open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Міністерство палива та енергетики України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1218/2001 ( 1218/2001 ) від 14.12.2001

N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002

N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004

N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004

N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )

1. Затвердити Положення про Міністерство палива та енергетики
України (додається).
2. Установити, що Міністерство палива та енергетики України є
правонаступником Міністерства вугільної промисловості України,
Міністерства енергетики України, Державного департаменту з питань
електроенергетики України, Державного департаменту нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості України та Державного
департаменту з питань ядерної енергетики України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, Укази Президента
України:
від 30 грудня 1994 року N 828 ( 828/94 ) "Про Положення про
Міністерство вугільної промисловості України" (із змінами,
внесеними Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 );
від 25 листопада 1999 року N 1497 ( 1497/99 ) "Про
Міністерство енергетики України";
від 25 листопада 1999 року N 1498 ( 1498/99 ) "Про Державний
департамент з питань електроенергетики України";
від 25 листопада 1999 року N 1499 ( 1499/99 ) "Про Державний
департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України";
від 25 листопада 1999 року N 1500 ( 1500/99 ) "Про Державний
департамент з питань ядерної енергетики України".
4. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 квітня 2000 року

N 598/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 квітня 2000 року N 598/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство палива та енергетики України

1. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінпаливенерго України є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної політики в електроенергетичному,
ядерно-промисловому, вугільно-промисловому та нафтогазовому
комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс).
2. Мінпаливенерго України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Мінпаливенерго України
організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх
реалізацією.
Мінпаливенерго України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінпаливенерго України є:
державне управління паливно-енергетичним комплексом;
забезпечення реалізації державної політики в
паливно-енергетичному комплексі;
забезпечення енергетичної безпеки держави;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів
стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу;
участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку
паливно-енергетичних ресурсів.
4. Мінпаливенерго України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє коротко,- середньо- та довгострокові прогнози
економічного і соціального розвитку паливно-енергетичного
комплексу;
2) розробляє концепцію та цільові програми перспективного
розвитку паливно-енергетичного комплексу;
3) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сферах
альтернативних джерел енергії та видів палива; ( Підпункт 3 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
4) контролює цільове, економне і ефективне використання
виділених підприємствам паливно-енергетичного комплексу бюджетних
коштів;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму
ціноутворення в паливно-енергетичному комплексі;
6) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ і організацій
паливно-енергетичного комплексу, на захист українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку;
7) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці
міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення,
денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори галузевого
характеру;
8) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу з
питань паливно-енергетичного комплексу;
9) представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
України під час розв'язання проблем мирного використання атомної
енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в
інших міжнародних організаціях;
10) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики як у цілому, так і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, вдосконалення антимонопольного законодавства);
11) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
12) забезпечує реалізацію державної політики у сфері
енергозбереження, бере участь у розробленні державних програм з
енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням на
підприємствах паливно-енергетичного комплексу;
13) забезпечує реалізацію державної політики щодо оплати
праці та соціального захисту працівників паливно-енергетичного
комплексу, вживає заходів щодо забезпечення паливно-енергетичного
комплексу висококваліфікованими працівниками;
14) здійснює в межах своїх повноважень координацію робіт,
пов'язаних з ліквідацією збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств;
15) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію
проведення державної політики у сфері охорони праці, ядерної,
радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, здійснює
методичне керівництво та організовує контроль з цих питань за
діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу;
16) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства;
17) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;
18) забезпечує реалізацію державної науково-технічної та
інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі, може
виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних
робіт;
19) здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно
до його повноважень;
20) здійснює організаційно-методичне забезпечення і
координацію робіт, пов'язаних з розробленням та виконанням
комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також
програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і
довгострокового зберігання радіоактивних відходів, зняття з
експлуатації реакторних установок та інших об'єктів
ядерно-промислового комплексу;

( Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 )

22) організовує функціонування державної системи обліку
радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних
відходів на захоронення;
23) бере участь у розробленні та забезпечує виконання
державних програм диверсифікації джерел постачання енергоносіїв,
сприяє нарощуванню обсягів виробництва альтернативних видів палива
та енергії з альтернативних джерел; ( Підпункт 23 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
24) бере участь у формуванні розміру ставок збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;
25) розробляє і здійснює у межах своєї компетенції заходи
щодо реалізації державних програм, спрямованих на ефективне
використання запасів нафти, природного газу і вугілля,
альтернативних видів палива, збільшення обсягів їх видобування та
забезпечення ефективної переробки; ( Підпункт 25 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
26) забезпечує координацію діяльності, пов'язаної з
транспортуванням нафти, природного газу, газового конденсату і
нафтопродуктів, їх експортом, закачуванням та відбором природного
газу з підземних сховищ, а також з нафтогазопереробкою;
27) організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;
28) визначає державне підприємство для здійснення
централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління об'єднаною енергетичною системою України;
29) здійснює у межах своєї компетенції функції державного
енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання
електричної та теплової енергії, а також вимог технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
об'єктів електроенергетики та альтернативної енергетики,
підключених до об'єднаної енергетичної системи України; ( Підпункт
29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
30) в установленому порядку проводить експертизу, затверджує
або подає на затвердження проекти розробки вугільних, нафтових,
газових та газоконденсатних родовищ і будівництва, реконструкції
та ліквідації об'єктів і підприємств паливно-енергетичного
комплексу;
31) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо
ефективного використання природного газу і додержання дисципліни
газоспоживання;
32) здійснює організаційно-методичне забезпечення і
координацію робіт з розроблення галузевих стандартів,
фінансово-економічних та інших нормативів та затверджує їх у
встановленому порядку;
33) забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони
здоров'я працівників, здійснює в межах своєї компетенції
організаційно-методичне керівництво діяльністю медико-санітарних
закладів ядерно-промислового комплексу та контроль за виконанням
покладених на них функцій;
34) розробляє баланси вугілля, природного газу, нафти,
нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх
переробки, здійснює моніторинг ринку цих енергоресурсів;
( Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
35) координує та визначає обсяги проведення
геологорозвідувальних робіт на нафту, природний газ і вугілля,
інші природні джерела енергетичної сировини; ( Підпункт 35 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
36) узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та
введення в дослідно-промислову експлуатацію вугільних, нафтових,
газових, газоконденсатних родовищ, нетрадиційних джерел
енергетичної сировини добувними підприємствами; ( Підпункт 36
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
37) координує в межах своїх повноважень роботи з
дослідно-промислової та промислової розробки вугільних, нафтових,
газових і газоконденсатних родовищ України, нетрадиційних джерел
енергетичної сировини; ( Підпункт 37 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 391/2004 ( 391/2004 ) від
05.04.2004 )
38) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності ліцензійних умов виданих Міністерством
спеціальних дозволів (ліцензій);
39) організовує та контролює в межах своєї компетенції
охорону об'єктів паливно-енергетичного комплексу;
40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснює методичне забезпечення
та організовує контроль за їх діяльністю із зазначених питань;
41) організовує науково-технічну, інформаційну діяльність,
пропаганду досягнень і передового досвіду, видавничу діяльність,
сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій
та комп'ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексі;
42) організовує та забезпечує в межах своїх повноважень
діяльність Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби у
вугільній промисловості;
43) проводить разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів;
44) забезпечує складання та подання українськими суб'єктами
господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних
скарг (заяв);
44-1) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію
основних принципів державної політики у сфері альтернативних видів
палива, здійснення державного управління, регулювання та нагляду у
сфері альтернативних джерел енергії; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 44-1 згідно з Указом Президента N 391/2004 ( 391/2004 )
від 05.04.2004 )
44-2) здійснює в межах своєї компетенції координацію робіт,
пов'язаних з виробництвом (видобутком), постачанням,
транспортуванням, зберіганням, передачею та споживанням
альтернативних видів палива та енергії, виробленої з
альтернативних джерел, у паливно-енергетичному комплексі; ( Пункт
4 доповнено підпунктом 44-2 згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 )
45) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Мінпаливенерго України має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
брати участь у межах своєї компетенції у підготовці,
проведенні, в тому числі за кордоном, міжнародних і національних
виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів,
підтримувати зв'язки із засобами масової інформації, провадити
видавничу діяльність.
6. Мінпаливенерго України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами інших держав.
7. Мінпаливенерго України в межах своїх повноважень, на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Міністерство в разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінпаливенерго України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінпаливенерго України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
8. Мінпаливенерго України очолює Міністр, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади
Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за
розроблення і реалізацію державної політики у
паливно-енергетичному комплексі, виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей;
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
кандидатур на посади перших заступників та заступників Міністра;
( Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
про їх виконання; ( Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго України; ( Підпункт 7 пункту 8
в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
9) ( Підпункт 9 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
10) ( Підпункт 10 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності перших заступників та
заступників Міністра; ( Підпункт 11 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;
13) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінпаливенерго України; ( Підпункт 13 пункту
8 в редакції Указів Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від
27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001 )
9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінпаливенерго України, його поточної роботи, а також забезпечення
діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра -
керівником апарату Мінпаливенерго України. Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінпаливенерго України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), перших заступників та
заступників Міністра за посадою та інших керівних працівників
Мінпаливенерго України. ( Абзац перший пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
У разі потреби до складу колегії Мінпаливенерго України
можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий
пункту 10 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпаливенерго
України. ( Абзац четвертий пункту 10 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
11. У складі Мінпаливенерго України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності Мінпаливенерго України,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та
консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінпаливенерго України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінпаливенерго України
затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 13 в редакції Указів Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпаливенерго України затверджує Міністр. ( Пункт 13 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 ) Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1218/2001 ( 1218/2001 )
від 14.12.2001 )
14. Мінпаливенерго України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: