open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 647/4868
Затверджено

Наказ Держкомстату України

та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 21
"Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям

за 20__ рік"

Форму державної статистичної звітності N 21 "Звіт про медичну
допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік" заповнюють
лікувально-профілактичні заклади незалежно від відомчої
підпорядкованості і форм власності, що надають медичну допомогу
вагітним, роділлям та породіллям. 1. Звіт подається пологовими будинками і самостійно діючими
жіночими консультаціями; лікувально-профілактичними закладами, які
мають пологові відділення (палати, ліжка) у стаціонарі та жіночі
консультації або акушерсько-гінекологічні кабінети в складі
поліклінік, якщо в них під наглядом перебувають вагітні;
сільськими дільничними та районними лікарнями (амбулаторіями) за
відсутності жіночих консультацій, якщо в них під наглядом
перебувають вагітні; медико-санітарними частинами,
науково-дослідними інститутами, які мають у своєму складі
акушерсько-гінекологічний стаціонар або жіночу консультацію
незалежно від відомчої підпорядкованості і форми власності, - 5
січня після звітного року: системи Міністерства охорони здоров'я - головному лікарю
центральної районної (міської) лікарні; інші заклади - Головному управлінню статистики в Автономній
Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському
міським управлінням статистики за місцезнаходженням та своїй вищій
організації. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні
зведений звіт подає Міністерству охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у термін,
установлений наказом відповідного органу управління охорони
здоров'я. 3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт подають
Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,
обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням
статистики та Міністерству охорони здоров'я України в термін,
установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по
Україні та регіонах подає Державному комітету статистики України
17 березня. Адресна частина бланка заповнюється на підставі документів,
що регламентують роботу лікувально-профілактичного закладу.
Зазначаються назва закладу, який подає звіт, його поштова адреса. У рядку "Форма власності" зазначається форма власності
лікувально-профілактичного закладу. Розділ 1 "Діяльність жіночої консультації" подається в
таблицях 2110, 2120, 2130, 2140. Сільські дільничні та районні лікарні (амбулаторії) вносять
до зазначених таблиць дані про вагітних, що проживають у районі їх
обслуговування, у тому числі дані про вагітних, за якими
безпосередній нагляд здійснює персонал фельдшерсько-акушерських
пунктів, за умови, що лікар або акушерка лікарні (амбулаторії)
наглядали вагітну до пологів або породіллю у післяродовому періоді
(в цьому випадку на вагітну заповнюється форма N 111-о
"Індивідуальна карта вагітної і породіллі", затверджена наказом
МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ). Жіночі консультації, акушерсько-гінекологічні кабінети,
медико-санітарні частини (надалі - МСЧ) заповнюють таблиці 2110,
2120, 2130, 2140, якщо вагітна перебувала під наглядом до кінця
вагітності. Якщо вагітна з-під нагляду МСЧ передається під нагляд
консультації за місцем проживання, то МСЧ заповнює тільки графи 1,
2, 3, 5 таблиці 2110. Консультація, що прийняла вагітну під
нагляд, дані про неї вказує за графами 4, 6-10 таблиці 2110, а
також у таблицях 2120, 2130. Таблиці 2110, 2120, 2130 розділу 1 "Діяльність жіночих
консультацій" заповнюються на підставі даних облікової форми N
111-о "Індивідуальна карта вагітної та породіллі". У таблицю 2110 "Вагітні, що проживають у районі
обслуговування закладу" дані про жінок, що звернулися за
направленням на аборт, не включаються. У графі 1 кількість вагітних, які перебувають під наглядом на
початок звітного року, має збігатися з графою 10 звіту
попереднього року, тобто кількістю вагітних, які залишилися під
наглядом на кінець року. У графах 2 і 3 таблиці 2110 указуються дані про вагітних, які
взяті під нагляд консультації у звітному році. Дані графи 2 мають бути більшими від даних графи 3 за рахунок
вагітних, які взяті під нагляд зі строком вагітності більше 12
тижнів. У графах 2 і 3 не вказуються дані про вагітних, які
перебували під наглядом інших закладів та переведені (або жінки,
які перейшли) для нагляду даного закладу (графа 4). У графах 6-10 указуються дані про жінок, вагітність яких
закінчилася у звітному році, - з числа тих, що залишились під
наглядом на початок року (графа 1), тих, які взяті під нагляд у
звітному році (включно із жінками, які перебували раніше під
наглядом інших закладів) (графи 2 і 4), та жінок, які взяті під
нагляд у післяродовому періоді (таблиця 2120, рядок 10, графа 1). У графі 7 указуються пологи зі строком вагітності від 37 до
42 повних тижнів; у графі 8 - зі строком вагітності від 28 до 37 повних тижнів; у графі 6 - зі строком вагітності 42 повних тижні та більше; у графі 9 - переривання вагітності самовільні і штучні за
медичними показаннями до 27 повних тижнів. Дані таблиці 2110 повинні бути перевірені арифметично:
кількість вагітних, які перебувають під наглядом на початок
звітного року і мають збігатися з кількістю вагітних, що
перебували під наглядом на кінець попереднього року (графа 1),
плюс вагітні, що надійшли для нагляду консультації (графа 2), плюс
особи, що надійшли з числа вагітних, які були під наглядом інших
закладів (графа 4), плюс кількість породіль, які жодного разу не
відвідали лікаря (акушерку) у дородовому періоді (таблиця 2120,
рядок 10, графа 1), мінус кількість жінок, у яких закінчилася
вагітність (графи 6, 7, 8, 9), мінус вибуло з-під нагляду (графа
5) має дорівнювати кількості вагітних, які перебувають під
наглядом консультації на кінець звітного року. У таблиці 2120 наводяться дані про обстеження вагітних під
час вагітності з числа жінок, у яких вона закінчилася у звітному
році (графи 6, 7, 8, 9 таблиці 2110). У рядках 1 і 2 вказуються дані про вагітних, які були
оглянуті терапевтом (усього і в перші 12 тижнів вагітності) з
метою виявлення жінок, які страждають екстрагенітальними
захворюваннями, та взяття їх під нагляд і з метою можливого
оздоровлення до родів. Дані рядка 1 мають бути більшими від даних рядка 2 за рахунок
вагітних, які були оглянуті терапевтом після 12 тижнів вагітності. У рядку 3 виділяються дані про жінок, яким до моменту родів,
але не пізніше 30 тижнів вагітності, проведено обстеження на
реакцію Вассермана двічі. У рядок 3 не включаються дані про реакцію Вассермана,
зроблені жінкам, які надійшли на пологові ліжка, тому що будь-які
профілактичні заходи за наявності позитивної реакції здійснити вже
неможливо. У кількість обстежених на реакцію Вассермана включаються
жінки, вагітність яких закінчилася у звітному році, незалежно від
того, коли вони були фактично обстежені у звітному або в
попередньому році. Так, якщо жінки, вагітність яких закінчилася у
першій половині звітного року, були обстежені на сифіліс перший
раз у попередньому році і другий раз у звітному році (або обидва
рази в попередньому році), то дані про їх обстеження зазначаються
у звіті даного року. Кількість вагітних, яким реакція Вассермана зроблена двічі
(рядок 3), має бути меншою за дані граф 6, 7, 8 таблиці 2110. Так само до рядків 4 і 6 включаються дані про вагітних, що
обстежені двічі на СНІД та тих, що пройшли ультразвукові
дослідження. Кількість вагітних, що обстежені на альфа-фетопротеїн (рядок
5) має бути меншою за дані граф 6, 7, 8, 9 таблиці 2110. У рядках 7, 8 і 9 указується кількість жінок, які померли: під час вагітності, пологів та післяродовий період протягом
42 днів після пологів з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю
або обтяженої нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи
з випадкових причин; пізніше 42 днів, але раніше одного року, після пологів (шифр
О96); через один рік або більше після пологів з прямих акушерських
причин (шифр О97). У рядку 10 указується кількість породіль, які жодного разу не
відвідали лікаря (акушерку) у дородовому періоді і були взяті на
облік у жіночій консультації у післяродовому періоді. У таблиці 2130 наводяться дані про захворювання жінок, які
виявлені до або під час вагітності, ускладнюють вагітність,
обтяжуються при ній або стають основною причиною для надання
акушерської допомоги. У графі 1 подається загальна кількість зареєстрованих
захворювань під час вагітності, пологів і в післяродовий період у
жінок, які перебували під наглядом жіночої консультації під час
вагітності та в післяродовий період (з таблиці 2110, граф
6+7+8+9). У графі 2 вказуються дані про захворювання, які були виявлені
до або під час вагітності, якщо вони ускладнюють вагітність, самі
обтяжуються при ній або стають основним приводом до надання
акушерської допомоги. У рядку 1 указуються дані про кількість зареєстрованих хвороб
сечостатевої системи, за винятком післяродової гострої ниркової
недостатності (шифр 090.4). У рядку 2 вказуються дані про кількість зареєстрованих хвороб
системи кровообігу - станів, що класифіковані в рубриках IОО-I99,
за винятком кардіоміопатії у післяродовому періоді (О90.3),
гіпертензивних розладів (О10-О16), акушерської емболії (О88),
венозних ускладнень і тромбозу церебровенозного синусу під час
вагітності (О22), пологів і післяродового періоду (О87). У рядку 3 вказуються дані про кількість зареєстрованих
випадків цукрового діабету незалежно від часу встановлення
діагнозу (до вагітності, під час вагітності, пологів та
післяродовому періоді). У рядку 4 вказуються дані про кількість зареєстрованих хвороб
щитовидної залози (станів, що класифіковані в рубриках ЕОО-ЕО7), з
них у рядку 5 - дифузний зоб I ступеня (гіперплазія щитовидної
залози), що класифікований у рубриці Е01.0, Е04.0 (1). У рядку 6 зазначаються дані про кількість зареєстрованих
анемій - станів, що класифіковані в рубриках Д50 - Д64. У даному
рядку не вказуються дані про анемію, яка виникла в результаті
кровотечі під час вагітності і пологів. У рядку 7 указуються дані про кількість зареєстрованих
кровотеч, пов'язаних з порушенням згортання крові (у графі 1 -
шифр О46.0, О67.0; у графі 2 - шифр О46.0), з афібріногенемією,
дисимінованим внутрішньосудинним згортанням, гіперфібрінолізом,
гіпофібріногенемією. У рядку 8 наводяться дані про кількість зареєстрованих
венозних ускладнень: у графі 1 - шифр О22, О87, у графі 2 - шифр
О22. У рядку 9 указуються дані про кількість зареєстрованих
набряків, протеїнурій та гіпертензивних розладів; з них у рядку 10
- викликаних вагітністю, у тому числі у рядку 11 виділяють
прееклампсію та еклампсію. Розділи 2 і 3 (таблиці 2210, 2211, 2245, 2246, 2247, 2250,
2260, 2270, 2280) заповнюються за даними стаціонару. У розділі 2 таблиці 2210 зазначається кількість прийнятих
пологів у стаціонарі (рядок 1). Крім того, в рядку 2 наводяться
дані про кількість породіль, що народили поза межами родильного
стаціонару. З кількості пологів, що прийняті в стаціонарі (рядок 1) - у
рядку 3 вказується кількість нормальних пологів (шифр О80). Із загальної кількості пологів (рядки 1 і 2) - у рядку 4
вказується кількість багатоплідних родів (шифр О30), у рядку 5 -
роди у першороділь. У графах 2, 3, 4 таблиці 2210 кількість пологів
розподіляється в залежності від віку породіллі: до 14 років
включно (14 років 11 місяців 29 днів), 15-17 років включно (17
років 11 місяців 29 днів), 18-34 роки включно (34 роки 11 місяців
29 днів). Сума даних граф 2, 3, 4 має бути менша за дані графи 1
за рахунок інших вікових груп. У таблиці 2211 вказуються дані про ускладнення пологів і
післяродового періоду. У рядку 1 вказуються дані про кількість зареєстрованих
передлежань плаценти, передчасних відшарувань плаценти та родових
кровотеч. У рядку 2 виділяються дані про кількість зареєстрованих
кровотеч у зв'язку з передлежанням та відшаруванням плаценти. У рядку 3 вказуються дані про кількість зареєстрованих
кровотеч, пов'язаних з порушенням згортання крові під час пологів. У рядку 4 вказуються дані про кількість зареєстрованих
набряків, протеїнурій та гіпертензивних розладів; у рядку 5
виділяються дані про їх кількість, викликаних вагітністю. Дані рядка 5 не повинні перевершувати дані рядка 4. У рядку 6 указуються дані про кількість зареєстрованих
прееклампсій та еклампсій. Дані рядка 6 не повинні перевершувати відповідно дані рядків
4 і 5. У рядках 7-11 зазначаються дані про кількість зареєстрованих
хвороб, які були до пологів або виявлені під час пологів і в
післяродовому періоді та які ускладнили роди: хвороби сечостатевої
системи, цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, анемія,
хвороби системи кровообігу. У рядках 12-21 указуються дані про кількість зареєстрованих
ускладнень, які виникають під час пологів і в післяродовому
періоді. У рядку 12 указуються дані про кількість зареєстрованих
утруднених пологів унаслідок неправильного положення та
передлежання плоду, аномалій тазу матері тощо. У рядку 13 наводяться дані про кількість зареєстрованих
аномалій родової діяльності внаслідок порушення родової діяльності
(шифр О62) та затяжних родів (шифр О63). У рядку 18 необхідно зазначати лише зареєстровані випадки
септицемії під час пологів (шифр О75.3) та післяродового сепсису
(О85), у рядку 21 - абсцес молочної залози (гнійний мастит - шифр
О91.1). Таблиці 2210 і 2211 заповнюються на підставі даних облікової
форми N 010-0 "Журнал запису родів у стаціонарі" і доповнюються
даними про кількість жінок, які надійшли після пологів поза межами
родильного стаціонару з облікової форми N 002-0 "Журнал обліку
приймання вагітних, роділь та породіль", даними про кількість
зареєстрованих ускладнень, які мали місце в післяродовому періоді
тощо з облікової форми N 096-0 "Історія родів", затверджених
наказом МОЗ України від 26.07.99 N 184 ( v0184282-99 ). У розділі 3 вказуються дані про новонароджених, включно із
плодами, які народилися при пізніх абортах 22-27 тижнів
вагітності. Це стосується як новонароджених, які народилися в даному
закладі, так і новонароджених, які надійшли з матір'ю після
пологів, які пройшли поза межами даного стаціонару. У таблиці 2245, у графах 1-7 наводяться дані про розподіл
новонароджених (плодів), які народилися живими (рядок 1) і
мертвими (рядок 4), та тих, що померли (рядки 2, 3) за масою тіла
при народженні, починаючи з 500 грамів. Живонародження є повне зігнання або витягнення продукту
зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності,
який після такого відділення дихає або виявляє інші ознаки життя,
такі як: серцебиття, пульсація пуповини чи визначені рухи вольових
м'язів, незалежно від того, перерізана пуповина чи ні, чи
відокремилась плацента; кожен продукт такого народження вважається
живонародженим. Смерть плоду (мертвонароджений плід) є смерть продукту
зачаття до його повного зігнання або витягнення з організму
матері, незалежно від тривалості вагітності; про смерть свідчить
той факт, що після такого відділення плід не дихає чи не виявляє
інших будь-яких ознак життя, таких як серцебиття, пульсація
пуповини або визначені рухи вольових м'язів. Усі новонароджені (плоди), які народились живими і мертвими з
вагою 500 грамів і більше незалежно від наявності ознак життя,
підлягають реєстрації у медичній документації закладів охорони
здоров'я. Усі новонароджені (плоди), які народилися живими з вагою 500
грамів і більше, підлягають виходжуванню. Із загальної кількості померлих новонароджених (рядок 2) у
рядку 3 вказуються дані про кількість померлих у перші 6 діб. Дані рядка 2 мають бути більшими за дані рядка 3. Із загальної кількості народжених мертвими (рядок 4) у рядок
5 включаються дані про кількість мертвонароджених, смерть яких
настала до початку родової діяльності. У рядок 8 із загальної кількості новонароджених (плодів), які
народилися живими, мертвими та померли, включаються дані про
недоношених. Недоношеними є діти, які народилися при строку вагітності до
37 повних тижнів (менше ніж 259 днів). Кількість недоношених новонароджених (плодів) (графа 8), як
правило, має бути менша за суму чисел, наведених у графах 1, 2, 3
і 4, за рахунок дітей з малою вагою за доношеної вагітності. У таблиці 2246 наводяться дані про новонароджених (плодів),
які були переведені до інших стаціонарів, відділень та на ліжка
для недоношених і грудних дітей - усього (графа 1) і в тому числі
до інших стаціонарів (графа 2). У таблиці 2247 указується кількість зроблених
протитуберкульозних щеплень (графа 1), зібраного матеріалу на
обстеження з приводу фенілкетонурії (графа 2), гіпотиреозу (графа
3), муковісцидозу (графа 4). У таблиці 2250 "Захворювання та причини смерті
новонароджених" реєструються вищезазначені стани окремо в
новонароджених, які мали вагу при народжені 500-999 г, 1000 г і
більше. Ця вимога обов'язкова також у тих випадках, якщо
новонароджений перебував у даному закладі навіть менше, ніж один
день. Хоча б куди потім був переведений новонароджений (плід) (у
відділення для недоношених або хворих дітей дитячої чи іншої
лікарні), він обов'язково включається у дані таблиці 2250. У рядку 1 указуються дані про загальну кількість дітей
(фізичних осіб), які народилися хворими або захворіли в період
перебування в рододопоміжному закладі. У рядках з 2 до 30 зазначаються дані про захворювання, які
мали місце в новонароджених (плодів) та були причиною смерті
новонародженого (плоду). Сума чисел у рядках 2-5, 15-30, граф 1, 2, 5, 6, 7, 8 має
перевищувати число, зазначене в рядку 1, оскільки в рядку 1
указується кількість хворих новонароджених, а в наступних рядках -
захворювання, на які вони страждали. У графах 3, 4, 9-12 число, указане в рядку 1, має дорівнювати
сумі чисел, указаних у вищезазначених рядках, оскільки тут повинна
зазначатися основна причина смерті. У рядку 5 "Уроджені аномалії" за всіма графами кількість
захворювань має бути більше за суму даних рядків 6 - 14 за рахунок
інших вад розвитку. У рядку 15 "Окремі стани, які виникли в перинатальному
періоді" за всіма графами кількість захворювань має дорівнювати
сумі даних рядків 16, 17, 21-29. У таблицях 2260 і 2270 "Причини перинатальної смертності"
вказуються причини ранньої неонатальної смертності і
мертвонароджуваності окремо для народжених з вагою 500-999 г, 1000
г і більше. Причини перинатальної смертності розподіляються на дві
групи: 1) причини, обумовлені несприятливим впливом на плід з боку
материнського організму і особливостями перебігу вагітності і
пологів (Р00-Р04), 2) причини, обумовлені захворюваннями або станами дитини. Сума даних рядків 2, 3, 4, 5, 10 та 25 таблиці 2260 має
дорівнювати даним рядка 1 за всіма графами. Сума даних рядків 6, 7, 8, 9 має бути менша від даних рядка 5
за рахунок інших вад розвитку. Сума даних рядків 11, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 має дорівнювати даним рядка 10. Сума даних рядків 2, 5, 18 таблиці 2270 має дорівнювати даним
рядка 1 за всіма графами. Сума даних рядків 3 і 4 має бути менша від даних рядка 2 за
рахунок інших вад розвитку, які стали причиною
мертвонароджуваності. Сума даних рядків 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 має дорівнювати даним рядка 5. Сума даних граф 3, 5, 7, 9, 11 таблиці 2260 і 2270 має
дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками. Під час заповнення таблиць 2250, 2260, 2270 слід пам'ятати,
що правець новонародженого (А33) включаються до класу "Інфекційних
хвороб" і наводиться у рядку "інші хвороби новонародженого". До рубрики Р10 "Внутрішньочерепної родової травми"
включаються субдуральний та церебральний крововилив, розрив
мозочкового намету внаслідок родової травми, а також
внутрішньошлуночкові і субарахноїдальні крововиливи внаслідок
родової трамви. Внутрішньочерепні крововиливи внаслідок аноксії і гіпоксії
головного мозку включаються у рубрику Р52 "Внутрішньочерепний
нетравматичний крововилив". Дані розділу 3 заповнюються на підставі запису у формі
N 102-о "Журнал відділення (палати) для новонароджених", формі
N О10/о "Журнал запису пологів" та доповнюються даними з форми
N О97/о "Історія розвитку новонародженого", які затверджені
наказом МОЗ України від 26.07.99 N 302 ( v0302282-99 ), та з форми
N 106-2/о-95 "Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть",
затвердженої наказом МОЗ України від 03.07.95 N 124 ( z0266-95 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.95 за
N 266/802. У всіх розділах звіту вказуються дані про вагітних, роділь,
породіль та новонароджених сільських мешканців, тобто тих, які
мешкають у сільській місцевості, незалежно від того, де їм
надається медична допомога в лікувально-профілактичних закладах
сільської чи міської місцевості.
В.о. Начальника Центру
медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 21
(назва і поштова адреса одержувача) __________________________________________ Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату
Ким подається України та МОЗ України
(назва і поштова адреса закладу) 31.07.2000 N 256/184 __________________________________________ ( z0635-00 ) __________________________________________
Форма власності __________________________ Поштова - річна
Подають: Пологові будинки, лікувально-профілактичні заклади, що мають жіночі консультації, акушерсько-гінекологічні кабінети в складі поліклініки, родильні відділення (палати, ліжка в стаціонарі) незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності 5 січня: системи Міністерства охорони здоров'я - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні; інші заклади - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у термін, установлений наказом відповідного органу управління охорони здоров'я. 3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики та Міністерству охорони здоров'я України в термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України 17 березня.
Звіт

про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям

за 20__ рік

1. Діяльність жіночих консультацій
Вагітні, що проживають у районі обслуговування закладу *
Таблиця 2110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування |Номер|Перебувало | У звітному році |Перебуває| | |рядка|вагітних під|---------------------------------------------------------------------------|під | | | |наглядом | Надійшли для |Крім того,|Вибуло |Закінчилась вагітність (із числа тих, які|наглядом | | | |консультації| нагляду |надійшли з|з-під |були під наглядом на початок року, та тих|консуль- | | | |на початок | консультації |числа тих,|нагляду|які надійшли під нагляд у звітному році) |тації | | | |звітного |--------------|які були | |-----------------------------------------|вагітних | | | |року |Усього|у тому |під | | Пологами |абортами |на кінець| | | | | |числі з|наглядом | |---------------------------|самовільними |звітного | | | | | |строком|інших | |запізні-| у строк |передча-|і штучними |року | | | | | |вагіт- |закладів | |лими | |сними |за медичними | | | | | | |ності | | | | | |показаннями | | | | | | |до 12 | | | | | | | | | | | | |тижнів | | | | | | | | |-------------+-----+------------+------+-------+----------+-------+--------+---------+--------+-------------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------+-----+------------+------+-------+----------+-------+--------+---------+--------+-------------+---------| |Усього | 1 | | | | | | | | | | | |-------------+-----+------------+------+-------+----------+-------+--------+---------+--------+-------------+---------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |сільські | | | | | | | | | | | | |мешканки | 2 | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * До таблиці не включаються дані про жінок, які звернулися за
направленням на аборт.
Таблиця 2120 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Усього|У тому числі| | |рядка| |сільські | | | | |мешканки | |--------------------------------------+-----+------+------------| | А | Б | 1 | 2 | |--------------------------------------+-----+------+------------| |З числа тих, вагітність яких | | | | |закінчилась | | | | |(гр. 6+7+8+9, табл.2110), | | | | |були оглянуті терапевтом - усього | 1 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |у тому числі до 12 тижнів вагітності | 2 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |були обстежені | | | | |на реакцію Вассермана до 30 тижнів | | | | |вагітності двічі | 3 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |на СНІД до 30 тижнів двічі | 4 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |на альфа-фетопротеїн | 5 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |ультразвукове дослідження до 28 | | | | |тижнів вагітності двічі | 6 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |Померло жінок під час вагітності, | | | | |пологів і в післяродовий період | | | | |протягом 42 днів після пологів | 7 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |Померло жінок пізніше 42 днів, | | | | |але раніше 1 року після пологів | 8 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |Померло жінок через 1 рік і більше | | | | |після пологів | 9 | | | |--------------------------------------+-----+------+------------| |Узято на облік породіль, які жодного | | | | |разу не відвідали лікаря (акушерку) | | | | |у дородовому періоді | | | | |(з гр.6+7+8 таб.2110) | 10 | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2140 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Усього|У тому числі| | |рядка| |сільських | | | | |мешканок | |--------------------------------------+-----+------+------------| | А | Б | 1 | 2 | |--------------------------------------+-----+------+------------| |Проведено регуляцій менструального | | | | |циклу методом вакуум-аспірації | 1 | | | ------------------------------------------------------------------
Окремі захворювання, які були або виникли під час вагітності

і ускладнюють вагітність, пологи і післяродовий період
Таблиця 2130 ------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер| Шифр за | Зареєстровано | у тому числі | | |рядка| МКХ-10 | захворювань | в сільських | | | | | | мешканок | | | | |---------------+---------------| | | | |Під час|з них |Під час|з них | | | | |вагіт- |під час|вагіт- |під час| | | | |ності, |вагіт- |ності, |вагіт- | | | | |пологів|ності |пологів|ності | | | | |та в | |та в | | | | | |після- | |після- | | | | | |родовий| |родовий| | | | | |період | |період | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Хвороби сечостатевої системи | 1 |О26.8 частина,| | | | | | | |О23, О86.1-3, | | | | | | | |О99.8-част. | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Хвороби системи кровообігу | 2 |О99.4 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Цукровий діабет | 3 |О24 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Хвороби щитовидної залози | 4 |О99.2-частина | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |з них дифузний зоб I ступеня | 5 |О99.2-частина | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Анемії | 6 |О99.0 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Кровотеча, пов'язана з | | | | | | | |порушенням згортання крові | 7 |О46.0, О67.0 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Венозні ускладнення під час | | | | | | | |вагітності, родів, | | | | | | | |післяродового періоду | 8 |О22, О87 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |Набряки, протеїнурія та | | | | | | | |гіпертензивні розлади | 9 |О10-О16 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |у тому числі викликані | | | | | | | |вагітністю | 10 |О12-О15 | | | | | |-----------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+-------| |з них прееклампсія і | | | | | | | |еклампсія | 11 |О13-О15 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
2. Родова допомога в стаціонарі
Таблиця 2210
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього|у тому числі жінок у віці|Із загальної| | |рядка| |-------------------------|кількості | | | | |до 14 |15-17 |18-34 |пологів | | | | |років |років |роки |(гр.1) - у | | | | |включно|включно|включно |сільських | | | | | | | |мешканок | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Прийнято пологів | | | | | | | |- усього | 1 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Крім того, надійшло | | | | | | | |породіль, які народили| | | | | | | |поза родовим | | | | | | | |відділенням | 2 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Із числа пологів | | | | | | | |нормальні | 3 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |багатоплідні | 4 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |у першороділь | 5 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Захворювання, які ускладнили пологи

(ускладнення пологів і післяродового періоду)
Таблиця 2211 --------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр за |Усього|у тому | | |рядка| МКХ-10 | |числі | | | | | |сільські| | | | | |мешканки| |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Передлежання плаценти, передчасне| | | | | |відшарування плаценти та дородова| | | | | |кровотеча | 1 |О44-О46 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі кровотеча в зв'язку | | | | | |з відшаруванням і передлежанням | |О44.1 | | | |плаценти | 2 |О45 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Кровотеча, пов'язана з порушенням| | | | | |згортання крові | 3 |О67.0 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Набряки, протеїнурія та | | | | | |гіпертензивні розлади | 4 |О10-О16 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі викликані вагітністю| 5 |О12-О15 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |з них прееклампсія, еклампсія | 6 |О13-О15 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби сечостатевої системи | 7 |О26.8-част,| | | | | |О23, | | | | | |О86.1-3, | | | | | |О99.8-част.| | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Цукровий діабет | 8 |О24 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби щитовидної залози | 9 |О99.2- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |з них дифузний зоб I ступеня | 10 |О99.2- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Анемія | 11 |О99.0 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби системи кровообігу | 12 |О99.4 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Утруднені роди | 13 |О64-О66 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Аномалії родової діяльності | 14 |О62-О63 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Розрив промежини III-IV ступенів | 15 |О70.2,3 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Розрив матки | 16 |О71.0,1 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| | з них поза стаціонаром | 17 |О71.0,1- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Кровотеча в послідовому і | | | | | |післяродовому періодах | 18 |О72 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Родовий сепсис і розлита | | | | | |післяродова інфекція | 19 |О75.3, | | | | | |О85 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі перитоніт | | | | | |після операції кесарева розтину | 20 |О85- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Венозні ускладнення | 21 |О22, О87 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Абсцес молочної залози | | | | | |(гнійний мастит) | 22 |О91.1 | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього|у тому числі жінок у віці|Із загальної| | |рядка| |-------------------------|кількості | | | | |до 14 |15-17 |18-34 |пологів | | | | |років |років |роки |(гр.1) - у | | | | |включно|включно|включно |сільських | | | | | | | |мешканок | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Прийнято пологів | | | | | | | |- усього | 1 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Крім того, надійшло | | | | | | | |породіль, які народили| | | | | | | |поза родовим | | | | | | | |відділенням | 2 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |Із числа пологів | | | | | | | |нормальні | 3 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |багатоплідні | 4 | | | | | | |----------------------+-----+------+-------+-------+---------+------------| |у першороділь | 5 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Захворювання, які ускладнили пологи

(ускладнення пологів і післяродового періоду)
Таблиця 2211 --------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр за |Усього|у тому | | |рядка| МКХ-10 | |числі | | | | | |сільські| | | | | |мешканки| |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Передлежання плаценти, передчасне| | | | | |відшарування плаценти та дородова| | | | | |кровотеча | 1 |О44-О46 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі кровотеча в зв'язку | | | | | |з відшаруванням і передлежанням | |О44.1 | | | |плаценти | 2 |О45 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Кровотеча, пов'язана з порушенням| | | | | |згортання крові | 3 |О67.0 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Набряки, протеїнурія та | | | | | |гіпертензивні розлади | 4 |О10-О16 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі викликані вагітністю| 5 |О12-О15 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |з них прееклампсія, еклампсія | 6 |О13-О15 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби сечостатевої системи | 7 |О26.8-част,| | | | | |О23, | | | | | |О86.1-3, | | | | | |О99.8-част.| | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Цукровий діабет | 8 |О24 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби щитовидної залози | 9 |О99.2- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |з них дифузний зоб I ступеня | 10 |О99.2- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Анемія | 11 |О99.0 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Хвороби системи кровообігу | 12 |О99.4 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Утруднені роди | 13 |О64-О66 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Аномалії родової діяльності | 14 |О62-О63 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Розрив промежини III-IV ступенів | 15 |О70.2,3 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Розрив матки | 16 |О71.0,1 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| | з них поза стаціонаром | 17 |О71.0,1- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Кровотеча в послідовому і | | | | | |післяродовому періодах | 18 |О72 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Родовий сепсис і розлита | | | | | |післяродова інфекція | 19 |О75.3, | | | | | |О85 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |у тому числі перитоніт | | | | | |після операції кесарева розтину | 20 |О85- | | | | | |частина | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Венозні ускладнення | 21 |О22, О87 | | | |---------------------------------+-----+-----------+------+--------| |Абсцес молочної залози | | | | | |(гнійний мастит) | 22 |О91.1 | | | ---------------------------------------------------------------------
3. Дані про новонароджених
Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні *
Таблиця 2245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Вага тіла при народженні в грамах |Із загальної| Сільські мешканці | | |рядка|-----------------------------------------|кількості |----------------------| | | |500-|1000-|1500-|2000-|2500-|3000-|3500 і|народжених -| Усього |із | | | |999 |1499 |1999 |2499 |2999 |3499 |більше|недоношені |------------|загальної| | | | | | | | | | | |500- |1000 г|кількості| | | | | | | | | | | |999 г|і |народже- | | | | | | | | | | | | |більше|них - не-| | | | | | | | | | | | | |доношені | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| |Народилось живими| 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| |з них померло - | | | | | | | | | | | | | |усього | 2 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| |у тому числі у | | | | | | | | | | | | | |віці 0-6 діб | 3 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| |Народилось | | | | | | | | | | | | | |мертвими | 4 | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+-----+------+---------| |з них смерть | | | | | | | | | | | | | |настала до | | | | | | | | | | | | | |початку родової | | | | | | | | | | | | | |діяльності | 5 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Включно з народженими при пізніх абортах.
Таблиця 2246
Переведено новонароджених (плодів) до інших стаціонарів і
відділень (до відділень для недоношених і немовлят) -
усього 1 _______, у тому числі до інших стаціонарів 2 ______
Таблиця 2247 ----------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Зроблено| Зібрано матеріалу на обстеження | | |рядка|протиту-|--------------------------------------| | | |берку- |Фінілкетонурії|Гіпотиреоз|Муковісцидоз| | | |льозних | | | | | | |щеплень | | | | |---------------+-----+--------+--------------+----------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------+-----+--------+--------------+----------+------------| |Усього | 1 | | | | | |у тому числі | | | | | | |сільських | | | | | | |мешканців | 2 | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Захворювання та причини смерті новонароджених (плодів)
Таблиця 2250 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр за | Народжені з вагою тіла | | |рядка| МКХ-10 |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 500-999 г | 1000 г і більше | | | | |----------------------------------+---------------------------------------------------------------| | | | |Народилося хворими| з них померло |Народилося хворими і захворіло| з них померло | | | | | і захворіло | |------------------------------+--------------------------------| | | | |------------------+---------------| усього | у тому числі | усього | у тому числі | | | | |Усього|з них |Усього|з них | | недоношених | | недоношених | | | | | |сільські | |сільські|---------------+--------------+----------------+---------------| | | | | |мешканці | |мешканці|Усього|з них |Усього|з них | Усього|з них |Усього|з них | | | | | | | | | |сільські| |сільськ| |сільські| |сільські| | | | | | | | | |мешканці| |мешканц| |мешканці| |мешканці| |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |Усього дітей | 1 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |у тому числі гострі | | | | | | | | | | | | | | | |респіраторні інфекції | 2 |J00-J06 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |пневмонія | 3 |J12-J18 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |інфекція шкіри і | | | | | | | | | | | | | | | |підшкірної клітковини | 4 |L00-L08 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |уроджені аномалії, | | | | | | | | | | | | | | | |деформації та | | | | | | | | | | | | | | | |хромосомні порушення | 5 |Q00-Q99 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |з них аненцефалія | 6 |Q00.0 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |спинно-мозкова кила | 7 |Q05.1-4 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |розщеплення губи | | | | | | | | | | | | | | | |і/або піднебіння | 8 |Q35-Q37 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |атрезія стравоходу | | | | | | | | | | | | | | | |або трахеостравохідна | | | | | | | | | | | | | | | |нориця | 9 |Q39.0-2 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |атрезія анусу або | | | | | | | | | | | | | | | |прямої кишки | 10 |Q42.0-3 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |гіпоспадія, епіспадія | 11 |Q54, Q64.0 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |полідактилія | 12 |Q69 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |редукційні вади | | | | | | | | | | | | | | | |кінцівок (відсутність | | | | | | | | | | | | | | | |будь-якої частини) | 13 |Q71-Q72 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |хвороба Дауна | 14 |Q90 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |окремі стани, які | | | | | | | | | | | | | | | |виникають в | | | | | | | | | | | | | | | |перинатальному періоді| 15 |P05-P96 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |з них сповільнений | | | | | | | | | | | | | | | |ріст, недостатність | | | | | | | | | | | | | | | |живлення плоду та | | | | | | | | | | | | | | | |розлади, пов'язані із | | | | | | | | | | | | | | | |скороченою вагітністю | | | | | | | | | | | | | | | |та малою масою тіла | | | | | | | | | | | | | | | |при народженні | 16 |P05-P07 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | |недостатність живлення| | | | | | | | | | | | | | | |плоду без згадки про | | | | | | | | | | | | | | | |малу вагу чи маленький| | | | | | | | | | | | | | | |плід гестаційного віку| 17 |P05.2 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |родова травма | 18 |P10-P15 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньочерепна | | | | | | | | | | | | | | | |родова травма | 19 |P10 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |інша родова травма | | | | | | | | | | | | | | | |центральної та | | | | | | | | | | | | | | | |периферичної | | | | | | | | | | | | | | | |нервової системи | 20 |P11, P14 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |внутрішньоматкова | | | | | | | | | | | | | | | |гіпоксія і асфіксія у | | | | | | | | | | | | | | | |родах | 21 |P20-P21 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |синдром | | | | | | | | | | | | | | | |респіраторного | | | | | | | | | | | | | | | |розладу й інші | |P22, | | | | | | | | | | | | | |респіраторні стани | 22 |P24-P28 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |уроджені пневмонії | 23 |P23 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |інфекції специфічні | | | | | | | | | | | | | | | |для перинатального | |P35, | | | | | | | | | | | | | |періоду | 24 |P37-P39 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |сепсис новонароджених | 25 |P36 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |внутрішньошлуночкові | | | | | | | | | | | | | | | |і субарахноїдальні | | | | | | | | | | | | | | | |крововиливи | 26 |P52 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |гемолітична | | | | | | | | | | | | | | | |хвороба, обумовлена | |P55, P56, | | | | | | | | | | | | | |ізоімунізацією | 27 |P57.0 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |гематологічні порушенн| 28 |P60-P61 | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |інші стани | | | | | | | | | | | | | | | |перинатального періоду| 29 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----------+------+-----------+------+--------+------+--------+------+-------+-------+--------+------+--------| |інші хвороби | | | | | | | | | | | | | | | |новонародженого | 30 | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Причини смерті в ранньому неонатальному періоді

серед новонароджених (плодів)
Таблиця 2260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування основних |Номер| Шифр за | Народжених з вагою тіла | | причин смерті |рядка| МКХ-10 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 1000 г і більше | 500-999 г | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------| | | | | Усього | у тому числі обумовлені | Усього | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | |станами матері, |ускладненнями |ускладненнями з|іншими |дією шкідливих | | | | | | |які не пов'язані|вагітності у |боку плаценти, |ускладненнями |речовин, які | | | | | | |з нинішньою |матері (P01) |пуповини та |родової діяльно-|надходять через | | | | | | |вагітністю (P00)| |оболонок (P020) |сті та розрод- |плаценту і | | | | | | | | | |ження (P03) |грудне молоко | | | | | | | | | | |(P04) | | | | | |---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------| | | | |Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них |Усього|з них | | | | | |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| | | | | |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |Усього дітей | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |у тому числі гострі | | | | | | | | | | | | | | | | | |респіраторні інфекції | 2 |J00-J06 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |Пневмонія | 3 |J12-J18 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інфекція шкіри і | | | | | | | | | | | | | | | | | |підшкірної клітковини | 4 |L00-L08 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |вроджені аномалії, | | | | | | | | | | | | | | | | | |деформації та хромосомні | | | | | | | | | | | | | | | | | |порушення | 5 |Q00-Q99 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |з них аненцефалія | 6 |Q00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |спинно-мозкова кила | 7 |Q05.1-4 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |атрезія стравоходу або | | | | | | | | | | | | | | | | | |трахеостравохідна нориця | 8 |Q39.0-2 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |атрезія анусу або прямої | | | | | | | | | | | | | | | | | |кишки | 9 |Q42.0-3 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |окремі стани, які виникають | | | | | | | | | | | | | | | | | |у перинатальному періоді - | 10 |P05-P96 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |з них сповільнений ріст та | | | | | | | | | | | | | | | | | |недостатність живлення плоду, | | | | | | | | | | | | | | | | | |розлади, пов'язані із | | | | | | | | | | | | | | | | | |скороченою вагітністю та | | | | | | | | | | | | | | | | | |малою вагою тіла під час | | | | | | | | | | | | | | | | | |народження | 11 |P05-P07 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |у тому числі недостатність | | | | | | | | | | | | | | | | | |живлення | 12 |P05.2 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |родова травма | 13 |P10-P15 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньочерепна родова | | | | | | | | | | | | | | | | | |травма | 14 |P10 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інша родова травма | | | | | | | | | | | | | | | | | |центральної та периферичної | | | | | | | | | | | | | | | | | |нервової системи | 15 |P11, P14 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |внутрішньоматкова гіпоксія й | | | | | | | | | | | | | | | | | |асфіксія при пологах | 16 |P20-P21 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |синдром респіраторного розладу| |P22, | | | | | | | | | | | | | | | |і інші респіраторні стани | 17 |P24-P28 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |уроджені пневмонії | 18 |P23 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інфекції, специфічні для | |P35, | | | | | | | | | | | | | | | |перинатального періоду | 19 |P37-P39 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |сепсис новонароджених | 20 |P36 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |внутрішньошлуночкові і | | | | | | | | | | | | | | | | | |субарахноїдальні крововиливи | 21 |P52 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |гемолітична хвороба, | | | | | | | | | | | | | | | | | |обумовлена ізоімунізацією | 22 |P55 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |гематологічні порушення | 23 |P60-P61 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інші стани перинатального | | | | | | | | | | | | | | | | | |періоду | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інші хвороби новонародженого | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Причини мертвонародження
Таблиця 2270 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування основних |Номер| Шифр за | Народжених з вагою тіла | | причин смерті |рядка| МКХ-10 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | 1000 г і більше | 500-999 г | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------| | | | | Усього | у тому чис лі обумовлені | Усього | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | |станами матері, |ускладненнями |ускладненнями з |іншими |дією шкідливих | | | | | | |які не пов'язані|вагітності у |боку плаценти, |ускладненнями |речовин, які | | | | | | |з нинішньою |матері (P01) |пуповини та |родової діяльно-|надходять через | | | | | | |вагітністю (P00)| |оболонок (P020) |сті та розрод- |плаценту і | | | | | | | | | |ження (P03) |грудне молоко | | | | | | | | | | |(P04) | | | | | |---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------| | | | |Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них | Усього|з них |Усього|з них | | | | | |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| |сільські| | | | | |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |мешканці| |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |Усього дітей | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |у тому числі вроджені аномалії| 2 |Q00-Q99 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |з них аненцефалія | 3 |Q00.0 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |cпинно-мозкова кила | 4 |Q05.1-4 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |окремі стани, які виникають | | | | | | | | | | | | | | | | | |у перинатальному періоді | 5 |P05-P96 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |з них родова травма | 6 |P10-P15 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | |внутрішньочерепна родова | | | | | | | | | | | | | | | | | |травма | 7 |P10 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інша родова травма | | | | | | | | | | | | | | | | | |центральної та периферичної | | | | | | | | | | | | | | | | | |нервової системи | 8 |P11, P14 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |внутрішньоматкова гіпоксія й | | | | | | | | | | | | | | | | | |асфіксія при пологах | 9 |P20-P21 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |синдром респіраторного розладу| |P22, | | | | | | | | | | | | | | | |і інші респіраторні стани | 10 |P24-P28 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |уроджені пневмонії | 11 |P23 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інфекції, специфічні для | |P35, | | | | | | | | | | | | | | | |перинатального періоду | 12 |P37-P39 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |сепсис новонароджених | 13 |P36 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |внутрішньошлуночкові і | | | | | | | | | | | | | | | | | |субарахноїдальні крововиливи | 14 |P52 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |гемолітична хвороба, | | | | | | | | | | | | | | | | | |обумовлена ізоімунізацією | 15 |P55 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |гематологічні порушення | 16 |P60-P61 | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інші стани перинатального | | | | | | | | | | | | | | | | | |періоду | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+-----------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+------+--------| |інші хвороби новонародженого | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата "___"____________ _____ р. Керівник закладу ________________

(підпис) _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.п.
Виконавець _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
В.о.начальника Центру
медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: