open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 646/4867
Затверджено

Наказ Держкомстату України

та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 20

"Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату

N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 }

Форму державної статистичної звітності N 20 "Звіт
лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік" (надалі - форма
N 20) заповнюють всі лікувально-профілактичні заклади, які
обслуговують доросле та дитяче населення, незалежно від відомчої
підпорядкованості та форм власності; загальних (багатопрофільних)
і спеціалізованих лікарень усіх типів, профілів та потужностей
(обласних лікарень, міських, дитячих міських, центральних
районних, районних, дільничних, інфекційних, туберкульозних,
міських лікарень швидкої медичної допомоги, психіатричних,
наркологічних тощо), клінік науково-дослідних інститутів, медичних
університетів, пологових будинків, міських поліклінік
(амбулаторій, консультацій) всіх профілів (включаючи бальнео- і
грязелікувальні заклади), стоматологічних поліклінік,
госпрозрахункових поліклінік; консультативно-діагностичних
центрів, диспансерів усіх профілів, госпіталів для інвалідів
Великої Вітчизняної війни (надалі - ІВВ), лепрозоріїв, станцій
переливання крові, які мають стаціонари, патологоанатомічних бюро. Не складають форму N 20 заклади, які мають свою звітність:
станції (відділення) переливання крові; станції (відділення)
швидкої медичної допомоги; бюро судово-медичної експертизи;
санітарно-епідеміологічні заклади; центри здоров'я. Державну статистичну звітність за формою N 20 складають
лікувально-профілактичні заклади всіх профілів незалежно від
відомчої підпорядкованості і форм власності і подають 5 січня:
( Абзац третій вступної частини із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 ) лікувально-профілактичні заклади системи Міністерства охорони
здоров'я України (надалі - МОЗ України) - головному лікарю
центральної районної (міської) лікарні, а розташовані в м. Києві,
крім того, - своїй вищій організації - 5 січня, 5 квітня і 5
жовтня; ( Абзац четвертий вступної частини із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від
28.12.2000 ) інші лікувально-профілактичні заклади - Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та
Севастопольському міському управлінню статистики за
місцезнаходженням і своїй вищій організації. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні подає
зведений звіт Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим (надалі - МОЗ Автономної Республіки Крим), органу управління
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій у термін, установлений наказом відповідного
органу управління охорони здоров'я. МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій подають зведені звіти Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики та Міністерству
охорони здоров'я України у термін, установлений наказом МОЗ
України. Міністерство охорони здоров'я України подає зведений звіт по
Україні та регіонах Державному комітету статистики України 17
березня. Лікувально-профілактичні заклади, які мають у своєму складі
стаціонари та поліклінічні відділення (включаючи заклади, які
здійснюють тільки консультативний прийом хворих), складають
повністю весь звіт. Лікувально-профілактичні заклади, які не надають амбулаторну
допомогу, заповнюють розділ III - "Діяльність стаціонару";
самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади заповнюють розділ II -
"Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації".
Паспортна частина звіту
В адресній частині титульного аркуша зазначаються
найменування закладу, у який надсилається звіт; назва і тип
закладу (дільнична, районна, міська, обласна лікарня, міжрайонний
диспансер тощо), який подає звіт, їх поштова адреса. Медико-санітарні частини (надалі - МСЧ) зазначають назву
підприємства та міністерства, у підпорядкуванні якого вони
перебувають, а також тип МСЧ (обслуговують тільки працюючих і
частково населення) та кількість дорослого і дитячого населення. Клініки медичних університетів указують повну назву медичного
університету; клінічні лікарні, крім назви лікарні, - назву
медичного університету, академії післядипломної освіти або
науково-дослідного закладу, клінічною базою яких вони є. Якщо лікарня має декілька поліклінік, то в паспортній частині
обов'язково має бути зазначена їх кількість. У рядку "Форма власності" вказується форма власності
лікувально-профілактичного закладу. У таблиці 1001 "Відділення (кабінети) в
амбулаторно-поліклінічних закладах" слід наводити число закладів,
які мають ті чи інші відділення (кабінети). Не включаються до
таблиці 1001 дані про число закладів спеціалізованих диспансерів
(туберкульозних, онкологічних, ендокринологічних тощо), за
винятком наркологічних диспансерів, які мають відповідні кабінети:
наркологічні для підлітків, експертизи алкогольного сп'яніння,
антиалкогольної пропаганди та профілактичної допомоги і
госпрозрахункові наркологічні. Дані таблиці 1001 слід порівнювати з даними звітної форми N
47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів",
затвердженої наказом МОЗ України від 03.05.99 N 102
( v0102282-99 ) (надалі ф.47-здоров). У ф.47-здоров таблиць 400,
1700, 1800 число закладів може бути більшим за рахунок санаторіїв,
що мають відповідні відділення (кабінети). Дані про відділення (кабінети) зазначаються тоді, коли
кабінети передбачені штатним розписом, за наявністю виділеного за
ним приміщення, апаратури, обладнання, посади відповідних
спеціалістів у штатах закладу та проводиться відповідна робота. Наявність тільки апаратури, без спеціалістів і виділеного
приміщення, не визначає наявності кабінету. Більшість кабінетів, які зазначені в таблиці 1001, -
лікарські. Винятком є кабінети: оглядовий, щеплення,
фізіотерапевтичний, електрокардіографії, клініко-діагностична
лабораторія, які зазначаються в тих випадках, коли в штатах для
проведення відповідної роботи є навіть 0,5 посади середнього
медперсоналу. Кабінет ЛФК указується у звіті за наявності в штатному
розписі посади лікаря з ЛФК або інструктора з ЛФК (спеціаліста з
вищою немедичною або середньою спеціальною освітою) і проведеної
відповідної роботи. Відділення переливання крові зазначається тільки тоді, коли
воно здійснює заготівлю крові. Якщо клініко-діагностична лабораторія виконує, крім клінічних
аналізів, будь-які інші (мікробіологічні, біохімічні тощо), то в
переліку лабораторій вказується тільки клініко-діагностична
лабораторія, а в розділі IV звіту вказуються всі види проведених
нею аналізів. Зазначене вище поширюється і на бактеріологічні
(мікробіологічні), серологічні (імунологічні) лабораторії та інші,
які зазначені в переліку. Клініко-діагностичними лабораторіями вважаються ті, що
проводять загальноклінічні, гематологічні аналізи й інколи деякі
види біохімічних, цитологічних тощо. Біохімічними - лабораторії, які проводять загальні
біохімічні, гормональні, ферментні, коагулогічні види аналізів. Цитологічними - лабораторії, які проводять цитологічні види
аналізів (ексфоліативна і пункційна цитологія). Бактеріологічними (мікробіологічними) - лабораторії, які
проводять мікробіологічні (бактеріологічні), іноді імунологічні
(серологічні) види аналізів. Серологічними (імунологічними) - лабораторії, які проводять
імунологічні (серологічні) види аналізів. Лабораторії, які не
перелічені в паспортній частині звіту, ураховуються за відповідним
профілем. Наприклад, гормональну, ферментну лабораторію вказують
як біохімічну, гематологічну - як клініко-діагностичну тощо. Спеціалізована лабораторія вважається самостійною, якщо, крім
приміщення і обладнання, в штаті виділена посада завідуючого
спеціалізованою лабораторією. У таблиці 1002 "Пересувні", указується кількість пересувних
амбулаторій, стоматологічних, флюорографічних установок та
клініко-діагностичних лабораторій, які вмонтовані в спеціальні
автофургони. У таблиці 1003 "Інші підрозділи" указується кількість аптек,
молочних кухонь, пунктів збору грудного молока, які є в
лікувально-профілактичних закладах, а також відомості про
лікувально-трудові майстерні (у тому числі для хворих з розладами
психіки та поведінки та хворих на туберкульоз), наркологічні
фельдшерські пункти (у тому числі на підприємствах промисловості,
сільського господарства, будівництва); кількість медичних
профілакторіїв при молочно-товарних фермах та посад медичних
сестер у них, які перебувають на балансі системи охорони здоров'я. У таблиці 1004 "Стаціонари, пансіонати" указуються дані про
наявність у лікувальних закладах спеціалізованих відділень. У пункті 1 указується кількість самостійних відділень для ІВВ
та в пункті 2 кількість ліжок у них. У пунктах 3-4 указуються дані про відділення анестезіології й
інтенсивної терапії та кількість ліжок у них, організовані згідно
з наказом МОЗ України від 08.10.97 N 303 ( v0303282-97 ) "Про
регламентацію діяльності анестезіологічної служби в Україні" та
від 01.07.98 N 183 ( v0183282-98 ) "Про внесення змін та доповнень
до наказу МОЗ України від 08.10.97 N 303"; у пункті 4 слід
зазначати тільки надкошторисні ліжка. У пунктах 5-8 наводяться дані про наркологічні відділення та
ліжка в них, у тому числі при підприємствах промисловості,
сільського господарства, будівництва. У пунктах 9-10 зазначаються кардіологічні відділення та ліжка
в них, незалежно від їх кількості, за наявністю у відділенні
завідуючого. У пунктах 11-12 указуються дані про відділення трансплантації
з кількістю ліжок у них. У цьому самому розділі у пунктах 13-17 указуються дані про
денні стаціонари (відділення, палати) при
амбулаторно-поліклінічному закладі та вдома, у тому числі для
дітей 0-14 років включно, з кількістю місць та кількістю
пролікованих хворих у них. У пунктах 18-21 наводяться дані про денні стаціонари для
хворих з розладами психіки та поведінки та наркологічних хворих,
де включаються тільки ліжка (місця), розгорнуті понад кошторис. У пункті 22 зазначаються дані про кількість місць у
пансіонатах для приїжджих хворих та в пункті 23 - про кількість
хворих, яким надана допомога у відділенні термінової і
планово-консультативної допомоги, у тому числі підліткам 15-17
років включно (пункт 24), дітям до 14 років включно (пункт 25). У пунктах 23-25 наводяться дані про хворих, яким надана
планово-консультативна допомога як у відділеннях
планово-консультативної допомоги при обласних лікарнях, так і в
самостійних центрах термінової та планово-консультативної
допомоги. У таблиці 1005 "Стоматологічні кабінети", указується
кількість стоматологічних кабінетів, розгорнутих при вищих
навчальних закладах різних рівнів акредитації та закладів системи
профтехосвіти, загальноосвітніх закладах, промислових
підприємствах тощо. У таблиці 1006 "Потужність поліклініки (поліклінічного
відділення)", указується планова потужність (кількість відвідувань
за зміну) амбулаторно-поліклінічних закладів, яка заповнюється з
паспорта лікувального закладу. Якщо лікарні мають декілька амбулаторно-поліклінічних
закладів, то відповідно до паспорта вказується планова потужність
кожного з них окремо. В окремих випадках, якщо на заклад у цілому складений один
паспорт, - указується сумарна потужність.
Розділ I. Штати закладу на кінець звітного року
У таблицю 1100 "Штати закладу на кінець звітного року"
включаються дані про посади лікарів, спеціалістів з вищою
немедичною освітою, зубних лікарів, середнього медперсоналу,
провізорів, фармацевтів, молодшого медперсоналу та іншого
персоналу на кінець звітного року відповідно до штатного розпису,
затвердженого в установленому порядку керівником
лікувально-профілактичного закладу. У таблицю не включаються дані про посади працівників швидкої
медичної допомоги, станцій (відділень) переливання крові,
ортопедичних (зубопротезних) відділень, санітарно-епідеміологічних
станцій, судово-медичної експертизи, госпрозрахункових відділень
(кабінетів), здоровпунктів та МСЧ на договірних засадах,
фельдшерсько-акушерських пунктів (надалі - ФАП), медико-соціальних
експертних комісій, центрів здоров'я. Посади госпрозрахункових
відділень (кабінетів) включаються у таблицю 1104 "Штати відділень
на госпрозрахунку та спецкоштах". У графах 1 і 3 таблиці 1100 вказуються штатні посади закладу
на кінець звітного року згідно зі штатним розписом; у графах 2, 4
- зайняті посади - на підставі платіжної відомості за грудень
місяць, куди повинні включатись і тимчасово відсутні спеціалісти:
у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням; у графі 5 -
фізичні особи основних працівників на зайнятих посадах - згідно з
трудовими книжками. Якщо поліклініка й стаціонар мають окремі допоміжні
лікувально-діагностичні підрозділи (лабораторії, кабінети ЕКГ
тощо), то дані про їх штати зазначаються сумарно в загальній
кількості посад у графах 1, 2 і 5, а в поліклініці - у графах 3 і
4. У лікарнях, де в штатному розписі немає розподілу між
амбулаторією та стаціонаром, чисельність персоналу відображається
у графах 1, 2 і 5. При заповненні таблиці 1100 потрібно додержуватися таких
указівок: 1. Дані про кількість посад зазначаються щодо закладу в
цілому, включно з усіма структурними підрозділами. 2. Посади однойменних спеціальностей лікарів і середнього
медперсоналу, які розташовані в різних структурних підрозділах
закладу, указуються в таблиці загальною кількістю (наприклад,
посади акушерів-гінекологів у жіночій консультації, у пологовому
або гінекологічному відділенні стаціонару; посади
лікарів-лаборантів у клініко-діагностичній, біохімічній
лабораторіях тощо). 3. При розподілі посад лікарів за окремими спеціальностями
слід мати на увазі, що: дані про посади лікарів-фоніатрів
необхідно включати в рядок отоларингологів; цитогенетиків - у
рядок лаборантів-генетиків; посади лікарів з обслуговування ІВВ,
геріатрів, профпатологів - за спеціальністю; посади лікарів
пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги - за
спеціальностями (терапевти, педіатри); посади завідуючих
відділеннями включаються до лікарських посад відповідних
спеціальностей; посади лікарів здоровпунктів - до терапевтів;
посади лікарів-вірусологів, паразитологів - до інфекціоністів;
посади лікарів-комбустіологів, трансплантологів - до хірургів;
вушного та очного протезування - до відповідних спеціальностей
(ЛОР, офтальмологи); посади суднових лікарів - в інші. Якщо головний лікар або його заступник за сумісництвом займає
штатну посаду в одному із структурних підрозділів закладу, то
зайнята ним посада в цьому відділенні вказується за відповідною
спеціальністю. Наприклад, головний лікар поліклініки займає 0,5
посади рентгенолога, тоді дані про нього треба подати у двох
рядках: у рядку "Керівники закладів та їх заступники" - 1,0 та в
рядку "рентгенологи" - 0,5 посади. У лікарнях (до 25 ліжок) і амбулаторіях, розташованих у
міських поселеннях та сільських місцевостях, які мають тільки одну
фізичну особу лікаря, без урахування лікаря-стоматолога, дані про
нього вказуються в рядку "загальні лікарі", незалежно від
кількості посад, які він займає. Дані про посади, спеціально виділені закладом для
лікарів-інтернів, даються як зайняті в рядку "інтерни", незалежно
від того, за якою спеціальністю лікар проходить інтернатуру. Якщо
інтерни зараховані на вакантні посади спеціалістів у закладі, то
як зайняті ці посади також указуються у рядку "інтерни", а не за
відповідною спеціальністю. Рядок 90 заповнюється тільки в разі
виплати закладом лікарям-інтернам заробітної плати. Примітки: 1. Усі посади лікарів у туберкульозних лікарнях та
протитуберкульозних диспансерах (крім посад допоміжних відділень:
рентгенологічного, фізіотерапевтичного, лабораторій тощо та
спеціалістів-консультантів) включаються до посад фтизіатрів. 2. Усі посади лікарів онкологічних диспансерів і онкологічних
лікарень (крім посад радіологів та інших посад допоміжних
відділень, а також посад консультантів-спеціалістів) у
онкологічних відділеннях і кабінетах інших лікарень та поліклінік
включаються до посад лікарів-онкологів. Якщо в закладі є лікарські посади, які не передбачені в
переліку таблиці 1100, то дані про них мають бути вказані у рядку
91 "інші" з розшифровкою цих спеціальностей. Сума даних у рядках
2, 3, 6-8, 10-13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26-30, 32-35, 37, 39,
41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66-70, 72,
74-77, 79, 80, 82-91 має дорівнювати даним рядка 1 в усіх графах. При заповненні даних про чисельність фізичних осіб лікарів у
графі 5 треба мати на увазі, що розподіл фізичних осіб лікарів за
спеціальностями здійснюється у відповідності до посади, яку він
займає, а не за спеціальністю, яку одержав лікар після закінчення
медичного університету, курсів клінічної ординатури. Як фізична особа кожний лікар указується з основної посади
тільки один раз, незалежно від кількості посад, які він займає. 3. Якщо лікарську посаду займає спеціаліст з вищою немедичною
освітою, то дані про нього, як штатні, так і зайняті, указуються у
рядку посади лікаря, яку він займає (лікар-статистик,
лікар-лаборант, лікар з ЛФК), а фізична особа вказується в
підтабличному рядку таблиці 1101. У рядку 92 вказуються дані про посади осіб з вищою немедичною
освітою (інженерів, логопедів, психологів, вихователів, юристів
тощо), які передбачені штатним розписом. Сюди не включаються дані
про спеціалістів з вищою немедичною освітою, які займають
лікарські посади. 4. У рядку 93 вказуються дані про зубних лікарів. Якщо посаду
зубного лікаря займає лікар-стоматолог, то як штатна посада вона
вказується у рядку 93, а як зайнята - у рядку 47. Якщо посаду
лікаря-стоматолога посідає зубний лікар, то дані про зайняту
посаду вказуються в рядку 93. 5. Дані про посади середнього медперсоналу вказуються у
рядках 94-105 відповідно до спеціальностей, що передбачені
переліком у таблиці. Загальна сума посад середнього медперсоналу
за окремими спеціальностями (рядки 94-105, за графами 1-5) має
дорівнювати даним рядка 94. Дані про середній медичний персонал
указуються за зайнятою посадою, незалежно від спеціальності
середнього медичного працівника, який займає дану посаду,
наявності чи відсутності в нього закінченої середньої медичної
освіти. Наприклад, фельдшер за освітою займає посаду медичної
сестри-анестезіолога або старшої медичної сестри; у звіті його
треба вказати в рядку 95 - "медичні сестри". Якщо в лікувально-профілактичному закладі є середній медичний
персонал, який не зазначений в переліку, то дані про нього треба
вказати в рядку 105 - "інший медичний персонал". У цьому самому
рядку вказуються дані про інструкторів з трудової терапії,
медичних реєстраторів та іншого середнього медперсоналу,
спеціальності яких не зазначені в переліку. 6. У рядках 106 і 107 вказуються дані про посади спеціалістів
аптек, які входять до складу лікувально-профілактичного закладу.
Якщо штатна посада провізора тимчасово заміщена фармацевтом
(особою без вищої фармацевтичної освіти), то як штатна посада вона
вказується в рядку 106, а як зайнята - у рядку 107. 7. У рядку 109 вказуються дані про інший персонал закладу.
Сюди включаються: бухгалтери, завгоспи, працівники кухонь, водії
тощо, які не відносяться до медичного персоналу. Сума чисел рядків 1, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109 повинна
дорівнювати даним рядка 110 - "Усього посад" в усіх графах. 8. Дані про посади можуть бути вказані як цілими, так і
дрібними числами: 0,25, 0,75, 0,5 посади. 9. При заповненні таблиці 1100 слід пам'ятати, що посади, які
зайняті тимчасово відсутніми на кінець року працівниками
(відпустка, відрядження, хвороба тощо), зазначаються як зайняті.
Якщо ці посади тимчасово заміщені іншими особами, то вони вдруге
як зайняті не вказуються. Тому кількість зайнятих посад у цілому в
закладі (рядок 110, графа 2) не може перевищувати кількості
штатних посад (рядок 110, графа 1). У таблиці 1103 "Лікарські та фельдшерські пункти охорони
здоров'я" наводяться дані про кількість лікарських та
фельдшерських пунктів системи МОЗ України (рядок 1 і 2) та на
договірних засадах (рядок 3, 4), а також кількість зайнятих посад
у них (лікарів, зубних лікарів, середнього медичного персоналу).
Дані про посади медичних працівників пунктів охорони здоров'я у
рядках 1, 2 (тобто системи МОЗ України) включаються у таблицю 1100
"Штати закладу на кінець звітного року" на загальних підставах у
відповідних рядках. Лікарі пунктів охорони здоров'я включаються в
рядок "терапевти". У таблицю 1104 "Штати відділень на госпрозрахунку та
спецкоштах" включаються дані про штати: госпрозрахункових
кабінетів профоглядів (оглядові кабінети, шоферські комісії);
косметологічних кабінетів; госпрозрахункових наркологічних
кабінетів; лікувально-трудових майстерень; водолікарень;
зубопротезних (ортопедичних) відділень, кабінетів; штати МСЧ та
здоровпунктів на договірних засадах. Не включаються в таблицю 1104 штати бань, гаражів,
перукарень, заготівлі ретроплацентарної крові. Дані про штати цієї таблиці не включаються в таблицю 1100. Самостійні госпрозрахункові поліклініки загального профілю
включають дані про посади в таблицю 1100 - на загальних підставах;
число відвідувань - у таблицю 2100. У госпрозрахункових
стоматологічних поліклініках дані про посади лікарів-стоматологів
указуються в усіх графах і рядках таблиці 1100, а дані про штати в
зубопротезних відділеннях (кабінетах) - у таблицю 1104, кількість
відвідувань у них - у таблицю 2700. До таблиці 1105 включаються дані про кількість лікарів
госпрозрахункових наркологічних кабінетів на штатних та зайнятих
посадах (з таблиці 1104). Таблиці 1106, 1107 та 1108 заповнюють
амбулаторно-поліклінічні заклади, у структурі яких є пункти
(відділення) невідкладної медичної допомоги для обслуговування
дорослого або дитячого населення. Дані про штати таблиці 1106 пункту (відділення) невідкладної
медичної допомоги включаються в таблицю 1100 у відповідні рядки:
терапевти або педіатри. Таблиця заповнюється за даними
затвердженого штатного розпису. Зайняті посади вказуються
відповідно до їх фактичного заміщення на кінець звітного року і
платіжної відомості за останній місяць звітного року. У рядку 3 таблиці 1106 указуються відомості про кількість
фізичних осіб, місцем основної роботи яких є пункт (відділення)
невідкладної медичної допомоги. Таблиця 1107 "Виїзди" заповнюється за даними облікової форми
"Журналу запису звернень за невідкладною медичною допомогою". У
рядку 1 указуються відомості про загальну кількість виконаних
виїздів, у рядку 2 - про виїзди, що виконані пунктами невідкладної
допомоги до дорослого населення, у рядку 3 - до дитячого. У таблиці 1108 указується кількість осіб, яким надана
амбулаторна допомога вдома лікарями-терапевтами, педіатрами пункту
невідкладної допомоги населенню при поліклініці та особам, які
самі звернулися за амбулаторною допомогою до цього пункту. Таблиця
заповнюється на підставі даних форми 074/о "Журналу реєстрації
амбулаторних хворих". Дані таблиці 1107 та таблиці 1108
включаються в таблицю 2100 у відповідних рядках і графах.
Розділ II. Діяльність поліклініки (амбулаторії),

диспансеру, консультації
Розділ II заповнюється всіма лікувально-профілактичними
закладами, які здійснюють амбулаторний прийом хворих, у тому числі
і закладами, які проводять тільки консультативний прийом. Таблиця
2100 заповнюється на підставі даних ф.039/о "Відомості обліку
відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації,
вдома". У графі 1 указуються дані про загальну кількість відвідувань
лікарів усіх спеціальностей, включаючи профілактичні, а також
лікарів здоровпунктів, денних стаціонарів у поліклініці. Не
вказуються відвідування стоматологів та зубних лікарів (крім
щелепно-лицьової хірургії), відділень швидкої медичної допомоги, а
також відвідування допоміжних відділень (кабінетів), лікарів
військкоматів, спеціалістів з вищою немедичною освітою. У кількість відвідувань входять відвідування лікарів
кабінетів функціональної діагностики, ЕКГ, фізіотерапії,
лікувальної фізкультури, променевої терапії (рентгено- і
гамматерапевтичних) при призначенні лікування та перевірці його
результатів, а також якщо процедура і обстеження проводяться
безпосередньо лікарями і є відповідний запис у формі 025/о
"Медична карта амбулаторного хворого". У графах 2 і 3 таблиці 2100 вказуються відвідування з приводу
захворювань дорослих, підлітків та дітей до 14 років включно. Сума
чисел у графах 2 і 3 має бути меншою за число, зазначене в графі
1, за рахунок відвідувань не з приводу захворювань. У графу 4 включаються дані про кількість відвідувань лікарів
удома - (усього), у графах 5 і 6 - у тому числі дітей 0-14 років
включно. У таблиці 2102 вказується загальна кількість відвідувань
лікарів у відділеннях на госпрозрахунку та спецкоштах (пункт 1), з
виділенням "у тому числі" відвідувань у госпрозрахункових
наркологічних кабінетах (пункт 2), стоматологічних - (пункт 3).
Дані про такі відвідування в таблицю 2100 не включаються. У таблицю 2102 (пункт 1) - до числа госпрозрахункових
відвідувань "усього" не включаються зубопротезні відвідування.
Дані пункту 3 таблиці 2102 - стоматологічні госпрозрахункові
відвідування - включаються також у таблицю 2700 (за відповідними
рядками і графами). У таблицю 2103, (пункт 1) слід включати відвідування на
самостійному прийомі середнього медперсоналу в здоровпунктах та
відвідування середнього медперсоналу амбулаторно-поліклінічних
закладів (лікарських амбулаторій) у період заміщення лікаря
середнім медперсоналом, а також відвідування акушерок оглядових
кабінетів. У таблицю 2103 не включаються відвідування ФАПів, які
включаються у звітну форму N 24 ( z0649-00 ). У таблиці 2104
вказується кількість жінок 18 років і старших, які обстежені
профілактично з метою виявлення онкозахворювання - усього (пункт
1), у тому числі (пункт 2) - в оглядових кабінетах; з цитологічним
дослідженням (пункт 3). Таблиця 2400 "Пологова допомога вдома" заповнюється за даними
"Книжки запису пологової допомоги вдома" (ф.N 032/о). У рядку 1 графи 1 вказуються всі прийняті вдома пологи,
включно з пологами в машині швидкої допомоги; у рядку 1 графи 2 -
у тому числі в сільських жителів (жінок). У рядку 2 графи 1 зазначаються ті випадки, коли породілля не
була госпіталізована; у рядку 2 графи 2 - кількість не
госпіталізованих сільських жителів (жінок). У таблиці 2401, у рядках 1-4, вказуються дані про
новонароджених у жінок, які залишались після пологів удома. Кількість народжених живими і мертвими (підсумок рядків 1 і 3
за графами 1 і 2) може бути одинакова з числом, зазначеним у рядку
2 таблиці 2400, але може бути дещо більша (за рахунок
багатоплідних пологів). Дані рядка 1 (граф 1 і 2) - народилось живими - повинні
дорівнювати даним рядка 4 (граф 1 і 2) - вакциновано проти
туберкульозу. Різницю необхідно пояснювати письмово. До таблиці 2510 "Профілактичні огляди, проведені даним
закладом" звіту включаються дані про огляди населення, які
проведені тільки силами даного закладу, незалежно від того, де
проживає оглянуте населення (у районі обслуговування чи поза ним). У таблицю включаються дані про періодичні профілактичні
огляди окремих груп населення: підлітків у віці 15-17 років (рядки
1.0-1.5) та відповідних категорій дорослого населення (18 років і
старші), перелік спеціальностей яких затверджений наказом МОЗ
України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) "Про затвердження Положення
про порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій": робітників промислових підприємств - рядок 4.1;
працівників установ та організацій Міністерства аграрної політики
- рядок 4.2; інших категорій населення (робітники харчових та
комунальних господарств, працівники шкіл та дошкільних закладів,
медичні працівники тощо) - рядок 4.3. Згідно з вказаним переліком зазначені категорії населення
підлягають періодичним медичним оглядам 1 раз на 2 роки, 1 раз на
рік, 1 раз на 6 місяців. Примітка. Дані про огляди дітей (від 0 до 14 років включно)
відображаються в звітній формі N 31-здоров "Звіт про медичну
допомогу дітям", яка затверджена наказом МОЗ України від 03.05.99
N 102 ( v0102282-99 ). Таблиця 2510 заповнюється тільки тими
лікувально-профілактичними закладами, які організовують і
відповідають за проведення огляду відповідної категорії населення
і не заповнюються спеціалізованими закладами, які можуть брати
участь у цій роботі. Попередні профілактичні огляди перед вступом на роботу, які
проводяться з метою виявлення протипоказань до роботи з тієї чи
іншої професії, до числа періодичних оглядів не включаються. Дані для заповнення графи 1 беруться із списків осіб, які
підлягають періодичним медичним оглядам, і подаються
адміністрацією підприємств, навчального закладу. Графа 2
заповнюється на підставі форми N 131/о "Карта обліку
диспансеризації". Дані рядка 1.0 в графах 1 і 2 мають збігатися з підсумком
рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. У рядок 1.1 включаються дані про профілактичні огляди
студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації. При цьому
слід урахувати, що Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ) (від
23.03.96 р. за N 100/96-ВР ( 100/96-ВР ) - встановлено чотири
рівні акредитації. Перший рівень - технікуми, училища та інші,
прирівнені до них вищі заклади освіти; другий рівень - коледжі,
інші прирівнені до нього вищі заклади освіти (ліцеї, гімназії
тощо); третій - четвертий рівні - залежно від наслідків
акредитації: інститут, консерваторія, університет, академія. У рядок 1.2 включаються дані щодо профілактичних оглядів
учнів системи профтехосвіти; у рядок 1.3 - учнів загальноосвітніх
закладів. До загальноосвітніх закладів входять: середньоосвітні
школи, школи-інтернати, санаторні школи-інтернати, у тому числі
сімейного типу. У рядках 4.0-4.3 вказуються дані про категорії дорослого
населення у віці 18 років і старші. Сума даних рядків 4.1, 4.2, 4.3 має дорівнювати даним рядка
4.0 (у графах 1 і 2). У таблицю 2511 включаються дані про підлітків, у тому числі
юнаків (госпіталізованих, направлених на санаторно-курортне
лікування, які мали потребу в оперативному лікуванні, оперованих,
потребували корекції зору), - із загальної кількості підлітків,
які перебували в звітному році під диспансерним наглядом. Дані для
заповнення таблиці беруться із ф.N 025-1/о "Вкладний листок на
підлітка до медичної карти амбулаторного хворого" та ф. 030/о
"Контрольна карта диспансерного нагляду". У таблицях 2512, 2513 вказуються дані про обстеження всього
населення на туберкульоз - (пункт 1), у тому числі дітей до 14
років включно, - (пункт 2) та з метою виявлення хворих на сифіліс
(таблиця 2513), як у разі проведення диспансеризації населення,
так і в разі огляду хворих, які звертаються в лікувальні заклади з
приводу інтеркурентних захворювань; оглядів стаціонарних хворих,
госпіталізованих не у зв'язку з указаними захворюваннями або
підозрою на них; оглядів неорганізованого населення (пенсіонери,
безробітні тощо) та організованих категорій населення (у школах,
вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на
підприємствах та установах). При заповненні таблиці 2513 необхідно враховувати
васерманізацію вагітних жінок та осіб, які звертаються за
направленнями для переривання вагітності. Дані обстеження на туберкульоз (таблиця 2512) необхідно
вказувати за основним методом обстеження (флюорографічного або
постановки туберкулінових проб). Для дітей до 14 років включно основним методом є
туберкулінові проби. У таблицях 2510-2513 включаються дані про обстежені особи, а
не про кількість обстежень, тому категорії населення у відповідних
таблицях указуються тільки один раз незалежно від того, скільки
разів протягом року вони були обстежені. Таблицю 2600 "Диспансерний нагляд за ветеранами війни"
складають всі лікувально-профілактичні заклади, які надають
медичну допомогу зазначеному контингенту. У
лікувально-профілактичних закладах таблиця 2600 складається
лікарем, відповідальним за організацію медичного обслуговування
інвалідів війни. Рядки 1-6 включають у себе інформацію про рух інвалідів
війни, учасників бойових дій, учасників війни, осіб, прирівнених
до них за пільгами. Таблиця заповюється на підставі "Медичних карт амбулаторного
хворого" ф.N 025/о; дані порівнюються з даними військкоматів та
відділів соціального забезпечення. У рядку 2 наведені дані про інвалідів війни, учасників війни,
учасників бойових дій, осіб, прирівнених за пільгами, узятих на
облік протягом звітного року. Як правило, заново беруться на облік
особи, які відновили групу інвалідності, переїхали з іншої
місцевості тощо. У графу 1 "Учасники бойових дій" включаються особи, які брали
участь у захисті Батьківщини як у період війни, так і у
формуваннях у воєнний або мирний час. У графу 4 "Особи, прирівнені за пільгами" заносяться особи,
на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (від
22.10.93). У рядку 3 вказуються відомості про кількість осіб зазначених
категорій, знятих з обліку протягом звітного року у зв'язку із:
зміною місця проживання, смертю та переходом однієї категорії в
іншу. У рядку 6 зазначається кількість осіб, які перебували на
обліку на кінець звітного року. Дані рядка 6 у графах 1-4 мають дорівнювати балансу: підсумок
даних рядків 1 і 2 (у графах 1-4) за мінусом даних рядка 3 (у
графах 1-4). Різницю необхідно пояснювати письмово. У рядках 7, 8 та 9 вказується розподіл осіб, зазначених
категорій за групами інвалідності I, II, III груп за
захворюваннями. Підсумок даних рядків 7, 8, 9 має збігатися з даними рядка 6
в графі 2 "Інваліди війни". У рядки 10-17 включаються відомості про кількість інвалідів
війни та інших зазначених груп ветеранів, які перебувають під
диспансерним наглядом у лікарів різних спеціальностей. Заповнюються рядки за даними форми N 030/о "Контрольна карта
диспансерного нагляду". Якщо хворий перебуває під диспансерним
наглядом в одного спеціаліста з приводу декількох захворювань,
такого хворого слід указувати за профілем спостереження у даного
спеціаліста тільки один раз. Рядок 19 включає дані про кількість інвалідів війни,
учасників війни, учасників бойових дій, осіб, прирівнених за
пільгами, які одержали у звітному році санаторно-курортне
лікування, незалежно від джерел одержання путівки. Дані рядка 19 заповнюються за даними ф. N 025/о "Медична
карта амбулаторного хворого" та корінців санаторно-курортних карт. У таблицю 2610 включаються дані про використання контрацепції
жінками, які перебувають під наглядом лікувально-профілактичних
закладів (з внутрішньоматковими спіралями та з використанням
гормональної контрацепції). Таблиця 2700 "Робота стоматологічного (зуболікарського)
кабінету" заповнюється за даними форми N 039-2/о "Зведена
відомість обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету" та ф.N 039-3/о "Щоденник роботи
лікаря-ортодонта". У таблицю включаються також дані про діяльність стоматологів
здоровпунктів, стоматологічних кабінетів вищих навчальних закладів
різних рівнів акредитації, середніх спеціальних навчальних
закладів та загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), прикріплених
до поліклініки. У таблицю включаються дані про кількість відвідувань до
стоматологів і зубних лікарів - усього (графа 1), у тому числі
первинних (графа 2); дані про кількість санованих у порядку
планової санації за зверненнями (графа 3), а також про інші
показники санації порожнини рота (гр.4-6). У графі 7 - кількість
пацієнтів, оглянутих профілактично в стоматологічному відділенні
(кабінеті). У графі 8 слід зазначити число відпрацьованих умовних
одиниць працеємкості (УОП) згідно з наказом від 25.01.88 N 50. Не
включаються в дану таблицю відвідування зубопротезних відділень
(кабінетів). У рядки 2, 4 таблиці включаються дані про
обслуговування дитячого населення (до 14 років включно) за всіма
графами. Таблиця 2700 складається як бюджетними так і
госпрозрахунковими стоматологічними відділеннями (кабінетами). У
рядках 1 і 2 таблиці 2700 необхідно зазначати відвідування і
профілактичну роботу сумарно в бюджетних і госпрозрахункових
стоматологічних відділеннях (кабінетах), з них, у рядках 3 і 4 - у
госпрозрахункових. У таблицю 2701 включаються дані про кількість осіб, які
отримали зубні протези або апарати - усього (пункт 1), з них
сільські жителі - пункт 2. Дані заповнюються на підставі
ф.N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-ортопеда". У таблицю 2702 включається дані про кількість осіб, які
отримали ортодонтичне лікування - усього (пункт 1), у тому числі
діти 0-14 років включно (пункт 2). У пункті 3 зазначається
кількість виготовлених ортодонтичних апаратів - усього; в пункті 4
- з них знімних; у пункті 5 - незнімних. Пункти 3-5 заповнюються
для дорослого і дитячого населення. У пункті 6 вказується
кількість дітей, яким було виготовлено протези - усього, з них:
знімних (пункт 7) і незнімних (пункт 8). У пункті 9 указується
кількість осіб (дорослих і дітей), які перебували на лікуванні із
незнімними ортодонтичними апаратами (брекет-системами). Таблиця заповнюється на підставі облікової форми N 039-3/о
"Відомість обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта". У таблицю 2800 "Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного
закладу (підрозділу)" включаються дані про кількість операцій, які
проведені в поліклінічному закладі. Дані для заповнення таблиці беруться з ф.N 069/о "Журнал
амбулаторних операцій". У рядку 1.0 вказується загальна кількість операцій, які
проведені дорослим та дітям. Окремими рядками виділяються групи
операцій, з них - окремі види операцій. Сума чисел за рядками 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,
10.0, 11.0 повинна дорівнювати кількості операцій у рядку 1.0
"Усього". У рядку 2.1 - "мікрохірургічні операції" включаються операції
з приводу: - екстракції катаракти; - глаукоми; - кератопластики; - операції з приводу відшарування сітківки; - на скловидному тілі; проникаючих поранень ока; операції на
повіках, у тому числі доброякісних пухлин. Кількість операцій з приводу глаукоми (рядок 2.2) та
катаракти (2.3) не повинна бути більшою від кількості
"мікрохірургічних операцій", наведених у рядку 2.1. У рядок 4.0 - операції на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій
порожнині включаються: видалення зубів та коренів, які не
підлягають консервативному лікуванню; зубозбережувальні операції:
гемісекції коренів зубів, ампутація; кістектомії; видалення
екзостозів альвеолярного відростка; клаптеві операції при
пародонтиті, видалення доброякісних новоутворень слизової оболонки
ротової порожнини, альвеолярного відростка і щелеп; видалення
невеликих доброякісних новоутворень шкіри і підшкірної клітковини:
ліпоми, фіброми, атероми, епідермальні кісти, кератоакантоми та
інші; хірургічна обробка невеликих ран щелепно-лицьової ділянки,
розрізування абсцесів при хронічних періодонтитах та інші. У рядок 5.0 "Операції на судинах" не включаються операції з
приводу геморою та варикоцеле. Їх слід включати в рядок 11.0 "Інші
операції". "Вирізання лімфовузлів" також включається в рядок 11.0. У рядок 6.0 "Операції на органах черевної порожнини"
включаються вилучення поліпів шлунку, лапароскопія, грижесічення
незащемленої грижі тощо. У рядок 7.1 "Операції на жіночих статевих органах"
включаються операції з приводу гідротубації, діатермокоагуляції,
вилучення поліпів, аспірації вмісту порожнини матки для
цитологічного дослідження, гістеросальпінгографії, гістероскопії,
біопсії шийки матки, вишкрібання цервікального каналу у разі
видалення матки, лазерна терапія тощо. Операції, які не виділені в переліку таблиці 2800, а також
операції з приводу вакуум-аспірації слід включати в рядок 11.0
"Інші операції".
Розділ III. Діяльність стаціонару
Таблиця 3100 "Ліжковий фонд та його використання"
заповнюється на підставі даних форми N 016/о "Зведена відомість
обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі", яка в свою
чергу складається за даними форми N 007/о "Листок обліку руху
хворих та ліжкового фонду стаціонару". У графах 1 і 2 таблиці 3100 вказуються ліжка, фактично
розгорнуті, тобто готові до прийому хворих; згорнуті на ремонт і
ті, які тимчасово не працюють з інших причин, у тому числі через
відсутність фінансування. У рядку 1 "Усього" вказуються кількість
ліжок, рух хворих та використання ліжкового фонду в стаціонарі. В інших рядках у порядку, передбаченому переліком профілів
ліжок згідно з їх нумерацією, заповнюються сумарні відомості за
профілем ліжок, які виділені в даній лікарні, передбачених
кошторисом або наказом вищого органу охорони здоров'я на кінець
року. Окремими рядками заповнюються дані про ліжка, які виділені
спеціально для обслуговування дітей. Наприклад, у складі офтальмологічного відділення на 40 ліжок
10 ліжок призначено для дітей. Відомості про ці ліжка і їх
використання мають бути записані окремими рядками: рядок 60 - офтальмологічні ліжка для дорослих - 30; рядок 61 - офтальмологічні ліжка для дітей - 10. Ліжка однойменного профілю, які розгорнуті в різних
відділеннях стаціонару, указуються одним рядком. Наприклад, у
стаціонарі є 20 онкологічних ліжок для дорослих, 10 з яких
розгорнуті в складі хірургічного та 10 - в складі гінекологічного
відділення. Відомості про ці ліжка вказуються сумарно одним рядком
- 41. У закладах, які мають спеціальні відділення для ІВВ,
відомості про ці відділення виділяються із загальної кількості
ліжок. Відомості про тимчасові інфекційні ліжка, які розгорнуті за
рахунок епідфонду або інших джерел; ліжка для матерів, які
доглядають хворих дітей; ліжка передпологових палат і
новонароджених у пологових будинках та акушерських відділеннях
(крім ліжок для недоношених, які виділені в спеціальні відділення
і враховуються у складі ліжкового фонду) не повинні включатися в
ліжковий фонд. Кількість фактично розгорнутих ліжок, які наведені в рядку 1
графи 1, не повинні перевищувати кількості кошторисних ліжок,
оскільки розгорнутим вважається ліжко, яке забезпечене кошторисом
(персоналом, обладнанням, місцем у палаті тощо) і готове до
приймання хворих. Тимчасові приставні ліжка, які розгорнуті в палатах,
коридорах в зв'язку з перевантаженням стаціонару (відділення), у
число фактично розгорнутих не включаються. У кількість фактично розгорнутих ліжок не включаються
рахманівські ліжка пологових палат. Ліжка, розгорнуті в палатах анестезіології та інтенсивної
терапії понад кошторис, указуються в таблиці 3100 окремим рядком
"Усього" і до підсумку фактично розгорнутих кошторисних ліжок у
рядок 1 не включаються. Облік руху хворих на ліжках анестезіології
та інтенсивної терапії здійснюється на загальних підставах (за ф.
N 007/о і ф.N 016/о). У графу 3 "надійшло хворих" включаються хворі, які надійшли в
стаціонар з дому, доставлені з вулиці та переведені з інших
лікувально-профілактичних закладів. Випадки переведення хворого з іншого профільного відділення
до відділення анестезіології та інтенсивної терапії і навпаки
відображаються як внутрішньолікарняні переведення. До кількості хворих, які виписані з відділення анестезіології
та інтенсивної терапії, включаються тільки хворі, що виписані
додому або переведені в інші лікувальні заклади. До кількості хворих, що померли на ліжках анестезіології та
інтенсивної терапії, включаються всі померлі у відділенні на
ліжках анестезіології та інтенсивної терапії, незалежно від
профілю захворювання хворого і від того, звідки надійшов цей
хворий у відділення (палату) анестезіології та інтенсивної
терапії: з вулиці, з дому, з іншого лікувального закладу або був
переведений з іншого відділення даної лікарні. Рух хворих, що перебувають на ліжках анестезіології та
інтенсивної терапії вказується в рядку "Інші ліжка" і включаються
в рядок 1 "Усього", так як і рух хворих на ліжках інших профілів. При заповненні таблиці 3100 слід керуватися такими
положеннями: а) сума чисел у всіх графах таблиці за рядками профілів ліжок
має дорівнювати числам, які вказані в рядку 1 - "усього"; б) у графи 3, 4 "надійшло хворих" мають включатися також
відомості про хворих, які переведені з інших стаціонарів, а в
графу 5 - "виписані хворі" - відомості про хворих, що переведені в
інші стаціонари; в) у туберкульозних і психіатричних лікарнях (стаціонарах),
де практикується тимчасова виписка-відпустка хворих, у графу 5
"виписано хворих" включаються тільки остаточно виписані зі
стаціонару хворі. Під час надання лікувальної відпустки хворі не виписуються, а
ф. N 003/о "Карта стаціонарного хворого" залишається у відділенні
до остаточної виписки хворого. Відомості про таких хворих подаються у ф.N 001-2/о "Журнал
обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка". Ці хворі
знімаються з харчування (на зворотному боці ф. N 007/о
зазначається прізвище хворого, який перебуває у відпустці).
Відомості про таких хворих у числі виписаних і хворих, які знову
надійшли, не вказуються. Відомості про них указуються окремо
додатковим рядком, але не виключаються із загальної кількості
хворих, які були на початку дня при підрахунку ліжко-днів; г) відомості про кількість госпрозрахункових ліжок,
розгорнутих у бюджетних закладах, і рух хворих, що перебувають на
них, зазначаються сумарно за відповідним профілем ліжка і
виділяються окремим рядком - "у тому числі". Наприклад,
гінекологічних ліжок - 100, у тому числі госпрозрахункових - 50; ґ) якщо протягом року було проведено тимчасове або постійне
перепрофілювання ліжок, то дані про згорнуті ліжка і їх
використання мають бути зазначені окремим рядком за відповідним
профілем ліжок, при цьому в графі 1 потрібно поставити прочерк,
якщо перепрофілювання збереглося на кінець року; у графі 2
зазначається середньорічна кількість фактично розгорнутих ліжок
даного профілю. Наприклад, у дитячій лікарні на початок року було
туберкульозне відділення на 40 ліжок, з березня місяця це
відділення було перепрофільоване в інфекційне з тією самою
кількістю ліжок. У звіті за рік дані щодо цих відділень необхідно
зазначати таким чином:
------------------------------------------------------------------ | N | Профіль ліжок |Кількість фактично розгорнутих | |рядка| | ліжок | | | |-------------------------------| | | |на кінець |середньорічних | | | |звітного року| | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 33 |Туберкульозні для дітей | - | 7 | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 20 |Інфекційні для дітей | 40 | 33 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N | Профіль ліжок |Кількість фактично розгорнутих | |рядка| | ліжок | | | |-------------------------------| | | |на кінець |середньорічних | | | |звітного року| | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 33 |Туберкульозні для дітей | - | 7 | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 20 |Інфекційні для дітей | 40 | 33 | ------------------------------------------------------------------
У таблиці 3101 (пункт 1) вказується кількість осіб, які під
час перебування в стаціонарі були профілактично оглянуті
(обстежені серологічно) з метою виявлення хворих на сифіліс. У
пункті 2 вказуються хворі, які обстежені серологічно на
неврологічних і терапевтичних ліжках. На хворих з уперше в житті
встановленим діагнозом сифілісу, який виявлено при обстеженні в
стаціонарі, мають складатися повідомлення за ф.089-1/о
"Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом
сифілісу, гонококової інфекції ..." і направлятися у
шкірно-венерологічні заклади за місцем проживання хворого. У пункті 1 таблиці 3102 "надійшло сільських жителів"
включаються відомості про всіх хворих, що проживають у сільській
місцевості: дорослих, підлітків і дітей. До числа сільських
жителів належать хворі, що проживають у сільській місцевості,
навіть якщо вони працюють і навчаються у місті. Жителі міст і
поселень міського типу, що працюють у сільському господарстві, до
сільських жителів не належать. Примітка. Таблицю 3100 "Ліжковий фонд та його використання"
слід заповнювати згідно з переліком профілів ліжок у стаціонарі,
дотримуючись послідовності в номерах рядків ліжок (додаток 1). Таблиця 3220 "Склад хворих у стаціонарі, строки і результати
лікування" заповнюється за даними форми N 066/о "Карта хворого,
який вибув із стаціонару". Під час заповнення таблиці необхідно
керуватися такими положеннями: у рядок 1.0 "Усього" включаються дані про всіх виписаних
хворих, проведені ними ліжко-дні і померлих, у тому числі про
жінок, що виписались після нормальних пологів і абортів, дані про
яких вказуються також у рядку 16.0. Дані про кількість померлих вагітних, а також жінок, що
померли протягом 42 днів після закінчення вагітності незалежно від
її тривалості, від будь-якої причини, що пов'язана з вагітністю,
або обтяженої нею або її веденням, але не від нещасного випадку
або причин, що випадково виникли, включаються у рядок 16.0 графи
3. У таблицю не включаються дані про хворих, що переведені в
інші стаціонари (оскільки результати їх лікування ще не відомі) і
відомості про осіб, що госпіталізовані для обстеження, але
виявилися здоровими. Дані про цих госпіталізованих указуються у
пунктах 1,4 таблиці 3221. Дані про підлітків (від 15 років і старші), які
госпіталізовані в дитячу лікарню або дитяче відділення стаціонару,
указуються у графах 1-3 таблиці 3220. У пологових будинках та інших закладах, які мають акушерські
відділення, у рядок 1.0, крім даних про роділь та породіль,
уключаються дані і про новонароджених з вагою тіла 1000 грамів і
більше, у т.ч. новонароджених під час багатоплідних родів, що мали
при народженні вагу тіла менше 1000 грамів і перенесли в
стаціонарі які-небудь захворювання або померли від них. Сюди не
включаються дані про плоди вагою менше 1000 грамів, якщо смерть
плоду наступила в перинатальному періоді, тобто в перші 0-6 діб
після пологів. Дані про плоди, що пережили перинатальний період (тобто перші
0-6 діб) і вибули із стаціонару (виписані та померлі) на 7 добу і
пізніше, включаються в таблицю на загальних підставах. Дані про захворювання новонароджених указуються у рядку 18.0,
якщо вони пов'язані з вродженими аномаліями (вадами розвитку),
перелік яких передбачений у відповідному класі захворювань
(рубрики Q00-Q99), відповідно до Міжнародної статистичної
класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, 10
перегляду (надалі - МКХ-10), у рядку 17.0 - якщо вони пов'язані з
хворобами матері, патологією вагітності або пологів, деякими
спадковими факторами (гемолітична хвороба новонародженого) або
патологічними станами новонародженого, згрупованими в класі
"Окремі стани, які виникають у перинатальному періоді" (рубрики
P00-P96). Усі інші захворювання і травми, які виникають у
новонародженого вказуються за відповідними класами хвороб у
залежності від ураженого органу або характеру травми. У рядках 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ... 20.0 указується розподіл
виписаних і померлих хворих за класами хвороб, у тому числі - за
окремими нозологічними формами (рядки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 4.1, 4.2 тощо). Сума чисел у рядках 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ... 20.0 в усіх графах
таблиці повинна дорівнювати числам у рядку 1.0. У рядках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 тощо вказуються дані про окремі
захворювання, які виділені з відповідних класів. Сума чисел у
виділених рядках повинна бути, як правило, меншою за числа у
відповідних підсумкових рядках за класами хвороб: 2.0, 3.0,
4.0 ... 20.0 за рахунок захворювань, які не згадані в переліку. Під час заповнення таблиці слід мати на увазі, що при
розробці "Карт хворих, які вибули із стаціонару", при розподілі
захворювань за нозологічними формами або класами захворювань, слід
керуватися остаточним клінічним, а в разі смерті -
патологоанатомічним діагнозом. Наприклад. 1. Хворий, який госпіталізований в офтальмологічне
відділення стаціонару для екстракції катаракти помирає від
гострого інфаркту міокарда. Дані про нього мають бути наведені не
в рядку 8.0, а в рядках 10.0 та 10.4. 2. Хворий, який лікувався з приводу туберкульозу легень,
помирає. Під час розтину виявлено рак легень. Дані про такого
хворого необхідно вказати в рядках 3.0, 3.1, а не в рядках 2.0,
2.2. Дані таблиць 3220 та 3221 необхідно порівнювати з даними
таблиці 3100 цього самого розділу: - сума чисел у рядку 1, графах 3 і 7, таблиці 3220 має
дорівнювати числу померлих у рядку 1, графі 6 таблиці 3100; - сума чисел у рядку 1, графах 1 і 4, таблиці 3220 і
підтабличному рядку таблиці 3221 пункт 1 плюс пункт 4 повинні
дорівнювати числу виписаних у таблиці 3100, рядок 1, графа 5. Примітка. У закладах, які мають акушерські відділення
(палати) або ліжка, розгорнуті за рахунок епідфонду, кількість
виписаних та померлих хворих у таблиці 3220 може бути більшою, ніж
у таблиці 3100, за рахунок хворих та померлих новонароджених та
хворих, які надійшли на ліжка, розгорнуті за рахунок епідфонду. Диспансери і спеціалізовані лікарні включають у таблицю 3220
дані про всіх хворих із захворюваннями, які можуть відповідати або
не відповідати профілю лікарні (диспансеру). Наприклад. У стаціонар протитуберкульозного диспансеру можуть
бути госпіталізовані хворі не тільки з туберкульозом легень, а й з
гнійними захворюваннями легень, дані про яких мають бути вказані в
рядках 11.0 і 11.2. В онкологічну лікарню, крім хворих на
злоякісні новоутворення, можуть бути госпіталізовані хворі з
доброякісними новоутвореннями (рядок 3.0) або виразковою хворобою
шлунку і 12-палої кишки (рядок 12.0 і 12.1). Дані про всіх цих
хворих мають бути включені у відповідні рядки таблиці 3220. Під час підрахунку кількості ліжко-днів, проведених у
стаціонарі хворими, що були виписані, день, коли хворі надійшли в
стаціонар, і день, коли були виписані, слід вважати як один
ліжко-день. У таблиці 3222 зазначаються дані про новонароджених, які
померли в перші 0-6 діб після народження, незалежно від того, у
якому відділенні (закладі) наступила смерть, та дані про розподіл
їх за вагою тіла. Наприклад. Новонароджений з пологовою травмою був переведений
із пологового будинку у відділення реанімації дитячої лікарні, де
він і помер на 5-ту добу життя. Дані про нього мають бути вказані
у звіті дитячої лікарні таблиці 3220, рядок 17.0, і в таблиці
3222, у відповідній графі залежно від ваги тіла. У таблиці 3222, у графу 1 (рядки 1, 2) включаються дані про
померлих новонароджених, які народилися з вагою тіла від 500 до
999 грамів, під час вагітності жінки 22-27 тижнів, включно з
народженими під час вагітності 28 тижнів і більше. У закладах, де мають місце такі пологи, дані про
новонароджених з вагою тіла менше 1000 грамів указуються у таблиці
2245 звіту за ф.N 21 ( z0647-00 ) "Звіт про медичну допомогу
вагітним, роділлям і породіллям". Випадки смерті плодів на 7 добу життя і пізніше вказуються у
таблиці 3220 звіту за ф.N 20 на загальних підставах. У графах 2-7 таблиці 3222 зазначаються померлі новонароджені
в перші 0-6 діб, які народилися при вагітності жінки з терміном 28
тижнів і більше. У пологових будинках і лікарнях, які мають акушерські
відділення (ліжка, палати), дані про кількість померлих
новонароджених у віці 0-6 діб, що відповідають сумі даних граф
2, 3, 4 ... 7 таблиці 3222, рядок 1, мають порівнюватися з даними,
зазначеними в таблиці 2245 ф. N 21 ( z0647-00 ), у рядку 3, граф
2-7. У лікарнях, де є пологові і дитячі відділення, кількість
померлих у перші 0-6 діб після пологів, як правило, буде дещо
більша в таблиці 3222 (сума граф 2, 3, 4, 5 ... 7) за дані таблиці
2245 звіту ф.N 21 ( z0647-00 ) за рахунок новонароджених, які
надійшли в дитяче відділення з інших пологових будинків або
акушерських відділень, але ні в якому разі не може бути меншою. Дані про переведених і померлих новонароджених указуються у
рядку 1, графи 6, таблиці 3226 "Склад хворих новонароджених, які
надійшли у віці 0-6 діб життя та результати їх лікування".
Підсумок даних рядка 1, графи 6 цієї таблиці та даних, зазначених
у рядку 1, графи 1 таблиці 2260 звітної форми N 21 ( z0647-00 ),
мають дорівнювати сумі чисел у графах (2, 3, 4, 5, 6, 7), рядку 1,
таблиці 3222. Крім того, у графі 8 таблиці 3222 виділені дані про
недоношених новонароджених, які померли в перші 0-6 діб. У рядках
1, 2, графах 9-10 "Померло недоношених у перші 0-24 години після
народження", включаються новонароджені, які померли в акушерських,
гінекологічних та інших відділеннях стаціонарів, а також, які
надійшли і померли у відділеннях анестезіології та інтенсивної
терапії і відділеннях для недоношених і грудних дітей. У таблицю 3223, пункти 1-2, включається число померлих
новонароджених у перші 0-24 години після надходження у стаціонар
дітей до 1 року - усього - (пункт 1) (без померлих у перші 0-24
години після народження); у тому числі від пневмонії - (пункт 2). У таблицю 3224 включається кількість хворих, що
госпіталізовані в стаціонар з інфарктом міокарда - усього - пункт
1 (без переведених з інших стаціонарів), у пункт 2 - з них у перші
0-24 години від початку захворювання; у пункт 3 - померло в перші
0-24 години після надходження у стаціонар, включаючи і тих, які
померли в приймальному відділенні стаціонару. Примітка. Смерть хворого, який помер у приймальному
відділенні, слід рахувати як смерть у стаціонарі. На кожного
такого хворого має бути зроблено запис у ф. N 001/о "Журнал
приймання хворих", ф. N 003/о - "Карта стаціонарного хворого" та в
інших документах. У звіті лікувально-профілактичного закладу такий
випадок смерті має бути включений на загальних підставах у таблицю
3220 "Склад хворих, строки і результати лікування" у відповідності
із захворюванням, яке було причиною смерті, та у таблицю 3100
"Ліжковий фонд і його використання" - за рядком "Усього" і в тому
числі умовно в рядок "інші". У таблиці 3225 "Померло вагітних, роділь і породіль"
необхідно вказати кількість жінок, які померли під час вагітності,
пологів і післяпологового періоду від будь-якої причини,
пов'язаної з вагітністю, обтяженою нею або її веденням, але не від
нещасного випадку чи випадкових причин, незалежно від того, у
якому відділенні настала смерть (у пологовому, гінекологічному,
терапевтичному, хірургічному та інших). Із загальної кількості
померлих вагітних, роділь і породіль (графи 1) виділяються
відомості про жінок, померлих від захворювань, не залежних від
вагітності і пологів, - графа 2. У рядку 1 таблиці 3225 указуються дані про жінок, померлих
під час вагітності (незалежно від строку вагітності), пологів та
42 днів після завершення вагітності, у тому числі в рядку 2 -
померлих вагітних при вагітності 28 тижнів і більше, пологах та 42
днів після пологів. У рядку 3 вказуються дані про жінок, що померли пізніше 42
днів після пологів, але раніше одного року, після завершення
вагітності - від безпосередніх акушерських причин, які пов'язані з
нею (МКХ-10 код O96). У рядку 4 вказується кількість померлих жінок після 1 року і
більше по завершенні вагітності з будь-якої прямої акушерської
причини (МКХ-10 код O97). Таблиця 3226 "Склад хворих новонароджених, які надійшли у
віці 0-6 діб життя та результати їх лікування" заповнюється на
підставі ф. N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару". У таблицю 3226 включаються дані про всі випадки захворювань і
смерті новонароджених та плодів, які надійшли в перші 0-6 діб
після народження: - у відділення (палати) для новонароджених та недоношених
дітей дитячих лікарень (відділень) міських лікарень, ЦРЛ; - у відділення анестезіології та інтенсивної терапії - з
вагою тіла при народженні до 1000 грамів (графи 1-3) та вагою 1000
г і більше (графа 4-6). Відомості про померлих новонароджених у віці 0-6 діб з вагою
тіла до 1000 г (графа 3 ) включаються в таблицю 3100 "Ліжковий
фонд та його використання" і не включаються у таблицю 3220. Після
7 діб дані про таких померлих включаються в таблицю 3100 і таблицю
3220 на загальних підставах. У таблицю 3226 не включаються дані про хворих дітей (плоди),
що залишені в палатах новонароджених рододопоміжних закладів
(відділень). У рядку 1 указується загальна кількість новонароджних, що
надійшли, - фізичних осіб, у рядках 2-14 вказується розподіл їх за
окремими захворюваннями. Сума даних рядків 2-14 має дорівнювати
даним рядка 1 у всіх графах. Рядки таблиці 3300 "Переливання крові, її компонентів та
препапратів і кровозамінних рідин" заповнюються за даними ф.009/о
"Журнал реєстрації переливання трансфузійних середовищ". Кількість переливань (пункт 1) зазначається за даними графи 3
цього журналу. На підставі даних графи 18 підраховуються випадки
ускладнень, включаючи померлих. У пункті 1 зазначається кількість хворих, яким зроблено
переливання крові, її компонентів, препаратів і кровозамінних
рідин; у пункті 2 - зроблено переливань крові та кровозамінних
рідин; у пункті 3 - перелито літрів (у цілих числах); у пункті 4 -
в тому числі, крові (цільної). У пункті 5 зазначається кількість
хворих, у яких спостерігалися ускладнення після переливань. У
цьому пункті зазначаються тільки досить тяжкі ускладнення: шок,
гостра ниркова недостатність, смерть, які можуть бути як результат
переливання несумісної групи крові; при переливанні недоброякісної
крові (бактеріальної, забрудненої, перегрітої); при порушенні
технології трансфузії (повітряна емболія, тромбоемболія) і при
наявності протипоказань у хворого для переливання крові чи її
компонентів. У таблицю 3500 "Хірургічна робота стаціонару" включаються
дані про всі операції, які проведені в лікувальному закладі,
незалежно від того, у якому відділенні була проведена операція
(гінекологічному, травматологічному, хірургічному,
офтальмологічному тощо). У графи 1-4 включаються дані про операції, проведені хворим,
що вибули із стаціонару (виписані і померлі) на підставі даних
форми N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару". Кількість
операцій підраховується за даними пункту 19 форми N 066/о. У рядку 1.0 таблиці 3500 указується загальна кількість
проведених операцій (графа 1), у тому числі дітям до 14 років
включно (графа 2). У наступних рядках зазначаються окремі групи
операцій, з яких у тому числі виділяються деякі з них. Сума даних
рядків 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 ... 18.0, у яких указуються групи
операцій, має дорівнювати кількості операцій за рядком 1.0
"Усього". До рядка 2.0 "Операції на нервовій системі" включаються дані
про операції на головному мозку, периферичній нервовій системі, а
також на спинному мозку. У зв'язку з цим дані рядка 2.0, кожної з
граф (1-4), можуть бути більшими за підсумок даних рядків 2.1 і
2.2. У рядок 3.0 включаються "Операції на ендокринній системі", з
них кількість тіреотомій - рядок 3.1. Дані рядка 3.0, у графах
1-4, можуть дорівнювати або бути більшими за дані рядка 3.1 (за
рахунок операцій на надниркових, навколощитовидних залозах,
тимусі, гіпофізі). У рядок 5.0 "Операції на органах вуха, горла, носа"
включаються операції на мигдаликах та аденоїдах (рядок 5.2).
Операції на мигдаликах та аденоїдах, проведені одному й тому
самому хворому одночасно, вказуються як дві операції. З рядка 7.1 "Операції на відкритому серці", у тому числі
виділяється аорто-коронарне шунтування (рядок 7.2). У рядок 8.0 "Операції на судинах" включаються операції на
артеріях та венах. Операції на артеріях (рядок 8.1), у тому числі
на брахіоцефальних судинах (8.2), - це операції на підключичній ,
сонній та інших артеріях, які розташовані в плечеголовній області. У рядку 8.3 зазначаються "Операції на венах", у тому числі
при варикозному розширенні (рядок 8.4), при
післятромбофлеботичному синдромі (рядок 8.5). Дані рядка 8.0 кожної з граф (1-4) можуть дорівнювати
підсумку даних рядків 8.1 і 8.3 або бути більшими (за рахунок
артеріовенозного шунтування). У рядок 8.3 "Операції на венах" не включаються операції з
приводу геморою, оскільки вони належать до операцій на прямій
кишці (рядок 10.0), та операції на сім'яному канатику -
варикоцеле, які включаються в рядок 18.0 "Інші операції". Дані рядка 9.0 "Операції на органах травлення та черевної
порожнини" мають бути більшими за суму даних рядків 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10. У рядок 9.2 "Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби"
включаються всі операції на шлунку з приводу виразкової хвороби
(планові та термінові): резекція шлунка з приводу виразкової хвороби, включаючи
операції з приводу проривної виразки шлунка; гастроектомія;
ушивання виразки шлунка, проривної виразки шлунка; операції з
приводу шлунково-кишкової кровотечі; органозберігальні; інші. У рядок 10.0 "Операції при непухлинних захворюваннях прямої
кишки" включаються операції з приводу геморою, вилучення поліпів. У кількість операцій на жіночих статевих органах (рядок 13.0)
включаються гінекологічні операції. Акушерські операції (рядок 14.0) - це операції з приводу
позаматкової вагітності, вакуум-аспірації, абортів, кесаревих
розтинів тощо. Дані рядка 14.0 мають бути більшими від суми даних
рядків 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7. У рядок 14.5 "Аборти" включаються аборти, проведені
кюреточним методом. Сума даних рядка 14.7 таблиці 3500 і кількість
вакуум-аспірацій в поліклініці порівнюється з сумою даних рядків 1
та 13 ф. N 13 ( z0640-00 ) "Звіт про аборти". Дані про кесаревий піхвовий розтин включаються в рядок 14.0
"Акушерські операції." У рядок 15.1 "Операції на кістках та суглобах" включаються
дані про ампутації (рядок 15.2), у тому числі при судинних
захворюваннях (рядок 15.3). Дані про всі операції на молочній залозі включаються в рядок
16.0 із зазначенням у рядку 16.1 радикального вилучення молочної
залози в зв'язку із злоякісними пухлинами. Якщо одному й тому самому хворому проведено декілька
операцій, то кількість операцій буде наведена в таблиці 3500
стільки раз, скільки операцій йому було проведено, незалежно від
того, одномоментно чи в різні строки були проведені ці операції. Операції, які проведені в декілька етапів у випадках, якщо
хворий не виписувався із стаціонару в проміжку між етапами
операцій, ураховується як одна операція. У графах 3, 4 таблиці 3500 вказується кількість померлих, що
були оперовані, незалежно від того, що було причиною смерті:
захворювання, з приводу якого була проведена операція, ускладнення
в період операції чи після неї або інші захворювання. Наприклад: хворий, прооперований з приводу хронічного
апендициту, помер від інсульту, який розвинувся після операції.
Випадок смерті прооперованого хворого вказується в рядку 9.4,
графі 3 таблиці 3500, а під час розробки форми N 066/о у таблиці
3220 "Склад хворих в стаціонарі..." хворий буде вказаний в рядку
"Цереброваскулярні хвороби" (графа 3) і в тому числі "Інсульти". У разі смерті хворого, який переніс декілька операцій, як
померлого його слід зазначати лише за оперативним втручанням, яке
проводилось за основним захворюванням. У графах 1, 2 таблиці 3501 указуються дані про загальну
кількість оперованих хворих у стаціонарі (хворий, якому було
проведено декілька операцій, вказується як одна оперована особа),
з них - дітей. Кількість проведених операцій може бути більшою за
кількість оперованих хворих. Кількість операцій, які проведені під загальною анестезією,
указуються у відповідних графах таблиці 3501: графа 6 - усього, у
т.ч. у дітей до 14 років включно - графа 7; про кількість хворих,
які померли в результаті анестезії, - у графі 8, у тому числі
дітей до 14 років включно - у графі 9. Із загальної кількості операцій на вусі в рядку 2 таблиці
3502 виділяються слухополіпшувальні операції: тимпанопластика,
стапедопластика тощо. Слід урахувати, що узагальнювальні операції: мікрохірургічні
(на органах зору); слухополіпшувальні (на вусі); органозберігальні
(на шлунку з приводу виразкової хвороби) винесені в окрему таблицю
3502. У зв'язку з чим під час заповнення цієї таблиці слід
урахувати, що сума даних рядків 4.1, 4.2, 4.3 за графою 1 таблиці
3500 не повинна бути більшою за дані графи 1 таблиці 3502. У рядку
1, графи 3, таблиці 3502 "органозберігальні", включаються
ваготомії: стволові, селективні, проксимальні селективні,
ваготомії з доповненням дренувальної операції. У рядку 1 таблиці 3502 операції "мікрохірургічні", з рядка
4.0 таблиці 3500 "Операції на органах зору", включаються: операції
з приводу екстракції катаракти та всіх видів ускладнених і
повторних катаракт; патогенетичні операції при глаукомі;
кератопластика, операції з приводу відшарування сітківки, її
рецидивів і ряду ускладнень після раніше проведених операцій;
операції на скловидному тілі, операції при проникаючих пораненнях
ока, оптикоконструктивні і пластичні операції при важких травмах
органу зору та орбіти, реконструктивні операції на повіках та інші
операції відповідно до переліку обов'язкових хірургічних втручань
на органах зору тощо. Таблиця 3600 "Термінова хірургічна допомога хворим, які
вибули із стаціонару за звітний період" заповнюється на підставі
форми N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару", у пункті
11 якої є вказівка про доставку в терміновому порядку. У таблицю 3600 включаються всі випадки доставки хворих, які
потребують термінової хірургічної допомоги в зв'язку із станами,
зазначеними в таблиці. У графах 1-8 вказуються дані про всіх хворих, які потребують
термінової хірургічної допомоги, і доставлених у стаціонар: не
оперованих (графи 1, 2), оперованих (графи 5, 6), померлих (графи
3, 4, 7, 8). У рядках 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 зазначається число
хворих госпіталізованих усього, у рядках 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18 - з них пізніше 24 годин. У рядки 1, 2 "Гостра кишкова непрохідність" включаються всі
випадки гострої непрохідності незалежно від етіології, у т.ч.
непрохідність при злоякісних новоутвореннях. У рядки 7, 8 "Шлунково-кишкова кровотеча" включаються всі
шлунково-кишкові кровотечі: при виразковій хворобі шлунка та
12-палої кишки, варикозному розширенні вен стравоходу,
гастроєюнальній виразці, неуточнених шлунково-кишкових кровотечах. У рядки 11-14 "Гострий холецистит, гострий панкреатит"
включаються випадки гострого холециститу та гострого панкреатиту. У рядки 17-18 "Травми внутрішніх органів грудної та черевної
порожнини і тазу" включаються стани, зазначені в рубриках S26,
S27, S36, S37. У таблицю 3600 не включаються дані про хворих, які переведені
для операції в інші стаціонари. Дані про кількість операцій й оперованих хворих, які
зазначені в таблиці 3600, включаються в таблицю 3500 у відповідні
рядки і графи.
Розділ IV. Робота діагностичних відділень
У розділ включаються дані про діяльність рентгенологічного,
радіологічного відділень, дистанційно-діагностичних кабінетів,
відділень (кабінетів) функціональної діагностики, ультразвукових
кабінетів, лабораторій, патологоанатомічного відділення. Таблиці цього розділу заповнюються в
лікувально-профілактичних закладах, які мають відповідні
діагностичні служби. У розділ не включаються дані, про обстеження та аналізи, які
проводились в інших закладах тим хворим, які обслуговуються даним
закладом. У роботу діагностичного відділення
лікувально-профілактичного закладу включається повний обсяг
проведеної роботи, незалежно від того, яким хворим була надана
допомога. У таблиці 4100 "Діяльність рентгенологічного відділення
(кабінету)" вказується кількість рентгенодіагностичних апаратів у
рентгенологічному відділені (кабінеті) на кінець звітного року. Дані графи 1 за рядками 1-3 можуть бути більшими від суми
даних граф 2, 3, 4 ... 6 за рахунок інших апаратів, не зазначених
у таблиці 4100. Дані про кількість рентгенотерапевтичних апаратів указуються
в таблиці 4201 розділу IV. У графу 1 таблиці 4100 включаються дані про загальну
кількість рентгенодіагностичних апаратів, які знаходяться на
балансі закладу. У графі 2 вказується кількість рентгенодіагностичних апаратів
з посилювачами рентгенівського зображення (ПРЗ). У графах 3, 4, 5 вказуються ангіографічні, мамографічні
апарати та комп'ютерні томографи, у графі 6 - кількість
флюрографів; у графі 7 - кількість електрорентгенографічних
апаратів усіх марок, у графі 8 - апаратів ультразвукової
діагностики. У другому рядку відповідних граф указуються дані про
кількість діючих апаратів на кінець звітного року. Діючими
вважаються апарати, які за технічним станом не підлягають
списанню, повністю змонтовані (у приміщенні або на шасі) і готові
виконувати відповідні обстеження, а також апарати, які потребують
дрібного поточного ремонту, та ті, що тимчасово не
використовуються на кінець звітного періоду через відсутність
відповідних спеціалістів. У рядку 3 усіх граф указуються дані про кількість апаратів,
які змонтовані і діють у приміщенні (включаючи дентальні та
мамографічні). Трифазні рентгенодіагностичні апарати без
посилювачів рентгенівського зображення належать до стаціонарних.
Палатні, операційні, переносні апарати до стаціонарних не
належать. Пересувними вважаються апарати, які змонтовані на шасі в
автофургонах, залізничних вагонах та інших видах транспорту. У таблицю 4110 "Рентгенодіагностична робота (включаючи
профілактичні огляди)" включаються дані про обсяг діагностичної
роботи та рентгенологічних профілактичних обстежень (крім
профілактичних флюорографічних оглядів, які вказані в таблиці
4114). Дані заповнюються на підставі форми N 039-5/о "Щоденник
обліку роботи рентгенодіагностичних відділень" та форми N 050/о
"Журнал запису рентгенологічних обстежень". У графі 1 таблиці 4110 вказується загальна кількість
виконаних обстежень, у графах 2-4 - обстежень органів грудної
клітки, травлення, кістково-суглобної системи. Дані про обстеження інших органів включаються в графу 5
таблиці 4110, тому сума даних граф 2-5 в усіх рядках має
дорівнювати даним графи 1. До кількості інших обстежень зараховуються оглядові знімки
черевної порожнини і позачеревного простору (крім знімків
шлунково-кишкового тракту), знімки м'яких тканин і молочних залоз,
контрастні обстеження сечовивідних шляхів, жіночих статевих
органів, знімки щелепно-лицьової області та зубів, обстеження
ЛОР-органів (включаючи знімки гортані, придатки пазух носа,
внутрішнього вуха), обстеження головного та спинного мозку. У графі 4 таблиці 4110 вказуються дані про обстеження
кістково-суглобної системи, включаючи знімки ребер, хребта,
дискографію та артрографію. Усі знімки кістково-суглобної системи,
які проводяться за один візит хворого, вважаються як одне
обстеження. Як одне обстеження вважається просвічування і рентгенографія
грудної клітки. Обстеження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки та
огляд кишечника також вважається як одне обстеження. Якщо одному хворому водночас проведено рентгенологічне
обстеження органів грудної клітки, гортані та органів травлення
(крім оглядових обстежень), то обстеження кожної системи органів
вважається самостійним і зазначається у графі 1 як 3
рентгенологічних обстеження, у тому числі в графах 2, 3, 5. Рентгенологічне обстеження хворого може складатися з
просвічування, однієї або декількох рентгенограм,
електрорентгенограм, діагностичних флюорограм, спеціальних методик
і може складатися з кожного виду окремо або в комбінації один з
одним. У зв'язку з цим сума даних рядків 2-6 у графах 1-5 може
перевищувати дані рядка 1 за відповідними графами, але не може
бути меншою. У рядку 3 вказується кількість рентгенограм, включаючи
томограми. У таблиці 4111 із загальної кількість рентгенограм (з рядка 3
таблиці 4110) виділяється кількість рентгенограм зубів та
мамографій. У рядку 5 таблиці 4110 за відповідними графами треба
вказувати кількість флюорограм, які зроблені з діагностичною метою
за клінічними показаннями при підозрі на захворювання. У рядку 6 таблиці 4110 (спеціальні дослідження) вказуються
складні і трудомісткі рентгенологічні дослідження - контрастні,
судинні, пункційні, катетеризаційні, зондові обстеження, які
супроводжуються внутрішньосудинним, внутрішньопротоковим,
внутрішньопорожнинним, внутрішньотканинним уведенням контрастної
речовини. Такими обстеженнями є: ангіографія, лімфографія,
бронхоскопія, зондова дуоденографія, мамографія із застосуванням
контрастних речовин, метросальпінгографія, парієтографія,
пельвіографія, урографія, внутрішньовенна пієлографія висхідна,
дискографія, пункційна кісткографія, пневмомедіастинографія,
рентгенографія скроневих кісток із застосуванням спеціальних
укладок, рентгенографія придатків пазух носа з використанням
контрастних речовин, рентгенокімографія (серця, діафрагми),
холецистографія пероральна, внутрішньовенна
холангіохолецистографія, холангіографія інтраопераційна,
ретроградна холецистохолангіопанкреатографія, сіалографія,
фістулографія, артографія, енцефалографія і мієлографія. До спеціальних методик обстеження належать томографії всіх
органів, контрасна фарингографія, а також нові методики, які
рекомендовані для введення в практику, аналогічні вищезазначеним
за складністю їх виконання. Обстеження серця з контрастованим стравоходом, подвійне
контрастування травного тракту без використання зонду до
спеціальних методик не належать. У рядку 6, графи 1, таблиці 4110 вказується загальна
кількість спеціальних методик, а у графах 2-5 - кількість таких
методик, проведених на відповідних органах. Із даних про загальну кількість спеціальних обстежень (рядки
6, 7, 8, графи 1) у таблиці 4113 виділяються дані про ангіографію
(пункт 1), обстеження жовчновивідних шляхів (пункт 2),
сечовивідних - (пункт 3). Методики спеціальних обстежень, як
правило, проводяться додатково після звичайного рентгенологічного
обстеження (просвічування, рентгенограми тощо). Якщо спеціальні
методики призначаються у день обстеження хворого і останній вже
врахований у графі 1, а також у відповідних графах та рядках, то
дані про спеціальну методику як обстеження включаються тільки в
рядок 6, а в рядку 1 вони не дублюються. Якщо ж спеціальна методика призначається на наступний день
після звичайного рентгенологічного обстеження або взагалі
самостійно, то вона враховується як у рядку 6 таблиці 4110, так і
в рядку 1, графи 1, а також у рядках 1-6 таблиці 4110 за
відповідними графами. Із загальної кількості рентгенодіагностичних обстежень
(таблиця 4110, рядок 1, графа 1) виділяються обстеження, які
проведені амбулаторним хворим (пункт 1 таблиці 4112). У таблиці 4114 "Рентгенологічні профілактичні дослідження"
вказуються дані про кількість виконаних профілактичних обстежень
грудної клітки - усього (пункт 1), у тому числі підліткам 15-17
років включно (пункт 2). У розділі вказуються дані не про число обстежених фізичних
осіб (на відміну від таблиці 2510), а про кількість обстежень, які
можуть проводитись декілька разів. У пункті 1 таблиці 4115 "Ультразвукові дослідження"
включаються дані про загальну кількість ультразвукових досліджень,
у тому числі дослідження серцево-судинної системи, органів
черевної порожнини, жіночих статевих органів (під час вагітності,
до 28 тижнів вагітності, з них виявлено вроджених вад розвитку),
новонароджених та дітей раннього віку, молочної залози, щитовидної
залози, кістково-суглобної системи, доплерівського дослідження
периферичних судин, ехомозку, пункційної біопсії та дренування за
методикою ультразвукового опромінення, інтраопераційні дослідження
та інші (пункти 2-16). Дані для заповнення таблиці беруться з облікових форм: N
048/о "Журнал реєстрації ультразвукових досліджень" та N 039-8/о
"Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової
діагностики". У пункті 1 таблиці 4116 "Діяльність дистанційно-діагностичних
кабінетів" указується кількість дистанційно-діагностичних
кабінетів, у пункті 2 - дані про кількість проведених
електрокардіографічних обстежень. У таблицю 4117 "Діяльність лабораторій радіоізотопної
діагностики" включаються дані про роботу підрозділів, які
застосовують радіоактивні препарати з діагностичною метою. У пункті 1 указується загальна кількість радіодіагностичних
досліджень, включаючи як in vivo, так і in vitro, яка має
дорівнювати сумі даних пунктів 2-6. У кількість сканувань (пункт 2) включаються тільки дані про
ті дослідження, які зроблені на різного типу сканерах (ГСГ-2
різного типу). У дані про кількість функціональних досліджень (пункт 3)
включається інформація про кількість як динамічних, так і
статичних функціональних досліджень, які виконані: на
багатоканальних (типу КПРДІ, УР тощо) і одноканальних ГТРМ (типу
ГТРМ, УРЗ-2 та інших) діагностичних установках. До кількості гамма-сцинтиграфій (пункт 4) включаються дані
про дослідження, які виконані на гамма-камерах типу ГКС тощо. У пункті 5 включаються дані про радіологічні дослідження (in
vitro), тобто РІА (радіоімунологічний аналіз); у пункті 6 - інші
дослідження. У пунктах 7 і 8 указується кількість обстежених хворих, у
тому числі амбулаторних. Дані таблиці заповнюються на підставі форми N 049-1/о
"Журналу реєстрації радіоізотопних досліджень" та форми N 039-9/о
"Щоденника роботи лабораторії радіоізотопної діагностики". У таблиці 4118 "Діяльність ендоскопічного відділення
(кабінету)" зазначається загальна кількість діючих ендоскопічних
апаратів, у тому числі фіброгастроскопів, колоноскопів,
бронхоскопів. Дані графи 1 можуть бути більшими від суми даних граф 2-4 за
рахунок ендоскопічних апаратів інших типів. Таблиця 4119 відображає як загальну кількість ендоскопічних
досліджень (графа 1), так і кількість езофагогастродуоденоскопій,
колоноскопій та бронхоскопій (графи 2-4). У рядку 2 виділяються
дані про лікувальні процедури, у рядку 3 - про обстеження із
забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження. Рядок 4 відображає кількість виявлених хворих. Дані таблиці заповнюються з форми N 046/о "Журнал реєстрації
ендоскопічних досліджень" та з форми N 039-6/о "Щоденник обліку
роботи ендоскопічного відділення (кабінету)". Числа графи 1 за
всіма рядками можуть бути більшими за дані в графах 2-4 за рахунок
інших досліджень. У таблиці 4120 "Діяльність лабораторії" указуються дані про
оснащення лабораторій устаткуванням. У пункті 1 зазначається
кількість монокулярних мікроскопів; у пункті 2 - бінокулярних; у
пункті 3 - автоматичних та напівавтоматичних лічильників формених
елементів крові; у пункті 4 - фотоелектричних колориметрів; у
пункті 5 - спектрофотометрів; у пункті 6 - флюорометрів; у пункті
7 - аналізаторів іонного складу; у пункті 8 - рН-метрів; у пункті
9 - аналітичних ваг; у пункті 10 - апаратів для електрофорезу; у
пункті 11 - біохімічних автоаналізаторів; у пункті 12 -
гемоглобінометрів; у пункті 13 - аналізаторів кислотно-лужного
стану. Якщо в лікувальному закладі є декілька лабораторій
(клініко-діагностична, бактеріологічна, біохімічна тощо), то дані
про їх роботу відображауються сумарно. Під час заповнення таблиці 4120 слід мати на увазі, що в
пункті 3 "лічильники формених елементів крові" необхідно включати
прилади, призначені для автоматичного та напівавтоматичного
підрахунку кількості клітин крові. Лічильники лабораторні типу
СЛ-1 для підрахунку лейкоцитарної формули в пункт 3 не
включаються. У п.4 включаються всі види ФЕК, у тому числі колориметри КФО,
КФК-2, КФКМП тощо. У пункті 12 "гемоглобінометри" потрібно включати прилади для
визначення гемоглобіну (г/л) в крові; гемометри Салі для
візуального визначення гемоглобіну в п.12 не включаються. У таблицю 4121 включаються дані про загальну кількість
проведених аналізів, у тому числі амбулаторним хворим, включаючи
хворих вдома. Підставою для заповнення є дані форми N 262/о
"Журнал обліку кількості виконаних аналізів у лабораторії", у
якому за відповідними графами підраховується загальна кількість
проведених за рік досліджень кожного виду: гематологічних,
цитологічних, імунологічних, біохімічних, мікробіологічних та
загальноклінічних. Сума даних граф 2-7 таблиці 4121 має дорівнювати даним графи
1. Слід мати на увазі, що дані про загальну (клінічну) кількість
аналізів сечі, калу тощо, а також гематологічні враховуються за
кількістю окремих видів досліджень (одиниць статистичного обліку),
які до них входять. 1. Гематологічний аналіз крові включає 7 досліджень, за
патології - 8: 1) визначення швидкості зсідання еритроцитів; 2) визначення гемоглобіну; 3) підрахування лейкоцитів; 4) підрахування еритроцитів; 5) підрахування лейкоцитарної формули; 6) підрахування тромбоцитів; 7) підрахування ретикулоцитів; 8) підрахування клітин кісткового мозку.
2. Загальний (клінічний) аналіз сечі включає 12 досліджень
(за патології - 14): 1) описування загальних властивостей (кількість, колір,
прозорість); 2) визначення відносної густоти; 3) реакція сечі; 4) реакція на кров; 5) виявлення білка; 6) виявлення глюкози; 7) виявлення кетонових тіл; 8) виявлення уробіліноїдів; 9) виявлення білірубіну; 10) виявлення жовчних кислот; 11) виявлення індикану; 12) мікроскопічне дослідження при патології; 13) визначення білка; 14) визначення глюкози.
3. Загальний (клінічний) аналіз калу включає 8 досліджень: 1) описування загальних властивостей; 2) реакція на приховану кров; 3) реакція на стеркобілін; 4) реакція на білірубін; 5) мікроскопія нативного препарату; 6) мікроскопія з суданом і метиленовим синім (диференціація
жирів); 7) мікроскопія найпростіших; 8) мікроскопія на яйця глистів.
4. Загальний (клінічний) аналіз харкотиння включає 5
досліджень: 1) описування загальних властивостей; 2) мікроскопія нативного препарату; 3) мікроскопія забарвленого препарату; 4) дослідження на еластичні волокна; 5) дослідження на мікобактерії туберкульозу.
5. Аналіз блювотних мас включає 4 дослідження: 1) описування загальних властивостей; 2) дослідження на приховану кров; 3) визначення соляної кислоти; 4) мікроскопія.
6. Загальний (клінічний) аналіз спинномозкової рідини включає
6 досліджень: 1) описування загальних властивостей; 2) цитоз; 3) визначення білка; 4) реакція Ланге; 5) реакція Таката-Ара; 6) лікворограма.
7. Загальний (клінічний) аналіз ексудатів і транссудатів
включає 6 досліджень: 1) описування загальних властивостей; 2) визначення відносної густоти; 3) визначення білка; 4) реакція Рівальта; 5) мікроскопія нативного препарату; 6) мікроскопія забарвленого препарату.
8. При аналізі шлункового і дуоденального вмісту кожне
мікроскопічне, біохімічне та інше дослідження в окремій порції (у
тому числі визначення кислоти, пепсину) вважається як одне
дослідження. У таблиці 4122 вказуються дані про основні види біохімічних,
мікробіологічних, імунологічних досліджень. З кількості біохімічних аналізів (графа 5, табл. 4121)
виділяються дані про аналізи на гормони (пункт 1), ферменти (пункт
2), показники згортувальної та протизгортувальної системи (пункт
3), водносольового обміну - (пункт 4). До числа біохімічних аналізів необхідно включати аналізи на
визначення в крові психоактивних речовин. З числа мікробіологічних аналізів (графа 6, табл. 4121)
виділяються дані про бактеріологічні дослідження матеріалу на
бациловиділення туберкульозу (бактеріоскопія, посіви). З числа імунологічних аналізів (графа 7, табл. 4121)
виділяються дані про комплекс серологічних реакцій (постановка
реакції з сироваткою крові і спинномозковою рідиною, реакції
зв'язування комплементу, реакції Кана), специфічні реакції для
серо- та ліквородіагностики сифілісу (РІТ, РІФ, РІР, ІФА, РПГА).
Генетичні дослідження відображаються як самостійний вид досліджень
і в таблицю 4121 не включаються. У таблиці 4123 "Діяльність кабінету функціональної
діагностики" вказується робота кабінету функціональної
діагностики, де враховуються дослідження: енцефалографічні,
осцилографічні, фонокардіографічні, ангіографічні, визначення
основного обміну, велергометричні та інші, а також
електрокардіографічного кабінету, якщо в закладі є
електрокардіографічний кабінет. У розділі відображаються дані про загальну кількість
обстежених осіб (пункт 1), у тому числі в поліклініці та вдома
(пункт 2), а також кількість обстежених дітей до 14 років включно
(пункт 3), у тому числі в поліклініці та вдома (пункт 4). Якщо одному хворому зроблено декілька різних обстежень
(наприклад, електрокардіографію, фонокардіографію, осцилографію
тощо), то як обстежена особа він наводиться один раз. У таблиці 4123 вказуються дані і про загальну кількість
зроблених досліджень (пункт 5), у тому числі амбулаторним хворим у
поліклініці (пункт 6) і вдома (пункт 7) та кількість ЕКГ
досліджень (пункт 8). Якщо одному хворому зроблено декілька різних досліджень, то
дані про такі дослідження підсумком включаються у загальну
кількість усіх видів досліджень. Дані для заповнення підрозділу виділяються з форми N 047/о
"Журнал функціональних досліджень" та форми N 039-7/о "Щоденник
обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики".
Розділ V. Робота лікувально-допоміжних відділень (кабінетів)
Розділ про діяльність лікувально-допоміжних підрозділів
заповнюється у звіті за наявності в структурі закладу відповідних
відділень (кабінетів). У розділі включаються дані про роботу радіологічного,
фізіотерапевтичного відділень, кабінетів з ЛФК, рефлексотерапії,
логопедичного, а також відділень гемодіалізу, гемосорбції і
гіпербаричної оксигенації. Робота відділень (кабінетів) указується
сумарно щодо поліклініки і стаціонару. У таблицю 4201 "Діяльність радіологічного відділення
(кабінету) променевої терапії" включаються дані про апаратуру
відділення (кабінету) променевої терапії, яка є на кінець звітного
року. До кількості рентгенотерапевтичних апаратів належать:
довгофокусні апарати (пункт 1) - типу РУМ-17 та інші;
короткофокусні (пункт 2) - типу РУМ-21 тощо. До числа дистанційних гамматерапевтичних апаратів (пункт 3)
належать апарати типу "Промінь-1", АГАТ-С, РОКУС, шлангові - типу
АГАТ-В, АГАТ-Вз, АГАТ-ВУ, Селектрон, АГДАН (пункт 4). До таблиці 4202 включаються дані про загальну кількість
хворих, які закінчили лікування променевою терапією з приводу
злоякісних новоутворень та непухлинних захворювань (пункт 1), у
тому числі короткофокусною (пункт 2), дистанційною гамматерапією
(пункт 3), з лінійними прискорювачами (пункт 4) та радіоактивними
препаратами (закритими) - (пункт 5), відкритими (пункт 6). До кількості хворих, які закінчили лікування закритими
радіоактивними препаратами (пункт 5), включаються дані про
лікування хворих за допомогою голок та аплікаторів із кобальту-60,
цезію-137, каліфорнію-252 та інших, відкритими радіоактивними
препаратами (пункт 6) - за допомогою радіофармацевтичних
препаратів: золота-198, йоду-131, фосфору-32. Окремо в пункті 7 із загальної кількості хворих, які
закінчили лікування виділяються дані про кількість хворих, які
лікувалися з приводу непухлинних захворювань. Дані про кількість осіб, які закінчили лікування
рентгенотерапією, гамматерапією та радіоактивними препаратами,
беруться з форми N 051/о "Карта хворого, який лікувався у
рентгенотерапевтичному відділенні". Таблиця 4203 "Діяльність фізіотерапевтичного відділення
(кабінету)" заповнюється за даними форми N 044/о "Карта хворого,
який лікувався у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)".
Кількість осіб, які закінчили лікування, - усього (пункт 1), у
тому числі в поліклініці і вдома (пункт 2); діти до 14 років
(пункт 3), у тому числі в поліклініці і вдома (пункт 4). Під час
заповнення враховуються тільки ті особи, які закінчили лікування
повністю, тобто в картах яких кількість відпущених процедур
відповідає числу призначених процедур, а також є відмітка лікаря
фізіотерапевта про результат лікування. Загальна кількість відпущених процедур підраховується за
даними форми N 044/о, включаючи як процедури хворим, які вже
закінчили лікування, так і тим, які продовжують його. Із загальної кількості процедур виділяються процедури хворим,
які лікувалися амбулаторно: у поліклініці (пункт 6) та вдома
(пункт 7). Дані таблиці 4204 "Діяльність кабінету ЛФК" заповнюються на
підставі форми N 042/о "Карта хворого, який лікувався в кабінеті
лікувальної фізкультури". Кількість осіб, які закінчили лікування (пункти 1-4), і
кількість відпущених процедур (пункти 5-7) заповнюється аналогічно
до таблиці 4203 "Діяльність фізіотерапевтичного відділення
(кабінету)". Дані у пунктах 1-4 підраховуються на хворих, які
повністю закінчили лікування, а в пунктах 5-7 включаються
процедури, проведені хворим, які вже закінчили лікування, і тим,
що продовжують лікуватися. Дані таблиці 4205 "Діяльність кабінету рефлексотерапії" про
кількість осіб, які закінчили лікування і про кількість проведених
процедур у кабінеті рефлексотерапії беруться з форми N 044/о
"Карта хворого, який лікувався в фізіотерапевтичному відділенні
(кабінеті)". У таблиці 4206 "Діяльність відділення гемодіалізу" указуються
дані про кількість діалізних місць у відділеннях хронічного
гемодіалізу, де є апарат "штучна нирка" (один апарат може мати
декілька діалізних місць). Облік процедур гемодіалізу здійснюється
за формою N 150/о "Карта обліку процедур гемодіалізу" протягом 1
року, починаючи з 1 січня і закінчуючи 31 грудня поточного року. З
1 січня нового року на кожного хворого заповнюється нова карта. У разі переведення хворого на амбулаторний гемодіаліз або при
госпіталізації хворого, який перебував на амбулаторному
гемодіалізі, зберігається безпреривність нумерації процедур
протягом одного календарного року. Кількість проведених хворому сеансів протягом року має
відповідати останньому порядковому номеру процедури у формі N
150/о "Карта обліку процедур гемодіалізу". У звіті вказується
загальна кількість гемодіалізів, проведених хворим протягом
звітного року. Карти обліку процедур гемодіалізу зберігаються три роки. У таблиці 4207 "Діяльність відділень гіпербаричної
оксигенації" указуються дані про діяльність відділень
гіпербаричної оксигенації, які мають не менше двох одномісних або
одну багатомісну барокамеру: кількість барокамер усього (пункт 1),
у тому числі діючих (пункт 2). Дані про кількість проведених сеансів беруться з форми N
025/о "Медична карта амбулаторного хворого" та форми N 003/о
"Карта стаціонарного хворого". Таблиця 4208 "Логопедична допомога" заповнюється з форми
N 112/о "Історії розвитку дитини", а також з форми N 025 "Медична
карта амбулаторного хворого". Логопедична допомога надається
переважно дітям. У таблиці 4209 "Діяльність відділення детоксикації
(гемосорбції)" дані про кількість проведених процедур заповнюються
із N 025 "Медична карта амбулаторного хворого" та ф.N 003/о "Карта
стаціонарного хворого". Гемосорбція як метод очищення крові може проводитись в
амбулаторних та стаціонарних умовах. У рядку 1.0 таблиці 4500 "Діяльність патологоанатомічного
бюро (відділення)" вказуються дані про кількість
патологоанатомічних розтинів хворих, які померли як у даному
стаціонарі, так і в інших стаціонарах, які обслуговує
патологоанатомічне бюро (відділення). Із загальної кількості проведених розтинів (рядок 1.0, графа
1) таблиці 4500 у рядку 2.0 вказуються дані про кількість розтинів
дітей до 14 років включно; з них у рядку 3.0 - новонароджених, які
померли у віці 0-6 діб при вагітності жінки 28 тижнів і більше.
Дані рядка 3.0 таблиці 4500 необхідно порівнювати з даними рядка 1
- (підсумком граф 2-7) таблиці 3222; у рядку 4.0 таблиці 4500 -
розтини дітей, які померли у віці 7 днів - 11 місяців, 29 днів, -
порівнюється з даними рядка 1, графи 8 таблиці 3220 мінус дані
рядка 1 - (підсумок граф 2-7) таблиці 3222; у рядку 5.0 -
кількість розтинів усіх мертвонароджених з строком вагітності
жінки 28 тижнів і більше. Даний рядок порівнюється з рядком 4 -
(сумою даних граф 2-7) таблиці 2245 форми N 21 ( z0647-00 ). У
рядку 6.0 вказується загальна кількість розтинів плодів, які
народилися при вагітності жінки строком 22-27 тижнів та померли -
усього. Порівнюються з даними форми N 21 (рядок 2, графа 1,
таблиця 2245) плюс дані форми N 20, (рядок 1, графа 3, таблиця
3226). У рядку 6.1 указується кількість плодів, які народились
живими і померли у віці 0-6 діб. У рядку 7.0 вказується кількість
розтинів осіб, які померли вдома, якщо розтини проводились
патологоанатомічним бюро (відділенням); у рядку 8.0 - кількість
зроблених розтинів хворих, які померли в стаціонарі (із рядка
1.0). У пункт 1 таблиці 4501 включаються дані про загальну
кількість закладів, які обслуговуються патологоанатомічним бюро
(відділення), у пункт 2 - у тому числі самостійні поліклініки
(амбулаторій), які обслуговує патологоанатомічне бюро
(відділення), у пункт 3 - кількість патологогістологічних
досліджень секційного матеріалу, у пункт 4 - операційного і
біопсійного матеріалу, у пункт 5 - у тому числі з поліклініки. У пункті 6 таблиці вказується кількість хворих, яким
проводились патолого-гістологічні дослідження операційного та
біопсійного матеріалу; у пункті 7 - у тому числі з поліклініки. Підставою для заповнення таблиці 4500 є дані облікової форми
N 013/о "Протокол патологоанатомічного дослідження"; таблиці 4501
- з облікової форми N 014/о "Направлення на патологоанатомічне
дослідження". Зазначені облікові форми, які згадуються в Інструкції,
затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ), та від 05.08.99 N 197 ( v0197282-99 ).
В.о.Начальника Центру
медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков
Додаток

до Інструкції щодо заповнення форми

державної статистичної звітності N

20 "Звіт лікувально-профілактичного

закладу за 20___ рік" (розділ III,

таблиця 3100)
Перелік профілів ліжок у стаціонарі
------------------------------------------------------------------ | Профіль ліжок |Номер| Профіль ліжок |Номер| | |рядка| |рядка| |-------------------------+-----+--------------------------+-----| |Загальні | 1 | Онкологічні | | |Терапевтичні | 2 | - для дорослих | 41 | |Кардіологічні | 3 | - для дітей | 42 | |Кардіоревматологічні для | | Для вагітних та роділь | 43 | |дітей | 4 | Патології вагітних | 44 | |Ревматологічні | | Гінекологічні | 45 | |- для дорослих | 5 | Для проведення абортів | 46 | |- для дітей | 6 | Туберкульозні для | | |Алергологічні | | дорослих | 47 | |- для дорослих | 7 | у т.ч. для хворих на | | |- для дітей | 8 | кістково-суглобовий | | |Пульмонологічні | | туберкульоз | 48 | |- для дорослих | 9 | Для примусового | | |- для дітей | 10 | лікування хворих на | | |Ендокринологічні | | алкоголізм | 49 | |- для дорослих | 11 | Туберкульозні для дітей | 50 | |- для дітей | 12 | у т.ч. для хворих на | | |Гастроентерологічні | | кістково-суглобовий | | |- для дорослих | 13 | туберкульоз | 51 | |- для дітей | 14 | Неврологічні | | |Гематологічні | | - для дорослих | 52 | |- для дорослих | 15 | - для дітей | 53 | |- для дітей | 16 | Психіатричні | | |Нефрологічні | | (психоневрологічні) | | |- для дорослих | 17 | - для дорослих | 54 | |- для дітей | 18 | - для дітей | 55 | |Інфекційні | | Психосоматичні | 56 | |- для дорослих | 19 | Наркологічні | 57 | |- для дітей | 20 | з них для хворих, що | | |Хірургічні | | притягуються до праці | 58 | |- для дорослих | 21 | - для примусового | | |- для дітей | 22 | лікування хворих з | | |Нейрохірургічні | | тяжкими супровідними | | |- для дорослих | 23 | захворюваннями | 59 | |- для дітей | 24 | Офтальмологічні | | |Кардіохірургічні | 25 | - для дорослих | 60 | |Судинної хірургії | 26 | - для дітей | 61 | |Торакальної хірургії | | Отоларингологічні | | |- для дорослих | 27 | - для дорослих | 62 | |- для дітей | 28 | - для дітей | 63 | |Опікові | 29 | Шкірно-венерологічні | | |Ортопедичні | | - для дорослих | 64 | |- для дорослих | 30 | - для дітей | 65 | |- для дітей | 31 | Педіатричні (соматичні) | 66 | |Травматологічні | | у тому числі для | | |- для дорослих | 32 | недоношених та хворих | | |- для дітей | 33 | новонароджених | 67 | |Стоматологічні | | - для грудних дітей | 68 | |- для дорослих | 34 | Радіологічні та | | |- для дітей | 35 | рентгенологічні | 69 | |Гнійні хірургічні | | Відновного лікування | | |- для дорослих | 36 | - для дорослих | 70 | |- для дітей | 37 | - для дітей | 71 | |Урологічні | | Інші | | |- для дорослих | 38 | - для дорослих | 72 | |- для дітей | 39 | - для дітей | 73 | |Проктологічні | 40 | Усього | 74 | ------------------------------------------------------------------
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 20
(назва і поштова адреса одержувача) __________________________________________ Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату
Ким подається України та МОЗ України
(назва і поштова адреса закладу) 31.07.2000 N 256/184 __________________________________________ ( z0635-00 ) __________________________________________
Форма власності __________________________ Поштова - річна
Подають: 1. Амбулаторно-полікілінічні заклади (підрозділи) всіх профілів незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності 5 січня: системи Міністерства охорони здоров'я України - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні; інші лікувально-профілактичні заклади - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міському управлінню статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у термін, установлений наказом відповідного органу управління охорони здоров'я. 3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики та Міністерству охорони здоров'я України у термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 4. Міністерство охорони здоров'я України подає зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України 17 березня.
Звіт лікувально-профілактичного закладу

за 20___ рік
Назва і тип закладу (указати: дільничний, районий, міський,

обласний) ___________________________________________________ Для медсанчастин (галузь промисловості) _____________________ Автономна Республіка Крим, область ___________ район ________ Населений пункт (місто, селище міського типу, село) _________ _____________________________________________________________

(назва, поштова адреса)

обласний) ___________________________________________________ Для медсанчастин (галузь промисловості) _____________________ Автономна Республіка Крим, область ___________ район ________ Населений пункт (місто, селище міського типу, село) _________ _____________________________________________________________

(назва, поштова адреса)

Заклад та його підрозділи
Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах
Таблиця 1001 ------------------------------------------------------------------ | 1.0 |Підліткове | | 2.0 |Пульмонологічне | | 3.0 |Ревматологічне | | 4.0 |Кардіологічне | | 5.0 |Гастроентерологічне | | 6.0 |Ендокринологічне | | 7.0 |Алергологічне | | 8.0 |Інфекційне для дорослих | | 9.0 |Інфекційне для дітей | |10.0 |Лікарського контролю за тими, хто займається фізкультурою | | |і спортом | |11.0 |Травматологічне (ортопедичне) для дорослих | |12.0 |Травматологічне (ортопедичне) для дітей | |13.0 |Урологічне | |14.0 |Онкологічне | |15.0 |Стоматологічне (зуболікарське) | |16.0 |Зубопротезне | |17.0 |Ортодонтичне | |18.0 |Жіноча консультація | |19.0 |Акушерсько-гінекологічне | |20.0 |Оглядовий | |21.0 |Консультація "Шлюб та сім'я" | |22.0 |З медичної генетики (медико-генетична консультація) | |23.0 |Дитячі відділення (кабінети) | |24.0 |Щеплення | |25.0 |Офтальмологічне | |26.0 |Отоларингологічне | |27.0 |Сурдологічне | |28.0 |Фтизіатричне | |29.0 |Неврологічне | |30.0 |Психіатричне | |31.0 |Психотерапевтичне | |32.0 |Психоендокринологічне | |33.0 |Наркологічне | |34.0 |Госпрозрахункове наркологічне | |35.0 |Наркологічне для підлітків | |36.0 |Анонімного лікування наркологічних хворих | |37.0 |Експертизи алкогольного сп'яніння | |38.0 |Антиалкогольної пропаганди та профілактичної допомоги | |39.0 |Дермато-венерологічне | |40.0 |Відновного лікування | |41.0 |Профілактики | |42.0 |Пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги: | |42.1 |дорослому населенню | |42.2 |дитячому населенню | |43.0 |Гематологічний кабінет | |44.0 |Логопедичний | |45.0 |Фізіотерапевтичне | |46.0 |Лікувальної фізкультури для дорослих | |47.0 |Лікувальної фізкультури для дітей | |48.0 |Голкорефлексотерапії | |49.0 |Рентгенологічне | |50.0 |Комп'ютерної томографії | |51.0 |Флюорографічне | |52.0 |Електрокардіографії та функціональної діагностики | |53.0 |Дистанційно-діагностичний кабінет | |54.0 |Ендоскопії | |55.0 |Ультразвукової діагностики | |56.0 |Гіпербаричної оксигенації | |57.0 |Переливання крові | |58.0 |Відділення гемодіалізу | |59.0 |Відділення гемосорбції | |60.0 |Патологоанатомічне | |61.0 |Радіологічне (променевої терапії) | |62.0 |Статистики | |63.0 |Відділення статистики у складі оргметодвідділу | |64.0 |Соціально-правовий | |65.0 |Мануальної терапії | |66.0 |Лабораторії: | |66.1 |радіоізотопної діагностики | |66.2 |клініко-діагностична | |66.3 |бактеріологічна | |66.4 |серологічна | |66.5 |біохімічна | |66.6 |цитологічна | |66.7 |імунологічна | |66.8 |генетична | ------------------------------------------------------------------
Пересувні ------------------------------------------------------------------ | Таблиця 1002 | |1. Амбулаторії ________________________ | |2. Стоматологічні установки _____________ | |3. Флюорографічні установки ____________ | |4. Клініко-діагностичні лабораторії _______ | |----------------------------------------------------------------| | Інші підрозділи | | Таблиця 1003 | |1.0. Аптека ___________________________ | |2.0. Молочна кухня _____________________ | |3.0. Пункт збору грудного молока_________ | |4.0. Лікувально-трудові майстерні:________ | |4.1. для хворих з розладами психіки та поведінки ______________;| |4.2. для наркологічних хворих___________; | |4.3. для хворих на туберкульоз___________. | |5.0. Наркологічні фельдшерські пункти____, | |5.1. у тому числі: на підприємствах промисловості, сільського | | господарства, будівництва _______________________________ | |6.0. Кількість медичних профілакторіїв при молочно-товарних | | фермах __________, | | у них посад медичних сестер: | | штатних 6.1 ______________, | | зайнятих 6.2 ______________. | |----------------------------------------------------------------| | Стаціонари, пансіонати | | Таблиця 1004 | |Самостійні відділення для ІВВ 1 _______ на 2 _________ліжок; | |відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3_________ | |на 4________ ліжок; | |наркологічні відділення: усього відділень 5__________ на | |6_________ ліжок, | |у тому числі: при підприємствах промисловості, сільського | |господарства, будівництва - усього 7_______ на 8_________ ліжок;| |кардіологічних відділень 9________ на 10__________ ліжок; | |Потужність поліклініки (поліклінічного відділення) | |відділень трансплантації 11 ________, на 12___________ ліжок; | |денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі | |(підрозділі) на 13 ______________ ліжок, | |у тому числі для дітей на 14____________ ліжок, у ньому | |лікувалось 15 ___________ хворих, у тому числі дітей 16 _______;| |лікувалось хворих в стаціонарі вдома 17_____________; | |денний стаціонар для хворих з розладами психіки та поведінки на | |18 _____________ місць, у ньому лікувалось хворих 19 __________;| |денний стаціонар для наркологічних хворих на 20 __________ місць| |у ньому лікувалось хворих 21 _________; пансіонат для приїжджих | |хворих на 22 ____________ місць; кількість хворих, яким надана | |допомога у відділенні термінової і планово-консультативної | |допомоги 23_________, у тому числі підліткам 15-17 років включно| |24________, дітям 0-14 років включно 25__________. | |----------------------------------------------------------------| | Стоматологічні кабінети | | Таблиця 1005 | |При вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації і | |системи профтехосвіти 1 _________, загальноосвітніх закладах | |2________, промислових підприємствах 3___________. | |----------------------------------------------------------------| | Потужність поліклініки (поліклінічного відділення) | | Таблиця 1006 | |1 ________, дитячої поліклініки 2 ________, жіночої консультації| |3 ________, диспансерного відділення (лікарні, диспансеру) | |4 _________. | ------------------------------------------------------------------
Розділ I. Штати закладу на кінець звітного року
Таблиця 1100 ---------------------------------------------------------------------------------- | Найменування посади |Номер|Кількість посад у| у тому числі |Кількість | | |рядка|цілому в закладі | в поліклініці |фізичних | | | | | (амбулаторії), |осіб | | | | | диспансері, |основних | | | | | консультації |працівників| | | |-----------------+----------------|у цілому в | | | |штатних|зайнятих |штатних|зайнятих|закладі на | | | | | | | |зайнятих | | | | | | | |посадах | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Лікарі-усього | 1 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі керівники | | | | | | | |закладів та їх заступники | 2 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |терапевти - усього | 3 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |з них дільничні | 4 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |цехової лікарської дільниці| 5 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |терапевти підліткові | 6 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |загальної практики - | | | | | | | |сімейні лікарі | 7 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |пульмонологи | 8 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 9 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |ревматологи | 10 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |кардіоревматологи дитячі | 11 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |кардіологи | 12 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |гастроентерологи | 13 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 14 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |дієтологи | 15 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |нефрологи | 16 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 17 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |ендокринологи | 18 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 19 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |алергологи | 20 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 21 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |гематологи | 22 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 23 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |інфекціоністи | 24 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 25 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |фізіотерапевти | 26 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі з лікувальної | | | | | | | |фізкультури | 27 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі зі спортивної | | | | | | | |медицини | 28 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі з функціональної | | | | | | | |діагностики | 29 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |хірурги | 30 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 31 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |хірурги серцево-судинні | 32 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |хірурги торакальні | 33 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |хірурги-проктологи | 34 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |ортопеди-травматологи | 35 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 36 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |урологи | 37 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 38 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |нейрохірурги | 39 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 40 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |анестезіологи | 41 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 42 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |ендоскопісти | 43 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |онкологи | 44 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 45 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |радіологи | 46 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |стоматологи | 47 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 48 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |акушери-гінекологи | 49 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі гінекологи | | | | | | | |дитячого та підліткового | | | | | | | |віку | 50 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |педіатри - усього | 51 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |з них дільничні | 52 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі міських | | | | | | | |дільниць | 53 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |педіатри-неонатологи | 54 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |офтальмологи | 55 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 56 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |отоларингологи | 57 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 58 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |фтизіатри | 59 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 60 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |невропатологи | 61 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі неврологи | | | | | | | |дитячі | 62 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |рефлексотерапевти | 63 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |психіатри | 64 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 65 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |наркологи | 66 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |психотерапевти | 67 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі-психологи | 68 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |сексопатологи | 69 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |дерматовенерологи | 70 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 71 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |патологоанатоми | 72 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 73 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |бактеріологи | 74 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі-епідеміологи | 75 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |токсикологи | 76 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі-лаборанти | 77 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі | | | | | | | |лаборанти-генетики | 78 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |генетики | 79 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі-імунологи | 80 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі дитячі | 81 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі з ультразвукової | | | | | | | |діагностики | 82 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |рентгенологи | 83 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лікарі приймального | | | | | | | |відділення | 84 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |загальні | 85 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |санологи | 86 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |судово-психіатричні | | | | | | | |експерти | 87 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |статистики | 88 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |методисти | 89 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |інтерни | 90 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |інші | 91 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Спеціалісти з вищою | | | | | | | |немедичною освітою | 92 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Зубні лікарі | 93 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Середній медперсонал - | | | | | | | |усього | 94 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |у тому числі за | | | | | | | |спеціальностями: | | | | | | | |медичні сестри | 95 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |акушерки | 96 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |фельдшери | 97 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |фельдшери-наркологи | 98 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |зубні техніки | 99 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лаборанти клінічних | | | | | | | |лабораторій |100 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |лаборанти-гістологи |101 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |рентгенолаборанти |102 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |медичні сестри | | | | | | | |фізіотерапевтичних | | | | | | | |кабінетів |103 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |медичні статистики |104 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |інший медичний персонал |105 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Провізори |106 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Фармацевти |107 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Молодший медперсонал |108 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Інший персонал |109 | | | | | | |---------------------------+-----+-------+---------+-------+--------+-----------| |Усього посад |110 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1101.
Кількість фізичних осіб спеціалістів з вищою немедичною освітою -
основних працівників, які займають посади: лікарів-лаборантів
1 ________________, лікарів-статистиків 2 ___________________,
лікарів з лікувальної фізкультури 3 ________________,
Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров'я
Таблиця 1103 ------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Кількість|Кількість зайнятих посад| | |рядка|пунктів |------------------------| | | | |лікарі |зубні |середній| | | | |(крім |лікарі |медичний| | | | |зубних)| |персонал| |------------------------+-----+---------+-------+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------+-----+---------+-------+-------+--------| |Лікарські | 1 | | | | | |------------------------+-----+---------+-------+-------+--------| |Фельдшерські | 2 | | х | | | |------------------------+-----+---------+-------+-------+--------| |Крім того, на договірних| | | | | | |засадах: лікарські | 3 | | | | | |------------------------+-----+---------+-------+-------+--------| | фельдшерські | 4 | | х | | | -------------------------------------------------------------------
Штати відділень на госпрозрахунуку та спецкоштах
Таблиця 1104 ------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Номер|Кількість посад у цілому|Кількість | | |рядка|в закладі |фізичних | | | |------------------------|осіб | | | |штатних | зайнятих |основних | | | | | |працівників| |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |Усього | 1 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |у тому числі лікарі | 2 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |з них стоматологи | 3 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |у тому числі ортопеди| 4 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |Зубні лікарі | 5 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |Середній медперсонал | 6 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |з них зубні техніки | 7 | | | | |---------------------+-----+-----------+------------+-----------| |Молодший медперсонал | 8 | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1105.
Кількість посад лікарів у госпрозрахункових наркологічних
кабінетах: штатних 1 ________________,

зайнятих 2 ________________.
Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги
Таблиця 1106 1. Штати ------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього| у тому числі: | | |рядка| |------------------| | | | |лікарі|середній | | | | | |медперсонал| |---------------------------------+-----+------+------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------+-----+------+------+-----------| |Штатні посади | 1 | | | | |---------------------------------+-----+------+------+-----------| |Зайняті посади | 2 | | | | |---------------------------------+-----+------+------+-----------| |Фізичних осіб на зайнятих посадах| 3 | | | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 1107 2. Виїзди ------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Усього| у тому числі за викликами: | | |рядка| |------------------------------------------| | | | |від |що |лікарів |для | | | | |населення|передані|поліклініки|виконання | | | | | |станцією| |призначених| | | | | |швидкої | |медичних | | | | | |медичної| |процедур | | | | | |допомоги| | | |--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------| |Кількість виїздів- | | | | | | | |усього | 1 | | | | | | |--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------| |з них: | | | | | | | |до дорослих | 2 | | | | | | |--------------------+-----+------+---------+--------+-----------+-----------| |до дітей до 14 років| | | | | | | |включно | 3 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1108.
Кількість осіб, яким надана амбулаторна допомога - усього 1____,
у тому числі дорослим 2___________, підліткам 15-17 років включно
3___________, дітям до 14 років включно 4 __________
Розділ II. Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру,

консультації
Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),

диспансеру, консультації
Таблиця 2100 Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),

диспансеру, консультації
Таблиця 2100-------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Кількість | з них з приводу |Кількість | у тому числі до дітей | | |рядка|відвідувань| захворювань |відвідувань| (0-14 років включно) | | | |лікарів, |--------------------|лікарями |-----------------------| | | |включаючи |дорослими |дітьми до|вдома - |з приводу |профілак- | | | |профілак- |та |14 років |усього |захворювань|тичних і | | | |тичні - |підлітками|включно | | |патронажних| | | |усього | | | | | | |---------------+-----+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------+-----+-----------+----------+---------+-----------+-----------+-----------| |Усього | 1 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------|
Таблиця 2102.
Кількість відвідувань лікарів у відділеннях на госпрозрахунку та
спецкоштах 1 __________, у тому числі у госпрозрахункових
наркологічних кабінетах 2 _______, стоматологічних 3 ________.
Таблиця 2103.
Кількість відвідувань середнього медперсоналу на самостійному
прийомі - усього 1_____, у тому числі на здоровпунктах 2_______.
Таблиця 2104.
Кількість жінок (18 років і старших), які оглянуті профілактично,
- усього 1____________ з них в оглядових кабінетах 2 ________, з
цитологічним дослідженням (із п.1) 3 __________.
Пологова допомога вдома
Таблиця 2400 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Кількість пологів, що прийняті | | |рядка| лікарями та середнім | | | | медперсоналом | | | |--------------------------------| | | |усього |у тому числі | | | | |у сільських жителів | |-------------------------+-----+---------+----------------------| | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------+-----+---------+----------------------| |Усього | 1 | | | |-------------------------+-----+---------+----------------------| |у тому числі без | | | | |наступної госпіталізації | | | | |породіль | 2 | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2401 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|З кількості народжених без| | |рядка|наступної госпіталізації | | | |--------------------------| | | |усього |у тому числі | | | | |сільські жителі| |-------------------------------+-----+----------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------------+-----+----------+---------------| |Народились живими | 1 | | | |-------------------------------+-----+----------+---------------| |з них померло у віці 0-6 діб | 2 | | | |-------------------------------+-----+----------+---------------| |Народилось мертвими | 3 | | | |-------------------------------+-----+----------+---------------| |Вакциновано проти туберкульозу | 4 | | | ------------------------------------------------------------------
Профілактичні огляди, проведені даним закладом
Таблиця 2510 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Підлягало|Оглянуто| | |рядка|оглядам | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |Усього підлітків у віці 15-17 років | | | | |включно | 1.0 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |у тому числі: студентів вищих | | | | |навчальних закладів різних рівнів | | | | |акредитації | 1.1 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |учнів системи профтехосвіти | 1.2 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |учнів загальноосвітніх закладів | 1.3 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |підлітків, що працюють у промисловості,| | | | |сільському господарстві та інших | | | | |галузях | 1.4 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |підлітки, що не працюють та | | | | |не навчаються | 1.5 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |із загальної кількості підлітків | | | | |(ряд.1.0) - юнаків | 2.0 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |Крім того, учнів системи профтехосвіти,| | | | |студентів вищих навчальних закладів | | | | |різних рівнів акредитації | | | | |(від 18 років і старші) | 3.0 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |Категорії населення, оглянуті в | | | | |порядку періодичних оглядів - усього | 4.0 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |з них: | | | | |робітники промислових підприємств | 4.1 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |працівники установ та організацій | | | | |Міністерства аграрної політики | 4.2 | | | |---------------------------------------+-----+---------+--------| |інші категорії населення, що | | | | |підлягають періодичним оглядам | 4.3 | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2511.
Із загальної кількості підлітків, які перебували у звітному році
під диспансерним наглядом протягом року, було госпіталізовано
1 __________, у тому числі юнаків 2 _______, направлено на
санаторно-курортне лікування 3 _______, у тому числі юнаків
4 ________, мали потребу в оперативному лікуванні 5 ________, у
тому числі юнаків 6 ________, оперовано 7 _______, у тому числі
юнаків 8 ______; мали потребу в корекції зору 9______, у тому
числі юнаків 10 ___________; забезпечено корегуючими окулярами
11 ______, у тому числі юнаків 12 _______.
Таблиця 2512.
Оглянуто з метою виявлення хворих на туберкульоз - усього
1 _______, у тому числі дітей до 14 років включно 2 ______.
Таблиця 2513.
Обстежено з метою виявлення хворих на сифіліс - усього 1 _______.
Диспансерний нагляд за ветеранами війни
Таблиця 2600 ------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер|Учасники|Інваліди|Учасники|Особи, | | |рядка|бойових |війни |війни |прирівнені| | | |дій | | |за пільга-| | | | | | | ми ** | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Перебувало на обліку на початок | | | | | | |звітного року | 1 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Взято на облік у звітному році | 2 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Знято з обліку протягом звітного| | | | | | |року | 3 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |у тому числі виїхали | 4 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| | померли | 5 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Перебувало під диспансерним | | | | | | |наглядом на кінець звітного року| 6 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |у тому числі за групами | | | | | | |інвалідності: I | 7 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| | II | 8 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| | III | 9 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Перебувало під диспансерним | | | | | | |наглядом у терапевтів | 10 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |хірургів | 11 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |невропатологів | 12 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |ортопедів | 13 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |психіатрів | 14 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |урологів | 15 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |офтальмологів | 16 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |інших спеціалістів | 17 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Отримали стаціонарне лікування | 18 | | | | | |--------------------------------+-----+--------+--------+--------+----------| |Отримали санаторно-курортне | | | | | | |лікування * | 19 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ * Ураховуючи путівки, отримані у відділах соціального
забезпечення, охорони здоров'я, профспілкових організаціях,
військкоматах. ** Відносяться особи, на яких поширюється чинність закону "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) та особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною.
Таблиця 2610.
Перебувало під диспансерним наглядом жінок, яким уведені
внутрішньоматкові спіралі - усього 1________, з них ті, яким
уведено внутрішньоматкові спіралі в звітному році 2________;
кількість жінок, які використовують гормональні контрацептиви
3_________.
Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету
Таблиця 2700 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Номер|Кількість |Усього | Показники санації порожнини |Оглянуто|Відпрацьо-| | |рядка|відвідувань до |сановано | рота |профі- |вано УОП | | | |стоматологів і |в порядку|------------------------------|лактично| | | | |зубних лікарів |планової |оглянуто |із числа |сановано |усього | | | | |----------------|санації і|в порядку|огляну- |з числа | | | | | |Усього|у тому |за звер- |планової |тих |виявлених| | | | | | |числі |неннями |санації |потребують|при | | | | | | |первинні*| | |санації |плановій | | | | | | | | | | |санації | | | |--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------| |Усього | 1 | | | | | | | | | |--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------| |у тому числі діти | | | | | | | | | | |до 14 років включно | 2 | | | | | | | | | |--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------| |з них у госпрозра- | | | | | | | | | | |хункових відділеннях| | | | | | | | | | |(кабінетах) - усього| 3 | | | | | | | | | |--------------------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+--------+----------| |у тому числі діти | | | | | | | | | | |до 14 років включно | 4 | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Первинним уважається перше звернення за стоматологічною
допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення
Таблиця 2701.
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати - усього
1_______, із них сільські жителі 2_______.
Кількість виготовлених одиночних коронок, штифтових зубів,
вкладок, напівкоронок - усього 3 ___________, у тому числі литих
4 _______, містковидних протезів - усього 5 _______, у тому числі
суцільнолитих 6 ________, знімних протезів - усього 7 _______, у
тому числі бюгельних суцільнолитих 8 ________, постійних шин і
шинопротезів - усього 9 ___________, у тому числі суцільнолитих
10 ________________, щелепно-лицевих протезів і апаратів - усього
11 _______, одиниць металокераміки і фарфору 12 ________.

Таблиця 2702.
Кількість осіб, які отримали ортодонтичне лікування - усього
1_______, з них, діти 0-14 років включно 2_______.
Кількість виготовлених ортодонтичних апаратів - усього
3 _______,з них: знімних 4_______; незнімних 5________. Кількість
дітей, яким було виготовлено протези - усього 6_________; із них:
знімних 7_______; незнімних 8________. Кількість осіб, які
перебували на лікуванні з незнімними ортодонтичними апаратами
(брекет-системами) 9_________.
Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу

(підрозділу)
Таблиця 2800 ------------------------------------------------------------------ | Назва операцій |Номер|Кількість проведених операцій| | |рядка|в амбулаторно-поліклінічному | | | |закладі (підрозділі) | |----------------------------+-----+-----------------------------| | А | Б | 1 | |----------------------------+-----+-----------------------------| |Усього операцій | 1.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |у тому числі операції на | | | |органах зору | 2.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |з них мікрохірургічні | 2.1 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |з числа операцій на органах | | | |зору операцій з приводу: | | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |глаукоми | 2.2 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |катаракти | 2.3 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на органах вуха, | | | |горла, носа | 3.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |з них на вусі | 3.1 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на щелепно-лицьовій| | | |ділянці та ротовій порожнині| 4.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на судинах | 5.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на органах черевної| | | |порожнини | 6.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |з них з приводу грижі при її| | | |незащемленні | 6.1 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на сечостатевій | | | |системі | 7.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |з них операції на жіночих | | | |статевих органах | 7.1 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на | | | |кістково-м'язовій системі | 8.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на молочній залозі | 9.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |операції на шкірі та | | | |підшкірній клітковині |10.0 | | |----------------------------+-----+-----------------------------| |інші |11.0 | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2801.
Оперовано хворих 1 _____________, з них дітей до 14 років включно
2 _________.
Розділ III. Діяльність стаціонару
Ліжковий фонд та його використання
Ліжковий фонд та його використання
Таблиця 3100 --------------------------------------------------------------------------------------------------- |Профіль ліжок|Номер|Кількість ліжок, які | У звітному році |Проведено |Кількість | | |рядка|фактично розгорнуті |---------------------------------|хворими |ліжко-днів| | | |та згорнуті на ремонт|надійшло|у тому |виписано|померло|ліжко-днів|згортання | | | |---------------------|хворих -|числі | хворих | | |у зв'язку | | | |на кінець |середньо- |усього |дітей | | | |з ремонтом| | | |звітного |річних | |до 14 | | | |та іншими | | | |року | | |років | | | |причинами | | | | | | |включно| | | | | |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| |Усього | 1 | | | | | | | | | |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| |у тому числі:| | | | | | | | | | |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| |-------------+-----+----------+----------+--------+-------+--------+-------+----------+----------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3101.
З числа виписаних осіб - обстежено серологічно з метою виявлення
хворих на сифіліс 1 ________ , у тому числі хворих, що перебували
на терапевтичних та неврологічних ліжках 2 ________.
Таблиця 3102. Надійшло сільських жителів 1 _________.
Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування
Таблиця 3220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування класів |Номер| Шифр за | А. Дорослі і підлітки | Б. Діти до 14 років включно | | та окремих хвороб |рядка| МКХ-10 |---------------------------+-----------------------------------------| | | | |виписано|проведено |померло|виписано|у тому|проведено |померло|у тому| | | | |хворих |виписаними| |хворих |числі |виписаними| |числі | | | | | |ліжко-днів| | |у віці|ліжко-днів| |у віці| | | | | | | | |до 1 | | |до 1 | | | | | | | | |року | | |року | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Усього | 1.0 |A00-T98 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |деякі інфекційні та | | | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | 2.0 |A00-B99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них: кишкові інфекції | 2.1 |A00-A09 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |туберкульоз органів дихання | 2.2 |A15-A16, | | | | | | | | | | | |A19.0-част, | | | | | | | | | | | |A19.8 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |менінгококова інфекція | 2.3 |A39 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |септицемії | 2.4 |A40-A41 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |вірусний гепатит | 2.5 |B15-B19 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Новоутворення | 3.0 |C00-D48 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них злоякісні | | | | | | | | | | | |новоутворення | 3.1 |C00-C97 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі злоякісні | | | | | | | | | | | |новоутворення лімфоїдної, | | | | | | | | | | | |кровотворної та споріднених | | | | | | | | | | | |з ними тканин | 3.2 |C81-C96 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби крові, кровотворних | | | | | | | | | | | |органів і окремі порушення | | | | | | | | | | | |із залученням імунного | | | | | | | | | | | |механізму | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них анемії | 4.1 |D50-D64 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |порушення згортання крові, | | | | | | | | | | | |пурпура, інші геморагічні | | | | | | | | | | | |стани | 4.2 |D65-D69 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби ендокринної системи,| | | | | | | | | | | |розладу харчування, | | | | | | | | | | | |порушення обміну речовин | 5.0 |E00-E90 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них дифузний зоб II-III | |E01.0, | | | | | | | | | |ступенів | 5.1 |E04.0 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |набутий гіпотиреоз та інші | | | | | | | | | | | |форми гіпотиреозу | 5.2 |E01.8,E03 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |цукровий діабет | 5.3 |E10-E14 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Розлади психіки та поведінки| 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби нервової системи | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них: запальні хвороби | |G00, G03, | | | | | | | | | |центральної нервової | |G04, G06, | | | | | | | | | |системи | 7.1 |G08, G09 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |транзиторні церебральні | | | | | | | | | | | |ішемічні напади та | | | | | | | | | | | |споріднені синдроми | 7.2 |G45 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |церебральний параліч та | | | | | | | | | | | |інші паралітичні синдроми | 7.3 |G80-G83 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби ока та придаткового | | | | | | | | | | | |апарата | 8.0 |H00-H59 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби вуха та сосковид- | | | | | | | | | | | |ного відростка | 9.0 |H60-H95 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них гострий отит | |H65.0.1 | | | | | | | | | |середнього вуха | 9.1 |H66.0 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби системи кровообігу |10.0 |I00-I99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них гостра ревматична | | | | | | | | | | | |гарячка |10.1 |I00-I02 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |хронічні ревматичні | | | | | | | | | | | |хвороби серця |10.2 |I05-I09 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |гіпертонічна хвороба (без | | | | | | | | | | | |згадування про ішемічну | | | | | | | | | | | |хворобу серця та судинні | | | | | | | | | | | |ураження мозку) |10.3 |I10-I13 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |ішемічна хвороба серця |10.4 |I20-I25 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі: стенокардія |10.5 |I20 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |гострий інфаркт міокарда |10.6 |I21-I22 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |інші форми гострої | | | | | | | | | | | |ішемічної хвороби серця |10.7 |I24 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |цереброваскулярні хвороби |10.8 |I60-I69 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них внутрішньочерепний | | | | | | | | | | | |крововилив |10.9 |I60-I62 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |інфаркт головного мозку |10.10|I63 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |інсульт, неуточнений як | | | | | | | | | | | |крововилив або інфаркт | | | | | | | | | | | |мозку |10.11|I64 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби органів дихання |11.0 |J00-J99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них пневмонії |11.1 |J12-J16, | | | | | | | | | | | |J18 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |емфізема та інші | |J43, | | | | | | | | | |обструктивні хвороби легень |11.2 |J44.0.1.9 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |бронхіт хронічний | | | | | | | | | | | |обструктивний |11.3 |J44.8.2 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |бронхіальна астма |11.4 |J45-J46 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |бронхоектатична хвороба |11.5 |J47 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби органів травлення |12.0 |K00-K93 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них хвороби ротової | | | | | | | | | | | |порожнини, залоз та щелеп |12.1 |K04-K14 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |виразка шлунка та 12-палої | | | | | | | | | | | |кишки |12.2 |K25-K27 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі проривна | | | | | | | | | | | |виразка шлунка та 12-палої | |K25.1,2,5,6 | | | | | | | | | |кишки |12.3 |K26.1,2,5,6 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |гастрит та дуоденіт |12.4 |K29 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі гострий | | | | | | | | | | | |геморагічний та інші гострі | | | | | | | | | | | |гастрити |12.5 |K29.0.1 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |гострий апендицит |12.6 |K35 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |грижа |12.7 |K40-K46 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі защемлена | |K40.0-1 | | | | | | | | | |грижа (з непрохідністю, | |K40.3-4 | | | | | | | | | |гангреною) |12.8 |K41.0-1 | | | | | | | | | | | |K41.3-4 | | | | | | | | | | | |K42.0-1 | | | | | | | | | | | |K43.0-1 | | | | | | | | | | | |K44.0-1 | | | | | | | | | | | |K45.0-1 | | | | | | | | | | | |K46.0-1 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |хвороба Крона та | | | | | | | | | | | |виразковий коліт |12.9 |K50-K51 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |цироз печінки |12.10|K70.3, | | | | | | | | | | | |K71.7, | | | | | | | | | | | |K74.3-6 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |жовчнокам'яна хвороба, | |K80,K81, | | | | | | | | | |холецистит, холангіт |12.11|K83.0 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі гострий | |K80.0,K81.0, | | | | | | | | | |холецистит |12.12|K82.2 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |хвороби підшлункової | | | | | | | | | | | |залози |12.13|K85-K86 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі гострий | | | | | | | | | | | |панкреатит |12.14|K85 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби шкіри та | | | | | | | | | | | |підшкірної клітковини |13.0 |L00-L99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби кістково-м'язової | | | | | | | | | | | |системи та сполучної | | | | | | | | | | | |тканини |14.0 |M00-M99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них ревматоїдний артрит | |M05-M06, | | | | | | | | | |та інші запальні артропатії |14.1 |M08, | | | | | | | | | | | |M10-M13 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі ревматоїдний | | | | | | | | | | | |артрит |14.2 |M05-M06 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |остеомієліт |14.3 |M86 | | | | | | | | | |інші дорсопатії, | |M40-M43 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |спондилопатії |14.4 |M46-M48 | | | | | | | | | | | |M53-M54 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Хвороби сечостатевої системи|15.0 |N00-N99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них гострий | | | | | | | | | | | |гломерулонефрит |15.1 |N00 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |хронічний гломерулонефрит |15.2 |N03 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |інфекції нирок |15.3 |N10-N12 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |у тому числі хронічний | | | | | | | | | | | |пієлонефрит |15.4 |N11 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |камені нирок і сечоводу |15.5 |N20 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |хвороби передміхурової | | | | | | | | | | | |залози |15.6 |N40-N42 | | | | х | х | х | х | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Вагітність, пологи та | | | | | | | | | | | |післяпологовий період |16.0 |O00-O99 | | | | | х | | | х | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Окремі стани, що виникають | | | | | | | | | | | |у перинатальному періоді |17.0 |P00-P96 | х | х | х | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Вроджені аномалії (вади | | | | | | | | | | | |розвитку), деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні порушення |18.0 |Q00-Q99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Симптоми, ознаки та | | | | | | | | | | | |відхилення від норми, що | | | | | | | | | | | |виявлені при лабораторних | | | | | | | | | | | |та клінічних дослідженнях, | | | | | | | | | | | |не класифіковані в інших | | | | | | | | | | | |рубриках |19.0 |R00-R99 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |Травми, отруєння та деякі | | | | | | | | | | | |інші наслідки дії зовнішних | | | | | | | | | | | |причин |20.0 |S00-T98 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |з них переломи кісток | | | | | | | | | | | |черепа, хребта, кісток | |S02,S12, | | | | | | | | | |тулуба, переломи в | |S22,S32, | | | | | | | | | |декількох ділянках тіла |20.1 |T02,T08 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |внутрішньочерепні травми |20.2 |S06 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |травми інших внутрішніх | | | | | | | | | | | |органів, грудної, черевної | |S26,S27, | | | | | | | | | |порожнини і тазу |20.3 |S36,S37 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |термічні та хімічні опіки |20.4 |T20-T32 | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------------+--------+----------+-------+--------+------+----------+-------+------| |отруєння ліками та | | | | | | | | | | | |біологічними речовинами |20.5 |T36-T50 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3221.
Крім того, хворі, переведені в інші стаціонари 1_______, у тому
числі новонароджені 2 ______, з інфарктом міокарду 3 _______,
особи, госпіталізовані для обстеження і які виявилися здоровими
4 ________).
Із загальної кількості померлих новонароджених

померло у перші 0 - 6 діб
Таблиця 3222 --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Маса тіла при народженні в грамах | Із загальної кількості померлих| | |рядка|-----------------------------------------+--------------------------------| | | |500-|1000-|1500-|2000-|2500-|3000-|3500 і|недоношені|померло в перші 0-24 | | | |999 |1499 |1999 |2499 |2999 |3499 |більше| | години після | | | | | | | | | | | | народження | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |500-999 г |1000 г і | | | | | | | | | | | | |більше | |----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+----------| |Усього: | 1 | | | | | | | | | | | |----------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+----------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | |сільські жителі | 2 | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3223.
Померло в перші 0-24 години після госпіталізації: дітей до 1
року, без померлих у перші 0-24 години після народження
1___________, у тому числі від пневмонії 2_____________.
Таблиця 3224.
Надійшло хворих з інфарктом міокарду - усього (крім переведених з
інших стаціонарів) 1 ________, з них у першу добу від початку
захворювання 2 _________, померло в перші 0-24 години після
госпіталізації (з числа померлих з рядка 10.6, гр.3) 3 _______.
Померло вагітних, роділь і породіль
Таблиця 3225 ------------------------------------------------------------------ | |Номер|Усього|З них від захворювань,| | |рядка| |не залежних від | | | | |вагітності і пологів | |----------------------------+-----+------+----------------------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------------------+-----+------+----------------------| |Померло вагітних, роділь та | | | | |породіль: до 42 днів після | | | | |завершення вагітності | 1 | | | |----------------------------+-----+------+----------------------| |у тому числі від 28 тижнів | | | | |вагітності до 42 днів після | | | | |пологів | 2 | | | |----------------------------+-----+------+----------------------| |від 42 днів до 1 року після | | | | |закінчення вагітності (O96) | 3 | | | |----------------------------+-----+------+----------------------| |після 1 року і більше після | | | | |закінчення вагітності (O97) | 4 | | х | ------------------------------------------------------------------

Склад хворих новонароджених, які надійшли у віці 0-6 діб життя

та результати їх лікування *
Таблиця 3226 -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування хвороб |Номер| Шифр за |З вагою при народженні |З вагою при народженні | | |рядка| МКХ-10 |до 1000 г (500-999) | 1000 г і більше | | | | |-----------------------+-----------------------| | | | |надійшло|з них померло |надійшло|з них померло | | | | |хворих |--------------|хворих |--------------| | | | |у перші |усього|у тому |у перші |усього|у тому | | | | |0-6 діб | |числі в|0-6 діб | |числі в| | | | |після | |перші |після | |перші | | | | |народ- | |0-6 діб|народ- | |0-6 діб| | | | |ження | |після |ження | |після | | | | | | |народ- | | |народ- | | | | | | |ження | | |ження | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |Усього дітей | 1 | | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |у тому числі в них захворювань:| | | | | | | | | |гострі респіраторні інфекції | 2 |J00-J06, | | | | | | | | | |J20-J22 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |пневмонії | 3 |J12-J18 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |інфекції шкіри та підшкірної | | | | | | | | | |клітковини | 4 |L00-L08 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |вроджені аномалії | 5 |Q00-Q99 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |внутрішньочерепна пологова | | | | | | | | | |травма | 6 |P10 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |інші пологові травми | 7 |P15 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |внутрішньоматкова гіпоксія і | | | | | | | | | |асфіксія при пологах | 8 |P20-P21 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |синдром дихальних розладів та | |P22, | | | | | | | |інші респіраторні стани | 9 |P24-P28 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |вроджені пневмонії | 10 |P23 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |інфекції, специфічні для | |P35, | | | | | | | |перинатального періоду | 11 |P37-P39 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |сепсис новонароджених | 12 |P36 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |гемолітична хвороба | | | | | | | | | |новонародженого, зумовлена | |P55, P56, | | | | | | | |ізоімунізацією | 13 |P57.0 | | | | | | | |-------------------------------+-----+----------+--------+------+-------+--------+------+-------| |інші хвороби плоду та | | | | | | | | | |новонародженого | 14 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- *) Заповнюють лікувально-профілактичні заклади, у які надійшли
діти (плоди) у віці 0-6 діб, включаючи переведених з пологового відділення даного закладу.
Переливання крові, її компонентів та препаратів і

кровозамінних рідин
Таблиця 3300
Кількість хворих, яким зроблено переливання крові, її компонентів
та препаратів і кровозамінних рідин 1_______________.
Зроблено переливань крові, її компонентів та препаратів і
кровозамінних рідин 2______________, перелито літрів
3______________, у тому числі крові 4________________.
Кількість хворих, у яких спостерігались ускладнення після
переливань 5______________, померло 6_______________.
Кількість хворих, яким проведено переливання крові 7____________.
Хірургічна робота стаціонару
Таблиця 3500 ------------------------------------------------------------------------------ | Найменування операцій |Номер|Кількість |у тому |Померло |у тому | | |рядка|операцій, |числі |оперованих|числі | | | |проведених|дітям |у |дітей | | | |у |(до 14 |стаціонарі|(до 14 | | | |стаціонарі|років |- усього |років | | | |- усього |включно)| |включно)| |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Усього операцій | 1.0 | | | | | |у тому числі: | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на нервовій системі | 2.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них на головному мозку | 2.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |на периферичній нервовій | | | | | | |системі | 2.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на ендокринній | | | | | | |системі | 3.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них тиреотомії | 3.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на органах зору | 4.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них з приводу глаукоми | 4.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |енукліації | 4.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |катаракти | 4.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на органах вуха, | | | | | | |горла, носа | 5.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них на вусі | 5.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |на мигдаликах та аденоїдах | 5.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на органах дихання | 6.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них пульмоектомія | 6.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |резекція частини легені | 6.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |резекція сегмента легені | 6.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на серці | 7.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них на відкритому серці | 7.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі | | | | | | |аорто-коронарне шунтування | 7.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |імплантація кардіостимулятора | 7.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на судинах | 8.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них на артеріях | 8.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі на | | | | | | |брахіоцефальних судинах | 8.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |на венах | 8.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі венектомії | | | | | | |при варикозному розширенні | 8.4 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |операції при післятромбо- | | | | | | |флеботичному синдромі | 8.5 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на органах травлення | | | | | | |та черевної порожнини | 9.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них на стравоході | 9.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |на шлунку з приводу | | | | | | |виразкової хвороби | 9.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |апендектомії при | | | | | | |хронічному апендициті | 9.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |холецистектомії при | | | | | | |хронічних холециститах | 9.4 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі при | | | | | | |жовчнокам'яній хворобі | 9.5 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |операції на жовчних | | | | | | |протоках | 9.6 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |операції на підшлунковій | | | | | | |залозі | 9.7 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі при | | | | | | |хронічному панкреатиті | 9.8 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |операції з приводу | | | | | | |незащемленої грижі | 9.9 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |лапаротомії діагностичні | 9.10| | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції при непухлинних | | | | | | |захворюваннях прямої кишки |10.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на нирках і | | | | | | |сечоводах |11.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на передміхуровій | | | | | | |залозі |12.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на жіночих | | | | | | |статевих органах |13.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них вишкрібання матки | | | | | | |(крім абортів) |13.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |акушерські операції |14.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них накладання щипців |14.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |вакуум-екстракції |14.2 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |кесарів розтин (крім малих | | | | | | |піхвових) |14.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |плодоруйнівні |14.4 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |аборт |14.5 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |інші вишкрібання матки, | | | | | | |які пов'язані з вагітністю | | | | | | |(крім аборту) |14.6 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |вакуум-аспірації |14.7 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на кістково- | | | | | | |м'язовій системі |15.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі на кістках і | | | | | | |суглобах |15.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |з них ампутації кінцівок |15.2 | | | | | |у тому числі при судинних | | | | | | |захворюваннях |15.3 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на молочній залозі |16.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |у тому числі при злоякісних | | | | | | |пухлинах |16.1 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Операції на шкірі та | | | | | | |підшкірній клітковині |17.0 | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+----------+--------| |Інші операції |18.0 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3501
Оперовано хворих - усього 1___________ осіб, з них дітей (до 14
років включно) 2_____________. Із загальної кількості операцій
(рядок 1, гр.1) проведено операцій з використанням лазерної
3____________, кріогенної 4____________, ендоскопічної
5__________ апаратури. Кількість загальних анестезій оперованим -
усього 6___________, у тому числі дітям (до 14 років включно)
7___________, померло в результаті загальної анестезії - усього
8___________, у тому числі дітей (до 14 років включно)
9___________.
Таблиця 3502
Із загальної кількості операцій: на органах зору (рядок 4.0) -
мікрохірургічні 1___________, на вусі (рядок 5.1) -
слухополіпшувальні 2_____________, на шлунку з приводу виразкової
хвороби (рядок 9.2) - органозберігальні 3___________.
Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули із стаціонару

за звітний період
Таблиця 3600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Терміни доставки|Номер| Доставлено хворих в стаціонар | | операцій |у стаціонар від |рядка|---------------------------------------------------------------| | |початку | | не оперовано |з них померло | оперовано |з них померло | | |захворювання | |---------------+---------------+---------------+---------------| | | | |усього|у тому |усього|у тому |усього|у тому |усього|у тому | | | | | |числі | |числі | |числі | |числі | | | | | |дітей | |дітей | |дітей | |дітей | | | | | |(до 14 | |(до 14 | |(до 14 | |(до 14 | | | | | |років | |років | |років | |років | | | | | |включно)| |включно)| |включно)| |включно)| |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Гостра |Усього | 1 | | | | | | | | | |непрохідність |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |кишок |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 2 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Гострий |Усього | 3 | | | | | | | | | |апендицит |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 4 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Проривна |Усього | 5 | | | | | | | | | |виразка шлунка |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |та 12-палої |з них пізніше | | | | | | | | | | |кишки |24 годин | 6 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Шлунково- |Усього | 7 | | | | | | | | | |кишкова |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |кровотеча |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 8 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Защемлена |Усього | 9 | | | | | | | | | |грижа |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 10 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Гострий |Усього | 11 | | | | | | | | ||холецистит |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 12 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Гострий |Усього | 13 | | | | | | | | | |панкреатит |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 14 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Позаматкова |Усього | 15 | | | | | | | | | |вагітність |----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| | |з них пізніше | | | | | | | | | | | |24 годин | 16 | | | | | | | | | |------------------+----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |Травми внутрішніх |Усього | 17 | | | | | | | | | |органів грудної та|----------------+-----+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| |черевної порожнини|з них пізніше | | | | | | | | | | |і тазу |24 годин | 18 | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Робота діагностичних відділень
Діяльність рентгенологічного відділення (кабінету)
Діяльність рентгенологічного відділення (кабінету)
Таблиця 4100 ----------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Кількість рентгенівських апаратів та устаткування |Апарати | | |рядка| на кінець звітного року |ультразву- | | | |------------------------------------------------------|кової | | | |рентгено-| у тому числі: |діагностики| | | |діагно- |--------------------------------------------| | | | |стичні |апарати|ангіо- |мамо- |комп'ю-|флюоро-|ЕРГА| | | | | |з ПРЗ |графіч-|графіч-|терні |графи | | | | | | | |ні |ні |томо- | | | | | | | | | | |графи | | | | |--------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----+-----------| |Усього | 1 | | | | | | | | | |--------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----+-----------| |з них: діючі | 2 | | | | | | | | | |--------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+----+-----------| |стаціонарні | 3 | | | | | | | | х | -----------------------------------------------------------------------------------------
Рентгенодіагностична робота (включаючи профілактичні огляди)
Таблиця 4110 ---------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього| у тому числі | | |рядка| |------------------------------| | | | |органів|органів|кістково-|інші| | | | |грудної|трав- |суглобної| | | | | |клітки |лення |системи | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |Рентгенологічні | | | | | | | |дослідження | 1 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |з них зроблено: | | | | | | | |просвічувань | 2 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |рентгенограм | 3 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |електрорентгенограм | 4 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |діагностичних флюорограм| 5 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |спецільних досліджень | | | | | | | |(методик) | 6 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| |з них: томографій | | | | | | | | комп'ютерних | 7 | | | | | | |------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----| | магнітно-резонансних | 8 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 4111
Кількість рентгенограм зубів 1_________, мамографій 2__________.
Таблиця 4112
Із загальної кількості рентгенологічних досліджень виконано
амбулаторним хворим 1__________.
Таблиця 4113
Із кількості спеціальних досліджень проведено: ангіографій
1__________, досліджень жовчовивідних шляхів 2_________,
сечовивідних шляхів 3__________.
Рентгенологічні профілактичні дослідження
Таблиця 4114.
Кількість флюорографій грудної клітки - усього 1______, з них
підліткам (15-17 років включно) 2______.
Ультразвукові дослідження
Таблиця 4115.
Усього 1_________, у тому числі: кількість досліджень
серцево-судинної системи 2________, органів черевної порожнини
3________, жіночих статевих органів 4_________, у тому числі: під
час вагітності 5_________, з них під час вагітності до 28 тижнів
6_________, виявлено вроджених вад розвитку (з п.6) 7__________,
новонароджених та дітей раннього віку 8________, молочної залози
9_________, щитовидної залози 10________, кістково-суглобної
системи 11_________, доплерівське дослідження периферичних судин
12_______, ехомозку 13________, пункційна біопсія та дренування
за ультразвуковим променем 14_________, інтраопераційні
ультразвукові дослідження 15________, інші 16_________.
Діяльність дистанційно-діагностичних кабінетів
Таблиця 4116.
Кількість дистанційно-діагностичних кабінетів 1________.
Кількість проведених ЕКГ-досліджень 2_________.
Діяльність лабораторій радіоізотопної діагностики
Таблиця 4117.
Кількість зроблених радіодіагностичних досліджень - усього
1_________, у тому числі сканувань 2_________, функціональних
досліджень 3_________, гамма-сцинтиграфій 4_________,
радіоімунологічних 5________, інших досліджень 6_________;
обстежено хворих 7_________, у тому числі амбулаторних
8_________.
Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету)
Таблиця 4118 -------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Кількість ендоскопічних апаратів | | |рядка|---------------------------------------------| | | |Усього| у тому числі: | | | | |--------------------------------------| | | | |фіброгастро-|фіброколоно-|фібробронхо-| | | | |скопи |скопи |скопи | |--------------+-----+------+------------+------------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+-----+------+------------+------------+------------| |Усього діючих | 1 | | | | | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 4119 -------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього| у тому числі | | |рядка| |-------------------------------------| | | | |фіброезофаго-|фіброколо-|фібробронхо-| | | | |гастродуо- |носкопії |скопії | | | | |деноскопії | | | |---------------------------+-----+------+-------------+----------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+-----+------+-------------+----------+------------| |Ендоскопічні дослідження - | | | | | | |усього | 1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------------+----------+------------| |у тому числі лікувальні | | | | | | |процедури | 2 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------------+----------+------------| |Із загальної кількості | | | | | | |досліджень (рядок 1) - з | | | | | | |узяттям на цитоморфологічне| | | | | | |дослідження | 3 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------------+----------+------------| |Кількість хворих, яким | | | | | | |діагноз установлений вперше| | | | | | |в житті | 4 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Діяльність лабораторій
Таблиця 4120.
Оснащення лабораторії устаткуванням (указати кількість):
мікроскопи монокулярні 1________, бінокулярні 2________,
автоматичні та напівавтоматичні лічильники формених елементів
крові 3______, колориметри фотоелектричні 4________,
спектрофотометри 5________, флюорометри 6________, аналізатори
іонного складу 7________, pH-метри 8________, аналітичні ваги
9_____, апарати для електрофорезу 10________, автоаналізатори
біохімічні 11______, гемоглобінометри 12________, аналізатори
кислотно-лужного стану 13________.
Таблиця 4121 ------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер| Кількість проведених аналізів | | |рядка|-------------------------------------------------------------| | | |Усього| у тому числі: | | | | |------------------------------------------------------| | | | |загально- |гематоло-|цитоло-|біохімі-|мікро-|імуноло-| | | | |клінічних |гічних |гічних |чних |біоло-|гічних | | | | |(без гема- | | | |гічних| | | | | |тологічних)| | | | | | |--------------+-----+------+-----------+---------+-------+--------+------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------+-----+------+-----------+---------+-------+--------+------+--------| |Усього | 1 | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----------+---------+-------+--------+------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | |амбулаторним | | | | | | | | | |хворим, | | | | | | | | | |(включаючи | | | | | | | | | |хворих удома) | 2 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4122
З кількості аналізів - біохімічні (з гр.5): аналізи на гормони
1_________, на ферменти 2________, показники згортувальної та
протизгортувальної системи 3________, водносольового обміну
4________; бактеріологічні дослідження матеріалу на
бациловиділення туберкульозу (з гр.6); бактеріоскопія 5_________,
посіви 6_________; серологічні (з гр.7): реакції на сифіліс
7________, з них специфічні для серо- та ліквородіагностики
сифілісу 8________, крім того, генетичні 9________.
Діяльність кабінету функціональної діагностики
Таблиця 4123.
Кількість осіб, що були обстежені, - усього 1________, у тому
числі в поліклініці та вдома 2________, із загальної кількості
обстежених - дітей (до 14 років включно) 3_________, у тому числі
в поліклініці та вдома 4________, зроблено досліджень - усього
5________, у тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці
6________, вдома 7_________, ЕКГ-досліджень 8_________.
Розділ V. Робота лікувально-допоміжних відділень (кабінетів)
Діяльність радіологічного відділення (кабінету)

променевої терапії
Таблиця 4201.
Кількість рентгено-терапевтичних апаратів: довгофокусних
1___________, короткофокусних 2________. Кількість дистанційних
гамматерапевтичних апаратів 3________, з них шлангових
4_________, з лінійними прискорювачами (бетатрони) 5________.
Таблиця 4202.
Кількість хворих, які закінчили променеве лікування 1_________,
із них короткофокусною 2________, дистанційною гамма-терапією
3_________, з лінійними прискорювачами 4_______, радіоактивними
препаратами: закритими 5_________, відкритими 6_______; із
загальної кількості хворих, які закінчили лікування, лікувалось
хворих з непухлинними захворюваннями 7________.
Діяльність фізіотерапевтичного відділення (кабінету)
Таблиця 4203.
Кількість осіб, які закінчили лікування, - усього 1_________, у
тому числі в поліклініці та удома 2________, із загальної
кількості осіб, що закінчили лікування-дітей (до 14 років
включно) 3________, у тому числі в поліклініці та удома
4_________. Кількість проведених процедур - усього 5________, у
тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці 6________, удома
7________.
Діяльність кабінету ЛФК
Таблиця 4204.
Кількість осіб, які закінчили лікування, - усього 1_________, у
тому числі в поліклініці та вдома 2_________, із загальної
кількості осіб, що закінчили лікування, - дітей (до 14 років
включно) 3________, у тому числі в поліклініці та удома
4________. Кількість проведених процедур 5_______, у тому числі
амбулаторним хворим: у поліклініці 6_______, удома 7_______.
Діяльність кабінету рефлексотерапії
Таблиця 4205.
Кількість осіб, які закінчили лікування 1________.
Кількість проведених процедур 2________.
Діяльність відділень гемодіалізу
Таблиця 4206.
Кількість діалізних місць 1_________.
Кількість проведених гемодіалізів 2_______.
Діяльність відділень гіпербаричної оксигенації
Таблиця 4207.
Кількість барокамер - усього 1________, у тому числі діючих
2________. Кількість проведених сеансів 3_________.
Логопедична допомога
Таблиця 4208.
Кількість хворих, які закінчили заняття з логопедами, 1________,
у тому числі (дітей до 14 років включно) 2________.
Діяльність відділень детоксикації (гемосорбції)
Таблиця 4209.
Кількість місць у відділенні 1 _________.
Кількість проведених процедур 2 ________.
Діяльність патологоанатомічного бюро (відділення)
Таблиця 4500 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер | Усього | | |рядка | | |---------------------------------------+------+-----------------| | А | Б | 1 | |---------------------------------------+------+-----------------| |Кількість патологоанатомічних розтинів | | | |хворих, які померли в стаціонарі | 1.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |у тому числі дітей (0-14 років включно)| 2.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |з них новонароджених, які померли у | | | |віці 0-6 діб | 3.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |дітей, які померли у віці 7 днів - | | | |11 місяців 29 днів | 4.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |Кількість розтинів мертвонароджених | 5.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |Кількість розтинів плодів, які | | | |народилися при терміні вагітності | | | |22-27 тижнів - всього | 6.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |у тому числі, які народилися живими | | | |і померли у віці 0-6 діб | 6.1 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |мертвими | 6,2 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |Крім того, кількість розтинів осіб, | | | |які померли удома | 7.0 | | |---------------------------------------+------+-----------------| |Зроблено розтинів померлих у даному | | | |стаціонарі | 8.0 | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4501
Кількість закладів, що обслуговуються патологоанатомічним бюро
(відділенням) 1________, у тому числі самостійні поліклініки
(амбулаторії) 2________, кількість патолого-гістологічних
досліджень секційного матеріалу 3________, кількість
патолого-гістологічних досліджень операційного та біопсійного
матеріалу - усього 4________, у тому числі з поліклініки
5_________, кількість хворих, яким проведено
патолого-гістологічне дослідження операційного і біопсійного
матеріалу: усього 6________, у тому числі з поліклініки
7________.
Дата "___"____________ _____ р. Керівник закладу ________________

(підпис) _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.п.
Виконавець _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
В.о.начальника Центру
медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: