фонду місцевого

бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальні

реєстраційні рахунки розпорядників на утримання установи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлених

на здійснення видатків розпорядника, згідно із

кошторисом доходів і видатків
355 Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках
3551 Кошти загального фонду державного бюджету на рахунках

П розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у

розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні

доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В

аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за

кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
3552 Кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунках

П розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету на рахунках розпорядників

коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані

платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та

інші). В аналітичному обліку відкриваються особові

рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
3553 Кошти загального фонду місцевого бюджету на рахунках

П розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів у

розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні

доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В

аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за

кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
3554 Кошти спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках

П розпорядників коштів бюджету в розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду місцевого бюджету на рахунках розпорядників коштів

у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні

доручення, розрахунки за разовими заліками та інші). В

аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за

кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
36 Рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не знаходяться
на казначейському обслуговуванні
361 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні
3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не

П знаходяться на казначейському обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку руху бюджетних коштів,

виділених з бюджетів розпорядникам у відповідності з

бюджетними призначеннями, які здійснюють видатки за

відомчою структурою

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених з державного бюджету розпорядникам, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків розпорядників, які не знаходяться на

казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків

відповідно до кошторису доходів і видатків
362 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні
3621 Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не

П знаходяться на казначейському обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку руху бюджетних коштів,

виділених з місцевого бюджету розпорядникам у

відповідності з бюджетними призначеннями, які здійснюють

видатки за відомчою структурою

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів,

виділених з місцевого бюджету розпорядникам, які не

знаходяться на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків розпорядників, які не знаходяться на

казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків

відповідно до кошторису доходів і видатків
37 Рахунки інших клієнтів та банків
371 Рахунки інших клієнтів
3711 Рахунки одержувачів коштів державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках

одержувачів коштів державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на

рахунки одержувачів коштів державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків одержувачів коштів державного бюджету
3712 Рахунки інших клієнтів Державного казначейства

П Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках

інших клієнтів Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на

рахунки інших клієнтів Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків інших клієнтів Державного казначейства
3713 Кошти одержувачів коштів державного бюджету в

П розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету на рахунках одержувачів коштів у розрахунках

(акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення,

розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному

обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом

розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
3714 Кошти інших клієнтів Державного казначейства в

П розрахунках

Призначення рахунку: для обліку коштів на рахунках інших

клієнтів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані

платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками та

інші). В аналітичному обліку відкриваються особові

рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум у

розрахунках

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

проведення відповідних розрахунків
3715 Рахунки для зарахування дотацій бюджету Автономної

П Республіки Крим, обласним бюджетам та бюджетам м.Києва

та Севастополя

Призначення рахунку: для обліку сум дотацій виділених

бюджету АР Крим, обласним та бюджетам м.Києва та

Севастополя з державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

виділених дотацій бюджету АР Крим, обласним та бюджетам

м.Києва та Севастополя

За дебетом рахунку проводиться списання сум виділених

дотацій бюджету АР Крим, обласним та бюджетам м.Києва та

Севастополя на рахунки місцевих бюджетів
3716 Рахунки для зарахування дотацій районним, міським,

П селищним та сільським бюджетам

Призначення рахунку: для обліку сум дотацій виділених

районним, міським, селищним та сільським бюджетам

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

виділених дотацій районним, міським, селищним та

сільським бюджетам

За дебетом рахунку проводиться списання сум виділених

дотацій районним, міським, селищним та сільським

бюджетам
372 Рахунки інших банків
3721 Кореспондентські рахунки інших банків ("Лоро")

П Призначення рахунку: для обліку руху коштів на рахунках

інших банків

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на

рахунки інших банків

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

рахунків інших банків
3722 Гарантійні депозити та грошове покриття банків

П Призначення рахунку: для обліку коштів інших банків, які

призначені для покриття кредитного ризику за різними

операціями з цими банками (депозитами, акредитивами,

тощо)

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих депозитів

та суми грошового покриття за відповідними акредитивами

тощо

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих депозитів

та суми акредитивів виконаних
38 Рахунки за нез'ясованими надходженнями, несквитованими
дебетовими сумами та інші транзитні рахунки
381 Рахунки за нез'ясованими надходженнями
3811 Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Державного

П казначейства

Призначення рахунку: для обліку сум, які у час

надходження не можуть бути зараховані на відповідні

рахунки за призначенням через відсутність необхідних

реквізитів документів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до

з'ясування отримувачів коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання

підтверджень від банку-кореспондента, або повернення

коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить
3812 Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових

П органів, що не знаходяться на казначейському

обслуговуванні

Призначення рахунку: для обліку сум, які у час

надходження не можуть бути зараховані за призначенням

через відсутність необхідних реквізитів документів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум до

з'ясування отримувачів коштів

За дебетом рахунку проводиться списання коштів після

з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання

підтверджень від банку-кореспондента, або повернення

коштів платнику, якщо таке підтвердження не надходить
382 Несквитовані дебетові суми
3821 Несквитовані дебетові суми

П Призначення рахунку: для обліку несквитованих дебетових

сум

За кредитом рахунку проводиться зарахування

несквитованих дебетових сум

За дебетом рахунку проводиться списання дебетових сум

після їх сквитування
39 Рахунки органів Державного казначейства
391 Субкореспондентські рахунки органів Державного

казначейства
3911 Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів

П Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку руху коштів по кожному

окремому органу Державного казначейства у вищестоящому

органі Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів на

субкореспондентські рахунки

За дебетом рахунку проводиться списання коштів з

субкореспондентських рахунків
399 Інші транзитні рахунки органів Державного казначейства
3991 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не

П підтверджені отримувачами
3992 Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ

П
3993 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не

П підтверджені РРП СЕП
3994 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не

П підтверджені РП ДКУ
4. Розрахунки
41 Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету
411 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами

загального фонду
4111 Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до

АП загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

надходженнями до загального фонду державного бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та

погашення кредиторської заборгованості
4112 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального

АП фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду державного бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та

погашення кредиторської заборгованості
412 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами

спеціального фонду
4121 Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до

АП спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

надходженнями до спеціального фонду державного бюджету,

що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та

погашення кредиторської заборгованості
4122 Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками
АП спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками спеціального фонду державного бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з державного бюджету місцевим бюджетам та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати державному бюджету з місцевих бюджетів та

погашення кредиторської заборгованості 42 Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів
421 Взаємні розрахунки з державним бюджетом
4211 Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях

АП загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з місцевих бюджетів державному бюджету та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати місцевим бюджетам з державного бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4212 Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального

АП фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

передати з місцевих бюджетів державному бюджету та суми

погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які згідно до законодавства належить

отримати місцевим бюджетам з державного бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
422 Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами
4221 Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях

АП загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до загального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4222 Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального

АП фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4223 Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях

АП спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до спеціального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4224 Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального

АП фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками спеціального фонду місцевого бюджету, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
423 Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами
4231 Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях

АП загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях загального фонду сільських і селищних

бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому

бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого

бюджету та погашення кредиторської заборгованості
4232 Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками

АП загального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду сільських і селищних

бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому

бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого

бюджету та погашення кредиторської заборгованості
4233 Розрахунки сільських і селищних бюджетів по

АП надходженнях спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях спеціального фонду сільських і селищних

бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому

бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого

бюджету та погашення кредиторської заборгованості
4234 Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками

АП спеціального фонду

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками спеціального фонду сільських і селищних

бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить передати з одного бюджету іншому

бюджету та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення сільських і

селищних Рад належить отримати одному бюджету від іншого

бюджету та погашення кредиторської заборгованості
424 Розрахунки управлінь Державного казначейства
4241 Розрахунки управлінь Державного казначейства по

АП надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4242 Розрахунки управлінь Державного казначейства за

АП видатками загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4243 Розрахунки управлінь Державного казначейства по

АП надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4244 Розрахунки управлінь Державного казначейства за

АП видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
425 Розрахунки відділень Державного казначейства
4251 Розрахунки відділень Державного казначейства по

АП надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4252 Розрахунки відділень Державного казначейства за

АП видатками загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками загального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4253 Розрахунки відділень Державного казначейства по

АП надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості по

надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
4254 Розрахунки відділень Державного казначейства за

АП видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

дебіторської та кредиторської заборгованості за

видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що

відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих

бюджетів за умови казначейського виконання місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми кредиторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

передати з одного місцевого бюджету іншому бюджету та

суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунку проводяться суми дебіторської

заборгованості, які відповідно до рішення Ради належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого бюджету та

погашення кредиторської заборгованості
43 Розрахунки за векселями
431 Розрахунки за векселями державного бюджету
4311 Розрахунки векселями за коштами загального фонду

АП державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків векселями за коштами загального фонду

державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашених векселів

за коштами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми випущених векселів

за коштами загального фонду державного бюджету
4312 Розрахунки векселями за коштами спеціального фонду

АП державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків векселями за коштами спеціального фонду

державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми погашених векселів

за коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми випущених векселів

за коштами спеціального фонду державного бюджету
432 Розрахунки за векселями місцевого бюджету
4321 Розрахунки векселями за коштами загального фонду

АП місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків векселями за коштами загального фонду

місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми погашених векселів

за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми випущених векселів

за коштами загального фонду місцевих бюджетів
4322 Розрахунки векселями за коштами спеціального фонду

АП місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків векселями за коштами спеціального фонду

місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми погашених векселів

за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми випущених векселів

за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
44 Інші розрахунки
441 Розрахунки за централізованими проплатами державного

бюджету
4411 Розрахунки централізованими проплатами за коштами

АП загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків централізованими проплатами за коштами

загального фонду державного бюджету
4412 Розрахунки централізованими проплатами за коштами

АП спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків централізованими проплатами за коштами

спеціального фонду
442 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими з

державного бюджету
4421 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

АП коштів загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

коштів загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних

кредитів, що надавалися за рахунок коштів загального

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів,

наданих за рахунок коштів загального фонду державного

бюджету
4422 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

АП коштів спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

коштів спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних

кредитів, що надавалися за рахунок коштів спеціального

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів,

наданих за рахунок коштів спеціального фонду державного

бюджету
443 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими з місцевого

бюджету
4431 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

АП коштів загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

коштів загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних

кредитів, що надавалися за рахунок коштів загального

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів,

наданих за рахунок коштів загального фонду місцевих

бюджетів
4432 Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

АП коштів спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків за бюджетними кредитами, наданими за рахунок

коштів спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми повернутих бюджетних

кредитів, що надавалися за рахунок коштів спеціального

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми бюджетних кредитів,

наданих за рахунок коштів спеціального фонду місцевих

бюджетів
444 Розрахунки за децентралізованими проплатами державного

бюджету
4441 Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами

АП загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків децентралізованими проплатами за коштами

загального фонду державного бюджету
4442 Розрахунки децентралізованими проплатами за коштами

АП спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для забезпечення відображення

розрахунків децентралізованими проплатами за коштами

спеціального фонду державного бюджету
46 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти та
балансуючі рахунки
461 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти
4611 Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

АП Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення

позиції Державного казначейства щодо іноземної валюти.

Рахунок використовується для відображення операцій, які

здійснюються у двох різних валютах. Проводки виконуються

за датою валютування.

За дебетом рахунку проводиться вартість іноземної

валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту

валютну позицію

За кредитом рахунку проводиться вартість іноземної

валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту

валютну позицію
4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного

АП казначейства щодо іноземної валюти

Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку

гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти,

яка обліковується за рахунком 4611 "Позиція Державного

казначейства щодо іноземної валюти". Проводки

виконуються за датою валютування.

За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної

валюти, які збільшують довгу або зменшують коротку

відкриту валютну позицію

За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум

іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують

довгу відкриту валютну позицію
49 Інші технічні розрахунки
499 Інші технічні розрахунки
4999 Інші технічні розрахунки

АП Призначення рахунку: технічний рахунок для проведення

інших розрахунків
5. Результат виконання бюджету
51 Результат виконання бюджету
511 Результат виконання державного бюджету
5111 Результат виконання загального фонду державного бюджету

АП Призначення рахунку: для визначення результату виконання

загального фонду державного бюджету після завершення

бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду

державного бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального

фонду державного бюджету, що надійшли в поточному році
5112 Результат виконання спеціального фонду державного

АП бюджету

Призначення рахунку: для визначення результату виконання

спеціального фонду державного бюджету після завершення

бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального

фонду державного бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів

спеціального фонду державного бюджету, що надійшли в

поточному році
572 Результат виконання місцевого бюджету
5121 Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

АП Призначення рахунку: для визначення результату виконання

загального фонду місцевих бюджетів після завершення

бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки загального фонду

місцевого бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів загального

фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році
5122 Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету

АП Призначення рахунку: для визначення результату виконання

спеціального фонду місцевого бюджету після завершення

бюджетного року

За дебетом рахунку проводяться видатки спеціального

фонду місцевого бюджету, що здійснені в поточному році

За кредитом рахунку проводиться сума доходів

спеціального фонду місцевого бюджету, що надійшли в

поточному році
59 Контррахунок за результатом виконання бюджету
591 Контррахунок за результатом виконання бюджету
5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету

АП Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису

при віднесенні на результат виконання бюджетів

контррахунків 6911 "Контррахунок за операціями за

доходами бюджетів" та 7911 "Контррахунок за видатковими

операціями" і 7921 "Контррахунок за операціями з

кредитуванням за вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку проводиться сума коштів віднесена на

протязі поточного року на рахунок 6911 "Контррахунок за

операціями за доходами бюджетів" і 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у

випадку дебетового залишку)

За кредитом рахунку проводиться сума коштів віднесена на

протязі поточного року на рахунки 7911 "Контррахунок за

видатковими операціями" і 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення" (у

випадку кредитового залишку)
6. Доходи бюджету
61 Доходи бюджету
611 Доходи державного бюджету
6111 Доходи загального фонду державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду

державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду

державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум податків і зборів (обов'язкових

платежів), зайво або помилково внесених платниками

податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок

за операціями за доходами бюджетів". В кінці року

проводиться віднесення доходів загального фонду

державного бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання

загального фонду державного бюджету "
6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального

фонду державного бюджету згідно із законодавством та

бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться

окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду

державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум податків і зборів (обов'язкових

платежів), зайво або помилково внесених платниками

податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок

за операціями за доходами бюджетів". В кінці року

проводиться віднесення доходів спеціального фонду

державного бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання

спеціального фонду державного бюджету"
6113 Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між

П загальним та спеціальним фондами

Призначення рахунку: для обліку доходів, що підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами

державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів,

що підлягають розподілу між загальним та спеціальним

фондами державного бюджету у кореспонденції з рахунком

6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум доходів, що підлягають розподілу між

загальним та спеціальним фондами державного бюджету,

зайво або помилково внесених платниками податків та

списання в кінці року сум доходів, що підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами у

кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за

операціями за доходами бюджетів".
612 Доходи місцевого бюджету
6121 Доходи загального фонду місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів загального фонду

місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів - (обов'язкових платежів) до загального фонду

місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум податків і зборів (обов'язкових

платежів), зайво або помилково внесених платниками

податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок

за операціями за доходами бюджетів". В кінці року

проводиться віднесення доходів загального фонду

місцевого бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання

загального фонду державного бюджету"
6122 Доходи спеціального фонду місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів спеціального

фонду місцевого бюджету згідно із законодавством та

бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться

окремо по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду

місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум податків і зборів (обов'язкових

платежів), зайво або помилково внесених платниками

податків, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок

за операціями за доходами бюджетів". В кінці року

проводиться віднесення доходів спеціального фонду

місцевого бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання

спеціального фонду державного бюджету"
6123 Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між

загальним та спеціальним фондами

Призначення рахунку.- для обліку доходів, що підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами місцевого

бюджету згідно із законодавством та бюджетною

класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум доходів,

що підлягають розподілу між загальним та спеціальним

фондами місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком

6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться тільки

повернення сум доходів, що підлягають розподілу між

загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету,

зайво або помилково внесених платниками податків та

списання в кінці року сум доходів, що підлягають

розподілу між загальним та спеціальним фондами у

кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за

операціями за доходами бюджетів"
62 Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами
621 Доходи, які підлягають розподілу між державним і

місцевими бюджетами
6211 Доходи, які підлягають розподілу між державним і

П місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із

законодавством підлягають розподілу між державним і

місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо

по кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають

розподілу між державним та місцевими бюджетами у

кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за

операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення

сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та

списання в кінці року сум доходів, що підлягають

розподілу між державним та місцевими бюджетами у

кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за

операціями за доходами бюджетів"
622 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
6221 Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

П Призначення рахунку: для обліку доходів, які згідно із

законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих

бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо по кожному

коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум податків

і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають

розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції

з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами

бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення

сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та

списання в кінці року сум доходів, що підлягають

розподілу між рівнями місцевих бюджетів у кореспонденції

з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами

бюджетів"
64 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів
641 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету
6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно

до законодавства тимчасово відносяться на доходи

державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

надходжень, які тимчасово відносяться на доходи

державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення

сум надходжень зайво або помилково внесених платниками

та списання в кінці року сум надходжень тимчасово

віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
642 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
6421 Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

П Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно

до законодавства тимчасово відносяться на доходи

місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо по

кожному коду бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум

надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих

бюджетів у кореспонденції з рахунком 691 "Контррахунок

за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проводиться повернення

сум надходжень зайво або помилково внесених платниками

та списання в кінці року сум надходжень тимчасово

віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911

"Контррахунок за операціями за доходами бюджетів" 69 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
691 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

КП Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису

між рахунками 6 класу "Доходи бюджету"

За дебетом рахунку проводиться зарахування сум на

протязі року у кореспонденції з рахунками розділів 61-64

За кредитом рахунку проводиться повернення на протязі

року сум зайво або помилково сплачених на рахунки

розділів 61 - 64 та списання в кінці року сум надходжень

на рахунки розділів 62, 64 і на рахунки 6113 "Доходи

державного бюджету, що підлягають розподілу між

загальним та спеціальним фондами", 6123 "Доходи

місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним

та спеціальним фондами"
7. Видатки бюджету
71 Видатки державного бюджету
711 Видатки загального фонду державного бюджету
7111 Видатки загального фонду державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів

загального фонду державного бюджету (аналітичний облік

ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої

та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків

розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911

"Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли на відновлення касових видатків розпорядників

бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911

"Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року

проводиться віднесення видатків загального фонду

державного бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5111 "Результат виконання

загального фонду державного бюджету"
712 Видатки спеціального фонду державного бюджету
7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету

А Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів

спеціального фонду державного бюджету (аналітичний облік

ведеться окремо по кожному коду функціональної, відомчої

та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводяться суми касових видатків

розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911

"Контррахунок за видатковими операціями"

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли на відновлення касових видатків розпорядників

бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911

"Контррахунок за видатковими операціями". В кінці року

проводиться віднесення видатків спеціального фонду

державного бюджету на результат виконання бюджету у

кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання

спеціального фонду державного бюджету"
713 Кредитування державного бюджету за вирахуванням

погашення
7131 Кредитування загального фонду державного бюджету за

АП вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів; що надходять

від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із

загального фонду державного бюджету в попередні роки та

в поточному році

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли від повернення бюджетних кредитів, що

виділялись з державного бюджету в попередні роки та в

поточному році у кореспонденції з рахунком 7921

"Контррахунок за операціями з кредитування за

вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку повертаються суми по погашенню

бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені у

кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення".
7132 Кредитування спеціального фонду державного бюджету за

АП вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять

від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із

спеціального фонду державного бюджету в попередні роки

та в поточному році

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли від повернення бюджетних кредитів, що

виділялись з державного бюджету в попередні роки та в

поточному році у кореспонденції з рахунком 7921

"Контррахунок за операціями з кредитування за

вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку повертаються суми по погашенню

бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені у

кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення".
72 Видатки місцевого бюджету
727 Видатки загального фонду місцевого бюджету
7211 Видатки загального фонду місцевого бюджету.

А Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів

загального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік

ведеться окремо по кожному коду функціональної та

економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводиться списання сум касових

видатків розпорядників на підставі їхніх звітів у

кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за

видатковими операціями"

За кредитом рахунку в кінці року проводиться віднесення

видатків загального фонду місцевих бюджетів на результат

виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5121

"Результат виконання загального фонду місцевого бюджету"
722 Видатки спеціального фонду бюджету
7221 Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

А Призначення рахунку: для обліку видатків розпорядників

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів

спеціального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік

ведеться окремо по кожному коду функціональної та

економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунку проводиться списання сум касових

видатків розпорядників на підставі їхніх звітів у

кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за

видатковими операціями"

За кредитом рахунку в кінці року проводиться віднесення

видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на

результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком

5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого

бюджету"
725 Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення
7231 Кредитування загального фонду місцевого бюджету за

АП вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять

від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із

загального фонду місцевих бюджетів в попередні роки та в

поточному році

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли від повернення бюджетних кредитів, що

виділялись з державного бюджету в попередні роки та в

поточному році у кореспонденції з рахунком 7921

"Контррахунок за операціями з кредитування за

вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку повертаються суми по погашенню

бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені у

кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення".
7232 Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за

АП вирахування погашення

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, що надходять

від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із

спеціального фонду місцевих бюджетів у попередні роки та

в поточному році

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які

надійшли від повернення бюджетних кредитів, що

виділялись з місцевих бюджетів у попередні роки та в

поточному році у кореспонденції з рахунком 7921

"Контррахунок за операціями з кредитування за

вирахуванням погашення"

За дебетом рахунку повертаються суми по погашенню

бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені у

кореспонденції з рахунком 7921 "Контррахунок за

операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення".
79 Контррахунок за операціями за видатками бюджету
791 Контррахунок за видатковими операціями
7911 Контррахунок за видатковими операціями

КА Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису

між рахунками 7 класу "Видатки бюджету"

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли

на відновлення касових видатків у кореспонденції з

рахунками розділів 71-71 та списання в кінці року сум

проведених протягом року касових видатків

За кредитом рахунку проводяться суми касових видатків у

кореспонденції з рахунками розділів 71 -72
792 Контррахунок за операціями з кредитуванням за

вирахуванням погашення
7921 А Контррахунок за операціями з кредитуванням за

П вирахуванням погашення

Призначення рахунку: для забезпечення подвійного запису

між рахунками 713 та 723 групи

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли

від повернення бюджетних кредитів у кореспонденції з

рахунками 713 та 723 груп

За кредитом рахунку проводиться повернення сум бюджетних

кредитів зайво або помилково повернених у кореспонденції

з рахунками 713 та 723 груп
8. Управлінський облік
81 Кошти, отримані від органів Державного казначейства
811 Кошти державного бюджету, отримані від вищестоящих

органів Державного казначейства
8111 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від

П вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів

Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів

загального фонду державного бюджету, отриманих від

вищестоящих органів Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від вищестоящих органів Державного

казначейства коштів загального фонду державного бюджету

у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

П від вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, отриманих від вищестоящих

органів Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів

спеціального фонду державного бюджету, отриманих від

вищестоящих органів Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від вищестоящих органів Державного

казначейства коштів спеціального фонду державного

бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок

за операціями управлінського обліку за отриманими

коштами"
812 Кошти державного бюджету, отримані від нижчестоящих

органів Державного казначейства
8121 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від

П нижчестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів

Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів

загального фонду державного бюджету, отриманих від

нижчестоящих органів Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного

казначейства коштів загального фонду державного бюджету

у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

П від нижчестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, отриманих від нижчестоящих

органів Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів

спеціального фонду державного бюджету, отриманих від

нижчестоящих органів Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного

казначейства коштів спеціального фонду державного

бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок

за операціями управлінського обліку за отриманими

коштами"
8123 Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між

П загальним і спеціальним фондами державного бюджету,

отримані від нижчестоящих органів Державного

казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів державного

бюджету, що підлягають розподілу між загальним і

спеціальним фондами державного бюджету, отриманих від

нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів

державного бюджету, що підлягають розподілу між

загальним і спеціальним фондами державного бюджету,

отриманих від нижчестоящих органів Державного

казначейства у кореспонденції з рахунком 8921

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих коштів державного бюджету, що

підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів

Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

отриманими коштами"
813 Кошти державного бюджету, отримані від інших органів

Державного казначейства
8131 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані від

П інших органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, отриманих від інших органів

Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів

загального фонду державного бюджету, отриманих від інших

органів Державного казначейства у кореспонденції з

рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського

обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від інших органів Державного

казначейства коштів загального фонду державного бюджету

у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за отриманими коштами"
8132 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані

П від інших органів Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, отриманих від інших органів

Державного казначейства

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету, отриманих від

інших органів Державного казначейства у кореспонденції з

рахунком 8921 "Контррахунок за операціями управлінського

обліку за отриманими коштами"

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або

помилково отриманих від інших органів Державного

казначейства коштів спеціального фонду державного

бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок

за операціями управлінського обліку за отриманими

коштами"
82 Кошти, передані органам Державного казначейства
821 Кошти державного бюджету, передані вищестоящим органам

Державного казначейства
8211 Кошти загального фонду державного бюджету, передані

А вищестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, переданих вищестоящим органам

Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

загального фонду державного бюджету, переданих

вищестоящим органам Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих вищестоящим органам

Державного казначейства коштів загального фонду

державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами"
8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

А вищестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунку; для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, переданих вищестоящим органам

Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету, переданих

вищестоящим органам Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих вищестоящим органам

Державного казначейства коштів спеціального фонду

державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами"
8213 Кошти державного бюджету, що підлягають розподілу між

А загальним і спеціальним фондом, передані вищестоящим

органам Державного казначейства

Призначення рахунку; для обліку коштів, що підлягають

розподілу між загальним і спеціальним фондами державного

бюджету, переданих вищестоящим органам Державного

казначейства

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів, що

підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

державного бюджету, переданих вищестоящим органам

Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих коштів вищестоящим органам

Державного казначейства, що підлягають розподілу між

загальним і спеціальним фондами державного бюджету, у

кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"
822 Кошти державного бюджету, передані нижщестоящим органам

Державного казначейства
8221 Кошти загального фонду державного бюджету, передані

А нижщестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, переданих нижщестоящим органам

Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

загального фонду державного бюджету, переданих

нижщестоящим органам Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

коштів загального фонду державного бюджету зайво або

помилково перерахованих нижчестоящим органам Державного

казначейства у кореспонденції з рахунком 8911

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами"
8222 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

А нижщестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, переданих нижщестоящим органам

Державного казначейства

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету, переданих

нижщестоящим органам Державного казначейства у

кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

коштів спеціального фонду державного бюджету зайво або

помилково перерахованих нижчестоящим органам Державного

казначейства у кореспонденції з рахунком 8911

"Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами"
823 Кошти державного бюджету, перераховані за

централізованими проплатами
8231 Кошти загального фонду державного бюджету, перераховані

А за централізованими проплатами

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, перерахованих за централізованими

проплатами

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

загального фонду державного бюджету, перерахованих за

централізованими проплатами у кореспонденції з рахунком

8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку

за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково перерахованих коштів загального

фонду державного бюджету за централізованими проплатами

у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"
8232 Кошти спеціального фонду державного бюджету,

А перераховані за централізованими проплатами

Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, перерахованих за

централізованими проплатами

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету, перерахованих за

централізованими проплатами у кореспонденції з рахунком

8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку

за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково перерахованих коштів спеціального

фонду державного бюджету за централізованими проплатами

у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок за

операціями управлінського обліку за переданими коштами"
824 Кошти державного бюджету, передані іншим органам

Державного казначейства
8241 Кошти загального фонду державного бюджету, передані

А іншим органам Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів загального фонду

державного бюджету, переданих одним органом Державного

казначейства іншому

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

загального фонду державного бюджету, переданих одним

органом Державного казначейства іншому у кореспонденції

з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями

управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих одним органом Державного

казначейства іншому коштів загального фонду державного

бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок

за операціями управлінського обліку за переданими

коштами"
8242 Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані

А іншим органам Державного казначейства

Призначення рахунку; для обліку коштів спеціального

фонду державного бюджету, переданих одним органом

Державного казначейства іншому

За дебетом рахунку проводиться зарахування коштів

спеціального фонду державного бюджету, переданих одним

органом Державного казначейства іншому у кореспонденції

з рахунком 8911 "Контррахунок за операціями

управлінського обліку за переданими коштами"

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих одним органом Державного

казначейства іншому коштів спеціального фонду державного

бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок

за операціями управлінського обліку за переданими

коштами"
83 Кошти, передані іншим бюджетам
831 Кошти, передані органами Державного казначейства

місцевим бюджетам
8311 Кошти, передані органами Державного казначейства з

А загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

АР Крим, областей, м.Києва та Севастополя

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих

органами Державного казначейства з загального фонду

державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей,

м.Києва та Севастополя

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих

органами Державного казначейства з загального фонду

державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей,

м.Києва та Севастополя

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам

АР Крим, областей, м.Києва та Севастополя
8312 Кошти, передані органами Державного казначейства з

А спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам

АР Крим, областей, м.Києва та Севастополя

Призначення рахунку: для обліку сум коштів, переданих

органами Державного казначейства з спеціального фонду

державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей,

м.Києва та Севастополя

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, переданих

органами Державного казначейства з спеціального фонду

державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей,

м.Києва та Севастополя

За кредитом рахунку проводиться зарахування повернутих

зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам

АР Крим, областей, м.Києва та Севастополя
89 Контррахунок за операціями управлінського обліку
891 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

переданими коштами
8911 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

КА переданими коштами

Призначення рахунку: для відображення операцій за

системою подвійного запису (кореспондує з активними

рахунками 8 класу "Управлінський облік")
892 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

отриманими коштами
8921 Контррахунок за операціями управлінського обліку за

КП отриманими коштами

Призначення рахунку: для відображення операцій за

системою подвійного запису (кореспондує з пасивними

рахунками 8 класу "Управлінський облік")
9. Позабалансовий облік
90 Тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові
показники
908 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних

розпорядників за коштами державного бюджету
9081 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних

П розпорядників за коштами загального фонду державного

бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників за коштами

загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників на

підставі показників річного розпису призначень за

коштами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників на

суму пропозицій на виділення коштів загального фонду

державного бюджету головним розпорядникам
9082 Узагальнені зведені бюджетні призначення головних

П розпорядників за коштами спеціального фонду державного

бюджету

Призначення рахунку: для обліку узагальнених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників за коштами

спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зарахування узагальнених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників на

підставі показників річного розпису призначень за

коштами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення узагальнених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників на

суму пропозицій на виділення коштів спеціального фонду

державного бюджету головним розпорядникам
909 Пропозиції про виділення коштів
9091 Пропозиції про виділення коштів загального фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку пропозицій на виділення

коштів загального фонду державного бюджету головним

розпорядникам (за окремими кодами функціональної

класифікації видатків)

За кредитом рахунку проводяться суми пропозицій на

виділення коштів загального фонду державного бюджету

головним розпорядникам

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум пропозицій

у момент виділення коштів загального фонду державного

бюджету головним розпорядникам за затвердженими

пропозиціями на особові рахунки головних розпорядників,

відкриті за кодами функціональної класифікації видатків
9093 Узагальнені пропозиції про виділення коштів загального

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку пропозицій на виділення

коштів загального фонду державного бюджету головним

розпорядникам (за узагальненими напрямками, якщо при

виділенні коштів не значиться код функціональної

класифікації видатків)

За кредитом рахунку проводяться суми пропозицій на

виділення коштів загального фонду державного бюджету

головним розпорядникам

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум пропозицій

у момент виділення коштів загального фонду державного

бюджету головним розпорядникам за затвердженими

пропозиціями на зведені особові рахунки
91 Кошторисні призначення
911 Кошторисні призначення за коштами державного бюджету
9111 Поточні кошторисні призначення за коштами загального

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень

за коштами загального фонду бюджету на підставі

індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних

коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису

видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами загального фонду бюджету

розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами загального фонду державного

бюджету в момент проведення розпорядником коштів

видатків
9112 Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень

за коштами спеціального фонду бюджету на підставі

індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних

коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису

видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду бюджету

розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду державного

бюджету в момент проведення розпорядником коштів

видатків
9113 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами

П загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

кошторисних призначень за коштами загального фонду

бюджету на підставі зведених кошторисів головних

розпорядників бюджетних коштів та розпорядників другого

рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису

видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами загального фонду бюджету головних

розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами загального фонду державного

бюджету в момент перерахування коштів з особових

рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам
9114 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

кошторисних призначень за коштами спеціального фонду

бюджету на підставі зведених кошторисів головних

розпорядників бюджетних коштів та розпорядників другого

рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису

видатків бюджету по спеціальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду бюджету

головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду державного

бюджету в момент перерахування коштів з особових

рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам
9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами загального

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених

індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за

коштами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

кошторисних призначень на підставі кошторисів

розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни

(збільшення або зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених

індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за

коштами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

кошторисних призначень на підставі кошторисів

розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни

(збільшення або зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами

П загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених

кошторисних призначень головних розпорядників та

розпорядників другого рівня за коштами загального фонду

державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених

кошторисних призначень на підставі кошторисів головних

розпорядників та розпорядників другого рівня. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених

кошторисних призначень головних розпорядників та

розпорядників другого рівня за коштами спеціального

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених

кошторисних призначень на підставі кошторисів головних

розпорядників та розпорядників другого рівня. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
912 Кошторисні призначення з місцевих бюджетів
9121 Поточні кошторисні призначення за коштами загального

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень

за коштами загального фонду місцевого бюджету на

підставі індивідуальних кошторисів розпорядників

бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці

з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень розпорядників за коштами загального фонду

місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів

в момент проведення розпорядником коштів видатків
9122 Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку кошторисних призначень

за коштами спеціального фонду місцевого бюджету на

підставі індивідуальних кошторисів розпорядників

бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці

з розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень розпорядників за коштами спеціального фонду

місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду місцевих

бюджетів в момент проведення розпорядником коштів

видатків
9123 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами

П загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

кошторисних призначень за коштами загального фонду

місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів

головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників

другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з

розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів

головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів

в момент перерахування коштів з особових рахунків

вищестоящих розпорядників підвідомчим установам
9124 Зведені поточні кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

кошторисних призначень за коштами спеціального фонду

місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів

головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників

другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з

розпису видатків бюджету по загальному фонду

За кредитом рахунку проводяться суми кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду місцевих

бюджетів головних розпорядників та розпорядників другого

рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум кошторисних

призначень за коштами спеціального фонду місцевих

бюджетів в момент перерахування коштів з особових

рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам
9125 Затверджені кошторисні призначення за коштами загального

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку затверджених

індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за

коштами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

кошторисних призначень на підставі кошторисів

розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни

(збільшення або зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9126 Затверджені кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку затверджених

індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за

коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

кошторисних призначень на підставі кошторисів

розпорядників. На протязі року можуть вноситись зміни

(збільшення або зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9127 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами

П загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених

кошторисних призначень головних розпорядників та

розпорядників другого рівня за коштами загального фонду

місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених

кошторисних призначень на підставі кошторисів головних

розпорядників та розпорядників другого рівня. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9128 Затверджені зведені кошторисні призначення за коштами

П спеціального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку затверджених зведених

кошторисних призначень головних розпорядників та

розпорядників другого рівня за коштами спеціального

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених

кошторисних призначень на підставі кошторисів головних

розпорядників та розпорядників другого рівня. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
913 Призначення з державного бюджету за планом асигнувань
9131 Поточні призначення з державного бюджету за планом

П асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з державного

бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних

планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

державного бюджету за планом асигнувань розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень
9132 Зведені поточні призначення з державного бюджету за

П планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з

державного бюджету за планом асигнувань на підставі

планів асигнувань головних розпорядників та

розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

державного бюджету за зведеним планом асигнувань

головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень
9133 Затверджені призначення з державного бюджету за планом

П асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з державного

бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних

планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

державного бюджету за планом асигнувань розпорядників.

На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9134 Затверджені зведені призначення з державного бюджету за

П планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з

державного бюджету за планом асигнувань на підставі

планів асигнувань головних розпорядників та

розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

державного бюджету за зведеним планом асигнувань

головних розпорядників та розпорядників другого рівня.

На протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
914 Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань
9141 Поточні призначення з місцевого бюджету за планом

П асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з місцевого

бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних

планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

місцевого бюджету за планом асигнувань розпорядників

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень
9142 Зведені поточні призначення з місцевого бюджету за

П планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з

місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі

планів асигнувань головних розпорядників та

розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних

розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум призначень
9143 Затверджені призначення з місцевого бюджету за планом

П асигнувань

Призначення рахунку: для обліку призначень з місцевого

бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних

планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

місцевого бюджету за планом асигнувань розпорядників. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9144 Затверджені зведені призначення з місцевого бюджету за

П планом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених призначень з

місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі

планів асигнувань головних розпорядників та

розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунку проводяться суми призначень з

місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних

розпорядників та розпорядників другого рівня. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

кошторисних призначень)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
92 Асигнування
921 Бюджетні призначення з державного бюджету
9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по загальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум

індивідуальних поточних бюджетних призначень

розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови

казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених

банків
9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

спеціальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по спеціальному фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум

індивідуальних поточних бюджетних призначень

розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови

казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених

банків
9213 Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів

бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки

розпорядників за умови казначейського обслуговування
9214 Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів

бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки

розпорядників за умови казначейського обслуговування
9215 Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по загальному фонду державного бюджету. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення бюджетні призначення по загальному фонду

державного бюджету)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9216 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

спеціальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по спеціальному фонду державного бюджету. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення бюджетних призначень по спеціальному фонду

державного бюджету)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету. На протязі року можуть

вноситись зміни (збільшення або зменшення зведених

бюджетних призначень по загальному фонду державного

бюджету)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному

П фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду державного бюджету. На протязі року можуть

вноситись зміни (збільшення або зменшення зведених

бюджетних призначень по спеціальному фонду державного

бюджету)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
922 Бюджетні призначення з місцевих бюджетів
9221 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

загальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по загальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум

індивідуальних поточних бюджетних призначень

розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови

казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених

банків
9222 Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

спеціальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум

індивідуальних поточних бюджетних призначень

розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови

казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених

банків
9223 Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів

бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки

розпорядників за умови казначейського обслуговування
9224 Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів

бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки

розпорядників за умови казначейського обслуговування
9225 Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних неточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

загальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по загальному фонду місцевих бюджетів. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

бюджетних призначення по загальному фонду місцевих

бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється;
9226 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів по

спеціальному фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних

коштів по спеціальному фонду місцевих бюджетів. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення бюджетних призначення по спеціальному фонду

місцевих бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9227 Затверджені зведені бюджетні призначення по загальному

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть

вноситись зміни (збільшення або зменшення зведених

бюджетних призначення по загальному фонду місцевих

бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9228 Затверджені зведені бюджетні призначення по спеціальному

П фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по спеціальному

фонду місцевих бюджетів. На протязі року можуть

вноситись зміни (збільшення або зменшення зведених

бюджетних призначення по спеціальному фонду місцевих

бюджетів)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
923 Асигнування на взяття зобов'язань з державного бюджету
9231 Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених

у загальному фонді державного бюджету на взяття

зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на

взяття зобов'язань по загальному фонду державного

бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань

на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку

зобов'язань розпорядників коштів бюджету по загальному

фонду державного бюджету на підставі даних Реєстру

зобов'язань розпорядників коштів
9232 Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду

П державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених

у спеціальному фонді державного бюджету на взяття

зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на

взяття зобов'язань по спеціальному фонду державного

бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань

на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку

зобов'язань розпорядників коштів бюджету по спеціальному

фонду державного бюджету на підставі даних Реєстру

зобов'язань розпорядників коштів
924 Асигнування на взяття зобов'язань з місцевих бюджетів
9241 Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених

у загальному фонді місцевих бюджетів на взяття

зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на

взяття зобов'язань по загальному фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань

на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку

зобов'язань розпорядників коштів бюджету по загальному

фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру

зобов'язань розпорядників коштів
9242 Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду

П місцевих бюджетів

Призначення рахунку: для обліку асигнувань, передбачених

у спеціальному фонді місцевих бюджетів на взяття

зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми асигнування на

взяття зобов'язань по спеціальному фонду місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводиться зменшення суми асигнувань

на взяття зобов'язань на суму взятих до обліку

зобов'язань розпорядників коштів бюджету по спеціальному

фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру

зобов'язань розпорядників коштів
925 Ліміти за видатками державного бюджету
9251 Ліміти за видатками загального фонду державного бюджету

П Призначення рахунку: для обліку лімітів за видатками

загального фонду державного бюджету, за умови їх

запровадження

За кредитом рахунку проводяться суми лімітів за

видатками загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення сум лімітів за

видатками загального фонду державного бюджету при

зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників

за умови казначейського обслуговування та поточні

рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах

уповноважених банків
926 Бюджетні призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань
9261 Бюджетні призначення з загального фонду державного

П бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних

призначення з загального фонду державного бюджету за

помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

бюджетних призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунку проводиться зменшення індивідуальних

бюджетних призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань при

зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників

за умови казначейського обслуговування та поточні

рахунки, відкриті на ім'я розпорядників в установах

уповноважених банків
9262 Затверджені бюджетні призначення з загального фонду

П державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних

призначення з загального фонду державного бюджету за

помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунку проводяться суми індивідуальних

бюджетних призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань. На протязі

року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

бюджетних призначень з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду

П державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних

призначень з загального фонду державного бюджету за

помісячним розписом асигнувань головних розпорядників

коштів бюджету та розпорядників другого рівня по

загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводиться зменшення зведених

бюджетних призначення з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань при

зарахуванні коштів на особові рахунки головних

розпорядників та розпорядників другого рівня за умови

казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім'я розпорядників в установах уповноважених

банків
9264 Затверджені зведені бюджетні призначення з загального

П фонду державного бюджету за помісячним розписом

асигнувань

Призначення рахунку: для обліку зведених бюджетних

призначень з загального фонду державного бюджету за

помісячним розписом асигнувань головних розпорядників

коштів бюджету та розпорядників другого рівня по

загальному фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників другого рівня по загальному

фонду державного бюджету. На протязі року можуть

вноситись зміни (збільшення або зменшення зведених

бюджетних призначень з загального фонду державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
93 Планові показники за доходами бюджету
931 Планові показники за доходами державного бюджету
9311 Поточні планові показники за доходами загального

А фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових

показників за доходами загального фонду державного

бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами загального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових

показників за доходами загального фонду державного

бюджету на суму доходів, що надходять до загального

фонду державного бюджету
9312 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду

А державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових

показників за доходами спеціального фонду державного

бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами спеціального фонду державного бюджету

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових

показників за доходами спеціального фонду державного

бюджету на суму доходів, що надходять до спеціального

фонду державного бюджету
9313 Затверджені планові показники за доходами загального

А фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників

за доходами загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами загального фонду державного бюджету. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення планових показників за доходами загального

фонду державного бюджету)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9314 Затверджені планові показники за доходами спеціального

А фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників

за доходами спеціального фонду державного бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами спеціального фонду державного бюджету. На

протязі року можуть вноситись зміни (збільшення або

зменшення планових показників за доходами загального

фонду державного бюджету)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
932 Планові показники за доходами місцевого бюджету
9321 Поточні планові показники за доходами загального фонду

А місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових

показників за доходами загального фонду місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових

показників за доходами загального фонду місцевих

бюджетів на суму доходів, що надходять до загального

фонду державного бюджету
9322 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду

А місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум поточних планових

показників за доходами спеціального фонду місцевих

бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводиться зменшення сум планових

показників за доходами спеціального фонду місцевих

бюджетів на суму доходів, що надходять до загального

фонду державного бюджету 9323 Затверджені планові показники за доходами загального

А фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників

за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами загального фонду місцевих. На протязі року

можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

планових показників за доходами загального фонду

місцевих бюджетів)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
9324 Затверджені планові показники за доходами спеціального

А фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку сум планових показників

за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунку проводяться суми планових показників

за доходами спеціального фонду місцевих. На протязі року

можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення

планових показників за доходами спеціального фонду

місцевих бюджетів)

За кредитом рахунку протягом року проведення сум не

здійснюється
94 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
941 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

державного бюджету
9411 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

П загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету за коштами загального фонду

в межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у

загальному фонді державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори,

контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених

зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують

зобов'язання при взятті на облік фінансового

зобов'язання, яке є наслідком його виконання
9412 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

П спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету за коштами спеціального

фонду в межах асигнувань, передбачених у спеціальному

фонді державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори,

контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених

зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують

зобов'язання при взятті на облік фінансового

зобов'язання, яке є наслідком його виконання
9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за

П коштами загального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами загального

фонду державного бюджету, що є наслідком зобов'язань,

які реєструються на рахунку 9411 "Зобов'язання

розпорядників бюджетних коштів за коштами загального

фонду державного бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури,

платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах

асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені

розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою,

рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за

рахунок коштів загального фонду і зменшують його

фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями
9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів

П за коштами спеціального фонду державного бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального

фонду, що є наслідком зобов'язань, які реєструються на

рахунку 9412 "Зобов'язання розпорядників бюджетних

коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету"

в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді

державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури,

платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах

асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені

розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою,

рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за

рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його

фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями
942 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

місцевого бюджету
9421 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

П загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету за коштами загального фонду

в межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у

загальному фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори,

контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених

зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують

зобов'язання при взятті на облік фінансового

зобов'язання, яке є наслідком його виконання
9422 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

П спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету за коштами спеціального

фонду в межах асигнувань, передбачених у спеціальному

фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори,

контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених

зобов'язаннями підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які зменшують

зобов'язання при взятті на облік фінансового

зобов'язання, яке є наслідком його виконання
9423 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за

П коштами загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами загального

фонду місцевих бюджетів, що є наслідком зобов'язань, які

реєструються на рахунку 9421 "Зобов'язання розпорядників

бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого

бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури,

платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах

асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені

розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою,

рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за

рахунок коштів загального фонду і зменшують його

фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями
9424 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за

П коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунку: для обліку фінансових зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального

фонду місцевих бюджетів, що є наслідком зобов'язань, які

реєструються на рахунку 9422 "Зобов'язання розпорядників

бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого

бюджету"

За кредитом рахунку проводяться суми зобов'язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури,

платіжні вимоги та ін.), які підлягають оплаті, в межах

асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунку проводяться суми, які проплачені

розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою,

рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за

рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його

фінансові зобов'язання перед сторонніми організаціями
95 Розрахункові документи, не оплачені в строк
951 Розрахункові документи за коштами державного бюджету, не

оплачені в строк
9511 Розрахункові документи за доходами загального фонду

П державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками загального фонду бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за доходами
9512 Розрахункові документи за видатками загального фонду

П державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

видатками загального фонду бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за видатками
9513 Розрахункові документи за доходами спеціального фонду

П державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками спеціального фонду бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за доходами
9514 Розрахункові документи за видатками спеціального фонду

П державного бюджету, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками спеціального фонду бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за видатками
952 Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не

оплачені в строк
9521 Розрахункові документи за доходами загального фонду

П місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за доходами
9522 Розрахункові документи за видатками загального фонду

П місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів,, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за видатками
9523 Розрахункові документи за доходами спеціального фонду

П місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

доходами та видатками спеціального фонду державного

бюджету

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за доходами
9524 Розрахункові документи за видатками спеціального фонду

П місцевих бюджетів, не оплачені в строк

Призначення рахунку: для обліку розрахункових

документів, не оплачених в строк (картотека), за

видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, не оплачених в строк (платіжні вимоги за

рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки

податкових органів) за умови відсутності коштів на

рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових

документів, по яких проведено оплату з відповідного

рахунку за видатками
96 Нараховані доходи і витрати
961 Нараховані доходи
9611 Нараховані доходи за коштами до запитання в

П Національному банку України

Призначення рахунку: для обліку нарахованих доходів за

коштами, розміщених в Національному банку України до

запитання

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів

За дебетом рахунку проводиться списання сум після

фактичного їх надходження
98 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами
гарантій
9811 Гарантії, що надані банкам

А Призначення рахунку: для обліку сум усіх видів гарантій

та поручительств, наданих банкам. За цим рахунком

здійснюється облік, як простих гарантій, так і гарантій,

для яких існують отримані контргарантії

За дебетом рахунку проводяться суми наданих банкам

гарантій та поручительств

За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних

гарантій та поручительств після закінчення строку їх

дії, сумнівних гарантій та поручительств або виплачених

гарантій та поручительств
9812 Підтверджені акредитиви

А Призначення рахунку: для обліку підтверджених непокритих

безвідкличних акредитивів

За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених

акредитивів

За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних

акредитивів після закінчення строку їх дії, сумнівних

підтверджених акредитивів (виконання яких є ймовірним)

або виплачених акредитивів
9821 Контргарантії, що отримані від банків

П Призначення рахунку: для обліку безвідкличних гарантій

отриманих від банків, для яких існує пов'язана гарантія,

видана іншому контрагенту і яка обліковується за

рахунком 9811 "Гарантії, що надані банком". За цим

рахунком також обліковуються гарантії, отримані від

банків, які відкривають акредитив, у разі, якщо цей

акредитив був підтверджений банком продавця (на

позабалансі якого відкривається цей рахунок) або банк

продавця акцептував платіжні документи щодо акредитиву

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих

контргарантій

За дебетом рахунку проводяться суми використаних

контргарантій або суми невикористаних контргарантій

після закінчення строку їх дії
9891 Акредитиви до сплати

А Призначення рахунку: для обліку акредитивів, які

виставлені до оплати

За дебетом рахунку проводяться суми виставлених до

оплати акредитивів

За кредитом рахунку списуються суми оплачених

акредитивів
99 Контррахунки до рахунків груп 91-98
991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового

обліку 9911 Контррахунок для активних рахунків позабалансового

КА обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за

системою подвійного запису (кореспондує з активними

рахунками 9 класу "Позабалансовий облік") 992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансовго обліку 9921 Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового

КП обліку

Призначення рахунку: для відображення операцій за

системою подвійного запису (кореспондує з пасивними

рахунками 9 класу "Позабалансовий облік")
Начальник управління методології
по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності О.О.Чечуліна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: