open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421
N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.11
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.310
N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.218
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.263
N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.322
N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534
N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.51
N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.140
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.498
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43,

N 44-45, ст.529
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.67
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 2937-VI ( 2937-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.305
N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 36, ст.362
N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 38, ст.385
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.445
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.446
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 46, ст.512
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }

{ У тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в

усіх відмінках і "та фондів соціального страхування"

виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від

08.07.2010 }
{ У тексті Закону слова "ідентифікаційний номер фізичної

особи - платника податків", "ідентифікаційний номер

фізичної особи - підприємця - платника податків",

"ідентифікаційний номер платника податків" та

"ідентифікаційний номер" у всіх відмінках і числах

замінено словами "реєстраційний номер облікової картки

платника податків" у відповідному відмінку і числі

згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі згідно із N 2850-VI

( 2850-17 ) від 22.12.2010 }
{ У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами

"Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший
підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її
місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або
операції, надає послуги від імені юридичної особи, або
представництво, що здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи; { Абзац другий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до
цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац третій
частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) -
автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та
надання інформації про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира,
інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток,
готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична
особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться
за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною
особою - підприємцем;
місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац шостий
статті 1 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
модельний статут - типовий установчий документ, затверджений
Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення
та провадження діяльності юридичних осіб відповідних
організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила,
що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які
пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської
діяльності відповідних юридичних осіб; { Частину першу статті 1
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 )
від 21.04.2011 }
реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який
підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів
до Єдиного державного реєстру;
реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з
документами або електронними документами, що подаються державному
реєстратору відповідно до закону; { Абзац частини першої статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законами N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010, N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }

{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в
якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного
державного реєстру.

{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону.
Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми
власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної
реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок),
благодійних організацій, політичних партій, органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, асоціацій органів
місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат,
фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також
інших установ та організацій. Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від
16.04.2009 }
3. Об'єднання громадян, благодійні організації, політичні
партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
асоціації органів місцевого самоврядування, банки,
торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі
кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких
законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають
статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у
порядку, встановленому цим Законом. Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від
16.04.2009 }
4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому
числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних
організацій, політичних партій, творчих спілок та їх
територіальних осередків, адвокатських об'єднань,
торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого
самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом,
та видають виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену
державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської
ради міста обласного значення або у районній, районній у містах
Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням
юридичної особи. Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, N 1275-VI
( 1275-17 ) від 16.04.2009, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу
підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних
дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру.
2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:
перевірку комплектності документів, які подаються державному
реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній
картці;
перевірку документів, які подаються державному реєстратору,
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації;
внесення відомостей про юридичну особу або фізичну
особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;
оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру. Абзац п'ятий частини другої статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також
зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або
місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають
обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін
до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим
Законом.
4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають
державній реєстрації.
5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні
підлягають акредитації на території України в порядку,
встановленому законом.
Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у
районній, районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи - підприємця.
Стаття 6. Державний реєстратор
1. Державний реєстратор на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці:
проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
проводить резервування найменувань юридичних осіб;
передає органам державної статистики (далі - органи
статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України
повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо
створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
( Абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ
(крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих
відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо
кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської
ради міста обласного значення або районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і
більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна
посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який
створюється для організаційного та матеріально-технічного
забезпечення роботи державних реєстраторів; { Абзац п'ятий частини
першої статті 6 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
{ Абзац шостий частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного
реєстру;
проводить державну реєстрацію змін до установчих документів
юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця
проживання фізичних осіб - підприємців;
проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичними особами - підприємцями;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у
встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам
дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
{ Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну
реєстрацію особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті
6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
здійснює облік одержаного ним від заявника електронного
документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання
електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у
випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику
відповідний документ у вигляді електронного документа і на
паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у
проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне
повідомлення в електронній формі; { Частину першу статті 6
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 )
від 19.10.2010 }
проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену
процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця; { Частину першу статті 6 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
здійснює інші дії, передбачені цим Законом. { Частину першу
статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
2. Державний реєстратор призначається на посаду та
звільняється з посади міським головою міста обласного значення або
головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації.
3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові
міста обласного значення або голові районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації.
4. На посаду державного реєстратора призначається особа з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше
одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше
трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного
реєстратора та власну печатку.
5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
державного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради
міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та
Севастополі державна адміністрація. Якщо кількість державних
реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного
значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі
державної адміністрації становить три і більше осіб, для
організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи
державних реєстраторів створюється відповідний структурний
підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради
міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних
реєстраторів. Частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
6. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності
державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з
питань державної реєстрації.
Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної

реєстрації
1. Спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує
реалізацію державної політики у сфері підприємництва.
2. Спеціально уповноважений орган з питань державної
реєстрації:
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з
питань державної реєстрації та розробляє проекти
нормативно-правових актів у цій сфері;
затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення
Єдиного державного реєстру;
забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
затверджує порядок подання та обігу електронних документів
державному реєстратору; { Частину другу статті 7 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витягу та
виписки з Єдиного державного реєстру; { Абзац частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади
державного реєстратора;
видає посвідчення і печатку державного реєстратора;
забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо
витрачання бланків виписок з Єдиного державного реєстру; { Абзац
частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;
забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного
державного реєстру в порядку, встановленому спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації; { Частину
другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
забезпечує безперешкодний доступ судам загальної юрисдикції
до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та спільно з Державною судовою
адміністрацією України встановлює порядок надання таких
відомостей; { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 }
установлює за погодженням з Міністерством юстиції України
регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних
осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3
цього Закону. { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. У разі виявлення факту порушення порядку проведення
державної реєстрації з боку державного реєстратора спеціально
уповноважений орган з питань державної реєстрації має право
звернутися до міського голови міста обласного значення або голови
районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з
цієї посади. Рішення про звільнення державного реєстратора із
займаної посади повинно бути прийняте протягом п'ятнадцяти
календарних днів з дня надходження відповідного подання.
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються

державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються
(надсилаються рекомендованим листом або електронним документом)
державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки
друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному
реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на
реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути
нотаріально засвідчена.
Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату
(заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою
особою в установленому порядку. { Частину другу статті 8 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від
17.11.2009; в редакції Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від
21.04.2011 } Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }
3. Установчі документи (установчий акт, статут або
засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити
відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність
установчих документів законодавству несуть засновники (учасники)
юридичної особи. Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб,
які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком
України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою
про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими
органами державної влади. Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них,
викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та
підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами,
якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.
У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні
бути погоджені з відповідними органами державної влади. { Абзац
перший частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 )
від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
Внесення змін до установчих документів юридичної особи
оформляється окремим додатком або викладенням установчих
документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих
документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної
особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у
встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її
відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації.
8. Електронні документи, подані для проведення державної
реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються
згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та
електронного документообігу, а також електронного цифрового
підпису. Статтю 8 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації
на паперових носіях державним реєстратором, обов'язково
виготовляється електронна копія шляхом сканування. Статтю 8 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
10. У разі подання електронних документів у випадках,
передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім
документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи,
засвідчуються електронним цифровим підписом заявника. Статтю 8 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
11. Електронний документ вважається одержаним державним
реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в
електронній формі про одержання такого електронного документа
державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після
отримання від заявника електронного документа надсилає йому
електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного
документа. Статтю 8 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }

{ Статтю 9 виключено на підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної

реєстрації
1. За проведення державної реєстрації справляється
реєстраційний збір у такому розмірі:
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації юридичної особи;
два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
2. За проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або
місця проживання фізичної особи - підприємця справляється
реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного
збору, встановленого частиною першою цієї статті.
3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та
змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється
реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 }
4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як
реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за
місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної
особи - підприємця.
5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору,
є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення
з відміткою банку.
У разі подання електронних документів підтвердженням внесення
реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового
документа, засвідченого електронним цифровим підписом. { Частину
п'яту статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 11. Ведення реєстраційних справ
1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи
або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати
реєстраційну справу.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який
присвоюється при внесенні запису про проведення державної
реєстрації до Єдиного державного реєстру.
3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих
документів;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів
змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих
документів у новій редакції;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи;
судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

{ Абзац дванадцятий частини третьої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного
державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
документи, що подаються для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
{ Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. У реєстраційній справі фізичної особи - підприємця
зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни імені фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
документи про призначення управителя майном фізичної
особи - підприємця;

{ Абзац шостий частини четвертої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документи, що подаються для державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичної
особи - підприємця;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

{ Абзац одинадцятий частини четвертої статті 11 виключено на
підставі Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

судові рішення, що стали підставою для внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені.
5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не
підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків,
передбачених цим Законом.
6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній
реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи,
фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та
особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники
контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного
письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється видавати копії
документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі. Частина шоста статті 11 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ
1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише
за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються копія постанови слідчого про виїмку документів, другий
примірник протоколу виїмки документів, а також копія опису
документів, які вилучені.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора в проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ
1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється
на підставі судового рішення.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх
одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали
документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються
рекомендованим листом з описом вкладення до суду або передаються
безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 14. Передача реєстраційних справ
1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі:
зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
розташоване на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці;
утворення, зміни меж або ліквідації
адміністративно-територіальної одиниці.
2. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом другим частини першої цієї статті, здійснюється на
підставі державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів юридичної особи або державної реєстрації зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця.
3. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється лише на
підставі відповідного рішення органу, який наділений відповідними
повноваженнями.
4. За наявності підстави, що передбачена абзацом другим
частини першої цієї статті, державний реєстратор протягом десяти
робочих днів з дати державної реєстрації зміни місцезнаходження
юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи -
підприємця зобов'язаний передати за описом реєстраційну справу
державному реєстратору за новим місцезнаходженням юридичної особи
або за новим місцем проживання фізичної особи - підприємця.
5. Передача реєстраційних справ у випадку, передбаченому
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється протягом
десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення органу,
який наділений відповідними повноваженнями, за актом
прийому-передачі, який складається в трьох примірниках, по одному
для державних реєстраторів та спеціально уповноваженого органу з
питань державної реєстрації.
6. Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу,
зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому
повідомити рекомендованим листом юридичну особу або фізичну
особу - підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи
та внести до Єдиного державного реєстру запис про зміну
місцезнаходження реєстраційної справи.
Стаття 15. Зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора
протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після
закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях,
не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до
Національного архівного фонду, знищуються в установленому
законодавством порядку.
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи -
підприємця на електронних носіях зберігається на сервері
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк
зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається
цим Законом. Стаття 15 в редакції Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010 }
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
Стаття 16. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення
органів державної влади, а також учасників цивільного обороту
достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях
відповідно до державних стандартів, що забезпечують його
сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та
мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного
реєстру повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного
реєстру;
передачу відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з
реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що
передбачені цим Законом, у тому числі для постановки на облік,
зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих
реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України; { Частину третю статті 16 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних
Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних,
актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб -
підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про
припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем; { Абзац сьомий частини
третьої статті 16 в редакції Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від
11.02.2010 }
захист даних згідно із законом; { Абзац восьмий частини
третьої статті 16 в редакції Закону N 2609-VI ( 2609-17 ) від
19.10.2010 }
достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного
реєстру, а також документальне відтворення процедур державної
реєстрації.
4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що
становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації, який є його
розпорядником та адміністратором.
6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної
власності.
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу -
підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом
внесення записів на підставі відомостей з відповідних
реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними
особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної
справи згідно із законодавством України. Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006 }
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;

{ Абзац четвертий частини другої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

організаційно-правова форма;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить державне підприємство або частка держави
у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не
менше 25 відсотків; { Абзац шостий частини другої статті 17 в
редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
місцезнаходження юридичної особи;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
ім'я, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник -
юридична особа;
види діяльності; { Абзац дев'ятий частини другої статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
відомості про органи управління юридичної особи; { Частину
другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та
реєстраційні номери облікових карток платників податків, які
обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи,
уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з
третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори; { Абзац частини другої статті 17 в редакції Закону
N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників
(учасників), та про дату закінчення його формування; { Абзац
тринадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до
нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

{ Абзац шістнадцятий частини другої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

дані про установчі документи, дати та номери записів про
внесення змін до них;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа
створюється та діє на підставі модельного статуту; { Частину другу
статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI
( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до установчих документів;
дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи;

{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

дата та номер запису про втрату оригіналів установчих
документів; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в
органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у
справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про
розпорядника майна, санатора; { Частину другу статті 17 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення,
зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або
уповноважених ними органів про припинення юридичної особи,
відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну
комісію тощо);
дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
дата та номер запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у
зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її
ліквідації та про втрату чинності установчими документами
юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 }
дата затвердження передавального акта або розподільчого
балансу; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є
зареєстрована юридична особа; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дані про юридичних осіб - правонаступників; { Частину другу
статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про
банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо
скасування державної реєстрації припинення; { Частину другу статті
17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску
акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного
державного реєстру;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної
особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну
реєстрацію припинення юридичної особи;

{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону
N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на
облік в органах статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, дати та номери записів про зняття з
обліку в органах статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, дані про види діяльності, в тому числі
про основний вид діяльності; { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
фінансова звітність про господарську діяльність юридичної
особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні
фінансові результати; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006 }
відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
{ Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки
юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за
відокремленими підрозділами); { Частину другу статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо
юридичних осіб. { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
органів державної влади і органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну
особу;
дата створення юридичної особи;
дата державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення.

{ Абзац одинадцятий частини третьої статті 17 виключено на
підставі Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }
{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі
відомості щодо фізичної особи - підприємця:
ім'я фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті); { Абзац третій частини четвертої статті 17 в
редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
місце проживання;
види діяльності; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 17
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення
змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

{ Абзац восьмий частини четвертої статті 17 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до відомостей про фізичну особу - підприємця;
дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в
органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України;
дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі
припинення підприємницької діяльності, зокрема дата прийняття,
дата набрання законної сили та номер судового рішення про
оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання
безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності,
що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення)
провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом,
щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про
зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходів з
припинення такої діяльності фізичної особи - підприємця в
загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень
заінтересованих осіб (органів), щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності
фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про закінчення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Абзац
одинадцятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції
Закону N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової
картки платника податків особи, яка призначена управителем майна
фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також
підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем;

{ Абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключено
на підставі Закону N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на
облік в органах статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, дати та номери записів про зняття з
обліку в органах статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, дані про види діяльності, у тому числі
про основний вид діяльності; { Частину четверту статті 17
доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб -
підприємців у банках та інших фінансових установах; { Частину
четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та
майно фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 )
від 17.11.2009 }
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних
осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною
особою - підприємцем. { Частину четверту статті 17 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також
відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.
Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру
1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості
вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з
третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то
третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя
особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала
або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути
використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя
особа знала або могла знати ці відомості. Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу,

які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами,
що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не
підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає
рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору
за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи
заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться
в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або
осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної
особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім
документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),
додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник
оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого
документа про їх призначення.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною складу
засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі
модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою
цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або
нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників
(учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою
статті 29 цього Закону. { Частину другу статті 19 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною
місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на
підставі модельного статуту, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник
оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого
органу управління юридичної особи про внесення таких змін.
{ Частину другу статті 19 доповнено абзацом третім згідно із
Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного
капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що
діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою
цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або
нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення
статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної
особи, крім зазначених документів, додатково подається документ,
що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному
друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
{ Частину другу статті 19 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 } Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа,
уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),
додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи, яким встановлено такі обмеження. Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені
частинами першою - третьою цієї статті.
5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) в день надходження
документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
Дата надходження документів про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи,
подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
документи подані не за місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частинами
першою - п'ятою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо
заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили,
державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі.
7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає
рекомендованим листом з описом вкладення) не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та
подані документи.
8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися
до державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення зазначених документів без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду документів про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх
надходження запис про внесення змін і в той самий день подати
відповідним органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису.
10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру
запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до
цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру,
державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного
реєстру. Частина десята статті 19 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }
11. Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку
протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації,
починаючи з наступного року, державному реєстратору для
підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку
про підтвердження відомостей про юридичну особу.
У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої
затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність
на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному
реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження
відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник
оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична
особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі
модельного статуту. Такий штамп проставляється державним
реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної
особи, що зберігається у реєстраційній справі. { Частину
одинадцяту статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
У разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що
діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення
продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними
установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору
таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей
про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа
вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих
документів з моменту державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29
цього Закону. { Частину одинадцяту статті 19 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011 }
12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою
цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження
відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний
надіслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з
дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній
особі повідомлення щодо необхідності подання державному
реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
У разі надходження державному реєстратору від органу
державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний
реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом
п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення
юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному
реєстратору реєстраційної картки.
13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про
підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що
повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї
статті, та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати
надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність
підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для
чергового подання реєстраційної картки про підтвердження
відомостей про юридичну особу. { Абзац перший частини
чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа,
державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
{ Абзац другий частини чотирнадцятої статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники
(учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа
подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної
справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих
документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у
спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення
про втрату оригіналів установчих документів;
довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію
заяви про втрату оригіналів установчих документів. { Абзац
четвертий частини п'ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів
подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт.
Якщо документи подаються представником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та
надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву
про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена
з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою
статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи,
передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора
надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження
державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим
листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих
документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без
розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів
зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її
надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату
оригіналів установчих документів юридичної особи. Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV
( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006;
в редакції Закону N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є
відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів
облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та
закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та
майно, відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої
статті 17 цього Закону. Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі,
надаються у вигляді:
витягу з Єдиного державного реєстру;
довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному
реєстрі інформації, яка запитується;
бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру
в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій.
( Частину другу статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )
3. Форма витягу та довідки з Єдиного державного реєстру
встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації. Витяг або довідка з Єдиного державного реєстру
підписується державним реєстратором та засвідчується його
печаткою.
4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не
повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
5. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного
реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої
визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації. Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з
Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір
плати за це та інші умови встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації та бюро кредитних історій на
підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати
розміру адміністративних витрат. Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, N 3422-IV ( 3422-15 ) від
09.02.2006 }
6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного
державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що
пов'язані з його веденням.
7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції,
виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання
за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий
запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених законом.
9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам
на комерційній основі забороняється, за винятком передачі даних
бюро кредитних історій. Частина дев'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній
особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом
протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у
випадках, встановлених цим Законом. Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з
Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка
виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його
оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації. Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову
серію і номер та є документами суворої звітності. Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. У виписці зазначаються:
найменування юридичної особи або ім'я фізичної
особи - підприємця;
ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків;

{ Абзац четвертий частини четвертої статті 21 виключено на
підставі Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця;
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної
особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати
договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників
податків; { Абзац шостий частини четвертої статті 21 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи або фізичної особи - підприємця;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
дата видачі виписки.
5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується
державним реєстратором і засвідчується його печаткою.
6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі
припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі
припинення підприємницької діяльності, а також у разі, якщо
підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено, у
виписці робиться відповідний запис. Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається
юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі
запису про:
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру
справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян. Не справляється плата за одержання виписки з
Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації
юридичної особи; фізичної особи - підприємця; внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі, але не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих
документів юридичної особи; змін до установчих документів
юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим
рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а
також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення
про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця. Частина десята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного
реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з
його веденням.
12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної
особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну
найменування юридичної особи, про прийняття засновниками
(учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про
виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи,
якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі
про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного капіталу
(статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про
прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької
діяльності, про постановлення судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке
рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця,
про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про
постановлення судового рішення щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи -
підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації. Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації.
3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти
робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.
5. За публікацію повідомлень про зменшення статутного
капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про
прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом
або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками
(учасниками), уповноваженим ними органом рішення щодо припинення
юридичної особи справляється плата в розмірі трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, про прийняття
фізичною особою - підприємцем рішення про припинення
підприємницької діяльності справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
6. Документом, що підтверджує внесення плати за опублікування
повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з
відміткою банку.
У разі проведення державної реєстрації на підставі
електронних документів у випадках, передбачених цим Законом,
підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є
примірник електронного розрахункового документа, засвідченого
електронним цифровим підписом. { Частину шосту статті 22 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від
19.10.2010 }
7. Кошти, що надходять як плата за опублікування повідомлень,
використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних з веденням
Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого
друкованого засобу масової інформації. Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV
( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006,
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; в редакції Закону N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру

судам загальної юрисдикції
1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається
безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Доступ суду до відомостей про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення
суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
3. Використання судом інформації здійснюється у формі
спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд
справи, підписується ним з обов'язковим зазначенням дати і часу
його формування та мети отримання таких відомостей і долучається
до матеріалів справи.
4. Суду забороняється надавати іншим особам за їх зверненням
відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
5. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює
керівник апарату суду.
6. Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається
положенням, що затверджується спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації за погодженням з Державною судовою
адміністрацією України. Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від
07.07.2010 }
Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи
засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні
особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення або в разі подання електронних
документів подати опис, що містить відомості про надіслані
електронні документи, в електронній формі) такі документи: { Абзац
перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
{ Абзац третій частини першої статті 24 в редакції Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
два примірники установчих документів (у разі подання
електронних документів - один примірник); { Абзац четвертий
частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання
електронних документів для проведення державної реєстрації
юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення
державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного
розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим
підписом; { Абзац п'ятий частини першої статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
інформацію з документами, що підтверджують структуру
власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити
фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
{ Частину першу статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }
У разі утворення юридичної особи на підставі модельного
статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на
типовий установчий документ. { Частину першу статті 24 доповнено
абзацом сьомим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }

{ Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету
України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на
узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

{ Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину п'яту статті 24 виключено на підставі Законів
N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }

6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім
документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково
подається копія Державного акта на право приватної власності
засновника на землю або копія Державного акта на право постійного
користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія
договору про право користування землею засновником, зокрема на
умовах оренди. ( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8
цього Закону.
8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації юридичної особи,
якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.
9. Якщо документи для проведення державної реєстрації
юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному
реєстратору додатково пред'являється його паспорт.
Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної
особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками)
юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється
її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження,
або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує
повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до
документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.
{ Абзац другий частини дев'ятої статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 } Частина дев'ята статті 24 в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про
дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, якщо: { Абзац перший частини одинадцятої статті
24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 )
від 15.02.2011 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою
статті 10 цього Закону;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
у проведенні реєстраційних дій; { Частину одинадцяту статті 24
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
документи подані не в повному обсязі;
документи подано особою, яка не має на це повноважень.
{ Частину одинадцяту статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
12. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику
або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
13. Подання електронних документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником
(засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється
виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення
юридичної особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним
(ними) особою документів державному реєстратору для проведення
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних
документів. Статтю 24 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 24-1. Особливості державної реєстрації центральних

органів виконавчої влади
1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
центрального органу виконавчої влади як юридичної особи
здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом
Президента України про призначення керівника відповідного
центрального органу виконавчої влади.
2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального
органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає
державному реєстратору:
заповнену реєстраційну картку на здійснення державної
реєстрації юридичної особи;
засвідчену копію акта Президента України про призначення
керівника центрального органу виконавчої влади.
За здійснення державної реєстрації центральних органів
виконавчої влади реєстраційний збір не справляється.
3. Документи для здійснення державної реєстрації
новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як
юридичної особи подаються державному реєстратору за
місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення
центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення
місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади -
за цим місцезнаходженням.
4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
після отримання належних документів вносить запис про здійснення
державної реєстрації центрального органу виконавчої влади як
юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України.
Не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає
(надсилає рекомендованим листом) керівнику центрального органу
виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного
державного реєстру. { Абзац другий частини четвертої статті 24-1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 } Закон доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 2937-VI
( 2937-17 ) від 13.01.2011 }
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної

особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті
27 цього Закону.
2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які
передбачені абзацами п'ятим - восьмим частини першої статті 27
цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного
державного реєстру.
3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної
особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.
{ Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної
реєстрації юридичної особи.
5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен
перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації юридичної особи.
6. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається
(надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій
ним особі один примірник оригіналу установчих документів з
відміткою державного реєстратора про проведення державної
реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного
реєстру. Частина шоста статті 25 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }
7. Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних
кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України для внесення їх до реєстраційної картки визначається
спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері статистики.
Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію

юридичної особи до органів статистики, державної

податкової служби, Пенсійного фонду України для

взяття юридичної особи на облік
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної
особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної
особи. Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації юридичної особи. Частина друга статті 26 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації

юридичної особи
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
юридичної особи є:
невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації юридичної особи,
відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи;
невідповідність установчих документів вимогам частини третьої
статті 8 цього Закону;
порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено
законом, зокрема:
наявність обмежень на зайняття відповідних посад,
встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи
органу управління юридичної особи;
невідповідність відомостей про засновників (учасників)
юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному
державному реєстрі;
наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)
юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які
встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього
Закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке
тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір
зареєструватися;
використання у найменуванні юридичної особи приватного права
повного чи скороченого найменування органу державної влади або
органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань,
або історичного державного найменування, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Абзац дев'ятий
частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону
щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна
спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); { Частину першу статті
27 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 )
від 15.02.2011 }
встановлена іншими законами заборона використання у
найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних
термінів. { Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009 }
Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з
інших підстав не допускається.
2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі
повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із
зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися
для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до
опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи реєстраційний збір не повертається.
3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник
(засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати
документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації юридичної особи. Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи
може бути оскаржено в суді.
5. Порушення строків видачі (направлення рекомендованим
листом) засновнику або уповноваженій ним особі примірника
оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора
про проведення державної реєстрації юридичної особи, повідомлення
про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про
залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні
державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.
{ Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної

особи
1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи
залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного
державного реєстру.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код юридичної особи;
ідентифікаційний код філії, представництва;
повне найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
види діяльності відокремленого підрозділу; { Абзац шостий
частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у
тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових
карток платників податків; { Абзац сьомий частини другої статті 28
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
дату постановки на облік та зняття з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України;
дату та номер запису про включення відомостей до Єдиного
державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до
нього; { Абзац дев'ятий частини другої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
місце проведення запису про включення відомостей до Єдиного
державного реєстру; { Абзац десятий частини другої статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла запис про зміни до
відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття
відокремленого підрозділу юридичної особи. { Абзац дванадцятий
частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним
особа зобов'язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної
особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого
підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про
створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого
зразка про закриття відокремленого підрозділу.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати для
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
відокремлені підрозділи юридичної особи документи, якщо вони не
передбачені частиною третьою цієї статті.
5. Якщо документи для включення до Єдиного державного реєстру
відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи подаються
особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та
документ, що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
реєстраційних дій;
реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої,
другої та сьомої статті 8 цього Закону.
8. Про залишення документів, які подані для включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду виконавчому органу юридичної особи
або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з
дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду не перешкоджає виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню
до державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення цих документів без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без
розгляду зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати
надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи
даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного
державного реєстру та в той же день передати відповідні відомості
про відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України за
місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням
відокремленого підрозділу. Частина дев'ята статті 28 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
10. Порушення строку видачі (направлення рекомендованим
листом) повідомлення про залишення без розгляду документів, які
подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей
про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної
особи, має наслідки, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього
Закону.
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів

юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення про внесення змін до установчих документів.
Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про
внесення змін до установчих документів; { Абзац третій частини
першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 1720-VI ( 1720-17 )
від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI
( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою
про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі
документів, або копія опублікованого в спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх
або частини зазначених оригіналів установчих документів; { Абзац
четвертий частини першої статті 29 в редакції Закону N 1720-VI
( 1720-17 ) від 17.11.2009 }
два примірники змін до установчих документів юридичної особи
у вигляді окремих додатків або два примірники установчих
документів у новій редакції;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації змін до установчих документів. Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із
зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного
капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені
частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що
підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
3. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної
особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,
нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
рішення про вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників);
заяви фізичної особи про вихід із складу засновників
(учасників);
заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу
частки учасника у статутному капіталі товариства;
рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове
виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників)
юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими
документами юридичної особи. Частина третя статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Законів N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
4. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та
відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом
державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть
фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану" ( 2398-17 ). Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину п'яту статті 29 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

6. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія
відповідного судового рішення.
7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою -
шостою цієї статті.
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно
з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та
надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що
засвідчує повноваження представника. Частина восьма статті 29 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату
надходження документів. { Абзац перший частини дев'ятої статті 29
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься
до журналу обліку реєстраційних дій.

{ Частину десяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, якщо: { Абзац перший
частини одинадцятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною
п'ятою статті 10 та частиною двадцять першою статті 22 цього
Закону; { Абзац третій частини одинадцятої статті 29 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
документи подані не у повному обсязі;
документи подані з порушенням строку, який встановлено
частиною одинадцятою статті 37 цього Закону;
документи подано особою, яка не має на це повноважень;
{ Частину одинадцяту статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
у проведенні реєстраційних дій. { Частину одинадцяту статті 29
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }

( Частину дванадцяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

13. Проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи здійснюється за процедурами,
передбаченими частинами першою - четвертою статті 25 та частинами
другою-третьою статті 27 цього Закону для проведення державної
реєстрації юридичної особи. Частина тринадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих
документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора
про проведення державної реєстрації змін до установчих документів
та в той же день передати відповідним органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
{ Частина чотирнадцята статті 29 в редакції Закону N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих
документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи,
державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною
чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати
рекомендованим листом) заявнику виписку з Єдиного державного
реєстру. Частина п'ятнадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за
наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього
Закону.
Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної
особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до
установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної
сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для
внесення запису про судове рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих
днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить
до Єдиного державного реєстру запис щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо
інше не встановлено судовим рішенням, та в той же день повідомляє
органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України про внесення такого запису. Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину третю статті 31 виключено на підставі Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації

юридичної особи, що створюється шляхом виділу
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що
створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені
ними орган чи особа крім документів, які передбачені частинами
першою - сьомою статті 24 цього Закону, повинні додатково подати
примірник оригіналу (ксерокопію або нотаріально засвідчену копію)
розподільчого балансу. Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від
21.04.2011 }
2. Прийом документів державним реєстратором для проведення
державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому частинами восьмою -
дванадцятою статті 24 цього Закону.
3. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями 25-27 цього
Закону, не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про
прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
рішення про виділ у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації.
4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо
виділу здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 34 цього
Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
щодо припинення юридичної особи.
5. Якщо виділ здійснюється на підставі судового рішення,
внесення до Єдиного державного реєстру запису про це здійснюється
за процедурами, передбаченими статтею 38 цього Закону для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо
припинення юридичної особи.
6. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації
юридичних осіб, утворених в результаті виділу.
Розділ IV
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 33. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або
уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням
органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених
законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного

державного реєстру запису про рішення засновників

(учасників) юридичної особи або уповноваженим ними

органом щодо припинення юридичної особи
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати
(надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору такі
документи: { Абзац перший частини першої статті 34 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006,
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними
органу щодо припинення юридичної особи; { Абзац другий частини
першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 }
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи
у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів
державної влади на припинення юридичної особи.
3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або
приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується
уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що
припиняються, та юридичної особи - правонаступника.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не
передбачені частинами першою та другою цієї статті.
5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються
особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи
без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється
паспорт.
Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору пред'являється паспорт та додатково
подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена
копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника.
{ Абзац другий частини п'ятої статті 34 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції
Закону N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011 } Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 )
від 22.02.2006 }
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної
особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8 та частиною двадцять першою статті 22 цього
Закону; { Абзац третій частини сьомої статті 34 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з
порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про
склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи, у тому числі їх реєстраційних номерів облікових карток
платників податків. { Частину сьому статті 34 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
8. Про залишення документів, які подані для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, без розгляду заявнику не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором
видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів без розгляду та документи, що подавалися для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи, відповідно до опису. { Абзац перший частини
восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
Залишення документів для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду. { Абзац
другий частини восьмої статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину дев'яту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину десяту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

{ Частину одинадцяту статті 34 виключено на підставі Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників)

юридичної особи або уповноваженого ними органу

щодо припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без
розгляду повинен у день надходження цих документів внести до
Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
відомості про внесення такого запису. Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;
внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей
про відокремлені підрозділи;
проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником
(учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо
припинення.
Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення

юридичної особи в результаті її ліквідації
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або
уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка
передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації
повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

{ Абзац третій частини першої статті 36 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

оригінал установчих документів;
акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом; { Абзац
п'ятий частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 }
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах); { Абзац шостий частини першої статті 36 в редакції
Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості; { Абзац сьомий частини першої статті
36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 )
від 22.02.2006 }

{ Абзац восьмий частини першої статті 36 виключено на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
У разі якщо юридична особа утворена та діяла на підставі
модельного статуту, оригінал установчих документів державному
реєстратору не подається. { Частину першу статті 36 доповнено
абзацом десятим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного
балансу.
Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на
ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально засвідчені.
Ліквідаційний баланс повинен бути затверджений засновниками
(учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про
припинення юридичної особи. { Абзац другий частини другої статті
36 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, N 3166-VI
( 3166-17 ) від 17.03.2011 }
Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади
повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії.
Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів
ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не
вимагається. { Частину другу статті 36 доповнено абзацом третім
згідно із Законом N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 }
3. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про
скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Статтю 36 доповнено частиною згідно із Законом N 809-VI
( 809-17 ) від 25.12.2008 }
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо вони не передбачені
частинами першою та другою цієї статті.
5. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються
головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт
та документ, що підтверджує його (її) повноваження.
6. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, приймаються
за описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії
або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо: { Абзац перший частини
сьомої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
ліквідаційний баланс не відповідає вимогам абзацу другого
частини другої цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті.
8. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відповідно
до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. За відсутності підстав для залишення документів, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, без розгляду державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення
юридичної особи.
10. Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації не повинен перевищувати три робочих дні з
дати надходження документів для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи.
11. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
повинен видати (надіслати рекомендованим листом) голові
ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи, другий примірник якого залучається до
реєстраційної справи такої юридичної особи. Частина статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
12. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України встановлюється статтею
40 цього Закону.
Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації

припинення юридичної особи в результаті злиття,

приєднання, поділу або перетворення
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після
закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не
раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні
подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення;

{ Абзац третій частини першої статті 37 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

оригінал установчих документів;
нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо
припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або
перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого
балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
документ про узгодження плану реорганізації з органом
державної податкової служби (за наявності податкового боргу);
{ Абзац сьомий частини першої статті 37 в редакції Закону
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах); { Абзац восьмий частини першої статті 37 в редакції
Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості. { Абзац дев'ятий частини першої статті
37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 )
від 22.02.2006 }

{ Абзац десятий частини першої статті 37 виключено на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

У разі якщо юридична особа утворена та діяла на підставі
модельного статуту, оригінал установчих документів державному
реєстратору не подається. { Частину першу статті 37 доповнено
абзацом одинадцятим згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від
21.04.2011 }
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального
акта або розподільчого балансу.
3. У разі державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті перетворення документи, які передбачені абзацами
шостим - десятим частини першої цієї статті, державному
реєстратору не подаються.
4. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або
органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.
Справжність підписів голови та членів комісії з припинення
юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі
повинні бути нотаріально засвідчені.
Передавальний акт або розподільчий баланс центрального органу
виконавчої влади повинен бути затверджений головою комісії з
реорганізації. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови
та членів комісії з реорганізації на передавальному акті або
розподільчому балансі у цьому випадку не вимагається. { Частину
четверту статті 37 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 3166-VI ( 3166-17 ) від 17.03.2011 }
{ Частина четверта статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 809-VI ( 809-17 )
від 25.12.2008 }
5. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, якщо
вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.
6. Прийом документів, які подані для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення, здійснюється відповідно до
вимог частин четвертої - п'ятої статті 36 цього Закону.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи подані не у повному обсязі;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
передавальний акт або розподільчий баланс не відповідає
вимогам, які встановлені частиною четвертою цієї статті;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті.
8. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частиною сьомою статті 36 цього Закону. Частина восьма статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
9. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
встановлюється відповідно частинами восьмою - десятою статті 36
цього Закону.
10. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України встановлюється статтею
40 цього Закону.
11. Зміни до установчих документів юридичної особи, що не
припиняється в результаті приєднання, підлягають державній
реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті приєднання у порядку, встановленому статтею 29 цього
Закону. Приєднання вважається завершеним з моменту державної
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті
приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів. Частина одинадцята статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
12. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті злиття або поділу, здійснюється у порядку,
встановленому статтями 24-27 цього Закону.
13. Злиття вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації
припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
14. Поділ вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації
припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
15. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті перетворення, здійснюється у порядку, який встановлено
статтями 24-27 цього Закону. При перетворенні юридичної особи до
неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою
статті 35 цього Закону. Перетворення вважається завершеним з
моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та
державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у
результаті перетворення.
Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи на підставі судового рішення, що не

пов'язане з банкрутством юридичної особи
1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством
юридичної особи, зокрема є:
визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи
через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а
також в інших випадках, встановлених законом; { Абзац другий
частини другої статті 38 в редакції Закону N 2390-VI ( 2390-17 )
від 01.07.2010 }
провадження нею діяльності, що суперечить установчим
документам, або такої, що заборонена законом;
невідповідність мінімального розміру статутного капіталу
юридичної особи вимогам закону;
неподання протягом року органам державної податкової служби
податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно
до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи,
внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового
рішення та в той же день повідомити органи статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та юридичну особу,
щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного
державного реєстру такого запису. Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення юридичної особи застосовуються
обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною другою статті
35 цього Закону.
5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну
комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний
реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про
призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не
пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного
рішення.
6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної
особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з
припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше
трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення
вносить до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як
голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи керівника органу управління або особу, яка згідно з
відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності,
якщо інше не встановлено судовим рішенням. Частина шоста статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в якому
керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної особи
вказаний як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
юридичної особи зобов'язаний надіслати такому керівнику органу
управління або засновнику (учаснику) юридичної особи, а також
суду, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією, відповідне повідомлення.
8. Документи для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи подаються головою комісії з припинення
(ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку призначив суд, або
головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії), якого вказав
в Єдиному державному реєстрі державний реєстратор, у порядку, який
встановлено частинами першою - п'ятою статті 36 або частинами
першою - шостою статті 37 цього Закону.
9. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частинами шостою та сьомою статті 36 цього Закону.
10. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
встановлюється відповідно частинами восьмою - десятою статті 36
цього Закону.
11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України встановлюється статтею
40 цього Закону.
12. Судове рішення щодо припинення юридичної особи може бути
оскаржено в порядку відповідно до закону.
Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення юридичної особи шляхом її ліквідації
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним
реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації
юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке
рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення
щодо визнання юридичної особи банкрутом;
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня
2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з
припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом
трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації оголошення про постановлення судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору
документи, перелік яких передбачено частиною першою статті 36
цього Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої
юридичної особи.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації.
Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом
до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, фондів соціального страхування та голові ліквідаційної
комісії (ліквідатору) юридичної особи повідомлення про те, що з
відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації.
3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
фондів соціального страхування у місячний строк з дати надходження
повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність або про списання заборгованості із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) юридичної особи або повідомлення
про наявність податкового боргу та неможливість проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або
повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідку відповідного органу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків
цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність
нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи
або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків
та неможливість проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її
ліквідації та про втрату чинності установчими документами
юридичної особи з дати внесення цього запису до Єдиного державного
реєстру. Частина четверта статті 38-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
5. У разі надходження до державного реєстратора від голови
ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи від органів
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлень про розпочаті заходи з
припинення юридичної особи або у разі надходження повідомлення
відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обігу
або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи,
щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації
припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного
реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи
шляхом її ліквідації в порядку, встановленому цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлень
про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації
державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру
запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її
ліквідації на підставі таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлення
про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її
ліквідації або в разі неприпинення юридичної особи шляхом
ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру
державної реєстрації припинення такої юридичної особи в порядку,
визначеному цією статтею. Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи за судовим рішенням щодо визнання

юридичної особи банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації
боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної
особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, у день
набрання рішеннями законної сили направляє їх державному
реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій. Частина перша статті 39 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного
державного реєстру запис про такі рішення суду і в той же день
повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про
внесення до Єдиного державного реєстру такого запису. Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи до дати внесення до Єдиного державного реєстру
запису про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які
визначені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону,
здійснюється або за згодою розпорядника майном, або згідно із
планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про
визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури застосовуються норми частини другої статті 35 цього
Закону. Частина третя статті 39 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
4. Порядок призначення арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора) встановлюється Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
5. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута, суд, що виніс
відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє
його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи -
банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи.
Дата надходження судового рішення про ліквідацію юридичної
особи у зв'язку з визнанням її банкрутом вноситься до журналу
обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію
юридичної особи - банкрута заповнити реєстраційну картку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи та в той же день передати органам
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної
особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою
припинення юридичної особи. Частина шоста статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
7. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, яку ліквідовано у зв'язку з
визнанням її банкрутом, державний реєстратор зобов'язаний зробити
на зазначених документах відмітку про державну реєстрацію
припинення юридичної особи та видати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) зазначені документи на адресу місця
проживання одного із засновників (учасників) юридичної особи, що
припинилася. Частина сьома статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
8. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури у
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання
ним законної сили направляє його державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для внесення до
Єдиного державного реєстру запису щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи. Дата надходження судового
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до
Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи та в той же день повідомити
органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України про внесення такого запису для зняття юридичної особи з
обліку. Частина дев'ята статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
Стаття 40. Порядок надання відомостей органам статистики,

державної податкової служби, Пенсійного фонду

України щодо реєстрації припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення юридичної особи відповідно до статей 36-39 цього Закону
зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із
зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи, що є підставою
для зняття юридичної особи з обліку в органах статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України. Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 809-VI ( 809-17 ) від
25.12.2008 }
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи на підставі рішення суду щодо
ліквідації юридичної особи та відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.
Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення юридичної особи
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи, у день набрання таким
рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за
місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення юридичної особи внести до Єдиного
державного реєстру запис про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік, а
також повідомити юридичну особу про внесення до Єдиного державного
реєстру запису про відміну державної реєстрації її припинення. Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, державна реєстрація
припинення якої була відмінена на підставі відповідного судового
рішення, державний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначених
документах відмітку про відміну державної реєстрації припинення
юридичної особи та видати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) на адресу місця проживання одного із засновників
(учасників) юридичної особи, щодо якої було постановлено судове
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної
особи. Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Розділ V
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ
Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації фізичної особи, яка має намір стати

підприємцем
1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має
намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі -
заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом
з описом вкладення або в разі подання електронних документів
подати опис, що містить відомості про надіслані електронні
документи, в електронній формі) або через уповноважену особу
державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
{ Абзац перший частини першої статті 42 в редакції Закону
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків; { Абзац третій частини першої
статті 42 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів)
або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником
є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання
займатися підприємницькою діяльністю. { Частину першу статті 42
доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена
письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або
органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка
досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку
діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим
листом. При цьому державному реєстратору електронним документом
надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та
подається опис, що містить відомості про надіслані електронні
документи, в електронній формі. { Частину першу статті 42
доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 )
від 19.10.2010 }
У разі подання державному реєстратору електронних документів
фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує
повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів
фізичної особи. { Частину першу статті 42 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка
через свої релігійні або інші переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи,
має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати
виключно особисто:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
У разі подання електронних документів підтвердженням внесення
реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця є примірник електронного розрахункового
документа, засвідченого електронним цифровим підписом. { Частину
другу статті 42 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 } Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та
другою цієї статті. Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації
подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт. Фізична особа, яка через свої релігійні
або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про
це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити
державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою.
Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що
засвідчує її повноваження.
У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно
повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються
електронні документи, до документів, передбачених частинами першою
і другою цієї статті, додається копія сторінки паспорта з
відповідною відміткою. Частину четверту статті 42 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 2609-VI ( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
{ Частина четверта статті 42 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом,
копія якого в день надходження документів видається (надсилається
рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
7. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати надходження
документів державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
{ Абзац перший частини сьомої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
8. Подання електронних документів для проведення державної
реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем,
здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття
фізичною особою статусу підприємця.
Подання фізичною особою - підприємцем документів державному
реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей
про фізичну особу - підприємця здійснюється виключно на паперових
носіях без подання електронних документів. Статтю 42 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2609-VI
( 2609-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити
ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені
частиною першою статті 44 цього Закону. Перевірка на відсутність
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим
частини першої статті 44 цього Закону, здійснюється з
використанням відомостей Єдиного державного реєстру.
2. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі
відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є
датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не
повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів
для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
4. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику виписка з
Єдиного державного реєстру. Частина четверта статті 43 в редакції Закону N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
5. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний
передати відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням
номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття
фізичної особи - підприємця на облік.
Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
фізичної особи - підприємця є:
невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що
подані для проведення державної реєстрації;
наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю,
які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є
підприємцем.
2. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця з інших підстав не допускається.
3. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця видати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) заявнику повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.
4. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця,
фізична особа може повторно подати документи на проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
5. Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця може бути оскаржено у суді.
6. Порушення строків видачі (направлення рекомендованим
листом) повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації
або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається
відмовою у проведенні державної реєстрації фізичної особи -
підприємця і може бути оскаржено у суді. Частина шоста статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну

особу - підприємця, які містяться в Єдиному

державному реєстрі
1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені
фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера
облікової картки платника податків або номера та серії паспорта
фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи
державної влади і має відмітку у паспорті, набирають чинності з
дня їх державної реєстрації. Частина перша статті 45 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 )
від 16.03.2006 }
2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору
особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

{ Абзац третій частини другої статті 45 виключено на підставі
Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця;
копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової
картки платника податків. { Частину другу статті 45 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, подає
документи, визначені цією частиною, виключно особисто. { Частину
другу статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, якщо вони не передбачені частиною другою цієї
статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця подаються фізичною
особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт.
Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи
державної влади, для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця повинна особисто
пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною
відміткою. { Частину четверту статті 45 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна пред'явити
свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження. { Частину
четверту статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
6. Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
8. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного робочого
дня з дати надходження документів, які подані для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до
державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин,
що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими
статтею 43 цього Закону для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Розділ VI
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ
Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької

діяльності фізичної особи - підприємця
1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця проводиться у разі:
прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності;
смерті фізичної особи - підприємця;
постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи
померлою або визнання безвісно відсутньою;
постановлення судового рішення про визнання фізичної особи,
яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної
дієздатності;
постановлення судового рішення про припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Підставами для постановлення судового рішення про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
є:
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена
законом;
неподання протягом року органам державної податкової служби
податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно
до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем проживання.
{ Частину другу статті 46 доповнено абзацом п'ятим згідно із
Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
3. Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за її рішенням
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або
уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі
документи:
заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем; { Абзац другий частини першої статті 47 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від
16.03.2006 }
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення
щодо припинення підприємницької діяльності.
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності, якщо вони не передбачені частиною
першою цієї статті.
3. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності подаються заявником особисто,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
4. Документи, які подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
5. Державний реєстратор має право залишити документи, які
передбачені частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем
підприємницької діяльності;
документи не відповідають вимогам частини першої статті 8 та
частини двадцять першої статті 22 цього Закону; { Абзац третій
частини п'ятої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
документи подані не в повному обсязі.
6. Про залишення документів, які подавалися для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи -
підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без
розгляду заявнику в день надходження документів державним
реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з
описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав
залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
7. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності, без розгляду зобов'язаний не пізніше
наступного робочого дня з дати надходження цих документів внести
до Єдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення
нею підприємницької діяльності та в той же день передати органам
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
повідомлення про внесення такого запису. Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
8. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем забороняється проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, щодо якої прийнято рішення про
припинення підприємницької діяльності.
9. Для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її
рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не
раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає
державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:
{ Абзац перший частини дев'ятої статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням;

{ Абзац третій частини дев'ятої статті 47 виключено на
підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах); { Абзац четвертий частини дев'ятої статті 47 в редакції
Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості. { Абзац п'ятий частини дев'ятої статті
47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 )
від 22.02.2006 }

{ Абзац шостий частини дев'ятої статті 47 виключено на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною дев'ятою
цієї статті.
11. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем подаються заявником особисто, державному реєстратору
додатково пред'являється паспорт.
12. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною дев'ятою цієї статті, якщо:
{ Абзац перший частини тринадцятої статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
документи подані не в повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини дев'ятої цієї статті.
14. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем, без розгляду заявнику в день
надходження документів державним реєстратором видається
(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які
подавалися для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, без розгляду не перешкоджає повторному
зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку
після усунення причин, що були підставою для залишення цих
документів без розгляду.
15. За відсутності підстав для залишення документів, які
передбачені частиною тринадцятою цієї статті, без розгляду
державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем.
16. Строк державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати
два робочих дні з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем.
17. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати
рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий
примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної
особи - підприємця. Частина статті 47 в редакції Законів N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }
18. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця у разі її смерті, оголошення її

померлою або визнання фізичної особи - підприємця

безвісно відсутньою
1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа,
зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може
подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим
листом) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної
особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про
смерть фізичної особи.
Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть
фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема
спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох
місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально
засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку
органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної
особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу
реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про
підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця відповідно
до законодавства України. Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо вони
не передбачені частиною першою цієї статті. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
3. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем,
особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її
паспорт. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю
(надсилається рекомендованим листом), з відміткою про дату
надходження документів. Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV
( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної
особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи -
підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням
законної сили направляє його копію державному реєстратору за
місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.
6. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи -
підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою вказується особа, яка призначена управителем
майна фізичної особи - підприємця, за поданням органу опіки та
піклування, якщо інше не встановлено законом.
Дата надходження документів для державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або
визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її
померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно
відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або
визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного
реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або
оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.
8. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано

з банкрутством фізичної особи - підприємця
1. Суд, який постановив рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому
числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця
недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -
підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. У разі, якщо підставою для постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем є визнання її недієздатною або обмеження її цивільної
дієздатності у судовому рішенні щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в зв'язку з визнанням
фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеженням її
цивільної дієздатності суд може вказати особу, яка призначена
управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу
опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.
3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем внести до
Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
та в той же день повідомити органи статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та фізичну особу -
підприємця, щодо якої було постановлено судове рішення, про
внесення такого запису. Частина третя статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем застосовуються обмеження, які встановлені
законом, зокрема частиною восьмою статті 47 цього Закону.
5. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством
фізичної особи - підприємця, здійснюється за процедурами,
встановленими частинами дев'ятою - вісімнадцятою статті 47 цього
Закону.
Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться
державним реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації фізичної
особи - підприємця у випадках, передбачених законом, у разі якщо
таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рішення
прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання
державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення
про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з
банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною дев'ятою
статті 47 цього Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом
повідомлення органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування про те,
що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця.
3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування у місячний строк з дати
надходження повідомлення від державного реєстратора повинні
надіслати йому:
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність або про списання заборгованості із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) фізичної особи - підприємця або
повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця. Частина четверта статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної
особи - підприємця, органів державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в порядку, встановленому
цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів фізичної особи - підприємця
повідомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі
таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих осіб органів, кредиторів фізичної особи -
підприємця повідомлень про зняття заперечень щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в разі
неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний
реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної
особи - підприємця в порядку, визначеному цією статтею. Закон доповнено статтею 49-1 згідно із Законом N 2390-VI
( 2390-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця за судовим рішенням

щодо визнання фізичної особи - підприємця

банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день
набрання рішенням законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне
судове рішення.
Дата надходження судового рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України
про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає
його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації
фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести
до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той же день
повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, а також фізичну особу - підприємця, щодо
якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.
5. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у
день набрання ним законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для
внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити
реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.
7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
8. Державний реєстратор зобов'язаний видати (надіслати
рекомендованим листом) за місцем проживання фізичної особи -
підприємця, щодо якої постановлено судове рішення про припинення
її підприємницької діяльності у зв'язку з визнанням її банкрутом,
виписку з Єдиного державного реєстру. Частина восьма статті 50 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 )
від 07.04.2011 }
9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив
відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної
особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про
банкрутство.
Дата надходження судового рішення про припинення провадження
у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести
до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та в той же
день повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України про внесення такого запису. Стаття 50 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від
22.02.2006 }
Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики,

державної податкової служби, Пенсійного фонду

України щодо реєстрації припинення фізичної

особи - підприємця
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному
статтями 47-50 цього Закону, зобов'язаний надіслати відповідним
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України повідомлення про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та
відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації
припинення фізичної особи - підприємця. Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її
безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку
в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України.
Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця є постановлення судом
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, у день набрання таким рішенням законної сили направляє
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця та в той же день повідомити
органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України про внесення такого запису для взяття фізичної особи -
підприємця на облік, а також не пізніше наступного робочого дня
видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) на
адресу місця проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої
було прийнято судове рішення про відміну державної реєстрації
припинення, виписку з Єдиного державного реєстру. Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від
07.04.2011 }

{ Частину четверту статті 52 виключено на підставі Закону
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

Розділ VII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації
1. Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері
державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку,
встановленому законом.
2. Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути
оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
3. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи
юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає
відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
{ Частина третя статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших
документів, які подаються державному реєстратору, завідомо
неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
{ Статтю 53 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.
2. Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний,
відповідно до вимог статті 19 цього Закону, провести включення
відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців
і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру. Пункт 2 розділу VIII в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від
19.05.2011 }
3. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після опублікування цього Закону подати
на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після опублікування цього Закону
привести свої рішення у відповідність із цим Законом і забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року

N 755-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: