open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про

Міністерство аграрної політики України

Внести до Положення про Міністерство аграрної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 7 червня
2000 року N 772 ( 772/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 2001 року

N 1021/2001

ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 30 жовтня 2001 року N 1021/2001
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство

аграрної політики України

( 772/2000 )
1. У пункті 4:
1) підпункт 27 доповнити словами "проводить бонітування
(комплексну оцінку) сільськогосподарських тварин і птиці";
2) підпункт 41 після слів "державне управління" доповнити
словами "та державний контроль";
3) підпункт 42 доповнити словами "встановлює порядок та умови
присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у
тваринництві, які здійснюють свою діяльність у межах прийнятих
загальнодержавних програм селекції у тваринництві, та присвоює
такий статус".
2. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. Мінагрополітики України очолює Міністр, якого призначає
на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством
порядку Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної аграрної
політики, продовольчу безпеку держави, на виконання вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи
досягнення поставлених цілей;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря
Мінагрополітики України (далі - Державний секретар);
4) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Мінагрополітики України;
5) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення
на посади та звільнення з посад керівників урядових органів
державного управління;
6) подає Державному секретареві пропозиції щодо призначення
на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби в
центральному апараті Мінагрополітики України;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Мінагрополітики України;
8) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:
призначення на посаду першого заступника та заступників
Державного секретаря;
структури Мінагрополітики України та розподілу обов'язків між
першим заступником та заступниками Державного секретаря;
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, що діють у складі Мінагрополітики України;
утворення, реорганізації і ліквідації територіальних органів
Мінагрополітики України, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
9) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з
управління майном, яке знаходиться у сфері управління
Мінагрополітики України.
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінагрополітики України організовується Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Мінагрополітики України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінагрополітики
України та члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на Мінагрополітики України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі
Мінагрополітики України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Міністерства;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Міністерства, організовує і контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінагрополітики України, інших документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Мінагрополітики України, та подає їх на підпис
Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
6) забезпечує відповідно до законодавства здійснення
державного управління галузями агропромислового виробництва;
7) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
8) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінагрополітики України з Адміністрацією
Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;
9) забезпечує взаємодію апарату Мінагрополітики України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
10) забезпечує співпрацю Мінагрополітики України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;
11) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів Міністерства, координує і
контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Мінагрополітики України, та вживає заходів до
забезпечення ефективності їх роботи;
12) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації урядових органів державного управління у
складі Мінагрополітики України, за поданням керівників зазначених
органів у встановленому порядку затверджує граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
13) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації і ліквідації територіальних органів Мінагрополітики
України, а також підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення
(статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку їх керівників;
14) подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з
Міністром пропозиції щодо призначення на посади першого заступника
та заступників Державного секретаря;
15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
16) затверджує в установленому порядку структуру, штатний
розпис та кошторис видатків Мінагрополітики України;
17) організовує роботу з документами в Мінагрополітики
України;
18) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Мінагрополітики
України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної
служби;
19) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Мінагрополітики України
відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності;
20) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України,
забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу
цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;
21) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату Мінагрополітики України і його
територіальних органів, та інформує Міністра про їх використання;
22) за погодженням з Міністром здійснює функції з управління
майном, яке знаходиться у сфері управління Мінагрополітики
України;
23) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Мінагрополітики України з керівниками підприємств та організацій,
що належать до сфери управління Мінагрополітики України;
24) формує та затверджує кадровий резерв Мінагрополітики
України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації його працівників;
25) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
26) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінагрополітики України;
27) у разі ліквідації Мінагрополітики України очолює
ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних
заходів з ліквідації Міністерства;
28) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Мінагрополітики України.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності Мінагрополітики України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінагрополітики України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань".
3. У абзаці першому пункту 10 слова "заступників Міністра"
замінити словами "Державного секретаря, його першого заступника,
заступників (за посадою)".
4. У абзаці другому пункту 12 слово "Міністр" замінити
словами "Державний секретар".
5. У пункті 13:
1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"Структуру Мінагрополітики України затверджує Державний
секретар за погодженням з Міністром.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінагрополітики України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України";
2) в абзаці четвертому слово "Міністр" замінити словами
"Державний секретар";
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Умови оплати праці, матеріальне та соціально-побутове
забезпечення працівників Мінагрополітики України визначаються
Кабінетом Міністрів України".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: