open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про

Міністерство палива та енергетики України

Внести до Положення про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня
2000 року N 598 ( 598/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2001 року

N 1218/2001
ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 14 грудня 2001 року N 1218/2001
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство

палива та енергетики України ( 598/2000 )
1. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. Мінпаливенерго України очолює Міністр, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади
Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за
розроблення і реалізацію державної політики у
паливно-енергетичному комплексі, виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей;
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
кандидатури на посаду Державного секретаря Мінпаливенерго України
(далі - Державний секретар);
5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
Державного секретаря про їх виконання;
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про
розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря про
виконання цих рішень;
8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
9) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління та подання про призначення
на посади та звільнення з посад їх керівників;
10) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з
управління майном, яке знаходиться у сфері управління
Міністерства;
11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
перших заступників та заступників;
12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;
13) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
призначення на посади перших заступників та заступників
Державного секретаря;
розподілу обов'язків між першими заступниками і заступниками
Державного секретаря;
структури, граничної чисельності працівників, штатного
розпису, кошторису видатків урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства;
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінпаливенерго України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затверджує їх положення (статути), призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників;
14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінпаливенерго України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має двох перших заступників та
заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра
України та звільняє з посад Президент України.
Державний секретар, його перші заступники та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, покладених на
Мінпаливенерго України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінпаливенерго
України та члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на Мінпаливенерго України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі
Мінпаливенерго України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Міністерства;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінпаливенерго України, організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Міністерство, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;
4) координує роботи з реалізації Комплексної програми
створення ядерно-паливного циклу, а також пов'язані з розробленням
та виконанням програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом,
тимчасового і довгострокового зберігання радіоактивних відходів,
зняття з експлуатації реакторних установок та інших об'єктів
ядерно-промислового комплексу;
5) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо
реалізації програм розвитку електроенергетичного,
ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового
комплексів;
6) організовує роботу щодо забезпечення фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Міністерства;
7) забезпечує здійснення державного енергетичного нагляду за
додержанням режимів споживання електричної та теплової енергії, а
також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж,
енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених
до об'єднаної енергетичної системи України;
8) здійснює координацію робіт, пов'язаних із
реструктуризацією вугледобувних та вуглепереробних підприємств;
9) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення державного
регулювання гірничої справи;
10) організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;
11) організовує розроблення нормативно-правових актів
Мінпаливенерго України та подає їх на підпис Міністрові;
12) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
13) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
14) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінпаливенерго України з Адміністрацією
Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;
15) забезпечує взаємодію апарату Мінпаливенерго України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
16) забезпечує співробітництво Мінпаливенерго України з
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань,
покладених на Міністерство;
17) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів
державного управління, за поданням керівників зазначених органів і
за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
18) координує роботу урядових органів державного управління,
утворених у складі Мінпаливенерго України, координує і контролює
діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства, вживає заходів до забезпечення
ефективності їх роботи;
19) за погодженням з Міністром приймає рішення щодо
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінпаливенерго України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства,
затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє
з посад у встановленому порядку їх керівників;
20) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
21) організовує роботу з документами в Міністерстві;
22) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Мінпаливенерго України, визначає
відповідальність їх керівників;
23) подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з
Міністром пропозиції щодо призначення на посади перших заступників
та заступників Державного секретаря;
24) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Мінпаливенерго
України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної
служби;
25) розглядає в установленому порядку питання про присвоєння
працівникам апарату Міністерства відповідних рангів державних
службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності;
26) формує і затверджує кадровий резерв Міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;
27) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром з цього питання;
28) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату Мінпаливенерго України, та інформує
Міністра про їх використання;
29) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління
майном, яке знаходиться у сфері управління Міністерства;
30) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
31) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінпаливенерго України;
32) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Міністерства.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності Мінпаливенерго України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінпаливенерго України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань".
2. В абзаці першому пункту 10 слова "заступників Міністра"
замінити словами "Державного секретаря, його перших заступників та
заступників".
3. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"Гранична чисельність працівників Мінпаливенерго України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру Мінпаливенерго України затверджує Державний
секретар за погодженням з Міністром.
Штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: