open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 43, ст.446 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у статті 74:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Статутний капітал державного комерційного підприємства
утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно
належить. Розмір статутного капіталу державного комерційного
підприємства встановлюється зазначеним уповноваженим органом.
Статутний капітал державного комерційного підприємства
підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної
реєстрації такого підприємства";
частину четверту виключити;
2) частину четверту статті 78 викласти в такій редакції:
"4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства
утворюється органом, до сфери управління якого воно належить.
Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства
визначається відповідною місцевою радою.
Статутний капітал комунального унітарного підприємства
підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної
реєстрації такого підприємства".
2. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) абзац другий частини третьої статті 107 викласти в такій
редакції:
"Підписані головою і членами комісії з припинення юридичної
особи та затверджені учасниками юридичної особи або органом, який
прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники
передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган,
який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що
припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган,
який здійснює державну реєстрацію юридичної особи -
правонаступника, за місцем її державної реєстрації";
2) у статті 135:
абзац другий частини третьої виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Складений капітал підлягає сплаті учасниками командитного
товариства протягом першого року з дня державної реєстрації
товариства";
3) частини першу і третю статті 144 викласти в такій
редакції:
"1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу
дорівнює сумі вартості таких вкладів.
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір
майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів";
"3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з
дня державної реєстрації товариства.
Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної
реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади,
загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
про виключення із складу товариства тих учасників, які не
внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку
перерозподілу часток у статутному капіталі;
про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку
перерозподілу часток у статутному капіталі;
про ліквідацію товариства.
Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного
капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній
реєстрації в установленому законом порядку.
Рішення про зменшення статутного капіталу товариства
надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не
пізніше триденного строку з дня його прийняття".
3. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2000
р., N 46, ст. 397; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 9, ст. 76):
1) у статті 52:
у назві слово "(складений)" виключити;
частини першу і другу замінити чотирма частинами такого
змісту:
"Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з
дня державної реєстрації товариства.
Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної
реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади,
загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
про виключення із складу товариства тих учасників, які не
внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку
перерозподілу часток у статутному капіталі;
про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку
перерозподілу часток у статутному капіталі;
про ліквідацію товариства.
Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного
капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній
реєстрації в установленому законом порядку.
Рішення про зменшення статутного капіталу товариства
надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не
пізніше триденного строку з дня його прийняття".
У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - восьмою;
частину п'яту виключити;
2) у частині першій статті 50, статті 51, частині першій
статті 54, частині другій статті 55, назві і тексті статті 56,
частині четвертій статті 58 і частині другій статті 61 слово
"(складений)" в усіх відмінках виключити;
3) частину третю статті 80 викласти в такій редакції:
"Складений капітал командитного товариства підлягає сплаті
його учасниками до закінчення першого року з дня державної
реєстрації товариства".
4. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) у статті 8:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату
(заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою
особою в установленому порядку";
друге речення абзацу першого частини п'ятої виключити;
2) абзац дванадцятий частини третьої і абзац одинадцятий
частини четвертої статті 11 виключити;
3) в абзаці тринадцятому частини другої статті 17 слова "а
також розмір сплаченого статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації та
дата закінчення його формування" замінити словами "та про дату
закінчення його формування";
4) у статті 19:
у частині другій слова "або нотаріально засвідчену копію"
замінити словами "(ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)", а
слова "завірену в установленому порядку копію" - словами
"примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)";
у частині третій слова "або нотаріально засвідчену копію"
замінити словами "(ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)";
в абзаці четвертому частини п'ятнадцятої слова "за
місцезнаходженням юридичної особи" виключити;
5) статтю 23 виключити;
6) у статті 24:
в абзаці третьому частини першої слова "або нотаріально
засвідчену копію" замінити словами "(ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію)";
частини другу і четверту виключити;
7) у статті 29:
в абзаці третьому частини першої слова "або нотаріально
засвідчену копію" замінити словами "(ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію)";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної
особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,
нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
рішення про вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників);
заяви фізичної особи про вихід із складу засновників
(учасників);
заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу
частки учасника у статутному капіталі товариства;
рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове
виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників)
юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими
документами юридичної особи.
4. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та
відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом
державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть
фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану" ( 2398-17 );
8) у частині першій статті 32 слова "нотаріально засвідчену
копію розподільчого балансу" замінити словами "примірник оригіналу
(ксерокопію або нотаріально засвідчену копію) розподільчого
балансу";
9) у статті 34:
у частині першій:
в абзаці першому слова "з описом вкладення" виключити;
в абзаці другому слова "нотаріально засвідчену копію"
замінити словами "примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію)";
абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:
"Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної
особи, державному реєстратору пред'являється паспорт та додатково
подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена
копія) документа, що засвідчує повноваження такого представника".
II. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року

N 3263-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: