open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких указів

Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004

N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005

N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005

N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005

N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 липня 2001 року N 529
( 529/2001 ) "Про Примірне положення про державного секретаря
міністерства";
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 15 січня
2002 року N 22 ( 22/2002 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України";
пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 14 квітня
2003 року N 324 ( 324/2003 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 2004 року

N 280/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 березня 2004 року N 280/2004
ЗМІНИ,

що вносяться до указів Президента України

1. В абзаці чотирнадцятому пункту 7 Положення про
дипломатичний паспорт України, затвердженого Указом Президента
України від 27 жовтня 1992 року N 515 ( 515/92 ) "Про
дипломатичний та службовий паспорти України" (в редакції Указу від
26 лютого 1998 року N 153 ( 153/98 ), зі змінами, внесеними
Указами від 14 квітня 1998 року N 296 ( 296/98 ), від 18 травня
1998 року N 481 ( 481/98 ), від 3 липня 2001 року N 481
( 481/2001 ), від 2 липня 2002 року N 599 ( 599/2002 ) та від
29 жовтня 2003 року N 1227 ( 1227/2003 ), слова "Державному
секретареві Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністру
Кабінету Міністрів України".
2. У другому реченні абзацу другого пункту 5 Положення про
порядок підготовки і внесення проектів указів і розпоряджень
Президента України, затвердженого Указом Президента України від
20 серпня 1993 року N 346 ( 346/93 ) (в редакції Указу від
10 вересня 1994 року N 512 ( 512/94 ), зі змінами, внесеними
Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня
2002 року N 74 ( 74/2002 ), слова "Державним секретарем Кабінету
Міністрів України" замінити словами "Міністром Кабінету Міністрів
України".
3. У Положенні про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженому Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (в редакції Указу від 21 квітня
1998 року N 335 ( 335/98 ), зі змінами, внесеними Указом від
1 лютого 1999 року N 108 ( 108/99 ):
1) у пункті 10:
підпункт 5 викласти у такій редакції:
"5) призначає на посади та звільняє з посад працівників
робочого апарату Комісії, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Комісії";
підпункт 7 викласти у такій редакції:
"7) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Комісії";
2) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Гранична чисельність робочого апарату Комісії
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Комісії затверджує її Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Кошторис видатків Комісії та штатний розпис її робочого
апарату затверджує Голова Комісії за погодженням з Міністерством
фінансів України";
3) у пункті 15 слова "рахунки в установах банку" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
4. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та іншими
документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної
Ради України, затвердженому Указом Президента України від
30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня
2002 року N 74 ( 74/2002 ):
1) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "Державним
секретарем Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром
Кабінету Міністрів України";
2) у пункті 14 слова "Керівником Групи по зв'язках з
Верховною Радою України" замінити словами "Керівником Управління з
питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України,
Конституційним Судом України і Кабінетом Міністрів України";
3) у пункті 16 слова "Канцелярії Президента України" замінити
словами "Управлінні документального забезпечення".
5. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від
27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня 2002 року N 74
( 74/2002 ):
1) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
в абзаці першому пункту 3 розділу "Формування складу
державних службовців" слова "державним секретарям міністерств,
керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади"
замінити словами "їх керівникам";
у третьому реченні абзацу шостого пункту 2 розділу
"Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних
службовців" слова "Українську Академію державного управління при
Президентові України" замінити словами "Національну академію
державного управління при Президентові України";
в абзаці четвертому пункту 1 розділу "Контроль і
відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби"
слова "державних секретарів міністерств, керівників інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами
"їх керівників";
2) у другому реченні абзацу четвертого Програми роботи з
керівниками державних підприємств, установ і організацій слова
"державний секретар міністерства, керівник іншого" замінити словом
"керівник".
6. У Положенні про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку, затвердженому Указом Президента України від
14 лютого 1997 року N 142 ( 142/97 ) "Про Державну комісію з
цінних паперів та фондового ринку" (в редакції Указу від
25 вересня 2002 року N 861 ( 861/2002 ):
1) у пункті 15:
в абзаці першому слова "системи Комісії" замінити словами
"центрального апарату та територіальних органів Комісії";
абзац третій після слова "затверджує" доповнити словами "в
установленому порядку";
2) у пункті 17 слова "реєстраційні рахунки" замінити словом
"рахунки".
7. У Положенні про Національне космічне агентство України,
затвердженому Указом Президента України від 22 липня 1997 року
N 665 ( 665/97 ) (зі змінами, внесеними Указом від 24 грудня
2002 року N 1207 ( 1207/2002 ):
1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Нормативно-правові акти НКАУ підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку";
2) абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції:
"призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату НКАУ, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату НКАУ";
3) абзаци другий і третій пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії НКАУ можуть входити в
установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України";
4) пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Гранична чисельність працівників НКАУ затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату НКАУ затверджує Генеральний
директор НКАУ за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків НКАУ затверджує Генеральний
директор НКАУ за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату НКАУ
затверджує Генеральний директор НКАУ".
8. У Положенні про Міністерство оборони України,
затвердженому Указом Президента України від 21 серпня 1997 року
N 888 ( 888/97 ) "Про затвердження положень про Міністерство
оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України" (в
редакції Указу від 4 липня 2002 року N 618 ( 618/2002 ):
1) у пункті 7:
у підпункті 4 слова "Державного секретаря Міноборони України
(далі - Державний секретар) та Державного секретаря з питань
міжнародного співробітництва" замінити словами "перших заступників
та заступників Міністра";
підпункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
"5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міноборони України;
6) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
порядку працівників центрального апарату Міністерства";
підпункт 7 виключити;
2) пункти 8 і 9 викласти у такій редакції:
"8. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства, першого заступника з
гуманітарної політики та у зв'язках з Верховною Радою України
(далі - перші заступники), та заступників, які належать до числа
керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Міноборони України, його поточної роботи, а також забезпечення
діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра -
керівником апарату Міноборони України";
3) пункти 10 і 11 виключити;
4) у першому реченні абзацу першого пункту 13 слова
"Державного секретаря та його першого заступника, Державного
секретаря з питань міжнародного співробітництва, начальника
Генерального штабу Збройних Сил та його першого заступника"
замінити словами "його перших заступників та заступників,
начальника Генерального штабу Збройних Сил";
5) пункт 15 викласти у такій редакції:
"Гранична чисельність працівників Міноборони України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Міноборони України затверджує
Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Міноборони України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Міноборони України затверджує Міністр";
6) пункт 16 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
9. У Положенні про Міністерство юстиції України,
затвердженому Указом Президента України від 30 грудня 1997 року
N 1396 ( 1396/97 ) (зі змінами, внесеними Указами від 31 липня
2000 року N 934 ( 934/2000 ), від 7 серпня 2001 року N 596
( 596/2001 ) та від 27 грудня 2002 року N 1233 ( 1233/2002 ):
1) у пункті 10:
абзац десятий викласти в такій редакції:
"приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство";
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"затверджує програми і плани роботи Міністерства, звіти про
їх виконання";
абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий викласти в такій
редакції:
"подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та
заступників Міністра;
порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників
Міністра";
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації
територіальних органів Міністерства, затверджує їх положення
(статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку їх керівників";
абзаци двадцять перший - двадцять третій замінити абзацами
двадцять першим - двадцять четвертим такого змісту:
"призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України в установленому порядку - керівників
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства, визначає ступінь відповідальності їх
керівників;
розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства та підпорядкованих
йому органів і установ відповідних рангів державних службовців,
заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
веде особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень та функцій Міністерства".
У зв'язку із цим абзаци двадцять четвертий та двадцять п'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим та двадцять шостим;
2) пункти 10-1 і 10-2 викласти у такій редакції:
"10-1. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства, першого заступника у
зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
10-2. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мін'юсту України, його поточної роботи, а також забезпечення
діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра -
керівником апарату Міністерства";
3) пункти 10-3 - 10-5 виключити;
4) у пункті 11:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника" замінити словами "його перших заступників";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть входити
в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
5) абзаци другий і третій пункту 13 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Міністерства затверджує
Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Мін'юсту України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України".
10. У Положенні про Державний департамент України з питань
виконання покарань, затвердженому Указом Президента України від
31 липня 1998 року N 827 ( 827/98 ) (зі змінами, внесеними Указом
від 12 червня 2000 року N 786 ( 786/2000 ):
1) у пункті 8:
в абзаці другому слова "має заступників" замінити словами
"має перших заступників, у тому числі першого заступника голови у
зв'язках з Верховною Радою України, та заступників";
доповнити пункт одинадцятим та дванадцятим абзацами такого
змісту:
"призначає на посади та звільняє з посад в установленому
порядку працівників центрального апарату Департаменту;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Департаменту";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Департаменту можуть входити
в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 11:
в абзацах другому та третьому слова "центрального апарату"
виключити;
абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:
"Структуру центрального апарату Департаменту затверджує
голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Департаменту затверджує його голова";
4) у пункті 12 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
11. У Положенні про Вищу атестаційну комісію України,
затвердженому Указом Президента України від 25 лютого 1999 року
N 216 ( 216/99 ):
1) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Голова ВАК призначає на посади та звільняє з посад
працівників центрального апарату ВАК України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату ВАК України";
2) пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Гранична чисельність працівників ВАК України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату ВАК України затверджує її
голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків ВАК України затверджує
голова ВАК України за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату ВАК
України затверджує голова";
3) у пункті 13 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
12. У Положенні про Міністерство закордонних справ України,
затвердженому Указом Президента України від 3 квітня 1999 року
N 357 ( 357/99 ) (зі змінами, внесеними Указом від 14 вересня
2000 року N 1069 ( 1069/2000 ):
1) абзаци третій і четвертий пункту 9 замінити чотирма
абзацами такого змісту:
"Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства, першого заступника у
зв'язках з Верховною Радою України та першого заступника з питань
європейської інтеграції (далі - перші заступники), і заступників,
які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МЗС України,
його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра
організовується першим заступником Міністра - керівником апарату
Міністерства";
2) у пункті 11:
абзац перший після слів "Міністра (голова колегії)" доповнити
словами "перших заступників та";
доповнити пункт другим абзацом такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть входити
в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
3) у пункті 15:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату МЗС України затверджує
Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату МЗС
України затверджує Міністр";
4) у пункті 16 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

14. У Положенні про Головне управління державної служби
України, затвердженому Указом Президента України від 2 жовтня
1999 року N 1272 ( 1272/99 ):
1) у пункті 8:
в абзаці другому слова "має заступників" замінити словами
"має перших заступників, у тому числі першого заступника у
зв'язках з Верховною Радою України, та заступників";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Начальник призначає на посади та звільняє з посад
працівників центрального апарату Головдержслужби України, в тому
числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників
структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби
України";
2) у пункті 9:
доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії Головдержслужби України
можуть входити в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
в абзаці четвертому слово "Начальника" виключити;
3) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Гранична чисельність працівників Головдержслужби України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Головдержслужби України
затверджує Начальник Головдержслужби України за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Головдержслужби України
затверджує Начальник Головдержслужби України за погодженням з
Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби
України";
4) у пункті 11 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
15. У статті 2 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 29 травня
2001 року N 345 ( 345/2001 ) та від 27 серпня 2003 року N 919
( 919/2003 ):
перше речення частини другої викласти у такій редакції:
"Статус керівників центральних органів виконавчої влади
встановлюється положеннями про ці органи";
у частині четвертій слова "міністрів, їх заступників"
замінити словом "міністрів".
16. У частині другій статті 1 Указу Президента України від
11 лютого 2000 року N 208 ( 208/2000 ) "Про підвищення
ефективності системи державної служби" (зі змінами, внесеними
Указом від 4 січня 2003 року N 1 ( 1/2003 ) слова "Державний
секретар Кабінету Міністрів України", "Державний секретар
Міністерства фінансів України; ректор Української Академії
державного управління при Президентові України" замінити
відповідно словами "Міністр Кабінету Міністрів України", "перший
заступник Міністра фінансів України; ректор Національної академії
державного управління при Президентові України".
17. У пункті 7 Положення про Координаційну раду з питань
державної служби при Президентові України, затвердженого Указом
Президента України від 21 березня 2000 року N 473 ( 473/2000 ) (зі
змінами, внесеними Указом від 4 січня 2003 року N 1 ( 1/2003 ),
слова "Державний секретар Кабінету Міністрів України" замінити
словами "Міністр Кабінету Міністрів України".
18. У Положенні про Державний комітет архівів України,
затвердженому Указом Президента України від 22 березня 2000 року
N 486 ( 486/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 15 липня
2002 року N 641 ( 641/2002 ):
1) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Голова призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Держкомархіву України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату Держкомархіву України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомархіву України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 12:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомархіву України
затверджує Голова Держкомархіву України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомархіву України затверджує Голова";
4) у пункті 13 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
19. У Положенні про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженому Указом Президента України від 14 квітня
2000 року N 598 ( 598/2000 ) "Про Міністерство палива та
енергетики України" (зі змінами, внесеними Указами від 14 грудня
2001 року N 1218 ( 1218/2001 ) та від 27 березня 2002 року N 304
( 304/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 4 слова "кандидатури на посаду Державного
секретаря Мінпаливенерго України (далі - Державний секретар), а за
поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на
посади перших заступників та заступників Державного секретаря"
замінити словами "кандидатур на посади перших заступників та
заступників Міністра";
у підпункті 5 слова "Державного секретаря" виключити;
підпункт 7 викласти у такій редакції:
"7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго України";
підпункти 9 і 10 виключити;
у підпункті 11 слова "Державного секретаря, його перших
заступників та заступників" замінити словами "перших заступників
та заступників Міністра";
підпункти 13 та 13-1 замінити підпунктом 13 такого змісту:
"13) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінпаливенерго України";
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінпаливенерго України, його поточної роботи, а також забезпечення
діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра -
керівником апарату Мінпаливенерго України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його перших
заступників та заступників" замінити словами "перших заступників
та заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Мінпаливенерго України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
в абзаці четвертому слова "наказами Міністра" замінити
словами "наказами Мінпаливенерго України";
4) абзаци другий та третій пункту 13 замінити трьома абзацами
такого змісту:
"Структуру центрального апарату Мінпаливенерго України
затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпаливенерго України затверджує Міністр";
5) у пункті 14 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

21. У Положенні про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженому Указом
Президента України від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 )
"Питання Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва":
1) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Держпідприємництво України очолює Голова, якого призначає
за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження
на цій посаді Президент України.
Голова Держпідприємництва України має перших заступників, у
тому числі першого заступника у зв'язках з Верховною Радою
України, і заступників.
Перших заступників та заступників Голови призначає на посади
за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на
цих посадах Президент України.
Голова здійснює керівництво Комітетом, розподіляє обов'язки
між першими заступниками та заступниками Голови, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держпідприємництва України, призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату
Держпідприємництва України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держпідприємництва України.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держпідприємництво України завдань і здійснення ним своїх
функцій";
2) пункт 9 доповнити другим абзацом такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії Держпідприємництва України
можуть входити в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий та третій вважати відповідно
абзацами третім та четвертим;
3) абзаци перший - третій пункту 13 викласти у такій
редакції:
"Гранична чисельність працівників Держпідприємництва України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держпідприємництва України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держпідприємництва України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) у пункті 14 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
22. У Положенні про Міністерство аграрної політики України,
затвердженому Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 772 ( 772/2000 ) "Питання Міністерства аграрної політики
України" (зі змінами, внесеними Указами від 30 жовтня 2001 року
N 1021 ( 1021/2001 ) та від 27 березня 2002 року N 304
( 304/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 3 слова "на посаду Державного секретаря
Мінагрополітики України (далі - Державний секретар), а за поданням
Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря" замінити
словами "на посади перших заступників та заступників Міністра";
у підпункті 4 слова "за поданням Державного секретаря"
виключити;
підпункти 6-9 викласти у такій редакції:
"6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінагрополітики України;
7) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства;
8) приймає рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації
територіальних органів Мінагрополітики України, затверджує їх
положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку їх керівників;
9) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінагрополітики України, його поточної роботи, а також
забезпечення діяльності Міністра організовується першим
заступником Міністра - керівником апарату Мінагрополітики
України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника, заступників" замінити словами "перших заступників,
заступників Міністра";
перше речення абзацу другого викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Мінагрополітики України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
4) в абзаці другому пункту 12 слова "Державний секретар"
замінити словом "Міністр";
5) абзаци другий - п'ятий пункту 13 замінити абзацами
другим - четвертим такого змісту:
"Структуру центрального апарату Мінагрополітики України в
установленому порядку затверджує Міністр за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінагрополітики України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінагрополітики України затверджує Міністр";
6) у пункті 14 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
23. У Положенні про Міністерство освіти і науки України,
затвердженому Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 773 ( 773/2000 ) "Про Міністерство освіти і науки України" (зі
змінами, внесеними Указом від 26 квітня 2002 року N 404
( 404/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 4 слова "на посаду Державного секретаря МОН
України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного
секретаря - щодо призначення на посади першого заступника та
заступників Державного секретаря" замінити словами "на посади
перших заступників та заступників Міністра";
у підпункті 5 слова "за поданням Державного секретаря" і
"Державного секретаря" виключити;
підпункт 9 викласти у такій редакції:
"9) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МОН України";
у підпункті 12 слова "Державного секретаря, його першого
заступника" замінити словами "його перших заступників";
підпункти 14 і 15 викласти у такій редакції:
"14) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату МОН України;
15) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
підпункт 16 виключити;
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МОН України,
його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра
організовується першим заступником Міністра - керівником апарату
МОН України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників" замінити словами "перших заступників та
заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії МОН України можуть входити
в установленому порядку інші особи";
4) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Гранична чисельність працівників МОН України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату МОН України затверджує Міністр
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків МОН України затверджує
Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН
України затверджує Міністр";
5) у пункті 14 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

25. У Положенні про Державний комітет України по водному
господарству, затвердженому Указом Президента України від 14 липня
2000 року N 898 ( 898/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держводгоспу України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держводгоспу України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держводгоспу України можуть
входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий і третій пункту 11 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держводгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Держводгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
26. У Положенні про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженому Указом Президента України від 24 липня 2000 року
N 918 ( 918/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 25 квітня
2002 року N 379 ( 379/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 5 слова "на посаду Державного секретаря МОЗ
України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного
секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого
заступника та заступників Державного секретаря" замінити словами
"на посади перших заступників та заступників Міністра";
у підпункті 6 слова "за поданням Державного секретаря" і
"Державного секретаря" виключити;
підпункти 7 та 11 викласти у такій редакції:
"7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МОЗ України";
"11) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
у підпункті 12 слова "Державного секретаря, його першого
заступника" замінити словами "перших заступників";
підпункт 14 викласти у такій редакції:
"14) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства";
підпункт 15 виключити;
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МОЗ України,
його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра
організовується першим заступником Міністра - керівником апарату
МОЗ України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників" замінити словами "перших заступників та
заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії МОЗ України можуть входити
в установленому порядку інші особи";
4) пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Гранична чисельність працівників МОЗ України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату МОЗ України затверджує Міністр
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків МОЗ України затверджує
Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОЗ
України затверджує Міністр";
5) пункт 15 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
27. У Положенні про Державний комітет лісового господарства
України, затвердженому Указом Президента України від 14 серпня
2000 року N 969 ( 969/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомлісгоспу України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомлісгоспу України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомлісгоспу України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий та третій пункту 13 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомлісгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Держкомлісгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
28. У Положенні про Державний комітет України по земельних
ресурсах, затвердженому Указом Президента України від 14 серпня
2000 року N 970 ( 970/2000 ):
1) у пункті 9:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Голова має перших заступників, у тому числі першого
заступника у зв'язках з Верховною Радою України, і заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і
припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України";
абзац четвертий доповнити словами "призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомзему
України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів
України - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Держкомзему України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомзему України можуть
входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий і третій пункту 13 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомзему України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Держкомзему України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
29. У Положенні про Державну митну службу України,
затвердженому Указом Президента України від 24 серпня 2000 року
N 1022 ( 1022/2000 ) "Питання Державної митної служби України" (зі
змінами, внесеними Указом від 19 грудня 2001 року N 1232
( 1232/2001 ):
1) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"Голова має перших заступників, у тому числі першого
заступника у зв'язках з Верховною Радою України, і заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і
припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України";
2) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії Держмитслужби України
можуть входити в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами третім - п'ятим;
3) у пункті 12:
в абзаці першому слова "центрального апарату" виключити;
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
"Структуру центрального апарату Держмитслужби України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держмитслужби України затверджує Голова";
4) пункт 13 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
30. У Положенні про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженому Указом Президента України від 30 серпня
2000 року N 1035 ( 1035/2000 ) (зі змінами, внесеними Указами від
3 січня 2002 року N 9 ( 9/2002 ) та від 27 березня 2002 року
N 304 ( 304/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 4 слова "кандидатури на посаду Державного
секретаря Мінпраці України (далі - Державний секретар), а за
поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на
посади першого заступника та заступників Державного секретаря"
замінити словами "кандидатур на посади перших заступників та
заступників Міністра";
у підпункті 5 слова "за поданням Державного секретаря" і
"Державного секретаря" виключити;
підпункт 7 викласти у такій редакції:
"7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпраці України";
підпункт 10 викласти у такій редакції:
"10) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
у підпункті 11 слова "Державного секретаря, його першого
заступника" замінити словами "перших заступників";
підпункти 13 і 13-1 викласти у такій редакції:
"13) приймає рішення щодо утворення, реорганізації,
ліквідації територіальних органів Міністерства, затверджує їх
положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку їх керівників;
13-1) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінпраці України";
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінпраці
України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності
Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником
апарату Мінпраці України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників" замінити словами "перших заступників та
заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Мінпраці України можуть
входити в установленому порядку інші особи";
4) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Гранична чисельність працівників Мінпраці України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінпраці України затверджує
Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінпраці України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпраці України затверджує Міністр";
5) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
31. У Положенні про Міністерство культури і мистецтв України,
затвердженому Указом Президента України від 31 серпня 2000 року
N 1038 ( 1038/2000 ) (зі змінами, внесеними Указами від
27 листопада 2001 року N 1152 ( 1152/2001 ) та від 27 березня
2002 року N 304 ( 304/2002 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 5 слова "на посаду Державного секретаря
Мінкультури України (далі - Державний секретар), а за поданням
Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря" замінити
словами "на посади перших заступників та заступників Міністра";
у підпункті 6 слова "Державного секретаря" виключити;
підпункти 10, 11 і 13 викласти у такій редакції:
"10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Мінкультури України;
11 ) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства";
"13) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
у підпункті 14 слова "Державного секретаря, його першого
заступника" замінити словами "перших заступників";
підпункти 16 і 16-1 виключити;
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), та
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінкультури
України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності
Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником
апарату Мінкультури України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників" замінити словами "перших заступників та
заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Мінкультури України можуть
входити в установленому порядку інші особи";
4) у пункті 13:
абзаци другий і третій замінити абзацами другим - четвертим
такого змісту:
"Структуру центрального апарату Мінкультури України
затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінкультури України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінкультури України затверджує Міністр";
5) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
32. У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України,
затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року
N 1138 ( 1138/2000 ) (зі змінами, внесеними Указами від 24 грудня
2001 року N 1248 ( 1248/2001 ), від 27 березня 2002 року N 304
( 304/2002 ), від 3 лютого 2003 року N 62 ( 62/2003 ) та від
11 липня 2003 року N 593 ( 593/2003 ):
1) у пункті 9:
перше речення абзацу другого викласти у такій редакції:
"Міністр має перших заступників і заступників, які належать
до числа керівників Міністерства та кількість яких визначається
Президентом України";
підпункт 12 викласти у такій редакції:
"12) утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні і на
транспорті органи МВС України, затверджує їх положення";
доповнити підпунктом 14-2 такого змісту:
"14-2) призначає на посади та звільняє з посад в
установленому порядку працівників центрального апарату МВС
України";
2) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
МВС України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності
Міністра організовується першим заступником Міністра - начальником
Головного штабу, який здійснює керівництво апаратом Міністерства";
3) пункт 11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії МВС України можуть входити
в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
4) у пункті 13:
в абзацах першому та третьому слова "центрального апарату"
виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату МВС
України затверджує Міністр";
5) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
33. У Положенні про Державний комітет України у справах
релігій, затвердженому Указом Президента України від 14 листопада
2000 року N 1229 ( 1229/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомрелігій України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомрелігій України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомрелігій України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 11 абзаци другий та третій викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
34. У Положенні про Головне контрольно-ревізійне управління
України, затвердженому Указом Президента України від 28 листопада
2000 року N 1265 ( 1265/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 9 після слів "звільняє з посад"
доповнити словами "працівників центрального апарату ГоловКРУ
України";
2) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі потреби до складу колегії ГоловКРУ України можуть
входити в установленому порядку інші особи".
У зв'язку із цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
3) абзац другий пункту 13 викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату ГоловКРУ України затверджує
Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
4) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
35. У Положенні про Пенсійний фонд України, затвердженому
Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121
( 121/2001 ) (зі змінами, внесеними Указом від 22 червня 2002 року
N 576 ( 576/2002 ):
1) підпункт 7 пункту 13 після слів "звільняє з посади"
доповнити словами "в установленому порядку";
2) абзаци другий і третій пункту 16 замінити абзацами
другим - четвертим такого змісту:
"Структуру центрального апарату Пенсійного фонду України
затверджує Голова правління Пенсійного фонду України за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Пенсійного фонду України
затверджує Голова правління Пенсійного фонду України за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного
фонду України";
3) у пункті 17 слова "рахунки (в тому числі валютний) в
установах банків" замінити словами "рахунки в уповноваженому
банку, який визначається Кабінетом Міністрів України".
36. У Положенні про Державний комітет ядерного регулювання
України, затвердженому Указом Президента України від 6 березня
2001 року N 155 ( 155/2001 ):
1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держатомрегулювання України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держатомрегулювання України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держатомрегулювання України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзац другий пункту 13 викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держатомрегулювання України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
4) пункт 14 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
37. В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Державну раду
з питань пенсійної реформи, затвердженого Указом Президента
України від 11 червня 2001 року N 421 ( 421/2001 ) "Про Державну
раду з питань пенсійної реформи" (зі змінами, внесеними Указом від
19 лютого 2003 року N 139 ( 139/2003 ), слова "Державний Секретар
Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністр Кабінету
Міністрів України".
38. У Положенні про Міністерство промислової політики
України, затвердженому Указом Президента України від 21 вересня
2001 року N 849 ( 849/2001 ) (зі змінами, внесеними Указами від
27 березня 2002 року N 304 ( 304/2002 ), від 24 грудня 2002 року
N 1207 ( 1207/2002 ) та від 9 липня 2003 року N 586 ( 586/2003 ):
1) у пункті 8:
у підпункті 3 слова "на посаду Державного секретаря
Мінпромполітики України (далі - Державний секретар), а за поданням
Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря" замінити
словами "на посади перших заступників та заступників Міністра";
підпункти 5-7 викласти у такій редакції:
"5) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпромполітики України;
7) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів";
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), та
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінпромполітики України, його поточної роботи, а також
забезпечення діяльності Міністра організовується першим
заступником Міністра - керівником апарату Мінпромполітики
України";
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників" замінити словами "перших заступників та
заступників Міністра";
абзац другий викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Мінпромполітики України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
4) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Гранична чисельність працівників Мінпромполітики України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінпромполітики України
затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Мінпромполітики України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпромполітики України затверджує Міністр";
5) доповнити Положення пунктом 14 такого змісту:
"14. Мінпромполітики України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням".
39. У Положенні про Державний комітет України з державного
матеріального резерву, затвердженому Указом Президента України від
20 жовтня 2001 року N 996 ( 996/2001 ):
1) у пункті 9:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Голова має перших заступників, у тому числі першого
заступника у зв'язках з Верховною Радою України, та заступників
(далі - заступники), яких призначає на посади за поданням
Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах
Президент України";
абзац четвертий доповнити словами "призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомрезерву
України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів
України - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Держкомрезерву України";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомрезерву України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзац другий пункту 13 викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомрезерву України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
4) у пункті 14 після слів "самостійний баланс" доповнити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
40. У пункті 3 Порядку проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців, затвердженого Указом Президента України від
19 листопада 2001 року N 1098 ( 1098/2001 ) "Про обов'язкову
спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття
посад державних службовців", слова "Державного секретаря Кабінету
Міністрів України" замінити словами "Міністра Кабінету Міністрів
України".
41. У статті 4 Указу Президента України від 10 грудня
2001 року N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом":
у частині першій слова "Державний секретар Міністерства
фінансів України" замінити словами "перший заступник Міністра
фінансів України";
у частині другій слова "Державного секретаря Міністерства
фінансів України" замінити словами "першого заступника Міністра
фінансів України".
( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

43. У Положенні про Державну службу автомобільних доріг
України, затвердженому Указом Президента України від 19 січня
2002 року N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби автомобільних
доріг України":
1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Укравтодору, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів
України - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Укравтодору";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Укравтодору можуть входити
в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис та кошторис видатків Укравтодору затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Укравтодору затверджує Голова";
4) пункт 13 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 )

45. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та міграції, затвердженому Указом Президента
України від 19 березня 2002 року N 269 ( 269/2002 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомнацміграції України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомнацміграції України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомнацміграції України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомнацміграції України затверджує Голова";
4) пункт 12 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".
46. У Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів
України, затвердженому Указом Президента України від 26 березня
2002 року N 301 ( 301/2002 ) слова "Державний секретар
Міністерства закордонних справ України, Державний секретар
Міністерства закордонних справ України з питань європейської
інтеграції, Перший заступник, заступник Державного секретаря
Міністерства закордонних справ України", "Управління Протоколу
Президента України Адміністрації Президента України" замінити
відповідно словами "Перший заступник Міністра закордонних справ
України, Перший заступник Міністра закордонних справ України з
питань європейської інтеграції, Перший заступник Міністра
закордонних справ України у зв'язках з Верховною Радою України,
заступник Міністра закордонних справ України", "Управління
Державного Протоколу та Церемоніалу Президента України".
47. У Положенні про Державну туристичну адміністрацію
України, затвердженому Указом Президента України від 11 квітня
2002 року N 331 ( 331/2002 ) "Питання Державної туристичної
адміністрації України" (зі змінами, внесеними Указом від 8 жовтня
2002 року N 912 ( 912/2002 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держтурадміністрації України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держтурадміністрації України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держтурадміністрації
України можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держтурадміністрації України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держтурадміністрації
України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держтурадміністрації України затверджує Голова";
4) пункт 12 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".
48. У Положенні про Державну службу експортного контролю
України, затвердженому Указом Президента України від 17 квітня
2002 року N 342 ( 342/2002 ) "Питання Державної служби експортного
контролю України":
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держекспортконтролю України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держекспортконтролю України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держекспортконтролю України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 12:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держекспортконтролю України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держекспортконтролю України затверджує Голова";
4) пункт 13 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".
49. В абзаці першому пункту 4 Положення про колегію
Міністерства оборони України, затвердженого Указом Президента
України від 11 червня 2002 року N 533 ( 533/2002 ) "Про колегію
Міністерства оборони України та військові ради у Збройних Силах
України", слова "Державний секретар та його перший заступник,
Державний секретар з питань міжнародного співробітництва,
начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його перший
заступник" замінити словами "перші заступники та заступники
Міністра, начальник Генерального штабу Збройних Сил України".
50. У Положенні про Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства, затвердженому Указом Президента
України від 19 серпня 2002 року N 723 ( 723/2002 ):
1) у пункті 8:
в абзаці другому слова "має заступників" замінити словами
"має перших заступників, у тому числі заступника у зв'язках з
Верховною Радою України, та заступників (далі - заступники)";
абзац третій доповнити словами "призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату
Держжитлокомунгоспу України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держжитлокомунгоспу України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держжитлокомунгоспу України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 11:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держжитлокомунгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держжитлокомунгоспу України затверджує Голова";
4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
51. У Положенні про Державний комітет України з будівництва
та архітектури, затвердженому Указом Президента України від
20 серпня 2002 року N 725 ( 725/2002 ):
1) абзац другий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держбуду України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держбуду України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держбуду України можуть
входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 12:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держбуду України затверджує
Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держбуду України затверджує Голова";
4) пункт 13 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".
52. У тексті Положення про Державний Протокол та Церемоніал
України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня
2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал
України" (зі змінами, внесеними Указом від 29 жовтня 2003 року
N 1227 ( 1227/2003 ), та додатках до нього слова "Державний
секретар Міністерства закордонних справ України", "заступник
Державного секретаря Міністерства закордонних справ України",
"Державний секретар Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "перший заступник Міністра закордонних
справ України", "заступник Міністра закордонних справ України",
"Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.

( Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )

54. В абзаці третьому пункту 6 Положення про Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України, затвердженого
Указом Президента України від 12 лютого 2003 року N 123
( 123/2003 ) "Питання Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України", слова "державні секретарі або
заступники державних секретарів Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України" замінити словами "перші
заступники або заступники Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України".
55. У Положенні про Державну судову адміністрацію України,
затвердженому Указом Президента України від 3 березня 2003 року
N 182 ( 182/2003 ):
1) у пункті 7:
у підпункті 5 слова "працівників ДСА України" замінити
словами "працівників центрального апарату ДСА України, в тому
числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників
структурних підрозділів центрального апарату ДСА України";
доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) затверджує положення про територіальні управління ДСА
України";
у підпункті 6 слова "працівників ДСА України" замінити
словами "працівників центрального апарату ДСА України";
2) в абзаці третьому пункту 10 слово "Голови" виключити;
3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату ДСА України затверджує Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків ДСА України затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату ДСА
України затверджує Голова ДСА України";
4) у пункті 14 слова "рахунки в установах банку" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства України".
56. У Положенні про Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженому Указом
Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 )
"Питання Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики":
1) в абзаці другому пункту 8 слова "має заступників" замінити
словами "має перших заступників, утому числі заступника у зв'язках
з Верховною Радою України, та заступників (далі - заступники)";
2) абзац перший пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держспоживстандарту України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держспоживстандарту України";
3) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держспоживстандарту України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
4) у пункті 14:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Структуру центрального апарату Держспоживстандарту України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держспоживстандарту України затверджує Голова";
5) пункт 15 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".
57. У Положенні про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженому Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ):
1) у пункті 11:
абзац вісімнадцятий доповнити словами "за погодженням з
Кабінетом Міністрів України";
в абзаці дев'ятнадцятому слово "працівників" замінити словами
"працівників Комісії, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Комісії";
2) у пункті 16:
в абзаці першому слова "системи Комісії" замінити словами
"центрального апарату та територіальних управлінь Комісії";
3) у пункті 17 слова "реєстраційні рахунки" замінити словом
"рахунки".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: