open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну програму

"Репродуктивне здоров'я 2001-2005"

З метою поліпшення демографічної ситуації в державі,
збереження репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства
і дитинства та зміцнення сім'ї, п о с т а н о в л я ю:
1. Схвалити Національну програму "Репродуктивне здоров'я
2001-2005" (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти
і науки України, Міністерству праці та соціальної політики
України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
затвердити у місячний строк галузеві і регіональні заходи щодо
виконання Програми.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити в 2001 році
фінансування заходів Програми, які проводитимуться за рахунок
коштів Державного бюджету України, в межах асигнувань,
передбачених на охорону здоров'я відповідним міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити здійснення заходів щодо виконання Програми за рахунок
місцевих бюджетів.
4. Кабінету Міністрів України під час розроблення проектів
загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку,
формування показників Державного бюджету України щорічно
передбачати видатки на виконання Програми.
5. Міністерству охорони здоров'я України, іншим органам
виконавчої влади вжити заходів щодо залучення в установленому
порядку позабюджетних коштів, в тому числі від міжнародних
організацій, зокрема благодійних, міжнародної фінансової та
технічної допомоги для виконання Програми.
6. Національній академії наук України, Академії медичних наук
України, Академії педагогічних наук України здійснювати методичне
та наукове забезпечення виконання Програми.
7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям щороку, виходячи
з реальних умов, подавати Міністерству охорони здоров'я України
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Програми.
8. Координацію робіт із виконання Програми, а також контроль
за цільовим використанням коштів, що виділятимуться на її
реалізацію, покласти на Міністерство охорони здоров'я України.
9. Кабінету Міністрів України щороку інформувати про хід
виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 березня 2001 року

N 203/2001
СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 26 березня 2001 року N 203/2001
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

"Репродуктивне здоров'я 2001-2005"

Людина, її життя і здоров'я є найвищими соціальними
цінностями держави, визначеними Конституцією України
( 254к/96-ВР ). Майбутнє держави обумовлюється комплексом
політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на
демографічну ситуацію в країні та стан здоров'я її населення.
Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за
останнє десятиріччя свідчить про те, що Україна перебуває у стані
глибокої демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією,
старінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Це
негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту
населення, загальну економічну ситуацію в державі.
Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я,
що є невід'ємною складовою частиною здоров'я нації в цілому і має
стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку
суспільства.
Заходи, здійснені в Україні протягом останніх років, сприяли
створенню служби планування сім'ї, припиненню негативних процесів
у сфері репродуктивного здоров'я і планування сім'ї, обізнаності
населення про контрацепцію та відповідальне батьківство.
Сьогодні показники захворюваності дітей і жінок
репродуктивного віку, а також смертності немовлят та матерів
досить високі. Кожна третя дитина має відхилення у фізичному та
психічному розвитку, відсутня тенденція до зниження рівня дитячої
захворюваності. Материнська смертність удвічі перевищує
середньоєвропейський рівень. Недостатній рівень медичного
обслуговування, низький рівень обізнаності населення з проблемами
репродуктивного здоров'я є одними з головних факторів, що
призводять до високого рівня захворюваності та смертності жінок.
Протягом останніх років набули значного поширення хвороби, що
передаються статевим шляхом, залишається високим показник
виявлення онкогінекологічної патології, викликаної низьким рівнем
інформованості населення про здоровий спосіб життя та необхідність
регулярних профілактичних оглядів.
Недостатні соціальна та правова захищеність у сфері праці,
контроль за додержанням правил та норм охорони праці, техніки
безпеки є одними з основних причин критичного стану здоров'я
значної частини жінок, адже майже півмільйона їх нині працюють в
умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
Такий стан справ зумовлює необхідність прийняття Національної
програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", мета якої -
поліпшення демографічної та соціально-економічної ситуації в
державі, репродуктивного здоров'я населення.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення правового та соціального захисту сім'ї,
здійснення контролю за додержанням роботодавцями законодавства про
охорону праці жінок та молоді;
створення соціальної, економічної бази для здійснення
заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в
країні;
поліпшення якості та доступності медичної допомоги, яка
надається з метою охорони репродуктивного здоров'я;
удосконалення системного навчання і підвищення кваліфікації
медичних, педагогічних кадрів, соціальних працівників з
урахуванням сучасних науково обгрунтованих підходів до проблем
репродуктивного здоров'я;
сприяння дальшому розвитку системи виховання, спрямованої на
формування у підлітків та молоді відповідального ставлення до
репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, профілактики
захворювань;
пропаганда здорового способу життя, планування сім'ї,
відповідального батьківства, безпечного материнства та залучення
до цієї роботи засобів масової інформації;
проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення
сучасного стану репродуктивного здоров'я, визначення основних
факторів ризику його порушень, розроблення науково обгрунтованих
заходів профілактики;
здійснення заходів щодо профілактики захворювань, які
передаються статевим шляхом;
залучення громадських організацій до здійснення заходів щодо
збереження репродуктивного здоров'я та розвиток міжнародного
співробітництва з цих питань.
Виконання Програми сприятиме формуванню здорового способу
життя, відповідального ставлення кожного громадянина до
репродуктивного здоров'я як однієї з важливих складових частин
здоров'я в цілому, вдосконаленню і розвитку чинної
нормативно-правової бази, оптимізації комплексу медичних послуг,
їх орієнтації на профілактику захворювань, реалізацію заходів
активної демографічної політики, здійсненню просвітницької
діяльності та проведенню інформаційної кампанії, що дасть змогу
поліпшити репродуктивне здоров'я населення, запровадити сучасні
стратегії планування сім'ї і запобігання абортам, знизити
материнську і перинатальну смертність та смертність дітей, рівень
безпліддя, запобіганню інфекційним хворобам, які передаються
статевим шляхом, зниженню рівня онкологічних захворювань.
Програма передбачає такі основні заходи:
Правова та соціально-економічна допомога
1. Розробити та подати Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо:
законодавчого врегулювання питання фінансування рекламної
інформації про охорону репродуктивного здоров'я та здоровий спосіб
життя за рахунок цільового спрямування на зазначену мету частки
прибутку виробників алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
МОЗ, Мінекономіки, Держкомінформ,

Держкоммолодьспорттуризм України
2002 рік
посилення контролю за додержанням законодавства про працю,
охорону праці жінок та здійснення заходів, спрямованих на
підвищення правової обізнаності жінок та роботодавців у питаннях
гігієни та охорони праці жінок.
Мінпраці, Мін'юст, МОЗ, Держкомінформ

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2002-2005 роки
2. Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів
України проект Концепції безпечного материнства.
МОЗ, Мінпраці, МОН, Мін'юст,

Мінекономіки, Мінфін, Академія

медичних наук України
2001 рік
3. Розвивати співробітництво з громадськими організаціями
(асоціації планування сім'ї, репродуктивної медицини, приватної
медицини, акушерів-гінекологів та інші) з метою проведення
спільних дій, спрямованих на збереження репродуктивного здоров'я
населення.
МОЗ, МОН, Академія медичних наук,

Академія педагогічних наук України
Постійно
4. Удосконалити систему контролю за проведенням обов'язкових
медичних оглядів дітей, підлітків та молоді, які навчаються в
навчальних закладах.
МОЗ, МОН України
2001-2005 роки
5. Сприяти збільшенню у засобах масової інформації соціальної
реклами про збереження репродуктивного здоров'я, планування сім'ї.
Держкомінформ, МОЗ,

Держкоммолодьспорттуризм України
Постійно
Медична допомога
6. Сприяти розширенню мережі служб планування сім'ї, дитячої
і підліткової гінекології та оснащенню їх необхідним обладнанням.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2002 рік
7. Утворити та забезпечити сучасним обладнанням обласні
лабораторії діагностики інфекцій, які передаються від матері
плоду, для обстеження вагітних жінок і новонароджених.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2002-2005 роки
8. Утворити у провідних родопомічних закладах відділення
акушерської реанімації та спеціалізовані виїзні служби для надання
невідкладної акушерської допомоги, забезпечивши їх обладнанням і
транспортом.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації, МОЗ України
2002-2005 роки
9. Утворити в обласних центрах у складі багатопрофільних
лікувальних закладів відділення для вагітних жінок з тяжкими
захворюваннями внутрішніх органів.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2002 рік
10. Утворити у провідних дитячих лікувальних закладах
відділення виходжування недоношених новонароджених і
спеціалізовані виїзні служби для надання новонародженим і дітям
раннього віку термінової консультативно-діагностичної, лікувальної
допомоги.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001-2005 роки
11. Сприяти створенню мережі санаторіїв-профілакторіїв для
вагітних жінок групи ризику виникнення ускладнень вагітності.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
До 2005 року
12. Здійснити заходи щодо забезпечення родопомічних і дитячих
лікувальних закладів сучасними апаратами ультразвукової
діагностики, апаратурою для моніторингового спостереження за
станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні
апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні
монітори).
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001-2005 раки
13. Забезпечити закупівлю в достатній кількості вітчизняних
препаратів для профілактики синдрому дихальних розладів
новонароджених (сурфактанту).
МОЗ України
2002-2005 роки
14. Розробити та запровадити єдині стандарти надання
амбулаторної та стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги.
МОЗ України
2001-2002 роки
15. Здійснити переведення ліжкового фонду родопомічних
закладів на сумісне перебування матері та дитини з активним
впровадженням програм грудного вигодовування, утворення сімейних
пологових залів.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001 - 2002 роки
16. Розробити та впровадити модель системи надання в сучасних
умовах акушерської допомоги жінкам, які проживають у сільській
місцевості.
МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації
2002 рік
17. Розробити з урахуванням передового міжнародного та
національного досвіду заходи профілактики передачі ВІЛ-інфекції
від матері дитині та сприяти їх здійсненню.
МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації
2001-2003 роки
18. Забезпечувати дотримання у родопомічних закладах вимог
щодо профілактики інфекційних захворювань, що передаються через
кров.

МОЗ України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації
Постійно
19. Запровадити акредитацію лікувально-профілактичних
закладів різних форм власності, які надають допомогу вагітним
жінкам. Удосконалити шляхом введення показників оцінки діяльності,
пов'язаної з питаннями планування сім'ї, вимоги до акредитації
лікувально-профілактичних закладів, центрів сучасних
репродуктивних технологій.
МОЗ України
2001 рік
20. Створити науково-методичний центр з проблем здоров'я
жінки при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології Академії
медичних наук України.
Академія медичних наук, МОЗ України
2002 рік
Підготовка кадрів
21. Розробити та включити до планів закладів післядипломної
освіти програми з проблем репродуктивного здоров'я, планування
сім'ї, ранньої діагностики онкогінекологічної патології для
підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів та сімейних лікарів.
МОЗ, МОН, Академія медичних

наук України
2002-2005 роки
22. Включати до щорічних програм вищих навчальних закладів і
закладів післядипломної освіти тематичні цикли з профілактики та
лікування інфекційних захворювань, які передаються статевим
шляхом, для підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей.
МОЗ України
Постійно
23. Включити до навчальних програм загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів обов'язкові
тематичні цикли з питань здорового способу життя, планування
сім'ї, репродуктивного здоров'я, безпечного материнства, ранньої
діагностики онкогінекологічної патології.
МОН, МОЗ, Академія педагогічних наук

України
2001-2002 роки
24. Запровадити в межах програми підвищення кваліфікації
педагогічних та соціальних працівників (у тому числі працівників
центрів соціальних служб для молоді) спеціалізований курс з питань
популяризації здорового способу життя, збереження репродуктивного
здоров'я, запобігання абортам, інфекційним захворюванням, які
передаються статевим шляхом.
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Академія педагогічних наук України,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації за участю громадських

організацій
2001-2005 роки
Інформування та просвіта
25. Висвітлювати в засобах масової інформації матеріали, які
сприяють інформованості населення про демографічні проблеми
суспільства, стан репродуктивного здоров'я населення та здійснення
заходів, спрямованих на охорону репродуктивного здоров'я, правову
обізнаність населення, та хід виконання Національної програми
"Репродуктивне здоров'я 2001-2005".
Держкомінформ,

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ,

Академія медичних наук України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації за

участю громадських організацій
Постійно
26. Розробити галузеві та регіональні програми з питань
соціальної реклами та пропаганди здорового способу життя,
планування сім'ї, безпечного материнства, відповідального
батьківства та забезпечити їх виконання.
Держкомінформ, МОЗ,

Держкоммолодьспорттуризм, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації за

участю громадських організацій
2002-2005 роки
27. Підготувати для медичних, педагогічних і соціальних
працівників методичні посібники з проведення серед різних груп
населення профілактичної роботи, спрямованої на збереження і
поліпшення репродуктивного здоров'я.
МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм, МОН,

Академія медичних наук, Академія

педагогічних наук України за участю

громадських організацій
2003-2005 роки
28. Розробити і видати інформаційно-просвітницькі матеріали з
питань збереження репродуктивного здоров'я, здорового способу
життя для молодого подружжя, підлітків і молоді, сільського
населення, груп ризику, вагітних жінок та молодих матерів. Сприяти
безкоштовному розповсюдженню цих матеріалів серед відповідних груп
населення.
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Академія медичних наук, Академія

педагогічних наук України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації за

участю громадських організацій
2002-2005 роки
29. Сприяти наданню молодим парам, які вирішили одружитися,
дошлюбної медичної, психологічної, юридичної, консультативної
допомоги з питань сімейного життя і збереження репродуктивного
здоров'я.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001-2002 роки
30. Розширювати мережу та сприяти діяльності спеціалізованих
соціальних служб: жіночих кризових центрів, шкіл для майбутніх
матерів, клубів здорового способу життя тощо при центрах
соціальної служби для молоді.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації
2001-2005 роки
31. Запровадити проведення всеукраїнського тижня збереження
репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, безпечного материнства
та відповідального батьківства.
МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм,

Держкомінформ, МОН, Академія медичних

наук, Академія педагогічних наук

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації за участю громадських

організацій
Щороку
32. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію
"Стан виконання Національної програми "Репродуктивне здоров'я
2001 - 2005".
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Держкомінформ, Мін'юст, Мінпраці,

Мінкультури, Академія медичних наук,

Академія педагогічних наук України за

участю громадських організацій
2003, 2005 роки
33. Провести міжнародні науково-практичні конференції з
питань збереження репродуктивного здоров'я населення.
МОЗ, МОН, Мін'юст, Мінпраці,

Держкомінформ,

Держкоммолодьспорттуризм, Академія

медичних наук, Академія педагогічних

наук України за участю громадських

організацій
2003-2005 роки
Наукові дослідження
34. Вивчити сучасні фактори ризику виникнення анемії у
вагітних жінок; удосконалити методи профілактики, диспансерного
спостереження та надання медичної допомоги на основі
епідеміологічного дослідження окремих вагітних жінок в екологічно
забруднених регіонах України (міста Маріуполь, Дніпродзержинськ,
Красний Луч).
Академія медичних наук, МОЗ України,

Дніпропетровська, Донецька, Луганська

обласні державні адміністрації
2002-2005 роки
35. Вивчити стан репродуктивного здоров'я жінок, інфікованих
збудниками хвороб, які передаються статевим шляхом, і розробити
заходи щодо профілактики та реабілітації репродуктивної функції.
МОЗ, Національна академія

наук України
2002-2005 роки
36. Визначити фактори ризику виникнення та формування
гормональних порушень у підлітків і розробити нові методи їх
діагностики та лікування.
Академія медичних наук України
2002-2005 роки
37. Провести дослідження впливу реалізації регіональних
програм формування безпечної сексуальної поведінки молоді
(профілактика захворювання на СНІД та інфекційні хвороби, які
передаються статевим шляхом, запобігання абортам) на стан її
репродуктивного здоров'я.
Академія педагогічних наук України
2002-2005 роки
Моніторинг та оцінка
38. Утворити при Міністерстві охорони здоров'я України на
громадських засадах експертну міжвідомчу групу для аналізу та
контролю за виконанням Національної програми "Репродуктивне
здоров'я 2001-2005".
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Академія медичних наук,

Академія педагогічних наук України
2001 рік
39. Здійснювати щороку моніторинг виконання Національної
програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005".
Академія медичних наук,

Академія педагогічних наук, МОЗ,

Держкоммолодьспорттуризм України
2001-2005 роки
40. Проводити соціологічні дослідження серед різних верств
населення з метою оцінки ефективності Національної програми
"Репродуктивне здоров'я 2001-2005", вивчення доступності медичної
допомоги та її якості, інформованості населення з питань
репродуктивного здоров'я.
МОЗ, МОН, Академія медичних наук,

Академія педагогічних наук,

Національна академія наук України
2003-2004 роки
Міжнародне співробітництво
41. Сприяти участі закладів охорони здоров'я, навчальних
закладів та громадських організацій у міжнародних програмах з
питань репродуктивного здоров'я.
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Держкомінформ, Академія педагогічних

наук, Академія медичних наук України
2002 рік
42. Активізувати співробітництво з Міжнародною федерацією
планування сім'ї, іншими міжнародними організаціями з питань
охорони репродуктивного здоров'я.
МОЗ, МЗС, МОН, Держкомінформ,

Мінпраці, Держкоммолодьспорттуризм,

Академія медичних наук України за

участю громадських організацій
2001-2005 роки
43. Сприяти залученню вітчизняних учених, фахівців та
студентів до участі у міжнародних науково-практичних конференціях,
програмах обмінів і стажувань з метою вивчення та впровадження в
практику передового вітчизняного та міжнародного досвіду
планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я.
МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм,

Національна академія наук, Академія

медичних наук, Академія педагогічних

наук України
2001-2005 роки
44. Сприяти розширенню інформаційного обміну шляхом
опублікування матеріалів про передовий досвід провідних учених
України з розв'язання проблем охорони репродуктивного здоров'я в
іноземних професійних виданнях і міжнародних засобах масової
інформації та використанням сучасних технологій.
Держкомінформ, МОЗ України
2002-2005 роки

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: