open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 639/4860

Затверджено

Наказ Держкомстату України

та МОЗ України

31.07.2000 N 256/184

( z0635-00 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 12
"Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які
проживають у районі обслуговування лікувального закладу за

20__ рік"

Форма державної статистичної звітності N 12 "Звіт про
захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі
обслуговування лікувального закладу за 20__рік" (надалі - форма N
12) заповнюється амбулаторно-поліклінічними закладами, які надають
медичну допомогу населенню, прикріпленому до даного закладу,
незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності. Амбулаторно-поліклінічні заклади системи Міністерства охорони
здоров'я України (надалі - МОЗ України) подають звіт головному
лікарю центральної районної (міської) лікарні; інші заклади, що не
перебувають у сфері управління системи МОЗ України, подають звіт
Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,
обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням
статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації 5 січня
після звітного року. Центральні районні (міські) лікарні подають зведений звіт
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (надалі -
МОЗ Автономної Республіки Крим), органу управління охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій у термін, установлений наказом відповідного
органу управління охорони здоров'я. МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій подають зведені звіти Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському
та Севастопольському міським управлінням статистики та МОЗ
України в термін, установлений наказом МОЗ України. МОЗ України подає зведений звіт по Україні та регіонах
Державному комітету статистики України 17 березня. В адресній частині звіту зазначаються найменування закладу, у
який надсилається звіт, назва і тип закладу, який подає звіт, а
саме: поліклініка районної лікарні, протитуберкульозний диспансер
тощо, їх поштова адреса. У рядку "Форма власності" зазначається форма власності
лікувально-профілактичного закладу. У звіті відображається інформація не тільки щодо
зареєстрованих захворювань у хворих, які проживають у межах
території, що закріплена за даним закладом, але й на території, що
закріплена за окремими спеціалістами, а саме: фтизіатрами,
дерматовенерологами, онкологами, психіатрами, наркологами тощо.
Остання може бути більшою і охоплювати територію, жителів якої має
обслуговувати інший заклад, у штатному розписі якого відсутні
посади зазначених спеціалістів. У звітах міських закладів, що мають приписні сільські
дільниці, указуються дані щодо хворих, які проживають як на
території міста, так і на території приписної сільської дільниці. Якщо об'єднані лікарні мають декілька
амбулаторно-поліклінічних закладів, то у звіті вказуються сумарні
дані щодо них. Дані для заповнення звіту в різних типах лікувальних закладів
беруться з різних джерел. Відповідальні особи закладів загальної лікувальної мережі для
заповнення граф 1 - 8 таблиці 1000, граф 1 - 4 таблиці 2000 та
граф 1-4, 6, 7 таблиці 3000 "Зареєстровано захворювань - усього" і
"у тому числі вперше в житті" використовують дані форм первинного
обліку N 071/о "Зведена відомість обліку захворювань серед
дорослого населення", N 071-1/о "Зведена відомість обліку
захворювань серед дитячого населення", N 071-2/о "Зведена
відомість обліку травм і отруєнь" та N 060/о "Журнал обліку
інфекційних захворювань", дані якого необхідно порівнювати з
даними територіальної санепідстанції. Зазначені облікові форми
затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 (v0302282-99). Дані для заповнення граф 5 і 6 таблиці 2000 "Виявлено при
профогляді з числа вперше зареєстрованих захворювань" беруться з
форми N 025-2/о "Статистичний талон для реєстрації остаточних
(уточнених) діагнозів" (надалі - форма N 025-2/о), або N 025-6/о
"Талон амбулаторного пацієнта" (надалі - форма N 025-6/о), або N
025-7/о "Талон амбулаторного пацієнта" (для механізованої обробки
інформації, надалі - форма N 025-7/о), затверджених наказом МОЗ
України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ). Дані графи 9 таблиці 1000, граф 7-8 таблиці 2000 і граф 5, 8
таблиці 3000 - "Перебувають під диспансерним наглядом на кінець
звітного року" заповнюються на підставі форми N 030/о "Контрольна
карта диспансерного нагляду" (надалі - форма N 030/о). У спеціалізованих диспансерах: протитуберкульозних,
онкологічних відповідні рядки звіту заповнюються на підставі даних
форм N 030-4/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим
на туберкульоз" (надалі - форма N 030-4/о) і форма N 030-6/о
"Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення" (надалі -
форма N 030-6/о). У шкірно-венерологічних закладах: дані про хворих на
венеричні захворювання заповнюються на підставі форми N065/о
"Медична карта хворого на венеричні захворювання"; про хворих на
грибкові шкірні хвороби - із форми N 065-1/о "Медична карта
хворого на грибкові захворювання"; про хворих на шкірні хвороби
(екземи, псоріаз, дерматити тощо) - на підставі форм N 025-2/о, N
025-6/о або N 025-7/о та форми N 030/о. У психоневрологічних (психіатрічних, наркологічних)
диспансерах відповідні рядки звіту заповнюються за даними форм N
030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за психічно
хворими" та форми N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого". У формі N 12 зазначаються дані про загальну кількість
зареєстрованих у даному лікувальному закладі захворювань і про
хворих із захворюваннями, з приводу яких проводиться диспансерний
нагляд: у дітей (від 0 до 14 років включно) - таблиця 1000; у
підлітків (15-17 років включно) - таблиця 2000; у дорослих (18
років і старші) і в тому числі у дорослих (60 років і старші - у
чоловіків; 55 років і старші - у жінок) - таблиця 3000. У графі 1 таблиць 1000 і 2000, графах 1 і 6 таблиці 3000
вказується кількість зареєстрованих захворювань - усього у хворих
відповідних вікових груп. У графі 2 таблиці 1000 із числа зареєстрованих захворювань -
усього в дітей у віці 0-14 років включно вказується кількість
захворювань, зареєстрованих у хлопчиків у віці 0-14 років. У графах 3 і 4 таблиці 1000 - кількість "Зареєстровано
захворювань - усього" і в графах 7 і 8 - у тому числі "вперше в
житті" розподіляються за двома віковими групами, а саме: у дітей
віком 0-6 років включно і 7-14 років включно. У графі 6 таблиці 1000 із числа захворювань, зареєстрованих
уперше в житті в дітей у віці 0-14 років зазначається кількість
захворювань, зареєстрованих уперше в житті в хлопчиків у віці 0-14
років включно. У графі 2 таблиці 2000 з числа зареєстрованих захворювань -
усього, вказується кількість захворювань, зареєстрованих у юнаків
віком 15-17 років включно. У графі 5 таблиці 1000, графі 3 таблиці 2000 і графах 3 і 7
таблиці 3000 з числа всіх зареєстрованих захворювань указується
кількість захворювань, зареєстрованих уперше в житті. У графі 4 таблиці 2000 з числа захворювань, зареєстрованих
уперше в житті в підлітків, зазначається кількість захворювань у
юнаків. У графі 5 таблиці 2000 з числа захворювань, зареєстрованих
уперше в житті, указується їх кількість, що виявлена під час
профілактичних оглядів у підлітків 15-17 років включно. У графі 6 таблиці 2000 з числа захворювань, зареєстрованих
уперше в житті, які виявлені під час профілактичних оглядів,
указується їх кількість у юнаків. У графі 9 таблиці 1000, графах 7-8 таблиці 2000, а також у
графах 5 і 8 таблиці 3000 вказується кількість хворих відповідних
вікових груп, що перебувають під диспансерним наглядом на кінець
звітного року. У графі 8 таблиці 2000 з кількості хворих підлітків, що
перебувають під диспансерним наглядом на кінець звітного року,
указується кількість юнаків. При заповненні окремих рядків у таблицях звіту слід
керуватися такими основними положеннями: - у рядок 1.0 "Усі хвороби" вказуються дані про всі випадки
захворювань, зареєстрованих у хворих, які звернулись у
лікувально-профілактичний заклад; - усього, включаючи зареєстрованих уперше в житті, та про
всіх хворих, які перебувають під диспансерним наглядом; - у рядках 2.0 - 20.0 наводяться дані про захворювання за
класами хвороб та окремими нозологіями відповідно до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних із
здоров'ям, 10 перегляду (надалі - МКХ-10), прийнятої 43-ю
Bсесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року;
ратифікованої Україною 1 січня 1999 року. У протитуберкульозних закладах, а також закладах, що мали в
поліклінічних відділеннях посади фтизіатрів, до кількості хворих у
рядках 1.0 та 2.0 в графі 9 (таблиці 1000), графах 7-8 (таблиці
2000), графах 5, 8 (таблиці 3000) "Перебувають під диспансерним
наглядом на кінець звітного року" включаються дані про хворих на
активні форми туберкульозу, що продовжують перебувати під
диспансерним наглядом, а також узяті на облік з "0" групою
диспансерного обліку, неактивні групи "Д" нагляду (крім VI групи),
але не включаються дані про здорові контакти із сімейних
туберкульозних вогнищ. У графи 1-4, 5-8 (таблиці 1000), графи 1-4
(таблиці 2000), графи 1-4, 6-7 (таблиці 3000) включаються дані про
хворих на активний туберкульоз, що перебувають під диспансерним
наглядом з I, II та V активних груп і хворі з віддаленими
наслідками туберкульозу VII групи (крім VI групи). У самостійних протитуберкульозних закладах дані про кількість
хворих, які зазначені в рядках 1.0 та 2.0 форми N 12, повинні бути
більшими за відповідну кількість їх у формі галузевої звітності N
33-здоров - "Звіт про хворих на туберкульоз", затвердженої наказом
МОЗ України 03.05.99 N 102 ( v0102282-99 ), - (за рахунок осіб з
туберкульозом органів дихання сумнівної активності - "0" група
диспансерного обліку). Шкірно-венерологічними диспансерами і закладами, які мають
шкірно-венерологічні кабінети в поліклініках, у звіт включаються
дані про всіх хворих на венеричні, грибкові шкірні та інші шкірні
хвороби, трихомоніаз, які одержують лікування або закінчили його і
перебувають під диспансерним наглядом. У звіт не включаються дані
про здорових осіб, що були в контакті з хворими на венеричні
хвороби і одержали профілактичне лікування. У самостійних психоневрологічних, наркологічних диспансерах і
диспансерних відділеннях психіатрічних, психоневрологічних,
наркологічних лікарень ведуться дані щодо: кількості хворих, які перебувають під диспансерним наглядом
на кінець року, зазначені у формі N 12, рядках 6.0 таблиць 1000,
2000, 3000, повинні дорівнювати сумі відповідних даних у звітах за
формою N 10 "Звіт про захворювання і контингент хворих на розлади
психіки та поведінки" ( z0637-00 ) (надалі - форма N 10) і формою
N 11 "Звіт про захворювання та контингент осіб, що мають розлади
психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин"
( z0638-00 ) (надалі - форма N 11), тому що заключний діагноз
психічного розладу може бути встановлений тільки
лікарем-психіатром; кількості захворювань, зареєстрованих усього (з розладами
психіки та поведінки у формі N 12, рядках 6.0 графі 1 таблиць
1000, 2000, 3000) повинні дорівнювати кількості хворих на розлади
психіки та поведінки, які перебували під диспансерним і
консультативним наглядом на кінець минулого року, плюс узято під
нагляд (диспансерний і консультативний) у звітному році (форма
N 10 ( z0637-00 ) плюс число хворих, пролікованих у психіатра, але
не взятих на облік у звітному році, плюс кількість наркологічних
хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець
минулого року (форма N 11 ( z0638-00 ), плюс узято під
диспансерний нагляд наркологічних хворих у звітному році плюс
кількість анонімно пролікованих наркологічних хворих. Дані форми N 12 у таблицях 1000, 2000, 3000, рядку 6.0, у
відповідних графах мають збігатися з даними форм N 10
( z0637-00 ), 11 ( z0638-00 ). Якщо особи з розладами психіки і
поведінки перебувають під диспансерним наглядом не в психіатра або
нарколога, а в іншого лікаря (педіатра чи невропатолога), то
діагноз має бути підтверджений психіатром. Вищезгадані лікарі
можуть установлювати діагноз розладу психіки, якщо вони закінчили
курси і були атестовані як психіатри. Такі лікарі мають заносити
відомості про контингент хворих на розлади психіки до форм N 10 та
11. Міжформенний контроль даних за формами N 12, 10 ( z0637-00 )
і 11 ( z0638-00 ) у відповідних рядках і графах відображений в
алгоритмах контролю за складанням річних звітів. У рядках 5.1 та 5.2, таблиць 1000, 2000, 3000 форми N 12
вказується дифузний зоб I та II і III ступенів, як пов'язані, так
і не пов'язані з йодною недостатністю, які мають однакові
підрубрики (Е01.0, Е04.0). Для диференціації даних рядків при автоматизованій обробці
при кодуванні дифузного зобу I ступеня додається в кінці п'ятий
знак "1", тобто шифрувати підрубриками Е01.0, Е04.0(1). Гіперплазія щитовидної залози тепер трактується як дифузний
зоб I ступеня і включається в клас 5.0 "Хвороби ендокринної
системи, розладу харчування, порушення обміну речовин". У рядок 5.9 "Цукровий діабет з ускладненнями" - Е10-Е14.(0-8)
(у таблицях 2000, 3000) включається число ускладнених цукрових
діабетів, незалежно від числа ускладнень в одного і того самого
хворого. Дані рядка 5.9 в усіх графах не повинні перевищувати даних
чисел рядка 5.8 "Цукровий діабет". У рядок 7.5 "Епілепсія" (G40-G41) таблиць 1000, 2000, 3000
слід уносити дані про зазначену нозологію у хворих, які за своїм
статусом не потребують динамічного нагляду в психіатра, а
перебувають під наглядом у лікаря-невропатолога. У рядку 10.4 "Гіпертонічна хвороба" (усі форми) таблиці 3000
вказуються всі випадки гіпертонічної хвороби, включаючи гіпертонію
з ішемічною хворобою серця та гіпертонічну хворобу з
цереброваскулярними хворобами (рубрики I10-I13, I20.Х.7-I25.Х.7,
I60.Х.7-I69.Х.7). Комбіновані форми гіпертонічної хвороби
кодуються п'ятим знаком "7". У таблиці 2000 - (у підлітків) у рядок 10.5 включається
рубрика I10 - "Есенціальна гіпертензія". У рядку 10.6 таблиці 3000 зазначається "Вторинна гіпертензія"
- рубрика I15. Дана рубрика включається тільки в клас 10.0
"Хвороби системи кровообігу" і не включається в рядок 10.4
"Гіпертонічна хвороба" (усі форми). Із загальної кількості випадків ішемічної хвороби серця
виділяються дані про хворих, які перенесли в звітному році
стенокардію (рядок 10.9), гострий інфаркт міокарду (рядок 10.10),
інші форми гострої ішемічної хвороби (рядок 10.11). До рядка 10.9 "Стенокардія" в рубрику I20 включаються всі
форми стенокардії, у т. ч. і нестабільна. До рядка 10.10 "Гострий інфаркт міокарда" включають дані про
хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда протягом 4 тижнів
(28 днів) і менше. Крупновогнищевий (трансмуральний) інфаркт
міокарда шифрується рубрикою I21.3; дрібновогнищевий - рубрикою
I21.4. Кількість хворих на інфаркт міокарда по закінченні
4-тижневого строку з часу встановлення діагнозу повинні бути
віднесені в рядок 10.7 "Ішемічна хвороба серця" (I20-I20). Випадки захворювань на інфаркт міокарда реєструються
незалежно від того, чи був хворий вже зареєстрований в даному
звітному році як хворий з ішемічною хворобою серця. До граф 1-4,
6, 7 слід включати і посмертні випадки інфаркту міокарда, про якіх
у поліклініці стало відомо з "Виписки з медичної карти
амбулаторного (стаціонарного) хворого" - форма 027/о, одержаної із
стаціонару, а також і посмертні випадки інфаркту міокарда померлих
поза стаціонаром. У графах 1, 2, 6 таблиці 3000 вказуються дані про всі випадки
інфаркту міокарда, діагностованого в даному звітному році,
включаючи повторні інфаркти міокарда, а також число випадків як
гострих, так і повторних інфарктів, які не були зареєстровані в
минулому році (за грудень місяць). У графах 3, 4, 7 зазначаються хворі з уперше в житті
встановленим діагнозом гострого інфаркту міокарда, включаючи і
повторні інфаркти в одного і того самого хворого протягом року,
тобто різниці між графами 1, 3 і графами 6, 7 практично не буде. У рубрику I21 "Гострий інфаркт міокарда" не включаються:
інфаркт міокарда, перенесений в минулому (I25.2); уточнений як
хронічний або з тривалістю більше 4 тижнів (28 днів) від початку
(I25.8); повторний інфаркт (I22); післяінфарктний міокардіальний
синдром (I24.1). До рубрики I22 "Повторний інфаркт міокарда" включається
рецидивний інфаркт міокарда. Рецидивний інфаркт міокарда характеризується розвитком
повторних інфарктів з короткими паузами між ними. Рецидивним
уважають інфаркт міокарда, який виник раніше 4 тижнів з моменту
попереднього інфаркту, від 72 годин після його розвитку. Післяінфарктний кардіосклероз шифрується I25.8. У рядок 10.11 "Інші форми гострої ішемічної хвороби серця"
(I24) включаються: коронарний тромбоз, який не призводить до
інфаркту міокарда (I24), за винятком коронарного тромбозу
хронічного або встановленого з тривалістю більше 4 тижнів від
початку (I25.8); синдром Дреслера (I24.1), інші форми гострої
ішемічної хвороби серця (I24.8) (гостра коронарна недостатність);
гостра ішемічна хвороба серця неуточнена (I24.9). У рядок 10.15 "Цереброваскулярні хвороби" включаються
захворювання з рубриками I60-I69 як з гіпертонічною хворобою, так
і без неї. Не включаються в дані рубрики: транзиторні церебральні
ішемічні напади і споріднені синдроми (G45); травматичний
внутрішньочерепний крововилив (S06); У рядок 10.17 (I60-I65) включаються всі форми інсультів
(геморагічних та ішемічних). У рядок 11.5 "Пневмонії" включаються тільки гострі
пневмонії - рубрики j12, j16, j18. У клас "Хвороби органів травлення" (рядок 12.0) не
включаються дані про захворювання зубів, крім випадків, коли
хворий підлягає диспансерному нагляду в зв'язку із захворюванням
зубів. У такому випадку дані у формі N 12 беруться на підставі
форми N 030/о. Форма 025-2/о повинна заповнюватись щодо
захворювань ясен, слизових оболонок ротової порожнини, хвороб губ
і язика. До класу 16.0 "Вагітність, пологи та післяпологовий період"
(O00-O99) входять випадки акушерської патології у жінок, у тому
числі й ускладнені аборти. Не включається в рядок 16.0 рубрика О80
"Одноплідні пологи, мимовільне розродження", куди включені
нормальні пологи. Дані таблиць 1001, 2001, 3001 про кількість хворих, які
перебувають під диспансерним наглядом на кінець звітного року із
захворюваннями на злоякісні новоутворення (С00-С97), заповнюються
на підставі форми N 030-6/о; на активний туберкульоз (А15-А19) - з
форми N 030-4/о і хворих на сифіліс (А50-А53) - на підставі форми
065/о. Дані щодо кількості хворих, які перебувають під диспансерним
наглядом на кінець звітного року із зазначеними нозологіями,
порівнюються з відповідними таблицями і графами галузевих звітних
форм N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз", N 34-здоров
"Звіт про контингент хворих на венеричні, грибкові шкірні хвороби
та трихомоніаз" і N 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні
новоутворення" ( v0102282-99 ).
В.о. Начальника Центру
медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 12
(назва і поштова адреса одержувача) __________________________________________ Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату
Ким подається України та МОЗ України
(назва і поштова адреса організації) 31.07.2000 N 256/184 __________________________________________ ( z0635-00 ) __________________________________________ Поштова - річна
Форма власності __________________________ __________________________________________
Подають: 1. Амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи) всіх профілів незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності 5 січня: системи Міністерства охорони здоров'я України - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні; інші лікувально-профілактичні заклади - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації. 2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у термін, установлений наказом відповідного органу управління охорони здоров'я. 3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт - Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики і Міністерству охорони здоров'я України у термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України 17 березня.
Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які

проживають у районі обслуговування лікувального закладу

за 20__ рік
Таблиця 1000 1. Діти (до 14 років включно) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування класів і |Номер| Шифр |Зареєстровано захворювань|У тому числі вперше в |Перебувають | | окремих хвороб |рядка| за | - усього | житті |під | | | | МКХ-10 | у віці | у віці |диспансерним| | | | |-------------------------+-----------------------|наглядом | | | | |0-14 | з них|0-6 |7-14 |0-14 |з них|0-6 |7-14 |на кінець | | | | |років| у |років|років |років|у |років|років|звітного | | | | | |хлоп- | | | |хлоп-| | |року | | | | | |чиків | | | |чиків| | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Усі хвороби | 1.0 |А00-Т98 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі: | 2.0 |А00-В99 | | | | | | | | | | |деякі інфекційні та | | | | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Новоутворення | 3.0 |С00-D48 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них доброякісні | 3.2 |D22, | | | | | | | | | | |новоутворення шкіри | |D23, | | | | | | | | | | | | |D28.0, | | | | | | | | | | | | |D29.0,2,4| | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | яєчника | 3.4 |D27 | | х | | | | х | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби крові, | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | | | |кровотворних органів | | | | | | | | | | | | |та окремі порушення із| | | | | | | | | | | | |залученням імунного | | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них анемії | 4.1 |D50-D64 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | | |залізодефіцитні | 4.2 |D50 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |апластичні | 4.3 |D60, D61 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби ендокринної | 5.0 |Е00-Е90 | | | | | | | | | | |системи, розладу | | | | | | | | | | | | |харчування, порушення | | | | | | | | | | | | |обміну речовин | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них | 5.1 |Е01.0, | | | | | | | | | | | дифузний зоб I | |E04.0(1) | | | | | | | | | | | ступеня | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | дифузний зоб II-III | 5.2 |Е01.0, | | | | | | | | | | | ступенів | |E04.0 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | набутий гіпотиреоз та| 5.3 |Е01.8, | | | | | | | | | | | інші форми | |Е03 | | | | | | | | | | | гіпотиреозу | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | вузловий зоб | 5.4 |Е01.1.2 | | | | | | | | | | | (ендемічний і | |E04.1.2 | | | | | | | | | | | нетоксичний) | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | тиреотоксикоз | 5.5 |Е05 | | | | | | | | | | | (гіпертиреоз) | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | тиреоїдити | 5.6 |Е06 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |цукровий діабет | 5.8 |Е10-Е14 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |ожиріння | 5.15|Е66 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Розлади психіки і | 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби нервової | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них запальні | 7.1 |G00, G03,| | | | | | | | | | |хвороби ЦНС | |G04, G06,| | | | | | | | | | | | |G08, G09 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |епілепсія | 7.5 |G40-G41 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хвороби периферичної | 7.8 |G50-G52, | | | | | | | | | | |нервової системи | |G54, | | | | | | | | | | | | |G56-G58, | | | | | | | | | | | | |G60-G62, | | | | | | | | | | | | |G64, | | | | | | | | | | | | |G70-G72 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |дитячий церебральний | 7.11|G80 | | | | | | | | | | |параліч | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби ока та | 8.0 |Н00-Н59 | | | | | | | | | | |придаткового апарату | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них кон'юнктивіт | 8.2 |Н10-Н11 | | | | | | | | | | |та інші захворювання | | | | | | | | | | | | |кон'юнктиви | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |катаракта | 8.4 |Н25-Н26 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |косоокість | 8.8 |Н49-Н50 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |міопія | 8.11|Н52.1 | | | | | | | | | | |(короткозорість) | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби вуха та | 9.0 |Н60-Н95 | | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі хвороби | 9.1 |Н65-Н66 | | | | | | | | | | |середнього вуха та | |Н68-Н74 | | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них гострий отит | 9.2 |H65.0.1, | | | | | | | | | х Х | |середнього вуха | |H66.0 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічний отит | 9.3 |H65.2.3.4| | | | | | | | | | |середнього вуха | |H66.1.2.3| | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби системи |10.0 |I00-I99 | | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них гостра |10.1 |I00-I02 | | | | | | | | | | |ревматична гарячка | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі без |10.2 |I00 | | | | | | | | | | |ураження серця | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічні ревматичні |10.3 |I05-I09 | | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби органів |11.0 |J00-J99 | | | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |з них | | | | | | | | | | | | |гострий фарингіт та |11.1 |J02-J03 | | | | | | | | | х | |гострий тонзиліт | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |гострий ларингіт та |11.2 |J04 | | | | | | | | | х | |трахеїт | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |пневмонії |11.5 |J12-J16, | | | | | | | | | | | | |J18 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |алергічний риніт |11.8 |J30.0-4 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічний риніт, |11.9 |J31 | | | | | | | | | | |назофарингіт, | | | | | | | | | | | | |фарингіт | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічні хвороби |11.10|J35 | | | | | | | | | | |мигдалин та | | | | | | | | | | | | |аденоїдів | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічний ларингіт, |11.12|J37 | | | | | | | | | | |ларинготрахеїт | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |бронхіт хронічний |11.14|J41-J42, | | | | | | | | | | | | |J44.8,2 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |бронхіальна астма |11.16|J45-J46 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби органів |12.0 |К00-К93 | | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |з них | | | | | | | | | | | | | виразка шлунка та |12.3 |К25-К27 | | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |гастрит та дуоденіт |12.4 |К29 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |функціональні |12.5 |K31 | | | | | | | | | | |розлади шлунка | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічний гепатит |12.12|К73, | | | | | | | | | | | | |К75.2,3 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |жовчнокам'яна |12.13|К80 | | | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |холецистит, холангіт |12.14|К81, | | | | | | | | | | | | |К83.0 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хвороби підшлункової |12.15|K85, K86 | | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби шкіри та |13.0 |L00-L99 | | | | | | | | | | |підшкірної клітковини | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них інфекції шкіри|13.1 |L00-L08 | | | | | | | | | | |та підшкірної | | | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |атопічний дерматит |13.2 |L20 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |контактні дерматити |13.3 |L23-L25 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби кістково- |14.0 |М00-М99 | | | | | | | | | | |м'язової системи та | | | | | | | | | | | | |сполучної тканини | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | | |ревматоїдний артрит |14.2 |М05, М06 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |системний червоний |14.9 |М32 | | | | | | | | | | |вовчак | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Хвороби сечостатевої |15.0 |N00-N99 | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі гострий |15.2 |N00 | | | | | | | | | х | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |хронічний |15.4 |N03 | | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |інфекції нирок |15.6 |N10-N12 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | | |хронічний пієлонефрит |15.7 |N11 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |цистит |15.10|N30 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них гострий цистит |15.11|N30.0 | | | | | | | | | х | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |гідроцеле та |15.15|N43 | | | | | | | | | | |сперматоцеле | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |розлади менструацій |15.28|N91-N92, | | х | х | | | х | | | | | | |N94 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Вагітність, пологи та |16.0 |О00-О99 | | х | х | | | х | | | | |післяпологовий період | |(крім | | | | | | | | | | | | |O80) | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Окремі стани, що |17.0 |Р05-Р96 | | | | х | | | х | | | |виникають у | | | | | | | | | | | | |перинатальному періоді| | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них пологова травма|17.1 |Р10-Р15 | | | | х | | | | х | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | внутрішньоматкова |17.2 |Р20, Р21 | | | | х | | | | х | | |гіпоксія та асфіксія | | | | | | | | | | | | |в пологах | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |гемолітична хвороба |17.3 |Р55, Р56,| | | | х | | | | х | | |плоду або | |P57.0 | | | | | | | | | | |новонародженого, | | | | | | | | | | | | |обумовлена | | | | | | | | | | | | |ізоімунізацією | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Вроджені аномалії |18.0 |Q00-Q99 | | | | | | | | | | |(вади розвитку, | | | | | | | | | | | | |деформації і хромосом-| | | | | | | | | | | | |ні порушення) | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| | з них вроджені |18.1 |Q20-Q28 | | | | | | | | | | |аномалії системи | | | | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Симптоми, ознаки та |19.0 |R00-R99 | | | | | | | | | | |відхилення від норми, | | | | | | | | | | | | |що виявлені при лабо- | | | | | | | | | | | | |раторних та клінічних | | | | | | | | | | | | |дослідженнях, не | | | | | | | | | | | | |класифіковані в інших | | | | | | | | | | | | |рубриках | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+---------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------| |Травми, отруєння та |20.0 |S00-T98 | | | | | | | | | | |деякі інші наслідки | | | | | | | | | | | | |дії зовнішніх причин | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1001
Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на
кінець звітного року із захворюваннями на:
злоякісні новоутворення (С00-С97), 1 ______, з них дівчатка 2 _________ активний туберкульоз (А15-А19), 2 ______, з них дівчатка 2 _________ сифіліс - усі форми (А50-А53), 3 ______, з них дівчатка 2 _________
Таблиця 2000 2. Підлітки (15-17 років включно) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер | Шифр за |Зареєстровано |У тому числі вперше в житті |Перебувають | | класів і окремих |рядка | МКХ-10 |захворювань | |під | | хвороб | | |--------------+-----------------------------|диспансерним| | | | |усього|у |усього|у |виявлено при |наглядом | | | | | |тому | |тому |профогляді |на кінець | | | | | |числі в| |числі в|--------------|звітного | | | | | |юнаків | |юнаків |усього|у |року | | | | | | | | | |тому |------------| | | | | | | | | |числі в|усього|у | | | | | | | | | |юнаків | |тому | | | | | | | | | | | |числі| | | | | | | | | | | |юнаки| |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Усі хвороби | 1.0 |А00-Т98 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |деякі інфекційні та | 2.0 |А00-В99 | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Новоутворення | 3.0 |С00-D48 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них доброякісні | 3.2 |D22, D23, | | | | | | | | | |новоутворення шкіри | |D28.0, | | | | | | | | | | | |D29.0,2,4 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |молочної залози | 3.3 |D24 | | х | | х | | х | | х | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |яєчника | 3.4 |D27 | | х | | х | | х | | х | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби крові, | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | | |кровотворних | | | | | | | | | | | |органів і окремі | | | | | | | | | | | |порушення із | | | | | | | | | | | |залученням імунного | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них анемії | 4.1 |D50-D64 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |залізодефіцитні | 4.2 |D50 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |апластичні | 4.3 |D60, D61 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби ендокринної | 5.0 |Е00-Е90 | | | | | | | | | |системи, розладу | | | | | | | | | | | |харчування, порушення| | | | | | | | | | | |обміну речовин | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них дифузний | 5.1 |Е01.0, | | | | | | | | | |зоб I ступеня | |Е04.0(1) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |дифузний зоб II-III | 5.2 |Е01.0, | | | | | | | | | |ступенів | |Е04.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |набутий гіпотиреоз | 5.3 |Е01.8, | | | | | | | | | |та інші форми | |Е03 | | | | | | | | | |гіпотиреозу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |вузловий зоб | 5.4 |Е01.1.2, | | | | | | | | | |(ендемічний і | |Е04.1.2 | | | | | | | | | |нетоксичний) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |тиреотоксикоз | 5.5 |Е05 | | | | | | | | | |(гіпертиреоз) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |тиреоїдити | 5.6 |Е06 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |цукровий діабет | 5.8 |Е10-Е14 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі з | | | | | | | | | | | |ускладненнями | 5.9 |Е10- | | | | | | | | | | | |Е14.0-8 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |інсулінозалежний | 5.10 |Е10 | | | | | | | | | |(з р..5.8) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |ожиріння | 5.15 |Е66 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Розлади психіки та | 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них | | | | | | | | | | | |нейроциркуляторна | 6.1 |F45.3 | | | | | | | | | |астенія | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби нервової | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них загальні | 7.1 |G00, G03, | | | | | | | | | |хвороби ЦНС | |G04, G06, | | | | | | | | | | | |G08, G09 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |епілепсія | 7.5 |G40-G41 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хвороби периферичної | 7.8 |G50-G52, | | | | | | | | | |нервової системи | |G54, | | | | | | | | | | | |G56-G58, | | | | | | | | | | | |G60-G62, | | | | | | | | | | | |G64, | | | | | | | | | | | |G70-G72 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |дитячий церебральний | 7.11 |G80 | | | | | | | | | |параліч | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |вегетосудинна | 7.12 |G90.9 | | | | | | | | | |дистонія | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби ока та | 8.0 |Н00-Н59 | | | | | | | | | |придаткового апарату | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них кон'юнктивіт | 8.2 |Н10-Н11 | | | | | | | | | |та інші захворювання | | | | | | | | | | | |кон'юнктиви | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |катаракта | 8.4 |Н25-Н26 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |глаукома | 8.7 |Н40 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |атрофія зорового | 8.9 |Н47.2 | | | | | | | | | |нерву | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |міопія | 8.11 |Н52.1 | | | | | | | | | |(короткозорість) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби вуха та | 9.0 |Н60-Н95 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |хвороби середнього | 9.1 |Н65-Н66, | | | | | | | | | |вуха та | |H68-H74 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них гострий отит | 9.2 |Н65.0.1, | | | | | | | х | х | |середнього вуха | |Н66.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічний отит | 9.3 |Н65.2.-.4 | | | | | | | | | |середнього вуха | |Н66.1.-.3 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби системи |10.0 |I00-I99 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них гостра |10.1 |I00-I02 | | | | | | | х | х | |ревматична гарячка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі |10.2 |I00 | | | | | | | х | х | |без ураження серця | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічні ревматичні |10.3 |I05-I09 | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |есенціальна |10.5 |I10 | | | | | | | | | |гіпертензія | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |інші хвороби серця |10.12 |I27-I31, | | | | | | | | | | | |I33-I38, | | | | | | | | | | | |I40, I42, | | | | | | | | | | | |I50, I51 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби органів |11.0 |J00-J99 | | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них гострий |11.1 |J02-J03 | | | | | | | | | |фарингіт та гострий | | | | | | | | | | | |тонзиліт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |гострий ларингіт та |11.2 |J04 | | | | | | | | | |трахеїт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |пневмонії |11.5 |J12-J16, | | | | | | | | | | | |J18 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |алергічний риніт |11.8 |J30.0-4 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічний риніт, |11.9 |J31 | | | | | | | | | |назофарингіт, | | | | | | | | | | | |фарингіт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічні хвороби |11.10 |J35 | | | | | | | | | |мигдаликів та | | | | | | | | | | | |аденоїдів | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічний ларингіт, |11.12 |J37 | | | | | | | | | |ларинготрахеїт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |бронхіт хронічний |11.14 |J40-J42, | | | | | | | | | | | |J44.8,2 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |інші хронічні |11.15 |J44, J47 | | | | | | | | | |обструктивні | |(крім | | | | | | | | | |хвороби легень | |J44.8,2) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |бронхіальна астма |11.16 |J45-J46 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби органів |12.0 |К00-К93 | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |виразка шлунка та |12.3 |К25-К27 | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |гастрит та дуоденіт |12.4 |К29 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |функціональні |12.5 |К31 | | | | | | | | | |розлади шлунка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічний гепатит |12.12 |К73, | | | | | | | | | | | |К75.2,3 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |жовчнокам'яна |12.13 |К80 | | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |холецистит, |12.14 |К81, | | | | | | | | | |холангіт | |К83.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хвороби підшлункової |12.15 |К85, К86 | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби шкіри та |13.0 |L00-L99 | | | | | | | | | |підшкірної клітковини| | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них інфекції |13.1 |L00-L08 | | | | | | | | | |шкіри та підшкірної | | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |атопічний дерматит |13.2 |L20 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |контактні дерматити |13.3 |L23-L25 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби кістково- |14.0 |М00-М99 | | | | | | | | | |м'язової системи | | | | | | | | | | | |та сполучної тканини | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них ревматоїдний |14.1 |М05-М06, | | | | | | | | | |артрит та інші | |M08 | | | | | | | | | |запальні | |M10-M13 | | | | | | | | | |поліартропатії | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі |14.2 |М05-М06 | | | | | | | | | |ревматоїдний артрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |деформівний артроз |14.6 |М19.9 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |системний |14.9 |М32 | | | | | | | | | |червоний вовчак | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |ураження міжхребцевих|14.11 |М50-М51 | | | | | | | | | |дисків шийного та | | | | | | | | | | | |інших відділів | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Хвороби сечостатевої |15.0 |N00-N99 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |гострий |15.2 |N00 | | | | | | | х | х | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |хронічний |15.4 |N03 | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |інфекції нирок |15.6 |N10-N12 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | у тому числі | | | | | | | | | | | |хронічний пієлонефрит|15.7 |N11 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |камені нирок і |15.9 |N20 | | | | | | | | | |сечоводів | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |цистит |15.10 |N30 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них гострий |15.11 |N30.0 | | | | | | х | х | ||цистит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |сальпінгіт, оофорит |15.20 |N70 | х | | х | | х | | х | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |розлади |15.28 |N91-N92 | х | | х | | х | | х | | |менструацій | |N94 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Вагітність, |16.0 |О00-О99 | х | | х | | х | | х | | |пологи та після- | |(крім | | | | | | | | | |пологовий період | |О80) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Вроджені аномалії |18.0 |Q00-Q99 | | | | | | | | | |(вади розвитку), | | | | | | | | | | | |деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні порушення | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| | з них вроджені |18.1 |Q20-Q28 | | | | | | | | | |аномалії системи | | | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Симптоми, ознаки та |19.0 |R00-R99 | | | | | | | | | |відхилення від норми,| | | | | | | | | | | |що виявлені при | | | | | | | | | | | |лабораторних та | | | | | | | | | | | |клінічних | | | | | | | | | | | |дослідженнях, | | | | | | | | | | | |не класифіковані | | | | | | | | | | | |в інших рубриках | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----| |Травми, отруєння та |20.0 |S00-T98 | | | | | | | | | |деякі інші наслідки | | | | | | | | | | | |дії зовнішніх причин | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2001. Кількість хворих, які перебувають під диспансерним

наглядом на кінець звітного року із захворюванням на: злоякісні новоутворення (C00-C97) 1 _______, з них дівчата 2 _________; активний туберкульоз (A15-A19) 2 _______, з них дівчата 2 _________; сифіліс - усі форми (A50-A53) 3 _______, з них дівчата 2 _________.
Таблиця 3000 3. Дорослі (18 років і старші) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер | Шифр за | Дорослі (18 років і старші) | З них чоловіки - 60 років та старші,| | класів і окремих |рядка | МКХ-10 |------------------------------------------| жінки - 55 років та старші | | хвороб | | |зареєст-|з них |у тому |з них |Перебувають|-------------------------------------| | | | |ровано |у |числі |у |під диспан-|Зареєстровано|у тому |Перебувають під| | | | |захворю-|чолов.|вперше |чолов.|серним наг-|захворювань -|числі |диспансерним | | | | |вань - | |в житті| |лядом на |усього |вперше |наглядом на | | | | |усього | | | |кінець зві-| |в житті|кінець звітного| | | | | | | | |тного року | | |року | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Усі хвороби | 1.0 |А00-Т98 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | |деякі інфекційні та | 2.0 |А00-В99 | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Новоутворення | 3.0 |С00-D48 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них доброякісні | 3.2 |D22, D23, | | | | | | | | | |новоутворення шкіри | |D28.0, | | | | | | | | | | | |D29.0,2,4 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |молочної залози | 3.3 |D24 | | х | | х | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |яєчника | 3.4 |D27 | | х | | х | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби крові, | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | | |кровотворних | | | | | | | | | | | |органів і окремі | | | | | | | | | | | |порушення із | | | | | | | | | | | |залученням імунного | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них анемії | 4.1 |D50-D64 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | |залізодефіцитні | 4.2 |D50 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |апластичні | 4.3 |D60, D61 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби ендокринної | 5.0 |Е00-Е90 | | | | | | | | | |системи, розладу | | | | | | | | | | | |харчування, порушення| | | | | | | | | | | |обміну речовин | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них дифузний | 5.1 |Е01.0, | | | | | | | | | |зоб I ступеня | |Е04.0(1) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |дифузний зоб II-III | 5.2 |Е01.0, | | | | | | | | | |ступенів | |Е04.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |набутий гіпотиреоз | 5.3 |Е01.8, | | | | | | | | | |та інші форми | |Е03 | | | | | | | | | |гіпотиреозу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |вузловий зоб | 5.4 |Е01.1.2, | | | | | | | | | |(ендемічний і | |Е04.1.2 | | | | | | | | | |нетоксичний) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |тиреотоксикоз | 5.5 |Е05 | | | | | | | | | |(гіпертиреоз) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |тиреоїдити | 5.6 |Е06 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |цукровий діабет | 5.8 |Е10-Е14 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі з | | | | | | | | | | | |ускладненнями | 5.9 |Е10- | | | | | | | | | | | |Е14.0-8 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інсулінозалежний | 5.10 |Е10 | | | | | | | | | |(з р..5.8) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |ожиріння | 5.15 |Е66 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Розлади психіки та | 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби нервової | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них загальні | 7.1 |G00, G03, | | | | | | | | | |хвороби ЦНС | |G04, G06, | | | | | | | | | | | |G08, G09 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороба Паркінсона | 7.2 |G20 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |розсіяний склероз | 7.4 |G35 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |епілепсія | 7.5 |G40-G41 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |транзиторні | 7.7 |G45 | | | | | | | | | |церебральні ішемічні | | | | | | | | | | | |напади та споріднені | | | | | | | | | | | |синдроми | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороби периферичної | 7.8 |G50-G52, | | | | | | | | | |нервової системи | |G54, | | | | | | | | | | | |G56-G58, | | | | | | | | | | | |G60-G62, | | | | | | | | | | | |G64, | | | | | | | | | | | |G70-G72 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |з них ураження нервів| 7.9 |G50-G52, | | | | | | | | | |нервових корінців | |G54, | | | | | | | | | |та сплетінь | |G56-G58 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |вегетосудинна | 7.12 |G90.9 | | | | | | | | | |дистонія | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби ока та | 8.0 |Н00-Н59 | | | | | | | | | |придаткового апарата | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них кон'юнктивіт | 8.2 |Н10-Н11 | | | | | | | | | |та інші захворювання | | | | | | | | | | | |кон'юнктиви | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороби склери, | 8.3 |Н15-Н18 | | | | | | | | | |кератит та інші | | | | | | | | | | | |хвороби рогівки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |катаракта | 8.4 |Н25-Н26 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |відшарування та | 8.6 |Н33 | | | | | | | | | |розриви сітківки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |глаукома | 8.7 |Н40 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |атрофія зорового | 8.9 |Н47.2 | | | | | | | | | |нерву | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |міопія | 8.11 |Н52.1 | | | | | | | | | |(короткозорість) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби вуха та | 9.0 |Н60-Н95 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | |хвороби середнього | 9.1 |Н65-Н66, | | | | | | | | | |вуха та | |H68-H74 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них гострий отит | 9.2 |Н65.0.1, | | | | | х | | | | |середнього вуха | |Н66.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічний отит | 9.3 |Н65.2.3.4 | | | | | | | | | |середнього вуха | |Н66.1.2.3 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |втрата слуху | 9.4 |Н90-H91 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби системи |10.0 |I00-I99 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них гостра |10.1 |I00-I02 | | | | | | | | | |ревматична гарячка | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі |10.2 |I00 | | | | | | | | | |без ураження серця | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічні ревматичні |10.3 |I05-I09 | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |гіпертонічна хвороба |10.4 |I10-I13 | | | | | | | | | |(усі форми) | |I20.X.7- | | | | | | | | | | | |I25.X.7, | | | | | | | | | | | |I60.X.7- | | | | | | | | | | | |I69.X.7 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |вторинна гіпертензія |10.6 |I15 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |ішемічна хвороба |10.7 |I20-I25 | | | | | | | | | |серця | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі з |10.8 |I20.X.7- | | | | | | | | | |гіпертонічною | |I25.X.7 | | | | | | | | | |хворобою | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |із загальної кількос-|10.9 |I20 | | | | | | | | | |ті хворих на ішемічну| | | | | | | | | | | |хворобу (p.10.7) - | | | | | | | | | | | |хворі на стенокардію | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |гострий інфаркт |10.10 |I21-I22 | | | | | | | | | |міокарда | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші форми гострої |10.11 |I24 | | | | | | | | | |ішемічної хвороби | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші хвороби серця |10.12 |I27-I31, | | | | | | | | | | | |I33-I38, | | | | | | | | | | | |I40, I42, | | | | | | | | | | | |I50-I51 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |з них кардіоміопатії |10.13 |I42.0-2 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |пароксизмальна |10.14 |I47-I48 | | | | | | | | | |тахікардія та | | | | | | | | | | | |миготлива аритмія | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |цереброваскулярні |10.15 |I60-I69 | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них |10.16 |I60.X.7- | | | | | | | | | |з гіпертонічною | |I69.X.7 | | | | | | | | | |хворобою | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інсульти (усі форми) |10.17 |I60-I65 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі з |10.18 |I60.X.7- | | | | | | | | | |гіпертонією | |I65.X.7 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |атеросклероз |10.19 |I70 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші хвороби |10.20 |I73 | | | | | | | | | |периферичних судини) | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |флебіт, тромбофлебіт,|10.21 |I80-I82 | | | | | | | | | |венозна емболія, | | | | | | | | | | | |тромбоз | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби органів |11.0 |J00-J99 | | | | | х | | | х | |дихання | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них гострий |11.1 |J02-J03 | | | | | х | | | х | |фарингіт та гострий | | | | | | | | | | | |тонзиліт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |гострий ларингіт та |11.2 |J04 | | | | | | | | | |трахеїт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |пневмонії |11.5 |J12-J16, | | | | | | | | | | | |J18 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |алергічний риніт |11.8 |J30.0-4 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічний риніт, |11.9 |J31 | | | | | | | | | |назофарингіт, | | | | | | | | | | | |фарингіт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічні хвороби |11.10 |J35 | | | | | | | | | |мигдалин та аденоїдів| | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічні ларингіт, |11.12 |J37 | | | | | | | | | |ларинготрахеїт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |бронхіт, емфізема та |11.13 |J40-J44 | | | | | | | | | |інші хронічні | | | | | | | | | | | |обструктивні хвороби | | | | | | | | | | | |легень | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі | |J40-J42, | | | | | | | | | |бронхіт хронічний |11.14 |J44.8,2 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші хронічні |11.15 |J44, J47 | | | | | | | | | |обструктивні | |(крім | | | | | | | | | |хвороби легень | |J44.8,2) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |бронхіальна астма |11.16 |J45-J46 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |пневмоконіози |11.18 |J60-J65 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби органів |12.0 |К00-К93 | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них | | | | | | | | | | | |виразка шлунка та |12.3 |К25-К27 | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |гастрит та дуоденіт |12.4 |К29 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші хвороби кишечни-|12.8 |К52, К55, | | | | | | | | | |ка та очеревини | |К56, | | | | | | | | | | | |К58-К66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |цирози печінки |12.11 |К70.3, | | | | | | | | | | | |К71.7, | | | | | | | | | | | |К74.3-6 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічний гепатит |12.12 |К73, | | | | | | | | | | | |К75.2,3 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |жовчнокам'яна |12.13 |К80 | | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |холецистит, |12.14 |К81, | | | | | | | | | |холангіт | |К83.0 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороби підшлункової |12.15 |К85, К86 | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби шкіри та |13.0 |L00-L99 | | | | | | | | | |підшкірної клітковини| | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них інфекції |13.1 |L00-L08 | | | | | | | | | |шкіри та підшкірної | | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |атопічний дерматит |13.2 |L20 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |контактні дерматити |13.3 |L23-L25 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби кістково- |14.0 |М00-М99 | | | | | | | | | |м'язової системи | | | | | | | | | | | |та сполучної тканини | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них ревматоїдний |14.1 |М05-М06, | | | | | | | | | |артрит та інші | |M08, | | | | | | | | | |запальні | |M10-M13 | | | | | | | | | |поліартропатії | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі |14.2 |М05-М06 | | | | | | | | | |ревматоїдний артрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |сольові артропатії |14.3 |М10-M11 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі |14.4 |М10 | | | | | | | | | |подагричні | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |артрози |14.5 |М15-M19 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі |14.6 |М19.9 | | | | | | | | | |деформівний артроз | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |системний |14.9 |М32 | | | | | | | | | |червоний вовчак | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |анкілозуючий |14.10 |М45 | | | | | | | | | |спондиліт | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |ураження міжхребцевих|14.11 |М50-М51 | | | | | | | | | |дисків шийного та | | | | | | | | | | | |інших відділів | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші дорсопатії, |14.12 |М40-M43, | | | | | | | | | |спондилопатії | |М46-M48, | | | | | | | | | | | |М53-M54 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Хвороби сечостатевої |15.0 |N00-N99 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі | | | | | | | х | | | х | |гострий |15.2 |N00 | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хронічний |15.4 |N03 | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інфекції нирок |15.6 |N10-N12 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | у тому числі | | | | | | | | | | | |хронічний пієлонефрит|15.7 |N11 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |камені нирок і |15.9 |N20 | | | | | | | | | |сечоводів | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |цистит |15.10 |N30 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них гострий |15.11 |N30.0 | | | | | х | | | х | |цистит | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороби передміхуро- |15.13 |N40-N42 | | | | | | | | | |вої залози | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі |15.14 |N40 | | | | | | | | | |гіперплазія | | | | | | | | | | | |передміхурової залози| | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |чоловіча безплідність|15.16 |N46 | | | | | | х | х | х | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |хвороби молочної |15.19 |N60-N64 | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |сальпінгіт, оофорит |15.20 |N70 | х | х | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |запальні хвороби |15.21 |N72 | х | х | | | | | | | |шийки матки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |ендометріоз |15.23 |N80 | х | х | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |незапальні хвороби |15.26 |N86-N88 | х | х | | | | | | | |шийки матки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |у тому числі ерозія |15.27 |N86 | х | х | | | | | | | |та ектропіон шийки | | | | | | | | | | | |матки | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |розлади менструацій |15.28 |N91-N92, | х | х | | | | х | х | х | | | |N94 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |порушення в менопаузі|15.29 |N95 | х | х | | | | | | | |та після менопаузи | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |жіноча безплідність |15.30 |N97 | х | х | | | | х | х | х | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |інші розлади жіночих |15.31 |N82, N84, | х | х | | | | | | | |статевих органів | |N90, N93, | | | | | | | | | | | |N96, | | | | | | | | | | | |N98-N99 | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Вагітність, |16.0 |О00-О99 | х | х | | | | х | х | х | |пологи та після- | |(крім | | | | | | | | | |пологовий період | |О80) | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Вроджені аномалії |18.0 |Q00-Q99 | | | | | | | | | |(вади розвитку), | | | | | | | | | | | |деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні порушення | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| | з них вроджені |18.1 |Q20-Q28 | | | | | | | | | |аномалії системи | | | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Симптоми, ознаки та |19.0 |R00-R99 | | | | | | | | | |відхилення від норми,| | | | | | | | | | | |що виявлені при | | | | | | | | | | | |лабораторних та | | | | | | | | | | | |клінічних | | | | | | | | | | | |дослідженнях, | | | | | | | | | | | |не класифіковані | | | | | | | | | | | |в інших рубриках | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+--------+------+-------+------+-----------+-------------+-------+---------------| |Травми, отруєння та |20.0 |S00-T98 | | | | | | | | | |деякі інші наслідки | | | | | | | | | | | |дії зовнішніх причин | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3001. Кількість хворих (у віці 18 років і старші),

які перебувають під диспансерним наглядом на кінець

звітного року із захворюванням на:
злоякісні новоутворення (C00-C97) 1 ________, з них жінки 2 ________; активний туберкульоз (A15-A19) 2 ________, з них жінки 2 ________; сифіліс - усі форми (A50-A53) 3 ________, з них жінки 2 ________.
Дата "___"_________ ____ р. Керівник закладу _____________

(підпис) ______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.п. Виконавець _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
В.о.начальника Центру
медстатистики МОЗ України М.В.Голубчиков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: