open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2002 N 503
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 417 ( v0417282-11 ) від 15.07.2011 }
Про удосконалення амбулаторної

акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги
базується на принципі єдності здоров'я матері та дитини.
Реформування діяльності галузі охорони здоров'я визначається
переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу вагітним,
жінкам, дівчаткам, яка має пріоритетне значення.
Основними принципами амбулаторної акушерсько-гінекологічної
допомоги залишаються: систематичний, кваліфікований, в рівній мірі
доступний в селах і містах лікарський, фельдшерський
профілактичний нагляд за жінками, своєчасна діагностика і
лікування акушерської та гінекологічної патології, широка
інформаційно-просвітницька робота з питань репродуктивного
здоров'я, планування сім'ї, підготовки вагітних до пологів. В той
же час медична допомога жінкам потребує удосконалення.
Для поліпшення якості акушерсько-гінекологічної допомоги на
догоспітальному етапі розроблено державні стандарти
профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних
заходів. Потребують доопрацювання і нормативного врегулювання
технологічні моделі клінічних лікарень, науково-дослідних установ
та підвищення ролі науковців у вирішенні проблем репродуктивного
здоров'я.
З метою подальшого удосконалення амбулаторної
акушерсько-гінекологічної допомоги населенню Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Методичні рекомендації щодо організації надання
амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги (додаються).
1.2. Примірне положення про акушерку
фельдшерсько-акушерського пункту (додається).
1.3. Примірне положення про жіночий оглядовий кабінет
лікувально-профілактичного закладу (додається).
1.4. Примірне положення про жіночу консультацію (додається).
1.5. Примірне положення про завідувача жіночої консультації
(додається).
1.6. Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога жіночої
консультації (додається).
1.7. Примірне положення про старшу акушерку жіночої
консультації (додається).
1.8. Примірне положення про акушерку жіночої консультації
(додається).
1.9. Примірне положення про центр планування сім'ї та
репродукції людини (додається).
1.10. Примірне положення про обласну жіночу консультацію
(додається).
1.11. Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню
за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах
амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міських державних адміністрацій:
2.1. Забезпечити виконання цього наказу, визначивши
пріоритетні та першочергові заходи щодо поліпшення фінансування та
матеріально-технічного забезпечення амбулаторної
акушерсько-гінекологічної служби.
Постійно
2.2. На підставі затверджених цим наказом примірних положень
розробити та затвердити локальні положення про структурні
підрозділи та посадові інструкції спеціалістів.
До 01.04.2003 р.
2.3. Впровадити та забезпечити дотримання Нормативів надання
медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю "Акушерство
і гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних лікарняних
закладів.
Починаючи з 01.03.2003 р.

2.4. Організувати тиражування цього наказу та довести його
положення до відома всіх підпорядкованих лікувально-профілактичних
закладів.
Починаючи з 01.03.2003 р.
2.5. Привести стан кадрового та матеріально-технічного
забезпечення амбулаторної ланки акушерсько-гінекологічної служби у
відповідність до чинних галузевих нормативів.
До 01.04.2003 р.
2.6. Забезпечити доступність жіночого населення до надання
лікувально-діагностичної допомоги з питань репродуктивного
здоров'я, пренатальної діагностики, медико-генетичного
консультування, планування сім'ї.
Постійно
2.7. Не відокремлювати жіночі консультації від пологових
будинків.
Постійно
2.8. Забезпечити своєчасне систематичне підвищення
кваліфікації фахівців з питань надання амбулаторно-поліклінічної
допомоги.
Постійно
2.9. Забезпечити оснащення амбулаторно-поліклінічної ланки
акушерсько-гінекологічної служби лікувально-діагностичним
обладнанням, особливо фетальними моніторами, апаратами
ультразвукової діагностики, кольпоскопами, реактивами та їх
раціональне використання.
Постійно
2.10. Удосконалити систему організації проведення
профілактичних оглядів жіночого населення.
Постійно
2.11. Забезпечити з метою своєчасного оздоровлення
гінекологічних захворювань взаємодію оглядових кабінетів
багатопрофільних поліклінік та жіночих консультацій
(гінекологічних кабінетів).
Постійно

2.12. Розширити мережу денних стаціонарів при жіночих
консультаціях.
Постійно
3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям
Головного управління організації медичної допомоги населенню
(Моісеєнко Р.О.):
3.1. Організувати проведення науково-практичних конференцій з
питань збереження та зміцнення репродуктивного і статевого
здоров'я, планування сім'ї, діагностики та лікування
акушерсько-гінекологічної патології.
Щорічно
3.2. Здійснювати періодичні перевірки областей щодо виконання
цього наказу, результати заслуховувати на колегіях, апаратних
нарадах.
Постійно
5. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
накази МОЗ СРСР: від 08.04.80 N 360 "Об утверждении положений
о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций
(отделений) (додатки N 5, 8, 12, 13)", від 22.04.81 N 430
"Об утверждении инструктивно-методических указаний по организации
работы женской консультации".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Н.Г.Гойду.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 503

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації надання амбулаторної

акушерсько-гінекологічної допомоги

1. Загальні положення
1.1. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога
здійснюється в жіночих консультаціях, гінекологічних кабінетах
центральних районних лікарень, сільських лікарських амбулаторіях,
амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини,
фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах планування сім'ї,
оглядових кабінетах поліклінік.
1.2. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога населенню
включає: заходи щодо збереження репродуктивного здоров'я
населення, диспансеризацію вагітних, антенатальну охорону плода,
профілактику та лікування акушерсько-гінекологічної патології,
планування сім'ї.
1.3. Штатні посади медичного персоналу
лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) з надання амбулаторної
акушерсько-гінекологічної допомоги, встановлюються згідно з
чинними штатними нормативами (наказ МОЗ України від 23.02.2000 N
33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я").
2. Організація диспансерного нагляду за вагітними
В основі забезпечення концепції безпечного материнства,
профілактики захворювань матері та дитини є організація медичної
допомоги вагітним. Суть профілактики виникнення ускладнень
вагітності полягає у забезпеченні вагітних
лікувально-профілактичною допомогою, наданні їм вичерпної
інформації щодо безпечної репродуктивної поведінки та сприянні
створенню для вагітних соціально-гігієнічних умов.
2.1. При нагляді за вагітною в амбулаторних умовах
лікарю-акушеру-гінекологу необхідно дотримуватись схеми ведення
вагітних (додаток 1).
2.2. Перший допологовий візит вагітної (до 12 тижнів) до
лікаря-акушера-гінеколога - найбільш відповідальний і тривалий за
часом (20 хвилин), оскільки лікарем збирається основна інформація
за даними анамнезу та акушерського обстеження, заповнюється
медична документація, визначається обсяг лабораторного обстеження,
за згодою, вагітна самостійно заповнює анкету (додаток 2). При першому зверненні лікарем-акушером-гінекологом
заповнюється "Індивідуальна карта вагітної і породіллі" (форма N
111/о) та обмінна карта (форма N 113/о). Обмінна карта видається
вагітній з моменту встановлення на облік.
2.3. Додаткова інформація про статевий розвиток жінки,
становлення репродуктивної функції, особливості сімейного стану, а
також інша інформація надається дільничним терапевтом або сімейним
лікарем (додаток 3).
2.4. В зв'язку із різким зростанням захворюваності на
туберкульоз в останні роки необхідно виділяти групу вагітних з
підвищеним ризиком інфікування та захворюваності на цю інфекцію
(додаток 4).
2.5. З метою організації перинатальної охорони плода
необхідно уточнити вік, стан здоров'я чоловіка, його групу крові
та резус-належність, а також наявність шкідливих факторів,
пов'язаних із професією, і шкідливих звичок у подружжя.
2.6. При наявних шкідливих або тяжких умовах праці жінки при
першому зверненні їй видається довідка про необхідність звільнення
від шкідливих та тяжких умов праці (додаток 5).
2.7. При загальному огляді вагітної здійснюють: - вимірювання маси тіла жінки; - визначають кров'яний тиск на обох руках; - визначають колір шкіри та слизових оболонок; - проводять аускультацію серця, легень; - пальпаторне обстеження щитовидної та молочних залоз з метою
діагностики патологічних змін, оцінюють форму сосків молочних
залоз.
2.8. Після загального огляду проводять акушерське обстеження
із вимірюванням основних розмірів таза, вагінальне обстеження із
визначенням діагональної кон'югати і наступним обчисленням
істинної кон'югати. При обстеженні розмірів таза виміряють попереково-крижовий
ромб, що дозволить уточнити форму таза вагітної. За умови
зменшення хоча б одного з основних розмірів таза на 1,5-2 см
необхідно виміряти допоміжні розміри та уточнити форму і ступінь
звуження таза. При вагінальному дослідженні обов'язковим є огляд шийки матки
і стінок піхви в дзеркалах. У жінок з фізіологічним перебігом
вагітності та при відсутності змін в ділянці шийки матки і піхви
внутрішнє акушерське обстеження здійснюється 2 рази (при взятті на
облік та в терміні вагітності 30 тижнів). Частоту наступних
внутрішніх акушерських обстежень визначають за показаннями.
2.9. Першочерговий комплекс лабораторного обстеження вагітної
включає клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення
групи крові і резус-фактора, аналіз крові на сифіліс, ВІЛ
(за згодою), бактеріоскопічне дослідження мазків з піхви,
цервікального каналу, уретри (рубрика В). Дільничним
лікарем-акушером-гінекологом проводиться до- та післятестове
консультування вагітної щодо обстеження на ВІЛ.
2.10. За умови належності вагітної до групи ризику щодо
розвитку гестаційного діабету їй необхідно провести скринінговий
тест толерантності до глюкози (додаток 6).
2.11. При наявності показань вагітну слід скерувати в
подальшому для дообстеження: дослідження крові на гепатит В і С,
дослідження на інфекції перинатального періоду (токсоплазмоз,
краснуха, цитомегаловірус, герпес) (рубрика I (1), біохімічні
дослідження крові, гемостазіограму та інші. 2.11.1. Показання для обстеження на інфекції перинатального
періоду: - хронічні запальні захворювання геніталій; - гострі респіраторні вірусні інфекції під час цієї
вагітності; - самовільні викидні в анамнезі; - мертвонародження в анамнезі; - багатоводдя, маловоддя під час цієї вагітності; - патологічні зміни шийки матки (ерозія шийки матки,
дисплазія шийки, т.ін.); - безпліддя в анамнезі.
2.12. З метою профілактики та ранньої діагностики спадкової і
вродженої патології плода вагітну згідно з показаннями необхідно
скеровувати на медико-генетичне обстеження (додаток 7).
2.14. Повторне відвідування дільничного
лікаря-акушера-гінеколога здійснюється вагітною через 7-10 днів,
протягом яких проводиться лабораторне обстеження та консультації
суміжних спеціалістів. Під час другого візиту до жіночої консультації необхідно
визначити у вагітної групу акушерського та перинатального ризику
із визначенням бальної оцінки (додаток 8). Ступінь акушерського та
перинатального ризику може динамічно змінюватись протягом перебігу
вагітності, тому його слід оцінювати: при першому зверненні
вагітної у жіночу консультацію, у термінах вагітності - 20-21 та
32 - 36 тижнів вагітності. Спостереження за ВІЛ-інфікованими вагітними проводиться
згідно з наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120 ( z0819-00 )
"Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД" та від 15.12.2000 N 344 ( v0344282-00 ) "Про
затвердження методичних рекомендацій удосконалення організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД".
2.15. Після проведеного обстеження, визначення групи
акушерського та перинатального ризику, висновків терапевта, інших
профільних спеціалістів (за показаннями) вирішується питання про
можливість виношування вагітності.
2.16. Перше ультразвукове обстеження проводиться у терміні
вагітності 9-11 тижнів з обов'язковим визначенням розміру шийної
складки, куприкотім'ячкового розміру (КТР), стану внутрішнього
вічка (додаток 9). Друге ультразвукове обстеження проводиться у терміні
вагітності 16-21 тижнів. У терміні 32-36 тижнів проводиться третє ультразвукове
обстеження за наступними показаннями: синдром затримки розвитку
плода, хронічна фетоплацентарна недостатність, патологічні зміни
на кардіотокограмі (КТГ), тяжка акушерська та екстрагенітальна
патологія з метою визначення біофізичного профілю плода
(додаток 10).
2.17. Вагітні з екстрагенітальними захворюваннями, крім
спостереження лікарем-акушером-гінекологом, підлягають динамічному
спостереженню лікаря-терапевта. Перелік екстрагенітальних
захворювань, що потребують динамічного спостереження
лікаря-терапевта, визначено у додатку 11. Головним принципом динамічного спостереження вагітних є
диференційоване їх обслуговування, яке включає медичний контроль
за станом соматичного здоров'я жінки, перебігом вагітності,
розвитком плода, надання профілактичної і лікувальної допомоги як
матері, так і внутрішньоутробному плоду. Визначають належність
вагітної до тієї чи іншої групи динамічного спостереження після
клінічного і лабораторно-діагностичного обстеження (додаток 12).
2.18. Усі дані анамнезу, результати клінічного, лабораторного
обстеження, УЗД заносять у "Індивідуальну карту вагітної і
породіллі" та обмінну карту із зазначенням відповідних призначень,
дати наступного відвідування, підписом лікаря та вагітної.
2.19. Оптимальна кількість відвідувань лікаря вагітною жінкою
за період спостереження на допологовому етапі становить в
середньому 10-12 разів. При подальшому спостереженні і за умови неускладненого
перебігу вагітності частота відвідувань жіночої консультації у
терміні до 30 тижнів становить - 1 раз на місяць, а після
30 тижнів - 1 раз у два тижні. При виникненні ускладнень перебігу вагітності частота
відвідувань визначається лікарем за показаннями. З кожною вагітною
лікар-акушер-гінеколог або акушерка здійснюють консультування щодо
необхідності регулярних відвідувань лікаря та виконання усіх порад
і призначень.
2.20. При позитивному вирішенні питання про збереження
вагітності у жінок з високим ступенем акушерського та
перинатального ризику кожна вагітна потребує диференційованого
підходу до ведення вагітної, включаючи спеціальні методи
моніторингового спостереження стану плода. Для кожної вагітної
розробляється індивідуальний план спостереження, який заноситься в
"Індивідуальну карту вагітної".
2.21. Особливу увагу при спостереженні за вагітною слід
звертати на стан розвитку плода: його положення, передлежання,
серцебиття, характер рухів, а також очікувану масу тіла. У
комплексній оцінці внутрішньоутробного стану плода доцільно
використовувати тест рухів плода (ТРП), який є простим
скринінговим методом і проводиться самою вагітною. Рекомендується
видавати кожній вагітній листок з поясненням техніки проведення
ТРП (додаток 13), а при виникненні відхилень - обов'язково
звертатися до лікаря-акушера-гінеколога.
2.22. У разі виникнення акушерських ускладнень вагітна
госпіталізується для обстеження і лікування у відділення (палату)
патології вагітних пологового будинку (відділення) або
спеціалізованого акушерського стаціонару. За умови необхідності лікування екстрагенітальної патології
або її ускладнення вагітна госпіталізується до 20 тижнів
вагітності у терапевтичне відділення за профілем захворювання або
у відділення екстрагенітальної патології вагітних
багатопрофільного стаціонару.
2.23. При жіночих консультаціях створюються денні стаціонари.
Перелік показань до направлення вагітних для лікування в денні
стаціонари представлено в додатку 14.
2.24. При оформленні відпустки у зв'язку із вагітністю та
пологами лікар-акушер-гінеколог керується порядком видачі листка
непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами (наказ МОЗ
України від 13.11.2001 р. N 455 ( z1005-01 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян").
2.25. У жіночих консультаціях організовуються "Школи
відповідального батьківства", в яких майбутніх батьків навчають
правилам особистої гігієни та готують до майбутнього батьківства.
Робота проводиться з використанням демонстраційних матеріалів,
технічних засобів і предметів догляду за дитиною. Фізіопсихопрофілактична підготовка вагітних до пологів
проводиться дільничним лікарем або одним з лікарів жіночої
консультації, спеціально підготовленою акушеркою. Заняття з
жінками у "Школах відповідального батьківства" починають з моменту
взяття на облік по вагітності (додаток 15).
2.26. Беручи до уваги велике значення для народження здорової
дитини сімейно-побутових умов, санітарного стану житла вагітної,
дуже важливо здійснювати допологовий і післяпологовий патронажі.
Допологовий патронаж здійснює дільнична акушерка/медсестра
сімейного лікаря/лікаря загальної практики протягом 2 тижнів з
моменту взяття жінки на облік з приводу вагітності. Під час проведення допологового патронажу з'ясовується:
загальний та психоемоційний стан вагітної та її скарги, ступінь
бажаності існуючої вагітності, побутові умови та санітарний стан
житла вагітної, характер взаємовідносин у родині, наявність дітей
у родині і стан їх психічного та фізичного здоров'я, наявність у
квартирі домашніх тварин. 2.26.1. Під час здійснення допологових патронажів
акушерка/медсестра сімейного лікаря/лікаря загальної практики
повинна провести медичне обстеження: - визначити АТ на обох руках, підрахувати пульс і визначити
його характер; - зовнішніми методами обстеження визначити тонус матки,
вислухати серцебиття плода; - проводити санітарно-просвітницьку роботу: інформувати
вагітну та членів її родини щодо особливостей правил особистої
гігієни під час вагітності та необхідність їх дотримання,
раціональне харчування і необхідність регулярного відвідування
лікаря-акушера-гінеколога. Післяпологовий патронаж здійснюється у перші 7 діб після
виписки породіллі з пологового будинку (відділення) з метою
попередження або ранньої діагностики післяпологових ускладнень та
захворювань новонароджених. Післяпологовий патронаж має на меті
з'ясувати: - самопочуття та скарги породіллі; - стан молочних залоз і характер лактації; - характер виділень з піхви; - дотримання жінкою правил особистої гігієни в
післяпологовому періоді; - надання консультації з питань грудного вигодовування та
планування сім'ї.
2.27. При виявленні відхилення від нормального перебігу
післяпологового періоду породілля скеровується на прийом до
дільничного лікаря-акушера-гінеколога або інших спеціалістів
згідно показань.
2.28. Результати патронажного відвідування акушерка доповідає
лікареві і записує в медичну документацію.
3. Організація амбулаторної

гінекологічної допомоги
3.1. Організація амбулаторної гінекологічної допомоги
передбачає проведення заходів з питань профілактики виникнення
гінекологічних захворювань, раннього їх виявлення та надання
лікувальної та реабілітаційної допомоги.
3.2. Гінекологічні захворювання виявляють під час звернення
жінок у жіночу консультацію або гінекологічні кабінети
багатопрофільної поліклініки, а також під час проведення
профілактичних оглядів (у жіночій консультації, оглядових
кабінетах поліклінік, лікарських амбулаторіях, ФАПах,
стаціонарах).
3.3. Профілактичними оглядами в оглядових кабінетах
забезпечуються всі жінки (за їх поінформованою згодою), які
звернулися вперше в поточному році в поліклініку. Діагноз, який
встановлюється в оглядовому кабінеті акушеркою, є орієнтовним.
Остаточний діагноз захворювання встановлює лікар-акушер-гінеколог
на підставі даних гінекологічного огляду та подальшого обстеження.
В роботі адміністративно-територіальних жіночих консультацій і
багатопрофільних поліклінік необхідно дотримуватись взаємодії у
виявленні та оздоровленні пацієнтів.
3.4. При проведенні профілактичних оглядів жінок проводять
пальпацію молочних залоз, огляд шийки матки в дзеркалах, забір
вагінальних мазків для онкоцитологічного і бактеріоскопічного
дослідження, пробу Шиллєра, бімануальне обстеження, пальцеве
ректальне обстеження. Ультразвукове сканування виконують за
показаннями. Під час оглядів проводиться консультування з питань
планування сім'ї та профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу.
3.5. За результатами проведених профілактичних гінекологічних
оглядів використовуються наступні критерії для визначення груп
здоров'я: - "здорова" - в анамнезі відсутні скарги, порушення
менструальної функції з моменту її становлення і гінекологічні
захворювання; - "практично здорова" - в анамнезі є свідчення про
гінекологічні захворювання, оперативні втручання, в тому числі
аборти, порушення ритму і характеру менструації; скарги на момент
обстеження відсутні. При об'єктивному обстеженні можуть мати місце
анатомічні зміни, які не викликають порушення функції
репродуктивної системи і не знижують працездатність жінки; - "хвора" - якщо при об'єктивному обстеженні жінки виявлено
гінекологічне захворювання. Результати профілактичного гінекологічного огляду заносяться
в амбулаторну картку. Огляд "здорових" жінок передбачає збереження здоров'я шляхом
інформування щодо здорового способу життя та періодичного
профілактичного обстеження. Ця група жінок може проходити огляд
1 раз на рік. У "практично здорових" жінок огляди мають за мету проведення
профілактичних заходів, які зменшують дію факторів ризику
гінекологічного захворювання і зміцнюють захисні сили організму.
Ця група жінок може проходити профілактичний огляд 1 раз на рік. Завданнями динамічного контролю "хворих" жінок є вивчення та
вибір можливостей усунення причин, які викликають захворювання
органів репродуктивної системи, раннє виявлення захворювань,
ефективне їх лікування та реабілітація згідно Нормативів надання
медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю "Акушерство
і гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних
закладів.
3.6. На кожну жінку, яка вперше звернулася у жіночу
консультацію у зв'язку із скаргами або за направленням інших
спеціалістів, а також для профілактичного огляду заповнюють
"Медичну карту амбулаторного хворого" (ф. 025/о) із детальним
описом анамнезу, скарг, результатів аналізів і даних
гінекологічного обстеження.
3.7. Після збору анамнезу проводиться загальне та спеціальне
обстеження жінок. Загальний огляд включає пальпацію молочних залоз
з оцінкою їх стану, визначення типу і характеру оволосіння, огляд
за органами та системами. При огляді шийки матки в дзеркалах слід
здійснити забір матеріалу із 3-ох точок на онкоцитологічне
дослідження та провести пробу Шиллєра. Жіночі консультації повинні
бути обладнані мікроскопом для термінового виконання деяких
простих аналізів.
3.8. Після першого огляду на другій сторінці амбулаторної
карти хворого в "Листку запису заключних уточнених діагнозів"
проставляють дату огляду, заключний (уточнений) діагноз записують
в день його встановлення. При виявленні у однієї жінки двох і
більше гінекологічних захворювань статистичний талон заповнюють на
кожне остаточно встановлене захворювання.
3.9. Обсяг та кількість відвідувань вагітною для динамічного
спостереження, обстеження і лікування гінекологічних хворих
здійснюється згідно з Нормативами надання медичної допомоги
жіночому населенню за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в
умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів. На кожну жінку, яка підлягає диспансерному нагляду,
заповнюється "Контрольна карта диспансерного спостереження"
форма 30), де вказують діагноз захворювання, з приводу якого вона
поставлена на облік, частоту оглядів, методи обстеження та
лікування.
3.10. Чітка взаємодія та наступність у роботі амбулаторних і
стаціонарних закладів підвищує якість медичної допомоги, яка
полягає в організації механізму інформації щодо етапності
проведеного амбулаторного або стаціонарного лікування та
реабілітації, а також здійсненні періодичного контролю органами
охорони здоров'я.
4. Організація спеціалізованої амбулаторної

акушерсько-гінекологічної допомоги
4.1. Спеціалізована лікувально-профілактична допомога - це
вид медичної допомоги, що надається лікарями, які мають відповідну
спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане
консультування, діагностику та лікування, ніж лікарі загальної
практики. Спеціалізована лікувально-профілактична допомога надається в
умовах спеціально призначених для цієї мети лікарняних закладах із
застосуванням сучасної лікувально-діагностичної апаратури,
інструментарію та обладнання.
4.2. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
акушерсько-гінекологічна допомога може надаватись в умовах: - жіночої консультації, в якій є 8 та більше акушерських
дільниць; - діагностичного центру планування сім'ї та репродукції
людини; - консультативної поліклініки. Такий підхід до надання акушерсько-гінекологічної допомоги
водночас з диференціацією медичної допомоги дає можливість
розвивати процес інтеграції, тобто використовувати весь
лабораторно-діагностичний і лікарський потенціал цих установ для
окремих контингентів хворих жінок.
4.3. Спеціалізована допомога надається при: - невиношуванні вагітності; - гінекологічних ендокринних порушеннях; - патології шийки матки; - неплідді; - плануванні сім'ї; - патології перименопаузального періоду.
4.4. З урахуванням необхідності забезпечення
лікарем-акушером-гінекологом, який здійснює спеціалізований прийом
додаткових методів обстеження, час на прийом однієї пацієнтки може
збільшуватись до 20 хвилин.
4.5. Спеціалізована акушерсько-гінекологічна допомога, її
форми та обсяг можуть змінюватись в процесі розвитку системи
охорони здоров'я в цілому і в окремих регіонах шляхом визначення
видів патології, які є ведучими в структурі гінекологічної, а
також материнської та перинатальної захворюваності й смертності.
4.6. Високоспеціалізована лікувально-профілактична допомога
надається лікарем або групою лікарів, які мають відповідну
підготовку у галузі складних для діагностики і лікування
захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних
методів діагностики та лікування, а також з метою встановлення
діагнозу і проведення лікування захворювань, що рідко
зустрічаються.
5. Організація амбулаторної

акушерсько-гінекологічної допомоги

в сільській місцевості
5.1. Головними напрямками розвитку акушерсько-гінекологічної
допомоги в сільській місцевості є створення єдиної системи
медичної допомоги населенню шляхом максимального наближення
лікарської допомоги до мешканок села, удосконалення не тільки
форм, методів профілактичної роботи, динамічного спостереження, а
і медико-соціальної допомоги.
5.2. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається
у жіночих консультаціях або акушерсько-гінекологічних кабінетах
поліклінік районних, центральних районних лікарень, сільських
лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП).
5.3. Консультативну допомогу сільському жіночому населенню
забезпечують міські жіночі консультації, акушерсько-гінекологічні
кабінети обласних, республіканських поліклінік, консультативні
поліклініки (додаток 16).
5.4. В організації гінекологічної допомоги сільському
населенню є ряд особливостей та загальних положень. Так само, як і
в містах, велике значення для виявлення гінекологічних захворювань
у жінок мають профілактичні огляди. Профілактичним гінекологічним
оглядам підлягають жінки старші 18 років, які проживають або
працюють на промислових підприємствах, сільськогосподарських
підприємствах та інших установах району обслуговування. Кожну
жінку доцільно оглядати 1 раз протягом року.
5.5. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога
здійснюється згідно з визначеною етапністю: На I етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу
мешканці села отримують на ФАПах, у лікарських амбулаторіях та
дільничних лікарнях (без лікаря-акушера-гінеколога). Амбулаторна
робота акушерки на I етапі, в основному, має профілактичний
характер з метою попередження ускладнень вагітності та виникнення
гінекологічних захворювань. Практично здорові молоді жінки із
неускладненим загальним і акушерським анамнезом, а також
неускладненим перебігом вагітності можуть знаходитися під
динамічним спостереженням акушерок, відвідуючи
лікаря-акушера-гінеколога жіночої консультації РЛ, ЦРЛ або виїзної
лікарської бригади приблизно 6-8 разів за весь термін вагітності. На II етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу
вагітним і гінекологічним хворим здійснює медичний персонал
сільської амбулаторії та ДЛ, лікар-акушер-гінеколог РЛ і ЦРЛ.
В ЛПЗ II етапу спостерігаються вагітні без ускладненого перебігу
вагітності. Вони також повинні бути оглянуті
лікарем-акушером-гінекологом не менше 6-8 разів на допологовому
етапі. Вагітні із середнім та високими ступенем акушерського та
перинатального ризику постійно спостерігаються
лікарем-акушером-гінекологом РЛ і ЦРЛ із збереженням нагляду за
ними медичного персоналу ЛПЗ I етапу. На III етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу
здійснюють спеціалісти обласних лікарень. В ЛПЗ III етапу
забезпечується поглиблене виконання обсягу медичного обстеження,
який не може бути виконаний на попередніх етапах надання медичної
допомоги вагітним та гінекологічним хворим. При необхідності
проводиться консультативне обстеження іншими спеціалістами. Після
проведеного обстеження складається індивідуальний план
спостереження вагітної для медичного персоналу перших двох етапів.
Вагітні високого ступеня акушерського та перинатального ризику
знаходяться під динамічним спостереженням спеціалістів III етапу,
які в необхідних випадках вирішують питання про доцільність
збереження вагітності.
5.6. Сільському населенню комплексну лікарську
акушерсько-гінекологічну допомогу також надають виїзні бригади, до
складу яких входять лікар-акушер-гінеколог, лікар-педіатр,
лікар-терапевт, лікар-стоматолог, лікар-лаборант. Виїзні бригади здійснюють свою діяльність у відповідності до
затвердженого графіка, який передбачає дату кожного виїзду, його
тривалість, місце виїзду, складу бригади, який затверджується
головним лікарем ЛПЗ та доводиться до відома керівників
господарств, які несуть відповідальність за створення умов роботи
виїзної бригади (забезпечення транспортом, доставку жінок і дітей
до місця роботи спеціалістів). Графік виїзду бригади медичних працівників також доводять до
відома головних лікарів ДЛ, завідувачів фельдшерськими і
фельдшерсько-акушерськими пунктами. Фельдшер і акушерка повинні мати список (реєстр) жінок своєї
дільниці, які підлягають профілактичним періодичним оглядам.
Згідно графіка акушерка дільниці інформує населення щодо приїзду
виїзної бригади.
5.7. Лікар-акушер-гінеколог, який входить до складу виїзної
бригади, зобов'язаний: - провести профілактичний огляд жінок із необхідним обсягом
обстеження; - здійснити обстеження вагітних і гінекологічних хворих; - провести консультування з питань планування сім'ї; - надати при необхідності медичну допомогу; - провести серед населення інформаційно-просвітницьку
(лекції, бесіди, консультування та ін.) роботу з питань
збереження репродуктивного здоров'я.
5.8. Свою діяльність лікар-акушер-гінеколог виїзної бригади
повинен відображувати в документації того закладу, де він працює.
Виявлених хворих з гінекологічною патологією за показаннями
необхідно взяти на облік із наступними заходами оздоровлення. При
повторному виїзді лікар-акушер-гінеколог перевіряє виконання
акушеркою ФАПу призначень та рекомендацій.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

СХЕМА

ведення вагітних

( va503282-02 )

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

АНКЕТА ВАГІТНОЇ

(заповнюється вагітною при первинному зверненні)

Дата: ___________________________ П.І.Б: _________________________________ Вік: _________________________________ Адреса: _________________________________ Тел.: _________________________________ Професія: _________________________________

1. Дані про здоров'я жінки Будь ласка, вкажіть, яку хворобу із наступних Ви маєте або
мали:
---------------------------------------------------------------------------------------- |СНІД/ВІЛ |---- Так|---- Ні|---- Не |Захворювання жовчного|---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю|міхура |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Високий |---- Так|---- Ні|---- Не |Захворювання нирок, |---- Так|---- Ні|---- Не | |кров'яний |---- |---- |---- знаю|набряки |---- |---- |----знаю| |тиск | | | | | | | | |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Тромбо- |---- Так|---- Ні|---- Не |Інфекції сечових |---- Так|---- Ні|---- Не | |флебіт |---- |---- |---- знаю|шляхів, цистит |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Цукровий |---- Так|---- Ні|---- Не |Туберкульоз |---- Так|---- Ні|---- Не | |діабет |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Головні |---- Так|---- Ні|---- Не |Рак |---- Так|---- Ні|---- Не | |болі |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Розлади |---- Так|---- Ні|---- Не |Астма |---- Так|---- Ні|---- Не | |зору |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Жовтуха |---- Так|---- Ні|---- Не |Захворювання |---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю|щитовидної зал. |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Серцебиття,|---- Так|---- Ні|---- Не |Депресія |---- Так|---- Ні|---- Не | |задишка |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Ревматизм |---- Так|---- Ні|---- Не |Анемія |---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |----знаю| |-----------+--------+-------+---------+---------------------+--------+-------+--------| |Епілепсія |---- Так|---- Ні|---- Не |Інше | | | | | |---- |---- |---- знаю| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
2. Дані про здоров'я сім'ї Будь ласка, вкажіть, яку хворобу мають Ваші батьки, брати
(сестри), діти або дід (баба):
-------------------------------------------------------------------- | Хвороба |Мати|Батько|Брат|Сестра|Дитина|Мати |Батько | | | | | | | |чоловіка|чоловіка| |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Високий кров'яний| | | | | | | | |тиск | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Захворювання | | | | | | | | |серця | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Високий рівень | | | | | | | | |холестерину | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Цукровий діабет | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Рак | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Вроджені аномалії| | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Близнюки | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Захворювання | | | | | | | | |щитовидної залози| | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Розлади згортання| | | | | | | | |крові | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Туберкульоз | | | | | | | | |-----------------+----+------+----+------+------+--------+--------| |Інше | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
3. Ліки

Будь ласка, вкажіть ліки і відповідні дози, які Ви вживаєте
зараз: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Будь ласка, вкажіть ліки і відповідні дози, які Ви вживаєте
зараз: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Хірургічні втручання
------------------------------------------------------------------ | Операція | Рік | Лікарня |Результат операції| |---------------+---------------+-------------+------------------| |---------------+---------------+-------------+------------------| |---------------+---------------+-------------+------------------| |---------------+---------------+-------------+------------------| |---------------+---------------+-------------+------------------| |---------------+---------------+-------------+------------------| ------------------------------------------------------------------
5. Алергічні прояви: Будь ласка, вкажіть, які лікові алергії та їхні відповідні
реакції Ви маєте:
------------------------------------------------------------------ | Ліки | Реакція | |--------------------------+-------------------------------------| |--------------------------+-------------------------------------| |--------------------------+-------------------------------------| |--------------------------+-------------------------------------| |--------------------------+-------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
6. Соціальний анамнез
Ви палите? ---- ---- ---- ---- Так ---- Ні ---- Як часто? __________________________________________________________________
Ви вживаєте алкоголь? ---- ---- ---- ---- Так ---- Ні ---- Як часто? __________________________________________________________________
Ви приймаєте транквілізатори? ---- ---- ---- ---- Так ---- Ні ---- Як часто? __________________________________________________________________
Ви приймаєте наркотики? ---- ---- ---- ---- Так ---- Ні ---- Які? __________________________________________________________________
У Вас активне статеве життя? ---- ---- ---- Так ---- Ні __________________________________________________________________
Скільки статевих партнерів Ви мали протягом останнього року?
__________________________________________________________________
Чи робили Вам коли-небудь переливання крові? ---- ---- ---- Так ---- Ні Вкажіть причину
__________________________________________________________________
Чи були ускладнення переливання крові?
__________________________________________________________________
7. Історія вагітностей (включаючи пологи, викидні та аборти)
-------------------------------------------------------------------- | В якому |Як |Трива-|Стать |Вага |Трива- |Вид |Усклад-| |році були|закінчилася|лість |дитини|(гр.)|лість |пологів |нення | |попередні|вагітність |(не- | | |пологів|(вчасні,|(крово | |вагіт- |(народження|діль) | | |(годин)|перед- |теча, | |ності |дитини, | | | | |часні, |інфек- | | |викидень | | | | |кесарів |ція, | | |або аборт)?| | | | |розтин) |вишкрі-| | | | | | | | |бання) | |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| |---------+-----------+------+------+-----+-------+--------+-------| --------------------------------------------------------------------
8. Характер менструальної функції
Перша менструація (менархе) в ______ років
Частота (кількість днів з ________ днів
початку однієї менструації
до початку другої)
Тривалість ________ днів
Кількість (легка, середня, значна) ________________________________________
Дисменорея (менструальні болі) ________________________________________
Кровотечі ________________________________________
Останній нормальний менструальний період ________________________________________

9. Історія гінекологічних захворювань та процедур
Чи мали Ви будь-яке із наступних захворювань:
---------------------------------------------------------------------------------------- |Гонорея |---- Так|---- Ні|---- Не |СНІД |---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Хламідії |---- Так|---- Ні|---- Не |Кандідоз |---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Сифіліс |---- Так|---- Ні|---- Не |Трихомоноз |---- Так|---- Ні|---- Не | | |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Бородавки |---- Так|---- Ні|---- Не |Кольпоскопія |---- Так|---- Ні|---- Не | |статевих органів|---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Вагінальний |---- Так|---- Ні|---- Не |Діатермо- |---- Так|---- Ні|---- Не | |герпес |---- |---- |---- знаю|коагуляція |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Інфекції |---- Так|---- Ні|---- Не |Конізація |---- Так|---- Ні|---- Не | |маткових труб |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Бетагемолітичний|---- Так|---- Ні|---- Не |Кріохірургія |---- Так|---- Ні|---- Не | |стрептокок |---- |---- |---- знаю| |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Патологічні |---- Так|---- Ні|---- Не |Лазерна |---- Так|---- Ні|---- Не | |виділення |---- |---- |---- знаю|хірургія |---- |---- |---- знаю| |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Дані |---- Так|---- Ні|---- Не |Цитомегаловірус| | | | |онкоцитології |---- |---- |---- знаю| | | | | |----------------+--------+-------+---------+---------------+--------+-------+---------| |Токсоплазмоз | | | |Інше | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
10. Застосування протизаплідних методів
------------------------------------------------------------------ | Метод | Дата |Ефективність|Ускладнення| |--------------------------+------------+------------+-----------| |Протизаплідні | | | | |пігулки | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Внутрішньоматкові | | | | |засоби | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Діафрагма | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Презервативи | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Піна, крем, гель | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Норплант | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Природній | | | | |--------------------------+------------+------------+-----------| |Депо Провера | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис ____________

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ВИПИСКА

з амбулаторної карти

Видається дільничним терапевтом, лікарем загальної практики
(сімейним лікарем) вагітній жінці в жіночу консультацію для
прогнозу перебігу вагітності та вибору тактики ведення вагітності
та пологів
П.І. П/Б. ______________________ Дата народження ____________
1. Перенесені захворювання (відмітити чи знаходиться на
диспансерному обліку)
Серцево-судинні захворювання: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Захворювання сечостатевої системи: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ендокринні захворювання: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Психоневрологічні захворювання: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перенесені операції: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Травми: ні, так __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Шкідливі звички: ні, так (____________________________________)
3. Туберкульоз в родині: ні, так (_______________________________)
4. Дитячі інфекційні захворювання: ні, так (_____________________)
5. Спадковість:
Генетичні захворювання: ні, так (________________________________)
Цукровий діабет: ні, так (_______________________________________)
Гіпертонічна хвороба: ні, так (__________________________________)
6. Заключний діагноз: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Рекомендації: _________________________________________________
"___" ____________ 200_ р. Лікар (дільничний терапевт, лікар
(дата заповнення) загальної практики/сімейний лікар) __________________________________

(підпис, П. І. П/Б.

та особиста печатка)

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ГРУПИ РИЗИКУ

інфікування та захворюваності на туберкульоз

серед вагітних жінок

I. Підвищений ризик інфікування
1. Хворі на хронічний алкоголізм та наркотичну залежність. 2. Особи, що перебували у місцях позбавлення волі. 3. Медичні працівники (жінки), що контактують з пацієнтами,
хворими на туберкульоз. 4. Мігруючі робітниці та члени їх сімей.
II. Підвищений ризик захворювання
1. Пацієнтки, що приймають імуносупресивні препарати. 2. Особи з недостатнім харчуванням. 3. Жінки, що страждають тяжкими екстрагенітальними
захворюваннями (цукровий діабет, виразкова хвороба шлунка та ін.).
III. Високий ризик захворювання 1. Жінки, які перенесли це захворювання раніше. 2. Особи, контактні з хворими на активний туберкульоз легень. 3. Жінки, що страждають довготривалими хронічними запальними
захворюваннями органів дихання. 4. Особи, які водночас ВІЛ-інфіковані.
Вагітними із III групи ризику: обов'язкове виконання тесту
Манту, огляд фтизіатра з ранніх термінів вагітності та
застосування допоміжних методів діагностики (бактеріоскопічне і
бактеріологічне дослідження харкотиння, рентгенографія легень та
інші) за показами.
Вирішується питання про можливість виношування вагітності при
встановленому діагнозі активного туберкульозу легень та проведенні
терапії протитуберкульозними препаратами.
Слід пам'ятати, що вагітність і пологи можуть загострювати
перебіг туберкульозного процесу (до 12 тижнів, 36-40 тижнів,
пологи та післяпологовий період), а туберкульоз може ускладнювати
перебіг вагітності (загроза переривання вагітності, передчасні
пологи, кровотечі та ін.).
У критичні терміни вагітності та післяпологовий період, коли
можливе загострення туберкульозного процесу, необхідно вирішити
питання про доцільність проведення лікувально-профілактичних
курсів протитуберкульозними препаратами в умовах спеціалізованого
акушерського стаціонару або обсерваційного відділення.

Додаток 5

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

------------------------------------------------------------------ | Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | | здоров'я України | |ФОРМА N 084/о | | | |ЗАТВЕРДЖЕНА | | | |Наказ МОЗ України | | | |27.12.1999 N 302 | | | |(v0302282-99 ) | |--------------------------+---------------+---------------------| | Найменування закладу | | | |----------------------------------------------------------------| | Лікарський висновок | | про переведення вагітної на іншу роботу | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Місце роботи і посада | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Вагітність тижнів | |----------------------------------------------------------------| |Підстава для переводу | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Рекомендована робота | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові лікаря | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |Дата видачі: "___"____________ ____ р. | |----------------------------------------------------------------| |Перевод здійснений | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Посада керівника | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Підпис Дата "___"____________ ____ р. | |----------------------------------------------------------------| |Узгоджено | |Голова профкому Підпис ____________ | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

СКРИНІНГ

гестаційного цукрового діабету

Скринінг необхідно проводити тільки серед групи вагітних
жінок високого ризику за розвитком гестаційного цукрового діабету.
Належність вагітної до групи високого ризику лікар визначає під
час першого пренатального візиту. Перелік показань, що дають змогу
віднести вагітну до групи високого ризику, наступний: 1. Цукровий діабет в анамнезі у батьків та найближчих
родичів. 2. Гестаційний діабет під час попередніх вагітностей. 3. Ожиріння - маса тіла, що перевищує на 30 % від нормальної. 4. Глюкозурія, що повторюється. 5. Макросомія в попередніх пологах (народження дітей з масою
тіла понад 4000,0 г). 6. Мертвонародження в попередніх пологах. 7. Полігідроамніон.
Вагітних з вищевказаними ознаками необхідно в найближчий час
(в перші 2 тижні після першого відвідування жіночої консультації)
обстежити на гестаційний діабет. Визначають показники глюкозурії
та глікемії натщесерце. Якщо позитивний тест на глюкозурію, а
рівень глікемії у плазмі крові перевищує 7 ммоль/л необхідне
проведення тесту толерантності до глюкози (ТТГ). Обов'язкове повторне тестування з проведенням тригодинного
перорального ТТГ у вагітних із групи високого ризику в термінах
24-30 тижнів.
Техніка проведення ТТГ
Визначають рівень глікемії натщесерце, а потім проводять
навантаження глюкозою. Для цього 75 г глюкози розчиняють у 400 мл
води, яку жінка випиває протягом 5 хвилин. Через одну, дві та три
години досліджують рівень глюкози у плазмі крові.
Показники вмісту глюкози в цільній крові та плазмі венозної
крові при проведенні перорального ТТГ у здорових вагітних жінок
(ммоль/л)
------------------------------------------------------------------ | Час забору крові | Цільна кров | Плазма | |-----------------------+---------------------+------------------| |Натщесерце | 4,9 | 5,5 | |-----------------------+---------------------+------------------| |Через 1 годину | 9,1 | 10,5 | |-----------------------+---------------------+------------------| |Через 2 години | 7,8 | 9,0 | |-----------------------+---------------------+------------------| |Через 3 години | 6,9 | 7,9 | ------------------------------------------------------------------
ТТГ вважається позитивним, якщо два і більше показників
перевищують нормальні показники глікемії. При підвищенні тільки
одного показника тест вважається сумнівним і його необхідно
повторити в 30 тижнів гестації. У разі позитивного ТТГ необхідне
консультування і спостереження вагітної і породіллі
ендокринологом, а новонародженого неонатологом.

Додаток 7

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПОКАЗАННЯ

до направлення на медико-генетичне консультування

1. Вік вагітної 35 років і більше. Вік чоловіка 40 років і
більше. 2. Наявність у одного з подружжя хромосомної перебудови або
вади розвитку. 3. Наявність в анамнезі дітей з: - спадковими хворобами обміну; - спадковими хворобами, пов'язаними зі статтю; - вродженою гіперплазією кори наднирників; - вродженими вадами розвитку - ізольованими або множинними; - хромосомними захворюваннями; - розумовою відсталістю; - мертвонародженням.
4. Наявність вищезазначеної патології серед родичів. 5. Кровнородинний шлюб. 6. Звичне невиношування вагітності невстановленого генезу. 7. Несприятливі впливи у ранні терміни вагітності
(захворювання, діагностичні або лікувальні процедури, прийом
медикаментів). 8. Ускладнений перебіг вагітності (загроза переривання з
раннього терміну, яка не піддається терапії, багатоводдя
і маловоддя). 9. Патологія плода, виявлена при ультразвуковому дослідженні. 10. Зміна показників скринінгових факторів:
альфа-фетопротеїну, хоріонічного гонадотропіну, естріолу. 11. Наявність у подружжя шкідливих факторів, пов'язаних із
професією. 12. Первинна аменорея, порушення менструального циклу не
встановленого генезу. 13. Сім'ї з непліддям.
Медико-генетичну консультацію бажано проводити поза
вагітністю або в її ранні терміни (6-8 тижнів) з детальною
випискою про перебіг попередніх вагітностей, пологів, стану
новонародженого, результатів обстеження, даних
патолого-анатомічного дослідження.

Додаток 8

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ФАКТОРИ

прогнозування ризику перинатальної та материнської

патології (Coopland A. and al.,)

П.І.Б. ___________ Вік ____ Вагітність __________ Пологи ____
Аборт ____ Дата ОМ ________ ОДП ________ ОДП, що встановлена УЗД
-------------------------------------------------------------------------------- | Акушерський анамнез | Супутні екстрагенітальні | Дана вагітність | | |захворювання та хірургічні| | | | втручання | | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Вік < 16 років = 1 __ |Гінекологічні операції в |Кровотеча < 20 тиж. = 1 | |16-35 р. = 0 |минулому = 1 ____ |____ > 20 тиж. = 3 ____ | |> 35 = 2 ___ | | | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Пологи 0 = 1 |Хронічні захворювання |Анемія (< 100 г/л) = 1 ___| |1 - 4 = 0 |нирок = 1 ____ |Переношування = 1 ____ | |> 5 = 2 |Діабет вагітних |Гіпертензія = 2 ____ | | |(клас А) = 1 ___ | | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Два або більше викиднів,|Діабет (клас В) або більше|Перед. розрив плодових | |безпліддя в анамнезі = |тяж. форма = 3 ____ |оболонок = 2 ____ | |1 ____ | |Багатоводдя = 2 ____ | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Маса плода |Хвороби серця = 3 ____ |Синдром затримки росту | |> 4000 г = 1 ____ | |плода = 3 ____ | | | |Багатоплідна | | | |вагітність = 3 ___ | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Маса плода |Інші тяжкі |Тазове або інше | |> 2500 г = 1 ____ |екстрагенітальні |неправильне передлежання | | |захворювання - |плода = 3 ____ | | |від 1 до 3 = ___ | | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Пізній гестоз або | |Rh-ізоімунізація = 3 ____ | |гіпертензія = 2 _ | | | |Кесарів розтин = 2 ____ | | | | | | | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Патологічні пологи | |Низький ризик - 0-2 б | |= 2 ____ | |Високий ризик - 3-6 б | |Загальна сума балів | |Вкрай високий - | |у колонці __ | |7 і більше | |------------------------+--------------------------+--------------------------| |Усього... | | | |(сумарне число балів | | | |у трьох таблицях) | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПРОТОКОЛ

УЗ-дослідження

I УЗ-обстеження (9-11 тиж.)

Дата "____" ____________ 200_ р. Інд. карта N
Розміри матки: довжина _____ ширина ______ передньо-задній _______
Кількість плодів: _______________ Перетинка у матці ______________
Діаметр плідного яйця ____________________________________________
КТР _____________________________ Комірцевий простір 3 мм > 3 мм
ЧСС ___________________ уд./хв. Рухи плода _______________________
Локалізація хоріону: _____________________________________________
Діаметр внутрішнього вічка: до 20 мм; > 20 мм
Стан міометрію: потовщення стінки: є, нема
Патологічні ехо-включення ________________________________________
Стан додатків матки ______________________________________________
Особливості ______________________________________________________
Висновок УЗД:
Підпис лікаря ____________

II УЗ-обстеження (16-21 тиж.)

Дата "___" ____________ 200_ р.
Кількість плодів: один, два, три
Положення плода: поздовжнє, поперечне, косе, нестійке
Передлежання: головне, сідничне
Серцебиття _____________ ЧСС ________ уд./хв. Рухи плода _________
Біпарієтальний розмір (БПР) ___________ Структура мозку __________
4-камерний розтин серця __________________________________________
Розмір шийної складки 5 мм > 5 мм ________________________________
Довжина Серед. діаметр Серед. діаметр
стегна (ДС) ____ живота (СДЖ) ____ грудної клітини (СДГК) ____
Кількість навколоплідних вод: нормальна, збільшена, зменшена
(водна кишеня)
Локалізація плаценти: передня, задня, права бокова, ліва
бокова стінки, дно матки
Ступінь зрілості Перекриває
плаценти: ____ м/вічко: ____
Товщина плаценти: ________ Патологічні включення плаценти: _______
Пуповина: кількість судин: _______________________________________
Патологія внутрішніх органів плода _______________________________
Підозра або явні вади розвитку плода (ВВР) _______________________
Патологія матки, органів м/таза __________________________________
Висновок УЗД:
Підпис лікаря:____________

III УЗ-обстеження (____ тиж.)

Дата "___" ____________ 200_ р.
Кількість плодів: один, два, три
Положення плоду: поздовжнє, поперечне, косе
Передлежання: головне, сідничне
Серцебиття _________________ 4-камерний розтин серця _____________
ЧСС ____ уд./хв. Рухи плода
БПР _________ ЛПР _________ Черепний індекс ______________________
СДЖ ________________ ДС ________________ СДГК ____________________
Кількість навколоплідних вод: нормальна, збільшена, зменшена
Вертикальний розмір навколоплідних вод: до 70 мм; > 70 мм; < 20 мм
Локалізація плаценти: передня, задня, права бокова, ліва бокова
стінки, дно матки
Ступінь зрілості Перекриває
плаценти ________________________ маткове вічко: ________________
Товщина плаценти ________________ Патологічні включення

плаценти ______________________
Пуповина: в ділянці шиї плода: так, ні
кількість судин: 3, 2, не візуалізуються.
Патологічні зміни ________________________________________________
Патологія внутрішніх органів плода
Або (ВВР) ________________________________________________________
Патологія матки, органів малого таза _____________________________
Біофізичний профіль плода (БПП)
(за показами), оцінка: 9-12 б.; 6-8 б., менше 6 б.
Висновок УЗД:
Підпис лікаря:____________

Показання до проведення оцінки

біофізичного профілю плода (БПП):
1. Ареактивний нестресовий тест плода (НСТ) при записуванні КТГ.
2. Синдром затримки розвитку плода.
3. Хронічна фетоплацентарна недостатність.
4. Екстрагенітальна патологія, поєднана з вагітністю.

Додаток 10

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПОКАЗАННЯ

до проведення оцінки біофізичного

профілю плода (БПП)
5. Ареактивний нестресовий тест плода (НСТ) при записуванні КТГ.
6. Синдром затримки розвитку плода.
7. Хронічна фетоплацентарна недостатність.
8. Високий ступінь ризику у вагітної при наявності
екстрагенітальної патології.
-------------------------------------------------------------------------------- |Дата "___" ____________ 2000 р. П.І.Б.: ____________________ Вік: __ р. | | | |Біофізичний профіль плода (за Vintzileos) | | | | N III: | |------------------------------------------------------------------------------| | Параметри: | Бали | |----------------+-------------------------------------------------------------| | | 2 | 1 | 0 | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Нестресовий тест|5 і більше |2-4 акцелерацій |1 акцелерація або | | |акцелерацій |амплітудою не менше |відсутність її за | | |амплітудою не менше |15 уд./хв., |20 хв. | | |15 уд./хв., |тривалістю не менше |спостереження | | |тривалістю не менше |15 с., пов'язаних із| | | |15 с., пов'язаних із|рухами плода за | | | |рухами плода за |20 хв. спостереження| | | |20 хв. спостереження| | | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Дихальні рухи |Не менше одного |Не менше одного |ДРП тривалістю | |плода (ДРП) |епізоду ДРП |епізоду ДРП |менше 30 с. або їх | | |тривалістю 60 с. і |тривалістю від 30 до|відсутність | | |більше за 30 хв. |60 с. за 30 хв. |за 30 хв. | | |спостереження |спостереження |спостереження | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Рухова |Не менше |1 або |Відсутність | |активність плода|3 генералізованих |2 генералізованих |генералізованих | | |рухів за 30 хв. |рухи за 30 хв. |рухів | | |спостереження |спостереження | | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Тонус плода |Один епізод і більше|Не менше одного |Кінцівки в | | |розгинань із |епізоду розгинання |розгинальному | | |поверненням у |із поверненням у |положенні | | |згинальне положення |згинальне положення | | | |хребта та кінцівок |за 30 хв. | | | |за 30 хв. |спостереження | | | |спостереження | | | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Об'єм |Води визначаються у |Вертик. розмір |Тісне розташування | |навколоплідних |матці, вертик. |вільної ділянки вод |дрібних частин | |вод |діаметр вільної |більше 1 см, але не |плода, вертик. | | |ділянки вод 2 см і |менше 2 см |діаметр вільної | | |більше | |ділянки менше 1 см | |----------------+--------------------+--------------------+-------------------| |Ступінь зрілості|0, 1 і 2 ступені |Плацента по задній |3 ступінь зрілості | |плаценти за |зрілості |стінці, її важко |плаценти, кальциноз| |Grannum | |дослід. |плаценти | | | |3 ст. зрілості | | |----------------+-------------------------------------------------------------| |Оцінка та | | |діагноз: | | --------------------------------------------------------------------------------
9-12 б. - задовільний стан плода; 7-8 б. - сумнівний тест (повторити через 2-3 дні після
лікування); 6 б. і нижче - патологічна оцінка БПП (вирішити питання про
термінове розродження).
Підпис лікаря: ____________

Додаток 11

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПЕРЕЛІК

екстрагенітальних захворювань вагітних,

які потребують динамічного спостереження терапевтом

1. Вагітні, які хворі на екстрагенітальні захворювання,
повинні знаходитися на особливому обліку у терапевта, для чого
може бути використана облікова форма N 30 ("Контрольна карта").
2. До таких хворих відносяться жінки, які страждають на
наступні захворювання: - ревматичні вади серця; - вроджені вади серця; - гіпертонічна хвороба; - гломерулонефрит; - пієлонефрит; - аномалії розвитку сечових шляхів; - анемія; - геморагічні діатези; - хронічні захворювання печінки та шлунково-кишкового тракту; - цукровий діабет; - тіреотоксикоз, гіпотиреоз; - захворювання наднирників; - хронічна пневмонія; - хронічні захворювання органів дихання, туберкульоз,
бронхіальна астма; - системні захворювання сполучної тканини; - міастенія.

Додаток 12

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

здоров'я вагітної та групи динамічного

спостереження

Критеріями оцінки здоров'я вагітної є: - наявність або відсутність акушерської та екстрагенітальної
патології; - належність її до тієї чи іншої групи ризику перинатальної
патології; - фізичний розвиток вагітної; - функціональний стан основних систем її організму; - фізичний і функціональний стан плода.
I групу динамічного спостереження (Д1 - здорові) складають
вагітні, у яких відсутні екстрагенітальні та гінекологічні
захворювання, які доношують вагітність до терміну 38-42 тижні за
відсутності факторів ризику перинатальної патології, а
функціональні порушення окремих органів або систем не викликають
будь-яких ускладнень протягом усього терміну вагітності.
II групу - (Д2 - практично здорові) складають вагітні без
екстрагенітальних і гінекологічних захворювань. Сумарна оцінка
виявлених у них факторів ризику відповідає низькому ступеню
перинатальної патології, а функціональні порушення окремих органів
або систем не викликають будь-яких ускладнень протягом усього
періоду вагітності.
III групу - (Д3 - хворі) складають вагітні із встановленим
діагнозом екстрагенітального захворювання або акушерської
патології.

Додаток 13

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ТЕСТ

рухів плода (ТРП)

У комплексній оцінці стану внутрішньоутробного плода велике
значення має його рухова активність. Зменшення рухів плода або
зміна їх характеру необхідно розглядати як симптом порушення його
стану. Тест руху плода "рахуй до десяти" реєструє сама вагітна
починаючи з 28 тижнів і до пологів на спеціальній карті. Під час
чергового відвідування вагітна пред'являє карту тесту рухів плода
лікарю.
Окрім тесту "Рахуй до 10" можна використовувати підрахунок
числа рухів протягом 1 години 3 рази на день (7.00-8.00,
12.00-13.00, 18.00-19.00). Зниження числа рухів плода до 10 і
менше за 12 годин або 3 і менше за 1 годину (в кожному інтервалі,
який вимірюється) розглядається як сигнал тривоги і потребує
кардіомоніторного контролю.
------------------------------------------------------------------ | Години | ____ тиждень | |----------+-----------------------------------------------------| | 9.00 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нед. | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 10.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 11.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 12.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 13.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | Х А | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 14.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 15.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 16.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 17.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 18.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 19.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 20.00 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 30 | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | 21.00 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Число | | |рухів | Число рухів (менше 10) | |(менше| | |10) | | |------+---------------------------------------------------------| | | 9 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 8 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 7 | | Х Б | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 6 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 5 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 4 | | | Х Б | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 3 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 2 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 1 | | | | | | | | |------+---+-------+-------+-------+-------+-------+------+------| | | 0 | | | | Х В | | | | ------------------------------------------------------------------
П.І. П./Б. _______________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Дом. телефон ____________
Почато ____________ 200_ р. при терміні вагітності ____ тижнів
Рухи плоду розпочинайте рахувати у 9.00.
Коли відчуєте 10-й рух, відмічайте в таблиці годину і більше не
відмічайте.
Наприклад: 10-й раз, зареєстрований Вами між 13.00 і 13.30, і
відмічено у клітинці А.
Наступного ранку починайте рахувати рухи знову.
Якщо з 9.00 до 21.00 Ви відчули менше ніж 10 рухів,
відмітьте тільки їх число за цей час у нижній частині таблиці
(клітинки Б і В).
Запам'ятайте: якщо протягом дня Ви спостерігаєте менше ніж 10
рухів плода, зверніться до лікаря за консультацією.

Додаток 14

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПЕРЕЛІК

показань до направлення вагітних та пацієнток

з гінекологічною патологією у денні стаціонари

амбулаторно-поліклінічних закладів

I. Направленню у денний стаціонар

підлягають вагітні з наступними патологічними

станами:
1. Анемія вагітних (рівень гемоглобіну не нижче 90 г/л).
2. Блювота вагітних легкого ступеня тяжкості без кетонурії.
3. Резус-імунізація для обстеження та проведення
неспецифічної десенсибілізуючої та вітамінотерапії.
4. Невиношування вагітності в анамнезі без ознак
істміко-цервікальної недостатності (або після хірургічної
корекції ІЦН).
5. Загроза переривання вагітності без кров'янистих виділень
із статевих шляхів.
6. Загроза переривання вагітності після продовження
стаціонарного лікування.
7. Хронічна фетоплацентарна недостатність в стадії
компенсації (без порушень функціонального стану плода).
8. Набряки вагітних I ст. без наявності гемодинамічних
порушень.
9. Компенсовані форми хронічної екстрагенітальної патології,
що не потребують цілодобового нагляду (обстеження профільними
фахівцями та лікування).
10. Для визначення функціонального стану плода
(проведення КТГ, біофізичного профілю плода, т.ін.).
II. Направленню у денний стаціонар

підлягають з наступною гінекологічною патологією:
1. Хронічні запальні захворювання геніталій - для проведення
комплексного обстеження, терапії та реабілітаційних заходів.
2. Фонові захворювання шийки матки (дисплазія шийки матки,
ектропіон, поліпи цервікального каналу) - для комплексного
одночасного обстеження та лікування.
3. Безпліддя - для комплексного обстеження
(гістеросальпінгографія, УЗД, кольпоцитограма, гормональне
обстеження, краніографія та ін.) та лікування.
4. Ендомтетріоз - для попереднього обстеження, симптоматичної
терапії та реабілітаційних заходів.
5. Пацієнтки, що перенесли гінекологічні операції з розтином
черевної стінки, - для проведення комплексу реабілітаційних
заходів.
6. Пацієнтки, що перенесли ускладнений аборт, - для
проведення комплексу відновного лікування.
III. Пацієнтки, які потребують проведення

наступних діагностичних маніпуляцій та малих

гінекологічних операцій:
1. Вакуум-аспірація в малих термінах вагітності (до 20 днів
затримки менструації).
2. Взяття аспірату з порожнини матки.
3. Кріодеструкції та лазеротерапії шийки матки.
4. Діатермоконізації шийки матки.
5. Видалення поліпа зовнішніх статевих органів, цервікального
каналу.
6. Введення та вилучення внутрішньоматкових контрацептивів.
7. Гістеросальпінгографія.

Додаток 15

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПРЕКОНЦЕПЦІЙНА ПІДГОТОВКА

вагітної до народження дитини

1. Харчування
- Повноцінне харчування під час вагітності. Калорійність
раціону має складати біля 2400 ккал/добу. В раціон необхідно
включати біля 60-80 г білка, продукти харчування, в яких велика
кількість клітковини, молоко та молочнокислі продукти. - Обмежити вживання жирів та вуглеводів. - Рекомендується щоденно вживати овочі, фрукти, фруктові
соки. - При ожирінні рекомендується білково-рослинна дієта,
проведення розвантажувальних днів.
2. Відпочинок та фізичне навантаження - Не допускати фізичного навантаження, яке пов'язане із
підніманням важких предметів, тривалого знаходження у
вертикальному положенні. - Уникати перевтоми. - За умови відсутності акушерських ускладнень рекомендуються
фізичні вправи, спеціальні курси аеробіки.
3. Вітамінні та інші добавки в період вагітності - Фолієва кислота Дефіцит фолієвої кислоти здебільшого розвивається під час
вагітності. Добова потреба фолієвої кислоти 400 мг, яка
збільшується вдвічі під час вагітності та в період лактації.
Фолієва кислота поступає в організм з продуктами харчування.
Найбільша кількість її міститься в фруктах, овочах, шпинаті,
спаржі, салаті, брокколі, динях, бананах.
При дефіциті фолієвої кислоти розвивається фолієводефіцитна
анемія та вади розвитку центральної нервової системи плода.
Рекомендується щоденний прийом 400 мг фолієвої кислоти до
настання вагітності та в ранні строки до 16 тижнів вагітності для
профілактики вад розвитку центральної нервової системи плода. - Полівітаміни (поєднання вітаміну A, рибофлавіну, цинку,
магнію, кальцію, йоду) - перед заплідненням та в ранні строки
вагітності попереджує розвиток вад розвитку у плода та поліпшує
стан матері.
Школа підготовки сім'ї до пологів
Мета: підготовка сімейної пари до відповідального
батьківства, народження здорової дитини та збереження здоров'я
матері шляхом консультативної адаптації до вагітності, підготовки
до пологів.
Підготовка проводиться в жіночій консультації.
Завдання: 1. Психопрофілактична підготовка вагітної до пологів. 2. Адаптація вагітної до вагітності, пологів. 3. Підготовка чоловіка до участі в пологах, усвідомлення
своєї ролі в процесі вагітності та пологів. 4. Вироблення теоретичних та практичних навичок поведінки під
час вагітності, пологів та післяпологового періоду. 5. Навчання майбутніх батьків правилам догляду за
новонародженим.
Заняття проводять лікарі: акушери-гінекологи, психолог;
кваліфіковані акушерки.
Кабінети бажано обладнати аудіо- та відеоапаратурою
(з набором аудіо- та відеокасет), літературою, інформаційним
роздатковим матеріалом, наглядними посібниками.
Під час першого відвідування жіночої консультації вагітну
інформують про роботу "Школи відповідального батьківства",
можливість відвідувати її разом з чоловіком або партнером (друг,
мати, сестра), розклад занять, час та місце їх проведення. Також
пропонують, за бажанням жінки, провести тестування у психолога
(додаток). Заняття проводяться згідно із завчасно складеним
розкладом щодня, окрім суботи та неділі, в дві зміни. Початок
занять в 9.00 та 15.00.
Для вагітних, що знаходяться на стаціонарному лікуванні у
відділені патології вагітності, заняття починаються в 11.00.
Кожне заняття супроводжується показом тематичного
відеофільму.
Теми занять:
1. Внутрішньоутробний розвиток плода. 2. Гігієна вагітної жінки. Режим праці та відпочинку.
Раціональне харчування. 3. Ознаки початку пологової діяльності. Перебіг нормальних
пологів (періоди, типи дихання, прийоми знеболення). 4. Післяпологовий період. Профілактика непланованої
вагітності. 5. Грудне вигодовування - 10 принципів. 6. Психопрофілактична роль партнерської підтримки під час
пологів. 7. Сімейні пологи - "народжуємо разом".

Додаток 16

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПОРЯДОК СКЕРУВАННЯ

жінок на вищі рівні надання медичної допомоги

Порядок направлення жінок на консультацію

до головних районних (міських)

лікарів-акушерів-гінекологів
1. Рішення про направлення хворого на консультацію
приймається лікуючим лікарем.
2. Лікуючим лікарем оформлюється направлення, в якому
вказуються: - П.І.Б. та вік жінки; - діагноз основного та супутнього захворювань, а також
ускладнення основного захворювання; - мета консультації; - П.І.Б. та підпис лікуючого лікаря та завідувача жіночої
консультації.
3. До направлення додається особиста картка амбулаторного
хворого з даними обстеження та попереднього лікування.
Показання:
1. Уточнення діагнозу.
2. Корекція лікування при його неефективності на етапі ПМСД.
3. Плановий вибір на стаціонарне лікування у спеціалізовані
міські відділення.
4. Призначення спеціального дослідження та лікування.
5. Вирішення конфліктів.
6. Уточнення діагнозу при первинному направленні до МСЕКу.
7. Організація планового оперативного лікування в
спеціалізованих міських центрах та відділеннях.
8. Вирішення питань направлення хворих на консультації та
лікування за межі міста (району).
9. Вирішення питань про можливість переривання вагітності
великих термінів за медичними та соціальними показниками.
Порядок направлення в обласні

діагностичні центри
В лікарні ведеться журнал реєстрації направлень хворих до
обласних діагностичних центрів.
Хворі направляються тільки на ті обстеження, які не
проводяться в ЛПЗ міста (району), але необхідні для встановлення
діагнозу або контролю за динамікою процесу.
Виконання даного розділу роботи щоквартально аналізується
заступником головного лікаря та розглядається на засіданнях
медичної Ради або оперативних нарадах.
Порядок направлення на консультацію

до обласних спеціалістів
1. При скеруванні хворого на консультацію оформляється
направлення, в якому вказується: - ЛПЗ, який направляє жінку на консультацію; - П. І. Б. жінки, вік; - Діагноз основного захворювання та його ускладнень, супутніх
захворювань; - Мета консультації; - П.І.Б. та підписи міського (районного) спеціаліста,
лікуючого лікаря та завідувача жіночої консультації; - Спосіб транспортування хворої на консультацію (самостійно
або санітарним транспортом в супроводі медпрацівника).
2. До направлення додається докладна виписка з індивідуальної
картки та сама карта амбулаторного хворого або з зазначенням: - скарг хворого; - докладного анамнезу: хвороби; життя; експертного (кількість
випадків та кількість днів непрацездатності протягом останнього
року); - результати лабораторних, функціональних (інструментальних),
рентгенологічних досліджень згідно стандартів дослідження хворих з
вказівкою дати обстеження; - лікування, що проводиться, для повторних направлень - дані
про виконання рекомендацій консультантів; - динаміка стану хворого в результаті проведеного лікування.
Загальні цілі консультацій хворих обласним

лікарем-акушером-гінекологом
1. Встановлення та уточнення діагнозу захворювання,
встановлення якого на більш низькому рівні надання медичної
допомоги викликає труднощі.
2. Корекція лікування при його неефективності або
недостатньої ефективності.
3. Визначення показників для проведення складних методів
обстежень, можливих тільки на обласних рівнях надання медичної
допомоги.
4. Госпіталізація хворих для лікування в спеціалізованих
відділеннях обласних лікарень.
5. Організація оперативного лікування із застосуванням
спеціальних методів в обласних спеціалізованих лікарнях.
6. Вирішення питань про направлення на лікування на наступний
рівень надання медичної допомоги.
7. Підтвердження, уточнення діагнозу при направленні до МСЕК
у конфліктних випадках або за вимогою МСЕК.
8. Вирішення конфліктних або складних експертних питань.
Порядок направлення на третій рівень

надання медичної допомоги (НДІ, клініки,

республіканські лікарні)
1. При направленні проводиться обстеження жінки у
відповідності до стандартів медичних технологій із занесенням
результатів обстеження в направлення.
2. Загальними показаннями для направлення є: - встановлення та уточнення діагнозу захворювання,
встановлення якого на більш низькому рівні ускладнене; - корекція лікування при його неефективності на більш
низькому рівні; - рішення питання направлення на лікування за кордон; - проведення спеціального обстеження та лікування; - вирішення конфліктних питань.

Додаток 17

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ

сімейного лікаря по наданню

акушерсько-гінекологічної допомоги

I. Профілактичні заходи:
1. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань здорового
способу життя, статевого виховання, профілактики захворювань, що
передаються статевим шляхом.
2. Організація та забезпечення контролю своєчасності і
повноти профілактичних оглядів жіночого населення.
3. Оцінка соціальних та екологічних факторів, які впливають
на стан репродуктивного здоров'я прикріпленого контингенту людей.
4. Виявлення і диспансеризація дівчаток, дівчат та жінок з
факторами репродуктивного ризику.
5. Організація і проведення навчання сімей сучасним методам
планування сім'ї.
6. Своєчасне виявлення вагітних жінок та проведення
динамічного нагляду за ними.
7. Навчання вагітних раціональному режиму дня, харчування,
підготовці до пологів, проведення психопрофілактики під час
вагітності.
8. Навчання та консультування по методах, які забезпечують
гармонію в шлюбі.
9. Проведення заходів по профілактиці ускладнень в
післяпологовому періоді.
II. Діагностичні заходи:
1. Визначення ступеня статевого розвитку.
2. Діагностика соматичних захворювань, захворювань жіночих
статевих органів, молочної залози, хвороб, що передаються статевим
шляхом.
3. Діагностика вагітності з визначенням її терміну, оцінка
перебігу вагітності, виявлення ускладнень та екстрагенітальної
патології.
4. Оцінка стану плода.
5. Динамічний нагляд породіль в післяпологовому періоді,
діагностика ускладнень.
6. Діагностика невідкладних станів: маткової кровотечі, в т.
ч. під час вагітності, "гострого" живота, травм статевих органів.
7. Організація та забезпечення консультації профільних
спеціалістів.
8. Визначення показань для консультації профільних
спеціалістів.
9. Проведення маніпуляцій: зовнішнє акушерсько-гінекологічне
обстеження; бімануальне обстеження органів малого таза
(вагінальне, ректовагінальне).
10. Визначення показань для невідкладної госпіталізації.
III. Лікувальні заходи

(в межах первинної медико-санітарної допомоги):
1. Первинна лікарська допомога при травмах зовнішніх статевих
органів з наступною госпіталізацією.
2. Забезпечення термінової госпіталізації при маткових
кровотечах, в т.ч. під час вагітності, гострих запальних
захворюваннях статевих органів та інших невідкладних станах.
3. Первинна лікарська допомога та динамічний нагляд при
легких формах запальних захворювань статевих органів у дівчаток,
дівчат та жінок з обов'язковою консультацією профільних
спеціалістів.
4. Динамічний нагляд та лікування патологічного клімаксу
згідно рекомендацій профільних спеціалістів.
5. Динамічний нагляд та лікування згідно рекомендацій
спеціалістів вагітних після виписки із профільного стаціонару при
наступних станах: - невиношування вагітності; - екстрагенітальна патологія та патологія вагітності; - ускладнення перебігу вагітності; - з ускладненим акушерсько-гінекологічним анамнезом.

Додаток 18

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

РІВНІ НАДАННЯ

стаціонарної акушерсько-гінекологічної

допомоги населенню

I рівень - ЦРЛ і міські лікарні, в яких відсутні відділення
анестезіології й інтенсивної терапії.
Установи цього рівня забезпечують розродження вагітних з
"низьким" ризиком розвитку перинатальних ускладнень, надання
ургентної гінекологічної допомоги. Водночас вони повинні мати: - налагоджену систему визначення пацієнток високого ризику і
скерування їх до установи вищого рівня; - можливості діагностувати і забезпечити підтримуюче
лікування непередбачених проблем матері і плода, що виникли під
час пологів; - можливості розпочати операцію кесаревого розтину протягом
30 хв. після визначення її потреби; - постійний запас препаратів крові та медикаментів для
надання ургентної акушерсько-гінекологічної і неонатологічної
допомоги; - можливості надання анестезіологічної допомоги, а також
проведення ультразвукового і початкового (невідкладного)
лабораторного обстеження цілодобово; - можливості забезпечити надання медичної допомоги і догляд
за здоровими доношеними новонародженими; - можливості надати повну первинну реанімаційну допомогу,
проводити кисневу терапію і стабілізувати життєві функції усіх
немовлят, які народились в установі, до моменту їх переведення у
лікарню вищого рівня.
I група динамічного спостереження (вагітні "низького" ступеня
ризику).
II рівень - ЦРЛ і акушерсько-гінекологічні відділення міських
лікарень, міські пологові будинки, у яких є відділення
анестезіології й інтенсивної терапії, а також черговий неонатолог
цілодобово.
Установи цього рівня забезпечують розродження вагітних
"низького" і "високого" (за сукупністю факторів) ступеня ризику, а
також виконують всі функції установ I рівня. Надають стаціонарну
допомогу жінкам з гінекологічною патологією, окрім спеціалізованої
гінекологічної допомоги. Установи II рівня повинні забезпечити надання медичної
допомоги новонародженим масою тіла > 1800 г (термін гестації >
34 тиж.), які мають неважкі форми захворювань без значних порушень
життєвих функцій.
I і II групи динамічного спостереження (вагітні "низького" і
"високого" ступенів ризику).
III рівень - обласний, міський пологові будинки і
перинатальні центри, які є клінічними базами кафедр акушерства і
гінекології III-IV рівнів акредитації, а також обласні пологові
будинки за відсутності вузів, які мають у своєму складі відділення
акушерської реанімації та інтенсивної терапії новонароджених;
НДІ ПАГ АМН України. Установи цього рівня забезпечують розродження вагітних "вкрай
високого" та "високого" ступенів ризику розвитку перинатальних та
материнських ускладнень з важкою акушерською й екстрагенітальною
патологією, а також виконують всі функції установ I-II рівнів.
Надають спеціалізовану гінекологічну допомогу (ендокринна, онко-,
підліткового віку, гнійно-септична гінекологія) із застосуванням
сучасних методів діагностики та лікування. Установи III рівня повинні забезпечити надання медичної
допомоги новонародженим масою тіла новонародженим з важкими формами захворювань або будь-якими
порушеннями життєвих функцій. Усі групи динамічного спостереження (вагітні "низького",
"високого" і "вкрай високого" ризику розвитку перинатальних та
материнських ускладнень).
Перелік показань

до планової госпіталізації у лікувальні

заклади III рівня надання медичної допомоги
- До 22 тижня допомога вагітним надається у профільних
соматичних відділеннях або у гінекологічних відділеннях
багатопрофільних лікарень, а після 22 тижня у відділеннях
екстрагенітальної патології:
1. Хвороби серцево-судинної системи: - ревматизм, активна та неактивна фази; - вроджені та набуті вади серця; - опероване серце; - порушення серцевого ритму і провідності; - гіпертонічна хвороба; - гіпотонія вагітних; - міокардити, кардіоміопатії, бактеріальний ендокардит.
2. Патологія нирок: - піелонефріти гострі та хронічні; - гломерулонефріти.
3. Ендокринопатії: - цукровий діабет (субкомпенсований); - хвороби надниркових залоз; - захворювання щитоподібної залози середнього та важкого
ступенів перебігу.
4. Хронічні та гострі захворювання легень: - пневмонії; - хронічні бронхіти, обструктивні; - бронхоектатична хвороба; - бронхіальна астма (особливо при наявності декомпенсації),
оперовані легені, хвороба Аерца.
5. Гострі та загострення хронічних захворювань
шлунково-кишкового тракту: - цироз печінки будь-якої етіології; - гостра жирова дистрофія печінки; - вагітні, що хворіли на гострий інфекційний гепатит більше
як 3 роки тому; - хронічний персистуючий гепатит неінфекційної етіології; - хвороба Вільсона; - холестаз вагітних; - синдром Бадда-Кіарі (тромбоз вен печінки); - спадкова гіпербілірубінемія; - ускладнений калькульозний холецистит; - післяхолецистектомічний синдром; - хронічний панкреатит із загостренням під час вагітності; - виразкова хвороба із загостренням під час вагітності; - синдром оперованого шлунка; - оперована кишкова непрохідність під час вагітності; - неспецифічний виразковий ентероколіт із загостренням під
час вагітності; - ехінококоз печінки; - діафрагмальна кила; - хвороба Крона; - злоякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту.
6. Захворювання опорно-рухального апарату: - анкілоз кульшових суглобів - артрити любої етіології - вроджений вивих кульшового суглоба (одно- та двобічний) - міастенія - міопатія - переломи кісток таза та хребта в анамнезі - пухлини кісток таза - сколіоз III-IV ступенів - спондиліт анкілозуючий - хондродисплазії - хондропатії - остеомієліт.
7. Системні хвороби сполучної тканини.
8. Анемії (залізодефіцитні, гемолітичні, апластичні і т.д.).
9. Нейроциркуляторні дистонії (по гіпертонічному,
гіпотонічному, кардіальному змішаному типах).
10. Недостатність фетоплацентарного комплексу.
I триместр вагітності (для дообстеження, вироблення тактики
ведення вагітності): - Вагітні з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом
(звичне невиношування, завмерла вагітність, антенатальна загибель
плода) за умови виявлення змін УЗД: - відставання розмірів плідного яйця від гестаційного
терміну; - ділянок відшарування хоріону.
II триместр вагітності (для дообстеження, першого етапу
лікування та вироблення плану ведення вагітної): - Вагітні з діагностованим синдромом затримки розвитку плода
(за даними антропометрії вагітної та УЗД); - Вагітні з екстрагенітальною та акушерською патологією, що
мають клінічні ознаки фетоплацентарної недостатності (синдром
затримки розвитку плода - симетрична та асиметрична форма,
маловоддя, багатоводдя, загроза невиношування, хронічна
внутрішньоутробна гіпоксія плода).
III триместр вагітності (для корекції стану фетоплацентарного
комплексу та розродження): - Вагітні з діагностованим синдромом затримки розвитку плода; - Вагітні з екстрагенітальною та акушерською патологією, що
мають клінічні ознаки фетоплацентарної недостатності (синдром
затримки розвитку плода, маловоддя, багатоводдя, загроза
невиношування, хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода).
11. Акушерсько-гінекологічна патологія: - ABO- та Rh-імуноконфлікт; - звичне невиношування вагітності; - вагітні з оперованою маткою; - вагітність на тлі пухлин матки чи додатків; - гестози (всі види поєднаних гестозів, прееклампсія
середнього та важкого ступенів тяжкості); - вагітні з аномаліями розвитку геніталій; - вагітні після реконструктивно-пластичних операцій на
промежині, шийці матки в анамнезі; - вагітні зі злоякісними захворюваннями молочних залоз; - вагітні із тяжкою дисплазією шийки матки; - вагітність після застосування допоміжних репродуктивних
технологій; Породіллі, які мають вищезгадану патологію та інфекційні
ускладнення, госпіталізуються до обсерваційного відділення або до
інфекційного акушерського відділення.
III. Гінекологічне відділення: - запальні пухлини додатків матки в разі неефективного
лікування в умовах ЦРЛ; - хворі, що підлягають оперативному лікуванню, при наявності
в них екстрагенітальної патології; - повторні оперативні втручання; - хворі, оперативне лікування яких потребує участі профільних
спеціалістів; - проблеми дитячої гінекології; - переривання вагітності за медичними чи соціальними
показаннями у разі наявності екстрагенітальної патології; - переривання вагітності у зв'язку з фізіологічною незрілістю
організму; - звичне невиношування вагітності.
Гінекологічна ендокринологія:
- розлади менструальної функції у різні вікові періоди; - питання підбору раціональних методів контрацепції; - передменструальний синдром; - дисгормональні захворювання молочної залози, поєднані із
гінекологічною патологією; - синдром склеро-, полікістозних яєчників. Гірсутний синдром; - ендокринне безпліддя та ендокринні форми невиношування
вагітності; - патологія ендокринної патології у вагітних (до 20 тижнів); - питання консервативного та оперативного лікування
гормонозалежних пухлин та передпухлинних станів (склеро-,
полікістоз, кісти яєчників, лейоміома матки, ендометріоз тощо); - вегетативно-судинні порушення у жінок в пери- та
постменопаузі; - депресивні стани та інші психоемоційні розлади у жінок в
пери- та постменопаузі; - трофічні постменопаузальні розлади; - рання менопауза (хірургічна, хіміо- та радіотерапевтична,
передчасне виснаження яєчників та інше); - екстрагенітальні захворювання, що вперше виникли в період
пери- та постменопаузи і потребують залучення
гінеколога-ендокринолога поряд із профільними спеціалістами. - Відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового
будинку: - еклампсія середнього та важкого ступеня; - геморагічний шок та ДВЗ-синдром; - захворювання крові; - перитоніт; - бронхіальна астма; - гостра ниркова недостатність, печінкова, легенева
недостатність; - алергічні реакції: набряк Квінке, анафілактичний шок,
сироваткова хвороба; - різновиди коми, епілепсія, епістатус, стан після клінічної
смерті; - синдром "шокової легені", аспіраційний синдром, набряк
легень; - гостра серцево-судинна недостатність; - гостра недостатність надниркової залози; - набряк головного мозку; - тромбоемболія легеневої артерії; - емболія навколоплідними водами; - післяопераційні хвороби з гострим порушенням діяльності
серця, судин, легень; нирок, печінки; - післяопераційні хворі у I добу після операції.

Додаток 19

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

організації первинної медико-санітарної допомоги

жіночому населенню в сфері репродуктивного здоров'я

(обсягів, якості, ефективності)

---------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |ФАП |Діль-|Жіночі |Одиниця |Джерело | | п/п | | |нична|кон- |виміру |інформації | | | | |лі- |суль- | | | | | | |карня|тації | | | | | | |(ам- | | | | | | | |бул. | | | | | | | |сім. | | | | | | | |лі- | | | | | | | |кар- | | | | | | | |ня) | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |1. |Контингенти жіночого населення,| + | + | + |Абсолютні |Медичний | | |що знаходяться на обліку: - | | | |числа |паспорт | | |всього в т.ч.: - дівчаток | | | | |дільниці | | |10-14 р. - підлітків 15-17 р. -| | | | |(району) | | |жінок фертильного віку - | | | | | | | |жінок 18 р. і старше | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |2. |Оглянуто жінок 18 років і | + | + | + | % | Ф. 20 | | |старше: - всього | | | | |( z0646-00 )| | | | | | | | | | |із них зцитологічним | + | + | + | % | Ф. 20 | | |дослідженням | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |3. |Питома вага онкозахворювань, | + | + | + |% із | Ф. 35 зд. | | |виявлених при | | | |загальної | | | |онкопрофоглядах: - рак молочної| | | |кількості | | | |залози - рак шийки матки - рак | | | |вперше | | | |тіла матки - рак яєчників | | | |зареєстро-| | | | | | | |ваних | | | | | | | |хворих | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |4. |Питома вага онкозахворювань, | | | + |у % до | Ф. 35 зд. | | |виявлених в I-II стадіях: - | | | |вперше | | | |рак молочної залози - рак | | | |виявлених | | | |шийки матки - рак тіла матки - | | | |захворю- | | | |рак яєчників | | | |вань | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |5. |Профілактика небажаної | | | + |на 1000 | Ф. 20 | | |вагітності: знаходиться на | | | |жінок |( z0646-00 )| | |обліку жінок: - яким введено | | | |фертиль- | | | |ВМС - які мають у матці ВМС - | | | |ного віку | | | |які користуються гормональними | | | | | | | |контрацептивами | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |6. |Частота абортів: - всього в | | | + |на 1000 | Ф. 13 | | |т.ч. у дівчат: - 15-17 років - | | | |жінок |( z0640-00 )| | |жінок фертильного віку | | | |відповід- | | | | | | | |ного віку,| | | | | | | |на 100 | | | | | | | |вагітнос- | | | | | | | |тей, на | | | | | | | |100 | | | | | | | |пологів | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |6.1. |Частота та структура видів | | | + |на 1000 | Ф. 13 | | |абортів - самовільні - штучні | | | |жінок |( z0640-00 )| | |легальні - штучні за мед. | | | |відповід- | | | |показаннями - завмерла | | | |ного віку,| | | |вагітність - штучні за соц. | | | |в % до | | | |показаннями - штучні | | | |загальної | | | |кримінальні - неуточнені - | | | |кількості | | | |міні-аборти і вакуум | | | |абортів | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |6.2. |Летальність після абортів: - | | | + |на 10000 | Ф. 13 | | |всього в т.ч. - від причин, | | | |абортів |( z0640-00 )| | |не пов'язаних з вагітністю - | | | | | | | |після аборту, що почався поза | | | | | | | |лікарняною установою | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7. |Медична допомога вагітним: | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7.1. |Поступили під нагляд | + | + | + |Абсолютні | Ф. 21 | | | | | | |дані |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7.2. |в т.ч. до 12 тижнів вагітності | + | + | + |% до | Ф. 21 | | | | | | |закінчив- |( z0647-00 )| | | | | | |ших | | | | | | | |вагітність| | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7.3. |Питома вага вагітних, які були | | + | + | -"- | Ф. 21 | | |обстежені на: | | | | |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- реакцію Вассермана до | | + | + | -"- | Ф. 21 | | |30 тижнів вагітності дворазово | | | | |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- СНІД до 30 тижнів вагітності | | + | + | -"- | Ф. 21 | | |дворазово | | | | |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- альфа-фетопротеїни | | | + | -"- | Ф. 21 | | | | | | | |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- ультразвукове дослідження до | | | + | -"- | | | |28 тижнів вагітності дворазово | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- які були оглянуті терапевтом | | + | + | -"- | Ф. 21 | | | | | | | |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7.4. |Захворювання, які були або | + | + | + |на 100 | Ф. 21 | | |виникли під час вагітності і | | | |вагітнос- |( z0647-00 )| | |ускладнюють вагітність, пологи | | | |тей | | | |та післяпологовий період: | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- хвороби сечостатевої системи | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- анемії | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- хвороби системи кровообігу | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- цукровий діабет | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- дисфункція щитовидної залози | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |- гестози вагітних, в т.ч. - | | | | | | | |прееклампсія та еклампсія | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |7.5. |Завершення вагітності | + | + | + | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |а) закінчились пологами | + | + | + |Абсолютні | Ф. 21 | | | | | | |числа |( z0647-00 )| |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |в т.ч. - в строк - | + | + | + | % | | | |передчасними - запізнілими | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| | |б) закінчились абортами | + | + | + |% до | Ф. 21 | | | | | | |закінчених|( z0647-00 )| | | | | | |вагітнос- | | | | | | | |тей | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8. |Первинна захворюваність | | + | + |На 1000 | Ф. 12 | | |хворобами жіночих статевих | | | |відповід- |( z0639-00 )| | |органів та поширеність | | | |ного | | | |захворювань в розрізі нозологій| | | |населення | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.1. |доброякісні пухлини молочної | | | | | | | |залози | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.2. |доброякісні пухлини яєчника | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.3. |хвороби молочної залози | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.4. |сальпінгіт, оофорит | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.5. |запальні хвороби шийки матки | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.6. |ендометріоз | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.7. |незапальні хвороби шийки матки | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.8. |ерозія та ектропіон | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.9 |розлади менструацій | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |8.10.|порушення в менопаузі та після | | | | | | | |менопаузи | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |9. |Безплідність: | | + | + |на 100000 | | | | | | | |відповід- | | | | | | | |ного | | | | | | | |населення | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |9.1. |чоловіча | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |9.2. |жіноча | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |10. |Захворюваність сифілісом | | | + |Абсолютні | Ф. 9 | | |жіночого населення | | | |числа, на |( z0637-00 )| | | | | | |100 тис. | | | | | | | |відповід- | | | | | | | |ного | | | | | | | |населення | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |11. |Захворюваність гонококовою | | | + |Абсолютні | Ф. 9 | | |інфекцією жіночого населення | | | |числа, на |( z0637-00 )| | | | | | |100 тис. | | | | | | | |відповід- | | | | | | | |ного | | | | | | | |населення | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |12. |Рівень диспансеризації жіночого| | + | + |на 1000 | Ф. 12 | | |населення - всього в т.ч. з - | | | |відповід- |( z0639-00 )| | |безпліддям - злоякісними | | | |ного | | | |новоутвореннями жіночих | | | |населення | | | |статевих органів - | | | | | | | |доброякісними пухлинами жіночих| | | | | | | |статевих органів - запальними | | | | | | | |хворобами шийки, тіла та | | | | | | | |придатків матки - незапальними | | | | | | | |хворобами шийки, тіла та | | | | | | | |придатків матки - розладами | | | | | | | |менструації - іншими хворобами | | | | | | | |статевої системи | | | | | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |13. |Перинатальна смертність - | + | + | + |Абсолютні |Дані стат. | | |всього в т.ч. | | | |числа, на |управління | | |мертвонароджуваність з них: | | | |1000 | | | |а) антенатальна | | | |народжених| | | |б) постнатальна | | | |живими і | | | | | | | |мертвими | | |-----+-------------------------------+----+-----+-------+----------+------------| |14. |Материнська смертність | + | + | + |Абсолютні |Дані стат. | | | | | | |числа |управління | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 20

до Методичних рекомендацій

щодо організації надання

амбулаторної

акушерсько-гінекологічної

допомоги

ПЕРЕЛІК

звітної документації, що використовується

в лікувально-профілактичних закладах при наданні

акушерсько-гінекологічної допомоги

на догоспітальному етапі

----------------------------------------------------------------------- | N | Найменування форми | N форми |ФАП|Дільнична|Жіноча | |з/п| | | |лікарня, |консуль-| | | | | |медична, |тація, | | | | | |сімейна |гінеко- | | | | | |амбула- |логічний| | | | | |торія |кабінет | |---+-----------------------------+------------+---+---------+--------| | 1 |Звіт про аборти | 13 | | + | + | | | |( z0640-00 )| | | | |---+-----------------------------+------------+---+---------+--------| | 2 |Звіт про медичну допомогу | 21 | | + | + | | |вагітним, роділлям і |( z0647-00 )| | | | | |породіллям | | | | | |---+-----------------------------+------------+---+---------+--------| | 3 |Звіт про контингент хворих на| 34-здоров | | + | + | | |сифіліс, гонококову інфекцію,| | | | | | |грибкові, шкірні і інші | | | | | | |хвороби, які передаються | | | | | | |статевим шляхом, і коросту | | | | | |---+-----------------------------+------------+---+---------+--------| | 4 |Звіт проведення | 49-здоров | | | + | | |медико-генетичної допомоги | | | | | | |Звіт медико-генетичного | | | | | | |центру* | | | | | ----------------------------------------------------------------------- _______________

* При наявності в структурі жіночої консультації
медико-генетичного кабінету.

ПЕРЕЛІК

облікової документації, що використовується

в лікувально-профілактичних закладах при наданні

акушерсько-гінекологічної допомоги

на догоспітальному етапі

---------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування форми | N форми |ФАП|Дільнична|Жіноча | |з/п| | | |лікарня, |консуль-| | | | | |медична, |тація, | | | | | |сімейна |гінеко- | | | | | |амбула- |логічний| | | | | |торія |кабінет | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 1 |Карта хворого денного | 003-2/о | | + | + | | |стаціонару, поліклініки, | | | | | | |стаціонару вдома | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 2 |Медична карта амбулаторного | 025/о | | + | + | | |хворого | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 3 |Вкладний листок N 1 до ф. 025/о| - | | + | + | | |(дані профілактичного огляду) | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 4 |Вкладний листок N 2 до ф. 025/о| - | | + | + | | |(щорічний епікриз на | | | | | | |диспансерного хворого) | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 5 |Статистичний талон для | 025-2/о | | + | + | | |реєстрації заключних | | | | | | |(уточнених) діагнозів | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 6 |Талон на прийом до лікаря | 025-4/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 7 |Талон амбулаторного пацієнта* | 025-6/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 8 |Талон амбулаторного пацієнта | 025-7/о | | + | + | | |(скорочений варіант)* | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| | 9 |Контрольна карта диспансерного | 030/о | | + | + | | |нагляду | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |10 |Книга запису викликів лікарів | 031/о | | + | + | | |додому | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |11 |Журнал запису пологової | 032/о | + | + | + | | |допомоги вдома | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |12 |Відомість обліку відвідувань в | 039/о | | + | + | | |поліклініці (амбулаторії), | | | | | | |диспансері, консультації, вдома| | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |13 |Екстрене повідомлення про | 058/о | | + | + | | |інфекційне захворювання, гостре| | | | | | |отруєння, незвичну реакцію на | | | | | | |щеплення | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |14 |Журнал обліку інфекційних | 060/о | | + | + | | |захворювань | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |15 |Журнал запису амбулаторних | 069/о | | + | + | | |операцій | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |16 |Довідка для одержання путівки | 070/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |17 |Зведена відомість обліку | 071-1/о | | + | + | | |захворювань та причин смерті в | | | | | | |даному лікувальному закладі | | | | | | |(серед дорослого та | | | | | | |підліткового населення) | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |18 |Санаторно-курортна карта | 072/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |19 |Медична довідка (для | 082/о | | + | + | | |від'їжджаючого за кордон) і |( v0332282-01 )| | | | | |корінець до медичної довідки | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |20 |Журнал реєстрації висновків | 083-2/о | | + | + | | |медичних комісій по огляду | | | | | | |громадян, які направляються на | | | | | | |роботу в порядку організованого| | | | | | |набору і громадського призову | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |21 |Лікарський висновок про | 084/о | | + | + | | |переведення вагітної на іншу | | | | | | |роботу | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |22 |Довідка про термін тимчасової | 094-1/о | | + | + | | |непрацездатності для подання до| | | | | | |страхової організації | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |23 |Індивідуальна карта вагітної і | 111/о | | + | + | | |породіллі | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |24 |Зошит обліку роботи вдома | 116/о | + | + | + | | |дільничної (патронажної) | | | | | | |медичної сестри (акушерки) | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |25 |Список осіб, які підлягають | 122/о | + | + | + | | |періодичному медичному огляду | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |26 |Карта обліку диспансеризації | 131/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |27 |Направлення на аналіз | 200/о | | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |28 |Направлення на біохімічний | 202/о | | + | + | | |аналіз крові, плазми сироватки,| | | | | | |сечі, спинномозкової рідини | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |29 |Цитологічне дослідження | 203/о | + | + | + | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |30 |Направлення на мікробіологічне | 204/о | | + | + | | |дослідження | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |31 |Направлення на | 205/о | | + | + | | |санітарно-мікробіологічне | | | | | | |дослідження і результати | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |32 |Направлення на дослідження | 206/о | | + | + | | |крові на пробу Кумбса і | | | | | | |результати дослідження крові на| | | | | | |пробу Кумбса | | | | | |---+-------------------------------+---------------+---+---------+--------| |33 |Направлення на дослідження | 207/о | | + | + | | |крові на резус-приналежність і | | | | | | |резус антитіла і результати | | | | | | |дослідження | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- _______________

* При наявності комп'ютерної програми "ТАП".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503 |

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про акушерку фельдшерсько-акушерського пункту

1. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) є
амбулаторно-поліклінічним закладом первинної ланки з надання
долікарняної медико-санітарної допомоги сільському населенню і
відіграє важливу роль у лікувально-профілактичному обслуговуванні,
проведенні комплексу профілактичних і оздоровчих заходів, а також
санітарно-просвітницькій та протиепідемічній роботі.
2. На посаду акушерки ФАПу призначається молодший спеціаліст
з медичною освітою, який закінчив вищий медичний навчальний заклад
і отримав кваліфікацію акушерки, фельдшера-акушерки або фельдшера.
3. Акушерка безпосередньо підпорядкована завідувачу ФАПу.
Методичне керівництво її роботою здійснює лікар
лікувально-профілактичного закладу, відповідальний за надання
акушерсько-гінекологічної допомоги населенню на території
діяльності ФАПу.
4. Функції акушерки ФАПу:
4.1. Забезпечення надання медичної допомоги вагітним і
гінекологічним хворим за призначенням лікаря-акушера-гінеколога.
4.2. Санітарно-просвітницьку роботу з питань охорони
материнства і дитинства, планування сім'ї та відповідального
батьківства.
4.3. Ведення амбулаторного прийому на ФАПі.
4.4. Здійснення патронажу вагітних, породілей та
новонароджених удома.
4.5. Здійснення екстреної акушерської і гінекологічної
допомоги з подальшим направленням жінок у відповідні
лікувально-профілактичні заклади, супроводжуючи їх при
необхідності.
4.6. Надання першої невідкладної медичної допомоги при
гострих захворюваннях і нещасних випадках (поранення, кровотечі,
отруєння та ін.) з подальшим викликом лікаря, організацію
госпіталізації пацієнтки у відповідний найближчий
лікувально-профілактичний заклад незалежно від відомчої
підпорядкованості, супроводжуючи хвору в необхідних випадках.
4.7. Направлення вчасно вагітних у стаціонари відповідних
лікувально-профілактичних закладів.
4.8. Проведення профілактичних оглядів жінок відповідно до
встановлених термінів.
4.9. Виконання лікарських призначень.
4.10. Підготовка робочого місця для прийому вагітних і
гінекологічних хворих лікарем на ФАПі.
4.11. Проведення найпростіших лабораторних досліджень,
пов'язаних з наданням екстреної лікувально-профілактичної допомоги
вагітним і гінекологічним хворим.
4.12. Здійснення фізіотерапевтичних процедур.
4.13. Ведення документації у встановлену порядку за своїм
розділом роботи.
5. Акушерка ФАПу зобов'язана:
5.1. Керуватись у своїй роботі цим Положенням, наказами,
інструкціями, методичними та іншими вказівками органів охорони
здоров'я, а також розпорядженнями і вказівками відповідних
посадових осіб.
5.2. Видавати довідки й інші документи медичного характеру
згідно з чинними нормативними актами МОЗ України.
6. Акушерка ФАПу має право:
6.1. Проводити у межах компетенції і професійних прав
обстеження, встановлювати діагноз, термін вагітності, виконувати
медичні маніпуляції і здійснювати профілактичну роботу.
6.2. Подавати завідувачу ФАПу пропозиції щодо удосконалення
організації акушерсько-гінекологічної допомоги.
6.3. Спостерігати за станом здоров'я і розвитком дітей
першого року життя у разі відсутності в штаті ФАПу посади
патронажної медичної сестри.
6.4. Підвищити свої професійні знання.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про жіночий оглядовий кабінет

лікувально-профілактичного закладу

1. Жіночий оглядовий кабінет створюється у складі відділення
профілактики, у разі відсутності відділення діє як структурний
підрозділ поліклініки (центральної міської, центральної районної
лікарні), дільничної лікарні, поліклінічного відділення лікарні.
2. Посаду акушерки жіночого оглядового кабінету може обіймати
молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію
акушерки і має стаж роботи акушеркою не менш 5 років.
3. Завідуючий відділенням профілактики керує та контролює
діяльність жіночого оглядового кабінету, а також рівень фахової
підготовки акушерки.
4. Методичне керівництво роботою кабінету завідувач
територіальною жіночою консультацією.
5. Акушерка жіночого оглядового кабінету здійснює:
5.1. Огляд жінок (за їх поінформованою згодою), що вперше
протягом року звернулися до лікувально-профілактичного закладу,
незалежно від віку і хвороби, з метою раннього виявлення
гінекологічних та онкологічних захворювань, що включає: - опитування про порушення функції статевої сфери та
діяльності товстого кишківника; - огляд шкіри та видимих слизових оболонок; - огляд і пальпацію молочних залоз, периферійних лімфатичних
вузлів; - огляд за допомогою дзеркал піхви і шийки матки, бімануальне
обстеження внутрішніх статевих органів, взяття онкоцитологічних
мазків.
5.2. Обстеження прямої кишки жінкам від 30 років, а при
наявності скарг - незалежно від віку.
5.3. Навчання жінок самообстеженню молочних залоз.
5.4. Скерування осіб з виявленою патологією до відповідних
спеціалістів, а також організацію зворотного зв'язку з цими
спеціалістами.
5.5. Санітарно-просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед
жінок та молоді, які відвідали поліклініку.
5.6. Облік і реєстрація виконаних профілактичних оглядів та
результатів цитологічних досліджень.
6. Жіночий оглядовий кабінет розміщується в окремій кімнаті з
достатнім освітленням ("Державні будівельні норми України. Будинки
і споруди. Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001"
( v0002241-01 )
7. Оснащення жіночого оглядового кабінету медичною
апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та
відповідним обладнанням проводиться відповідно до діючих
нормативів в установленому порядку.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про жіночу консультацію

1. Жіноча консультація - є амбулаторно-поліклінічним закладом
та створюється для надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної
допомоги населенню.
2. Жіноча консультація може бути структурним підрозділом
пологового будинку або триторіального лікувально-профілактичного
закладу (ЛПЗ).
3. Перелік приміщень, що пропонується для жіночої
консультації: - кабінет завідувача жіночою консультацією; - кабінет старшої акушерки; - кабінети лікарів-акушерів-гінекологів; - кабінети спеціалізованих прийомів: планування сім'ї,
невиношування вагітності, гінекологічної ендокринології,
гінекології дитячого та підліткового віку, функціональної та
пренатальної діагностики; - кабінети інших спеціалістів: терапевта, стоматолога
(зубного лікаря), психотерапевта (медичного психолога), юриста; - фізіотерапевтичний кабінет; - кабінет лікувальної фізкультури; - кабінет підготовки вагітних до пологів; - мала операційна; - операційна; - кімната тимчасового перебування після операції; - процедурний кабінет; - лабораторія; - стерилізаційна; - денний стаціонар; - реєстратура.
4. Планування діяльності, фінансування, укомплектування
штатами, оснащення жіночих консультацій медичною апаратурою,
інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням
проводиться відповідно до діючих нормативів в установленому
порядку.
5. Керівництво роботою жіночої консультації здійснюється
завідувачем жіночою консультацією.
6. Персонал жіночої консультації в своїй роботі керується
діючим законодавством, положенням про жіночу консультацію,
наказами, інструкціями та іншими чинними нормативними актами
органів охорони здоров'я, посадовими інструкціями.
7. Розрахункова площа приміщень жіночої консультації повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
8. Основними завданнями жіночої консультації є:
8.1. Організація і проведення комплексу профілактичних
заходів щодо збереження репродуктивного здоров'я населення.
8.2. Проведення лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на попередження ускладнень вагітності, післяпологового
періоду, гінекологічних захворювань на основі сучасних досягнень
науки і практики.
8.3. Раннє виявлення вагітних жінок (до 12 тижнів вагітності)
та їх диспансерний нагляд. Проведення клінічного, функціонального,
УЗ - та лабораторного обстеження вагітної із застосуванням
сучасних засобів для визначення ступеня та групи перинатального
ризику з метою профілактики акушерських та перинатальних
ускладнень.
8.4. Своєчасне виявлення захворювань у вагітних жінок та
скерування на госпіталізацію у відділення патології вагітності
пологового будинку або в інші лікувально-профілактичні установи за
профілем захворювання.
8.5. Скерування вагітних жінок, які потребують лікування в
стаціонарі денного перебування.
8.6. Забезпечення наступності з пологовими будинками,
станцією швидкої медичної допомоги, поліклінікою та дитячою
поліклінікою, спеціалізованими ЛПЗ (дерматовенерологічні лікарні,
протитуберкульозний диспансер та ін.).
8.7. Впровадження в практику сучасних засобів діагностики та
лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль,
гінекологічних захворювань.
8.8. Забезпечення необхідним обсягом функціонального та
лабораторного обстеження вагітних жінок.
8.9. Організація підготовки вагітних до пологів і залучення
сім'ї до навчання у "Школі відповідального батьківства".
8.10. Організація і проведення профілактичних гінекологічних
оглядів жінок з використанням сучасних методів обстеження
(кольпоскопія, цитологія та інше) з метою раннього виявлення та
лікування гінекологічних захворювань.
8.11. Організація та проведення консультування сімей з питань
планування сім'ї.
8.12. Диспансеризація гінекологічних хворих згідно з
Нормативами надання медичної допомоги жіночому населенню за
спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах
амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів.
8.13. Забезпечення правового захисту жінок згідно з діючим
законодавством, при необхідності - за участю юрисконсульта.
8.14. Своєчасне надання відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами згідно з чинним законодавством, лікарняного листа у
випадках тимчасової непрацездатності жінки, направлення на
лікарсько-консультативну комісію та МСЕК згідно з установленим
порядком.
8.15. Організація медико-генетичного консультування подружжя,
молоді, що збирається до шлюбу, та сімей, в яких є ризик
народження (або які мають) дітей з уродженими вадами чи спадковими
захворюваннями.
8.16. Забезпечення складання статистичних звітів за
встановленими зразками, на основі яких проводити систематичний
аналіз своєї діяльності.
8.17. Фахівцями жіночої консультації здійснюється методичне
керівництво оглядовими кабінетами в багатопрофільних поліклініках
за територіальним принципом.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про завідувача жіночою консультацією

1. На посаду завідувача жіночою консультацією призначається
кваліфікований спеціаліст, який пройшов спеціалізацію, має
сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю акушерство і
гінекологія, досвід лікувальної та організаційної роботи за фахом
не менш 5 років та не нижче II кваліфікаційної категорії.
2. Завідувач жіночою консультацією призначається та
звільняється головним лікарем лікувально-профілактичного закладу
(ЛПЗ), в складі якого знаходиться жіноча консультація.
3. Завідувач жіночою консультацією безпосередньо
підпорядковується головному лікарю ЛПЗ (заступнику по медичній
частині).
4. Завідувач жіночою консультацією в своїй роботі керується
чинними нормативними актами, положенням про жіночу консультацію,
посадовою інструкцією.
5. Основними завданнями завідувача жіночою консультацією є
організація надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної
допомоги населенню.
6. Завідувач жіночою консультацією забезпечує:
6.1. Умови діяльності медичного персоналу жіночої
консультації.
6.2. Проведення лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового
періоду, гінекологічних захворювань.
6.3. Впровадження в практику роботи сучасних методів
профілактики, діагностики та лікування ускладнення вагітності і
гінекологічних захворювань, сучасних форм та методів
амбулаторно-акушерської допомоги.
6.4. Розширення обсягу та вдосконалення диспансерного методу
обслуговування вагітних, породіль та хворих з гінекологічними
захворюваннями.
6.5. Надання консультативної допомоги.
6.6. Взаємозв'язок із ЛПЗ вищого рівня в обстеженні та
лікуванні вагітних та хворих з гінекологічними захворюваннями
(пологовими будинками, станцією швидкої невідкладної допомоги,
поліклінікою та дитячою поліклінікою, а також з іншими
лікувально-профілактичними установами (протитуберкульозним,
шкірно-венеричним, онкологічним диспансерами).
6.7. Забезпечення акушерсько-гінекологічною допомогою жінок,
які працюють на промислових підприємствах, у господарствах,
розташованих в районі діяльності жіночої консультації, визначення
медичних показань тим, хто потребує переведення на іншу роботу.
6.8. Виявлення та скерування хворих з гінекологічними
захворюваннями на санітарно-курортне лікування.
6.9. Участь в розробці та здійсненні заходів щодо організації
охорони праці та здоров'я жінок спільно з власником або
уповноваженим органом підприємств.
6.10. Впровадження методів планування сім'ї.
6.11. Організацію та проведення санітарно-просвітницької
роботи серед населення.
6.12. Ведення облікової медичної документації за формами,
затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.
6.13. Контроль за якістю лікувально-профілактичної роботи,
трудової дисципліни медичного персоналу жіночої консультації.
6.14. Організацію та проведення заходів, спрямованих на
підвищення кваліфікації медичного персоналу, а також виховання в
нього почуття професійного обов'язку та відповідальності.
6.15. Раціональне використання ресурсів (існуючої медичної
техніки, обладнання, коштів).
6.16. Аналіз своєчасності видачі листків непрацездатності по
вагітності та пологах; тимчасовій непрацездатності, направлення в
установленому порядку осіб з втратою працездатності на ЛКК і МСЕК.
6.17. Забезпечення зберігання, обліку й видачі лікарняних
листів.
6.18. Забезпечення надійного санітарного гігієнічного режиму.
7. Завідувач жіночою консультацією зобов'язаний:
7.1. Своєчасно доводити до відома медичного персоналу накази,
розпорядження, інструктивно-методичні вказівки вищих організацій,
посадових осіб та забезпечувати їх виконання.
7.2. Складати графік роботи лікарів, середнього і молодшого
медичного персоналу, а також розклад роботи всіх кабінетів жіночої
консультації.
7.3. Надавати консультативну допомогу
лікарям-акушерам-гінекологам консультації, а також іншим фахівцям
лікувально-профілактичного закладу.
7.4. Аналізувати основні показники діяльності жіночої
консультації та впроваджувати заходи з поліпшення її роботи.
7.5. Розробляти плани роботи жіночої консультації.
7.6. Проводити оперативні наради, конференції із залученням
наукових фахівців та розробок, розборів тяжких випадків
захворювань та перинатальної смертності новонароджених.
8. Завідувач жіночою консультацією має право:
8.1. Брати участь в роботі з підбору кадрів жіночої
консультації;
8.2. Вносити пропозиції або вирішувати питання щодо
заохочення найкращих працівників або накладення дисциплінарних
стягнень за умови порушення правил внутрішнього трудового
розпорядку;
8.3. Перевіряти ведення лікарями облікової медичної
документації, лікувальний та діагностичний процес в жіночій
консультації;
8.4. Підвищувати професійну кваліфікацію;
8.5. Бути присутнім на амбулаторному прийомі
лікарів-акушерів-гінекологів з наступним проведенням аналізу їх
роботи.
9. Завідуючий жіночою консультацією використовує в своїй
роботі законодавство України, нормативні акти МОЗ України, органів
охорони здоров'я, рішення медичних нарад, методичні рекомендації
тощо.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікаря-акушера-гінеколога жіночої консультації

1. На посаду лікаря-акушера-гінеколога жіночої консультації
призначається спеціаліст з вищою медичною освітою, який має
первинну спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за
спеціальністю акушерство та гінекологія.
2. На посаду лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації
призначається головним лікарем згідно з існуючим законодавством.
3. Лікар-акушер-гінеколог в своїй роботі безпосередньо
підпорядковується завідуючому жіночою консультацією та головному
лікарю.
4. В своїй діяльності лікар-акушер-гінеколог керується цим
Положенням, законодавчими, нормативними документами органів
охорони здоров'я, посадовою інструкцією.
5. Лікарю-акушеру-гінекологу жіночої консультації
безпосередньо підпорядковуються акушерка жіночої консультації та
молодший медичний персонал.
6. Оцінка діяльності лікаря-акушера-гінеколога проводиться на
основі аналізу проведення профілактичних, діагностичних та
лікувальних заходів, показників жіночого здоров'я, а також
здійснення оздоровчих методів жінкам з групи диспансерного
нагляду.
7. Лікар-акушер-гінеколог зобов'язаний:
7.1. Здійснювати прийом жінок у жіночій консультації.
7.2. Відвідувати хворих і вагітних на дому за викликом.
7.3. Виконувати активний акушерський патронаж вдома.
7.4. Проводити активну санітарно-просвітницьку діяльність
щодо здорового способу життя, безпечного материнства, планування
сім'ї тощо.
7.5. Вести профілактичну роботу з виявлення ускладнень
вагітності, а також факторів ризику, що загрожують фізіологічному
виношуванню вагітності.
7.6. Здійснювати динамічне спостереження за станом здоров'я
вагітних жінок, забезпечувати взяття на диспансерний нагляд
вагітних в ранні строки вагітності (до 12 тижнів).
7.7. Забезпечувати повне та систематичне обстеження вагітних
із застосуванням клінічних, функціональних, лабораторних та
ультразвукових методів дослідження з метою раннього виявлення
материнської та перинатальної патології, вибору акушерської
тактики в залежності від факторів акушерського та перинатального
ризику та розробки плану ведення вагітності та пологів,
забезпечення безпечного материнства.
7.8. Виявляти своєчасно вагітних, які потребують лікування в
акушерських та спеціалізованих стаціонарах, в денних стаціонарах
жіночих консультацій, та направляти їх на лікування у відповідні
заклади охорони здоров'я.
7.9. Підтримувати постійний зв'язок з пологовими будинками,
лікарями-спеціалістами поліклініки (терапевтами, педіатрами та
лікарями інших спеціальностей), спеціалізованими
(дерматовенерологічними лікарнями, протитуберкульозними та
іншими).
7.10. Проводити заняття з вагітними до пологів в "Школі
відповідального батьківства".
7.11. Проводити профілактичні гінекологічні огляди жінок з
використанням сучасних методів обстеження (кольпоскопія, цитологія
та інше) з метою раннього виявлення та лікування гінекологічних
захворювань.
7.12. Здійснювати огляд молочних залоз, навчати жінок методам
самообстеження молочних залоз.
7.13. Проводити консультування жінок з питань планування
сім'ї.
7.14. Проводити диспансеризацію гінекологічних хворих згідно
Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за
спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах
амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів.
7.15. Забезпечувати правовий захист жінок згідно з діючим
законодавством, при необхідності - за участю юрисконсульта.
7.16. Забезпечувати надання акушерсько-гінекологічної
допомоги жінкам, які працюють на підприємствах та в установах
району обслуговування.
7.17. Своєчасно надавати відпустку у зв'язку з вагітністю та
пологами згідно діючого законодавства, видавати лікарняні листи у
випадках тимчасової непрацездатності та направлення на
лікарсько-консультативну комісію та МСЕК згідно з встановленим
порядком.
7.18. Своєчасно скеровувати на медико-генетичне
консультування подружжя, молодь, що збирається до шлюбу, сім'ї з
ризиком народження та тих, що мають дітей з уродженими вадами чи
спадковими захворюваннями.
8. Лікар-акушер-гінеколог має право:
8.1. Вимагати від дільничної акушерки виконання дорученого
завдання.
8.2. Брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання,
що відносяться до роботи лікаря.
8.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості роботи.
8.4. Подавати завідуючому жіночою консультацією пропозиції
про накладення стягнень або заохочення на осіб, підлеглих лікарю.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про старшу акушерку жіночої консультації

1. Посаду старшої акушерки жіночої консультації може обіймати
молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію
акушерки, має досвід практичної і організаційної роботи і стаж
роботи акушеркою не менш 5 років.
2. Старша акушерка жіночої консультації приймається на роботу
та звільнюється керівником лікувально-профілактичного закладу, до
складу якого входить жіноча консультація, або завідувачем жіночої
консультації.
3. Старша акушерка жіночої консультації знаходиться в
підпорядкуванні завідуючого жіночою консультацією.
4. У своїй роботі старша акушерка жіночої консультації
керується положенням про жіночу консультацію, діючим
законодавством, наказами, іншими нормативними актами органів
охорони здоров'я, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
посадовою інструкцією.
5. У безпосередньому підпорядкуванні старшої акушерки жіночої
консультації знаходиться середній і молодший медичний персонал
консультації.
6. Основним завданням старшої акушерки жіночої консультації є
правильна організація праці середнього і молодшого медичного
персоналу та забезпечення своєчасного виконання ними лікарських
призначень вагітним і гінекологічним хворим.
7. Відповідно до основних завдань старша акушерка жіночої
консультації забезпечує:
7.1. Ознайомлення середнього і молодшого медичного персоналу
з їх обов'язками.
7.2. Контроль за своєчасним і кваліфікованим виконанням
акушерками лікувальних і діагностичних призначень лікарів у
жіночій консультації та вдома; ведення ними облікової медичної
документації відповідно до форм, затверджених МОЗ України;
дотриманням середнім і молодшим медичним персоналом встановлених
правил внутрішнього трудового розпорядку.
7.3. Проведення заходів щодо раціональної організації праці
середнього і молодшого персоналу.
7.4. Раціональне розподілення та використання кадрів
середнього і молодшого медичного персоналу жіночої консультації.
7.5. Своєчасність заміщення акушерок і молодшого персоналу,
які не вийшли на роботу.
7.6. Належний санітарно-гігієнічний стан жіночої
консультації.
7.7. Поповнення, правильне збереження і витрати медикаментів,
перев'язувального матеріалу, інструментарію та предметів
господарського призначення для потреб жіночої консультації.
7.8. Правильне збереження та облік отрутних, наркотичних і
сильнодіючих лікарських засобів.
7.9. Своєчасний обмін медичної документації між жіночою
консультацією та пологовим будинком (відділенням).
7.10. Складання графіків роботи середнього і молодшого
медичного персоналу жіночої консультації.
7.11. Розробку і проведення заходів щодо підвищення
кваліфікації середнього, молодшого медичного персоналу по
вихованню їх в дусі сумлінного відношення до праці та високої
культури обслуговування населення.
8. Старша акушерка жіночої консультації має право:
8.1. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
8.2. Давати вказівки підпорядкованим їй середнім і молодшим
медичним працівникам щодо дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку.
8.3. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або
накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в
роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПОЛОЖЕННЯ

про акушерку жіночої консультації

1. Посаду акушерки жіночої консультації може обіймати
молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію
акушерки.
2. Акушерка приймається на роботу та звільнюється керівником
лікувально-профілактичного закладу.
3. Акушерка знаходиться в підпорядкуванні
лікаря-акушера-гінеколога, завідуючого жіночої консультації та
старшої акушерки.
4. У своїй роботі акушерка керується положенням про жіночу
консультацію, діючим законодавством, наказами, іншими нормативними
актами органів охорони здоров'я, правилами внутрішнього трудового
розпорядку, посадовою інструкцією.
5. Основним завданням акушерки являється проведення
лікувально-профілактичної та санітарно-просвітньої роботи в
області акушерства та гінекології під керівництвом лікаря.
6. У відповідності до основних завдань акушерка здійснює:
6.1. Підготовку амбулаторного прийому, який проводить лікар.
6.2. Ознайомлення жінок з правилами внутрішнього розпорядку
та режимом роботи жіночої консультації.
6.3. Допомогу лікарю під час проведення діагностичних,
лікувальних та оперативних маніпуляцій.
6.4. Проведення разом з лікарем профілактичних гінекологічних
оглядів жінок на закріплених дільницях.
6.5. Санітарно-просвітницьку роботу в області акушерства та
гінекології, в т.ч. випуск санітарних бюлетенів.
6.6. Контроль за роботою молодшого медичного персоналу.
6.7. Контроль за відвідуванням вагітних та хворих, які
підлягають диспансерному обліку.
7. Акушерка жіночої консультації зобов'язана:
7.1. Виконувати правила асептики та антисептики, правильно
стерилізувати, обробляти та зберігати перев'язувальний матеріал та
інструменти медичного призначення.
7.2. Вести медичну облікову документацію.
7.3. Виконувати при необхідності обов'язки операційної
сестри.
7.4. Надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах
з послідуючим викликом лікаря.
7.5. Звітувати завідуючому відділенням, за його відсутності -
черговому лікарю про всі тяжкі ускладнення або хвороби у вагітних
чи гінекологічних хворих.
7.6. Виконувати акушерський патронаж.
7.7. Проводити санітарно-просвітницьку роботу вагітних,
членів їх сімей про особливості гігієни вагітних, раціональне
харчування, необхідність регулярного відвідування лікаря.
7.8. При виявленні відхилень від нормального стану скерувати
на прийом до лікаря-акушера-гінеколога.
7.9. Результати патронажу акушерка звітує лікарю та записує в
патронажний журнал.
8. Акушерка жіночої консультації має право:
8.1. Вносити пропозиції завідуючому відділення по
раціональному розподіленню роботи.
8.2. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
8.3. Давати вказівки підпорядкованим їй молодшим медичним
працівникам щодо дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку.
8.4. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або
накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в
роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про центр планування сім'ї та репродукції людини

1.1. Центр планування сім'ї та репродукції людини (обласний,
міський) створюється як самостійний або в структурі
акушерсько-гінекологічних лікувально-профілактичних закладів (далі
- Центр).
1.2. Керівник Центру призначається власником або
уповноваженим органу охорони здоров'я, або головним лікарем
лікувально-профілактичного закладу, в структурі якого він
створений, і підпорядковується головному лікарю або його
заступнику з лікувальної роботи.
1.3. На посаду керівника Центру призначається лікар, який має
досвід роботи та пройшов підготовку з питань планування сім'ї.
1.4. Штатний розклад Центру складається згідно з наказом
МОЗ України від 23.02.2000 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні
нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджується наказом головного лікаря.
1.5. Керівник Центру несе персональну відповідальність за
дотримання виробничої, трудової і виконавської дисципліни
співробітниками центру, якість та рівень лікувально-діагностичного
процесу та консультативної допомоги, достовірність показників
роботи Центру, облік матеріальних цінностей, облік і звітність
щодо проведеної роботи.
1.6. Центр у своїй діяльності керується чинними нормативними
актами, положенням про Центр.
1.7. Центр здійснює в своїй роботі взаємодію з різними
установами охорони здоров'я, а також з кафедрами ВМНЗ, відділами
науково-дослідних інститутів, з державними та громадськими
організаціями та відомствами.
1.8. Режим роботи Центру встановлюється з урахуванням
максимальної зручності для населення міст і районів області, а
також розділення різних потоків пацієнтів: підлітків, жінок
репродуктивного і пізнього репродуктивного віку, сімейних пар та
інших.
2. Основні завдання Центру:
2.1. Надання амбулаторної консультативної і
лікувально-діагностичної допомоги з питань, пов'язаних з охороною
репродуктивного здоров'я сімей: 2.1.1. Планування сім'ї. 2.1.2. Профілактика вродженої та спадкової патології. 2.1.3. Профілактика захворювань, що передаються статевим
шляхом (ЗПСШ). 2.1.4. Надання андрологічної допомоги населенню. 2.1.5. Лікування та профілактики неплідності.
2.2. Організаційно-методична робота служби планування сім'ї
та інших лікувально-профілактичних акушерсько-гінекологічних
лікувальних закладів.
2.3. Організація санітарно-просвітницької і навчальної роботи
серед медичних фахівців, соціальних працівників, психологів та
педагогів основам планування сім'ї, дитячої гінекології,
сексології, андрології.
2.4. Організація статевого виховання школярів, молоді і
дорослого населення, спрямованого на пропаганду здорового способу
життя, формування відповідального батьківства і зміцнення
сімейно-шлюбних відносин.
3. Функції та обов'язки Центру:
3.1. Аналіз демографічної ситуації, стану репродуктивного
здоров'я населення, поширеності спадкової та генетичної патології
і розробка комплексу заходів, а також конкретних рекомендацій щодо
вирішення проблем планування сім'ї та репродукції людини на основі
сучасних досягнень медичної науки і практики.
3.2. Вивчення епідеміології репродуктивних втрат та медичних
факторів, що порушують репродуктивне здоров'я населення.
3.3. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики
лікування розладів і порушень репродуктивної функції та хвороб, що
впливають на генофонд населення.
3.4. Надання лікувально-діагностичної та консультативної
допомоги населенню з питань, пов'язаних з плануванням сім'ї,
репродукцією людини, медико-генетичним консультуванням.
3.5. Надання організаційно-методичної допомоги
лікувально-профілактичним закладам області з питань планування
сім'ї, репродукції людини та медико-генетичного консультування.
3.6. Підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей та
середніх медичних працівників з даних проблем.
3.7. Виховання у населення високої культури сімейних та
статевих відносин, свідомого і відповідального відношення до
питань планування сім'ї та дітонародження, збереження генофонду
нації.
3.8. Проведення моніторингу за станом здоров'я вагітних груп
ризику, генетичного моніторингу репродуктивного здоров'я
населення, ведення відповідних реєстрів. Розробка комп'ютерних
програм щодо їх забезпечення згідно державних програм та наказів
МОЗ України.
3.9. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед
населення з питань, пов'язаних з плануванням сім'ї.
3.10. Співпраця з обласними центрами здоров'я, засобами
масової інформації з питань санітарно-освітньої роботи серед
населення.
3.11. Формування відповідної дітородної, безпечної поведінки
населення. Консультації осіб, що вступають до шлюбу, або подружжя
з питань гігієни та культури статевого життя, сімейної психології.
3.12. Здійснення консультацій з психологічних та медичних
питань по "Телефону довіри".
3.13. Проведення організаційно-методичної роботи; аналіз та
узагальнення статистичної інформації з усіх питань планування
сім'ї, репродуктивного здоров'я населення, дітонародження,
медико-генетичного консультування, підготовка рекомендацій щодо їх
поліпшення, розробка відповідних заходів і комплексних програм.
3.14. Інтеграція роботи із іншими службами охорони здоров'я
області, зокрема: акушерсько-гінекологічною, педіатричною,
підлітковою, терапевтичною, ендокринологічною та іншими з медичних
проблем планування сім'ї, медико-генетичного консультування,
сексології, андрології. Координація роботи цих служб із зазначених
проблем.
3.15. Співпраця із органами місцевої влади, соціального
захисту населення, службою сім'ї та молоді, органами освіти,
державними органами реєстрації актів цивільного стану,
правоохоронними та іншими органами, засобами масової інформації,
організаціями, релігійними конфесіями з питань медико-соціального
захисту інтересів і прав сімей та їх членів, репродуктивного
здоров'я населення.
3.16. Визначення потреб населення області в різних засобах та
методах контрацепції.
4. Структура Центру:
4.1. Центр включає наступні функціональні підрозділи: 4.1.1. Лікувально-діагностичний відділ з кабінетами: - дитячої та підліткової гінекології і статевого виховання
підлітків; - гінекологічної патології періоду репродукції; - патології клімактеричного періоду; - невиношування вагітності; - безплідного шлюбу; - акушерського прийому, пренатальної діагностики; - ультразвукової діагностики; - контрацепції. 4.1.2. Медико-генетична консультація з кабінетами: - лікаря-генетика; - медико-генетичною лабораторією. 4.1.3. Відділ лікарсько-психологічного сімейного
консультування з кабінетами: - лікаря-сексопатолога; - лікаря-андролога; - психолога; - юриста. 4.1.4. Денний стаціонар. Відділення ендоскопічної діагностики
і терапії. 4.1.5. Організаційно-методичний кабінет. 4.1.6. Лабораторія.
5. Центр має право:
5.1. Встановлювати зв'язки з навчальними закладами, науковими
установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами
та ін.;
5.2. Брати участь у навчанні, стажуванні і підвищенні
кваліфікації працівників Центру за кордоном;
5.3. Організовувати обмін досвідом із зарубіжними
спеціалістами установами медичного профілю, недержавними медичними
організаціями.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про обласну жіночу консультацію

1. Жіноча консультація створюється при поліклінічному
відділенні обласної або міської лікарні.
2. Жіноча консультація при обласній лікарні здійснює свою
діяльність під керівництвом головного лікаря обласної лікарні,
який призначає завідувача консультативною жіночою консультацією.
3. Жіноча консультація при обласній лікарні є
консультативно-діагностичним центром із необхідним сучасним
обладнанням та медичною апаратурою, що дозволяє в короткі строки
провести повне та кваліфіковане обстеження вагітної жінки або
хворої на гінекологічну патологію.
4. Штатний розклад обласної жіночої консультації встановлює
головний лікар ЛПЗ згідно з діючими нормативами, а також з
урахуванням необхідності консультативної допомоги з питань
зміцнення репродуктивного здоров'я населення області.
5. Обласна жіноча консультація залучає до роботи
висококваліфікованих спеціалістів лікарні та інших закладів
охорони здоров'я, працівників вищих медичних закладів освіти
II-IV рівнів акредитації та післядипломної освіти,
науково-дослідних інститутів.
6. Обласна жіноча консультація розробляє порядок та показання
для направлення хворих на консультацію із районів області.
7. Функції обласної жіночої консультації можуть виконувати
центри здоров'я жінки при обласних лікарнях.
8. Обласна жіноча консультація забезпечує:
8.1. Висококваліфіковану консультативну лікарську допомогу
жіночому населенню з питань діагностики, уточнення діагнозу та
лікування акушерсько-гінекологічної патології.
8.2. Медичні висновки пацієнтам, яким була надана
консультативна допомога. У висновку зазначається встановлений
діагноз, проведене обстеження та рекомендації лікування,
реабілітації та подальшого спостереження.
8.3. Відбір вагітних з патологічним перебігом вагітності,
хворих на гінекологічну патологію в обласну лікарню або
спеціалізований акушерсько-гінекологічний стаціонар.
8.4. Консультування населення з проблем репродуктивного
здоров'я та планування сім'ї.
8.5. Роботу фахівців спеціалізованого прийому: невиношування
вагітності, безпліддя, гінекологічної ендокринології, дитячої та
підліткової гінекології та патології клімаксу.
8.6. Організаційно-методичну допомогу
лікарям-акушерам-гінекологам області з питань удосконалення
медичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим.
8.7. Вивчення і аналіз динаміки показників
акушерсько-гінекологічної служби області з метою надання
рекомендацій по вирішенню проблем здоров'я.
8.8. Санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів,
населення області та медичного персоналу.
Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

28.12.2002 N 503

НОРМАТИВИ

надання медичної допомоги жіночому населенню

за спеціальністю "акушерство і гінекологія" в умовах

амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів

Передмова
Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2001-2005"
( 203/2001 ), Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації на
2002-2011 роки" ( 14-2002-п ), запровадження системи
загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
в Україні вимагають розробки нових для України інструментів
забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги.
Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за
спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах
амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів розроблені
авторським колективом фахівців в сфері репродуктивного здоров'я
під егідою Міністерства охорони здоров'я України за технічного
сприяння Проекту ПОЛІСІ з метою забезпечення надання якісної
акушерсько-гінекологічної допомоги на амбулаторно-поліклінічному
рівні.
При складанні даного переліку була використана Міжнародна
класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10) з питань надання
амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги.
Щоб уникнути повторень деяких діагностичних, лікувальних та
профілактичних процедур в структурі стандартів, окремо виділені
рубрики А, Б, В, Г і Д, які узагальнюють основні процедури і
маніпуляції. Ці рубрики наступні: - Загальні профілактичні заходи попередження
акушерсько-гінекологічної патології (рубрика А) - Загальні профілактичні заходи ускладнення вагітності
(рубрика Б) - Обов'язкове обстеження жінок під час вагітності (рубрика В) - Обов'язкове обстеження хворих з гінекологічною
патологією (Г) - Передопераційне обстеження гінекологічних хворих
(рубрика Д) - Принципи обстеження на інфекції перинатального періоду та
ІПСШ (рубрика І).
Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за
спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах
амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів є по суті
стандартом надання амбулаторно-акушерської допомоги в
амбулаторно-поліклінічних умовах і мають два розділи (Акушерство -
допологова допомога та Гінекологія), які в свою чергу для
зручності користування мають підрозділи: чотири - з акушерства та
п'ять - з гінекології.
У структурі стандарту виділено 8 колонок, в яких вказані:
нозологічна форма, шифр за МКХ-10, профілактичні заходи,
діагностичні та лікувально-реабілітаційні заходи, покази до
госпіталізації, критерії ефективності лікування та тривалість
диспансерного нагляду.
Користування цими стандартами не становить труднощів для
лікаря-акушера-гінеколога амбулаторної ланки - досить знайти в
стандартах розділ, підрозділ, нозологічну форму і відповідний їй
обсяг заходів, маніпуляцій та процедур, що в обов'язковому порядку
повинні бути надані пацієнту. На відміну від попередніх подібних
документів при розробці даних стандартів робоча група авторів
намагалася максимально використати принципи "доказової медицини" з
питань репродуктивного здоров'я, які розроблені в даний час.

Враховуючи постійний швидкий розвиток науки, в тому числі і в сфері репродуктивного здоров'я, даний перелік з часом буде обов'язково
вдосконалюватися і поновлюватися.
Враховуючи постійний швидкий розвиток науки, в тому числі і в сфері репродуктивного здоров'я, даний перелік з часом буде обов'язково
вдосконалюватися і поновлюватися.
Акушерство - допологова допомога
I. Спостереження за перебігом

нормальної вагітності

Z34-34.9 - Спостереження за перебігом нормальної вагітності
II. Ускладнення під час вагітності
О10-O16 - Гестози вагітних
O20 - Кровотеча в ранні терміни вагітності
O22-O22.9 - Венозні ускладнення під час вагітності
O00-O07 - Анормальні продукти запліднення і аборти
O30-O33.7 - Багатоплідна вагітність та неправильні положення
плоду
O34-O34.9 - Аномалії кісткового таза та статевих органів
O43-O45.9 - Плацентарні розлади, ХФПН
O48 - Переношена вагітність
O25 - Недостатність харчування при вагітності
Z35-Z35.9 - Спостереження за вагітністю з обтяжливим акушерським

та гінекологічним анамнезом O08-O08.9 - Ускладнення аборту
N96 - Звичайний викидень
III. Екстрагенітальна патологія та вагітність
O24-O24.9 - Цукровий діабет і вагітність
O23-O23.4 - Інфекції нирок при вагітності
O26 - Звичайне невиношування (допомога при вагітності,

герпес вагітних, ВМК при вагітності, гіпотензивний

синдром, ураження печінки) O28-O28.9 - Патологічні зміни під час вагітності (гематологічні,

біохімічні, хромосомні, гінетичні та ін.)
IV. Патологічні стани плода під час вагітності
O32-O32.9 - Неправильні положення та передлежання плода
O36-O36.9 - Патологічні стани плода (гіпоксія, АБО,

резус-конфлікт, СЗРП, крупний плід,

інші імуноконфлікти) O35-O35.9 - Допомога матері при відомій або передбачуваній

аномалії та ушкодженні плода Z36-Z36.2 - Хромосомні аномалії під час вагітності
Гінекологія
I. Запальні процеси жіночих

статевих органів та ЗПСШ
N70-N77 - Запальні хвороби органів малого таза
N70 - Сальпінгіт та оофорит
N71 - Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки
N72 - Запальна хвороба шийки матки
N73 - Інші запальні хвороби органів малого таза у жінок
N74 - Запальні ураження органів малого таза у жінок при

хворобах, класифікованих в інших рубриках N75 - Хвороби бартолінової залози
N76 - Інше запалення піхви та вульви
N77 - Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах,

класифікованих в інших рубриках A56 - Інші, спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом A59 - Трихомоноз
A60 - Аногенітальні герпесвірусні інфекції
B37 - Кандидоз
II. Доброякісні пухлини жіночих статевих

органів, ендометріоз
N80-N80.9 - Ендометріоз
N84 - Поліпи
D25-28 - Лейоміома матки та доброякісні новоутворення статевих

органів
III. Порушення репродуктивної функції жінки
N91-N92.6 - Порушення менструальної функції
N85,0-N90,8 - Незапальні хвороби статевих органів
N81 - Випадання статевих органів у жінок
N82 - Свищ статевих органів у жінок
IV. Патологія клімаксу та диспластичні процеси
N86-90 - Ерозія та дисплазія шийки матки та піхви, вульви
N95 - Порушення менопаузи та інші розлади в періоді перед

менопаузою
V. Питання планування сім'ї
Z30-32.1 - Методи контрацепції і спостереження за контрацепцією
N97 - Безпліддя
Дитяча та підліткова гінекологія
I. Запальні процеси жіночих

статевих органів та ЗПСШ
N70-N77 - Запальні хвороби органів малого таза
N70 - Сальпінгіт та оофорит
N71 - Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки
N75 - Хвороби бартолінової залози
N76 - Інше запалення
II. Доброякісні пухлини жіночих

статевих органів, ендометріоз
N84 - Поліпи
D27 - Доброякісне новоутворення яєчника
III. Порушення репродуктивної функції жінки
N91-N92.6 - Порушення менструальної функції
IV. Порушення інших ендокринних залоз
E28.2 - Синдром полікістозних яєчників
E30.0 - Затримка статевого дозрівання
E30.1 - Передчасне статеве дозрівання
V. Незапальні хвороби жіночих статевих органів
N83.0 - Фолікулярна кіста яєчника
N83.1 - Кіста жовтого тіла
N90.4 - Лейкоплакія вульви. Дистрофія вульви. Крауроз вульви
N94.4 - Первинна дисменорея
N94.5 - Вторинна дисменорея
VI. Вроджені вади розвитку статевих органів
Q52.1 - Подвоєння піхви
Q52.3 - Дівоча перетинка, що повністю закриває вхід у піхву
Q52.5 - Зрощення соромітних губ
VII. Травми живота та таза
S30.2 - Удар зовнішніх статевих органів (Травма зовнішніх

статевих органів)
S31.4 - Відкрита рана піхви та вульви
VIII. Наслідки проникнення стороннього

тіла через природний отвір
T19.2 - Стороннє тіло у вульві та піхві
Перелік скорочень

АФП - альфа-фетопротеїн
БДВ - без додаткового визначення
БПП - біофізичний профіль плода
ВВР - вроджені вади розвитку
ВІЛ - вірус імунодефіциту людини
ВПГ - вірус простого герпесу
ГБТ - графік базальної температури
ГХ - гемолітична хвороба
ДВЗ-синдром - синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання

крові ЕКГ - електрокардіограма
ЗПСШ - захворювання, що передаються статевим шляхом
ІПСШ - інфекції, що передаються статевим шляхом
ІФА - імуноферментний аналіз (реакція)
КОС - кислотно-основний стан
КР - кесарів розтин
КТГ - кардіотокограма
ЛГ - лютеїнізуючий гормон
МБТ - мікобактерія туберкульозу
ПГД - патолого-гістологічне дослідження
ПІФ - пряма імунофлюоресценція
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція
РЗК - реакція зв'язування компліменту
СЗРП - синдром затримки розвитку плода
ТФД - тести функціональної діагностики
ТРП - тест рухів плода
УЗД - ультразвукове дослідження
ФСГ - фолікулостимулюючий гормон
ХГ - хоріонічний гонадотропін
ЦВТ - центральний венозний тиск
CMV - цитомегаловірус
HSV - вірус простого герпесу
HbS - австралійський антиген
RG - рентгенографія
RW - реакція Васермана
R-азот - залишковий азот
Рубрики:
А - загальні заходи попередження акушерської та гінекологічної
патології Б - профілактичні заходи ускладнення вагітності
В - обстеження жінок під час вагітності
Г - обстеження хворих з гінекологічною патологією
Д - передопераційне обстеження хворих
І - обстеження на інфекції перинатального періоду та ІПСШ
Загальні профілактичні заходи попередження

акушерсько-гінекологічної патології

(рубрика А)
1. Рекомендації щодо формування здорового способу життя. 2. Рекомендації щодо планування сім'ї. 3. Рекомендації щодо профілактики ІПСШ. 4. Профілактика онкогінекологічних захворювань та раку
молочної залози.
Загальні профілактичні заходи ускладнення

вагітності (рубрика Б)
1. Рубрика А. 2. Раннє взяття на облік у жіночій консультації
(до 12 тижнів). 3. Рекомендації щодо запобігання впливу шкідливих факторів на
організм вагітної. 4. Психопрофілактична підготовка вагітної та членів її сім'ї
до пологів та материнства. 5. Рекомендації щодо працевлаштування на період вагітності. 6. Школа відповідального батьківства в жіночій консультації.
Стандартне обстеження жінок

під час вагітності (рубрика В)
1. Анамнез (при постановці на облік, в динаміці
спостереження). 2. Загальне фізикальне обстеження по органах і системах
(при постановці на облік, в динаміці спостереження). 3. Визначення маси тіла (під час кожного візиту). 4. Обстеження за допомогою дзеркал (при вагінальному огляді). 5. Бімануальне гінекологічне обстеження (при постановці на
облік, за показаннями). 6. Вимірювання АТ, ЧСС (під час кожного відвідування). 7. Визначення групи крові та резус-фактора вагітної (при
постановці на облік). 8. Аналіз крові загальний (при постановці на облік, 30 тиж.,
за показаннями). 9. Аналіз сечі загальний (при взятті на облік, за
показаннями, після 30 тижнів вагітності - при кожному
відвідуванні). 10. Бактеріоскопічний аналіз виділень із 3-х точок (піхви,
цервікального каналу, уретри) - при постановці на облік, 30 тиж.,
за показаннями. 11. Зовнішнє акушерське обстеження (при кожному
відвідуванні). 12. Дослідження крові на сифіліс, HbS-а/г (при постановці на
облік), сифіліс (2-е дослідження) - 28-30 тиж. 13. Дослідження крові на ВІЛ (при взятті на облік та перед
пологами). 14. Скринінг-тест на альфа-фетопротеїн, хоріонічний
гонадотропін, естріол (16-18 тиж.) - за показаннями. 15. Клінічне обстеження молочних залоз (при постановці на
облік та за показаннями). 16. Ультразвукове дослідження (9-11 тиж.; 16-21 тиж.);
32-36 тиж. - за показаннями до проведення БПП. 17. Онкоцитологічне дослідження (при постановці на облік - за
показаннями). 18. Кольпоскопія за показаннями.
Стандартне обстеження хворих з гінекологічною

патологією (рубрика Г)
1. Анамнез. 2. Загальне фізикальне обстеження. 3. Обстеження за допомогою дзеркал. 4. Кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа -
проба Шиллєра). 5. Бімануальне гінекологічне обстеження. 6. Онкоцитологічне дослідження мазків. 7. Клінічне обстеження молочних залоз. 8. Ректальне обстеження та глибока пальпація живота. 9. Дослідження крові на сифіліс, ВІЛ. 10. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви,
цервікального каналу, уретри.
Стандартне обстеження хворих

з гінекологічною патологією дитячого

та підліткового віку (рубрика Г1)
1. Анамнез. 2. Загальне фізикальне обстеження. 3. Бімануальне ректоабдомінальне обстеження. 4. Клінічне обстеження молочних залоз. 5. Загальний аналіз крові. 6. Загальний аналіз сечі. 7. Цукор крові. 8. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження виділень
із піхви. 9. Аналіз калу на яйця глистів. 10. Консультація педіатра. 11. Консультація отоларинголога. 12. УЗД органів малого таза.
Стандартне обстеження гінекологічних

хворих для планового оперативного втручання

(лапаротомні, вагінальні гінекологічні операції,

операційна гістероскопія, лапароскопія)

(рубрика Д)
1. Загальне фізикальне обстеження. 2. Група крові та Rh-фактор. 3. Дослідження крові на сифіліс, ВІЛ, Hbs-а/г. 4. Загальний аналіз крові. 5. Загальний аналіз сечі. 6. Цукор крові. 7. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви,
цервікального каналу, уретри. 8. Біохімічні аналізи крові (загальний білок, креатінін,
білірубін, печінкові проби, коагулограма). 9. Електрокардіограма. 10. Огляд терапевта. 11. Огляд профільними спеціалістами за показаннями. 12. Рентгенографія органів грудної клітини. 13. Онкоцитологічне дослідження або результат
патогістологічного дослідження (ПГД). 14. Ультразвукове дослідження органів малого таза (УЗД
органів малого таза). 15. Кольпоскопія.
Стандартне обстеження гінекологічних

хворих для планового оперативного втручання

(малі двагностичні та лікувальні втручання)

(рубрика Д1)
1. Група крові та Rh-фактор. 2. Дослідження крові на сифіліс, ВІЛ, Hbs-а/г. 3. Онкоцитологічне дослідження. 4. Бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви,
цервікального каналу, уретри.
Стандартне обстеження перед проведенням

ургентного оперативного втручання

(рубрика Д2)
1. Загальне фізикальне обстеження. 2. Група крові та Rh-фактор. 3. Аналіз крові. 4. Огляд анестезіолога. 5. Огляд профільними спеціалістами за показаннями.
Стандартне обстеження на інфекції

перинатального періоду (рубрика I1)
1. Визначення IgM до CMV, HSV, хламідій, токсоплазм у
сироватці крові. 2. Визначення IgG до CMV, HSV, хламідій, токсоплазм
(дослідження парних сироваток з інтервалом 2 тижні). 3. Визначення антигенів CMV, HSV, хламідій у матеріалі з
цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР.
Стандартне обстеження на ІПСШ (рубрика I2)
1. Визначення pH піхвового вмісту. 2. Проба з 10 % розчином КОН ("амінотест"). 3. Бактеріоскопічне дослідження мазків з уретри,
цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи,
кандіда. 4. Визначення антигенів HSV, хламідій у зішкрябному матеріалі
з цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР. 5. Визначення IgM до HSV, IgA до хламідій у сироватці крові. 6. Визначення IgG до HSV, хламідій (дослідження парних
сироваток з інтервалом 2 тижні).
Малі діагностичні та лікувальні втручання
1. Операції на шийці матки: - видалення цервікального поліпа; - біопсія шийки матки; - електрокоагуляція; - конізація шийки матки; - кріотерапія.
2. Біопсія ендометрія. 3. Діагностичне фракційне вишкрібання матки. 4. Діагностична гістероскопія. 5. Дослідження прохідності маткових труб: - пертубація; - гістеросальпінгографія.
6. Видалення кісти бартолінієвої залози. 7. Операції на дівочій пліві.
Акушерство - допологова допомога
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Нозологічна форма |Шифр | Профілактичні | Діагностичні заходи |Лікувально-реабілі| Покази до |Критерії ефективності| Тривалість | | |МКХ- | заходи | | таційні заходи | госпіталізації | лікування | диспансерного | | |10 | | | | | | нагляду та | | | | | | | | |критерії зняття з | | | | | | | | | обліку | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Спостереження за перебігом нормальної вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Спостереження за | Z34 |Відповідно до |Відповідно до |Своєчасне |1. Виникнення |1. Відсутність |Закінчення | |перебігом нормальної | |рубрики Б. |рубрики Б. |неускладнене |акушерських |ускладнень перебігу |післяпологового | |вагітності. | | | |розродження. |ускладнень. |вагітності. |періоду. | |----------------------+-----| | | |2. Виникнення |2. Відсутність | | |Спостереження за |Z34.0| | | |екстрагенітальної |перинатальних | | |перебігом нормальної | | | | |патології. |ускладнень. | | |першої вагітності. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Спостереження за |Z34.8| | | | | | | |перебігом іншої | | | | | | | | |нормальної вагітності.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Спостереження за |Z34.9| | | | | | | |перебігом іншої | | | | | | | | |нормальної вагітності,| | | | | | | | |неуточненої. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Ускладнення під час вагітності гестози вагітних | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Попередня гіпертензія,| O10 |1. Лікування |1. Відповідно до |Відповідно до |1. Наявність |1. Відсутність |1. Закінчення | |що ускладнює | |існуючої патології|рубрики В. |рекомендацій |патології при |ускладнень перебігу |післяпологового | |вагітність, пологи та | |поза вагітністю. |2. Консультація |профільних |постановці на |вагітності. |періоду. | |післяпологовий період.| |2. Відповідно до |нефролога, |спеціалістів. |облік для |2. Народження живої, |2. Рекомендації | | | |рубрики Б. |кардіолога, окуліста.| |дообстеження із |здорової дитини. |нефролога, | |----------------------+-----| | | |залученням |3. Відсутність |кардіолога. | |Попередня есенціальна |O10.0| | | |профільних |загострення перебігу | | |гіпертензія, що | | | | |спеціалістів. |екстрагенітальної | | |ускладнює вагітність, | | | | |2. Прогресування |патології. | | |пологи та | | | | |існуючої | | | |післяпологовий період.| | | | |патології. | | | |----------------------+-----| | | |3. Виникнення | | | |Попередня |O10.1| | | |акушерських | | | |кардіоваскулярна | | | | |ускладнень. | | | |гіпертензія, що | | | | | | | | |ускладнює вагітність, | | | | | | | | |пологи та | | | | | | | | |післяпологовий період.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Попередня ниркова |O10.2| | | | | | | |гіпертензія, що | | | | | | | | |ускладнює вагітність, | | | | | | | | |пологи та після | | | | | | | | |пологовий період. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Попередня |O10.3| | | | | | | |кардіоваскулярна та | | | | | | | | |ниркова гіпертензія, | | | | | | | | |що ускладнює | | | | | | | | |вагітність, пологи та | | | | | | | | |післяпологовий період.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Попередня вторинна |O10.4| | | | | | | |гіпертензія, що | | | | | | | | |ускладнює вагітність, | | | | | | | | |пологи та | | | | | | | | |післяпологовий період.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Попередня неуточнена |O10.9| | | | | | | |гіпертензія, що | | | | | | | | |ускладнює вагітність, | | | | | | | | |пологи та | | | | | | | | |післяпологовий період.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Попередня гіпертензія | O11 | | | | | | | |з протеїнурією, яка | | | | | | | | |приєдналася. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гестаційний | O12 |Відповідно до |1. Відповідно до |Дієтотерапія. |Прогресування |1. Відсутність |Закінчення | |(зумовлений | |рубрики Б. |рубрики В. |Вітамінотерапія. |патології. |подальших |післяпологового | |вагітністю) набряк та | | |2. Аналіз крові, | | |ускладнень. |періоду. | |протеїнурія без | | |тромбоцити, | | |2. Народження живої, | | |гіпертензії. | | |гематокрит. | | |здорової дитини. | | |----------------------+-----| |3. Коагулограма. | | |2. Відсутність | | |Гестаційний |O12.0| |4. Загальний білок | | |ускладнень в пологах | | |(зумовлений | | |крові. | | |та післяпологовому | | |вагітністю) набряк. | | | | | |періоді. | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гестаційна (зумовлена |O12.1|Відповідно до |1. Відповідно до |Стаціонарне |Наявність |1. Відсутність |1.Закінчення | |вагітністю) | |рубрики Б. |рубрики В. |лікування |зазначеної |подальших ускладнень.|післяпологового | |протеїнурія. | | |2. Консультація | |патології. |2. Народження живої, |періоду. | |----------------------+-----| |нефролога, окуліста. | | |здорової дитини. |2. Рекомендації | |Гестаційні (зумовлені |O12.2| | | | |3. Відсутність |нефролога. | |вагітністю) набряк та | | | | | |ускладнень в пологах | | |протеїнурія. | | | | | |та післяпологовому | | |----------------------+-----| | | | |періоді. | | |Гестаційна (зумовлена | O13 | | | | | | | |вагітністю) | | | | | | | | |гіпертензія без | | | | | | | | |значної протеїнурії. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гестаційна (зумовлена | O14 |Відповідно до |1. Відповідно до |Ургентне |Наявність |Відсутність подальших|1. Закінчення | |вагітністю) | |рубрики Б. |рубрики В. |скерування в |зазначеної |ускладнень. |пологового | |гіпертензія зі значною| | |2. Консультація |акушерський |патології. | |періоду. | |протеїнурією. | | |профільних |стаціонар. | | |2. Рекомендації | |----------------------+-----| |спеціалістів за | | | |нефролога. | |Прееклампсія середньої|O14.0| |показаннями. | | | | | |тяжкості. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тяжка перееклампсія. |O14.1|Відповідно до |Обстеження та |Невідкладна |Наявність |Відсутність подальших|1. Закінчення | | | |рубрики Б. |лікування в умовах |госпіталізація, |зазначеної |ускладнень. |пологового | | | | |акушерського |лікування в умовах|патології. | |періоду. | | | | |стаціонару. |акушерського | | |2. Рекомендації | | | | | |стаціонару. | | |нефролога. | |----------------------+-----| | | | | | | |Прееклампсія |O14.9| | | | | | | |неуточнена. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Еклампсія. | O15 | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Еклампсія під час |O15.1| | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Еклампсія під час |O15.1| | | | | | | |пологів. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Еклампсія в |O15.2| | | | | | | |післяпологовому | | | | | | | | |періоді. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Еклампсія неуточнена |O15.9| | | | | | | |щодо проміжку часу | | | | | | | | |(еклампсія БДВ). | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неуточнена материнська| O16 | | | | | | | |гіпертензія. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кровотеча в ранні терміни вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Загрозливий аборт. |O20.0|Відповідно до |1. Відповідно до |Госпіталізація в |Клінічні симптоми |1. Прогресування |Протягом | | | |рубрики Б. |рубрики В. |гінекологічний |та ультразвукові |вагітності. |вагітності та | | | | |2. УЗД органів |стаціонар. |ознаки загрози |2. Відсутність |післяпологового | | | | |малого таза. | |переривання |перинатальних |періоду. | | | | | | |вагітності. |ускладнень. | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші кровотечі в ранні|O20.8|Відповідно до |1. Відповідно до |Госпіталізація в |1. Кровотеча. |1. Прогресування |Протягом | |терміни вагітності. | |рубрики Б. |рубрики В. |гінекологічне |2. Больовий |вагітності. |вагітності та | | | | |2. УЗД органів |відділення. |синдром. |2. Відсутність |післяпологового | | | | |малого таза. | | |перинатальних |періоду. | | | | |3. Подальше | | |ускладнень. | | | | | |обстеження в умовах | | | | | | | | |стаціонару. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Кровотеча в ранні |O20.9|Відповідно до |1. Відповідно до |Госпіталізація в |1. Кровотеча. |Прогресування |Спостереження | |терміни вагітності, | |рубрики Б. |рубрики В. |гінекологічне |2. Больовий |вагітності. |протягом | |неуточнена. | | |2. УЗД органів |відділення. |синдром. | |вагітності та | | | | |малого таза. | | | |післяпологового | | | | |3. Подальше | | | |періоду. | | | | |обстеження в | | | | | | | | |стаціонарі. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Венозні ускладнення під час вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Венозні ускладнення | O22 | | | | | | | |під час | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |Виключено: | | | | | | | | |- акушерську легеневу | | | | | | | | |емболію (O88) - | | | | | | | | |перелічені стани як | | | | | | | | |ускладнення: | | | | | | | | |- аборту, | | | | | | | | |позаматкової або | | | | | | | | |молярної вагітності | | | | | | | | |(O00-O007, O08.7) | | | | | | | | |- пологів та | | | | | | | | |післяпологового | | | | | | | | |періоду (087). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Варикозне розширення |O22.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікувальне |1. Прогресування |Відсутність |Протягом | |вен нижніх кінцівок | |рубрики Б. |рубрики В. |бинтування нижніх |клінічних проявів.|прогресування |вагітності та | |під час вагітності. | |2. Бинтування |2. Кількісне |кінцівок. |2. В 38 тиж. |процесу, стабільність|післяпологового | | | |кінцівок |визначення |2. Венотоніки. |вагітності для |показників |періоду з | | | |(еластичні панчохи|тромбоцитів. |3. Антиагреганти. |формування плану |гемостазіограми. |подальшим | | | |чи еластичний |3. Час згортання |4. Антибіотики (за|розродження. | |скеруванням до | | | |бинт). |крові. |показаннями). |3. Ускладнення | |судинного хірурга.| | | |3. Лікування |4. Коагулограма. | |перебігу | | | | | |варикозної хвороби|5. Консультація | |вагітності. | | | | | |до вагітності. |судинного хірурга. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Варикозне розширення |O22.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікувальне |1. Прогресування |Відсутність |Протягом | |вен статевих органів | |рубрики Б. |рубрики В. |бинтування нижніх |клінічних проявів.|прогресування |вагітності та | |під час вагітності: | |2. Бинтування |2. Кількісне |кінцівок. |2. В 38 тиж. |процесу, стабільність|післяпологового | |- Промежини | |нижніх кінцівок |визначення |2. Венотоніки. |вагітності для |показників |періоду з | |- Піхви | |(еластичні панчохи|тромбоцитів. |3. Антиагреганти. |формування плану |гемостазіограми. |подальшим | |- Вульви. | |чи еластичний |3. Час згортання |4. Антибіотики (за|розродження. | |скеруванням до | |----------------------+-----|бинт). |крові. |показаннями). |3. Ускладнення | |судинного хірурга.| |Інші венозні |O22.8|3. Лікування |4. Коагулограма. | |перебігу | | | |ускладнення під час | |варикозної хвороби|5. Консультація | |вагітності. | | | |вагітності. | |до вагітності. |судинного хірурга. | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Венозне ускладнення |O22.9| | | | | | | |підчас вагітності | | | | | | | | |(не уточнене). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Поверхневий |O22.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Невідкладна |Наявність |Відсутність |Протягом | |тромбофлебіт під час | |рубрики Б. |рубрики В. |госпіталізація в |зазначеної |прогресування |вагітності та | |вагітності. | |2. Бинтування |2. Кількісне |стаціонар. |патології. |процесу, стабільність|післяпологового | |Тромбофлебіт нижніх | |нижніх кінцівок |визначення | | |показників |періоду з | |кінцівок під час | |(еластичні панчохи|тромбоцитів. | | |гемостазіограми. |подальшим | |вагітності. | |чи еластичний |3. Коагулограма. | | | |скеруванням до | | | |бинт). |4. Консультація | | | |судинного хірурга.| | | |3. Лікування |судинного хірурга. | | | | | | | |варикозної хвороби| | | | | | | | |до вагітності. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Глибокий флеботромбоз |O22.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Невідкладна |Наявність |Відсутність |Протягом | |під час вагітності. | |рубрики Б. |рубрики В. |госпіталізація в |зазначеної |прогресування |вагітності та | |Тромбоз глибоких вен | |2. Лікування |2. Аналіз крові на |стаціонар. |патології. |процесу. |післяпологового | |допологовий. | |венозних |тромбоцити. | | | |періоду з | | | |ускладнень до |3. Протромбіновий | | | |подальшим | | | |вагітності. |індекс. | | | |скеруванням до | | | | |4. Коагулограма. | | | |судинного хірурга.| | | | |5. Бактеріологічне | | | | | | | | |дослідження крові та | | | | | | | | |піхвового вмісту. | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |судинного хірурга. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Геморой під час |O22.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Дієта. |1. Кровотеча з |Відсутність клінічних|1. Протягом | |вагітності. | |рубрики Б. |рубрики В. |2. Мазеві |гемороїдальних |проявів. |вагітності та | | | |2. Дієта. |2. Ректальне |аплікації. |вузлів. | |післяпологового | | | |3. Режим фізичних |обстеження. |3. Послаблюючі |2. Больовий | |періоду. | | | |навантажень. |3. Консультація та |засоби. |синдром. | |2. Нагляд у | | | |4. Лікування |призначення |4. Протизапальні |3. Ускладнення | |проктолога після | | | |геморою до |проктолога. |свічки. |перебігу | |пологів. | | | |вагітності. | |5. Анальгетики. |вагітності. | | | | | | | |6. Антиагреганти. | | | | | | | | |7. Додаткові | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |проктолога. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тромбоз церебральних |O22.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Невідкладна |1. Дообстеження в |1. Відсутність |Протягом | |вен під час | |рубрики Б. |рубрики В. |госпіталізація. |умовах стаціонару.|неврологічної |вагітності та | |вагітності. | |2. Дієта. |2. Консультація | |2. Діагностований |симптоматики. |післяпологового | |Тромбоз | |3. Режим фізичних |невропатолога. | |тромбоз |2. Відсутність |періоду з | |церебровенозного | |навантажень. | | |церебральних вен |тромбоемболічних |подальшим | |синуса під час | |4. Лікування | | |або венозного |ускладнень. |скеруванням до | |вагітності. | |венозних | | |синуса. | |невропатолога. | | | |ускладнень до | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Анормальні продукти запліднення та аборти | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Позаматкова | O00 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Підозра на |Відсутність |1. Протягом | |вагітність. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |позаматкову |післяопераційних |2 років після | |----------------------+-----|2.Діагностика і |2. Тест на |2. Післяоперативне|вагітність. |ускладнень. |оперативного | |Черевна вагітність. |O00.0|лікування |вагітність. |лікування: | | |лікування (огляд | |----------------------+-----|генітального |3. Дослідження |- фізіотерапія; | | |двічі на рік). | |Трубна |O00.1|інфантилізму, |рівня ХГ в крові. |- розсмоктуюча | | |2. Поінформоване | |вагітність. Вагітність| |гормональних |4. УЗД органів |терапія; | | |нез'явлення на | |у матковій трубі. | |розладів та ЗЗОМТ.|малого таза. |- санаторно- | | |диспансерний огляд| |Розрив (маткової) | | | |курортне | | |протягом 1 року. | |труби внаслідок | | | |лікування. | | | | |вагітності. | | | | | | | | |Трубний аборт. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Яєчникова вагітність. |O00.2| | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інші форми |O00.8| | | | | | | |позаматкової | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |Вагітність: | | | | | | | | |- шийкова | | | | | | | | |- в розі матки | | | | | | | | |- внутрішньозв'язкова | | | | | | | | |- стінкова. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Позаматкова |O00.9| | | | | | | |вагітність, | | | | | | | | |неуточнена. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Пухирний занос. | O01 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Підозра на |1. Встановлення |1. Протягом 3 | |----------------------+-----|рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |пухирний занос. |регулярного |років (огляд один | |Пухирний класичний |O01.0| |2. Визначення |2. Контроль |2. Кровотечі у |менструального циклу.|раз на два тижні | |занос (повний). | | |рівня ХГ в крові. |рівня ХГ один |I-II триместрі |2. Нормальний |до нормалізації | |----------------------+-----| |3. УЗД органів |раз в 14 днів |вагітності. |рівень ХГ. |рівня ХГ, в | |Пухирний неповний та |O01.1| |малого таза. |(до нормалізації).|3. Невідповідність|3. Відсутність |наступному - двічі| |частковий занос. | | | |3. УЗД органів |розмірів матки |лютеінових кіст |на рік). | |----------------------+-----| | |малого таза в |терміну |яєчників. |2. Поінформоване | |Пухирний занос, |O01.9| | |динаміці. |вагітності. | |нез'явлення на | |неуточнений. | | | |4. Рентгенографія |4. Кровомазання | |диспансерний огляд| |Трофоблас | | | |легень. |протягом 1 місяця | |протягом 1 року. | |тична хвороба БДВ. | | | |5. Контрацепція |після евакуації | | | |Пухирний занос БДВ. | | | |(бар'єрні методи) |пухирного заносу. | | | | | | | |протягом року. |5. Відсутність | | | | | | | |6. Імунореабі- |зниження рівня ХГ | | | | | | | |літація. |у крові. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші анормальні | O02 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Непухирний |1. Відсутність |1. Протягом 1 року| |продукти запліднення. | |рубрики Б. |рубрик Г та І. |лікування. |занос. |післяопераційних |(огляд двічі | |----------------------+-----|2. Профілактика |2. Дослідження |2. Медико- |2. Патологічне |ускладнень та змін |протягом року). | |Загибле плідне яйце та|O02.0|невиношування. |рівня ХГ у крові. |генетичне |плідне яйце. |при гінекологічному |2. Поінформоване | |непухирний занос. | | |3. УЗД органів |консультування. |3. Кровотечі у |огляді і УЗД. |нез'явлення на | |Занос: | | |малого таза. |3. Контрацепція. |I-II триместрі |2. Відсутність IgM до|диспансерний огляд| |- м'ясистий | | | |4. Лікування |вагітності. |збудників |протягом 1 року. | |- внутрішньоматковий | | | |TORCH-інфекцій. |4. Невідповідність|TORCH-інфекцій. | | |БДВ. | | | | |розмірів матки |3. Від'ємні дані | | |Патологічнеплідне | | | | |терміну |ІФ, ПІФ або | | |яйце. | | | | |вагітності. |ДНК-обстеження на | | |----------------------+-----| | | |5. Викидень, що не|ІПСШ та інфекції | | |Викидень, що не |O02.1| | | |відбувся. |перинатального | | |відбувся. Рання | | | | | |періоду. | | |загибель плода з | | | | | | | | |затримкою мертвого | | | | | | | | |плода у матці. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інші уточнені |O02.8| | | | | | | |анормальні продукти | | | | | | | | |зачаття. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Анормальний продукт |O02.9| | | | | | | |зачаття, неуточнений. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спонтанний аборт. | O03 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Клінічні прояви|Відсутність |1. Протягом 1 року| |----------------------+-----|рубрики Б. |рубрик Г та І. |лікування. |аборту. |післяабортних та |(огляд двічі | |Неповний аборт, |O03.0|2. Профілактика |2. УЗД органів малого|2. Медико- | |післяопераційних |протягом року). | |ускладнений інфекцією | |невиношування. |таза. |генетичне | |ускладнень. |2. Поінформоване | |статевих шляхів. | | | |консультування. | | |нез'явлення на | |----------------------+-----| | |3. Контрацепція. | | |диспансерний огляд| |Неповний аборт, |O03.1| | |4. Лікування ІПСШ | | |протягом 1 року. | |ускладнений тривалою | | | |та інфекцій | | | | |або надмірною | | | |перинатального | | | | |кровотечею. | | | |періоду. | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неповний аборт, |O03.2| | | | | | | |ускладнений емболією. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неповний аборт з |O03.3| | | | | | | |іншими та неуточненими| | | | | | | | |ускладненнями. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неповний аборт без |O03.4| | | | | | | |ускладнень. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Повний або неуточнений|O03.5| | | | | | | |аборт, ускладнений | | | | | | | | |інфекцією. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Повний або неуточнений|O03.6| | | | | | | |аборт, ускладнений | | | | | | | | |тривалою чи надмірною | | | | | | | | |кровотечею. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Повний або неуточнений|O03.7| | | | | | | |аборт, ускладнений | | | | | | | | |емболією. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Повний або неуточнений|O03.8| | | | | | | |аборт з іншими чи | | | | | | | | |неуточненими | | | | | | | | |ускладненнями. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Повний або неуточнений|O03.9| | | | | | | |аборт, без ускладнень.| | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Медичний аборт. | O04 |Відповідно до |1. Відповідно до |1. Кваліфіковане |1. Для здійснення |1. Відсутність |Протягом 1 місяця.| | | |рубрики А. |рубрики Г. |проведення аборту.|аборту. |ускладнень. | | | | | |2. Бактеріоскопічне |2. В після- |2. Міні-аборти в |2. Адекватна | | | | | |дослідження виділень |абортному |умовах жіночої |контрацепція. | | | | | |з піхви та |періоді |консультації. | | | | | | |цервікального каналу.|консультування з | | | | | | | |3. Кров на RW. |питань | | | | | | | |4. Визначення групи |контрацепції. | | | | | | | |крові та | | | | | | | | |резус-належності. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші види аборту. | O05 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Кровотечі у |Відсутність |1. Протягом 1 року| |----------------------+-----|рубрики Б. |рубрик Г та І. |лікування. |I-II триместрі |післяопераційних |(огляд двічі на | |Аборт неуточнений. | O06 |2. Профілактика |2. УЗД органів малого|2. Медико- |вагітності. |ускладнень. |рік). | | | |невиношування. |таза. |генетичне |2. Невідповідність| | | | | |3. Динамічне | |консультування. |розмірів матки | | | | | |спостереження за | |3. Контрацепція. |терміну | | | | | |перебігом | | |вагітності. | | | | | |вагітності. | | |3. Інші клінічні | | | | | | | | |прояви аборту. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Невдала спроба аборту.|O.07 |1. Відповідно до |УЗД органів малого |1. Стаціонарне |Клінічні прояви |Відсутність подальших|Протягом 3 | | | |рубрики А. |таза. |лікування. |захворювання. |ускладнень. |місяців. | | | |2. Дотримання | |2. В після- | | | | | | |вимог галузевих | |абортному періоді | | | | | | |стандартів | |консультування з | | | | | | |виконання операції| |питань | | | | | | |аборту. | |контрацепції. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Багатоплідна вагітність та неправильні положення плода | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Багатоплідна | O30 |Відповідно до |Відповідно до |Відповідно до |1. Після 36-37 |1. Відсутність |Під час вагітності| |вагітність, включно | |рубрики Б. |рубрики В. |рубрики Б. |тижня вагітності -|ускладнень вагітності|та післяпологового| |ускладнення, | | | | |для розродження. |та пологів. |періоду. | |специфічні для | | | | |2. Виникнення |2. Відсутність | | |багатоплідної | | | | |ускладнень |перинатальних | | |вагітності. | | | | |перебігу |ускладнень. | | |----------------------+-----| | | |вагітності. | | | |Вагітність двійнею. |O30.0| | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Вагітність трійнею. |O30.1| | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Чотириплідна |O30.2| | | | | | | |вагітність. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інші форми |O30.8| | | | | | | |багатоплідної | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Багатоплідна |O30.9| | | | | | | |вагітність неуточнена.| | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Ускладнення, | O31 | | | | | | | |специфічні для | | | | | | | | |багатоплідної | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Зрощення близнят, що |O33.7| | | | | | | |спричиняють | | | | | | | | |диспропорцію розвитку | | | | | | | | |таза та плода. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неправильне |O32.5| | | | | | | |передлежання одного | | | | | | | | |або більш ніж одного | | | | | | | | |плода. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ускладнення, | O31 |Відповідно до |Відповідно до |Госпіталізація і |Наявність |1. Відсутність |Під час вагітності| |специфічні для | |рубрики Б. |рубрики В. |лікування в умовах|ускладнень |ускладнень |та післяпологового| |багатоплідної | | | |акушерського |перебігу |вагітності, пологів |періоду. | |вагітності. | | | |стаціонару. |вагітності. |та післяпологового | | |----------------------+-----| | | | |періоду. | | |Паперовий плід. |O31.0| | | | |2. Відсутність | | |----------------------+-----| | | | |перинатальних | | |Вагітність, що триває |O31.1| | | | |ускладнень. | | |після викидня одного | | | | | | | | |або декількох плодів. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Вагітність, що триває |O31.2| | | | | | | |після | | | | | | | | |внутрішньоутробної | | | | | | | | |загибелі одного або | | | | | | | | |більш ніж одного | | | | | | | | |плода. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інші ускладнення, |O31.8| | | | | | | |характерні для | | | | | | | | |багатоплідної | | | | | | | | |вагітності. Зрощення | | | | | | | | |близнят, що | | | | | | | | |спричиняють | | | | | | | | |диспропорцію між тазом| | | | | | | | |матері і плодами. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Аномалії кісткового таза та статевих органів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Допомога матері при | O34 |Відповідно до |Відповідно до |Стаціонарне |1. Госпіталізація |Відсутність |Під час вагітності| |відомих або | |рубрики Б. |рубрики В. |лікування - у разі|в 37-38 тижнів |перинатальної |та післяпологового| |передбачуваних | | | |виникнення |вагітності - для |патології та |періоду. | |аномаліях органів | | | |поєднаної |розродження. |акушерських | | |таза. Включно: стани, | | | |патології. |2. Виникнення |ускладнень. | | |що є підставою для | | | | |ускладнень | | | |спостереження, | | | | |перебігу | | | |госпіталізації чи | | | | |вагітності. | | | |іншої акушерської | | | | | | | | |допомоги матері, а | | | | | | | | |також для проведення | | | | | | | | |кесаревого розтину до | | | | | | | | |початку пологів. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Виключено: зазначені |O34.0| | | | | | | |стани з ускладненими | | | | | | | | |пологами (O65.5). | | | | | | | | |Природжені аномалії | | | | | | | | |матки, при яких мати | | | | | | | | |потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги. | | | | | | | | |Медична допомога | | | | | | | | |матері при: | | | | | | | | |подвійній матці | | | | | | | | |дворогій матці. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Пухлина тіла матки при|O34.1|Відповідно до |1. Відповідно до |Госпіталізація для|1. Для |Відсутність |Під час вагітності| |якій мати потребує | |рубрики Б. |рубрики В. |стаціонарного |дообстеження. |перинатальних та |та післяпологового| |надання медичної | | |2. Консультація |лікування. |2. Госпіталізація |акушерських |періоду. | |допомоги. Медична | | |онколога. | |в 37-38 тижнів |ускладнень. | | |допомога матері при | | | | |вагітності - для | | | |- поліпі тіла матки | | | | |розродження. | | | |- матковому фіброїді. | | | | |3. Виникнення | | | | | | | | |ускладнень | | | | | | | | |перебігу | | | | | | | | |вагітності. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Післяопераційний |O34.2|1. Відповідно до |Відповідно до |Лікування в умовах|1. Загроза |Відсутність |Під час вагітності| |рубець матки, при | |рубрики Б. |рубрики В. |акушерського |переривання |акушерських та |та післяпологового| |якому мати потребує | |2. Раціональне | |стаціонару. |вагітності. |перинатальних |періоду. | |надання медичної | |ведення пологів та| | |2. УЗ-ознаки |ускладнень. | | |допомоги. | |післяпологового | | |неспроможності | | | | | |періоду. | | |рубця на матці. | | | | | | | | |3. 37-38 тижнів | | | | | | | | |вагітності - для | | | | | | | | |розродження. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Допомога матері при |O34.3|Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в умовах|1. 14-15 тижнів |Відсутність |Під час вагітності| |цервікальній | |рубрики Б. |рубрики В. |акушерського |вагітності -для |акушерських та |та післяпологового| |недостатності. | | |2. УЗД в |стаціонару. |дообстеження та |перинатальних |періоду. | |Медична допомога | | |14-15 тижнів | |хірургічного |ускладнень. | | |матері при: | | |вагітності для | |лікування. | | | |- ушиванні шийки | | |діагностики ІЦН. | |2. 36-37 тижнів | | | |циркулярним швом, | | | | |вагітності - для | | | |- шві за Широдкаром | | | | |підготовки до | | | |(зі згадкою про | | | | |розродження. | | | |цервікальну | | | | | | | | |недостатність чи | | | | | | | | |без неї). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші аномалії шийки |O34.4|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Госпіталізація |1. Виявлення |Відсутність |Під час вагітності| |матки, при яких мати | |рубрики Б. |рубрики В. |для стаціонарного |пухлини шийки |акушерських та |та післяпологового| |потребує надання | | |2. Консультація |лікування. |матки. |перинатальних |періоду. | |медичної допомоги. | | |онколога |2. Раціональне |2. 37-38 тижнів |ускладнень. | | |Медична допомога при: | | |при наявності: |розродження. |вагітності - для | | | | - поліпі шийки матки,| | |а - поліпа шийки |3. Скерування для |розродження. | | | | - попередній | | |матки, |лікування |3. Ускладнення | | | |хірургічній операції | | |б - пухлини шийки |онкопатології в |перебігу | | | |на шийці матки, | | |матки. |умовах |вагітності. | | | |- стриктурі або | | | |спеціалізованого | | | | |стенозі шийки матки, | | | |лікувального | | | | |- пухлині шийки матки.| | | |закладу. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші аномалії вагітної|O34.5|1. Відповідно до |Відповідно до |Лікування в умовах|1. Защемлення або |1. Збереження |Під час вагітності| |матки, при яких мати | |рубрики Б. |рубрики В. |акушерського |випадіння вагітної|вагітності. |та післяпологового| |потребує надання | |2. Профілактика | |стаціонару. |матки. |2. Відсутність |періоду. | |медичної допомоги. | |злукових процесів | | |2. Ускладнення |перинатальних та | | |Медична допомога | |при оперативних | | |перебігу |акушерських | | |матері при: | |втручаннях на | | |вагітності. |ускладнень. | | |- защемленні вагітної | |органах черевної | | | | | | |матки | |порожнини. | | | | | | |- випадінні вагітної | | | | | | | | |матки | | | | | | | | |- ретроверсії | | | | | | | | |вагітної матки. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Аномалії піхви, при |O34.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікування в |1. Для |Відсутність |Під час вагітності| |яких мати потребує | |рубрики Б. |рубрики В. |умовах |дообстеження. |акушерських та |та післяпологового| |надання медичної | |2. Раціональне |2. Консультація |акушерського |2. 37-38 тижнів |перинатальних |періоду. | |допомоги. | |фізичне |профільних |стаціонару. |вагітності - для |ускладнень. | | |----------------------+-----|навантаження. |спеціалістів. | |розродження. | | | |Медична допомога |O34.7|3. Хірургічна | | |3. Ускладнення | | | |матері при: | |корекція вказаних | | |перебігу | | | |- попередній | |аномалій статевих | | |вагітності. | | | |хірургічній операції | |органів до | | | | | | |на піхві, | |вагітності. | | | | | | |- перегородці піхви, | | | | | | | | |- стриктурі піхви, | | | | | | | | |- пухлині піхви. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Аномалії вульви та |O34.8| | | | | | | |промежини, при яких | | | | | | | | |мати потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Медична допомога |O34.9| | | | | | | |матері при: | | | | | | | | |- фіброзі промежини; | | | | | | | | |- попередній | | | | | | | | |хірургічній операції | | | | | | | | |на промежині або | | | | | | | | |вульві; | | | | | | | | |- ригідній промежині; | | | | | | | | |- пухлині вульви. | | | | | | | | |Інші уточнені | | | | | | | | |аномалії тазових | | | | | | | | |органів, при яких | | | | | | | | |мати потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги. | | | | | | | | |Медична допомога | | | | | | | | |матері при: | | | | | | | | |- цистоцеле; | | | | | | | | |- пластиці тазового | | | | | | | | |дна (в анамнезі); | | | | | | | | |- відвислому животі; | | | | | | | | |- ректоцеле; | | | | | | | | |- ригідному тазовому | | | | | | | | |дні. | | | | | | | | |Аномалії тазових | | | | | | | | |органів, при яких мати| | | | | | | | |потребує медичної | | | | | | | | |допомоги, неуточнені. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Патологія плаценти, ХФПН | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Патологічні стани | 043 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Комплекси |1. Ускладнення |Відсутність |Протягом | |плаценти: | |рубрики Б. |рубрик В та І. |метаболітної |перебігу |акушерських та |вагітності та | |----------------------+-----|2. Лікування |2. Біохімічні |терапії. |вагітності та |перинатальних |післяпологового | |синдром плацентарної |043.0|екстрагенітальних |показники крові |2. Полівітаміни. |загострення |ускладнень. |періоду. | |трансфузії; | |захворювань до і |(коагулограма, |3. Дезагреганти |екстрагенітальних | | | |----------------------+-----|протягом |трансамінази та ін.).|крові. |захворювань. | | | |вади розвитку |043.1|вагітності. |3. Визначення БПП з |4. Спазмолітики. |2. Патологія | | | |плаценти; | | |32 тижня вагітності. |5. Ангіо- |плаценти, СЗРП. | | | |----------------------+-----| |4. Аналіз крові на |протектори. |3. Для | | | |інші порушення |043.8| |АФП, XT. | |розродження | | | |плаценти. | | |5. Гормони | |з 38 тижня. | | | |----------------------+-----| |фетоплацентарного | | | | | |Плацентарне порушення |043.9| |комплексу | | | | | |неуточнене. | | |(за показаннями). | | | | | | | | |6. Аналіз крові на | | | | | | | | |антитіла до | | | | | | | | |фосфоліпідів (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Передлежання плаценти.| O44 |Відповідно до |Обстеження та |1. Невідкладна |Наявність |Відсутність |Протягом | |----------------------+-----|рубрики Б. |лікування в умовах |госпіталізація. |патології. |акушерських та |вагітності та | |Передлежання плаценти,|O44.0| |акушерського |2. Лікування | |перинатальних |післяпологового | |уточнене як без | | |стаціонару. |в умовах | |ускладнень. |періоду. | |кровотечі. | | | |акушерського | | | | |----------------------+-----| | |стаціонару. | | | | |Передлежання плаценти |O44.1| | | | | | | |з кровотечею. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Передчасне | O45 |1. Відповідно до |Обстеження та |1. Невідкладна |Наявність |Відсутність |Протягом | |відшарування плаценти | |рубрики Б. |лікування в умовах |госпіталізація. |патології. |акушерських та |вагітності та | |(відторгнення | |2. Виявлення та |акушерського |2. Лікування в | |перинатальних |післяпологового | |плаценти). | |лікування |стаціонару. |умовах | |ускладнень. |періоду. | |----------------------+-----|екстрагенітальної | |акушерського | | | | |Передчасне |O45.0|патології до | |стаціонару. | | | | |відшарування плаценти | |вагітності із | | | | | | |з порушенням згортання| |залученням | | | | | | |крові. | |профільних | | | | | | |----------------------+-----|спеціалістів. | | | | | | |Інше передчасне |O45.8|3. Адекватне | | | | | | |відшарування плаценти.| |лікування | | | | | | |----------------------+-----|акушерської | | | | | | |Передчасне |O45.9|патології. | | | | | | |відшарування плаценти,| | | | | | | | |неуточнене. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Переношена вагітність | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Переношена вагітність.| O48 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Дієто- та |1. 39 тиждень |Відсутність |Протягом | | | |рубрики Б. |рубрики В. |вітамінотерапія. |вагітності у |акушерських та |вагітності та | | | |2. Своєчасне |2. Комплексне |2. Своєчасне |вагітних з |перинатальних |післяпологового | | | |скерування в |визначення |розродження в |переношуванням в |ускладнень. |періоду. | | | |стаціонар на |терміну пологів. |умовах |анамнезі. | | | | | |пологи. |3. Тести на |акушерського |2. Переношування | | | | | | |переношування |стаціонару. |вагітності. | | | | | | |вагітності в умовах | | | | | | | | |акушерського | | | | | | | | |стаціонару. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Недостатність харчування при вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Недостатність | O25 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Інформація про |Ускладнення |Відсутність |Протягом | |харчування при | |рубрики Б. |рубрики В. |збалансоване |перебігу |акушерських та |вагітності та | |вагітності. | |2. Забезпечення |2. Консультація |харчування. |вагітності. |перинатальних |післяпологового | | | |повноцінним |дієтолога. |2. Вітамінотерапія| |ускладнень. |періоду. | | | |харчуванням. | |(призначення | | | | | | |3. Вітаміно- | |фолієвої кислоти).| | | | | | |терапія. | |3. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спостереження за вагітністю з обтяженим акушерським та гінекологічним анамнезом | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Спостереження за |Z35.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Індивідуальний |1. Ускладнень |1. Виношування |Протягом | |перебігом вагітності у| |рубрики Б. |рубрики В та І. |план ведення |перебігу |вагітності. |вагітності та | |жінок з безпліддям в | | |2. УЗД з |вагітності. |вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |анамнезі. | | |доплерометрією. |2. Вітаміно- |2. Для |акушерських та |періоду. | | | | |3. Гормони |терапія. |розродження. |перинатальних | | | | | |фетоплацентарного |3. Профілактично- | |ускладнень. | | | | | |комплексу (за |лікувальні курси | | | | | | | |показаннями). |загрози | | | | | | | |4. Медико- |переривання | | | | | | | |генетичне |вагітності | | | | | | | |консультування. |в 7-8 тижнів, 20, | | | | | | | |5. Консультація |28, 36 тижнів: | | | | | | | |профільних |- Гормонотерапія | | | | | | | |спеціалістів за |(за показаннями); | | | | | | | |показаннями |- Спазмолітики; | | | | | | | |(ендокринолог, |- Лікування | | | | | | | |терапевт та інші). |інфекцій; | | | | | | | | |- Лікувально- | | | | | | | | |оздоровчий режим. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z35.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропна |1. Ускладнень |1. Виношування |Протягом | |перебігом вагітності з| |рубрики Б. |рубрик В та І. |терапія. |перебігу |вагітності. |вагітності та | |абортивним викиднем в | |2. Профілактика |2. Медико-генетичне |2. Вітаміно- |вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |анамнезі. | |виникнення стану, |консультування. |терапія. |2. В критичні |акушерських та |періоду. | | | |що був причиною |3. Гормони |3. Профілактичні |строки |перинатальних | | | | |викидня в |фетоплацентарного |курси загрози |невиношування. |ускладнень. | | | | |анамнезі. |комплексу (за |невиношування |3. Для | | | | | | |показаннями). |вагітності |розродження. | | | | | | |4. Консультація |в 7-8 тижнів, 20, | | | | | | | |профільних |28, 36 тижнів. | | | | | | | |спеціалістів за | | | | | | | | |показаннями. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z35.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікування |1. Ускладнення |Відсутність |Протягом | |перебігом вагітності у|Z35.3|рубрики Б. |рубрики В. |відповідно до |вагітності. |акушерських та |вагітності та | |жінок з іншим | |2. Профілактика |2. Медико-генетичне |причини, що |2. В 37-38 тижнів |перинатальних |післяпологового | |обтяженим діторідним | |стану вагітної, що|обстеження за |привела до |для розроблення |ускладнень. |періоду. | |або акушерським | |спричинив |показаннями. |обтяженого |плану ведення | | | |анамнезом та з | |обтяжений |3. Обстеження згідно |анамнезу. |пологів. | | | |недостатньою | |акушерський |з причиною |2. Лікування | | | | |допологовою допомогою | |анамнез. |виникнення. |суміжної | | | | |в анамнезі. | | | |патології. | | | | |Вагітність: | | | | | | | | |- замовчувана; | | | | | | | | |- приховувана. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z35.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Профілактика |1. Ускладнення |1. Виношування |1. Протягом | |перебігом вагітності у| |рубрики Б. |рубрики В. |невиношування, |перебігу |вагітності. |вагітності та | |жінки, що народжувала | |2. Динамічне |2. Аналіз крові |маткових кровотеч.|вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |багато | |спостереження. |загальний з | |2. В 37-38 тижнів |акушерських та |періоду. | |разів. | | |визначенням кількості| |для розродження. |перинатальних |2. Консультування | |Виключено: | | |тромбоцитів, часу | | |ускладнень. |з питань | |багатодітність за | | |згортання. | | | |планування сім'ї. | |відсутності поточної | | |3. Біохімічні | | | | | |вагітності. | | |показники крові | | | | | | | | |(починкові та | | | | | | | | |ниркові проби, | | | | | | | | |коагулограма в | | | | | | | | |динаміці | | | | | | | | |спостереження). | | | | | | | | |4. БПП у 34-36 тижнів| | | | | | | | |вагітності. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z35.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Профілактика |1. Ускладнення |1. Виношування |1. Протягом | |першороділлею похилого| |рубрики Б. |рубрики В. |невиношування. |перебігу |вагітності. |вагітності та | |віку. | |2. Медико- |2. Індивідуальний |2. Санаторно- |вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |----------------------+-----|генетичне |план ведення |курортне |2. В 38-39 тижнів |акушерських та |періоду. | |Спостереження за |Z35.6|консультування. |вагітності. |лікування. |для розродження. |перинатальних |2. Консультування | |першороділлею юного | |3. Психологічне |3. Медико-генетичне | | |ускладнень. |з питань | |віку. | |консультування. |консультування. | | | |планування сім'ї. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z35.7|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Вітаміно- |1. Ускладнення |1. Виношування |1. Протягом | |перебігом вагітності у| |рубрики Б. |рубрики В. |терапія, |перебігу |вагітності. |вагітності та | |жінок з високим | |2. Психологічне |2. Консультація |дієтотерапія. |вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |ризиком, зумовленим | |консультування. |психолога та |2. Санаторно- |2. В 38 тижнів для|акушерських та |періоду. | |соціальними | |3. Встановлення |працівника соціальної|курортне |розроблення плану |перинатальних |2. Консультування | |проблемами: | |контакту з |служби. |лікування. |ведення пологів. |ускладнень. |з питань | |----------------------+-----|соціальними |3. Медико-генетичне |3. Лікування | | |планування сім'ї. | |- з високим ризиком, |Z35.8|службами. |консультування. |ускладнень | | | | |зумовленим іншими | |4. Консультування |4. Консультація |вагітності. | | | | |причинами; | |та обстеження |нарколога. | | | | | |----------------------+-----|членів сім'ї. |5. Вирішення питання | | | | | |- з високим ризиком, |Z35.9| |можливості | | | | | |неуточненим. | | |виношування | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |6. БПП з | | | | | | | | |34-35 тижнів. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ускладнення аборту | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Інфекція статевих |O08.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Терапія в умовах |1. Симптоми |1. Клінічне одужання.|1. Протягом | |шляхів і тазових | |рубрики А. |рубрики Г. 2. УЗД |гінекологічного |гострого |2. Відсутність |1 року. | |органів внаслідок | |2. Суворе |органів малого таза. |стаціонару. |запального процесу|патологічних змін при|2. Відсутність | |аборту, позаматкової | |дотримання | 3. Подальше | |тазових органів. |гінекологічному, |рецидивів. | |та молярної | |принципів |обстеження в умовах | | |лабораторному та | | |вагітності. | |виконання |гінекологічного | | |УЗ-обстеженнях. | | | | |гінекологічних |стаціонару. 4. | | | | | | | |операцій. |Негайне скерування в | | | | | | | |3. Санація вогнищ |стаціонар. | | | | | | | |хронічних | | | | | | | | |інфекцій. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші венозні |O08.7|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Негайне скерування|Ознаки запального |1. Клінічне одужання.|Скерування до | |ускладнення внаслідок | |рубрики А. |рубрики Г. |в гінекологічний |процесу, венозних |2. Відсутність |судинного хірурга,| |аборту, позаматкової | |2. Лікування |2. УЗД органів |стаціонар. |або інших |патологічних змін при|інших профільних | |та молярної | |варикозної хвороби|малого таза. | |ускладнень. |гінекологічному, |фахівців. | |вагітності. | |та інших венозних |3. Подальше | | |лабораторному та | | |----------------------+-----|ускладнень до |обстеження в умовах | | |УЗ-обстеженнях. | | |Інші ускладнення |O08.8|вагітності. |гінекологічного | | | | | |внаслідок аборту, |O08.9|3. Суворе дотри- |стаціонару. | | | | | |позаматкової та | |мання принципів | | | | | | |молярної вагітності. | |виконання | | | | | | | | |гінекологічних | | | | | | | | |операцій. | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Звичний викидень | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Звичний викидень. | N96 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропна |Етіотропне |Виношування наступної|Весь період до та | | | |рубрики Б. |рубрик В та І. |терапія: |лікування. |вагітності. |під час наступної | | | |2. Визначення |2. Гормони |- антибактеріальна| | |вагітності, | | | |етіологічних |фетоплацентарного |терапія; | | |пологів та | | | |факторів викидня |комплексу (за |- гормонотерапія; | | |післяпологового | | | |та їх усунення до |показаннями). |- корекція | | |періоду. | | | |вагітності. |3. Тести |істміко-цервікаль-| | | | | | | |функціональної |ної недостатності | | | | | | | |діагностики. |та інше. | | | | | | | |4. Медико-генетичне |2. Симптоматична | | | | | | | |консультування. |терапія. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Екстрагенітальна патологія та вагітність Цукровий діабет і вагітність | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Існуючий раніше |O24.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. I триместр: |1. I триместр: |1. Досягнення |1. Протягом | |цукровий діабет (ЦД), | |рубрики Б. |рубрики В. |заміна інсуліну на|госпіталізація в |нормоглікемії. |вагітності та | |інсулінозалежний. | |2. Диспансерний |2. Консультація |високоякісний |ендокринологічний |2. Відсутність |післяпологового | | | |нагляд |ендокринолога, |простий. |стаціонар для |ускладнень цукрового |періоду. | | | |ендокринолога. |окуліста, нефролога. |2. Корекція |корекції та |діабету. |2. Постійно в | | | |3. Контроль |3. Консиліум з метою |інсулінотерапії за|підбору |3. Відсутність |ендокринолога. | | | |інсулінотерапії - |індивідуального |даними |інсулінотерапії. |акушерських та | | | | |нормоглікемія |прогнозу. |глікемічного |2. Ускладнення |перинатальних | | | | |протягом 6 місяців|4. БПП та |профілю. |перебігу |ускладнень. | | | | |до вагітності. |доплерометрія |3. Профілактика |вагітності та | | | | | | |(з III триместру |ускладнень, |декомпенсація ЦД. | | | | | | |вагітності). |корекція дози та |3. Профілактична | | | | | | | |режиму |госпіталізація в | | | | | | | |інсулінотерапії; |22-24, 32-34 | | | | | | | |нормалізація |тижні вагітності. | | | | | | | |вуглеводного |4. Госпіталізація | | | | | | | |обміну. |у 36 тижнів для | | | | | | | |4. Відмова від |розродження. | | | | | | | |грудного | | | | | | | | |вигодовування при | | | | | | | | |тяжких формах ЦД. | | | | | | | | |5. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Існуючий раніше |O24.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Призначення |1. I триместр в |1. Досягнення |1. Протягом | |цукровий діабет, | |рубрики Б. |рубрики В. |інсулінотерапії з |ендокринологічне |нормоглікемії. |вагітності та | |інсулінонезалежний. | |2. Диспансерний |2. Консультація |перших тижнів |відділення для |2. Відсутність |післяпологового | | | |нагляд |ендокринолога, |вагітності з |підбору |ускладнень цукрового |періоду. | | | |ендокринологом. |окуліста, нефролога. |використанням |інсулінотерапії. |діабету. |2. Постійно в | | | | |3. Консиліум для |високоякісних |2. Профілактична |3. Відсутність |ендокринолога. | | | | |визначення |інсулінів. |госпіталізація в |ускладнень перебігу | | | | | |індивідуального |2. Корекція |22-24, 32-34 |вагітності, пологів, | | | | | |прогнозу. |інсулінотерапії в |тижнів вагітності.|післяпологового | | | | | |4. БПП та |динаміці. |3. Ускладнення |періоду та | | | | | |доплерометрія |3. Профілактика |перебігу |перинатальних | | | | | |(з III триместру |ускладнень |вагітності, |ускладнень. | | | | | |вагітності). |вагітності. |декомпенсація ЦД. | | | | | | | |4. В після- |4. Госпіталізація | | | | | | | |пологовому |у 36 тижнів для | | | | | | | |періоді - корекція|розродження. | | | | | | | |інсулінотерапії. | | | | | | | | |5. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Попередній цукровий |O24.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. I триместр - |1. Профілактичні |1. Досягнення |1. Протягом | |діабет, пов'язаний з | |рубрики Б. |рубрики В. |госпіталізація в |курси лікування в |нормоглікемії. |вагітності та | |недостатністю | |2. Контроль рівня |2. Консультація |ендокринологічний |22-24, 32-34 |2. Відсутність |післяпологового | |харчування. | |глюкози крові до |ендокринолога, |стаціонар для |тижнів, допологова|ускладнень цукрового |періоду. | |----------------------+-----|вагітності. |окуліста, нефролога. |обстеження та |госпіталізація, |діабету. |2. Скерування до | |Попередній цукровий |O24.3| |3. Консиліум для |визначення |госпіталізація в |3. Відсутність |ендокринолога. | |діабет неуточнений. | | |визначення прогнозу. |індивідуального |36 тижнів |акушерських та | | | | | |4. БПП та |плану |вагітності. |перинатальних | | | | | |доплерометрія |спостереження. |2. Ускладнення |ускладнень. | | | | | |(з III триместру |2. Повноцінне |перебігу | | | | | | |вагітності). |харчування. |вагітності, | | | | | | | |3. Вітаміно- |декомпенсація ЦД. | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Цукровий діабет, |O24.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. I триместр: - |1. I триместр - в |1. Досягнення |1. Протягом | |виникаючий в період | |рубрики Б. |рубрики В. |призначення |ендокринологічний |нормоглікемії. |вагітності та | |вагітності | |2. Планування |2. Консультація |інсулінотерапії |стаціонар. |2. Відсутність |післяпологового | |----------------------+-----|вагітності після |ендокринолога, |високоякісними |2. Профілактична |ускладнень перебігу |періоду. | |Цукровий діабет при |O24.9|профілактичних |окуліста, нефролога. |простими |госпіталізація в |цукрового діабету. |2. Скерування до | |вагітності | |оглядів. |3. БПП та |інсулінами для |22-24, 32-34 |3. Відсутність |ендокринолога. | |неуточнений. | | |доплерометрія в |досягнення |тижні вагітності. |акушерських та | | | | | |динаміці |нормоглікемії і |3. Ускладнення |перинатальних | | | | | |спостереження |корекції |або декомпенсація |ускладнень. | | | | | |(з III триместру). |метаболітних |ЦД. | | | | | | | |процесів |4. Планова | | | | | | | |(відсутність |госпіталізація в | | | | | | | |кетоацидозу); |35-36 тижнів | | | | | | | |- профілактика |вагітності. | | | | | | | |ускладнень. |5. Ускладнення | | | | | | | |2. Післяпологовий |перебігу | | | | | | | |період: |вагітності. | | | | | | | |- корекція | | | | | | | | |інсулінотерапії; | | | | | | | | |- нормалізація | | | | | | | | |вуглеводного | | | | | | | | |обміну. | | | | | | | | |3. Відмова від | | | | | | | | |грудного | | | | | | | | |вигодовування у | | | | | | | | |випадку | | | | | | | | |нестабільності | | | | | | | | |рівня глікемії. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інфекції нирок при вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Інфекції нирок при |O23.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Анти- |1. З метою |1. Нормалізація |1. Протягом | |вагітності. | |рубрики Б. |рубрики В. |бактеріальна |дообстеження та |аналізів сечі. |вагітності та | |----------------------+-----|2. Санація вогнищ |2. Бактеріологічне |та протизапальна |уточнення |2. Відсутність |післяпологового | |Інфекції сечового |O23.1|хронічної інфекції|дослідження сечі та |терапія з |діагнозу. |акушерських та |періоду. | |міхура при вагітності.| |до вагітності. |крові. |урахуванням |2. Загострення |перинатальних |2. Скерування до | |----------------------+-----| |3. Аналіз сечі |тератогенної дії |процесу. |ускладнень. |терапевта, | |Інфекції сечівника при|O23.2| |за Нечіпоренком |препаратів в |3. Ускладнення | |уролога, | |вагітності. | | |(за Адіс-Каковським) |умовах стаціонару.|перебігу | |нефролога. | |----------------------+-----| |та інші за |2. Спазмолітики. |вагітності. | | | |Інфекції інших |O23.3| |показаннями. |3. Антигістамінні |4. Для | | | |відділів сечових | | |4. Добовий діурез. |препарати. |розродження. | | | |шляхів при вагітності.| | |5. Проба Зимницького.|4. Полівітаміни. | | | | |----------------------+-----| |6. Біохімічні |5. Імунотерапія. | | | | |Неуточнена інфекція |O23.4| |показники крові: |6. Оперативне | | | | |сечових шляхів при | | |ниркові проби, |лікування в умовах| | | | |вагітності. | | |загальний білок, |спеціалізованого | | | | | | | |коагулограма та інші |стаціонару. | | | | | | | |за показаннями. | | | | | | | | |8. УЗД нирок. | | | | | | | | |9. Консультація | | | | | | | | |уролога, нефролога. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Звичайне невиношування (допомога при вагітності, герпес вагітних, вмк при вагітності, гіпотензивний синдром, ураження печінки) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Медична допомога | O26 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Патогенетичне |1. Для |Відсутність |1. Протягом | |матері в зв'язку з | |рубрики Б. |рубрики В. |та симптоматичне |дообстеження або |акушерських та |вагітності та | |іншими станами, | |2. Дієтотерапія. |2. Консультація |лікування. |уточнення |перинатальних |післяпологового | |переважно пов'язаними | |3. Вітаміно- |терапевта, |2. Дієтотерапія. |діагнозу. |ускладнень. |періоду. | |з вагітністю. | |терапія. |ендокринолога, |3. ЛФК. |2. Ускладнення | |2. Скерування до | |----------------------+-----| |дієтолога. |4. Санаторно- |перебігу | |терапевта. | |Надмірне збільшення |O26.0| | |курортне |вагітності. | | | |маси тіла під час | | | |лікування. | | | | |вагітності. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Медична допомога жінці|O26.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Індивідуальний |1. В критичні |Відсутність |Протягом | |зі звиклим | |рубрики Б. |рубрик В та І. |план ведення |терміни |акушерських та |вагітності та | |невиношуванням | |2. Встановлення |2. Консультування |вагітності. |переривання |перинатальних |післяпологового | |вагітності. | |етіологічного |подружньої пари у |2. Етіотропна |вагітності. |ускладнень. |періоду. | | | |фактора |генетика, |терапія. |2. Загроза | | | | | |невиношування та |ендокринолога. |3. Призначення |переривання | | | | | |корекція його до |3. Рівень |вітамінотерапії та|вагітності. | | | | | |вагітності. |гіпофізарних |фолієвої кислоти. |3. Інші | | | | | |3. Підготовка до |та статевих гормонів |4. Зберігаюча |ускладнення | | | | | |запланованої |у крові (за |терапія за |перебігу | | | | | |вагітності |показаннями). |показаннями |вагітності. | | | | | |протягом 6 місяців|4. Консультація |(спазмолітики, | | | | | | |(дієта, фолієва |ендокринолога, |інгібітори синтезу| | | | | | |кислота, |профільних |простагландинів, | | | | | | |вітамінотерапія). |спеціалістів (за |бета-адрено- | | | | | | |4. Медико- |показаннями). |міметики) | | | | | | |генетичне | |5. Заспокоююча | | | | | | |консультування на | |терапія. | | | | | | |етапі до поточної | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Збережений |O26.3|Відповідно до |1. Відповідно до | |Ускладнення |Відсутність |Протягом | |внутрішньоматковий | |рубрики Б. |рубрики В. | |перебігу |акушерських та |вагітності та | |контрацептив при | | |2. Бактеріологічне та| |вагітності. |перинатальних |післяпологового | |вагітності. | | |бактеріоскопічне | | |ускладнень. |періоду. | | | | |дослідження виділень | | | | | | | | |із піхви. | | | | | | | | |3. Динамічне | | | | | | | | |спостереження. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Герпес вагітних. |O26.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. При |1. Ускладнення |Відсутність |Протягом | | | |рубрики Б. |рубрик В та І. |перенесеному |перебігу |акушерських та |вагітності та | | | |2. Попередження, |2. Визначення титру |первинному епізоді|вагітності. |перинатальних |післяпологового | | | |своєчасна |специфічних IgM та |генітального |2. Загострення |ускладнень. |періоду. | | | |діагностика та |антигену ВПГ |герпесу та |генітального | | | | | |лікування вірусних|(ІФА, ПЛР). |лікуванні |герпесу. | | | | | |інфекцій до |3. Цитологічне |противірусними |3. Для | | | | | |вагітності. |дослідження |препаратами |розродження - | | | | | |3. Підвищення |мазків-відбитків. |у I триместрі - |з 38 тижня | | | | | |неспецифічного |4. Консультування у |рекомендувати |вагітності. | | | | | |імунітету до |венеролога (за |переривання | | | | | | |вагітності. |показаннями). |вагітності. | | | | | | | | |2. Місцеве | | | | | | | | |протигерпетичне | | | | | | | | |лікування при | | | | | | | | |наявності | | | | | | | | |висипань. | | | | | | | | |3. Відновлення | | | | | | | | |біоценозу піхви. | | | | | | | | |4. Профілактика | | | | | | | | |невиношування. | | | | | | | | |5. Профілактика | | | | | | | | |фетоплацентарної | | | | | | | | |недостатності. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гіпотензивний синдром |O26.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Раціональне |1. Ускладнення |Відсутність |1. Під час | |вагітних. | |рубрики Б. |рубрики В. |харчування. |вагітності. |акушерських та |вагітності та | | | |2. Загально- |2. Визначення БПП |2. Вітаміно- |2. Прогресування |перинатальних |післяпологового | | | |зміцнююча |(з 35-36 тижня). |терапія. |гіпотензивного |ускладнень. |періоду. | | | |та вітамінотерапія|3. УЗД |3. Профілактика |синдрому. | |2. Скерування до | | | |до вагітності. |з доплерометрією за |ускладнень |3. Для | |терапевта. | | | |3. Лікування |показаннями. |вагітності. |розродження | | | | | |екстрагенітальної |4. Консультація |4. Застосування |в 38-39 тижнів. | | | | | |патології до |профільних |адаптогенів. | | | | | | |вагітності. |спеціалістів. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження печінки під |O26.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Дієтотерапія. |1. Ускладнення |Відсутність |1. Під час | |час вагітності, | |рубрики Б. |рубрики В. |2. Вітаміно- |перебігу |акушерських та |вагітності та | |пологів та в | |2. Лікування |2. УЗД органів |терапія. |вагітності. |перинатальних |післяпологового | |післяпологовому | |екстрагенітальної |черевної порожнини. |3. Патогенетична |2. Прогресування |ускладнень. |періоду. | |періоді. | |патології до |3. Біохімічне |та симптоматична |екстрагенітальної | |2. Скерування до | | | |вагітності. |обстеження |терапія. |патології. | |терапевта, | | | | |(білірубін, |4. Гепато- |3. Для розродження| |гастроентеролога. | | | | |трансамінази, |протектори та |з 38 тижня | | | | | | |загальний білок, |мембрано- |вагітності. | | | | | | |білкові фракції, |стабілізатори. | | | | | | | |креатинін, |5. Інфузійна та | | | | | | | |коагулограма). |дезінтоксикаційна | | | | | | | |4. Обстеження на |терапія в умовах | | | | | | | |маркери гепатитів. |акушерського | | | | | | | |5. Консультація |стаціонару. | | | | | | | |інфекціоніста, | | | | | | | | |гастроентеролога. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Патологічні зміни під час вагітності (гематологічні, біохімічні, хромосомні, генетичні та інші) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гематологічні |O28.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Препарати |1. Ускладнення |1. Нормалізація |1. Протягом | |відхилення, виявлені | |рубрики Б. |рубрики В. |заліза, фолієвої |перебігу |діагностованих |вагітності та | |при допологовому | |2. Прийом |2. Аналіз |кислоти, |вагітності. |порушень. |післяпологового | |обстеженні матері. | |препаратів заліза |крові з визначенням |вітамінних |2. Загострення |2. Виношування |періоду. | |----------------------+-----|та фолієвої |числа ретикулоцитів, |препаратів. |екстрагенітального|вагітності. |2. Скерування до | |Біохімічні відхилення,|O28.1|кислоти, |тромбоцитів, терміну |2. Патогенетична |захворювання. |3. Відсутність |терапевта або | |виявлені при | |полівітамінів. |згортання крові. |та симптоматична |3. Для розродження|акушерських та |інших спеціалістів| |допологовому | |3. Лікування |3. Аналіз калу на |терапія. |з 38 тижня |перинатальних |за показаннями. | |обстеженні матері. | |екстрагенітальної |приховану кров. |3. Стаціонарне |вагітності. |ускладнень. | | |----------------------+-----|патології до і під|4. Біохімічні |лікування. | | | | |Цитологічні зміни, |O28.2|час вагітності. |показники крові | | | | | |виявлені при | | |(трансамінази, | | | | | |допологовому | | |загальний білок, | | | | | |обстеженні матері. | | |коагулограма, | | | | | | | | |білірубін, креатинін | | | | | | | | |або ін). | | | | | | | | |5. Фіброгастроскопія | | | | | | | | |(за показаннями). | | | | | | | | |6. УЗД органів | | | | | | | | |черевної порожнини. | | | | | | | | |7. Стернальна пункція| | | | | | | | |за показаннями, | | | | | | | | |консультація та | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |профільних | | | | | | | | |спеціалістів. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Патологічні зміни, |O28.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |В залежності від |1. Ускладнення |Відсутність |1. Протягом | |виявлені при | |рубрики Б. |рубрики В. |виявленої |перебігу |акушерських та |вагітності та | |ультразвуковому | |2. Преконцепційна |2. Медико-генетичне |патології: |вагітності. |перинатальних |післяпологового | |антенатальному | |профілактика |консультування. |переривання або |2. Для переривання|ускладнень. |періоду. | |обстеженні матері. | |вродженої |3. Обстеження |виношування |вагітності (за | |2. Скерування | | | |патології. |профільними |вагітності. |показаннями). | |в МПЦ. | | | | |спеціалістами. | |3. Для розродження| | | | | | | | |з 38 тижнів | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |4. Для переривання| | | | | | | | |вагітності. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Патологічні зміни, |O28.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Патогенетична, |1. Ускладнення |1. Народження |1. Протягом | |виявлені при | |рубрики Б. |рубрики В. |симптоматична |перебігу |здорової дитини. |вагітності та | |рентгенологічному | |2. Лікування |2. Додатково: |терапія. |вагітності. |2. Відсутність |післяпологового | |антенатальному | |вогнищ хронічних |проби на |2. Переривання |2. Для додаткового|акушерських |періоду. | |обстеженні матері. | |інфекцій. |виявлення МБТ, |вагітності (за |клініко-лаборатор-|ускладнень. |2. Скерування до | | | |3. Підвищення |бактеріологічне та |показаннями). |ного дослідження. | |терапевта або | | | |імунологічних |вірусологічне | |3. Для | |інших спеціалістів| | | |факторів захисту |обстеження. | |розродження. | |за показаннями. | | | |організму |3. Консультація | |4. Переривання | | | | | |(вітамінотерапія).|профільних | |вагітності. | | | | | |4. Преконцепційна |спеціалістів залежно | | | | | | | |профілактика |від виявлених | | | | | | | |вродженої |патологічних змін. | | | | | | | |патології. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хромосомні або |O28.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Патогенетична |1. Ускладнення |Відсутність |1. Протягом | |генетичні аномалії, | |рубрики Б. |рубрики В. |терапія. |перебігу |акушерських |вагітності та | |виявлені при | |2. Преконцепційна |2. Медико-генетичне |2. Переривання |вагітності. |ускладнень. |післяпологового | |антенатальному | |профілактика |консультування. |вагітності (за |2. Дообстеження. | |періоду. | |обстеженні матері. | |вродженої |3. Обстеження на |показаннями). |3. Переривання | |2. Скерування до | | | |патології. |TORCH-інфекції. | |вагітності. | |генетика. | | | |3. Профілактичні | | | | | | | | |медичні огляди. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші відхилення від |O28.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Патогенетична |1. Ускладнення |Відсутність |1. Протягом | |норми, виявлені при |O28.9|рубрики Б. |рубрики В. |та симптоматична |перебігу |акушерських та |вагітності та | |антенатальному | |2. Преконцепційна |2. Визначення |терапія в |вагітності. |перинатальних |післяпологового | |обстеженні матері та | |профілактика |біохімічних |залежності від |2. Дообстеження. |ускладнень. |періоду. | |неуточнені. | |вродженої |показників |виявленої |3. Терапія | |2. Скерування до | | | |патології. |(печінкові, ниркові |патології. |виявлених | |необхідних | | | | |проби, загальний |2. Призначення |відхилень в | |спеціалістів. | | | | |білок крові, |профільних |антенатальному | | | | | | |коагулограма). |фахівців. |періоді. | | | | | | |3. Бактеріологічне та|3. Переривання |4. Для розродження| | | | | | |вірусологічне |вагітності за |з 38 тижнів | | | | | | |обстеження. |показаннями. |вагітності. | | | | | | |4. Медико-генетичне | | | | | | | | |консультування та | | | | | | | | |обстеження (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | | | | |5. Консультація | | | | | | | | |профільними фахівцями| | | | | | | | |(за показаннями). | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Патологічні стани плода під час вагітності неправильні положення та передлежання плода | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Нестійке положення |O32.0|Відповідно до |Відповідно до |1. Коригуюча |1. Наявність |Відсутність |Протягом пологів | |плода, при якому мати | |рубрики Б. |рубрики В. |гімнастика за |поєднаної |перинатальних та |та післяпологового| |потребує надання | | | |відсутності |патології. |акушерських |періоду. | |медичної допомоги. | | | |поєднаної |2. В 36-37 тижнів |ускладнень. | | |----------------------+-----| | |патології. |вагітності - для | | | |Сідничне передлежання |O32.1| | |2. Лікування |розродження. | | | |плода, при якому мати | | | |в умовах | | | | |потребує надання | | | |стаціонару - за | | | | |медичної допомоги. | | | |наявності | | | | |----------------------+-----| | |поєднаної | | | | |Поперечне або косе |O32.2| | |патології. | | | | |передлежання плода, | | | | | | | | |при якому мати | | | | | | | | |потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Комбіноване |O32.6| | | | | | | |передлежання плода, | | | | | | | | |при якому мати | | | | | | | | |потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інші форми |O32.8| | | | | | | |неправильного | | | | | | | | |передлежання плода, | | | | | | | | |при яких мати потребує| | | | | | | | |надання медичної | | | | | | | | |допомоги. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Неправильне |O32.9| | | | | | | |передлежання плода, | | | | | | | | |при якому мати | | | | | | | | |потребує надання | | | | | | | | |медичної допомоги, | | | | | | | | |неуточнене. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Патологічні стани плода (гіпоксія або резус-конфлікт, СЗРП, крупний плід, інші імуноконфлікти) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Допомога матері при | O36 | | | | | | | |інших відомих або | | | | | | | | |передбачуваних | | | | | | | | |патологічних станах | | | | | | | | |плода. | | | | | | | | |Включено: | | | | | | | | |Стану, що є підставою | | | | | | | | |для спостереження, | | | | | | | | |госпіталізації чи | | | | | | | | |іншої акушерської | | | | | | | | |допомоги матері або | | | | | | | | |для переривання | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | | | |Виключено: | | | | | | | | |Пологи та | | | | | | | | |розродження, | | | | | | | | |ускладнені стресом | | | | | | | | |плода (дистресом) | | | | | | | | |(O68.-) синдром | | | | | | | | |плацентарної | | | | | | | | |трансфузії (O43.0). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Резус-ізоімунізація, |O36.0|1. Відповідно до |1.Відповідно до |1. Планова |1. Дообстеження |Відсутність |Протягом | |при якій мати потребує| |рубрики Б. |рубрики В. |неспецифічна |(амніоскопія, |акушерських та |вагітності та | |надання медичної | |2. Збереження |2. Загальний аналіз |десенсибілізуюча |амніоцентез та |перинатальних |післяпологового | |допомоги. Анти-Д (Rh-)| |першої вагітності |крові, ретикулоцити. |та вітаміно- |спектрофотометрія |ускладнень. |періоду. | |-антитіла | |у жінок з резус- |3. Визначення групи |терапія. |навколоплідних | | | |Rh-несумісність | |негативною |крові, Rh-належності |2. Введення |вод, кордоцентез | | | |(з водянкою плода). | |групою крові та |крові та генотипу |анти-Д |із дослідженням | | | | | |народження |батька. |імуноглобуліну в |фетальної крові на| | | | | |здорової дитини. |4. Титр Rh-AT |терміні 28 тижнів |Rh-належність та | | | | | |3. Переливання |з визначенням |вагітності. |ступінь ГХ). | | | | | |крові з |їх класу в динаміці. |3. Проведення |2. Ускладнення | | | | | |урахуванням |5. Подальше |інфузійної |перебігу. | | | | | |Rh-належності. |обстеження та |терапії, |3. Погіршення | | | | | |4. Проведення |лікування в |використання |перебігу | | | | | |десенсибілізуючої |акушерському |еферентних методів|резус-ізоімунізаці| | | | | |та вітамінотерапії|стаціонарі. |лікування в умовах|ї (коливання титру| | | | | |під час | |акушерського |антитіл, УЗ-ознаки| | | | | |вагітності, після | |стаціонару. |ураження плаценти | | | | | |пологів, абортів, | | |та плода). | | | | | |позаматкової | | |4. Термінове | | | | | |вагітності. | | |розродження при | | | | | |5. Специфічна | | |набряковій формі | | | | | |імунопрофілактика | | |ГХ. | | | | | |анти-Д | | |5. В терміні | | | | | |імуноглобуліном | | |37 тижнів для | | | | | |резус-негативним | | |розродження. | | | | | |жінкам під час | | | | | | | | |вагітності, після | | | | | | | | |пологів, абортів, | | | | | | | | |позаматкової | | | | | | | | |вагітності. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші форми |O36.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Планова |1. Дообстеження. |Відсутність |Протягом | |ізоімунізації, при | |рубрики Б. |рубрики В. |неспецифічна |2. ABO-ізоіму- |акушерських та |вагітності та | |яких мати потребує | |2. Проведення |2. Загальний аналіз |десенсибілізуюча |нізація |перинатальних |післяпологового | |надання медичної | |десенсибілізуючої |крові, ретикулоцити. |та вітаміно- |(високий або |ускладнень. |періоду. | |допомоги. | |та вітамінотерапії|3. Визначення групи |терапія. |наростання титру | | | |ABO-ізоімунізація. | |під час |крові, Rh-належності |2. Імунокорекція. |антитіл). | | | |Ізоімунізація БДВ | |вагітності. |крові та генотипу |3. Проведення |3. Термінове | | | |(з водянкою плода). | | |батька. |інфузійної |розродження при | | | | | | |4. Визначення |терапії, |набряковій формі | | | | | | |групових |використання |ГХ. | | | | | | |імунних антитіл. |еферентних методів|4. В терміні | | | | | | |5. Подальше |лікування в умовах|37 тижнів для | | | | | | |обстеження |акушерського |розродження. | | | | | | |та лікування в |стаціонару. | | | | | | | |акушерському | | | | | | | | |стаціонарі. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Водянка плода, при |O36.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікування в |1. Дообстеження. |Відсутність |Протягом | |якій мати потребує | |рубрики Б. |рубрики В. |умовах |2. Термінове |акушерських та |вагітності та | |надання медичної | |2. Санація вогнищ |2. Негайне |акушерського |розродження при |перинатальних |післяпологового | |допомоги. Водянка | |інфекції, |скерування в |стаціонару. |набряковій формі |ускладнень. |періоду. | |плода: | |лікування |акушерський стаціонар|2. Медико- |ГХ. | | | |- БДВ, не пов'язана з | |хронічних |для дообстеження та |генетичне | | | | |ізоімунізацією. | |захворювань. |розродження. |обстеження. | | | | | | |3. Медико- | | | | | | | | |генетичне | | | | | | | | |консультування. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ознаки |O36.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне |1. Дообстеження та|Відсутність |Протягом | |внутрішньоутробної | |рубрики Б. |рубрики В. |лікування |уточнення |акушерських та |вагітності та | |гіпоксії плода, при | |2. Санація вогнищ |2. Тест рухів плода |екстрагенітальної |діагнозу. |перинатальних |післяпологового | |яких мати потребує | |інфекції, |(ТРП). |патології. |2. Гостра, |ускладнень. |періоду. | |надання медичної | |лікування |3. Біофізичний |2. При |підгостра | | | |допомоги. | |хронічних |профіль плода, |компенсованій |стадії або | | | | | |захворювань. |починаючи з 32 тижнів|формі хронічної |прогресування | | | | | |3. Своєчасна |вагітності. |гіпоксії плода - |хронічної гіпоксії| | | | | |діагностика та |4. КТГ плода |лікування в умовах|плода. | | | | | |лікування ФПН. |з проведенням |денного стаціонару|3. Відсутність | | | | | |4. Проведення |функціональних проб |(щоденний запис |ефекту | | | | | |планових |та тестів. |КТГ, проведення |від терапії | | | | | |профілактичних |5. Доплерівська |ТРП): |хронічної | | | | | |заходів у групах |флоуметрія в судинах |- вітамінотерапія |гіпоксії. | | | | | |високого |системи |- вазоактивні | | | | | | |перинатального |"мати-плацента-плід".|- препарати | | | | | | |ризику. |6. Визначення |- дезагреганти | | | | | | |5. Збалансоване |специфічних білків |- токолітики | | | | | | |харчування. |вагітності (ХГЛ, ПЛ, |- оксигенотерапія.| | | | | | |6. Оздоровчий |АФП) за показаннями. |3. Стаціонарне | | | | | | |режим вагітної. |7. При екстра- |лікування. | | | | | | | |генітальній | | | | | | | | |патології - додаткові| | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |профільних | | | | | | | | |спеціалістів. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Внутрішньоутробна |O36.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |Внутрішньоутробна |Відсутність |Протягом | |загибель плода, при | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності. |загибель плода. |акушерських |вагітності та | |якій мати потребує | |2. Санація вогнищ |2. КТГ плода. |2. Реабілітаційні | |ускладнень. |післяпологового | |надання медичної | |інфекції, |3. УЗД плода. |заходи після | | |періоду. | |допомоги. | |лікування |4. При встановленні |розродження: | | | | |Виключено: | |хронічних |діагнозу подальше |- медикогенетичне | | | | |Викидень, який не | |захворювань. |обстеження та |консультування | | | | |відбувся (O02.1). | |3. Своєчасна |лікування в умовах |подружжя; | | | | | | |діагностика та |стаціонару. |- обстеження на | | | | | | |терапія ускладнень| |TORCH-інфекції; | | | | | | |перебігу | |- санація вогнищ | | | | | | |вагітності. | |хронічної | | | | | | | | |інфекції; | | | | | | | | |- лікування | | | | | | | | |гінекологічної та | | | | | | | | |екстрагенітальної | | | | | | | | |патології; | | | | | | | | |- санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Недостатній ріст |O36.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне |1. Дообстеження та|Відсутність |Протягом | |плода, при якому мати | |рубрики Б. |рубрики В. |лікування. |уточнення ступеня |акушерських та |вагітності та | |потребує надання | |2. Санація вогнищ |2. Оцінка показників |2. При |тяжкості ФПН, |перинатальних |післяпологового | |медичної допомоги. | |інфекції, |висоти стояння дна |компенсованій |СЗРП. |ускладнень. |періоду. | |Медична допомога | |лікування |матки та окружності |формі хронічної |2. Гостра | | | |матері при | |хронічних |живота. |ФПН плода, СЗРП |та прогресуюча | | | |встановленій чи | |захворювань. |3. УЗД плода, |I ступ. тяжкості -|гіпоксія плода на | | | |передбачуваній: | |3. Своєчасна |фотометрія. |лікування в умовах|тлі ФПН. | | | | -"маловагомості для | |діагностика та |4. Біофізичний |денного стаціонару|3. СЗРП | | | |терміну" | |лікування ФПН. |профіль плода з |(щоденний |II-III ступенів | | | |- плацентарній | |4. Проведення |32 тижнів вагітності.|запис КТГ, |тяжкості. | | | |недостатності | |планових |5. КТГ плода |проведення ТРП): |4. Відсутність | | | |- "малорослості для | |профілактичних |з проведенням |вітамінотерапія; |ефекту | | | |терміну". | |заходів у групах |функціональних проб |- вазоактивні |від терапії | | | | | |високого |та тестів. |препарати; |хронічної ФПН. | | | | | |перинатального |6. Доплерометрія |- дезагреганти; | | | | | | |ризику. |судин системи |- препарати, що | | | | | | | |"мати-плацента-плід".|покращують | | | | | | | |7. Медико-генетичне |метаболічні | | | | | | | |консультування. |процеси; | | | | | | | |8. Визначення |- токолітики; | | | | | | | |специфічних білків |- оксигенотерапія.| | | | | | | |вагітності |3. Стаціонарне | | | | | | | |(АФТ, ХГЛ, ПЛ). |лікування. | | | | | | | |9. При екстра- | | | | | | | | |генітальній | | | | | | | | |патології - додаткові| | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |профільними | | | | | | | | |спеціалістами. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Надлишковий ріст |O36.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Дієта з |1. Допологова |Відсутність |Протягом | |плода, при якому мати | |рубрики Б. |рубрики В. |обмеженням |госпіталізація в |акушерських та |вагітності та | |потребує надання | |2. Медико- |2. Тест |вуглеводів та |37-38 тижнів |перинатальних |післяпологового | |медичної допомоги. | |генетичне |гестаційного |тваринних |вагітності для |ускладнень. |періоду. | |Медична допомога | |консультування до |цукрового діабету, |жирів. |дообстеження та | | | |матері при | |вагітності. |цукор крові в |2. Розвантажуваль-|прогнозування | | | |встановленому чи | |3. Збалансоване |динаміці |ні дні. |методу | | | |передбачуваному | |харчування. |спостереження. | |розродження. | | | |"великому для терміну"| |4. Виявлення груп |3. Оцінка показників | |2. Ускладнення | | | |плоду. | |ризику вагітних. |висоти стояння дна | |перебігу | | | | | |5. Своєчасна |матки та окружності | |вагітності. | | | | | |діагностика та |живота. | | | | | | | |лікування |4. УЗД плода, | | | | | | | |ендокринної |фотометрія. | | | | | | | |патології. |5. КТГ плода з | | | | | | | | |проведенням | | | | | | | | |функціональних проб | | | | | | | | |та тестів. | | | | | | | | |6. При | | | | | | | | |екстрагенітальній | | | | | | | | |патології - додаткові| | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |профільними | | | | | | | | |спеціалістами. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Життєздатний плід при |O36.7|Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в умовах|1. Дообстеження |1. Відсутність |Протягом | |черевній вагітності, | |рубрики А. |рубрики В. |стаціонару. |для уточнення |материнської |вагітності та | |при якому мати | | |2. Негайне скерування| |діагнозу. |летальності. |післяпологового | |потребує медичної | | |в акушерський | |2. Встановлений |2. Народження живої |періоду. | |допомоги. | | |стаціонар. | |діагноз черевної |дитини. | | | | | | | |вагітності. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені |O36.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Корекція |1. Дообстеження та|1. Відсутність |Протягом | |відхилення у стані | |рубрики Б. |рубрики В. |діагностованих |уточнення |акушерських та |вагітності та | |плода, при яких мати | |2. Санація вогнищ |2. Гемостазіограма. |порушень. |діагнозу. |перинатальних втрат. |післяпологового | |потребує надання | |інфекції, |3. Обстеження на |2. При виявленні |2. Для |2. Відсутність |періоду. | |медичної допомоги. | |лікування |TORCH-інфекції. |вад розвитку, що |розродження. |післяпологових та | | |----------------------+-----|хронічних |4. Визначення |несумісні з |3. ВВР плода - для|післяабортних | | |Відхилення у стані |O36.9|екстрагенітальних |специфічних білків |життям, - |переривання |ускладнень. | | |плода, при якому мати | |захворювань до і |вагітності, гормонів |переривання |вагітності. | | | |потребує медичної | |під час |(за показаннями). |вагітності. | | | | |допомоги, неуточнене. | |вагітності. |5. Медико-генетичне | | | | | | | |3. Проведення |консультування. | | | | | | | |планових |6. БПП з 32 тижнів | | | | | | | |профілактичних |вагітності. | | | | | | | |заходів у групах |7. КТГ з | | | | | | | |високого |функціональними | | | | | | | |перинатального |тестами та пробами. | | | | | | | |ризику. |8. Доплерівська | | | | | | | |4. Медико-генетич-|флоуметрія в судинах | | | | | | | |не консультування |системи | | | | | | | |до вагітності |"мати-плацента-плід".| | | | | | | |високого | | | | | | | | |перинатального | | | | | | | | |ризику. | | | | | | | | |5. Преконцепційна | | | | | | | | |профілактика | | | | | | | | |антенатальних | | | | | | | | |ускладнень. | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Допомога матері при відомій або передбачуваній аномалії та ушкодженні плода | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вади розвитку ЦНС у |O35.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Для |Відсутність |1. При наявності | |плода. Мати потребує | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності за |дообстеження та |акушерських |спадкового | |надання медичної | |2. Преконцепційна |2. УЗД-діагностика |медичними |підтвердження |ускладнень. |захворювання | |допомоги. Медична | |підготовка |з 9-10 тижнів |показаннями (за |діагнозу. | |родина з обліку не| |допомога матері при: | |подружньої пари. |вагітності. |згодою). |2. ВВР плода - для| |знімається. | |- аненцефалії | |3. Медико- |3. Неінвазивні |2. Переведення |переривання | |2. Спостереження у| |- spina bifida. | |генетичне |методи діагностики: |новонародженого з |вагітності. | |генетика. | | | |консультування. |- АФП, ХГЧ, естріол |ВВР (spina bifida)|3. Для розродження| |3. Контрацепція | | | | |з 14 по 22 тиж.; |в спеціальні |(у разі відмови | |протягом 1 року. | | | | |- Амніоцентез: |центри для |жінки від | | | | | | |16-22 тиж. |хірургічної |переривання | | | | | | |4. Соматогенетичне |корекції в перші |вагітності). | | | | | | |обстеження з |часи | | | | | | | |синдромологічним |новонародженості | | | | | | | |аналізом. |(у разі народження| | | | | | | | |дитини). | | | | | | | | |3. Реабілітаційні | | | | | | | | |заходи: | | | | | | | | |- медико-генетичне| | | | | | | | |обстеження | | | | | | | | |подружньої пари з | | | | | | | | |метою прогнозу | | | | | | | | |нащадків; | | | | | | | | |- контрацепція | | | | | | | | |протягом 1 року. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хромосомні аномалії |O35.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |Відсутність |1. Спостереження у| |плода. | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності за |плоду для |акушерських |генетика. | | | |2. Преконцепційна |2. УЗД діагностика |медичними |переривання |ускладнень. |2. Контрацепція | | | |підготовка |з 9-10 тижнів |показаннями (за |вагітності. | |протягом року. | | | |подружньої пари. |вагітності. |згодою). |2. Дообстеження. | | | | | |3. Медико- |3. Неінвазивні |2. Переведення |3. Ускладнення | | | | | |генетичне |методи діагностики: |новонародженого з |перебігу | | | | | |обстеження. |АФП, ХГЛ, естріол з |ВВР в |вагітності. | | | | | | |14 по 22 тижнів. |спеціалізовані | | | | | | | |4. Медико-генетичне |центри для | | | | | | | |консультування. |хірургічної | | | | | | | | |корекції в перші | | | | | | | | |години | | | | | | | | |новонародженості | | | | | | | | |(у разі народження| | | | | | | | |дитини). | | | | | | | | |3. Реабілітаційні | | | | | | | | |заходи: | | | | | | | | |- медико-генетичне| | | | | | | | |обстеження | | | | | | | | |подружньої пари з | | | | | | | | |метою прогнозу | | | | | | | | |нащадків; | | | | | | | | |- контрацепція | | | | | | | | |протягом 1 року. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спадкові хвороби у |O35.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |Відсутність |1. Спостереження у| |плода. | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності за |плоду для |акушерських |генетика. | | | |2. Преконцепційна |2. УЗД-діагностика |медичними |переривання |ускладнень. |2. Контрацепція | | | |підготовка |з 9-10 тижнів |показаннями (за |вагітності. | |протягом року. | | | |подружньої пари. |вагітності. |згодою). |2. Дообстеження. | | | | | |3. Обстеження в |3. Неінвазивні |2. Обстеження |3. Ускладнення | | | | | |медико-генетичному|методи діагностики: |подружньої пари з |перебігу | | | | | |кабінеті до |- АФП, ХГЛ, естріол |метою прогнозу |вагітності. | | | | | |вагітності. |з 14 по 22 тиж. |нащадків. |4. Для розродження| | | | | | |4. Медико-генетичне |3. Контрацепція |(у разі відмови | | | | | | |консультування. |протягом 1 року. |жінки від | | | | | | | |4. Переведення |переривання | | | | | | | |новонародженого з |вагітності). | | | | | | | |ВВР в | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | |центри для | | | | | | | | |хірургічної | | | | | | | | |корекції в перші | | | | | | | | |години народження | | | | | | | | |(у разі народження| | | | | | | | |дитини). | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження плода |O35.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. ВВР несумісних |1. Відсутність |1. Протягом | |внаслідок вірусної | |рубрики Б. |рубрик В та І. |вагітності при |з життям плода для|акушерських |вагітності та | |хвороби матері: | |2. Преконцепційна |2. Медико-генетичне |захворюванні |переривання |ускладнень. |післяпологового | |- цітомегаловірусної, | |підготовка |консультування. |матері до |вагітності. | |періоду. | |- червоної висипки | |подружньої пари. | |12 тижнів (за |2. Дообстеження | |2. Скерування до | |(краснухи). | |3. Діагностика та | |згодою). |(амніоцентез та | |інфекціоніста. | | | |санація вогнищ | |2. Противірусна |спектрофотометрія | | | | | |хронічної інфекції| |терапія за |навколоплідних | | | | | |до вагітності. | |показаннями з 36 |вод, біопсія | | | | | |4. Вакцинація | |тижнів вагітності.|хоріону). | | | | | |серонегативних до | | |3. Ускладнення | | | | | |краснухи дівчат та| | |перебігу | | | | | |жінок дітородного | | |вагітності. | | | | | |віку. | | |4. Для | | | | | | | | |розродження. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження плода |O35.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |Відсутність |1. Протягом | |внаслідок дій | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності у разі |плоду. |акушерських |вагітності та | |алкоголю. | |2. Консультація |2. Медико-генетичне |виявлення ВВР |2. Дообстеження. |ускладнень. |післяпологового | | | |психолога. |консультування. |плоду в умовах |3. Ускладнення | |періоду. | | | | |3. Консультація |стаціонару. |перебігу | |2. Нагляд у | | | | |нарколога. |2. Лікування |вагітності. | |нарколога. | | | | | |матері та дитини в| | | | | | | | |спеціалізованому | | | | | | | | |закладі. | | | | | | | | |3. Соціально- | | | | | | | | |медичні | | | | | | | | |реабілітаційні | | | | | | | | |заходи. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження плода |O35.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |Відсутність |1. Протягом | |внаслідок вживання | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності у разі |плода. |акушерських |вагітності та | |лікарських засобів | |2. Консультація |2. Медико-генетичне |виявлення ВВР |2. Дообстеження. |ускладнень. |післяпологового | |(наркоманія у матері).| |психолога. |консультування. |плоду в умовах |3. Ускладнення | |періоду. | | | | |3. Консультація |стаціонару. |перебігу | |2. Нагляд у | | | | |нарколога. |2. Лікування |вагітності. | |нарколога. | | | | | |матері та дитини в| | | | | | | | |спеціалізованому | | | | | | | | |закладі. | | | | | | | | |3. Соціально- | | | | | | | | |медичні | | | | | | | | |реабілітаційні | | | | | | | | |заходи. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження плода |O35.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |1. Відсутність |Протягом | |внаслідок дій | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності у разі |плода. |перинатальних втрат. |вагітності та | |радіації. | |2. Медико- |2. Медико-генетичне |виявлення ВВР |2. Дообстеження. |2. Відсутність |післяпологового | | | |генетичне |консультування. |плода. |3. Ускладнення |акушерських |періоду. | | | |консультування до |3. Неінвазивні методи|2. Лікування |перебігу |ускладнень. | | | | |вагітності. |діагностики: |фетоплацентарної |вагітності. | | | | | | |АФТ, ХГЛ, естріол. |недостатності. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ураження плода |O35.7|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Переривання |1. Симптоми |Відсутність |Протягом | |(передбачуване), | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності у разі |самовільного |акушерських |вагітності та | |спричинене іншими | |2. Дотримання |2. Медико-генетичне |ускладнень, що |аборту. |ускладнень. |післяабортного | |медичними процедурами | |правил |консультування. |виникли при |2. Ураження плода,| |періоду. | |внаслідок: | |техніки виконання |3. Біохімічні |проведенні |що виникло при | | | |- амніоцентезу, | |інвазивних методів|дослідження крові |інвазивних методів|проведенні | | | |- біопсії, | |діагностики. |вагітної: АФП, ХГЧ, |діагностики |інвазивних методів| | | |- внутрішньоматкового | |3. Медико- |естріол. |(кровотеча, |діагностики. | | | |контрацептиву, | |генетичне |4. У разі |загибель плода), в| | | | |- внутрішньоматкової | |консультування. |ускладнень - |умовах стаціонару.| | | | |хірургічної | |4. Дотримання |дообстеження в | | | | | |операції, | |правил |стаціонарі. | | | | | |- гематолітичного | |застосування ВМС. | | | | | | |дослідження. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Аномалії та ураження |O35.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Наявність ВВР |1. Відсутність |1. Протягом | |плода у зв'язку з | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності (за |плоду. |перинатальних втрат. |вагітності та | |перенесеними | |2. Санація вогнищ |2. Медико-генетичне |згодою). |2. Дообстеження. |2. Відсутність |післяпологового | |матір'ю: | |хронічної інфекції|консультування. |2. Консультування,|3. Ускладнення |акушерських |періоду. | |- лістеріозом, | |до вагітності. |3. Проведення |лікування |перебігу |ускладнень. |2. Нагляд за | |- токсоплазмозом. | |3. Медико- |неінвазивних методів |інфекціоністом. |вагітності. | |новонародженою | | | |генетичне |обстеження - АФП, ХГ,| | | |дитиною протягом | | | |обстеження |естріол. | | | |року. | | | |подружжя до |4. Обстеження на | | | |3. Нагляд у | | | |вагітності. |TORCH-інфекцію. | | | |інфекціоніста. | | | |4. Преконцепційна |5. Консультація | | | | | | | |підготовка |інфекціоніста, | | | | | | | |подружжя. |епідеміолога. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Аномалії і ураження |O35.9|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Переривання |1. Виявлення ВВР |Відсутність |1. Скерування для | |плода, неуточнені. | |рубрики Б. |рубрики В. |вагітності при |плоду для |акушерських |обстеження родини | | | |2. Преконцепційна |2. Медико-генетичне |виявлені ВВР (за |переривання |ускладнень. |в медико- | | | |підготовка до |консультування. |згодою) в умовах |вагітності. | |генетичному | | | |вагітності. |3. Проведення |стаціонару. |2. Дообстеження. | |центрі. | | | |3. Соматогенетичне|неінвазивних методів |2. Направлення в |3. Ускладнення | |2. Нагляд | | | |обстеження |обстеження - АФП, ХГ,|реабілітаційні |перебігу | |профільними | | | |батьків. |естріол. |центри. |вагітності. | |спеціалістами. | | | | |4. Консультування |2. Призначення | | | | | | | |профільними |профільних | | | | | | | |спеціалістами. |спеціалістів. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хромосомні аномалії під час вагітності | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Допологове обстеження |Z36.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Своєчасне |1. Для вирішення |1. Відсутність |Протягом | |з метою виявлення | |рубрики А. |рубрики Г. |переривання |питання щодо |акушерських |вагітності та | |хромосомних аномалій. | |2. Преконцепційна |2. Біохімічне |вагітності при |виношування чи |ускладнень. |післяпологового | |----------------------+-----|профілактика |обстеження |виявленні |переривання | |періоду. | |Допологове обстеження |Z36.1|хромосомних |(рівень трансаміназ, |аномалій. |вагітності. | | | |з метою виявлення | |аномалій. |білкові фракції |2. Виношування |2. Ускладнення | | | |підвищеного рівня | |3. Медико- |крові). |вагітності при |перебігу | | | |альфа-фетопротеїну. | |генетичне |3. Медико-генетичне |відсутності |вагітності. | | | |----------------------+-----|консультування |консультування. |аномалій. |3. Для | | | |Інші види допологового|Z36.2|подружжя до та під|4. Визначення рівня | |розродження. | | | |обстеження, що |Z36.3|час вагітності. |альфа-фетопротеїну, | | | | | |грунтуються на |Z36.4| |ХГЛ. | | | | | |амніоцентезі. |Z36.5| |5. Обстеження | | | | | | |Z36.8| |на TORCH-інфекції. | | | | | | |Z36.9| |6. Консультація | | | | | | | | |ендокринолога. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Гінекологія I. Запальні процеси жіночих статевих органів та ЗПСШ сальпінгіт та оофорит | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гострий сальпінгіт та |N70.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Клінічні прояви|1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |оофорит. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |гострого |клінічних проявів. |двічі на рік). | | | | |2. УЗД органів малого|2. Обстеження та |запального процесу|2. Позитивна |2. Відсутність | | | | |таза. |лікування |органів малого |динаміка даних |епізодів | | | | |3. Загальний |статевого |таза. |гінекологічного, |захворювання | | | | |аналіз крові. |партнера. | |лабораторного та |протягом останніх | | | | |4. Загальний аналіз | | |УЗ-досліджень. |6 місяців. | | | | |сечі. | | | |3. Поінформоване | | | | |5. Бактеріоскопічне | | | |нез'явлення на | | | | |та бактеріологічне | | | |диспансерний огляд| | | | |дослідження мазків з | | | |протягом 1 року. | | | | |піхви, цервікального | | | | | | | | |каналу, уретри. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------||Хронічний сальпінгіт |N70.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча |1. Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |та оофорит. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |терапія. |запального |клінічних проявів. |два рази на рік). | |Гідросальпінкс. | |2. Профілактика |2. УЗД органів |2. Адаптогени та |процесу. |2. Позитивна |2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |мембраностабілізат|2. Синдром |динаміка даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Загальний аналіз |ори. |хронічного |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |крові. |3. Фізіотерапія. |тазового болю. |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні |4. Загальний |4. Відновлення |3. Відсутність |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні |аналіз сечі. |біоценозу піхви та|ефекту від | |місяців. | | | |огляди. |5. Бактеріоскопічне |кишківника. |амбулаторного | |3. Поінформоване | | | | |та бактеріологічне |5. Санаторно- |лікування. | |нез'явлення на | | | | |дослідження мазків з |курортне | | |диспансерний огляд| | | | |піхви, цервікального |лікування. | | |протягом 1 року. | | | | |каналу, уретри. |6. Посиндромна | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |7. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Сальпінгіт та оофорит,|N70.9|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча |Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |неуточнені. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |терапія. |запального |клінічних проявів. |два рази на рік). | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |2. Адаптогени та |процесу. |2. Позитивна |2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |мембраностабілізат| |динаміка даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Загальний |ори. | |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |аналіз крові. |3. Фізіотерапія. | |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні |4. Загальний |4. Відновлення | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні |аналіз сечі. |біоценозу піхви та| | |місяців. | | | |огляди. |5. Бактеріоскопічне |кишківника. | | |3. Поінформоване | | | | |та бактеріологічне |5. Санаторно- | | |нез'явлення на | | | | |дослідження мазків |курортне | | |диспансерний огляд| | | | |з піхви, |лікування. | | |протягом 1 року. | | | | |цервікального |6. Посиндромна | | | | | | | |каналу, уретри. |терапія. | | | | | | | | |7. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гостре запальне |N71.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Клінічні та |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |захворювання матки: | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |діагностичні |клінічних проявів. |двічі на рік). | |- ендоміометрит | |2. Профілактика |2. УЗД органів |2. Обстеження та |прояви |2. Позитивна |2. Відсутність | |- метрит | |післяпологових та |малого таза. |лікування |захворювань: |динаміка даних |епізодів | |- міометрит | |післяабортних |3. Загальний |статевого |- больовий |гінекологічного, |захворювання | |- піометра | |ускладнень. |аналіз крові. |партнера. |синдром; |лабораторного та |протягом шести | |- абсцес матки. | |3. Дотримання |4. Загальний | |- підвищення |УЗ-досліджень. |місяців. | | | |правил |аналіз сечі. | |температури тіла; |3. Відсутність |3. Поінформоване | | | |застосування |5. Бактеріоскопічне | |- порушення |порушень |нез'явлення на | | | |внутрішньоматкових|та бактеріологічне | |менструального |репродуктивної |диспансерний огляд| | | |контрацептивів. |дослідження мазків | |циклу. |функції. |протягом 1 року. | | | | |з піхви, | | | | | | | | |цервікального | | | | | | | | |каналу, уретри. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хронічне запальне |N71.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |захворювання матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |мембраностабілізую|запального |клінічних проявів. |двічі на рік). | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |ча терапія. |процесу. |2. Позитивна |2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |2. Антибактеріаль-| |динаміка даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Загальний |на терапія (в | |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |аналіз сечі. |менструальні дні) | |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Дотримання |4. Бактеріоскопічне |в поєднанні з | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |правил |та бактеріологічне |протикандидозними | |3. Відсутність |місяців. | | | |застосування |дослідження мазків з |засобами. | |порушень |3. Поінформоване | | | |внутрішньоматкових|піхви, цервікального |3. Фізіотерапія. | |репродуктивної |нез'явлення на | | | |контрацептивів. |каналу, уретри. |4. Відновлення | |функції. |диспансерний огляд| | | | | |біоценозу піхви та| | |протягом 1 року. | | | | | |кишківника. | | | | | | | | |5. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | | | | | |6. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальне захворювання |N71.9|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Клінічні прояви |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |матки, неуточнене. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |мембраностабілізую|гострого або |клінічних проявів. |двічі на рік). | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів малого|ча терапія. |загострення |2. Позитивна |2. Відсутність | | | |післяпологових та |таза. |2. Антибактеріаль-|процесу. |динаміка даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Загальний |на терапія (в | |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |аналіз сечі. |менструальні дні) | |лабораторного та |процесу протягом | | | | |4. Бактеріоскопічне |в поєднанні з | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | | |та бактеріологічне |протикандидозними | |3. Відсутність |місяців. | | | | |дослідження мазків з |засобами. | |порушень |3. Поінформоване | | | | |піхви, цервікального |3. Фізіотерапія. | |репродуктивної |нез'явлення на | | | | |каналу, уретри. |4. Відновлення | |функції. |диспансерний огляд| | | | | |біоценозу піхви та| | |протягом 1 року. | | | | | |кишківника. | | | | | | | | |5. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | | | | | |6. Синдромальна | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |7. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запальна хвороба шийки матки | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Запальна хвороба шийки| N72 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Анти- |Поширення |1. Нормалізація |1. Шість місяців | |матки | |рубрики А. |рубрик Г та І. |бактеріальна |запального процесу|кольпоскопової |(огляд двічі). | |- цервіцит | |2. Профілактика |2. Бактеріоскопічне |системна та |на органи малого |картини. |2. Нормальна | |- ендоцервіцит | |післяпологових та |та бактеріологічне |місцева терапія. |таза. |2. Нормалізація |кольпоскопова | |- екзоцервіцит | |післяабортних |дослідження мазків з |2. Протигерпетична| |біоценозу піхви. |картина. | |(з наявністю ерозії | |ускладнень. |піхви, цервікального |системна та | | |3. Від'ємні дані | |чи ектропіону або без | |3. Профілактичні |каналу, уретри. |місцева терапія | | |мікробіологічних | |них). | |гінекологічні | |при наявності | | |досліджень. | | | |огляди. | |герпетичних | | |4. Поінформоване | | | | | |висипань. | | |нез'явлення на | | | | | |3. Відновлення | | |диспансерний огляд| | | | | |біоценозу піхви та| | |протягом 6 | | | | | |кишківника. | | |місяців. | | | | | |4. Кріотерапія, | | | | | | | | |лазеротерапія, | | | | | | | | |діатермокоагуляція| | | | | | | | |ерозії шийки матки| | | | | | | | |за показаннями. | | | | | | | | |5. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інші запальні хвороби органів малого таза у жінок | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гострий параметрит і |N73.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Клінічні та |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |тазовий целюліт. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |діагностичні |клінічних проявів. |два рази на рік). | |Абсцес: | |2. Профілактика |2. УЗД органів малого|2. Обстеження та |прояви процесу. |2. Позитивна |2. Відсутність | |- широкої зв'язки | |післяпологових та |таза. |лікування | |динаміка даних |епізодів | |- параметрія | |післяабортних |3. Бактеріоскопічне |статевого | |гінекологічного, |загострення | |(уточнені як гострі). | |ускладнень. |та бактеріологічне |партнера. | |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні |дослідження мазків з | | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні |піхви, цервікального | | | |місяців. | | | |огляди. |каналу, уретри. | | | |3. Поінформоване | | | | |4. Консультація | | | |нез'явлення на | | | | |проктолога | | | |диспансерний огляд| | | | |(за показаннями). | | | |протягом 1 року. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хронічний параметрит і|N73.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|1. Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |тазовий целюліт. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |вітаміно-, |запального |клінічних проявів. |два рази на | |(Будь-який із | |2. Профілактика |2. УЗД органів малого|мембраностабілізую|процесу. |2. Позитивна динаміка|рік). | |станів у підрубриці | |післяпологових та |таза. |ча, розсмоктуюча |2. Порушення |даних |2. Відсутність | |N73.0, визначений як | |післяабортних |3. Бактеріоскопічне |терапія. |функції |гінекологічного, |загострення | |хронічний). | |ускладнень. |та бактеріологічне |2. Симптоматична |суміжних органів. |лабораторного та |протягом останніх | | | |3. Профілактичні |дослідження мазків з |терапія. | |УЗ-досліджень. |6 місяців. | | | |гінекологічні |піхви, цервікального |3. Фізіотерапія. | | |3. Поінформоване | | | |огляди. |каналу, уретри. |4. Санаторно- | | |нез'явлення на | | | | |4. Консультація |курортне | | |диспансерний огляд| | | | |проктолога |лікування. | | |протягом 1 року. | | | | |(за показаннями). |5. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Параметрит і тазовий |N73.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |целюліт, неуточнений. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |дообстеження та |запального |клінічних проявів. |два рази на | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |лікування. |процесу. |2. Позитивна динаміка|рік). | | | |післяпологових та |малого таза. |2. Обстеження та |2. Порушення |даних |2. Відсутність | | | |післяабортних |3. Бактеріоскопічне |лікування |функції |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |та бактеріологічне |статевого |суміжних органів. |лабораторного та |протягом останніх | | | |3. Профілактичні |дослідження мазків з |партнера. | |УЗ-досліджень. |6 місяців. | | | |гінекологічні |піхви, цервікального | | | |3. Поінформоване | | | |огляди. |каналу, уретри. | | | |нез'явлення на | | | | | | | | |диспансерний огляд| | | | | | | | |протягом 1 року. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гострий тазовий |N73.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Дообстеження. |Клінічні прояви |1. Відсутність |1. Один рік. | |перитоніт у жінок. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |2. Стаціонарне |гострого тазового |клінічних проявів. |2. Відсутність | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |лікування. |перитоніту. |2. Позитивна динаміка|загострення | | | |післяпологових та |малого таза. |3. Обстеження та | |даних |протягом останніх | | | |післяабортних | |лікування | |гінекологічного, |6 місяців. | | | |ускладнень. | |статевого | |лабораторного та |3. Поінформоване | | | |3. Профілактичні | |партнера. | |УЗ-досліджень. |нез'явлення на | | | |гінекологічні | | | | |диспансерний огляд| | | |огляди. | | | | |протягом 1 року. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хронічний тазовий |N73.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Загострення |1. Відсутність |1. Два роки (огляд| |перитоніт у жінок. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |симптоматична, |запального |клінічних проявів. |двічі на рік). | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |розсмоктуюча, |процесу. |2. Позитивна динаміка|2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |мембраностабілізую| |даних |епізодів | | | |післяабортних | |ча терапія. | |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. | |2. Фізіотерапія. | |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні | |3. Санаторно- | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні | |курортне | | |місяців. | | | |огляди. | |лікування. | | |3. Поінформоване | | | |4. Профілактика | |4. Синдромальна | | |нез'явлення на | | | |злукового процесу | |терапія. | | |огляд протягом | | | |при операціях на | |5. Обстеження та | | |1 року. | | | |органах малого | |лікування | | | | | | |таза. | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тазовий перитоніт у |N73.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Клінічні прояви |1. Відсутність |1. Один рік при | |жінок, неуточнений. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |тазового |клінічних проявів. |відсутності | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |2. Синдромальна |перитоніту. |2. Позитивна динаміка|загострення | | | |післяпологових та |малого таза. |терапія. | |даних |протягом останніх | | | |післяабортних | |3. Обстеження та | |гінекологічного, |6 місяців. | | | |ускладнень. | |лікування | |лабораторного та |2. Поінформоване | | | |3. Профілактичні | |статевого | |УЗ-досліджень. |нез'явлення на | | | |гінекологічні | |партнера. | | |диспансерний огляд| | | |огляди. | | | | |протягом 1 року. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тазові перитонеальні |N73.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Дообстеження. |1. Відсутність |1. Два роки (огляд| |спайки у жінок | |рубрики А. |рубрик Г та І. |вітаміно-, | |клінічних проявів. |двічі на рік). | |(виключено | |2. Профілактика |2. УЗД органів |симптоматична, | |2. Позитивна динаміка|2. Відсутність | |післяопераційні тазові| |післяпологових та |малого таза. |розсмоктуюча, | |даних |епізодів | |спайки). | |післяабортних |3. Бактеріологічне |мембраностабілізую| |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |дослідження мазків з |ча терапія. | |лабораторного та |запального процесу| | | |3. Профілактичні |піхви, цервікального |2. Фізіотерапія. | |УЗ-досліджень. |протягом останніх | | | |гінекологічні |каналу, уретри. |3. Санаторно- | | |6 міс. | | | |огляди. |4. Гістеросальпінго- |курортне | | |3. Нез'явлення на | | | | |графія у I фазу |лікування. | | |огляд протягом | | | | |менструального циклу.|4. Хірургічне | | |1 року за умови | | | | | |лікування в умовах| | |попередньої | | | | | |стаціонару (за | | |поінформованості. | | | | | |показаннями). | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені запальні|N73.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Загострення |1. Відсутність |1. Два роки (огляд| |хвороби органів малого| |рубрики А. |рубрик Г та І. |симптоматична, |запального |клінічних проявів. |двічі на рік). | |таза у жінок. | |2. Профілактика |2. УЗД органів |розсмоктуюча, |процесу. |2. Позитивна динаміка|2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |мембраностабілізую| |даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Бактеріологічне |ча терапія. | |гінекологічного,лабор|загострення | | | |ускладнень. |дослідження мазків із|2. Фізіотерапія. | |аторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні |піхви, цервікального |3. Санаторно- | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні |каналу, уретри. |курортне | | |місяців. | | | |огляди. | |лікування. | | |3. Поінформоване | | | | | |4. Хірургічне | | |нез'явлення на | | | | | |лікування в умовах| | |диспансерний огляд| | | | | |стаціонару (за | | |протягом 1 року. | | | | | |показаннями). | | | | | | | | |5. Синдромальна | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |6. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальна хвороба |N73.9|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча,|Загострення |1. Відсутність |1. Два роки (огляд| |органів малого таза у | |рубрики А. |рубрик Г та І. |симптоматична, |запального |клінічних проявів. |двічі на рік). | |жінок, неуточнена БДВ.| |2. Профілактика |2. УЗД органів |розсмоктуюча, |процесу. |2. Позитивна динаміка|2. Відсутність | | | |післяпологових та |малого таза. |мембраностабілізую| |даних |епізодів | | | |післяабортних |3. Бактеріологічне |ча терапія. | |гінекологічного, |загострення | | | |ускладнень. |дослідження мазків із|2. Фізіотерапія. | |лабораторного та |процесу протягом | | | |3. Профілактичні |піхви, цервікального |3. Санаторно- | |УЗ-досліджень. |останніх 6 | | | |гінекологічні |каналу, уретри. |курортне | | |місяців. | | | |огляди. | |лікування. | | |3. Поінформоване | | | | | |4. Хірургічне | | |нез'явлення на | | | | | |лікування в умовах| | |диспансерний огляд| | | | | |стаціонару (за | | |протягом 1 року. | | | | | |показаннями). | | | | | | | | |5. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запальні ураження органів малого таза у жінок при хворобах, класифікованих в інших рубриках | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Туберкульозна інфекція|N74.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування і |Загострення |1. Відсутність |1. Спостереження | |шийки матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |спостереження у |запального процесу|клінічних проявів. |у фтизіатра та | | | |2. Профілактичні |2. Бактеріоскопічне |фтизіатра та |(до |2. Нормальна |гінеколога один | | | |гінекологічні |дослідження мазків з |гінеколога. |спеціалізованого |кольпоскопова |рік. | | | |огляди двічі на |піхви, цервікального | |стаціонару). |картина. |2. Відсутність | | | |рік. |каналу, уретри. | | |3. Відсутність |ознак | | | | |3. Трьохкратні | | |симптомів |туберкульозного | | | | |бакпосіви сечі та | | |інтоксикації. |запалення статевих| | | | |менструальної | | | |органів. | | | | |крові на МБТ. | | | |3. Нез'явлення на | | | | |4. УЗД органів | | | |огляд протягом | | | | |малого таза. | | | |1 року за умови | | | | |5. Туберкулінові | | | |попередньої | | | | |проби. | | | |поінформованості. | | | | |6. Рентгенографія | | | | | | | | |органів грудної | | | | | | | | |клітки. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальні хвороби |N74.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування і |Загострення |1. Відсутність |1. Спостереження у| |органів малого таза | |рубрики А. |рубрики Г. |спостереження у |запального |клінічних проявів. |фтизіатра | |туберкульозної | |2. Флюорографія. |2. Бактеріоскопічне |фтизіатра та |процесу. |2. Позитивна динаміка|2-5 років. | |етіології у жінок. | |3. Профілактичні |дослідження мазків з |гінеколога. | |даних |2. Відсутність | | | |гінекологічні |піхви, цервікального | | |гінекологічного, |загострення | | | |огляди двічі на |каналу, уретри. | | |лабораторного та |запального процесу| | | |рік. |3. УЗД органів малого| | |УЗ-досліджень. |протягом останніх | | | | |таза. | | |3. Відсутність |6 місяців. | | | | |4. Рентгенографія | | |симптомів | | | | | |органів малого | | |інтоксикації. | | | | | |таза. | | | | | | | | |5. Трьохкратні | | | | | | | | |бактеріологічні | | | | | | | | |посіви сечі та | | | | | | | | |менструальної крові | | | | | | | | |на МБТ. | | | | | | | | |6. Туберкулінові | | | | | | | | |проби. | | | | | | | | |7. Ехогістеросаль- | | | | | | | | |пінгографія, | | | | | | | | |гістероскопія | | | | | | | | |за показаннями. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальні хвороби |N74.2|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікування і |Наявність |1. Відсутність |Спостереження | |органів малого таза, | |рубрики А. |рубрики Г. |спостереження у |захворювання. |клінічних проявів. |дерматовенеролога.| |спричинені сифілісом. | | |2. Бактеріоскопічне |спеціалізованому | |2. Позитивна динаміка| | | | | |дослідження мазків з |дерматовенероло- | |даних | | | | | |піхви, цервікального |гічному | |гінекологічного, | | | | | |каналу, уретри. |диспансері. | |лабораторного та | | | | | |3. Кров на RW, RIF. | | |УЗ-досліджень. | | | | | |4. УЗД органів малого| | | | | | | | |таза. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гонококові запальні |N74.3|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікування у |Гостре запалення |1. Відсутність |1. Спостереження | |хвороби органів малого| |рубрики А. |рубрик Г та І. |дерматовенеролога.|органів малого |клінічних проявів. |дерматовенеролога.| |таза у жінок. | | |2. Бактеріоскопічне | |таза. |2. Позитивна динаміка| | | | | |дослідження мазків з | | |даних | | | | | |піхви, цервікального | | |гінекологічного, | | | | | |каналу, уретри, | | |лабораторного та | | | | | |прямої кишки, | | |УЗ-досліджень. | | | | | |вивідних протоків | | | | | | | | |бартолінієвих залоз | | | | | | | | |та парауретральних | | | | | | | | |проток. | | | | | | | | |3. Бактеріологічне | | | | | | | | |дослідження мазків із| | | | | | | | |піхви, цервікального | | | | | | | | |каналу, уретри. | | | | | | | | |4. УЗД органів малого| | | | | | | | |таза. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальні хвороби |N74.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча |Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |органів малого таза, | |рубрики А. |рубрик Г та І. |терапія. |процесу. |клінічних проявів. |двічі на рік). | |спричинені хламідіями.| |2. Профілактичні |2. Бактеріологічне та|2. Антибактеріаль-| |2. Позитивна динаміка|2. Негативні | | | |гінекологічні |бактеріоскопічне |на терапія в | |даних |результати | | | |огляди. |дослідження виділень |поєднанні з | |гінекологічного, |бактеріологічні, | | | | |із піхви, |протикандидозними | |лабораторного та |ІФ-дослідження на | | | | |цервікального каналу,|засобами та | |УЗ-досліджень. |антиген хламідій у| | | | |уретри. |гепатопротекторами| | |цервікальному | | | | |3. УЗД органів |з паралельним | | |каналі протягом | | | | |малого таза. |лікуванням | | |трьох | | | | | |статевого | | |менструальних | | | | | |партнера. | | |циклів. | | | | | |3. Відновлення | | |3. Зменшення або | | | | | |біоценозу піхви та| | |відсутність титру | | | | | |кишківника. | | |IgA або IgM проти | | | | | |4. На етапі | | |хламідій в | | | | | |реабілітації: | | |крові. | | | | | |вітамінотерапія, | | |4. Нез'явлення на | | | | | |ензимотерапія, | | |огляд протягом | | | | | |імуномодулююча | | |1 року за умови | | | | | |терапія, | | |попередньої | | | | | |фізіотерапія, | | |поінформованості. | | | | | |нормалізація | | | | | | | | |гормональної | | | | | | | | |функції яєчників. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Запальні хвороби |N74.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Анти- |Загострення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |органів малого таза | |рубрики. |рубрик Г та І. |бактеріальна |процесу. |клінічних проявів. |двічі на рік). | |при інших хворобах. | |2. Профілактика |2. Бактеріоскопічне |терапія в | |2. Позитивна динаміка|2. Від'ємні | | | |післяпологових та |дослідження мазків з |поєднанні з | |даних |мікробіологічні | | | |післяабортних |піхви, цервікального |протикандидозними | |гінекологічного, |дослідження на | | | |ускладнень. |каналу та уретри. |засобами та | |лабораторного та |ІПСШ протягом | | | |3. Профілактичні |3. УЗД органів малого|гепатопротекторами| |УЗ-досліджень. |трьох | | | |гінекологічні |таза. |з паралельним | | |менструальних | | | |огляди. | |лікуванням | | |циклів. | | | | | |статевого | | |3. Відсутність | | | | | |партнера. | | |загострення | | | | | |2. Відновлення | | |процесу протягом | | | | | |біоценозу піхви та| | |6 місяців. | | | | | |кишківника. На | | |4. Нез'явлення на | | | | | |етапі реабілітації| | |огляд протягом | | | | | |вітамінотерапія, | | |1 року за умови | | | | | |ензимотерапія, | | |попередньої | | | | | |імуномодулююча | | |поінформованості. | | | | | |терапія, | | | | | | | | |фізіотерапія. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби бартолінової залози | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кіста бартолінієвої |N75.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Симптомна кіста|1. Відсутність |1. Протягом 3-х | |залози. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |бартолінієвої |ускладнень після |місяців після | |----------------------+-----|2. Профілактичні |2. Бактеріоскопічне |2. Обстеження та |залози. |оперативного |оперативного | |Абсцес бартолінієвої |N75.1|гінекологічні |дослідження мазків з |лікування |2. Збільшення |лікування. |лікування. | |залози. | |огляди. |піхви. |статевого |розмірів кисти. |2. Позитивна динаміка| | |----------------------+-----| | |партнера. |3. Оперативне |даних | | |Інші хвороби |N75.8| | | |лікування. |гінекологічного, | | |бартолінієвої залози -| | | | | |лабораторного | | |бартолініт. | | | | | |досліджень. | | |----------------------+-----| | | | | | | |Хвороба бартолінієвої |N75.9| | | | | | | |залози, неуточнена. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інше запалення піхви та вульви | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Гострий вагініт. |N76.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |Порушення |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |Вагініт БДВ. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве етіотропне|працездатності в |клінічних проявів. |2. Відсутність | |Вульвовагініт | | |2. Аналіз калу |лікування. |зв'язку з |2. Відсутність |патологічних змін | |- БДВ | | |на яйця гельмінтів. |2. Нормалізація |вираженим набряком|патологічних змін при|при | |- гострий. | | | |біоценозу |вульви та больовим|бактеріологічному |бактеріологічному | | | | | |піхви. |синдромом. |дослідженні. |дослідженні | | | | | |3. Обстеження та | |3. Нормалізація |протягом трьох | | | | | |лікування | |біоценозу піхви. |менструальних | | | | | |статевого | | |циклів. | | | | | |партнера. | | |3. Відсутність | | | | | | | | |рецидиву протягом | | | | | | | | |трьох місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |1 року за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Підгострий та |N76.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |Загострення |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |хронічний вагініт. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве етіотропне|запального |клінічних проявів. |2. Відсутність | |Вульвовагініт | |2. Профілактичні |2. Бактеріологічне |лікування. |процесу. |2. Відсутність |патологічних змін | |- хронічний | |гінекологічні |дослідження виділень |2. Нормалізація | |патологічних змін при|при | |- підгострий. | |огляди. |з цервікального |біоценозу | |бактеріологічному |бактеріологічному | | | | |каналу, уретри та |піхви. | |дослідженні. |дослідженні | | | | |піхви. |3. Обстеження та | |3. Нормалізація |протягом трьох | | | | |3. Аналіз калу |лікування | |біоценозу піхви. |менструальних | | | | |на гельмінти. |статевого | | |циклів. | | | | | |партнера. | | |3. Відсутність | | | | | | | | |рецидиву протягом | | | | | | | | |трьох місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |6 місяців за умови| | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гострий вульвіт. |N76.2|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |Порушення |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |Вульвіт БДВ. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве етіотропне|працездатності в |клінічних проявів. |2. Відсутність | | | | |2. Бактеріологічне |лікування. |зв'язку з |2. Відсутність |патологічних змін | | | | |дослідження виділень |2. Нормалізація |вираженим набряком|патологічних змін при|при | | | | |з цервікального |біоценозу |вульви та больовим|бактеріологічному |бактеріологічному | | | | |каналу, уретри та |піхви. |синдромом. |дослідженні. |дослідженні | | | | |піхви. |3. Обстеження та | |3. Нормалізація |протягом трьох | | | | |3. Аналіз калу |лікування | |біоценозу піхви. |менструальних | | | | |на гельмінти. |статевого | | |циклів. | | | | | |партнера. | | |3. Відсутність | | | | | | | | |рецидиву протягом | | | | | | | | |трьох місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |6 місяців за умови| | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Підгострий та |N76.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |Порушення |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |хронічний вульвіт. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве етіотропне|працездатності в |клінічних проявів. |2. Відсутність | | | |2. Профілактичні |2. Бактеріологічне |лікування. |зв'язку з |2. Відсутність |патологічних змін | | | |гінекологічні |дослідження виділень |2. Нормалізація |вираженим набряком|патологічних змін при|при | | | |огляди. |з цервікального |біоценозу |вульви та больовим|бактеріологічному |бактеріологічному | | | | |каналу, уретри та |піхви. |синдромом. |дослідженні. |дослідженні | | | | |піхви. |3. Обстеження та | |3. Нормалізація |протягом трьох | | | | |3. Аналіз калу |лікування | |біоценозу піхви. |менструальних | | | | |на гельмінти. |статевого | | |циклів. | | | | | |партнера. | | |3. Відсутність | | | | | | | | |рецидиву протягом | | | | | | | | |трьох місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |6 місяців за умови| | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Абсцес вульви. |N76.4|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Абсцес вульви. |1. Відсутність |1. 6 місяців після| |Фурункул вульви. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. | |клінічних проявів. |стаціонарного | | | | |2. Бактеріологічне |2. Обстеження та | |2. Нормалізація |лікування. | | | | |дослідження виділень |лікування | |біоценозу піхви. |2. Відсутність | | | | |з цервікального |статевого | | |рецидиву протягом | | | | |каналу, уретри та |партнера. | | |трьох місяців. | | | | |піхви. | | | |3. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |6 місяців за умови| | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Виразка піхви. |N76.5|Відповідно до |1. Відповідно до |1. В залежності |Порушення |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |Виразка вульви. |N76.6|рубрики А. |рубрик Г та І. |від даних |працездатності в |клінічних проявів. |2. Відсутність | | | | |2. Бактеріологічне |бактеріологічного |зв'язку з |2. Нормалізація |рецидиву протягом | | | | |дослідження виділень |та серологічного |вираженим набряком|біоценозу піхви. |трьох місяців. | | | | |з цервікального |обстеження, ПГД |та больовим | |3. Нез'явлення на | | | | |каналу, уретри та |біоптату |синдромом. | |огляд протягом | | | | |піхви. |виразки. | | |6 місяців за умови| | | | |3. Біопсія країв |2. Обстеження та | | |попередньої | | | | |виразки з ПГД. |лікування | | |поінформованості. | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені |N76.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |1. Абсцес |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |запалення піхви і | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве етіотропне|вульви. |клінічних проявів. |2. Від'ємні дані | |вульви. | |2. Профілактичні |2. Бактеріологічне |лікування. |2. Порушення |2. Від'ємні дані |бактеріологічних | | | |гінекологічні |дослідження виділень |2. Нормалізація |працездатності в |бактеріологічних |досліджень | | | |огляди. |з цервікального |біоценозу |зв'язку з |досліджень. |протягом трьох | | | | |каналу, уретри та |піхви. |вираженим набряком|3. Нормалізація |менструальних | | | | |піхви. |3. Обстеження та |вульви та больовим|біоценозу піхви. |циклів. | | | | |3. Кров на RW. |лікування |синдромом. | |3. Відсутність | | | | | |статевого | | |рецидиву протягом | | | | | |партнера. | | |трьох місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |6 місяців за умови| | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах, класифікованих в інших рубриках | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Виразка вульви при |N77.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |1. Порушення |1. Відсутність |1. Постійне | |інфекційних та | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве лікування |працездатності в |клінічних проявів. |перебування під | |паразитарних хворобах,| |2. Профілактичні |2. Бактеріоскопічне |противірусними |зв'язку з |2. Зменшення частоти |диспансерним | |класифікованих в інших| |гінекологічні |та бактеріологічне |препаратами та |вираженим набряком|рецидивів |наглядом при | |рубриках: | |огляди. |дослідження виділень |індукторами |вульви та больовим|генітального |герпесвірусному | |- герпесвірусній | | |з цервікального |інтерферону при |синдромом. |герпесу. |інфікуванні. | |інфекції | | |каналу, уретри та |наявності | |3. Нормалізація |2. Спостереження | |- туберкульозі. | | |піхви. |герпетичних | |біоценозу піхви. |фтизіатра та | | | | |3. Туберкулінові |висипань. | | |гінеколога. | | | | |проби. |2. Нормалізація | | | | | | | |4. Мазки-відбитки |біоценозу піхви. | | | | | | | |зіскобів клітин з |3. Спостереження | | | | | | | |поверхні виразки. |та лікування у | | | | | | | |5. Флюорографія |фтизіатра та | | | | | | | |органів грудної |гінеколога. | | | | | | | |клітини. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Вагініт, вульвіт та |N77.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |1. Порушення |1. Відсутність |1. 6 місяців при | |вульвовагініт при | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве лікування |працездатності в |клінічних проявів. |відсутності | |інфекційних та | |2. Профілактичні |2. Бактеріоскопічне |противірусними |зв'язку з |2. Зменшення частоти |рецидиву кандидозу| |паразитарних хворобах,| |гінекологічні |та бактеріологічне |препаратами та |вираженим набряком|рецидивів |геніталій. | |класифікованих в інших| |огляди. |дослідження виділень |індукторами |вульви та больовим|генітального |2. Постійне | |рубриках: | | |з цервікального |інтерферону при |синдромом. |герпесу. |перебування під | |- кандидозі | | |каналу, уретри та |наявності | |3. Нормалізація |диспансерним | |- герпесвірусній | | |піхви. |герпетичних | |біоценозу піхви. |наглядом при | |інфекції | | |3. Аналіз калу |висипань. | |4. Відсутність |герпесвірусному | |- гостриках. | | |на гельмінти. |2. Протикандидозне| |патологічних змін при|інфікуванні. | | | | | |загальне та | |мікробіологічному |3. Відсутність | | | | | |місцеве | |дослідженні. |патологічних змін | | | | | |лікування. | | |при триразовому | | | | | |3. Нормалізація | | |обстеженні на | | | | | |біоценозу піхви. | | |гострики. | | | | | |4. Дегельмінти- | | |4. Нез'явлення на | | | | | |зація. | | |огляд протягом | | | | | |5. Обстеження та | | |1 року за умови | | | | | |лікування | | |попередньої | | | | | |статевого | | |поінформованості. | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Виразки та запалення |N77.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |1. Абсцес |1. Відсутність |1. 6 місяців. | |вульви і піхви при | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве |вульви. |клінічних проявів. |2. Відсутність | |інших хворобах, | |2. Профілактичні |2. Бактеріоскопічне |протизапальне |2. Порушення |2. Нормалізація |рецидиву протягом | |класифікованих в інших| |гінекологічні |та бактеріологічне |лікування залежно |працездатності в |біоценозу піхви. |3 місяців. | |рубриках. | |огляди. |дослідження виділень |від даних |зв'язку з | |2. Нез'явлення на | | | | |з цервікального |бактеріологічного |вираженим набряком| |огляд протягом || | | |каналу, уретри та |обстеження. |вульви та больовим| |1 року за умови | | | | |піхви. |2. Нормалізація |синдромом. | |попередньої | | | | |3. Аналіз калуна |біоценозу піхви. | | |поінформованості. | | | | |гельмінти. |3. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інші, спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Інфекція нижнього |A56.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Анти- |Розповсюдження |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |відділу сечостатевого | |рубрики А. |рубрик Г та І. |біотикотерапія |гострого |клінічних проявів. |двічі протягом | |тракту, спричинена | | |2. Бактеріоскопічне |відповідно до |запального процесу|2. Позитивна динаміка|року). | |хламідіями. | | |та бактеріологічне |існуючих схем |на органи малого |даних |2. Мікробіологіч- | |Хламідійний | | |дослідження мазків з |лікування |таза. |гінекологічного, |ний контроль | |- цервіцит | | |піхви. |хламідіозу та | |лабораторного |вилікованості | |- цистит | | | |змішаних | |дослідження. |(ІФА, | |- уретрит | | | |інфекцій. | |3. Нормалізація |ДНК-діагностика) | |- вульвовагініт. | | | |2. Імуномодулююча | |показників аналізів |через 1,5 місяця | | | | | |терапія. | |зскрібів слизових |після завершення | | | | | |3. Адаптогени та | |уретри, цервікального|антибіотико- | | | | | |мембрано- | |каналу. |терапії. | | | | | |стабілізатори. | |4. Нормалізація |3. Відсутність | | | | | |4. Протикандидозна| |біоценозу піхви. |загострення | | | | | |терапія. | | |процесу протягом | | | | | |5. Відновлення | | |6 місяців. | | | | | |біоценозу піхви та| | |4. Нез'явлення на | | | | | |кишківника. | | |огляд протягом | | | | | |6. Обстеження та | | |1 року за умови | | | | | |лікування | | |попередньої | | | | | |статевого | | |поінформованості. | | | | | |партнера. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інфекція тазових та |A56.1|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |Гостре запалення |1. Відсутність |1. Протягом 1 року| |інших сечостатевих | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |тазових |клінічних проявів. |(огляд двічі | |органів, спричинена | | |2. Бактеріоскопічне | |сечостатевих |2. Позитивна динаміка|протягом року). | |хламідіями - запальна | | |та бактеріологічне | |органів. |даних гінекологічного|2. Мікробіологіч- | |хвороба органів малого| | |дослідження мазків з | | |дослідження. |ний контроль | |таза у жінок. | | |піхви. | | |3. Нормалізація |вилікованості | | | | | | | |показників аналізів |(ІФА, | | | | | | | |зскрібів слизових |ДНК-діагностика) | | | | | | | |уретри, цервікального|через 1,5 місяця | | | | | | | |каналу. |після завершення | | | | | | | |4. Нормалізація |антибіотико- | | | | | | | |біоценозу піхви. |терапії. | | | | | | | | |3. Відсутність | | | | | | | | |загострення | | | | | | | | |процесу протягом | | | | | | | | |6 місяців. | | | | | | | | |4. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |1 року за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Хламідійна інфекція, |A56.2|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Імуномодулююча |Гостре запалення |1. Відсутність |1. Один рік (огляд| |неуточнена. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |терапія. |тазових |клінічних проявів. |двічі протягом | | | | |2. Бактеріоскопічне |2. Антибіотико- |сечостатевих |2. Позитивна динаміка|року). | | | | |та бактеріологічне |терапія. |органів. |даних гінекологічного|2. Мікробіологіч- | | | | |дослідження мазків з |Відповідно до | |дослідження. |ний контроль | | | | |піхви. |існуючих схем | |3. Нормалізація |вилікованості | | | | | |лікування | |показників аналізів |(ІФА, | | | | | |хламідіозу та | |зскрібів слизових |ДНК-діагностика) | | | | | |змішаних | |уретри, цервікального|через 1,5 місяця | | | | | |інфекцій. | |каналу. |після завершення | | | | | |3. Адаптогени та | |4. Нормалізація |антибіотико- | | | | | |мембраностабілі- | |біоценозу піхви. |терапії. | | | | | |затори. | | |3. Відсутність | | | | | |4. Протикандидозна| | |загострення | | | | | |терапія. | | |процесу протягом | | | | | |5. Відновлення | | |6 місяців. | | | | | |біоценозу піхви та| | |4. Нез'явлення на | | | | | |кишківника. | | |огляд протягом | | | | | | | | |1 року за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Трихомоноз | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Сечостатевий |A59.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Проти- |Гострий запальний |1. Відсутність |1. 4 місяці. | |трихомоноз. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |трихомонадна |процес тазових |клінічних проявів. |2. Мікробіологіч- | |Білі (піхвові). | | |2. Бактеріоскопічне |терапія відповідно|сечостатевих |2. Нормалізація |ний контроль | | | | |дослідження мазків з |до існуючих схем |органів. |біоценозу піхви. |вилікованості | | | | |піхви, цервікального |лікування. | | |протягом трьох | | | | |каналу, уретри. |2. Адаптогени та | | |менструальних | | | | | |мембраностабілі- | | |циклів. | | | | | |затори. | | |3. Нез'явлення на | | | | | |3. Відновлення | | |огляд протягом | | | | | |біоценозу піхви та| | |6 місяців за умови| | | | | |кишківника. | | |попередньої | | | | | |4. Обстеження та | | |поінформованості. | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Аногенітальні герпесвірусні інфекції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Герпесвірусна інфекція|A60.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Загальне та |1. Наявність |1. Відсутність |1. Постійне | |генітальна і | |рубрики А. |рубрик Г та І. |місцеве лікування |пахового |клінічних проявів. |перебування під | |урогенітальна - | | |2. Бактеріоскопічне |противірусними |лімфоаденіту. |2. Зменшення частоти |диспансерним | |герпес жіночих | | |дослідження мазків з |препаратами при |2. Порушення |рецидивів. |наглядом. | |статевих органів. | | |піхви, цервікального |наявності |працездатності в |3. Нормалізація |2. Нез'явлення на | |----------------------+-----| |каналу, уретри. |клінічної |зв'язку з |біоценозу піхви. |огляд протягом | |Герпес анальної |A60.9| | |симптоматики. |вираженим набряком| |1 року за умови | |ділянки та статевих | | | |2. Імунокоригуюча |вульви та больовим| |попередньої | |органів, неуточнений. | | | |терапія. |синдромом. | |поінформованості. | | | | | |3. Нормалізація | | | | | | | | |біоценозу піхви. | | | | | | | | |4. Вітаміно- | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |5. Адаптогени та | | | | | | | | |мембраностабілі- | | | | | | | | |затори. | | | | | | | | |6. Обстеження | | | | | | | | |та лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кандидоз | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кандидоз вульви і |B37.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Протикандидозна|Системний |1. Відсутність |1. Один рік. | |вагіни. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |терапія відповідно|кандидоз. |клінічних проявів. |2. Мікробіологіч- | |Кандидозний | |2. Раціональна |2. Бактеріоскопічне |до існуючих схем | |2. Нормалізація |ний контроль | |вульвовагініт. | |антибіотико- |дослідження мазків з |(місцева та | |біоценозу піхви. |вилікованості | |Моніліазний | |терапія. |піхви. |загальна). | | |протягом трьох | |вульвовагініт. | | | |2. Імуномодулююча | | |менструальних | |Вагінальна пліснявка. | | | |терапія. | | |циклів. | | | | | |3. Адаптогени та | | |3. Нез'явлення на | | | | | |мембраностабілі- | | |огляд протягом | | | | | |затори. | | |1 року за умови | | | | | |4. Відновлення | | |попередньої | | | | | |біоценозу піхви та| | |поінформованості. | | | | | |кишківника. | | | | | | | | |5. Обстеження та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | |партнера. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів, ендометріозендометріоз | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ендометріоз |N80.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |1. Маткові |1. Відсутність |1. До менопаузи | |матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування при |кровотечі. |клінічних проявів. |(огляд 2 рази на | |Аденоміоз. | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |I-II стадіях |2. Больовий |2. Позитивна динаміка|рік). | | | |гінекологічні |малого таза. |аденоміозу: |синдром. |даних гінекологічного|2. Протягом | | | |огляди. | |- монофазні КОК; |3. Для |та УЗ-досліджень |1 року після | | | |3. Дотримання | |- прогестагени; |дообстеження в |органів малого таза. |оперативного | | | |вимог галузевих | |- антигонадо- |умовах | |лікування. | | | |стандартів | |тропіни; |стаціонару. | |3. Нез'явлення на | | | |введення ВМС та | |- антигестагени; |4. Для | |огляд протягом | | | |проведення ДТК | |- агоністи ГнРГ. |оперативного | |1 року за умови | | | |шийки матки та | |2. Симптоматична |лікування. | |попередньої | | | |інших маніпуляцій.| |терапія. | | |поінформованості. | | | | | |3. Передопераційна| | | | | | | | |гормонотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз яєчника. |N80.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |1. Ендометріоїд на|1. Відсутність |1. Протягом 2-х | | | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування при |кіста яєчника. |клінічних проявів. |років після | | | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |I-II стадіях |2. Для дообстежен-|2. Позитивна динаміка|оперативного | | | |гінекологічні |малого таза. |ендометріозу: |ня та оперативного|даних гінекологічного|лікування (огляд | | | |огляди. |3. Дослідження |- комбіновані |лікування. |та УЗ-досліджень |2 рази на рік). | | | |3. Дотримання |онкомаркерів |естрогенгестагенні| |органів малого таза. |2. Нез'явлення на | | | |вимог галузевих |(СА-125). |препарати; | | |огляд протягом | | | |стандартів |4. Фіброгастроколоно-|- прогестагени. | | |1 року за умови | | | |проведення |скопія або | | | |попередньої | | | |гінекологічних |рентгенобстеження | | | |поінформованості. | | | |маніпуляцій. |шлунково-кишкового | | | | | | | | |тракту. | | | | | | | | |5. Лапароскопія. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз маткової |N80.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |Оперативне |1. Відсутність |1. Протягом 2-х | |труби. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування при |лікування. |клінічних проявів. |років після | | | |2. Профілактичні |2. УЗД органів малого|I-II стадіях | |2. Позитивна динаміка|оперативного | | | |гінекологічні |таза. |ендометріозу: | |даних гінекологічного|лікування (огляд | | | |огляди. |3. Дослідження |- комбіновані | |та УЗ-досліджень |2 рази на рік). | | | |3. Дотримання |онкомаркерів |естрогенгестагенні| |органів малого таза. |2. Нез'явлення на | | | |вимог галузевих |(СА-125). |препарати; | | |огляд протягом | | | |стандартів |4. Гістеросальпінго- |- прогестагени. | | |1 року за умови | | | |проведення |графія на 7-8 день | | | |попередньої | | | |гінекологічних |менструального циклу.| | | |поінформованості. | | | |маніпуляцій. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз тазової |N80.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональна |1. Для |1. Відсутність |1. До менопаузи | |очеревини. | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія |дообстеження |клінічних проявів. |(огляд 2 рази на | | | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |- монофазні КОК; |(лапароскопія). |2. Позитивна динаміка|рік). | | | |гінекологічні |малого таза. |- прогестагени; |2. Оперативне |даних гінекологічного|2. Нез'явлення на | | | |огляди. |З. Фіброколоноскопія |- антигонадо- |лікування при |та УЗ-досліджень |огляд протягом | | | |3. Дотримання |або рентгенологічне |тропіни; |неефективності |органів малого таза. |1 року за умови | | | |вимог галузевих |дослідження |- антигестагени; |гормональної | |попередньої | | | |стандартів |шлунково-кишкового |- агоністи ГнРГ. |терапії протягом | |поінформованості. | | | |проведення |тракту. |2. Симптоматична |6-12 місяців. | | | | | |гінекологічних | |терапія. | | | | | | |маніпуляцій. | |3. Передопераційна| | | | | | | | |гормонотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз |N80.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональна |1. Для проведення |1. Відсутність |1. Протягом | |прямокишково-піхвової | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія |лапароскопії. |клінічних проявів. |2-х років після | |перетинки і піхви. | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |- монофазні КОК; |2. Оперативне |2. Позитивна динаміка|оперативного | | | |гінекологічні |малого таза. |- прогестагени; |лікування при |даних гінекологічного|лікування. | | | |огляди. |3. Ректороманоскопія,|- антигонадо- |неефективності |та УЗ-досліджень |2. Нез'явлення на | | | |3. Дотримання |ірігоскопія. |тропіни; |гормональної |органів малого таза. |огляд протягом | | | |вимог галузевих | |- антигестагени; |терапії протягом | |1 року за умови | | | |стандартів | |- агоністи ГнРГ. |6-12 місяців. | |попередньої | | | |проведення | |2. Симптоматична | | |поінформованості. | | | |гінекологічних та | |терапія. | | | | | | |акушерських | |3. Передопераційна| | | | | | |маніпуляцій. | |гормонотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз |N80.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональна |1. Для проведення |1. Відсутність |1. 2 роки після | |кишківника. | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія |лапароскопії. |клінічних проявів. |оперативного | | | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |- монофазні КОК; |2. Оперативне |2. Позитивна динаміка|лікування. | | | |гінекологічні |малого таза. |- прогестагени; |лікування при |даних гінекологічного|2. Відсутність | | | |огляди. |3. Колоноскопія |- антигонадо- |неефективності |та УЗ-досліджень |клінічних | | | | |або рентгенологічне |тропіни; |гормональної |органів малого таза. |проявів. | | | | |дослідження |- антигестагени; |терапії протягом |3. Нормалізація |3. Нез'явлення на | | | | |шлунково-кишкового |- агоністи ГнРГ. |6-12 місяців. |функції кишківника. |огляд протягом | | | | |тракту. |2. Симптоматична | | |1 року за умови | | | | | |терапія. | | |попередньої | | | | | |3. Передопераційна| | |поінформованості. | | | | | |гормонотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ендометріоз шкірного |N80.6|Дотримання техніки|1. Відповідно до |1. Гормональне |Оперативне |Відсутність клінічних|1. 6 місяців після| |рубця. | |виконання при |рубрики Г. |лікування |лікування при |проявів захворювання.|оперативного | | | |оперативних |2. УЗД органів |- монофазні КОК; |неефективності | |лікування. | | | |втручаннях з |малого таза. |- прогестагени; |гормональної | |2. Відсутність | | | |розтином порожнини| |- антигонадо- |терапії протягом | |клінічних проявів | | | |матки. | |тропіни. |6 місяців. | |протягом шести | | | | | |2. Симптоматична | | |місяців. | | | | | |терапія. | | | | | | | | |3. Фізіотерапія. | | | | | | | | |4. Розсмоктуюча | | | | | | | | |терапія. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інший ендометріоз. |N80.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |1. Для |Відсутність клінічних|1. До менопаузи | |----------------------+-----|рубрики А. |рубрики Г. |лікування |дообстеження. |проявів. |(огляд два рази на| |Ендометріоз |N80.9|2. Профілактичні |2. УЗД органів |- монофазні КОК; |2. Оперативне | |рік). | |неуточнений. | |гінекологічні |малого таза. |- прогестагени; |лікування при | |2. Два роки | | | |огляди. |3. За показаннями: |- антигонадо- |неефективності | |після оперативного| | | | |- Ректороманоскопія |тропіни; |гормональної | |лікування. | | | | |- Фіброколоноскопія |- антипрогестини; |терапії протягом | |4. Нез'явлення на | | | | |- Рентгенографія |- агоністи ГнРГ. |6-12 місяців. | |огляд протягом | | | | |органів грудної |2. Симптоматична | | |1 року за умови | | | | |клітки. |терапія. | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпи статевих органів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Поліп жіночого | N84 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Лікувально- |Маткова кровотеча.|1. Позитивна динаміка|1. Протягом 1 року| |статевого органа. | |рубрики А. |рубрики Г. |діагнос | |даних гінекологічного|після клінічного | |Виключено: | |2. Своєчасна |2. УЗД органів малого|тичне вишкрібання | |дослідження, УЗД |одужання. | |Аденоматозний поліп | |діагностика та |таза. |цервікального | |(1 раз в 6 місяців). |2. Нез'явлення на | |(D28.-). | |лікування |3. Гістероскопія. |каналу та стінок | |2. Позитивна динаміка|огляд протягом | |Плацентарний поліп | |ендокринної |4. Біопсія поліпа |маткової порожнини| |даних аспіраційної |1 року за умови | |(O90.8). | |гінекологічної |з ПГД. |з ПГД. | |біопсії, контрольного|попередньої | |----------------------+-----|патології. |5. Аналіз крові |2. Лікування в | |вишкрібання. |поінформованості. | |Поліп тіла матки |N84.0| |на онкомаркери |залежності від | | | | |поліп: | | |(СА-125, СЕА, МСА). |результатів | | | | |- ендометрія | | | |гістологічного | | | | |- матки БДВ. | | | |дослідження. | | | | |Виключено: поліпоїдну | | | |3. Гормональна | | | | |гіперплазію ендометрія| | | |терапія. | | | | |(N85.0). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Поліп шийки матки. |N84.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Поліпектомія з |Маткова кровотеча.|Клінічне одужання. |1. Протягом 6 міс.| |Поліп оболонки | |рубрики А. |рубрики Г. |лікувально- | |Відсутність рецидиву |після клінічного | |шийки матки. | |2. Своєчасна |2. Розширена |діагностичним | |протягом 6 міс. |одужання. | | | |діагностика та |кольпоскопія. |вишкрібанням | | |2. Нез'явлення на | | | |лікування |3. Біопсія поліпа |цервікального | | |огляд протягом | | | |ендокринної |з ПГД. |каналу та стінок | | |1 року за умови | | | |гінекологічної | |маткової порожнини| | |попередньої | | | |патології. | |з ПГД отриманого | | |поінформованості. | | | | | |матеріалу. | | | | | | | | |2. Лікування в | | | | | | | | |залежності від | | | | | | | | |результатів | | | | | | | | |гістологічного | | | | | | | | |дослідження. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Поліп піхви. |N84.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Поліпектомія. |Кровотеча, рецидив|Відсутність |1. Протягом 6 міс.| |----------------------+-----|рубрики А. |рубрики Г. | |захворювання. |ускладнень |після клінічного | |Поліп вульви. Поліп |N84.3|2. Своєчасна |2. Біопсія поліпа з | | |поліпектомії та |одужання. | |соромітної губи. | |діагностика та |гістологічним | | |рецидиву захворювань.|2. Нез'явлення на | |----------------------+-----|лікування |дослідженням | | | |огляд протягом | |Поліп інших відділів |N84.8|ендокринної |біоптату. | | | |1 року за умови | |жіночих статевих | |гінекологічної |3. Бактеріоскопічне | | | |попередньої | |органів. | |патології. |дослідження виділення| | | |поінформованості. | |----------------------+-----| |з піхви. | | | | | |Поліп жіночих статевих|N84.9| | | | | | | |органів, неуточнений. | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Лейоміома матки та доброякісні новоутворення статевих органів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Лейоміома |D25.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Оперативне |1. Симптомна |Відсутність |6 місяців після | |матки. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування з часу |лейоміома |патологічних змін при|оперативного | |Включено: | |2. Корекція |2. Гістеросаль- |встановлення |матки. |гінекологічному |лікування. | |Доброякісні | |гормональних |пінгографія. |діагнозу. |3. Дообстеження |дослідженні та УЗД. | | |новоутворення матки з | |порушень. |3. Трансвагінальна/ |2. Замісна |(роздільне | | | |морфологічним кодом | |3. Запобігання |трансабдомінальна |гормональна |діагностичне | | | |M889 та кодом | |надмірної |ехографія. |терапія в |вишкрібання із ПГД| | | |характеру | |інсоляції і | |післяопераційному |препаратів, | | | |новоутворення/ | |неадекватних | |періоді за |гістероскопія). | | | |0 фіброміома матки | |температурних | |показаннями. | | | | |Підслизова лейоміома | |впливів. | |3. Симптоматична | | | | |матки. | | | |терапія. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інтрамуральна |D25.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Консервативне |1. Симптомна |Позитивна динаміка |1. Постійно до | |лейоміома матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування: |лейоміома матки. |змін при |оперативного | |----------------------+-----|2. Корекція |2. Відповідно до |- прогестагени; |2. Дообстеження |гінекологічному |лікування (огляд | |Субсерозна лейоміома |D25.2|гормональних |рубрики Д при |- агонисти |(роздільне |дослідженні та УЗД. |двічі на рік). | |матки. | |порушень. |симптомній |гонадотропінри- |діагностичне | |2. 6 місяців після| |----------------------+-----|3. Запобігання |лейоміомі матки. |лізінг гормонів; |вишкрібання із ПГД| |оперативного | |Лейоміома матки, |D25.9|надмірної |3. Гістеросаль- |- антигормони. |препаратів, | |лікування. | |неуточнена. | |інсоляції і |пінгографія. |2. Оперативне |гістероскопія, | | | | | |неадекватних |4. Трансвагінальна/ |лікування |лапароскопія). | | | | | |температурних |трансабдомінальна |(симптомна | | | | | | |впливів. |ехографія. |лейоміома матки). | | | | | | | | |3. Замісна | | | | | | | | |гормональна | | | | | | | | |терапія в | | | | | | | | |післяопераційному | | | | | | | | |періоді (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | | | | |4. Симптоматична | | | | | | | | |терапія. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші доброякісні | D26 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Оперативне |1. Оперативне |Клінічне одужання, |Протягом 1 року | |новоутворення матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |лікування. |підтверджене цито- і |після оперативного| |----------------------+-----|2. Корекція |2. Цервікоскопія. |2. При |2. Дообстеження. |патогістологічним |лікування (огляд | |Шийки матки. |D26.0|гормональних |3. Гістероскопія. |малоінвазивних |3. Поява |дослідженням. |двічі на рік). | | | |порушень. |4. Гістеросаль- |втручаннях - в |ускладнень. | | | | | |3. Запобігання |пінгографія. |умовах стаціонару | | | | | | |надмірної |5. Біопсія шийки |одного дня. | | | | | | |інсоляції і |матки із ПГД | | | | | | | |неадекватних |біоптату. | | | | | | | |температурних | | | | | | | | |впливів. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тіла матки, |D26.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Оперативне |1. Симптомна |Клінічне одужання. |Протягом 1 року | |інших частин матки, |D26.7|рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування |пухлина матки. | |після оперативного| |неуточнені. |D26.9|2. Корекція |2. Гістеросаль |(симптомна пухлина|2. Дообстеження | |лікування (огляд | | | |гормональних |пінгографія. |матки). |(роздільне | |двічі на рік). | | | |порушень. |3. Гістероскопія. |2. Симптоматична |діагностичне | | | | | |3. Запобігання |4. Трансвагінальна/ |терапія. |вишкрібання із ПГД| | | | | |надмірної |трансабдомінальна | |препаратів, | | | | | |інсоляції і |ехографія. | |гістероскопія, | | | | | |неадекватних |5. Комп'ютерна | |лапароскопія). | | | | | |температурних |томографія (за | | | | | | | |впливів. |показаннями). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Доброякісні | D27 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Оперативне |1. Наявність |1. Клінічне |Протягом 5 років | |новоутворення яєчника.| |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |пухлини |виздоровлення. |після операції | | | |2. Корекція |2. УЗД органів малого| |яєчника. |2. Відсутність |(огляд двічі на | | | |гормональних |таза. | |2. Симптомне |патологічних змін при|рік). | | | |порушень. |3. Комп'ютерна | |новоутворення |гінекологічному | | | | |3. Запобігання |томографія за | |яєчника. |дослідженні та УЗД. | | | | |надмірної |показаннями. | |3. Дообстеження. |3. Відсутність | | | | |інсоляції і |4. Фіброгастроскопія.| | |рецидиву пухлини | | | | |неадекватних |5. Ірігоскопія. | | |протягом 5 років. | | | | |температурних |6. Аналіз крові на | | | | | | | |впливів. |онкомаркери (СА-125, | | | | | | | | |СЕА, МСА). | | | | | | | | |7. ТФД та гормональні| | | | | | | | |дослідження за | | | | | | | | |показаннями. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Доброякісне | D28 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Стаціонарне |1. Дообстеження. |Клінічне одужання, |3 місяці після | |новоутворення інших та| |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |2. Оперативне |підтверджене |оперативного | |неуточнених жіночих | |2. Профілактика |2. Біопсія | |лікування. |результатами |лікування. | |статевих органів. | |надмірних |новоутворення із ПГД.| | |цитологічного і | | |----------------------+-----|інсоляцій і | | | |патогістологічного | | |Включено: |D28.0|температурних | | | |досліджень. | | |Аденоматозний поліп | |впливів. | | | | | | |шкіри жіночих статевих| |3. Корекція | | | | | | |органів. Вульви. | |гормональних і | | | | | | | | |метаболічних | | | | | | | | |порушень. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Піхви. |D28.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Оперативне |1. Симптомні |Клінічне одужання, |3 міс. після | | | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування в умовах|доброякісні |підтверджене |оперативного | | | |2. Профілактика |2. Біопсія |стаціонару. |новоутворення |результатами |лікування. | | | |надмірних |новоутворення із | |піхви. |цитологічного і | | | | |інсоляцій і |гістологічним | |2. Оперативне |патогістологічного | | | | |температурних |дослідженням | |лікування. |досліджень. | | | | |впливів. |біоптату. | | | | | | | |3. Корекція |3. Цистоскопія. | | | | | | | |гормональних і |4. Ірігоскопія. | | | | | | | |метаболічних | | | | | | | | |порушень. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Маткових труб та | |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Оперативне |1. Симптомні |1. Відсутність |Протягом 5 років | |зв'язок: | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування в умовах|пухлинні |рецидиву пухлини |після операції | |----------------------+-----|2. Профілактика |2. Фіброгастроскопія.|стаціонару. |процеси. |протягом 5 років. |(огляд двічі на | |Фалопієвої труби |D28.2|надмірних |3. Ірігоскопія. | |2. Оперативне |2. Відсутність |рік). | |----------------------+-----|інсоляцій і |4. Цистоскопія. | |лікування. |патологічних змін при| | |Маткової зв'язки |D28.7|температурних |5. Аналіз крові на | | |гінекологічному | | |(широкої, круглої). | |впливів. |онкомаркери (СА-125, | | |дослідженні та УЗД. | | | | |3. Корекція |СЕА, МСА). | | | | | | | |гормональних і |6. Комп'ютерна | | | | | | | |метаболічних |томографія та | | | | | | | |порушень. |гормональні | | | | | | | | |дослідження за | | | | | | | | |показаннями. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Порушення репродуктивної функції жінкипорушення менструальної функції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Відсутня, мізерна та | N91 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропна |Дообстеження та |Регулярний двофазний |Протягом 1 року за| |нечаста менструація. | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія. |уточнення |менструальний цикл. |умови регулярного | |Виключено: | |2. Своєчасна |2. УЗД органів |2. Гормональна |діагнозу. | |менструального | |дисфункцію яєчників | |діагностика та |малого таза. |терапія | | |циклу (огляд кожні| |(E28.) | |терапія |3. Генетичне |(відповідно до | | |3 місяці). | |----------------------+-----|екстрагенітальної |обстеження. |виявлених порушень| | | | |Первинна аменорея. |N91.0|патології. |4. ТФД. |та існуючих схем):| | | | |Порушення менструації | | |5. Діагностичні |циклічна терапія | | | | |у пубертатний період. | | |гормональні проби. |(естрогени, | | | | |----------------------+-----| |6. Гормональне |естрогенгестагени,| | | | |Вторинна аменорея. |N91.1| |дослідження: ЛГ, ФСГ,|прогестагени, | | | | |Відсутність | | |Е2, ПРЛ, кортизол, |стимулятори | | | | |менструація у жінки, | | |17-ОКС та інші |овуляції, | | | | |яка раніше | | |(за показаннями). |інгібітори синтезу| | | | |менструювала. | | |7. Краніографія. |пролактину, | | | | |----------------------+-----| |8. Метросаль- |кортикостероїди). | | | | |Аменорея, неуточнена. |N91.2| |пінгографія. |3. Дієто-, | | | | |Відсутність | | |9. Визначення |вітамінотерапія. | | | | |менструації БДВ. | | |щільності кісток. |4. Анти- | | | | |----------------------+-----| |10. Консультування |бактеріальна | | | | |Первинна олігоменорея.|N91.3| |профільними |терапія (за | | | | |Мізерні або нечасті | | |фахівцями. |показаннями). | | | | |менструації з самого | | | |5. Психотерапія. | | | | |початку. | | | |6. Санаторно- | | | | |----------------------+-----| | |курортне | | | | |Вторинна олігоменорея.|N91.4| | |лікування. | | | | |Мізерні або нечасті | | | |7. Терапія, | | | | |менструації у жінки, | | | |призначена | | | | |яка раніше мала | | | |профільними | | | | |нормальні менструації.| | | |фахівцями. | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Олігоменорея, |N91.5| | | | | | | |неуточнена. | | | | | | | | |Гіпоменорея БДВ. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Надмірні, часті та | N92 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональна |1. Дообстеження та|Регулярні місячні при|Протягом 1 року | |нерегулярні | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія (естроген-|лікування. |двофазному |після закінчення | |менструації. | |2. Своєчасна |2. Тести |гестагени, |2. Надмірна |менструальному циклі.|всіх видів | |Виключено: | |діагностика та |функціональної |прогестагени, |кровотеча | |лікування за умови| |кровотечу після | |терапія |діагностики. |стимулятори |та розвиток | |регулярного | |менопаузи (N95.0). | |гінекологічної та |3. Аналіз крові |овуляції). |анемії. | |менструального | |----------------------+-----|соматичної |(гемоглобін крові до |2. Симптоматична |3. Відсутність | |циклу (огляд кожні| |Надмірні та часті |N92.0|патології. |та після місячних, |терапія |ефекту | |3 місяці). | |менструації з | | |час згортування |(гемостатики, |від консервативної| | | |регулярним циклом: | | |крові, кількість |препарати заліза, |терапії. | | | |а) періодичні надмірні| | |тромбоцитів). |утеротоніки, |4. Оперативне | | | |менструації; | | |4. Біохімічні |знеболюючі та |лікування. | | | |б) менорагія; | | |показники крові: |інші). | | | | |в) поліменорія. | | |загальний білок, |3. Дієто-, | | | | |----------------------+-----| |печінкові та ниркові |вітамінотерапія. | | | | |Надмірні та часті |N92.1| |проби, коагулограма. |4. Призначення | | | | |менструації з | | |5. Група крові та |профільних | | | | |нерегулярним | | |резус-фактор. |спеціалістів. | | | | |циклом: | | |6. УЗД органів |5. Оперативне | | | | |а) нерегулярні | | |малого таза. |лікування в умовах| | | | |кровотечі в | | |7. Аспіраційна |стаціонару за | | | | |міжменструальний | | |біопсія ендометрія з |показаннями. | | | | |період; | | |ПГД аспірату. |6. Санаторно- | | | | |б) нерегулярні | | |8. Гормональне |курортне | | | | |вкорочені | | |обстеження за |лікування. | | | | |інтервали між | | |показаннями. | | | | | |менструальними | | |9. Консультації та | | | | | |кровотечами; | | |призначення | | | | | |в) менометрорагія; | | |профільними | | | | | |г) метрорагія. | | |фахівцями. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Надмірні менструації в|N92.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Надмірна |Нормалізація |Протягом 1 року | |період статевого | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |кровотеча. |менструального циклу.|після закінчення | |дозрівання: | |2. Своєчасна |2. УЗД органів |2. Реабілітаційні |2. Дообстеження та| |всіх видів | |- надмірна | |діагностика та |малого таза. |заходи в |лікування | |лікування за умови| |кровотеча, пов'язана | |терапія | |амбулаторних |(роздільне | |регулярного | |зі становленням | |екстрагенітальної | |умовах |діагностичне | |менструального | |менструального | |патології. | |(з урахуванням |вишкрібання з ПГД | |циклу (огляд кожні| |періоду; | | | |ПГД): |препаратів, | |3 місяці). | |- пубертатна | | | |- симптоматична |симптоматична | | | |менорагія; | | | |терапія; |терапія). | | | |- пубертатна | | | |- гормональна | | | | |кровотеча. | | | |терапія; | | | | |----------------------+-----| | |- дієто-, | | | | |Овуляційна кровотеча. |N92.3| | |- вітамінотерапія;| | | | |Надмірна кровотеча в | | | |- фізіотерапія; | | | | |передменопаузний | | | |- санаторно- | | | | |період. | | | |курортне | | | | |----------------------+-----| | |лікування; | | | | |Мено- або метрорагія: |N92.4| | |- консультації | | | | |- клімактерична; | | | |профільних | | | | |- менопаузна; | | | |спеціалістів. | | | | |- передклімактерична; | | | | | | | | |- передменопаузна. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Інша уточнена |N92.5| | | | | | | |нерегулярна | | | | | | | | |менструація. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Нерегулярна |N92.6| | | | | | | |менструація | | | | | | | | |неуточнена. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Кровотеча після і під |N93.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне |Помірна та значна |Відсутність клінічних|Протягом 5 років | |час статевого | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |кровотеча. |проявів. |за відсутності | |контакту. | |2. Профілактичні, |2. УЗД органів |2. Стаціонарне | | |клінічних проявів | | | |гінекологічні |малого таза. |лікування. | | |(огляд 2 рази в | | | |огляди. |3. Розширена |3. Дообстеження. | | |рік). | | | |3. Гігієна |кольпоскопія. | | | | | | | |статевого життя. |4. При помірній та | | | | | | | | |значній кровотечі - | | | | | | | | |обстеження та | | | | | | | | |лікування в умовах | | | | | | | | |стаціонару. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Міжменструальний біль.|N94.0|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Нестероїдні |1. Відсутність |Відсутність клінічних|За відсутності | | | |рубрики А. |рубрики Г. |протизапальні |ефекту від |проявів. |клінічних проявів | | | | |2. Тести функціональ-|препарати. |амбулаторного | |протягом 1 року. | | | | |ної діагностики. |2. Спазмолітики. |лікування - | | | | | | |3. УЗД органів малого|3. Седативні. |наявність | | | | | | |таза. |4. Корекція |больового | | | | | | |4. Консультації |гормональних |синдрому. | | | | | | |суміжних спеціалістів|порушень за |2. Синдром | | | | | | |за показаннями. |показаннями. |гострого живота. | | | | | | |5. Гормональні | | | | | | | | |дослідження (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Відсутність лібідо. |N94.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне | |Нормалізація статевої|Не потребує. | | | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування | |функції. | | | | |2. Своєчасна |2. УЗД органів малого|- лікування ІПСШ; | | | | | | |діагностика та |таза. |- лікування | | | | | | |лікування |3. Обстеження |гінекологічної | | | | | | |гінекологічної |на ІПСШ. |патології; | | | | | | |патології та |4. Консультація |- гормональна | | | | | | |екстрагенітальних |сексопатолога, |терапія; | | | | | | |захворювань. |психолога. |- терапія | | | | | | | |5. ТФД. |екстрагенітальних | | | || | | |6. Гормональні |захворювань. | | | | | | | |дослідження (за |2. Дієто-, | | | | | | | |показаннями). |вітамінотерапія. | | | | | | | | |3. Психотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | | | | | |5. Лікування та | | | | | | | | |обстеження у | | | | | | | | |сексопатолога. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Вагінізм. |N94.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне | |Відсутність клінічних|Не потребує. | | | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування | |проявів. | | | | |2. Своєчасна |2. УЗД органів |- лікування ІПСШ; | | | | | | |діагностика та |малого таза. |- лікування | | | | | | |лікування |3. Обстеження |гінекологічної | | | | | | |гінекологічної |на ІПСШ. |патології; | | | | | | |патології та |4. Консультація |- гормональна | | | | | | |екстрагенітальних |сексопатолога, |терапія; | | | | | | |захворювань. |психолога. |- терапія | | | | | | | |5. ТФД. |екстрагенітальних | | | | | | | |6. Гормональні |захворювань. | | | | | | | |дослідження (за |2. Дієто-, | | | | | | | |показаннями). |вітамінотерапія. | | | | | | | | |3. Психотерапія. | | | | | | | | |4. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | | | | | |5. Лікування та | | | | | | | | |обстеження | | | | | | | | |сексопатологом. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Синдром |N94.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Вітаміно- | |Відсутність клінічних|Не потребує. | |передменструального | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія. | |проявів. | | |напруження. | |2. Діагностика і |2. УЗД органів малого|2. Транквіліза- | | | | | | |лікування |таза. |тори. | | | | | | |ендокринної |3. Тести функціональ-|3. Сечогінні | | | | | | |патології. |ної діагностики. |препарати. | | | | | | | |4. Гормони крові: |4. Диференційована| | | | | | | |прогестерон, ФСГ, ЛГ,|гормонотерапія. | | | | | | | |ПРЛ, естріол. |5. Психотерапія. | | | | | | | |5. Консультації | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |невропатолога, | | | | | | | | |психотерапевта (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Первинна дисменорея. |N94.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Нестероїдні |При відсутності |1. Нормалізація |Протягом 1 року за| |----------------------+-----|рубрики А. |рубрики Г. |протизапальні. |ефекту |менструального |відсутності | |Вторинна дисменорея. |N94.5|2. Діагностика і |2. Тести функціональ-|2. Седативні. |амбулаторного |циклу.2. Відсутність |клінічних проявів | |----------------------+-----|лікування |ної діагностики. |3. Спазмолітики. |лікування для |епізодів захворювань |(огляд кожні | |Дисменорея неуточнена.|N94.6|ендокринної |3. УЗД органів малого|4. Вітаміно- |дообстеження. |протягом 6 місяців. |3 місяці). | |----------------------+-----|патології. |таза. |терапія. | | | | |Інші уточнені стани, |N94.8| |4. Бактеріоскопічне |5. Диференційована| | | | |пов'язані з жіночими | | |та бактеріологічне |гормонотерапія. | | | | |статевими органами і | | |дослідження виділень |6. ЛФК та | | | | |менструальним циклом. | | |з вагіни. |фізіотерапія. | | | | |----------------------+-----| |5. Гормони |7. Психотерапія. | | | | |Стани, пов'язані з |N94.9| |крові: ФСГ, ЛГ, ПРЛ, |8. Призначення | | | | |жіночими статевими | | |естрадіол, |профільних | | | | |органами і | | |прогестерон. |спеціалістів. | | | | |менструальним циклом, | | |6. Консультування | | | | | |неуточнені. | | |профільними | | | | | | | | |спеціалістами (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Незапальні хвороби статевих органів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Неправильне положення |N85.4|1. Відповідно до |Відповідно до |1. Гінекологічний |Для проведення |Відсутність |Не потребує. | |матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |масаж. |діагностично- |ускладнень. | | |Антеверсія. | |2. Профілактика | |2. Фізіотерапія та|лікувальної | | | |Ретрофлексія. | |післяабортних | |лікувальна |лапароскопії. | | | |Ретроверсія. | |ускладнень. | |фізкультура. | | | | | | | | |3. Санаторно- | | | | | | | | |курортне | | | | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Виворіт матки |N85.5|Відповідно до |Невідкладна |Стаціонарне |Наявність виворіту|Відсутність |Протягом 2-х | |(виключено: | |рубрики А. |госпіталізація. |лікування. |матки. |ускладнень |місяців після | |поточну акушерську | | | | | |оперативного |оперативного | |травму, післяпологовий| | | | | |лікування. |лікування. | |виворіт матки). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Внутрішньоматкові |N85.6|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Стаціонарне |1. Для |1. Позитивна динаміка|1. Протягом 1 року| |спайки. | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування, |дообстеження. |даних УЗД органів |(огляд двічі на | | | |2. Профілактика |2. УЗД органів |роз'єднання |2. Для |малого таза. |рік). | | | |післяабортних, |малого таза. |сінехій. |оперативного |2. Нормальна |2. Нез'явлення на | | | |післяопераціних, | |2. Гормональні |лікування. |гістероскопічна |огляд протягом | | | |післяпологових | |естрогенгестагенні| |картина. |1 року за умови | | | |ускладнень. | |препарати після | | |попередньої | | | | | |оперативного | | |поінформованості. | | | | | |лікування. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гематометра. |N85.7|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в умовах|Наявність |1. Позитивна динаміка|6 місяців після | |Гематосальпінкс | |рубрики А. |рубрики Г. |гінекологічного |патології. |даних гінекологічного|оперативного | |з гематометрою. | |2. Профілактика |2. УЗД органів малого|стаціонару. | |та УЗ-досліджень. |лікування (огляд | | | |післяабортних та |таза. | | | |кожні 3 місяці). | | | |післяпологових |3. Негайна | | | | | | | |ускладнень. |госпіталізація. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші неуточнені |N85.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Замісна системна |Для дообстеження. |Позитивна динаміка |Постійно (огляд та| |незапальні хвороби | |рубрики А. |рубрики Г. |гормонотерапія. | |даних гінекологічного|УЗД 1 раз на рік).| |матки: | |2. Профілактичні |2. УЗД органів | | |та УЗ-досліджень. | | |- атрофія матки, | |гінекологічні |малого таза. | | | | | |набута | |огляди. | | | | | | |- фіброз матки. | |2. Діагностика та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |гормональних | | | | | | | | |порушень. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Незапальна хвороба |N85.9|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Обстеження до |Для дообстеження. |Клінічні ознаки |Протягом 1 року | |матки, неуточнена. | |рубрики А. |рубрики Г. |уточнення | |оздоровлення. |після одужання | |Ураження матки БДВ. | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |діагнозу. | | |(огляд двічі на | | | |гінекологічні |малого таза. | | | |рік). | | | |огляди. | | | | | | | | |3. Діагностика та | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | |гормональних | | | | | | | | |порушень. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Ерозія та ектропіон | N86 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Місцеве |Клінічні прояви |Клінічне одужання, |1. 6 міс. після | |шийки матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |протизапальне |ускладнень |підтверджене |клінічного | |Декубітальна | |2. Своєчасна |2. Розширена |лікування |захворювання. |кольпоскопічним та |одужання. | |(трофічна) виразка. | |діагностика та |кольпоскопія. |відповідно до | |цитологічним |2. Нез'явлення на | |Виворіт. | |лікування |3. Бактеріоскопічне |отриманих | |дослідженням. |огляд протягом | |Виключено: | |гінекологічних |та бактеріологічне |результатів | | |1 року за умови | |з цервіцитом (N72). | |захворювань. |дослідження виділень |дослідження. | | |попередньої | | | |3. Раціональне |з цервікального |2. Хірургічне | | |поінформованості. | | | |ведення пологів, |каналу. |лікування: | | | | | | |профілактика |4. Біопсія |- діатермо- | | | | | | |післяабортних |шийки матки з ПГД. |коагуляція, | | | | | | |ускладнень. | |- діатермо- | | | | | | |4. Гігієна | |конізація, | | | | | | |статевого | |- кріодеструкція, | | | | | | |життя. | |- деструкція | | | | | | | | |CO2 лазером. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Дисплазія шийки | N87 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Місцеве |Клінічні прояви |Клінічне одужання, |1. Протягом 2-х | |матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |протизапальне |ускладнень |підтверджене |років після | |Виключено: | |2. Своєчасне |2. Розширена |лікування |захворювання. |кольпоскопічним та |клінічного | |Карциному in situ | |лікування ерозії |кольпоскопія. |відповідно до | |цитологічним |одужання. | |шийки матки (D06). | |та ектропіону |3. Бактеріоскопічне |отриманих | |дослідженням. |2. Нез'явлення на | |----------------------+-----|шийки матки. |та бактеріологічне |результатів | | |огляд протягом | |Слабковиражена |N87.0|3. Своєчасна |дослідження виділень |дослідження. | | |1 року за умови | |дисплазія шийки | |діагностика та |з цервікального |2. Хірургічне | | |попередньої | |матки. | |лікування |каналу. |лікування: | | |поінформованості. | |Інтраепітеліальна | |ендокринної та |4. Біопсія |- діатермо- | | | | |неоплазія шийки | |запальної |шийки матки з ПГД. |конізація; | | | | |матки I ступеня. | |патології. | |- кріодеструкція; | | | | | | | | |- деструкція | | | | | | | | |CO2 лазером. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Старий розрив шийки |N88.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. |Відсутність ефекту|Відновлення |1. Протягом 6 міс.| |матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |Електроконізація |від амбулаторного |цілісності шийки |після клінічного | |Спайки шийки матки. | |2. Раціональне |2. Розширена |шийки матки. |лікування старого |матки. |одужання. | |Виключено: | |ведення пологів, |кольпоскопія. |2. Лікування |розриву шийки | |2. Нез'явлення на | |поточну акушерську | |оперативне |3. Бактеріоскопічне |в умовах |матки. | |огляд протягом | |травму (O71.3). | |переривання |та бактеріологічне |гінекологічного | | |1 року за умови | | | |вагітності та |дослідження виділень |стаціонару. | | |попередньої | | | |післяабортних |з цервікального | | | |поінформованості. | | | |ускладнень. |каналу. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Стриктура і стеноз |N88.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Бужування |Відсутність ефекту|Клінічне одужання. |1. Протягом | |шийки матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |цервікального |від амбулаторного | |1-го року після | |Виключено: | |2. Раціональне та |2. Розширена |каналу. |лікування. | |клінічного | |Як ускладнення | |своєчасне |кольпоскопія. |2. Усунення | | |одужання. | |пологів (065.5). | |лікування |3. Бактеріоскопічне |рубцевих | | |2. Нез'явлення на | | | |захворювань шийки |та бактеріологічне |змін за допомогою | | |огляд протягом | | | |матки. |дослідження виділень |CO2 лазера. | | |1 року за умови | | | |3. Профілактика |з цервікального |3. Лікування | | |попередньої | | | |післяабортних |каналу. |в умовах | | |поінформованості. | | | |ускладнень. | |стаціонару. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Недостатність шийки |N88.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропна |Для хірургічного |Нормалізація даних |1. Протягом | |матки. Обстеження і | |рубрики А. |рубрик Г та І. |- терапія: |лікування. |рентгенологічного та |1-го року після | |лікування при | |2. Раціональне |2. Розширена |- гормональна; | |УЗ-обстежень. |клінічного | |передбачуваній | |ведення пологів. |кольпоскопія. |антибактеріальна. | | |одужання. | |недостатності шийки | | |3. Гістеросальпінго- |2. Оперативне | | |2. Нез'явлення на | |матки у невагітної | | |графія. |лікування в умовах| | |огляд протягом | |жінки. | | |4. Гістероскопія |стаціонару. | | |1 року за умови | |Виключено: | | |(за показаннями). | | | |попередньої | |таку, що впливає на | | |5. ТФД. | | | |поінформованості. | |плід або | | |6. Гормональне | | | | | |новонародженого | | |обстеження за | | | | | |(P01.0); таку, що | | |показаннями. | | | | | |ускладнює вагітність | | |7. УЗД органів | | | | | |(O34. 3). | | |малого таза | | | | | | | | |(трансвагінальне). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гіпертрофічне |N88.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Діатермо- |Гіпертрофічне |Клінічне одужання. |1. Протягом 1-го | |видовження шийки | |рубрики А. |рубрики Г. |конізація |видовження шийки | |року після | |матки. | |2. Профілактика |2. Розширена |шийки матки. |матки II-III | |клінічного | | | |пологового |кольпоскопія. |2. Лікування |ступенів для | |одужання. | | | |травматизму. |3. УЗД органів |в умовах |хірургічного | |2. Нез'явлення на | | | | |малого таза. |стаціонару. |лікування. | |огляд протягом | | | | | | | | |1 року за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені |N88.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Хірургічне |Хірургічне |Клінічне одужання, |1. Протягом | |незапальні хвороби | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування, |лікування. |відсутність рецидиву.|1-го року після | |шийки матки. | |2. Профілактика |2. Розширена |лікування | | |клінічного | |Виключено: | |пологового |кольпоскопія. |ускладнень | | |одужання. | |Поточну акушерську | |травматизму. | |відповідно | | |2. Нез'явлення на | |травму. | | | |нозоологічній | | |огляд протягом | |----------------------+-----| | |формі, див. N88.1 | | |1 року за умови | |Незапальна хвороба |N88.9| | |N88.2, N88.3, | | |попередньої | |шийки матки, | | | |N88.4. | | |поінформованості. | |неуточнена. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Стриктура й атрезія |N89.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Хірургічне |Для хірургічного |Клінічне одужання. |1. Протягом | |піхви. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |лікування. | |1-го року після | |Вагінальні: | |2. Раціональне |2. Піхвографія. | | | |клінічного | |- спайки | |ведення пологів та|3. Піхвоскопія. | | | |одужання. | |- стеноз. | |гінекологічних | | | | |2. Нез'явлення на | |Виключено: | |втручань. | | | | |огляд протягом | |післяопераційні | | | | | | |1 року за умови | |спайки піхви (N99.2). | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Щільна дівоча |N89.6|Відповідно до |1. Відповідно до |Хірургічне |Кровотеча. |Клінічне одужання. |1. Протягом | |перетинка. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування в умовах| | |1-го року після | |Ригідна дівоча | | |2. УЗД органів |стаціонару. | | |клінічного | |перетинка. | | |малого таза. | | | |одужання. | |Щільна дівоча | | | | | | |2. Нез'явлення на | |перетинка. | | | | | | |огляд протягом | |Виключено: | | | | | | |1 року за умови | |Неперфоровану дівочу | | | | | | |попередньої | |перетинку (Q52.3). | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гематокольпос. |N89.7|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Оперативне |1. Гематокольпос. |Клінічне одужання. |1. Протягом 6 міс.| |Гематок ольпос | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |2. Гематометра. | |після клінічного | |з гематометрою або з | | |2. УЗД органів малого| |3. Гематосапінкс. | |одужання. | |гематосальпінксом. | | |таза. | | | |2. Нез'явлення на | | | | |3. Дообстеження | | | |огляд протягом | | | | |в умовах | | | |1 року за умови | | | | |гінекологічного | | | |попередньої | | | | |стаціонару. | | | |поінформованості. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Випадання статевих органів у жінок | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Випадання статевих | N81 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Симптоматичне |1. Випадання матки|Відсутність |При наявності | |органів у жінок. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |і піхви |прогресування |матки постійно, | |----------------------+-----|2. Раціональне |2. Цистоскопія (за |2. ЛФК. |II-V ступенів. |випадання матки. |огляд 1 раз | |Неповне випадання |N81.2|ведення пологів. |показаннями). |3. Санаторно- |2. Больовий | |в 6 місяців. | |матки і піхви. | |3. Виключення |3. Ректороманоскопія |курортне |синдром. | | | | | |значних фізичних |(за показаннями). |лікування. |3. Трофічні | | | | | |навантажень. |4. Консультування та |4. Оперативне |виразки. | | | | | |4. Профілактика |призначення уролога, |лікування. |4. Порушення | | | | | |надмірної ваги |проктолога. | |функції | | | | | |плода. | | |суміжних органів. | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Повне випадіння матки.|N81.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Оперативне |1. Наявність |1. Нормалізація |При наявності | |----------------------+-----|рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |повного випадіння |функцій суміжних |матки постійно, | |Інші форми випадіння |N81.8|2. Раціональне |2. Цистоскопія (за |2. Симптоматичне |матки. |органів. |огляд двічі на | |жіночих статевих | |ведення пологів. |показаннями). |лікування. |2. Больовий |2. Відсутність |рік. | |органів | |3. Виключення |3. Ректороманоскопія |3. Реабілітаційні |синдром. |прогресування | | |(недостатність | |значних фізичних |(за показаннями). |заходи - |3. Трофічні |випадання матки. | | |м'язів промежини, | |навантажень. |4. Консультування та |санаторно-курортне|виразки. | | | |старий розрив м'язів | |4. Профілактика |призначення уролога, |лікування та ЛФК. |4. Гостра | | | |дна малого таза). | |надмірної ваги |проктолога. | |затримка сечі. | | | | | |плода. | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Свищ статевих органів у жінок | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Свищ статевих органів | N82 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |I - етап - 3 міс. |Наявність |1. Відсутність |Протягом 3-х років| |у жінок. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |санація, |міхурно-піхвової |рецидиву нориці після|спостереження | |----------------------+-----|2. Раціональне |2. УЗД органів малого|повноцінна дієта, |нориці - для |оперативного |гінеколога, | |Міхурово-піхвова |N82.0|ведення |таза. |коферменти, |оперативного |лікування. |уролога і | |нориця. | |пологів. |3. Фістулографія. |седативні |лікування. |2. Нормальна функція |терапевта - до | | | |3. Дотримання |4. Цистоскопія, |препарати. | |сечового міхура. |одужання. | | | |техніки виконання |цистографія. |II - етап - | |3. Нормалізація | | | | |гінекологічних та |5. Бактеріологічне |оперативне | |статевої функції. | | | | |урологічних |дослідження виділень |втручання. | | | | | | |операцій. |із піхви, сечі. | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |уролога. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Нориця з піхви в тонку|N82.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Оперативне |1. Наявність |1. Відсутність |Протягом 3-х років| |кишку. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування. |кишково-піхвової |рецидиву нориці після|спостереження | |----------------------+-----|2. Раціональне |2. УЗД органів | |нориці - для |оперативного |гінеколога, | |Нориця з піхви в |N82.3|ведення |малого таза. | |оперативного |лікування. |хірурга. | |товсту кішку. | |пологів. |3. Фістулографія. | |лікування. |2. Нормалізація | | |----------------------+-----|3. Дотримання |4. Рентгенографія | |2. Дообстеження. |статевої функції. | | |Інша |N82.4|техніки |шлунково-кишкового | | |3. Нормалізація | | |кишково-генітальна | |виконання операцій|тракту. | | |функції кишківника. | | |нориця у жінок. | |на органах |5. Бактеріологічне | | | | | |Кишково-маткова | |черевної порожнини|дослідження виділень | | | | | |нориця. | |та малого таза. |із піхви, з | | | | | | | | |визначенням | | | | | | | | |чутливості до | | | | | | | | |антибіотиків. | | | | | | | | |6. Консультування | | | | | | | | |хірурга. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Патологія клімаксу та диспластичні процесиерозія та дисплазія шийки матки та піхви, вульви | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Залозиста гіперплазія |N85.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональна |1. Маткова |1. Відсутність |1. Протягом | |ендометрія. | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія відповідно|кровотеча. |клінічних проявів. |5 років після | |Гіперплазія | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |віку жінки. |2. Для дообсте- |2. Позитивна динаміка|ефективної | |ендометрія | |гінекологічні |малого таза. |2. Гепатопро- |ження. |даних УЗД. |гормональної | |- БДВ | |огляди. |3. Аспіраційна |тектори. |3. Діагностичне |3. Відсутність |терапії та | |- кістозна | |3. Своєчасна |біопсія ендометрія. |3. Вітаміно- |роздільне |патологічних змін при|6 місяців після | |- залозисто-кістозна | |діагностика та | |терапія. |вишкрібання |ПГД (аспірату |оперативного | |поліпоїдна. | |лікування | |4. Оперативне |порожнини матки. |порожнини матки). |лікування (УЗД | |----------------------+-----|ендокринної та | |лікування за умови| | |органів малого | |Аденоматозна |N85.1|запальної | |неефективності | | |таза 2 рази на | |гіперплазія | |гінекологічної | |гормонотерапії | | |рік). | |ендометрія. | |патології. | |протягом 6-12 | | |2. Нез'явлення на | |Гіперплазія | | | |місяців. | | |огляд протягом | |ендометрія, атипова | | | | | | |1 року за умови | |(аденоматозна). | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гіпертрофія |N85.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Динамічне |1. Ускладнення |1. Відсутність |1. Постійно (огляд| |матки. | |рубрики А. |рубрики Г. |спостереження. |перебігу. |клінічних проявів. |та УЗД органів | |(Матка велика | |2. Профілактичні |2. УЗД органів малого|2. Фітотерапія. |2. Для |2. Позитивна динаміка|малого таза два | |або збільшена). | |гінекологічні |таза. |3. Симптоматична |дообстеження. |даних гінекологічного|рази на рік). | | | |огляди. |3. Гістероскопія. |терапія. | |та УЗ-досліджень |2. Нез'явлення на | | | |3. Запобігання |4. Лапароскопія за | | |органів малого таза. |огляд протягом | | | |теплової та |показаннями. | | | |1 року за умови | | | |сонячної | | | | |попередньої | | | |інсоляції. | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Субінволюція матки |N85.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Протизапальна |1. Маткова |Відсутність клінічних|Протягом | |(виключено | |рубрики А. |рубрики Г.2. УЗД |терапія. |кровотеча. |проявів. |2-х місяців. | |післяпологову | |2. Профілактика |органів малого таза. |2. Скорочуюча |2. Підвищення | | | |субінволюцію). | |післяабортних | |матку терапія. |температури | | | | | |ускладнень. | |3. Гемостатична |тіла. | | | | | | | |терапія (за |3. Для | | | | | | | |показаннями). |дообстеження. | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Помірна дисплазія |N87.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в |1. Ускладнення |Клінічне одужання, |Протягом 2-х років| |шийки матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |онкологічному |перебігу. |підтверджене |після клінічного | |Інтраепітеліаль | |2. Своєчасна |2. Розширена |диспансері. |2. Для |кольпоскопічним та |одужання (огляд | |на неоплазія шийки | |діагностика та |кольпоскопія. | |дообстеження. |цитологічним |кожні 3 місяці). | |матки II ступеня. | |лікування |3. Бактеріологічне | | |дослідженням. |2. Нез'явлення | |----------------------+-----|гінекологічної |дослідження піхвових | | | |на огляд | |Тяжка дисплазія шийки |N87.2|патології. |виділень. | | | |протягом 1 року | |матки, не | |3. Профілактичні |4. Біопсія | | | |за умови | |класифікована в інших | |огляди. |шийки матки з ПГД. | | | |попередньої | |рубриках. | | |5. Онкомаркер СА-125.| | | |поінформованості. | |Тяжка дисплазія | | |6. Консультація | | | | | |шийки матки БДВ. | | |онкогінеколога. | | | | | |Виключено: | | | | | | | | |Інтраепітеліальну | | | | | | | | |неоплазію шийки матки | | | | | | | | |III ступеня, зі | | | | | | | | |згадуванням про тяжку | | | | | | | | |дисплазію або без | | | | | | | | |такого згадування | | | | | | | | |(D06.). | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Дисплазія шийки матки,|N87.9| | | | | | | |неуточнена. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші незапальні | N88 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування залежно |Ускладнення |Клінічне одужання, |1. Протягом | |ураження шийки матки. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |від виявленої |перебігу. |підтверджене |2-х років після | |Виключено: | |2. Своєчасна |2. Розширена |патології. | |кольпоскопічним та |клінічного | |запальну хворобу | |діагностика та |кольпоскопія. | | |цитологічним |одужання (огляд | |шийки матки (N72), | |лікування |3. Бактеріологічне | | |дослідженням. |кожні 3 місяці). | |поліп шийки матки | |гінекологічної |дослідження піхвових | | | |2. Нез'явлення на | |(N84. 1). | |патології. |виділень. | | | |огляд протягом | |----------------------+-----| |4. Біопсія | | | |1 року за умови | |Лейкоплакія шийки |N88.0| |шийки матки з ПГД. | | | |попередньої | |матки. | | |5. Онкомаркер СА-125.| | | |поінформованості. | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |онкогінеколога. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші незапальні | N89 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування у |Ускладнення |1. Клінічне одужання,|1. Протягом 1 року| |ураження вагіни. | |рубрики А. |рубрики Г. |онкогінеколога. |перебігу. |підтверджене |після клінічного | |Виключено: | |2. Профілактичні |2. Розширена | | |кольпоскопічним та |одужання (огляд | |карциному in situ | |огляди. |кольпоскопія. | | |цитологічним |кожні 3 місяці). | |піхви (D07.2). | |3. Своєчасна |3. Біопсія піхви з | | |дослідженням. |2. Нез'явлення на | |запалення піхви (N76).| |діагностика та |наступним ПГД. | | |2. Відсутність |огляд протягом | |сенільний атрофічний | |лікування |4. Консультація | | |рецидиву. |1 року за умови | |вагініт (N95.2). | |гінекологічної та |онкогінеколога. | | | |попередньої | |трихомонозну | |екстрагенітальної | | | | |поінформованості. | |лейкорею (A59.0). | |патології. | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Слабковиражена |N89.0| | | | | | | |дисплазія піхви. | | | | | | | | |Інтраепітелітальна | | | | | | | | |неоплазія піхви | | | | | | | | |I ступеня. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Помірна дисплазія |N89.1| | | | | | | |піхви. | | | | | | | | |Інтраепітелітальна | | | | | | | | |неоплазія піхви | | | | | | | | |II ступеня. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тяжка дисплазія піхви,|N89.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування у |1. Ускладнення |1. Клінічне одужання,|Протягом 2-х років| |не класифікована в | |рубрики А. |рубрик Г та І. |онкогінеколога. |перебігу. |підтверджене |після клінічного | |інших рубриках. | |2. Профілактичні |2. Розширена | |2. Для |кольпоскопічним та |одужання (огляд | |Тяжка | |огляди. |кольпоскопія. | |хірургічного |цитологічним |кожні 3 місяці). | |дисплазія піхви БДВ. | |3. Своєчасна |3. Біопсія піхви з | |лікування. |дослідженням. | | |Виключено: | |діагностика та |патгістологічним | | |2. Відсутність | | |інтраепітелітальна | |лікування |дослідженням | | |рецидиву. | | |неоплазія | |гінекологічної та |біоптату. | | | | | |піхви III ступеня зі | |екстрагенітальної |4. УЗД органів малого| | | | | |згадуванням про тяжку | |патології. |таза. | | | | | |дисплазію або без | | |5. Консультація | | | | | |такого згадування | | |онкогінеколога. | | | | | |(D07.2). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Дисплазія піхви, |N89.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування після |Для хірургічного |1. Клінічне одужання,|Залежно від | |неуточнена. | |рубрики А. |рубрик Г та І. |уточнення |лікування. |підтверджене |ступеню тяжкості | | | |2. Профілактичні |2. Розширена |діагнозу. | |кольпоскопічним та |дисплазії, | | | |огляди. |кольпоскопія. | | |цитологічним |див. N89.0, N89.1,| | | |3. Своєчасна |3. Біопсія піхви з | | |дослідженням. |N89.2. | | | |діагностика та |ПГД. | | |2. Відсутність | | | | |лікування |4. УЗД органів | | |рецидиву. | | | | |гінекологічної та |малого таза. | | | | | | | |екстрагенітальної |5. Консультація | | | | | | | |патології. |онкогінеколога. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Лейкоплакія піхви. |N89.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Хірургічне |Ускладнення |1. Клінічне одужання,|1. Протягом 2-х | | | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування: |перебігу |підтверджене |років після | | | |2. Своєчасна |2. Розширена |- кріодеструкція; |захворювання. |кольпоскопічним та |клінічного | | | |діагностика та |кольпоскопія. |- деструкція CO2 | |цитологічним |одужання (огляд | | | |лікування |3. Біопсія піхви з |лазером; | |дослідженням. |кожні 3 місяці). | | | |гінекологічної та |ПГД. |- висікання | |2. Відсутність |2. Нез'явлення на | | | |екстрагенітальної |4. Консультація |патологічних | |рецидиву. |огляд протягом | | | |патології. |онкогінеколога. |ділянок з | | |1 року за умови | | | | | |наступним | | |попередньої | | | | | |гістологічним | | |поінформованості. | | | | | |дослідженням. | | | | | | | | |2. Гормональне | | | | | | | | |лікування (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені |N89.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Оперативне |1. Для |Клінічне одужання. |1. Протягом 1-го | |незапальні хвороби | |рубрики А. |рубрики Г. |лікування. |оперативного | |року після | |піхви. | |2. Раціональне |2. Бактеріоскопічне |2. При |лікування. | |клінічного | |Лейкорея БДВ. | |ведення |та бактеріологічне |доброякісній |2. Для | |одужання (огляд | |Старий розрив піхви. | |пологів. |дослідження виділень |виразці - |дообстеження. | |кожні 3 місяці). | |Виразка маткового | |3. Профілактичні |з піхви. |консервативне | | |2. Нез'явлення | |кільця у піхві. | |огляди. |3. Біопсія |лікування, | | |на огляд протягом | |Виключено: | | |виразки з ПГД |кріодеструкція. | | |1 року за умови | |Поточну | | |біоптату. | | | |попередньої | |акушерську травму | | |4. Консультація | | | |поінформованості. | |(O70.-, O71.4, | | |онкогінеколога. | | | | | |O71.7-O71.8). | | | | | | | | |Старі розриви | | | | | | | | |із залученням м'язів | | | | | | | | |дна малого таза | | | | | | | | |(N81.8). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші незапальні | N90 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в |1. Ускладнення |1. Клінічне одужання,|1. Протягом | |ураження вульви та | |рубрики А. |рубрики Г. |онкологічному |перебігу |підтверджене |1-го року після | |промежини. | |2. Профілактичні |2. Розширена |диспансері. |захворювання. |кольпоскопічним та |клінічного | |Виключено: | |огляди. |кольпоскопія. | |2. Для |цитологічним |одужання (огляд | |арциному | |3. Своєчасна |3. Консультація | |дообстеження. |дослідженням. |кожні 3 місяці). | |in situ вульви | |діагностика та |онкогінеколога. | |3. Оперативне |2. Відсутність |2. Нез'явлення | |(D07.1), | |лікування | | |лікування. |рецидиву. |на огляд | |поточну акушерську | |ендокринної | | | | |протягом | |травму (O70.-, O71.7 -| |гінекологічної | | | | |1 року за умови | |O71.8), | |патології та | | | | |попередньої | |запалення вульви | |запальних | | | | |поінформованості. | |(N76.-). | |захворювань. | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Слабковиражена |N90.0| | | | | | | |дисплазія вульви. | | | | | | | | |Інтраепітеліальна | | | | | | | | |неоплазія піхви | | | | | | | | |I ступеня. | | | | | | | | |----------------------+-----| | | | | | | |Помірна дисплазія |N90.1| | | | | | | |вульви. | | | | | | | | |Інтраепітеліальна | | | | | | | | |неоплазія піхви | | | | | | | | |II ступеня. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Тяжка дисплазія |N90.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в |1. Для |1. Клінічне одужання,|1. Протягом | |вульви. | |рубрики А. |рубрики Г. |онкологічному |дообстеження. |підтверджене |2-х років після | |Тяжка дисплазія | |2. Профілактичні |2. Розширена |диспансері. |2. Для |кольпоскопічним та |клінічного | |вульви БДВ. | |огляди. |кольпоскопія. | |хірургічного |цитологічним |одужання. | |Виключено: | |3. Своєчасна |3. Консультація | |лікування. |дослідженням. |2. Нез'явлення на | |Інтраепітеліальну | |діагностика та |онкогінеколога. | | |2. Відсутність |огляд протягом | |неоплазію вульви | |лікування | | | |рецидиву. |1 року за умови | |III ступеня, зі | |ендокринних та | | | | |попередньої | |згадуванням про тяжку | |запальних | | | | |поінформованості. | |дисплазію або без | |гінекологічних | | | | | | |такого згадування | |захворювань. | | | | | | |(D07.1). | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Дисплазія вульви, |N90.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Лікування в |Залежно від |1. Клінічне одужання,|Залежно від | |неуточнена. | |рубрики А. |рубрики Г. |онкологічному |ступеня тяжкості |підтверджене |ступеня тяжкості | | | |2. Профілактичні |2. Розширена |диспансері. |дисплазії. |кольпоскопічним та |дисплазії, див. | | | |огляди. |кольпоскопія. | | |цитологічним |N89.0, N89.1, | | | |3. Своєчасна |3. Консультація | | |дослідженням. |N89.2. | | | |діагностика та |онкогінеколога. | | |2. Відсутність | | | | |лікування | | | |рецидиву. | | | | |ендокринних та | | | | | | | | |запальних | | | | | | | | |гінекологічних | | | | | | | | |захворювань. | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Лейкоплакія вульви. |N90.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Симптоматична |1. Ускладнення |1. Клінічне одужання,|1. Протягом | |Дистрофія, | |рубрики А. |рубрики Г. |терапія. |перебігу. |підтверджене |2-х років після | |Крауроз. | |2. Своєчасна |2. Розширена |2. Адаптогени, |2. Для |кольпоскопічним та |клінічного | | | |діагностика та |кольпоскопія. |гепатопротектори, |дообстеження. |цитологічним |одужання кожні | | | |лікування |3. Біопсія вульви з |вітаміни. |3. Для |дослідженням. |3 місяці. | | | |гінекологічної та |патгістологічним |3. Гормональне |хірургічного |2. Відсутність |2. Нез'явлення на | | | |екстрагенітальної |дослідженням |лікування. |лікування. |рецидиву. |огляд протягом | | | |патології. |біоптату. |4. Хірургічне | | |1 року за умови | | | | |4. Цукор крові. |лікування. | | |попередньої | | | | |5. Гормональне | | | |поінформованості. | | | | |дослідження (за | | | | | | | | |показаннями). | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |профільних | | | | | | | | |спеціалістів. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Атрофія вульви. |N90.5|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Симптоматична |1. Ускладнення |1. Клінічне |1. Протягом | |Стеноз вульви. | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |терапія. |перебігу. |одужання. |1-го року після | | | |2. Профілактичні |2. Гормональне |2. Оперативне |2. Для |2. Відсутність |клінічного | | | |огляди. |дослідження (за |лікування в умовах|дообстеження. |рецидиву. |одужання (огляд | | | | |показаннями). |стаціонару. |3. Для | |кожні 3 місяці). | | | | |3. Консультація | |хірургічного | |2. Нез'явлення | | | | |профільних | |лікування. | |на огляд | | | | |спеціалістів. | | | |протягом 1 року | | | | | | | | |за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Гіпертрофія вульви. |N90.6|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Симптоматична |1. Ускладнення |Клінічне одужання. |1. Протягом | |Гіпертрофія соромітних| |рубрики А. |рубрик Г, Д. |терапія. |перебігу. | |1-го року після | |губ. | | |2. Біопсія |2. Вітаміно- |2. Для | |клінічного | | | | |патологічної |терапія. |дообстеження. | |одужання (огляд | | | | |ділянки з ПГД |3. Гормональне |3. Для | |кожні 3 місяці). | | | | |біоптату. |лікування. |хірургічного | |2. Нез'явлення на | | | | |2. Консультація |4. Оперативне |лікування. | |огляд протягом | | | | |профільних |лікування в умовах| | |1 року за умови | | | | |спеціалістів. |стаціонару. | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Кіста вульви. |N90.7|1. Відповідно до |Відповідно до рубрик |Оперативне |Для хірургічного |1. Клінічне |1. Протягом | | | |рубрики А. |Г, Д. |лікування в умовах|лікування. |одужання. |1-го року після | | | |2. Раціональне | |стаціонару. | |2. Відсутність |клінічного | | | |ведення пологів. | | | |рецидиву |одужання (огляд | | | |3. Профілактичні | | | |захворювання. |кожні 3 місяці). | | | |огляди. | | | | |2. Нез'явлення на | | | | | | | | |огляд протягом | | | | | | | | |1 року за умови | | | | | | | | |попередньої | | | | | | | | |поінформованості. ||----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Інші уточнені |N90.8|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |1. Для |1. Клінічне |Протягом 1-го року| |незапальні хвороби | |рубрики А. |рубрик Г, Д. |лікування в |хірургічного |одужання. |після клінічного | |вульви та промежини. | |2. Своєчасна |2. Гормональне |залежності від |лікування. |2. Відсутність |одужання (огляд | |Спайки вульви. | |діагностика та |обстеження |виявленої |2. Для |рецидиву |кожні 3 місяці). | |Гіпертрофія | |лікування |(естрогени, |патології. |дообстеження. |захворювання. |2. Нез'явлення на | |клітора. | |ендокринної |тестостерон, |2. Оперативне | | |огляд протягом | | | |гінекологічної |кортизон). |лікування в умовах| | |1 року за умови | | | |патології. | |гінекологічного | | |попередньої | | | | | |стаціонару. | | |поінформованості. | | | | | |3. Симптоматична | | | | | | | | |терапія. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Порушення менопаузи та інші розлади в періоді перед менопаузою | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кровотеча в періоді |N95.0|1. Відповідно до |1. Відповідно до |Залежно від |Кровотеча в |Відсутність клінічних|Залежно від | |після менопаузи. | |рубрики А. |рубрики Г. |виявленої |менопаузі. |проявів. |виявленої | | | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |патології. | | |патології. | | | |гінекологічні |малого таза. | | | | | | | |огляди. |3. Негайна | | | | | | | | |госпіталізація. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Менопауза і |N95.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Циклічна |1. Ускладнення |Відсутність або |1. Постійно (огляд| |клімактеричний стан | |рубрики А. |рубрики Г. |системна замісна |перебігу. |зменшення проявів. |двічі на рік). | |(припливи, | |2. Профілактичні |2. УЗД органів |гормональна |2. Для | |2. Нез'явлення на | |безсоння, головний | |гінекологічні |малого таза. |терапія. |дообстеження. | |огляд протягом | |біль, недостатня | |огляди. |3. Мамографія |2. Фізіо-, | | |1 року за умови | |зосередженість). | |3. Своєчасна |за показаннями. |психотерапія. | | |попередньої | | | |замісна |4. Консультація |3. Симптоматична | | |поінформованості. | | | |гормонотерапія. |профільних |терапія. | | | | | | |4. Загально |спеціалістів | | | | | | | |зміцнююча терапія.|(невропатолог, | | | | | | | | |терапевт та інші). | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Атрофічний вагініт у |N95.2|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Циклічна |Ускладнення |1. Відсутність |1. Постійно (огляд| |періоді постменопаузи.| |рубрики А. |рубрики Г. |системна та |перебігу. |клінічних проявів. |двічі на рік). | |Сенільний (атрофічний)| |2. Профілактичні |2. УЗД органів |місцева замісна | |2. Нормалізація |2. Нез'явлення на | |вагініт. | |гінекологічні |малого таза. |гормональна | |біоценозу піхви. |огляд протягом | | | |огляди. |3. Мамографія |терапія. | | |1 року за умови | | | |3. Своєчасна |за показаннями. |2. Антибактеріаль-| | |попередньої | | | |замісна |4. Бактеріоскопічне |на терапія за | | |поінформованості. | | | |гормонотерапія. |дослідження мазків з |показаннями. | | | | | | |4. Загально |піхви. |3. Препарати для | | | | | | |зміцнююча | |відновлення | | | | | | |терапія. | |біоценозу піхви. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Стани, пов'язані зі |N95.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Замісна |1. Ускладнення |Відсутність клінічних|1. Постійно (огляд| |штучною менопаузою. | |рубрики А. |рубрики Г. |гормонотерапія |перебігу. |проявів. |двічі на рік). | |----------------------+-----|2. Профілактичні |2. УЗД органів |естрогенами при |2. Для | |2. Нез'явлення на | |Інші уточнені |N95.8|гінекологічні |малого таза. |проведенні |дообстеження. | |огляд протягом | |порушення в періоді | |огляди. |3. Мамографія |тотальної | | |1 року за умови | |менопаузи та після | |3. Замісна |за показаннями. |гістеректомії. | | |попередньої | |менопаузи. | |гормонотерапія. |4. Гормональні |2. Замісна | | |поінформованості. | |----------------------+-----| |дослідження за |комбінована | | | | |Порушення в періоді |N95.9| |показаннями. |гормонотерапія. | | | | |менопаузи та після | | |5. Консультування | | | | | |менопаузи, неуточнені.| | |профільними | | | | | | | | |спеціалістами. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. Питання планування сім'їметоди контрацепції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Застосування | Z30 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |Вибір методу |Ускладнення при |1. Відсутність |Протягом всього | |протизаплідних | |рубрики А. |рубрики Г. |контрацепції з |використанні |непланованої |часу користування | |засобів. | |2. Урахування усіх|2. УЗД органів малого|урахуванням: |контрацептиву. |вагітності. |тим чи іншим | |----------------------+-----|показів та |таза. |- надання | |2. Відсутність |методом | |Загальні поради та |Z30.0|протипоказів при |3. ТФД. |вичерпної | |ускладнень при |контрацепції | |консультації з | |застосуванні |4. Бактеріоскопічне |інформації щодо | |застосуванні |(огляд двічі на | |контрацепції: | |конкретного методу|дослідження виділень |методу | |конкретного методу |рік). | |- поради з питань | |контрацепції. |із піхви, |контрацепції; | |контрацепції. | | |планування сім'ї; | | |цервікального каналу,|- бажання жінки; | | | | |- первинне призначення| | |уретри. |- даних анамнезу; | | | | |протизаплідного | | |5. Консультування у |- фізикального | | | | |засобу. | | |профільних |обстеження та | | | | |----------------------+-----| |спеціалістів при |індивідуальних | | | | |Спостереження за |Z30.9| |наявності |особливостей | | | | |застосуванням | | |екстрагенітальної |жінки; | | | | |контрацепції, | | |патології. |- віку жінки. | | | | |неуточнене. | | | | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Введення |Z30.1|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Введення ВМС |Ускладнення під |1. Відсутність |Протягом | |протизаплідного | |рубрики А. |рубрики Г. |(безконтактний |час введення ВМС |непланованої |користування | |(внутрішньоматкового) | |2. Дотримання |2. Бактеріоскопічне |метод). |та використання. |вагітності. |методом (огляд | |засобу. | |правил техніки |та бактеріологічне |2. Видалення ВМС | |2. Відсутність |двічі на рік). | |----------------------+-----|введення ВМК. |дослідження мазків з |(за струни або | |ускладнень при | | |Спостереження за |Z30.5| |уретри, цервікального|крючком): | |застосуванні | | |використанням | | |каналу, вагіни. |при частковій | |внутрішньоматкового | | |(внутрішньоматкового) | | |3. УЗД органів малого|експульсії, | |контрацептиву. | | |протизаплідного | | |таза. |нетиповому його | | | | |засобу. | | | |розташуванні; | | | | | | | | |за бажанням жінки;| | | | | | | | |по закінченні | | | | | | | | |терміну | | | | | | | | |придатності ВМС. | | | | | | | | |3. Симптоматична | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |4. Рекомендації | | | | | | | | |статевої | | | | | | | | |поведінки. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Стерилізація жінок. |Z30.2|1. Відповідно до |Відповідно до |1. Оперативне |Для проведення |1. Відсутність |Протягом одного | | | |рубрики А. |рубрики Д. |лікування в умовах|операції. |непланованої |року (огляд двічі | | | |2. Дотримання | |стаціонару. | |вагітності. |на рік). | | | |правил оперативної| | | |2. Відсутність | | | | |техніки при | | | |операційних та | | | | |виконанні | | | |післяопераційних | | | | |стерилізації. | | | |ускладнень. | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Викликання |Z30.3|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Вакуум- |1. Штучне |1. Регулярні місячні,|Протягом | |менструацій | |рубрики А. |рубрики Г. |аспірація |переривання |двофазний |3-х місяців. | |- переривання | | |2. Імунологічний тест|порожнини матки в |вагітності (при |менструальний | | |вагітності; | | |на вагітність. |умовах денного |затримці місячних |цикл. | | |- регуляція | | |3. Визначення групи |стаціонару жіночої|більше 20 днів). |2. Відсутність | | |менструального циклу. | | |та резус-фактора |консультації (при |2. Післяабортні |післяабортних | | | | | |крові. |затримці місячних |ускладнення. |ускладнень. | | | | | |4. Бактеріоскопічне |до 20 днів). | | | | | | | |дослідження виділень |2. Анестезіо- | | | | | | | |із піхви, |логічна | | | | | | | |цервікального каналу,|допомога при малих| | | | | | | |уретри. |гінекологічних | | | | | | | |5. УЗД органів |операціях. | | | | | | | |малого таза. |3. Штучний аборт | | | | | | | | |в умовах | | | | | | | | |гінекологічного | | | | | | | | |стаціонару. | | | | | | | | |4. Вибір | | | | | | | | |подальшого методу | | | | | | | | |контрацепції. | | | | | | | | |5. Симптоматична | | | | | | | | |терапія та | | | | | | | | |профілактика | | | | | | | | |післяабортних | | | | | | | | |ускладнень. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Спостереження за |Z30.4|1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Комбіновані |1. Надмірні або |1. Відсутність |Протягом | |використанням | |рубрики А. |рубрики Г. |естрогенгестагенні|рецидивуючі |непланованої |користування | |протизаплідних | |2. Урахування усіх|2. УЗД внутрішніх |препарати, що |кровотечі. |вагітності. |методом (огляд | |лікарських засобів | |показів та |органів |містять не більше |2. Загострення |2. Відсутність |двічі на рік). | |- повторне призначення| |протипоказів при |(печінки, нирок, |30-35 мкг |екстрагенітальних |ускладнень. | | |протизаплідних пілюль | |застосуванні |наднирників). |етинілестрадіолу. |захворювань. | | | |або інших | |конкретного методу|3. УЗД органів малого|2. Естрогенгес- | | | | |протизаплідних | |контрацепції. |таза. |тагенні | | | | |засобів; | | |4. Біохімічні |препарати, що | | | | |- чергове медичне | | |показники крові |містять | | | | |обстеження у зв'язку | | |(білірубін, печінкові|ципротеронацетат. | | | | |з контрацепцією. | | |трансамінази, ниркові|3. Прогестагени. | | | | | | | |проби, коагулограма).|4. Ін'єкційні | | | | | | | |5. Гемограма з |депо-препарати. | | | | | | | |визначенням числа |5. Імплантати. | | | | | | | |тромбоцитів, ПТІ, |6. Гепато- | | | | | | | |часу згортання. |протектори. | | | | | | | |6. Гормони крові (за |7. Дієта. | | | | | | | |показаннями). |Вітамінотерапія. | | | | | | | |7. Консультування |8. Симптоматична | | | | | | | |профільними |терапія. | | | | | | | |спеціалістами |9. При загостренні| | | | | | | |(терапевт, |екстрагенітальних | | | | | | | |ендокринолог, уролог |захворювань - | | | | | | | |та інші). |відміна | | | | | | | | |препаратів. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Обстеження і тести для|Z32.1|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Відміна методу |1. Для переривання|Відсутність |1. Регулярний | |встановлення | |рубрики А. |рубрики Г. |контрацепції. |вагітності або при|ускладнень. |менструальний | |вагітності | | |2. УЗД органів малого|2. Штучне |ускладненнях | |цикл. | |- вагітність, | | |таза. |переривання |аборту. | |2. Вагітність та | |(ще) не підтверджена | | |3. Імунологічний |вагітності методом|2. Ускладнення | |післяпологовий | |- вагітність | | |тест на вагітність. |кюретажу або |перебігу | |період. | |підтверджена. | | |4. Дослідження крові |пролонгування |вагітності. | | | | | | |на ХГ (за |вагітності за | | | | | | | |показаннями). |бажанням жінки. | | | | | | | |5. При пролонгуванні | | | | | | | | |чи перериванні | | | | | | | | |вагітності обстеження| | | | | | | | |та ведення у | | | | | | | | |відповідності до | | | | | | | | |рубрик цього | | | | | | | | |переліку. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Безплідність | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Жіноча безплідність. | N97 |1. Відповідно до |1. Відповідно до |1. Гормональне |1. Дообстеження |Настання та |1. Протягом | |----------------------+-----|рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування |для встановлення |виношування |лікування. | |Жіноча безплідність, |N97.0|2. Своєчасна |2. УЗД органів малого|- чисті гестагени;|діагнозу. |вагітності. |2. Протягом | |пов'язана з | |діагностика та |таза. |- комбіновані |2. Оперативне | |вагітності та | |відсутністю овуляції. | |лікування |3. Гірсутне число. |естрогенгестагенні|лікування. | |післяпологового | | | |гінекологічної |4. Масо-ростовий |препарати; | | |періоду. | | | |патології. |коефіцієнт. |- стимулятори | | | | | | | |5. Генетичне |овуляції; | | | | | | | |обстеження. |- інгібітори | | | | | | | |6. ТФД. |синтезу ПРЛ; | | | | | | | |7. Діагностичні |- кортикостероїди.| | | | | | | |гормональні проби. |2. Лікування | | | | | | | |8. Гормональне |супутньої | | | | | | | |дослідження: |ендокринної | | | | | | | |ЛГ, ФСГ, Е2, ПРЛ, |патології. | | | | | | | |кортизол, |3. Оперативне | | | | | | | |17-ОКС та інші |лікування в умовах| | | | | | | |(за показаннями). |стаціонару. | | | | | | | |9. Бактеріоскопічне |4. Вітаміно- | | | | | | | |дослідження виділень |терапія. | | | | | | | |із піхви, |5. Фізіотерапія. | | | | | | | |цервікального каналу,|6. Лікування | | | | | | | |уретри. |методом | | | | | | | |10. Краніографія. |допоміжних | | | | | | | |11. Метросальпінго- |репродуктивних | | | | | | | |графія. |технологій (за | | | | | | | |12. Консультування |показаннями). | | | | | | | |профільними | | | | | | | | |фахівцями. | | | | | | | | |13. Спермограма | | | | | | | | |чоловіка. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Жіноча безплідність |N97.1|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Анти- |Оперативне |Настання та |1. Протягом | |трубного походження. | |рубрики А. |рубрик Г, Д, І. |бактеріальна |лікування. |виношування |лікування. | |Пов'язана | | |2. УЗД органів малого|терапія залежно | |вагітності. |2. Протягом | |з природженою | | |таза. |від встановленої | | |вагітності та | |аномалією маткових | | |3. Генетичне |етіології. | | |післяпологового | |труб. | | |обстеження. |2. Системна | | |періоду. | |Трубні: | | |4. ТФД. |ензимотерапія. | | | | |- непрохідність | | |5. Метросальпінго- |3. Імуномодулююча | | | | |- закупорення | | |графія. |терапія. | | | | |- стеноз. | | |6. Туберкулінові |4. Фізіотерапія. | | | | | | | |проби (за |5. Розсмоктуюча | | | | | | | |показаннями). |терапія. | | | | | | | |7. Огляд профільними |6. Сан.-кур. | | | | | | | |фахівцями. |лікування. | | | | | | | |8. Спермограма |7. Оперативне | | | | | | | |чоловіка. |лікування в умовах| | | | | | | | |стаціонару. | | | | | | | | |8. При | | | | | | | | |туберкульозі - | | | | | | | | |специфічна | | | | | | | | |терапія. | | | | | | | | |9. При стійкій | | | | | | | | |непрохідності | | | | | | | | |маткових труб - | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |замісних | | | | | | | | |репродуктивних | | | | | | | | |технологій. | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Жіноча безплідність |N97.2|Відповідно до |1. Відповідно до |1. Етіотропне |1.Дообстеження. |Настання та |1. Протягом | |маткового походження | |рубрики А. |рубрик Г та І. |лікування. |2. Хірургічне |виношування |лікування. | |- пов'язана | | |2. ТФД. |2. Гормональне |лікування. |вагітності. |2. Протягом | |з природною аномалією | | |3. УЗД органів |лікування (чисті | | |вагітності та | |матки | | |малого таза. |гестагени або | | |післяпологового | |- дефект імплантації | | |4. Гістеросальпінго- |комбіновані | | |періоду. | |яйцеклітини. | | |графія. |естрогенгестагенні| | | | | | | |5. Посткоітальний |препарати). | | | | | | | |тест. |3. Хірургічне | | | | | | | |6. Екскреторна |лікування (за | | | | | | | |урографія при |показаннями). | | | | | | | |аномаліях розвитку | | | | | | | | |статевих органів. | | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |генетика, проктолога,| | | | | | | | |фтизіатра та ін. | | | | | | | | |8. Гістероскопія. | | | | | | | | |9. Спермограма | | | | | | | | |чоловіка. | | | | | |----------------------+-----+------------------+---------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------| |Жіноча безплідність |N97.3|Відповідно до |1. Відповідно до |Хірургічне |1. Дообстеження. |Настання та |1. Протягом | |