open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421
N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.11 )

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший
підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її
місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або
операції, надає послуги в єдиному замкнутому технологічному
процесі з юридичною особою, або представництво, що здійснює
представництво і захист інтересів юридичної особи;
державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до
цього Закону здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) -
автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та
надання інформації про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира,
інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток,
готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична
особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться
за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною
особою - підприємцем;
місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац шостий
статті 1 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який
підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів
до Єдиного державного реєстру;
реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з
документами або комп'ютерними файлами для постійного зберігання,
що подаються державному реєстратору відповідно до закону;
свідоцтво про державну реєстрацію - документ встановленого
зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру
запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної
особи - підприємця;
спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в
якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного
державного реєстру;
фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України.
Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону.
Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми
власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної
реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок),
благодійних організацій, партій, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових
палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а
також інших установ та організацій.
3. Об'єднання громадян (у тому числі професійні спілки),
благодійні організації, партії, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати,
фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші
установи та організації, для яких законом встановлені особливості
державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з
моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим
Законом.
Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу
підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних
дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру.
2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:
перевірку комплектності документів, які подаються державному
реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній
картці;
перевірку документів, які подаються державному реєстратору,
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації;
внесення відомостей про юридичну особу або фізичну
особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;
оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та
виписки з Єдиного державного реєстру.
3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також
зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або
місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають
обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін
до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим
Законом.
4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають
державній реєстрації.
5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні
підлягають акредитації на території України в порядку,
встановленому законом.
Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у
районній, районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи - підприємця.
Стаття 6. Державний реєстратор
1. Державний реєстратор на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці:
проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
проводить резервування найменувань юридичних осіб;
передає органам державної статистики (далі - органи
статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України
та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з
реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які
передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або
ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; ( Абзац
четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;
здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну
реєстрацію, а також їх заміну;
оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного
реєстру;
проводить державну реєстрацію змін до установчих документів
юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця
проживання фізичних осіб - підприємців;
проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичними особами - підприємцями;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у
встановленому законом порядку.
2. Державний реєстратор призначається на посаду та
звільняється з посади міським головою міста обласного значення або
головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з
питань державної реєстрації.
3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові
міста обласного значення або голові районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації.
4. На посаду державного реєстратора призначається особа з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше
одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше
трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного
реєстратора та власну печатку.
5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
державного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради
міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та
Севастополі державна адміністрація.
6. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності
державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з
питань державної реєстрації.
Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної

реєстрації
1. Спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує
реалізацію державної політики у сфері підприємництва.
2. Спеціально уповноважений орган з питань державної
реєстрації:
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з
питань державної реєстрації та розробляє проекти
нормативно-правових актів у цій сфері;
затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення
Єдиного державного реєстру;
забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
затверджує форми реєстраційних карток, довідки та виписки з
Єдиного державного реєстру;
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади
державного реєстратора;
видає посвідчення і печатку державного реєстратора;
забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо
витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків
виписок з Єдиного державного реєстру;
видає спеціалізований друкований засіб масової інформації.
3. У разі виявлення факту порушення порядку проведення
державної реєстрації з боку державного реєстратора спеціально
уповноважений орган з питань державної реєстрації має право
звернутися до міського голови міста обласного значення або голови
районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з
цієї посади. Рішення про звільнення державного реєстратора із
займаної посади повинно бути прийняте протягом п'ятнадцяти
календарних днів з дня надходження відповідного подання.
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються

державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються
(надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору,
повинні бути викладені державною мовою.
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки
друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному
реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на
реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.
3. Установчі документи (установчий акт, статут або
засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити
відомості, передбачені законом.
4. У разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєстрації
установчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх
реєстрацію в органі, визначеному законом.
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них,
викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та
підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не
встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників
(учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально
посвідчені. У випадках, які передбачені законом, установчі
документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної
влади.
Внесення змін до установчих документів юридичної особи
оформляється окремим додатком або викладенням установчих
документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих
документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної
особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у
встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її
відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації.
Стаття 9. Свідоцтво про державну реєстрацію
1. Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про
державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну
реєстрацію фізичних осіб - підприємців єдиних зразків. Описи
бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а
також порядок їх оформлення встановлюються спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
2. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та
бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб -
підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію
і номер.
3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
зазначаються:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України;
місцезнаходження юридичної особи;
місце проведення державної реєстрації;
дата проведення державної реєстрації;
прізвище та ініціали державного реєстратора.
4. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця зазначаються:
ім'я фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі -
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків);
місце проживання фізичної особи - підприємця;
дата проведення державної реєстрації;
місце проведення державної реєстрації;
прізвище та ініціали державного реєстратора.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним
реєстратором та засвідчується його печаткою.
6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у
разі:
внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо
ці зміни пов'язані із зміною найменування юридичної особи; ( Абзац
другий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці зміни
пов'язані із зміною місцезнаходження юридичної особи; ( Частину
шосту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 2452-IV
( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
якщо ці зміни пов'язані із зміною імені та/або місця проживання
фізичної особи - підприємця;
втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.
7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із
внесенням змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці
зміни пов'язані із зміною найменування юридичної особи,
здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи. Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
8. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із
внесенням змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо
ці зміни пов'язані із зміною імені та/або місця проживання
фізичної особи - підприємця, здійснюється при проведенні державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця.
9. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з
його втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної
особи (фізична особа - підприємець) або уповноважений ними орган
чи особа повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну
реєстрацію;
не придатне для використання свідоцтво про державну
реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його
пошкодження;
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну
реєстрацію;
документ про підтвердження внесення реєстраційного збору за
заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою
або пошкодженням.
10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію
у зв'язку з його втратою або пошкодженням, якщо вони не
передбачені частиною дев'ятою цієї статті.
11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням
подаються засновником (учасником) юридичної особи чи фізичною
особою - підприємцем, або уповноваженою ними особою особисто,
державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та
документ, що засвідчує його (її) повноваження.
12. Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва
про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику
(учаснику) юридичної особи чи фізичній особі - підприємцю або
уповноваженому ними органу чи особі з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для проведення заміни свідоцтва
про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну
реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення заміни
свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або
пошкодженням;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8, частиною п'ятою статті 10 та частиною двадцятою
статті 22 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
14. Про залишення документів, які подані для проведення
заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою
або пошкодженням, без розгляду засновнику (учаснику) юридичної
особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому ними
органу чи особі не пізніше наступного робочого дня з дати
надходження документів державним реєстратором видаються
(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без
розгляду та документи, що подавалися для проведення заміни
свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або
пошкодженням, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення заміни
свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або
пошкодженням, без розгляду не перешкоджає засновнику (учаснику)
юридичної особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому
ними органу чи особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його
втратою або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з
дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням.
Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його
втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься
відповідний запис.
Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної

реєстрації
1. За проведення державної реєстрації справляється
реєстраційний збір у такому розмірі:
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації юридичної особи;
два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
2. За проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або
місця проживання фізичної особи - підприємця справляється
реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного
збору, встановленого частиною першою цієї статті.
3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з
його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у
розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як
реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за
місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної
особи - підприємця.
5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору,
є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення
з відміткою банку.
Стаття 11. Ведення реєстраційних справ
1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи
або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати
реєстраційну справу.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який
присвоюється при внесенні запису про проведення державної
реєстрації до Єдиного державного реєстру.
3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих
документів;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів
змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих
документів у новій редакції;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
документи, що подаються для заміни свідоцтва про державну
реєстрацію;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи;
судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
копії виписок з Єдиного державного реєстру;
судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного
державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені.
4. У реєстраційній справі фізичної особи - підприємця
зберігаються:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни імені фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації
зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
документи про призначення управителя майном фізичної
особи - підприємця;
документи, що подаються для заміни свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичної
особи - підприємця;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
копії виписок з Єдиного державного реєстру;
судові рішення, що стали підставою для внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб
на їх одержання, копії описів документів, які вилучені.
5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не
підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків,
передбачених цим Законом.
6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній
реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи,
фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи на
підставі письмової заяви та працівники контролюючих і
правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту,
якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними
повноважень, що визначені законом.
Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ
1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише
за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються копія постанови слідчого про виїмку документів, другий
примірник протоколу виїмки документів, а також копія опису
документів, які вилучені.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора в проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ
1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється
на підставі судового рішення.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати,
прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи
долучаються судове рішення про витребування документів,
супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх
одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали
документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються
рекомендованим листом з описом вкладення до суду або передаються
безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою
для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій,
які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним
реєстратором відповідного судового рішення.
Стаття 14. Передача реєстраційних справ
1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі:
зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
розташоване на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці;
утворення, зміни меж або ліквідації
адміністративно-територіальної одиниці.
2. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом другим частини першої цієї статті, здійснюється на
підставі державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів юридичної особи або державної реєстрації зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця.
3. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється лише на
підставі відповідного рішення органу, який наділений відповідними
повноваженнями.
4. За наявності підстави, що передбачена абзацом другим
частини першої цієї статті, державний реєстратор протягом десяти
робочих днів з дати державної реєстрації зміни місцезнаходження
юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи -
підприємця зобов'язаний передати за описом реєстраційну справу
державному реєстратору за новим місцезнаходженням юридичної особи
або за новим місцем проживання фізичної особи - підприємця.
5. Передача реєстраційних справ у випадку, передбаченому
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється протягом
десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення органу,
який наділений відповідними повноваженнями, за актом
прийому-передачі, який складається в трьох примірниках, по одному
для державних реєстраторів та спеціально уповноваженого органу з
питань державної реєстрації.
6. Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу,
зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому
повідомити рекомендованим листом юридичну особу або фізичну
особу - підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи
та внести до Єдиного державного реєстру запис про зміну
місцезнаходження реєстраційної справи.
Стаття 15. Зберігання реєстраційних справ
1. З дати внесення державним реєстратором до Єдиного
державного реєстру запису про припинення юридичної особи або
запису про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем реєстраційна справа повинна зберігатися у
державного реєстратора протягом трьох років. Після закінчення
цього строку державний реєстратор повинен передати реєстраційну
справу на зберігання до державної архівної установи в порядку,
який встановлено законом.
2. Реєстраційна справа повинна зберігатися в державній
архівній установі протягом 75 років з дати її передачі до
державної архівної установи.
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
Стаття 16. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення
органів державної влади, а також учасників цивільного обороту
достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях
відповідно до державних стандартів, що забезпечують його
сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та
мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного
реєстру повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного
реєстру;
передачу відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування
повідомлень та відомостей з реєстраційних карток при вчиненні
реєстраційних дій, що передбачені цим Законом, у тому числі для
постановки на облік, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних
Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних,
актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних
осіб - підприємців протягом 75 років з дати передачі реєстраційної
справи до державної архівної установи;
захист даних від несанкціонованого доступу;
достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного
реєстру, а також документальне відтворення процедур державної
реєстрації.
4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що
становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації, який є його
розпорядником та адміністратором.
6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної
власності.
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу -
підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом
внесення записів на підставі відомостей з відповідних
реєстраційних карток.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо
юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
форма власності (крім об'єднань громадян); ( Абзац четвертий
частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005 )
організаційно-правова форма;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить юридична особа державної форми власності
чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави
становить не менше 25 відсотків;
місцезнаходження юридичної особи;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі
ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник -
юридична особа;
основні види діяльності;
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних
осіб - платників податків;
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи;
дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного
капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників),
а також розмір сплаченого статутного фонду (статутного або
складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації та
дата закінчення його формування;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до
нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі
або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;
дані про установчі документи, дати та номери записів про
внесення змін до них;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до установчих документів;
дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи;
дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в
органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення,
зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або
уповноважених ними органів про припинення юридичної особи,
відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну
комісію тощо);
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного
державного реєстру;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної
особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну
реєстрацію припинення юридичної особи;
дата передачі реєстраційної справи до державної архівної
установи, адреса її знаходження.
3. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі
відомості щодо фізичної особи - підприємця:
ім'я фізичної особи;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;
місце проживання;
основні види діяльності;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення
змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі
або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до відомостей про фізичну особу - підприємця;
дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в
органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування;
дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі
припинення підприємницької діяльності;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також
підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем;
дата передачі реєстраційної справи до державної архівної
установи, адреса її знаходження.
4. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також
відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.
Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру
1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості
вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з
третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то
третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя
особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала
або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути
використані в спорі з третьою особою.
Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу,

які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до
установчих документів юридичної особи або не підлягає державній
реєстрації, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним
особа зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом)
державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи
юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі. У разі, якщо подається (надсилається) реєстраційна картка
про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної
особи, до неї додається свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи. Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені
частиною першою цієї статті.
3. Якщо реєстраційна картка про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
подається особисто особою, уповноваженою виконавчим органом
юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являються
її паспорт та документ, що підтверджує її повноваження.
4. Дата надходження реєстраційної картки про внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
5. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну
особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо
реєстраційна картка оформлена з порушенням вимог, які встановлені
частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до
реєстраційної картки не додано документи, передбачені частиною
першою цієї статті. ( Абзац перший частини п'ятої статті 19 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від
03.03.2005 )
Про залишення без розгляду реєстраційної картки про внесення
змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, виконавчому органу юридичної особи або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
її надходження державним реєстратором видається (надсилається
рекомендованим листом) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення реєстраційної картки про внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі, без розгляду.
6. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду реєстраційної картки про внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її
надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про
внесення змін до відомостей про юридичну особу. У разі внесення до
Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження
юридичної особи, державний реєстратор одночасно повинен видати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому
органу юридичної особи або уповноваженій нею особі нове свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було
замінено з відміткою про видачу нового свідоцтва. Частина шоста статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
7. Юридична особа щорічно, починаючи з наступного року з дати
її державної реєстрації, протягом одного місяця зобов'язана подати
(надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору
реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження
відомостей про юридичну особу. Реєстраційна картка про
підтвердження відомостей про юридичну особу залишається державним
реєстратором без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам частин
першої та другої статті 8 цього Закону. Якщо реєстраційна картка
про підтвердження відомостей про юридичну особу не була надана
юридичною особою в установлений цією частиною строк, державний
реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих
днів з дати, яка встановлена для юридичної особи для подання
реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну
особу, направити рекомендованим листом юридичній особі
повідомлення про необхідність подання державному реєстратору
реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну
особу. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого
листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної
особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом
місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення
реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну
особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного
реєстру запис про відсутність юридичної особи за її
місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження
відомостей про юридичну особу.
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є
відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних
номерів фізичних осіб - платників податків.
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі,
надаються у вигляді:
витягу з Єдиного державного реєстру;
довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному
реєстрі інформації, яка запитується;
бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру
в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій.
( Частину другу статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )
3. Форма витягу та довідки з Єдиного державного реєстру
встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації. Витяг або довідка з Єдиного державного реєстру
підписується державним реєстратором та засвідчується його
печаткою.
4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не
повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
5. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного
реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої
визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації. Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з
Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір
плати за це та інші умови встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації та бюро кредитних історій на
підставі договору. Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )
6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного
державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що
пов'язані з його веденням.
7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції,
виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання
за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий
запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених законом.
9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам
на комерційній основі забороняється, за винятком передачі даних
бюро кредитних історій. Частина дев'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній
особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом
протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту або на
підставі їх письмової заяви при видачі свідоцтва про державну
реєстрацію або при його заміні.
2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з
Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка
виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову
серію і номер.
4. У виписці зазначаються:
найменування юридичної особи або ім'я фізичної
особи - підприємця;
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - підприємця - платника податків;
форма власності юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця;
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних
осіб - платників податків;
наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи або фізичної особи - підприємця;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
дата видачі виписки.
5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується
державним реєстратором і засвідчується його печаткою.
6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі
припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі
припинення підприємницької діяльності, у виписці робиться
відповідний запис.
7. Виписка з Єдиного державного реєстру є чинною протягом
тридцяти календарних днів з дати її видачі.
8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається
юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі
запису про:
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
9. Виписка з Єдиного державного реєстру втрачає чинність
раніше строку, який встановлено у частині сьомій цієї статті, якщо
до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей,
які зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру.
10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру
справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного
реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з
його веденням.
12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного

реєстру
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної
особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну
найменування юридичної особи, про прийняття засновниками
(учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рішення про
виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи,
якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі
про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду
юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну
реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення
підприємницької діяльності, про постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної
особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи -
підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної
особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної
особи повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
місце та дату проведення державної реєстрації.
3. Повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної особи
повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
попереднє та нове місцезнаходження юридичної особи;
місце та дату внесення запису про зміну місцезнаходження
юридичної особи. ( Абзац п'ятий частини третьої статті 22 в
редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
4. Повідомлення про зміну найменування юридичної особи
повинно містити відомості про:
попереднє та нове найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
місце та дату проведення державної реєстрації змін до
установчих документів, зокрема щодо зміни найменування юридичної
особи.
5. Повідомлення про зменшення статутного фонду (статутного
або складеного капіталу) юридичної особи повинно містити відомості
про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
розмір, на який зменшено статутний фонд (статутний або
складений капітал), а також розмір статутного фонду (статутного
або складеного капіталу) після зменшення;
місце та дату проведення державної реєстрації змін до
установчих документів, зокрема щодо зменшення статутного фонду
(статутного або складеного капіталу) юридичної особи.
6. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками),
уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ повинно
містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дату прийняття рішення про виділ, підстава для його
прийняття;
місце та дату внесення запису щодо прийняття рішення про
виділ;
дату призначення та відомості про комісію з виділу;
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної
особи у процесі виділу.
7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи
повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
підставу для прийняття рішення щодо припинення (злиття,
приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) юридичної особи;
місце та дату внесення запису про прийняття рішення
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом про
припинення юридичної особи;
дату призначення та відомості про комісію з припинення
(ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної
особи, що припиняється.
8. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з
банкрутством юридичної особи, повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дату та підставу для прийняття рішення щодо припинення
юридичної особи;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
припинення юридичної особи;
дату призначення та відомості про комісію з припинення
(ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної
особи, що припиняється.
9. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дату постановлення судового рішення щодо порушення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.
10. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дату постановлення судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.
11. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
місце та дату проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи.
12. Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну
реєстрацію повинно містити відомості про:
найменування юридичної особи або ім'я фізичної
особи - підприємця;
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця;
серію та номер свідоцтва, що втрачене або замінене;
місце та дату внесення запису про втрату або заміну
свідоцтва.
13. Повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем
рішення щодо припинення підприємницької діяльності повинно містити
відомості про:
ім'я фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;
місце та дату внесення запису про прийняття рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем.
14. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,
якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної
особи - підприємця, повинно містити відомості про:
ім'я фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;
дату та підставу для прийняття судового рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
15. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство фізичної
особи - підприємця повинно містити відомості про:
ім'я фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;
дату постановлення судового рішення щодо порушення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство фізичної
особи - підприємця.
16. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство фізичної
особи - підприємця повинно містити відомості про:
ім'я фізичної особи - підприємця;
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;
дату постановлення судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;
місце та дату внесення запису про судове рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство фізичної
особи - підприємця.
17. Підставою для публікації повідомлень у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації є внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру.
18. Повідомлення підлягають опублікуванню спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом
десяти робочих днів з моменту внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру.
19. За публікацію повідомлень, які зазначені в частинах
п'ятій, шостій, сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті,
справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат,
пов'язаних з виданням спеціалізованого друкованого засобу масової
інформації.
20. Документом, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія
платіжного доручення з відміткою банку.
Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 23. Резервування найменування юридичної особи
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить
інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
2. Засновник (засновники) юридичної особи має право
зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці,
а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять
місяців.
3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у
заяві про резервування найменування юридичної особи повне
найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її
зареєструвати.
4. Для резервування найменування юридичної особи засновник
(засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа
повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору такі документи:
заяву встановленого зразка про резервування найменування
юридичної особи;
документ, що підтверджує внесення плати за проведення
резервування найменування юридичної особи.
5. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення резервування найменування юридичної
особи, якщо вони не передбачені частиною четвертою цієї статті.
6. Якщо документи для проведення резервування найменування
юридичної особи подаються засновником юридичної особи або
уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору
додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його
(її) повноваження.
7. Документи, які подані для проведення резервування
найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в
день надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або
уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення резервування
найменування юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
8. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення резервування найменування
юридичної особи, якщо:
найменування не відповідає вимогам щодо обмежень, які
встановлені абзацом дев'ятим частини першої статті 27 цього
Закону;
найменування юридичної особи не відповідає вимогам щодо
найменування юридичних осіб окремих організаційно-правових форм,
які встановлені законом;
викладення найменування не відповідає вимогам, встановленим
спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
третьою та сімнадцятою цієї статті.
9. Про залишення документів, які подані для проведення
резервування найменування юридичної особи, без розгляду засновнику
юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного
робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором
видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення
резервування найменування юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення
резервування найменування юридичної особи, без розгляду не
перешкоджає засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі
повторному зверненню до державного реєстратора в загальному
порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих
документів без розгляду.
10. Резервування найменування юридичної особи здійснюється
протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які
встановлені у частині четвертій цієї статті.
11. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі
найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві
про резервування найменування юридичної особи, державний
реєстратор протягом строку, встановленого в частині десятій цієї
статті, вносить до Єдиного державного реєстру запис про
резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає
рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або
уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про
резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом
строку резервування.
12. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
резервування найменування юридичної особи є датою резервування
найменування юридичної особи.
13. Якщо протягом строку резервування до Єдиного державного
реєстру не буде внесено запис про державну реєстрацію юридичної
особи або про державну реєстрацію змін до установчих документів,
що пов'язані із зміною найменування юридичної особи відповідно до
найменування, яке зарезервоване, запис про резервування
найменування юридичної особи повинен бути виключений з Єдиного
державного реєстру протягом наступного робочого дня після
закінчення строку резервування.
14. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі
найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві
про резервування найменування юридичної особи, державний
реєстратор протягом строку, який встановлено у частині десятій
цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику
юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення
встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування
юридичної особи. Плата за проведення резервування найменування
юридичної особи в такому випадку не повертається.
15. За проведення резервування найменування юридичної особи
справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
16. Кошти, які одержані за резервування найменування
юридичної особи, спрямовуються на фінансування видатків, що
пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру.
17. Документом, що підтверджує внесення плати за резервування
найменування юридичної особи, є копія квитанції, виданої банком,
або копія платіжного доручення з відміткою банку.
Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи
засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні
особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації юридичної особи;
копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
два примірники установчих документів;
документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи.
2. У разі, якщо проводилося резервування найменування
юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою
цієї статті, додатково подається чинна довідка з Єдиного
державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.
3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету
України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на
узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.
4. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої
законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду
(статутного або складеного капіталу), крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками)
вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного
капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.
5. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних
товариств крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції,
який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку України.
6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім
документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково
подається копія Державного акта на право приватної власності
засновника на землю або копія Державного акта на право постійного
користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія
договору про право користування землею засновником, зокрема на
умовах оренди. ( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8
цього Закону.
8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації юридичної особи,
якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.
9. Якщо документи для проведення державної реєстрації
подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто,
державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та
документ, що засвідчує його (її) повноваження.
10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про
дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
11. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою
статті 10 цього Закону;
документи подані не в повному обсязі.
12. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику
або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної

особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті
27 цього Закону.
2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які
передбачені абзацами п'ятим - восьмим частини першої статті 27
цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного
державного реєстру.
3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної
особи ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України та внести до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї
реєстраційної картки.
4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної
реєстрації юридичної особи.
5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен
перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації юридичної особи.
6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно
бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом
вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним
реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну
реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі
видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник
оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора
про проведення державної реєстрації юридичної особи.
7. Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних
кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України для внесення їх до реєстраційної картки визначається
спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері статистики.
Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію

юридичної особи до органів статистики, державної

податкової служби, Пенсійного фонду України та

фондів соціального страхування для взяття

юридичної особи на облік
1. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати
відповідним органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи
із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації юридичної особи.
2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування є надходження до цих органів
повідомлення державного реєстратора про проведення державної
реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної
реєстраційної картки.
Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації

юридичної особи
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
юридичної особи є:
невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації юридичної особи,
відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи;
невідповідність установчих документів вимогам частини третьої
статті 8 цього Закону;
порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено
законом, зокрема:
наявність обмежень на зайняття відповідних посад,
встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи
органу управління юридичної особи;
невідповідність відомостей про засновників (учасників)
юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному
державному реєстрі;
наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)
юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які
встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього
Закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке
тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір
зареєструватися;
використання у найменуванні юридичної особи повного чи
скороченого найменування органу державної влади або органу
місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або
історичного державного найменування, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з
інших підстав не допускається.
2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для
проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі
повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із
зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися
для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до
опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи реєстраційний збір не повертається.
3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновники
(учасники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати
документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації юридичної особи.
4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи
може бути оскаржено в суді.
5. Порушення строків видачі (направлення рекомендованим
листом) засновнику або уповноваженій ним особі свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відмову у
проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення
документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної
реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.
Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної

особи
1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи
залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного
державного реєстру.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код юридичної особи;
ідентифікаційний код філії, представництва;
повне найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу;
основні види діяльності відокремленого підрозділу;
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери платників
податків;
дату постановки на облік та зняття з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування;
дату та номер запису про включення або виключення відомостей
до/з Єдиного державного реєстру, дату та номери запису про
внесення змін до нього;
місце проведення запису про включення або виключення
відомостей до/з Єдиного державного реєстру;
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла зміни до цього
запису або внесла запис про виключення відокремленого підрозділу
юридичної особи.
3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним
особа зобов'язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної
особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого
підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про
створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого
зразка про закриття відокремленого підрозділу.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати для
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
відокремлені підрозділи юридичної особи документи, якщо вони не
передбачені частиною третьою цієї статті.
5. Якщо документи для включення до Єдиного державного реєстру
відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи подаються
особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та
документ, що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
реєстраційних дій;
реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої,
другої та сьомої статті 8 цього Закону.
8. Про залишення документів, які подані для включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду виконавчому органу юридичної особи
або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з
дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, без розгляду не перешкоджає виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню
до державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення цих документів без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без
розгляду зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати
надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи
даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного
державного реєстру та передати відповідні відомості про
відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування за місцезнаходженням юридичної особи та за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
10. Порушення строку видачі (направлення рекомендованим
листом) повідомлення про залишення без розгляду документів, які
подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей
про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної
особи, має наслідки, передбачені частиною п'ятою статті 27 цього
Закону.
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів

юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений
ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено
зміни до установчих документів;
оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою
про їх державну реєстрацію;
два примірники змін до установчих документів юридичної особи
та два примірники установчих документів у новій редакції, або два
примірники установчих документів у новій редакції;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із
зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу)
юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою
цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення
плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації відповідного повідомлення.
3. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної
особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної
особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому
порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про
вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально
посвідчений документ про передання права засновника (учасника)
іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про
примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників
(учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або
установчими документами юридичної особи.
4. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та
відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи
або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського
стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.
5. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною найменування юридичної особи, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Частина п'ята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
6. У разі внесення змін до установчих документів, які
пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія
відповідного судового рішення.
7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою -
шостою цієї статті.
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи подаються засновником
(учасником) юридичної особи або особою, уповноваженою засновниками
(учасниками), особисто, державному реєстратору додатково
пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її)
повноваження.
9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) засновникам (учасникам)
юридичної особи або уповноваженій ними особі з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься
до журналу обліку реєстраційних дій.
10. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, без розгляду засновникам (учасникам) юридичної особи або
уповноваженій ними особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без
розгляду не перешкоджає засновникам (учасникам) юридичної особи
або уповноваженій ними особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
11. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною
п'ятою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані з порушенням строку, який встановлено
частиною одинадцятою статті 37 цього Закону.
( Частину дванадцяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
13. Проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи здійснюється за процедурами,
передбаченими частинами першою - п'ятою статті 25 цього Закону для
проведення державної реєстрації юридичної особи.
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) засновникам (учасникам) юридичної особи або
уповноваженому ними органу один примірник оригіналу установчих
документів у новій редакції, один примірник оригіналу установчих
документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора
про проведення державної реєстрації змін до установчих документів
та передати відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлення про проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та
відомості з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих
документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи,
державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною
чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати
рекомендованим листом) засновникам (учасникам) юридичної особи або
уповноваженому ними органу нове свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено з відміткою про
видачу нового свідоцтва. Частина п'ятнадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за
наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього
Закону.
Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи
1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної
особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до
установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної
сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для
внесення запису про судове рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих
днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить
до Єдиного державного реєстру запис щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо
інше не встановлено судовим рішенням, та повідомляє органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування про внесення такого запису.
3. У судовому рішенні щодо скасування державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи суд може встановити
строк для повторного подання засновниками (учасниками) юридичної
особи або уповноваженим ними органом державному реєстратору
документів для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи. У разі, якщо строк для подання
документів не порушений, державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи і проводить державну
реєстрацію змін до установчих документів у порядку, встановленому
цим Законом. У разі, якщо строк, який встановлено у судовому
рішенні щодо скасування державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи для подання документів, порушений,
державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після
закінчення такого строку надсилає до суду відповідне повідомлення.
Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації

юридичної особи, що створюється шляхом виділу
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що
створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені
ними орган чи особа крім документів, які передбачені частинами
першою - сьомою статті 24 цього Закону, повинні додатково подати
нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу.
2. Прийом документів державним реєстратором для проведення
державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому частинами восьмою -
дванадцятою статті 24 цього Закону.
3. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом
виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями 25-27 цього
Закону, не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про
прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
рішення про виділ у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації.
4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо
виділу здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 34 цього
Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом
щодо припинення юридичної особи.
5. Якщо виділ здійснюється на підставі судового рішення,
внесення до Єдиного державного реєстру запису про це здійснюється
за процедурами, передбаченими статтею 38 цього Закону для внесення
до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо
припинення юридичної особи.
6. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації
юридичних осіб, утворених в результаті виділу.
Розділ IV
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 33. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або
уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням
органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених
законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного

державного реєстру запису про рішення засновників

(учасників) юридичної особи або уповноваженим ними

органом щодо припинення юридичної особи
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення щодо припинення юридичної особи засновники (учасники)
юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні
подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення)
державному реєстратору такі документи:
нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників)
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи
у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів
державної влади на припинення юридичної особи.
3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або
приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується
уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що
припиняються, та юридичної особи - правонаступника.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не
передбачені частинами першою та другою цієї статті.
5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи
подаються особисто засновником (учасником) або уповноваженою ним
особою, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та
документ, що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику
(учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі з
відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з
порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи подані не у повному обсязі.
8. Про залишення документів, які подані для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи, без розгляду засновнику (учаснику)
юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі не пізніше
наступного робочого дня з дати їх надходження державним
реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з
описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав
залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними
органу щодо припинення юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи без
розгляду не перешкоджає засновникам (учасникам) юридичної особи
або уповноваженій ними особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. У разі, якщо документи, які подавалися для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи, не залишені державним реєстратором без
розгляду, засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені
ними орган чи особа не пізніше двох робочих днів з дати
надходження до державного реєстратора цих документів погоджують з
державним реєстратором призначення комісії з припинення
(ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), порядок та строки
ліквідації юридичної особи шляхом подання (надсилання
рекомендованим листом) йому відповідного рішення. Державний
реєстратор не пізніше наступного робочого дня від дати надходження
відповідного рішення вносить до Єдиного державного реєстру запис
про призначення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної
комісії тощо).
10. У разі, якщо заявник не звернувся до державного
реєстратора в строк, що встановлений у частині дев'ятій цієї
статті, державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів з дати
надходження документів, які подані для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру запис, в
якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної
комісії) юридичної особи керівника органу управління або
засновника (учасника) юридичної особи.
11. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в якому
керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної особи
вказаний як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
юридичної особи, зобов'язаний надіслати рекомендованим листом
такому керівнику органу управління або засновнику (учаснику)
відповідне повідомлення.
Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників)

юридичної особи або уповноваженого ними органу

щодо припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без
розгляду повинен у день надходження цих документів внести до
Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи та направити відповідне повідомлення
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування відомості про внесення
такого запису.
2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;
внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей
про відокремлені підрозділи;
проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником
(учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо
припинення.
Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації припинення

юридичної особи в результаті її ліквідації
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або
уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка
передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації
повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
оригінал установчих документів;
акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який
затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу;
довідку відповідного органу державної податкової служби про
зняття юридичної особи з обліку як платника податків;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
зняття з обліку;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про зняття з обліку;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного
балансу.
Підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально
посвідчені.
3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, якщо вони не передбачені
частинами першою та другою цієї статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються
головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт
та документ, що підтверджує його (її) повноваження.
5. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, приймаються
за описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії
або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
ліквідаційний баланс не відповідає вимогам абзацу другого
частини другої цієї статті;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті.
7. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відповідно
до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
8. За відсутності підстав для залишення документів, які
подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, без розгляду державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення
юридичної особи.
9. Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації не повинен перевищувати три робочих дні з
дати надходження документів для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи.
10. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації припинення юридичної особи повинен
видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) голові
ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі один примірник
оригіналу установчих документів і свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи, які мають спеціальну відмітку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи. Така відмітка
робиться державним реєстратором також на примірнику оригіналу
установчих документів юридичної особи, який залишається у
реєстраційній справі.
11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування встановлюється статтею 40 цього Закону.
Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації

припинення юридичної особи в результаті злиття,

приєднання, поділу або перетворення
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після
закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не
раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні
подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
оригінал установчих документів;
нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо
припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або
перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого
балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
документ про узгодження плану реорганізації з органом
державної податкової служби;
довідку відповідного органу державної податкової служби про
зняття юридичної особи з обліку як платника податків;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
зняття з обліку;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про зняття з обліку.
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального
акта або розподільчого балансу.
3. У разі державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті перетворення документи, які передбачені абзацами
шостим - десятим частини першої цієї статті, державному
реєстратору не подаються.
4. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або
органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.
Підписи на передавальному акті або розподільчому балансі повинні
бути нотаріально посвідчені.
5. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, якщо
вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.
6. Прийом документів, які подані для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення, здійснюється відповідно до
вимог частин четвертої - п'ятої статті 36 цього Закону.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи подані не у повному обсязі;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
передавальний акт або розподільчий баланс не відповідає
вимогам, які встановлені частиною четвертою цієї статті;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини першої цієї статті.
8. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частинами шостою - сьомою статті 36 цього Закону.
9. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
встановлюється відповідно частинами восьмою - десятою статті 36
цього Закону.
10. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування встановлюється статтею 40 цього Закону.
11. Зміни до установчих документів юридичної особи, що не
припиняється в результаті приєднання, підлягають державній
реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті приєднання у порядку, встановленому статтею 29 цього
Закону. Приєднання вважається завершеним з моменту державної
реєстрації таких змін до установчих документів та державної
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті
приєднання.
12. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті злиття або поділу, здійснюється у порядку,
встановленому статтями 24-27 цього Закону.
13. Злиття вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації
припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
14. Поділ вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації
припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
15. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті перетворення, здійснюється у порядку, який встановлено
статтями 24-27 цього Закону. При перетворенні юридичної особи до
неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою
статті 35 цього Закону. Перетворення вважається завершеним з
моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та
державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у
результаті перетворення.
Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи на підставі судового рішення, що не

пов'язане з банкрутством юридичної особи
1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.
Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством
юридичної особи, зокрема є:
визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації
через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи,
які не можна усунути;
провадження нею діяльності, що суперечить установчим
документам, або такої, що заборонена законом;
невідповідність мінімального розміру статутного фонду
юридичної особи вимогам закону;
неподання протягом року органам державної податкової служби
податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно
до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність
юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи,
внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового
рішення та повідомити органи статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про
внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення юридичної особи застосовуються
обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною другою статті
35 цього Закону.
5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну
комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний
реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про
призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не
пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного
рішення.
6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної
особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з
припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше
трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення
вносить до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як
голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи керівника органу управління або засновника (учасника)
юридичної особи, якщо інше не встановлено судовим рішенням.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в якому
керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної особи
вказаний як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
юридичної особи зобов'язаний надіслати такому керівнику органу
управління або засновнику (учаснику) юридичної особи, а також
суду, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи у
зв'язку з її ліквідацією, відповідне повідомлення.
8. Документи для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи подаються головою комісії з припинення
(ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку призначив суд, або
головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії), якого вказав
в Єдиному державному реєстрі державний реєстратор, у порядку, який
встановлено частинами першою - п'ятою статті 36 або частинами
першою - шостою статті 37 цього Закону.
9. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частинами шостою та сьомою статті 36 цього Закону.
10. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
встановлюється відповідно частинами восьмою - десятою статті 36
цього Закону.
11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування встановлюється статтею 40 цього Закону.
12. Судове рішення щодо припинення юридичної особи може бути
оскаржено в порядку відповідно до закону.
Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення юридичної

особи за судовим рішенням щодо визнання

юридичної особи банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи, у день набрання рішенням
законної сили направляє його державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про відповідне судове рішення.
Дата надходження судового рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до
Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та
повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про
внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи застосовуються обмеження, які встановлені законом,
зокрема частиною другою статті 35 цього Закону.
4. Порядок призначення арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора) встановлюється Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
5. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута, суд, що виніс
відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє
його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи -
банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи.
Дата надходження судового рішення про ліквідацію юридичної
особи у зв'язку з визнанням її банкрутом вноситься до журналу
обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію
юридичної особи - банкрута заповнити реєстраційну картку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи та передати органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного
державного реєстру запису про проведення державної реєстрації
припинення для зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою
припинення юридичної особи.
7. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи, яку ліквідовано у зв'язку з визнанням її
банкрутом, державний реєстратор зобов'язаний зробити на зазначених
документах відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної
особи та видати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) зазначені документи на адресу місця проживання одного
із засновників (учасників) юридичної особи, що припинилася.
8. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури у
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання
ним законної сили направляє його державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для внесення до
Єдиного державного реєстру запису щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи. Дата надходження судового
рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до
Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи та направити відповідне
повідомлення органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про
внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку.
Стаття 40. Порядок надання відомостей органам статистики,

державної податкової служби, Пенсійного фонду

України, фондів соціального страхування щодо

реєстрації припинення юридичної особи
1. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
від дати державної реєстрації припинення юридичної особи
відповідно до статей 36-38 цього Закону зобов'язаний надіслати
відповідним органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи.
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи на підставі рішення суду щодо
ліквідації юридичної особи та відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування.
Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення юридичної особи
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи, у день набрання таким
рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за
місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення юридичної особи внести до Єдиного
державного реєстру запис про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи та направити відповідне повідомлення
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування про внесення такого запису
для взяття юридичної особи на облік, а також повідомити юридичну
особу про внесення до Єдиного державного реєстру запису про
відміну державної реєстрації її припинення.
4. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи, державна реєстрація припинення якої була
відмінена на підставі відповідного судового рішення, державний
реєстратор зобов'язаний зробити на зазначених документах відмітку
про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та
видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) на
адресу місця проживання одного із засновників (учасників)
юридичної особи, щодо якої було постановлено судове рішення щодо
відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.
Розділ V
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ
Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації фізичної особи, яка має намір стати

підприємцем
1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має
намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному
реєстратору за місцем проживання такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
копію довідки про включення заявника до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї
статті.
3. Якщо документи для проведення державної реєстрації
подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт.
4. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом,
копія якого в день надходження документів видається (надсилається
рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
5. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
6. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду
заявнику в день надходження документів державним реєстратором
видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів, які подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, без розгляду та документи, що
подавалися для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити
ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені
частиною першою статті 44 цього Закону. Перевірка на відсутність
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим
частини першої статті 44 цього Закону, здійснюється з
використанням відомостей Єдиного державного реєстру.
2. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі
відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є
датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не
повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів
для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано
(надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного
робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи -
підприємця.
5. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний
передати відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця для взяття фізичної особи - підприємця на
облік.
Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної

особи - підприємця
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
фізичної особи - підприємця є:
невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній
картці на проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що
подані для проведення державної реєстрації;
наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю,
які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є
підприємцем.
2. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця з інших підстав не допускається.
3. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації фізичної особи -
підприємця видати (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення) заявнику повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.
4. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця,
фізична особа може повторно подати документи на проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
5. Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця може бути оскаржено у суді.
6. Порушення строків видачі (направлення рекомендованим
листом) свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця, повідомлення про відмову у проведенні державної
реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду
вважається відмовою у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця і може бути оскаржено у суді.
Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну

особу - підприємця, які містяться в Єдиному

державному реєстрі
1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені
фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня
їх державної реєстрації.
2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою цієї
статті, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору
особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця;
документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця.
3. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, якщо вони не передбачені частиною другою цієї
статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця подаються фізичною
особою - підприємцем особисто, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт.
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з
відміткою про дату надходження документів.
6. Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі.
8. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного робочого
дня з дати надходження документів, які подані для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу -
підприємця, державним реєстратором видаються (надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення
із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, без
розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до
державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин,
що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
9. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими
статтею 43 цього Закону для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Розділ VI
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ
Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької

діяльності фізичної особи - підприємця
1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця проводиться у разі:
прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності;
смерті фізичної особи - підприємця;
постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи
померлою або визнання безвісно відсутньою;
постановлення судового рішення про визнання фізичної особи,
яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної
дієздатності;
постановлення судового рішення про припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Підставами для постановлення судового рішення про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
є:
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена
законом;
неподання протягом року органам державної податкової служби
податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно
до закону.
3. Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за її рішенням
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або
уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі
документи:
нотаріально посвідчену заяву про припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем;
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію
повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення
щодо припинення підприємницької діяльності.
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності, якщо вони не передбачені частиною
першою цієї статті.
3. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності подаються заявником особисто,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
4. Документи, які подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, приймаються за
описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату
надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
5. Державний реєстратор має право залишити документи, які
передбачені частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем
підприємницької діяльності;
документи не відповідають вимогам частини першої статті 8 та
частини двадцятої статті 22 цього Закону;
документи подані не в повному обсязі.
6. Про залишення документів, які подавалися для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи -
підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без
розгляду заявнику в день надходження документів державним
реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з
описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав
залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду не
перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були
підставою для залишення цих документів без розгляду.
7. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької діяльності, без розгляду зобов'язаний не пізніше
наступного робочого дня з дати надходження цих документів внести
до Єдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення
нею підприємницької діяльності та передати органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлення про внесення такого запису.
8. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем забороняється проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, щодо якої прийнято рішення про
припинення підприємницької діяльності.
9. Для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її
рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не
раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає
державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням;
свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця;
довідку відповідного органу державної податкової служби про
зняття фізичної особи - підприємця з обліку як платника податків;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
зняття з обліку;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про зняття з обліку.
10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної
особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною дев'ятою
цієї статті.
11. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем подаються заявником особисто, державному реєстратору
додатково пред'являється паспорт.
12. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частинами першою та другою цієї статті,
якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами
першою та другою статті 8 цього Закону;
документи подані не в повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим
частини дев'ятої цієї статті.
14. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем, без розгляду заявнику в день
надходження документів державним реєстратором видається
(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які
подавалися для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, без розгляду не перешкоджає повторному
зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку
після усунення причин, що були підставою для залишення цих
документів без розгляду.
15. За відсутності підстав для залишення документів, які
передбачені частиною тринадцятою цієї статті, без розгляду
державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем.
16. Строк державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати
два робочих дні з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем.
17. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем повинен видати або надіслати
заявнику копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця із спеціальною відміткою про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем.
18. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця у разі її смерті, оголошення її

померлою або визнання фізичної особи - підприємця

безвісно відсутньою
1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа,
зокрема спадкоємець, може подати державному реєстратору особисто
(надіслати рекомендованим листом) нотаріально посвідчену копію
свідоцтва про смерть фізичної особи або нотаріально посвідчену
копію довідки органу реєстрації актів громадянського стану про
смерть фізичної особи.
2. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної
особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи -
підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням
законної сили направляє його копію державному реєстратору за
місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи -
підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою вказується особа, яка призначена управителем
майна фізичної особи - підприємця, за поданням органу опіки та
піклування, якщо інше не встановлено законом.
Дата надходження документів для державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або
визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її
померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно
відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або
визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного
реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або
оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.
5. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування встановлюється статтею 51
цього Закону.
Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано

з банкрутством фізичної особи - підприємця
1. Суд, який постановив рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому
числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця
недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -
підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. У разі, якщо підставою для постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем є визнання її недієздатною або обмеження її цивільної
дієздатності у судовому рішенні щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в зв'язку з визнанням
фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеженням її
цивільної дієздатності суд може вказати особу, яка призначена
управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу
опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.
3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем внести до
Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
та повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та
фізичну особу - підприємця, щодо якої було постановлено судове
рішення, про внесення такого запису.
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем застосовуються обмеження, які встановлені
законом, зокрема частиною восьмою статті 47 цього Закону.
5. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством
фізичної особи - підприємця, здійснюється за процедурами,
встановленими частинами дев'ятою - вісімнадцятою статті 47 цього
Закону.
Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за судовим рішенням щодо визнання

фізичної особи - підприємця банкрутом
1. Суд, який постановив рішення щодо визнання фізичної
особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили
направляє його копію державному реєстратору за місцем державної
реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження
відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до
журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо визнання
фізичної особи - підприємця банкрутом внести до Єдиного державного
реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом та повідомити органи статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було
прийнято рішення суду, про внесення такого запису.
3. У разі, якщо після завершення процедури банкрутства, яка
встановлена законом, судом постановлене рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, в
день набрання ним законної сили направляє його державному
реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для
внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
визнанням її банкрутом заповнити реєстраційну картку про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її
банкрутом.
5. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
встановлюється статтею 51 цього Закону.
6. При надходженні до державного реєстратора свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця державний
реєстратор зобов'язаний зробити на свідоцтві відмітку про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності та видати
(надіслати рекомендованим листом) його за місцем проживання
фізичної особи - підприємця, щодо якої була проведена державна
реєстрація припинення.
7. У разі, якщо після завершення процедури банкрутства, яка
встановлена законом, судом прийнято рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив
відповідне судове рішення, в день набрання ним законної сили
направляє його державному реєстратору за місцем реєстрації
фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного
реєстру запису щодо судового рішення щодо припинення провадження у
справі про банкрутство.
Дата надходження судового рішення щодо припинення провадження
у справі про банкрутство вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про припинення
провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного
реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство
фізичної особи - підприємця та повідомити органи статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування про внесення такого запису для взяття
фізичної особи - підприємця на облік.
Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики,

державної податкової служби, Пенсійного фонду

України, фондів соціального страхування щодо

реєстрації припинення фізичної особи - підприємця
1. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
від дати державної реєстрації припинення фізичної особи -
підприємця у порядку, визначеному статтями 47-50 цього Закону,
зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування повідомлення про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та
відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації
припинення фізичної особи - підприємця.
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її
безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку
в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування.
Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця є постановлення судом
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, у день набрання таким рішенням законної сили направляє
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну
державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця та направити відповідне
повідомлення органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про
внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на
облік, а також повідомити фізичну особу - підприємця про внесення
до Єдиного державного реєстру запису про поновлення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця.
4. При надходженні до державного реєстратора свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, державна
реєстрація припинення підприємницької діяльності якої була
відмінена на підставі відповідного судового рішення, державний
реєстратор зобов'язаний зробити на зазначеному документі відмітку
про відміну державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця та видати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) на адресу місця
проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було прийнято
судове рішення про відміну державної реєстрації припинення.
Розділ VII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації
1. Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері
державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку,
встановленому законом.
2. Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути
оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
3. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи
юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає
відшкодуванню у порядку, встановленому законом.
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.
2. Державний реєстратор протягом 2004-2005 років при
надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
реєстраційної картки, відповідно до вимог статті 19 цього Закону,
зобов'язаний провести заміну раніше виданих їм свідоцтв про
державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного
зразка. При цьому реєстраційний збір за заміну свідоцтва про
державну реєстрацію не стягується.
3. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після опублікування цього Закону подати
на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після опублікування цього Закону
привести свої рішення у відповідність із цим Законом і забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року

N 755-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: