open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 липня 1995 р. N 590

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1232 ( 1232-2005-п ) від 21.12.2005 )
Питання Державного казначейства
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 656 ( 656-97-п ) від 28.06.97

N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 )

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 1995 р.
N 335 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку із створенням Державного казначейства
ліквідувати Управління виконання державного бюджету та Головне
управління обслуговування державного зовнішнього боргу
Міністерства фінансів.
2. Затвердити Положення про Державне казначейство, що
додається.
3. Установити граничну чисельність працівників Державного
казначейства:
Головного управління - в кількості 195 одиниць, з них за
рахунок скорочення чисельності працівників центрального апарату
Міністерства фінансів на 64 одиниці;
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у
районах, містах і районах у містах - в кількості 5600 одиниць, з
них за рахунок скорочення чисельності працівників органів
фінансової системи на 4620 одиниць, у тому числі працівників
місцевих органів контрольно- ревізійної служби на 3922 одиниці.
4. Визначити асигнування на утримання Державного казначейства
на 1995 рік у сумі 241380 млн. крб., у тому числі фонд оплати
праці 81400 млн. крб., з них на утримання Головного управління
Державного казначейства відповідно 12300 і 4400 млн.карбованців.
Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій про уточнення
показників Державного бюджету України на 1995 рік за підсумками
роботи у першому півріччі цього року передбачити уточнені
асигнування на утримання Державного казначейства в межах видатків
на утримання органів державної виконавчої влади.
5. Установити, що в 1995 році фінансування та
матеріально-технічне забезпечення апарату Головного управління
Державного казначейства і утримання його управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень
у районах, містах і районах у містах здійснюються Міністерством
фінансів та його місцевими фінансовими органами, а починаючи з
1996 року - Головним управлінням Державного казначейства.
6. Міністерству праці разом з Міністерством фінансів у
місячний термін розробити та подати на затвердження Кабінетові
Міністрів України умови оплати праці працівників Головного
управління Державного казначейства, управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, відділень у районах, містах і районах у містах.
7. Установити, що за умовами медичного, транспортного і
побутового обслуговування начальник Головного управління
Державного казначейства, його заступники прирівнюються відповідно
до першого заступника та заступників міністра, керівники
структурних підрозділів - до відповідних категорій працівників
міністерств, начальники управлінь Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
їх заступники, начальники відділів, а також начальники відділень у
районах, містах і районах у містах - до аналогічних працівників
міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних
відділів відповідних органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
8. Дозволити Головному управлінню Державного казначейства
мати чотирьох заступників начальника Головного управління, в тому
числі одного першого.
9. Установити чисельність колегії Головного управління
Державного казначейства в кількості дев'яти одиниць.
10. Міністерству зв'язку з метою створення необхідних умов
для ефективного функціонування Державного казначейства забезпечити
надійний і оперативний обмін відповідною інформацією між органами
Державного казначейства, іншими органами державної виконавчої
влади та установами банків України.
11. Міністерству фінансів разом з Національним банком у
двотижневий термін визначити порядок відкриття та використання
рахунків Державного казначейства.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 липня 1995 р. N 590

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне казначейство
1. Державне казначейство є системою органів державної
виконавчої влади і діє при Мінфіні.
2. Державне казначейство складається з Головного управління
та його територіальних органів - управлінь Державного казначейства
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах.
3. Державне казначейство у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним договором між
Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а
також наказами Мінфіну.
4. Державне казначейство:
1) організовує виконання Державного бюджету України і
здійснює контроль за цим;
2) здійснює управління наявними коштами державного бюджету,
у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних
фондів та позабюджетними коштами установ і організацій, що
утримуються за рахунок коштів державного бюджету (далі -
позабюджетні кошти); ( Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 )
3) здійснює фінансування видатків державного бюджету;
4) веде облік касового виконання державного бюджету, складає
звітність про стан виконання державного та зведеного бюджетів;
5) здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім
боргом відповідно до чинного законодавства;
6) розподіляє між державним бюджетом та бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування
від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових платежів за
нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
7) здійснює контроль за надходженням і використанням коштів
державних позабюджетних фондів, позабюджетних коштів; ( Підпункт 7
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180
( 180-99-п ) від 17.02.99 )
8) розробляє та затверджує нормативно-методичні документи з
питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання
бюджетів усіх рівнів.
5. Головне управління Державного казначейства відповідно до
завдань, покладених на Державне казначейство:
1) організовує та здійснює виконання державного бюджету,
виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;
2) здійснює керівництво територіальними органами Державного
казначейства;
3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного
бюджету, України, державних позабюджетних фондів, позабюджетних
коштів та рахунків територіальних органів Державного казначейства
в установах банків; ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 ) 4) здійснює управління доходами і видатками державного
бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому
числі в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків
державного бюджету;
5) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і
Мінфіну операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні
Уряду України;
6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування
коштів державного бюджету, визначає на основі чинного
законодавства розміри їх поточного використання у межах
затверджених на відповідний період видатків ;
7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних
органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються
з державного бюджету;
8) організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а
також перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від
зазначених відрахувань;
9) організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним
бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя;
10) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного
бюджету на рахунках Державного казначейства;
11) організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз
фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного
бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду
України та Мінфіну ;
12) здійснює разом з Національним банком і Мінфіном
управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх
обслуговування відповідно до чинного законодавства;
13) регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом
та державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює
контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;
14) подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення
видатків державного бюджету;
15) розробляє і затверджує нормативно-методичні та
інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності
та організації виконання бюджетів усіх рівнів;
16) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів
з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;
17) організовує роботу територіальних органів Державного
казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства
України з питань виконання державного бюджету, надходження та
використання коштів державних позабюджетних фондів;
18) організовує підвищення кваліфікації працівників органів
Державного казначейства відповідно до чинного законодавства;
19) проводить ревізії діяльності територіальних органів
Державного казначейства;
20) установлює зв`язки з міжнародними фінансово-банківськими
установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід
організації їх діяльності та готує пропозиції про його
використання в Україні.
6. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним
поділом в межах відповідної території здійснюють функції,
передбачені пунктом 5 цього Положення, крім підпунктів 4, 5, 9, 11
- 16, 18 і 20.
У разі коли зазначені територіальні органи Державного
казначейства, а також Головне управління Державного казначейства
безпосередньо здійснюють операції щодо виконання державного
бюджету, вони виконують ті самі функції, що й відділення
Державного казначейства у районах, містах, районах у містах .
7. Відділення Державного казначейства у районах, містах,
районах у містах:
1) здійснюють виконання відповідних показників державного
бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням
державних позабюджетних фондів, позабюджетних коштіву частині, що
визначається Головним управлінням Державного казначейства;( Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 )
2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів
асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків
державного бюджету;
3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються
асигнування з державного бюджету та державних позабюджетних
фондів, позабюджетних коштів; ( Підпункт 3 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 )
4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів
державного бюджету;
5) розподіляють між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а
також перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від
зазначених відрахувань;
6) здійснюють за поданням державних податкових інспекцій
повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або
стягнених податків, зборів та обов`язкових платежів;
7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету
за рахунками відділень Державного казначейства;
8) здійснюють збирання, контроль, зведення та подання
вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності
про стан виконання показників державного бюджету відповідним
регіоном;
9) проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за
дотриманням чинного законодавства України з питань виконання
державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних
позабюджетних фондів у регіоні;
10) передають відповідним державним податковим інспекціям
документи про стягнення у безспірному порядку до державного
бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами
зв`язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних
доручень по доходах і видатках державного бюджету;
11) готують і подають вищестоящим органам Державного
казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків
державного бюджету;
12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів
Державного казначейства виконання інших функцій в межах своїх
повноважень;
13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання,
професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян,
підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх
компетенції.
8. Органи Державного казначейства мають право:
1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і
видатках державного бюджету;
2) отримувати в банківській системі України на договірних
засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим
актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття
тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції
щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати
доходу по них;
3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих
органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах,
організаціях, установах банків незалежно від форм власності
перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування,
перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у
процесі перевірок;
4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних
бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та
державних позабюджетних фондів;
5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних
та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій усунення виявлених порушень установленого
порядку виконання державного бюджету;
6) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств,
установ і організацій у разі виявлення фактів порушень
установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням
про це керівників відповідних міністерств і відомств;
7) безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ
і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти
державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі
встановлення нецільового та неефективного їх використання;
8) призупиняти проведення операцій за реєстраційними
рахунками установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, у разі порушення ними встановленого порядку
використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також неподання
кошторисів та звітності про надходження і використання зазначених
коштів. ( Пункт 8 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-99-п ) від 17.02.99 )
Права, передбачені підпунктом 2 цього пункту, надаються
Головному управлінню Державного казначейства, а права, передбачені
підпунктом 7 цього ж пункту,- Головному управлінню Державного
казначейства, управлінням Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
9. Головне управління Державного казначейства та його
територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з
міністерствами та іншими центральними органами державної
виконавчої влади, Національним банком, установами інших банків,
державною податковою службою, місцевими фінансовими органами,
державною контрольно-ревізійною службою в Україні.
10. Головне управління Державного казначейства очолює
заступник Міністра фінансів - начальник Головного управління
Державного казначейства, який призначається відповідно до чинного
законодавства.
Начальник Головного управління Державного казначейства має
заступників, яких за поданням Міністра фінансів призначає Кабінет
Міністрів України. Розподіл обов`язків між заступниками начальника
провадиться начальником Головного управління Державного
казначейства.
Начальник Головного управління Державного казначейства несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Державне
казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює
ступінь відповідальності заступників начальника, керівників
територіальних органів Державного казначейства.
Начальники управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Мінфіну, начальники відділень
Державного казначейства у районах, містах і районах у містах -
начальником Головного управління Державного казначейства за
поданням начальників територіальних управлінь Державного
казначейства. ( Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ
N 656 ( 656-97-п ) від 28.06.97 )
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Державного казначейства, обговорення найважливіших
завдань його діяльності у Головному управлінні Державного
казначейства утворюється колегія в складі начальника Головного
управління ( голова колегії), його заступників за посадою, а також
інших керівних працівників Державного казначейства.
Члени колегії Державного казначейства затверджуються
Міністром фінансів.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника Головного управління Державного казначейства.
12. Граничну чисельність і фонд оплати праці Головного
управління Державного казначейства затверджує Кабінет Міністрів
України.
Структуру Головного управління Державного казначейства
затверджує Міністр фінансів.
Штатний розпис центрального апарату Головного управління
Державного казначейства і положення про його структурні підрозділи
затверджує заступник Міністра фінансів - начальник Головного
управління Державного казначейства.
Штатні розписи управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх
відділень у районах, містах і районах у містах затверджують
начальники цих управлінь та відділень за погодженням з Головним
управлінням Державного казначейства.
13. Головне управління Державного казначейства та його
територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні
кошториси видатків, розрахункові та інші рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм
найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: