open
Про систему
Попередня
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

14.10.2009 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої

атестаційної комісії

N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009

N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009

N 1-05/6 ( v05_6330-09 ) від 16.12.2009

N 7-08/6-з ( v08_6330-09 ) від 16.12.2009

N 1-05/1 ( v1-05330-10 ) від 10.02.2010

N 13-08/1-з ( v13-0330-10 ) від 10.02.2010 }

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | --------------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | --------------------------------------------------------------------| 1 |Автомобільний |Харківський | технічні | |транспорт. |національний | | |Автомобильный |автомобільно- | | |транспорт. |дорожній | | |Automobile Transport |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Агрохімія |Українська академія| біологічні, | |і ґрунтознавство |аграрних наук. |сільськогосподарські | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | |державного управління |регіональний | | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Бюлетень Міжнародного |Дніпропетровський | економічні | |Нобелівського |університет | | |економічного форуму |економіки та права | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Викладання мов у вищих|Харківський | педагогічні | |навчальних закладах |національний | | |освіти на сучасному |університет | | |етапі. Міжпредметні |імені В.Н.Каразіна | | |зв'язки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Виноградарство |Інститут |сільськогосподарські | |і виноробство |виноградарства | | | |і виноробства | | | |ім. В.Є.Таїрова | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник економіки |Українська державна| економічні | |транспорту |академія | | |і промисловості. |залізничного | | |Вестник экономики |транспорту | | |транспорта | | | |и промышленности | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Інституту |Львівський | історичні | |археології |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Запорізького |ДВНЗ Запорізький | фізико-математичні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Фізико-математичні |МОН України | | |науки". | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Київського |Київський | юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Львівського |Львівський | фізико-математичні | |університету. Серія |національний | | |механіко-математична |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Львівського |Львівський | юридичні | |університету. Серія |національний | | |юридична |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Луганського |Луганський | історичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Історичні науки |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Луганського |Луганський | педагогічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Педагогічні науки |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Національного |Національний | технічні | |технічного |технічний | | |університету України |університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут", серія |інститут" | | |"Хімічна інженерія, | | | |екологія та | | | |ресурсозбереження". | | | |Вестник Национального | | | |технического | | | |университета Украины | | | |"Киевский | | | |политехнический | | | |институт", Серия | | | |"Химическая инженерия,| | | |экология и | | | |ресурсосбережение" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Національного |Національний | соціологічні, | |технічного |технічний | політичні | |університету України |університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" | | |Політологія. | | | |Соціологія. Право | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Автоматика, | | | |вимірювання | | | |та керування" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Архітектура" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Національного |Національний | історичні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Держава та армія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Динаміка, міцність | | | |та проектування машин | | | |і приладів" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Електроенергетичні | | | |та електромеханічні | | | |системи" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Інформаційні системи | | | |та мережі" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні науки | | | |та інформаційні | | | |технології" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні системи | | | |та мережі" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні системи | | | |проектування. Теорія | | | |і практика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Логістика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Менеджмент | | | |та підприємництво | | | |в Україні: етапи | | | |становлення і проблеми| | | |розвитку" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Оптимізація | | | |виробничих процесів | | | |і технічний контроль | | | |у машинобудуванні | | | |та приладобудуванні" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Проблеми | | | |економіки | | | |та управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Теорія | | | |і практика | | | |будівництва" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Теплоенергетика. | | | |Інженерія довкілля. | | | |Автоматизація" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Вісник Національного |Національний | філософські | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Філософські науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Вісник Національного |Національний | хімічні, технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Хімія, |політехніка" | | |технологія речовин | | | |та їх застосування | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Вісник Харківського |Харківський | технічні | |національного |національний | | |автомобільно- |автомобільно- | | |дорожнього |дорожній | | |університету. |університет | | |Вестник Харьковского | | | |национального | | | |автомобильно-дорожного| | | |университета. | | | |Bulletin of Kharkov | | | |National Automobile | | | |and Highway University| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Економічні |ім. В.В.Докучаєва. | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Рослинництво, |ім. В.В.Докучаєва. | | |селекція | | | |і насінництво, | | | |плодоовочівництво | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаєва. |університет | | |Серія: Ґрунтознавство,|ім. В.В.Докучаєва. | | |агрохімія, | | | |землеробство, лісове | | | |господарство, екологія| | | |ґрунтів | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Фітопатологія |ім. В.В.Докучаєва. | | |та ентомологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | |національного |національний | | |педагогічного |педагогічний | | |університету. |університет | | |Психологія |імені Г.С.Сковороди| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія: економічна |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Вісник Харківського |Харківський | історичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Історія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Математика, прикладна|імені В.Н.Каразіна | | |математика і механіка"| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні, | |національного |національний | технічні | |університету |університет | | |Серія "Математичне |імені В.Н.Каразіна | | |моделювання. | | | |Інформаційні | | | |технології. | | | |Автоматизовані | | | |системи управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Вісник Харківського |Харківський | медичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Медицина" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Вісник Харківського |Харківський | хімічні | |національного |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Хімія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Вісник Харківського |Харківський | політичні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Питання політології" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Психологія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Вісник Харківського |Харківський | соціологічні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Соціологічні |імені В.Н.Каразіна | | |дослідження сучасного | | | |суспільства: | | | |методологія, теорія, | | | |методи" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Вісник Харківського |Харківський | філософські | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Теорія культури |імені В.Н.Каразіна | | |і філософія науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Вісник Харківського |Харківський | юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Право" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Вісник Центру |Інститут |сільськогосподарські | |наукового забезпечення|рослинництва | | |агропромислового |ім. В.Я.Юр'єва | | |виробництва |Української | | |Харківської області |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Вісті автомобільно- |Автомобільно- | технічні | |дорожнього інституту |дорожній інститут | | | |Донецького | | | |національного | | | |технічного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Гуманітарний часопис |Національний | філософські | | |аерокосмічний | | | |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | |"Харківський | | | |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Державне управління та|Дніпропетровський | державне управління | |місцеве самоврядування|регіональний | | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Дидактика математики: |Донецький | педагогічні | |проблеми і дослідження|національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Економіка |Білоцерківський | економічні | |та управління АПК |національний | | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Економіка та |Національний | економічні | |управління |аерокосмічний | | |підприємствами |університет | | |машинобудівної галузі:|ім. М.Є.Жуковського| | |проблеми теорії |"Харківський | | |та практики |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Економіко-математичне |Міжнародний | економічні | |моделювання соціально-|науково-навчальний | | |економічних систем |центр інформаційних| | | |технологій та | | | |систем Національної| | | |Академії наук | | | |України та | | | |Міністерства освіти| | | |і науки України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Економічна стратегія |Харківський | економічні | |і перспективи розвитку|державний | | |сфери торгівлі та |університет | | |послуг |харчування | | | |та торгівлі | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Економічний аналіз |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Економічний простір |ДВНЗ | економічні | | |"Придністровська | | | |державна академія | | | |будівництва і | | | |архітектури" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Економіка |технічний | | |та менеджмент |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Економічна |технічний | | |теорія |університет | | |та економічна історія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Облік і фінанси|технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Регіональна |технічний | | |економіка |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Збірник наукових праць|Відкрите акціонерне| технічні | |ВАТ "УкрНДІВогнетривів|товариство | | |імені А.С.Бережного" |"Український | | |Collection of |науково-дослідний | | |scientific proceedings|інститут | | |of the OJSC "The |вогнетривів імені | | |Ukrainian research |А.С.Бережного" | | |institute of | | | |refractories named | | | |after A.S.Berezhnoy" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Збірник наукових |Полтавський | технічні | |праць, серія: Галузеве|національний | | |машинобудування, |технічний | | |будівництво |університет | | | |імені Юрія | | | |Кондратюка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Збірник наукових праць|Донецький інститут | технічні | |Донецького інституту |залізничного | | |залізничного |транспорту | | |транспорту. |Української | | |Сборник научных трудов|державної академії | | |Донецкого института |залізничного | | |железнодорожного |транспорту | | |транспорта. | | | |Collection of | | | |Scientific Works of | | | |Donetsk Railway | | | |Transport Institute | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Збірник наукових праць|НАН України, | технічні | |Інституту проблем |Інститут проблем | | |моделювання в |моделювання в | | |енергетиці |енергетиці | | |ім. Г.Є.Пухова |Національної | | |НАН України |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Збірник наукових праць|Кіровоградський | технічні | |Кіровоградського |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Техніка | | | |в | | | |сільськогосподарському| | | |виробництві, галузеве | | | |машинобудування, | | | |автоматизація | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Збірник наукових праць|Харківський | технічні, військові | |Харківського |університет | | |університету |Повітряних Сил | | |Повітряних Сил |імені Івана | | | |Кожедуба | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Збірник наукових праць|Уманський державний|сільськогосподарські | |Уманського державного |аграрний | | |аграрного університету|університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Центральний |технічні | |Центрального науково- |науково-дослідний | | |дослідного інституту |інститут озброєння | | |озброєння та військо- |та військової | | |вої техніки Збройних |техніки Збройних | | |Сил України |Сил України | | |Міністерства оборони |Міністерства | | |України |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |технічні | |Науково-дослідного |інститут Головного | | |інституту Головного |управління розвідки| | |управління розвідки |Міністерства оборо-| | |Міністерства оборони |ни України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Національна |педагогічні, | |Національної академії |академія |психологічні, | |Служби безпеки України|Служби безпеки |технічні та юридичні | | |України |науки | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Військовий інститут|технічні, географічні| |Військового інституту |Київського націона-|та педагогічні науки | |Київського національ- |льного університету| | |ного університету |імені Тараса Шев- | | |імені Тараса Шевченка |ченка Міністерства | | |Міністерства оборони |оборони України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Центральний науко- |військові та технічні| |Центрального науково- |во-дослідний |науки | |дослідного інституту |інститут Збройних | | |Збройних Сил України |Сил України | | |Міністерства оборони |Міністерства оборо-| | |України |ни України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий збірник |Головне управління |технічні, військові, | |Головного управління |розвідки |політичні та | |розвідки Міністерства |Міністерства |педагогічні науки | |оборони України |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні та | |Севастопольського |національний уні- |фізико-математичні | |національного універ- |верситет ядерної |науки | |ситету ядерної енергії|енергії | | |та промисловості |та промисловості | | |Міністерства палива |Міністерства палива| | |та енергетики України |та енергетики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Національна акаде- |військові, технічні | |"Труди університету" |мія оборони України|та історичні науки | |Національної академії |Міністерства | | |оборони України |оборони України | | |Міністерства оборони | | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Українська військо-|медичні та | |Української військово-|во-медичної |фармацевтичні науки | |медичної академії |академії Мініс- | | |Міністерства оборони |терства оборони | | |України "Проблеми |України "Проблеми | | |військової охорони |військової охорони | | |здоров'я |здоров'я | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Інститут спеціаль- |технічні науки | |Інституту спеціального|ного зв'язку та | | |зв'язку та захисту |захисту інформації | | |інформації Національ- |Національного | | |ного технічного |технічного | | |університету України |університету Украї-| | |"Київський політехніч-|ни "Київський | | |ний інститут" Держав- |політехнічний | | |ної служби спеціально-|інститут" Держав- | | |го зв'язку та захисту |ної служби спеціа- | | |інформації України |льного зв'язку та | | | |захисту | | | |інформації України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Національна акаде- |юридичні, | |Національної академії |мія наук України та|психологічні, | |наук України та Служби|Служба безпеки |політичні, | |безпеки України |України |економічні, | |"Державна безпека | |історичні і технічні | |України" | |науки | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Інтелект. Особистість.|Донецький | філософські | |Цивілізація. |національний | | |Интеллект. Личность. |університет | | |Цивилизация |економіки і | | | |торгівлі | | | |імені Михайла | | | |Туган-Барановського| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Інформаційні системи, |Національний | технічні | |механіка та керування |технічний | | | |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Історичні записки: |Східноукраїнський | історичні | |збірник наукових праць|національний | | | |університет імені | | | |Володимира Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Кам'яна доба України |Інститут археології| історичні | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Київське |Національна музична| мистецтвознавство | |музикознавство |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського, | | | |Київський інститут | | | |музики | | | |ім. Р.М.Глієра | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Кібернетика та |НАН України, | медико-біологічні | |обчислювальна техніка.|Міжнародний | | |Кибернетика и |науково-навчальний | | |вычислительная |центр інформаційних| | |техника. |технологій та | | |Cybernetics and |систем НАН та МОН | | |computer engineering |України, Інститут | | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України. | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Кримський юридичний |Кримський юридичний| юридичні | |вісник |інститут Одеського | | | |державного | | | |університету | | | |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Комп'ютерні засоби, |НАН України, | технічні | |мережі та системи. |Інститут | | |Компьютерные средства,|кібернетики | | |сети и системы |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Магістеріум. |Національний | історичні | |Археологічні студії |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Магістеріум. Політичні|Національний | політичні | |студії |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Математичне та |Кам'янець- | фізико-математичні | |комп'ютерне |Подільський | | |моделювання. Серія: |національний | | |Фізико-математичні |університет, | | |науки |Інститут | | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | |технічний збірник |університет | | |"Геодезія, картографія|"Львівська | | |і аерофотознімання" |політехніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | |технічний збірник |університет | | |"Вимірювальна техніка |"Львівська | | |та метрологія" |політехніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Мінералогічний збірник|Львівський | геологічні | | |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Моделювання та |НАН України, | технічні | |інформаційні |Інститут проблем | | |технології |моделювання в | | | |енергетиці | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Мультиверсум. |Інститут філософії | філософські | |Філософський |імені Г.С.Сковороди| | |альманах |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Наука молода |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Науковий вісник |Академія | державне управління | |Академії |муніципального | | |муніципального |управління | | |управління, серія | | | |"Управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Науковий вісник |Білоцерківський |сільськогосподарські,| |ветеринарної медицини |національний | ветеринарні | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Науковий вісник |Львівський | психологічні | |Львівського державного|державний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | |(серія психологічна) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Науковий вісник |Львівський | юридичні | |Львівського державного|державний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | |(серія юридична) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Науковий вісник |Миколаївський | педагогічні | |Миколаївського |державний | | |державного |університет | | |університету |імені | | |імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета | | | |имени | | | |В.А.Сухомлинского. | | | |Wissenschaftsblatt der| | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitflt | | | |Mykolaiv, Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Науковий вісник |Національна музична| мистецтвознавство | |Національної музичної |академія України | | |академії України |імені | | |імені П.І.Чайковського|П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Науковий вісник |Ужгородський | хімічні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Хімія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Математика | | | |і інформатика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Науковий вісник |Ужгородський | історичні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Історія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Національна |педагогічні, | |Національної академії |академія |психологічні | |Служби безпеки України|Служби безпеки |та юридичні науки | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Науковий часопис НПУ |Національний | фізичне виховання і | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | спорт | |Серія Науково- |університет | | |педагогічні проблеми |імені | | |фізичної культури |М.П.Драгоманова | | |(фізична культура і | | | |спорт) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Наукові записки |Національний | соціологічні | |НАУКМА. Соціологічні |університет "Києво-| | |науки |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Наукові записки |Національний | філософські | |НАУКМА. Філософія та |університет "Києво-| | |релігієзнавство |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Наукові записки |Національний | юридичні | |НАУКМА. Юридичні науки|університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Наукові праці |Донецький | економічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. | | | |Серія економічна | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Наукові праці |Донецький | технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. | | | |Серія "Інформатика, | | | |кібернетика та | | | |обчислювальна техніка"| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Наукові праці |Інститут цукрових |сільськогосподарські | |Інституту цукрових |буряків УААН | | |буряків | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Наукові праці НДФІ |Науково-дослідний | економічні | | |фінансовий інститут| | | |при Міністерстві | | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Обладнання та |Донецький | технічні | |технології харчових |національний | | |виробництв. |університет | | |Оборудование и |економіки | | |технологии пищевых |і торгівлі імені | | |производств |Михайла Туган- | | | |Барановського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Палеонтологічний |Львівський | геологічні | |збірник |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Педагогічна освіта: |Інститут проблем | педагогічні | |теорія |виховання Академії | | |і практика. |педагогічних наук | | |Психологія. |України, Київський | | |Педагогіка. |міський | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Б.Д.Грінченка| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Педагогічний процес: |Інститут | психологічні, | |теорія і практика |педагогічної освіти| педагогічні | | |і освіти дорослих | | | |АПН України, | | | |Благодійний фонд | | | |імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Перспективні напрямки |ВАТ "Український |архітектура, технічні| |проектування житлових |зональний науково- | | |та громадських |дослідний | | |будівель |і проектний | | | |інститут | | | |по цивільному | | | |будівництву" - ВАТ | | | |"КиївЗНДІЕП" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Питання прикладної |Дніпропетровський | фізико-математичні | |математики і |національний | | |математичного |університет | | |моделювання. |ім. Олеся Гончара | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Праці Інституту |Інститут | технічні | |електродинаміки |електродинаміки | | |Національної академії |Національної | | |наук України |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Приватне право і |Науково-дослідний | юридичні | |підприємництво. |інститут приватного| | |Частное право |права | | |и предпринимательство.|і підприємництва | | |Privat Law and | | | |Business | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Проблеми екологічної |Луганський | медико-біологічні, | |та медичної генетики |державний медичний | фармацевтичні | |і клінічної |університет | | |імунології. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Проблеми |Національна музична| мистецтвознавство | |етномузикології |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Проблеми |Національний | технічні | |інформатизації та |авіаційний | | |управління |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Проблеми створення, |Житомирський | технічні | |випробування, |військовий інститут| | |застосування та |імені С.П.Корольова| | |експлуатації складних |Національного | | |інформаційних систем. |авіаційного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Проблеми сучасної |Республіканський | психологічні | |педагогічної освіти. |вищий навчальний | педагогічні | |Серія: педагогіка і |заклад "Кримський | | |психологія. |гуманітарний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Проблеми теорії та |Житомирський | економічні | |методології |державний | | |бухгалтерського |технологічний | | |обліку, контролю і |університет | | |аналізу | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Прогресивні техніка та|Харківський | технічні | |технології харчових |державний | | |виробництв |університет | | |ресторанного |харчування та | | |господарства і |торгівлі | | |торгівлі | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Сборник научных трудов|Донбаський | технічні | |Донбасского |державний технічний| | |государственного |університет | | |технического | | | |университета | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Селекція і насінництво|Інститут |сільськогосподарські | | |рослинництва | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Системи обробки |Харківський | технічні | |інформації |університет | | | |Повітряних Сил | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Соціальні технології: |Класичний приватний| соціологічні | |актуальні проблеми |університет | | |теорії | | | |та практики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Соціологічні |Східноукраїнський | соціологічні | |дослідження |національний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Строительство, |Придніпровська | технічні | |материаловедение, |державна академія | | |машиностроение |будівництва | | | |та архітектури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Теорія і практика |Харківський |державне управління, | |державного управління |регіональний | економічні | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Теорія оптимальних |НАН України, | фізико-математичні | |рішень. |Інститут | | |Теория оптимальных |кібернетики | | |решений |ім. В.М.Глушкова | | | |Національної | | | |Академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Торгівля і ринок |Донецький | економічні | |України. |національний | | |Торговля и рынок |університет | | |Украины |економіки і | | | |торгівлі імені | | | |Михайла Туган- | | | |Барановського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Українська культура: |Рівненський | мистецтвознавство | |минуле, сучасне, шляхи|державний | | |розвитку: наукові |гуманітарний | | |записки Рівненського |університет | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Українське |Національна музична| мистецтвознавство | |музикознавство |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Український |Національний | технічні | |міжвідомчий науково- |університет | | |технічний збірник |"Львівська | | |"Автоматизація |політехніка" | | |виробничих процесів у | | | |машинобудуванні та | | | |приладобудуванні" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Філософські |Східноукраїнський | філософські | |дослідження |національний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Філософські проблеми |Київський | філософські | |гуманітарних наук |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Финансы, учет, банки |Донецький | економічні | | |національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Формування ринкових |ДП "Науково- | економічні | |відносин в Україні |дослідний | | | |економічний | | | |інститут | | | |Міністерства | | | |економіки України" | | --------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | --------------------------------------------------------------------| 1 |Algebra and discrete |Луганський | фізико-математичні | |mathematics |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Авіаційно-космічна |Національний | технічні | |техніка і технологія. |аерокосмічний | | |Авиационно-космическая|університет | | |техника и технология. |ім. М.Є.Жуковського| | |Aerospace technic and |"Харківський | | |technology |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Національна | економічні | |економіки. |академія управління| | |Актуальные проблемы | | | |экономики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |ДП Український | медико-біологічні | |транспортної медицини |науково-дослідний | | | |інститут медицини | | | |транспорту | | | |Міністерства | | | |охорони здоров'я | | | |України, Фізико- | | | |хімічний інститут | | | |ім. О.В.Богатського| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Буковинський медичний |Буковинський | медичні | |вісник |державний медичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Biomedical and |Міжнародна академія| медико-біологічні | |biosocial anthropology|Інтегративної | | | |Антропології, | | | |Вінницький | | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник Бердянського |ТОВ "Бердянський | економічні | |університету |університет | | |менеджменту і бізнесу |менеджменту і | | | |бізнесу" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Вінницького |Вінницький |педагогічні, технічні| |політехнічного |національний | | |інституту |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Вінницького |Вінницький | медичні | |національного |національний | | |медичного університету|медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник ДІТБ. |ПВНЗ Донецький | економічні | |Вестник ДИТБ. |інститут | | |DITB's Bulletin |туристичного | | | |бізнесу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. |університет | | |Серія: математика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія |університет | | |механіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Донецького |Донецький | філософські | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки і | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановського | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. | | | |Філософські науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Донецького |Донецький | економічні | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки | | |імені Михайла Туган- |і торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановського | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. | | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Донецького |Донецький | технічні | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки і | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановськог | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. Технічні| | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник економічної |Академія | економічні | |науки України |економічних наук | | | |України. Інститут | | | |економіки | | | |промисловості НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник зоології. |Національна | біологічні | |Вестник зоологии |академія наук | | | |України, Інститут | | | |зоології | | | |ім. | | | |І.І.Шмальгаузена | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Київського |Київський | економічні | |національного |національний | | |торговельно- |торговельно- | | |економічного |економічний | | |університету |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Київського |Київський |технічні, економічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |технологій та дизайну |технологій | | | |та дизайну | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Львівської |Львівська державна | економічні | |державної фінансової |фінансова академія | | |академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник морфології |Вінницький | медико-біологічні | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Одеського |Одеський | біологічні | |національного |національний | | |університету. Біологія|університет | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Прикарпатського|ДВНЗ | фізичне виховання | |університету. Серія |"Прикарпатський | та спорт | |"Фізична культура" |національний | | | |університет імені | | | |Василя Стефаника" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник проблем |Українська академія| медико-біологічні | |біології |наук, Українська | | |і медицини |медична | | | |стоматологічна | | | |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Сумського |Сумський державний | технічні | |державного |університет | | |університету. Серія | | | |"Технічні науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | технічні | |державного технічного |державний технічний| | |університету |університет | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | економічні | |національного |національний | | |економічного |економічний | | |університету. |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вопросы химии и |Український | хімічні, технічні | |химической технологии.|державний хіміко- | | |Питання; хімії та |технологічний | | |хімічної технології |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Генетичні ресурси |Інститут |сільськогосподарські | |рослин |рослинництва | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Держава та регіони. |Класичний приватний| державне управління | |Серія "Державне |університет | | |управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Держава та регіони. |Класичний приватний| економічні | |Серія "Економіка |університет | | |та підприємництво" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Довкілля та здоров'я |Інститут гігієни та| медико-біологічні | | |медичної екології | | | |ім. О.М.Марзєєва | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Економіка і регіон. |Полтавський | економічні | |Науковий вісник |національний | | |Полтавського |технічний | | |національного |університет | | |технічного |імені Юрія | | |університету |Кондратюка. | | |імені Юрія Кондратюка.| | | |Экономика и регион. | | | |Научный вестник | | | |Полтавского | | | |национального | | | |технического | | | |университета | | | |им. Юрия Кондратюка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Економіка та право. |Інститут економіко-| економічні | |Экономика и право. |правових досліджень| | | |НАН України, | | | |Донецький | | | |державний технічний| | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Економічний вісник |Луганський | економічні | |Донбасу |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Експериментальна та |Львівський | медико-біологічні | |клінічна фізіологія і |національний | | |біохімія |медичний | | | |університет | | | |імені Данила | | | |Галицького, | | | |Державне | | | |підприємство | | | |"Всеукраїнське | | | |спеціалізоване | | | |видавництво "Світ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Запорізький медичний |Запорізький | медичні, | |журнал. |державний медичний | фармацевтичні | |Запорожский |університет | | |медицинский журнал | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Клінічна анатомія та |Буковинський | медичні | |оперативна хірургія |державний медичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Клінічна та |Буковинський | медико-біологічні | |експериментальна |державний медичний | | |патологія |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Клінічна фармація. |МОЗ України, ДП | медичні, | |Клиническая фармация. |"Державний | фармацевтичні | |Clinical pharmacy |фармакологічний | | | |центр Міністерства | | | |охорони здоров'я | | | |України", | | | |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Математичні машини |Національна | технічні, | |і системи |академія наук | фізико-математичні | | |України, Інститут | | | |проблем | | | |математичних машин | | | |і систем НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Математичні студії. |Львівське | фізико-математичні | |Праці Львівського |математичне | | |математичного |товариство | | |товариства | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Методи та об'єкти |Київський | хімічні | |хімічного аналізу |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Мікробіологічний |Національна | медико-біологічні | |журнал. |академія наук | | |Микробиологический |України, Інститут | | |журнал. |мікробіології і | | |Mikrobiologichny |вірусології | | |Zhurnal |імені | | | |Д.К.Заболотного | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Наука та інновації |Національна |економічні, технічні | | |академія наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Наукове пізнання: |Південноукраїнський| філософські | |методологія та |державний | | |технологія |університет | | | |ім. К.Д.Ушинського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Науковий вісник |Київський | юридичні | |Київського |національний | | |національного |університет | | |університету |внутрішніх справ | | |внутрішніх справ | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науково-практичний |Державний науково- | технічні | |журнал "Сучасна |дослідний інститут | | |спеціальна техніка" |Міністерства | | |Державного науково- |внутрішніх справ | | |дослідного інституту |України | | |Міністерства | | | |внутрішніх справ | | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Неперервна професійна |Інститут | психологічні | |освіта: теорія і |педагогічної освіти| | |практика |і освіти дорослих | | | |Академії | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Благодійний фонд | | | |імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Нова тема |Київський | технічні | | |національний | | | |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури, | | | |Асоціація | | | |інженерів | | | |енергоефективних | | | |технологій України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Ноосфера і цивілізація|Донецький | філософські | | |національний | | | |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Ортопедія, |Інститут патології | медичні | |травматологія та |хребта та суглобів | | |протезування. |імені професора | | |Ортопедия, |М.І.Ситенка | | |травматология и |Академії медичних | | |протезирование |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Освіта Донбасу |Луганський | педагогічні | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Патологія |Запорізький | медичні | | |державний медичний | | | |університет, | | | |Асоціація | | | |патологів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Проблемы старения и |Інститут | медико-біологічні | |долголетия |геронтології | | | |Академії медичних | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Проблеми сучасної |Харківська медична | медичні | |медичної науки та |академія | | |освіти. |післядипломної | | |Проблемы современной |освіти, ТОВ | | |медицинской науки |"Видавництво ФОЛІО"| | |и образования | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Світ фінансів |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Системи озброєння і |Харківський | технічні, військові | |військова техніка |університет | | | |Повітряних Сил | | | |імені Івана | | | |Кожедуба | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Системні дослідження |Національна | технічні, | |та інформаційні |академія наук | фізико-математичні | |технології. |України, Навчально-| | |Системные исследования|науковий комплекс | | |и информационные |"Інститут | | |технологии. |прикладного | | |System research |системного аналізу"| | |& information |Національного | | |technologies |технічного | | | |університету | | | |України "Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Слобожанський науково-|Харківська державна| фізичне виховання і | |спортивний вісник |академія фізичної | спорт | | |культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Соціальна педагогіка: |Луганський | педагогічні | |теорія та практика |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Спортивна медицина |Національний | фізичне виховання | | |університет | і спорт, медичні | | |фізичного виховання| | | |і спорту України | | | |/НУФВСУ/ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Сучасні інформаційні |Національна | технічні, військові | |технології у сфері |академія оборони | | |безпеки |України | | |та оборони | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Сучасні медичні |Запорізька медична | медичні | |технології. |академія | | |Современные |післядипломної | | |медицинские технологии|освіти | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Технічна |Інститут | технічні | |електродинаміка. |електродинаміки | | |Техническая |Національної | | |электродинамика |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |"Товари і ринки" |Київський | економічні | |Міжнародний науково- |національний | | |практичний журнал |торгово-економічний| | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Углехимический журнал |Український | технічні | |Вуглехімічний журнал. |державний науково- | | | |дослідний | | | |вуглехімічний | | | |інститут "УХІН", | | | |Державний інститут | | | |з проектування | | | |підприємств | | | |коксохімічної | | | |промисловості | | | |"Дніпрококс" | | | |Українська науково-| | | |промислова | | | |асоціація "Укркокс"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Український |Луганський | медичні | |морфологічний альманах|державний медичний | | | |університет, | | | |"Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Товариство | | | |анатомів, | | | |гістологів, | | | |ембріологів та | | | |топографоанатомів | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Філософія і |Дніпропетровський | політичні, | |політологія в |національний | філософські | |контексті сучасної |університет | | |культури. |імені Олеся Гончара| | |Философия и | | | |политология в | | | |контексте современной | | | |культуры | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Холодильна техніка |Одеська державна | технічні | |і технологія. |академія холоду | | |Холодильная техника | | | |и технология | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Юридична психологія та|Київський | юридичні, | |педагогіка |національний | педагогічні, | | |університет | психологічні | | |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Ядерна та радіаційна |Державний науково- | технічні | |безпека |технічний центр з | | | |ядерної та | | | |радіаційної | | | |безпеки, Одеський | | | |державний | | | |політехнічний | | | |університет | | --------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | ---------------------------------------------------------------------| | | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 1 |Агробіологія |Білоцерківський |сільськогосподарські| | |національний аграрний|(агрономія) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 2 |Актуальні проблеми |Одеський регіональний|державне | |державного управління.|інститут державного |управління | |Збірник наукових праць|управління | | |Одеського |Української академії | | |регіонального |державного управління| | |інституту державного |при Президентові | | |управління |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 3 |Актуальні проблеми |ВДНЗ "Українська |медичні | |сучасної медицини: |медична | | |Вісник Української |стоматологічна | | |медичної |академія" | | |стоматологічної | | | |академії | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 4 |Англістика та |Дніпропетровський |філологічні | |американістика. |національний |(літературознавство)| |Англистика и |університет | | |американистика. | | | |Anglistics and | | | |Americanictics | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 6 |Бізнес-навігатор |Приватний вищий |економічні | | |навчальний заклад | | | |"Міжнародний | | | |університет бізнесу і| | | |права" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 7 |Біологія та валеологія|Харківський |біологічні | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 8 |Вісник академії митної|Академія митної |юридичні | |служби України. Серія |служби України | | |"Право" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 9 |Вісник |Дніпропетровський |філологічні | |Дніпропетровського |національний |(літературознавство)| |університету. Серія: |університет імені | | |Літературознавство. |Олеся Гончара | | |Журналістика | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 10 |Вісник |Дніпропетровський |філософські, | |Дніпропетровського |національний |історичні | |університету. Серія: |університет імені |(історія науки | |Історія і філософія |Олеся Гончара |й техніки, | |науки і техніки | |філософія | | | |науки) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 11 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |економічні | |національного |національний | | |університету |університет" | | | |Міністерства освіти і| | | |науки України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 12 |Вісник Луганського |Луганський |філологічні | |національного |національний |(мовознавство) | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 13 |Вісник Національного |Національний |філософські | |авіаційного |авіаційний | | |університету. Серія: |університет | | |Філософія. | | | |Культурологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 14 |Вісник Національного |Національний |філологічні | |університету |університет |(мовознавство) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Проблеми української | | | |термінології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 15 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет |(електроніка) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Електроніка" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 16 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Радіоелектроніка та | | | |телекомунікації" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 17 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(приладобудування) | |університету |України "Київський | | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія: | | | |приладобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 18 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(машинознавство, | |університету |України "Київський |машинобудування) | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія | | | |машинобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 19 |Вісник Одеського |Одеський національний|юридичні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Правознавство | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 20 |Вісник Одеського |Одеський національний|психологічні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Психологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 21 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |педагогічні | |"Педагогіка" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 22 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |політичні | |"Політологія" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 23 |Вісник |Одеський державний |економічні | |соціально-економічних |економічний | | |досліджень |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 24 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Біологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 25 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(германські, | |університету. Серія |університет імені |романські мови) | |"Романо-германська |В.Н.Каразіна | | |філологія. Методика | | | |викладання іноземних | | | |мов" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 26 |Вісник Харківського |Харківський |історичні, | |національного |національний |філософські | |університету. Серія |університет імені | | |"Історія України. |В.Н.Каразіна | | |Українознавство: | | | |історичні та | | | |філософські науки" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 27 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(літературознавство)| |університету. Серія |університет імені | | |"Філологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 28 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Філософія. |В.Н.Каразіна | | |Філософські перипетії"| | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 29 |Держава та регіони. |Класичний приватний |юридичні | |Серія: Право |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 30 |Економіка і |Донецький |економічні | |організація |національний | | |управління |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 31 |Економіка |Харківський |економічні | |транспортного |національний | | |комплексу. Экономика |автомобільно-дорожній| | |транспортного |університет | | |комплекса. Economics | | | |of Transport Complex | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 32 |Ефективність |Львівський |державне | |державного |регіональний інститут|управління | |управління |державного управління| | | |при Президентові | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 33 |Історія та географія |Харківський |історія | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 34 |Квалілогія книги |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 35 |Збірник наукових праць|Державний |технічні | |Державного |економіко- |(транспорт) | |економіко- |технологічний | | |технологічного |університет | | |університету |транспорту | | |транспорту. Серія | | | |"Транспортні системи і| | | |технології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 36 |Збірник наукових праць|Донецький державний |державне | |Донецького державного |університет |управління | |університету |управління | | |управління | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 37 |Збірник наукових праць|Національний |технічні, | |Національного |університет |економічні | |університету |кораблебудування | | |кораблебудування |імені адмірала | | | |Макарова | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 38 |Лінгвістика |Луганський |філологічні | | |національний |(українська, | | |університет імені |російська | | |Тараса Шевченка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 39 |Лінгвістичні студії |Донецький |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 40 |Людина та довкілля. |Харківський |географічні | |Проблеми неоекології |національний | | | |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 41 |Магістеріум. |Національний |філософські | |Історико-філософські |університет | | |студії |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 42 |Магістеріум. |Національний |культурологія | |Культурологія |університет | | | |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 43 |Медицинская |Харківська медична |психологічні | |психология. |академія | | |Медична психологія |післядипломної | | | |освіти, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 44 |Міжнародний медичний |Харківська медична |медичні | |журнал. Международный |академія | | |медицинский журнал. |післядипломної | | | |освіти, Інститут | | | |проблем кріобіології | | | |і кріомедицини НАН | | | |України, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 45 |Методи та прилади |Івано-Франківський |технічні | |контролю якості |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 46 |Металургія |Запорізька державна |технічні | | |інженерна академія |(металургія) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 47 |Мова і культура. Язык |Київський |філологічні | |и культура. |національний | | |Language & culture |університет імені | | | |Тараса Шевченка, ТОВ | | | |"Видавничий дім | | | |Дмитра Бураго" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 48 |Моделювання та |ДВНЗ "Київський |економічні | |інформаційні системи в|національний | | |економіці |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 49 |Наука і оборона |Міністерство оборони |військові | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 50 |Науковий вісник |Київський |мистецтвознавство | |Київського |національний | | |національного |університет театру, | | |університету театру, |кіно і телебачення | | |кіно і телебачення |імені | | |імені |І.Карпенка-Карого | | |І.Карпенка-Карого | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 51 |Науковий вісник |Миколаївський |психологічні | |Миколаївського |державний університет| | |державного |імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. | | | |Серія "Психологічні | | | |науки" Научный вестник| | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt der| | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 52 |Науковий вісник |Національний медичний|медичні | |Національного |університет імені | | |медичного |О.О.Богомольця | | |університету імені | | | |О.О.Богомольця | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 53 |Науковий вісник |Південноукраїнський |педагогічні, | |Південноукраїнського |державний |психологічні | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | |ім. К.Д.Ушинського | | | |Научный вестник | | | |Южноукраинского | | | |государственного | | | |педагогического | | | |университета | | | |им. К.Д.Ушинского | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 54 |Наукові записки |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 55 |Наукові записки |Національний |історичні | |НАУКМА. |університет "Києво- | | |Історичні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 56 |Наукові записки |Національний |фізико-математичні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(інформатика і | |Комп'ютерні науки. |Могилянська Академія"|кібернетика) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 57 |Наукові записки |Національний |філологічні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(літературознавство)| |Філологічні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 58 |Наукові записки |Національний |культурологія | |НАУКМА. Теорія та |університет "Києво- | | |історія культури. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 59 |Наукові записки |Національний |філософські | |Національного |університет | | |університету |"Острозька академія" | | |"Острозька | | | |академія". Серія | | | |"Філософія" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 60 |Наукові записки з |Переяслав- |історичні | |української історії |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 61 |Наукові записки |ДП "Український |технічні | |Українського |науково-дослідний |(телекомунікаційні | |науково-дослідного |інститут зв'язку" |системи та мережі, | |інституту зв'язку | |радіотехнічні | | | |пристрої та | | | |засоби | | | |телекомунікацій) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 62 |Наукові записки |Харківський |філологічні | |Харківського |національний |(літературознавство)| |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету імені |Г.С.Сковороди | | |Г.С.Сковороди. | | | |"Літературознавство" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 63 |Нафтогазова енергетика|Івано-Франківський |технічні | | |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 64 |Неперервна професійна |Інститут педагогічної|педагогічні | |освіта: теорія і |освіти і освіти | | |практика |дорослих Академії | | | |педагогічних наук | | | |України, Благодійний | | | |фонд імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 65 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |політичні, | | |міжнародний |соціальні | | |університет розвитку |комунікації | | |людини "Україна" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 66 |Пам'ятки |Український |історичні | | |науково-дослідний | | | |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 67 |Педагогіка та |Харківський |педагогічні | |психологія |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 68 |Педагогічний дискурс |Інститут педагогіки |педагогічні | | |АПН України, | | | |Хмельницька | | | |гуманітарно- | | | |педагогічна академія | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 69 |Поліграфія і видавнича|Українська академія |технічні | |справа |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 70 |Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(екологічна | |і Чорнобиля |електростанцій НАН |безпека) | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 71 |Проблеми екології та |Українська медична |медичні | |медицини. Проблемы |стоматологічна | | |экологии и медицины. |академія, Українська | | |Medical and ecological|Академія наук | | |problems |національного | | | |прогресу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 72 |Проблеми законності |Національна юридична |юридичні | | |академія України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 73 |Проблеми клінічної |ДВНЗ "Ужгородський |медичні | |педіатрії |національний | | | |університет" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 74 |Проблеми харчування |ДП "Інститут |медичні, | | |екогігієни і |біологічні | | |токсикології | | | |ім. Л.І.Медведя" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 75 |Проблемы и перспективы|Донецький |економічні | |развития |національний | | |сотрудничества |університет | | |между странами | | | |Юго-Восточной Европы в| | | |рамках Черноморского | | | |экономического | | | |сотрудничества и ГУАМ | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 76 |Проблемы развития |Донецький |економічні | |внешнеэкономических |національний | | |связей и привлечения |університет | | |иностранных | | | |инвестиции: | | | |региональный аспект | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 77 |Промислове будівництво|ВАТ "Український |технічні | |та інженерні споруди |науково-дослідний та |(будівництво) | | |проектний інститут |архітектура | | |сталевих конструкцій | | | |імені | | | |В.М.Шимановського", | | | |Українська державна | | | |корпорація по | | | |виконанню монтажних і| | | |спеціальних | | | |будівельних робіт | | | |"Укрмонтажспецбуд" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 78 |Соціально-економічні |НАН України, Інститут|економічні | |проблеми сучасного |регіональних | | |періоду України. |досліджень | | |Социально- |Національної академії| | |экономические |наук України | | |проблемы современного | | | |периода Украины. | | | |Social | | | |and Economic Problem | | | |of modern Period of | | | |Ukraine | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 79 |Статистика України |Міністерство |економічні | | |статистики України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут статистики | | | |Міністерства | | | |статистики України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 80 |Сторінки історії |Національний |історичні | | |технічний університет| | | |України "Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 81 |Студії з архівної |Український |історичні | |справи та |науково-дослідний | | |документознавства |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 82 |Теорія і практика |Науково-дослідний |юридичні | |інтелектуальної |інститут | | |власності |інтелектуальної | | | |власності | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 83 |Українська культура: |Рівненський державний|культурологія |
| |минуле, сучасне, шляхи|гуманітарний |(теорія та історія | |розвитку: наукові |університет |культури) | |записки Рівненського | | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 84 |Українська полоністика|Житомирський |філологічні | | |державний університет|(слов'янські | | |імені Івана Франка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 85 |Український журнал з |ДУ "Інститут медицини|біологічні | |проблем медицини праці|праці АМН України" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 86 |Український журнал |Інститут нефрології |медичні | |нефрології та діалізу |АМН України, | | | |Національний нирковий| | | |фонд України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 87 |Український |ННЦ "Інститут |технічні | |метрологічний журнал |метрології" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 88 |Физика и техника |НАН України, |фізико-математичні | |высоких давлений. |Донецький |(фізика) | |Фізика і техніка |фізико-технічний | | |високих тисків |інститут НАН України | | | |ім. О.О.Галкіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 89 |Фізіологія та біохімія|НАН України, Інститут|біологічні | |культурних рослин. |фізіології рослин і | | |Физиология и биохимия |генетики НАН України | | |культурных растений | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 90 |Філософські обрії |Інститут філософії |філософські | | |імені Г.С.Сковороди | | | |Національної академії| | | |наук України, | | | |Полтавський державний| | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |В.Г.Короленка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 91 |Часопис |Харківський |географічні | |соціально-економічної |національний | | |географії |університет імені | | | |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 92 |Юридична Україна |Київський |юридичні | | |регіональний центр | | | |Академії правових | | | |наук України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут приватного | | | |права і | | | |підприємництва, | | | |Українсько- | | | |люксембурзьке | | | |підприємство у | | | |формі ТОВ "ЮРІНКОМ | | | |Інтер" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 93 |Biopolymers and cell |НАН України, Інститут|біологічні | | |молекулярної біології| | | |і генетики НАН | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 94 |Chemistry & Chemical |Національний |хімічні, технічні | |Technology |університет |(хімічні технологи) | | |"Львівська | | | |політехніка" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| |Агроекологічний |Інститут |біологічні, | |журнал |агроекології УААН, |сільськогосподарські | |Агроэкологический |Державна | | |журнал |екологічна академія| | |Agroecologycal |післядипломної | | |journal |освіти та | | | |управління, | | | |державний | | | |технологічний центр| | | |охорони родючості | | | |ґрунтів | | | |Мінагрополітики | | | |України "Центр | | | |Держродючість" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Альгологія. |Інститут ботаніки |біологічні | |Альгология. |ім. М.Г.Холодного | | |Algologia |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Бізнес Інформ. |Харківський |економічні | |Бизнес Информ |державний | | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Біофізичний |Харківський |біологічні, фізико- | |вісник |національний |математичні (фізика) | | |університет імені | | | |В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Біологія тварин |Інститут біології |біологічні, | | |тварин УААН |ветеринарні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Біоніка інтелекту. |Харківський |технічні | |Бионика |національний | | |интеллекта. |університет | | |Bionics of |радіоелектроніки | | |Intelligence |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Бухгалтерський |Державна академія |економічні | |облік, аналіз та |статистики, обліку | | |аудит: проблеми |та аудиту | | |теорії, |Держкомстату | | |методології, |України | | |організації | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Ветеринарна |Інститут |ветеринарні, | |біотехнологія |ветеринарної |сільськогосподарські | | |медицини УААН, | | | |Державний науково- | | | |контрольний | | | |інститут | | | |біотехнології і | | | |штамів | | | |мікроорганізмів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Військова медицина |Міністерство |медичні | |України |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Дніпропетровський |технічні (транспорт) | |Дніпропетровського |національний | | |національного |університет | | |університету |залізничного | | |залізничного |транспорту імені | | |транспорту імені |академіка | | |академіка |В.Лазаряна | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | |транспорту та | | | |зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Житомирський |сільськогосподарські | |Житомирського |національний | | |національного |агроекологічний | | |агроекологічного |університет | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник Київського |Київський |філософські | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Філософія. | | | |Політологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Криворізький |геологічні | |Криворізького |економічний |(економічна | |економічного |інститут Київського|геологія) | |інституту КНЕУ |національного | | | |економічного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Національна |педагогічні | |Національної |академія оборони | | |академії оборони |України | | |України |Міністерства | | | |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Українське |сільськогосподарські | |Українського |товариство |(генетика, селекція) | |товариства |генетиків і | | |генетиків і |селекціонерів | | |селекціонерів |ім. М.І.Вавилова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | |державного |державний |(інформатика) | |технологічного |технологічний | | |університету. |університет | | |Вестник |МОН України | | |Черкасского | | | |государственного | | | |технологического | | | |университета | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Чернігівський |педагогічні | |Чернігівського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. Т.Г.Шевченка | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | |Серія: | | | |педагогічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник Харківської |Харківська державна|історичні | |державної академії |академія культури | | |культури |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Харківський |фізико-математичні | |Харківського |національний |(фізика) | |національного |університет імені | | |університету. |В.Н.Каразіна | | |Серія "Фізика" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Харківський |геологічні, | |Харківського |національний |географічні | |національного |університет імені | | |університету. |В.Н.Каразіна | | |Серія "Геологія. |МОН України | | |Географія. | | | |Екологія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник |Хмельницький |економічні | |Хмельницького |національний | | |національного |університет | | |університету. |МОН України | | |Серія: економічні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Вісник фармації |МОЗ України, |фармацевтичні | |News of pharmacy |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Галицький |Тернопільський |економічні | |економічний |державний технічний| | |вісник |університет імені | | | |Івана Пулюя | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Геологія і корисні |Національна |геологічні | |копалини Світового |академія наук | | |океану. |України, Відділення| | |Геология и |морської геології | | |полезные |та осадочного | | |ископаемые |рудоутворення | | |Мирового океана. |Національного | | |Geology and |науково- | | |Mineral Resources |природничого музею | | |of the World |НАН України | | |Ocean | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Гуманітарні |Київський |філософські | |студії |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Дослідження з |Дніпропетровський |філологічні | |лексикології і |національний |(українська мова) | |граматики |університет імені | | |української мови |Олеся Гончара | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Економіка. |Східноукраїнський |економічні | |Менеджмент. |національний | | |Підприємництво |університет імені | | | |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Ейдос. |Національна |історичні | |Эйдос. |академія наук | | |Ejdos |України, Інститут | | | |історії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових |Національна |геологічні | |праць Інституту |академія наук | | |геохімії |України, Інститут | | |навколишнього |геохімії | | |середовища. |навколишнього | | |Сборник научных |середовища | | |трудов Института |НАН України та | | |геохимии |МНС України | | |окружающей среды. | | | |Collected papers | | | |of Institute of | | | |environmental | | | |geochemistry | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових |Севастопольський |технічні | |праць |національний |(енергетика) | |Севастопольського |університет ядерної| | |національного |енергії та | | |університету |промисловості | | |ядерної енергії та |Міністерства палива| | |промисловості |та енергетики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових |Селекційно- |сільськогосподарські | |праць Селекційно- |генетичний |(генетика, селекція | |генетичного |інститут - |рослин, насінництво) | |інституту - |Національний |біологічні | |Національного |центр |(генетика) | |центру |насіннєзнавства та | | |насіннєзнавства та |сортовивчення УААН | | |сортовивчення | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових |Уманський державний|педагогічні | |праць Уманського |педагогічний | | |державного |університет імені | | |педагогічного |Павла Тичини | | |університету мені |МОН України | | |Павла Тичини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник праць |Національна |соціальні | |Науково-дослідного |академія наук |комунікації | |центру періодики |України, Львівська | | |Proceedings of |національна наукова| | |Research and |бібліотека України | | |Centre for |імені В.Стефаника | | |Periodicals | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових |Київський |технічні | |праць Військового |національний |(інформаційні | |інституту |університет імені |технології, | |Київського |Тараса Шевченка |комп'ютерні системи | |національного | |та компоненти) | |університету імені | | | |Тараса Шевченка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Інтродукція |Національна |біологічні | |рослин |академія наук | | | |України, | | | |Національний | | | |ботанічний сад | | | |ім. М.М.Гришка | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |дендрологічний парк| | | |"Софіївка" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний парк| | | |"Олександрія" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний парк| | | |"Тростянець" | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Історико- |Уманський державний|педагогічні (загальна| |педагогічний |педагогічний |педагогіка, історія | |альманах |університет імені |педагогіки) | | |Павла Тичини | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Кібернетика та |НАН України, |технічні | |обчислювальна |Міжнародний | | |техніка. |науково-навчальний | | |Кибернетика и |центр інформаційних| | |вычислительная |технологій та | | |техника. |систем НАН та | | |Cybernetics and |МОН України, | | |computer |Інститут | | |engineering |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Клінічна |Український |медичні | |ендокринологія та |науково-практичний | | |ендокринна |центр ендокринної | | |хірургія |хірургії, | | | |трансплантації | | | |ендокринних органів| | | |і тканин | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Культура і |Державна академія |філософські | |сучасність |керівних кадрів | | | |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Лінгвістика XXI |Центр наукових |філологічні | |століття: нові |досліджень та |(мовознавство) | |дослідження і |викладання | | |перспективи |іноземних мов | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Літопис |МОЗ України, |медичні | |травматології та |Національний | | |ортопедії |медичний | | | |університет | | | |ім. О.О.Богомольця,| | | |Українська | | | |асоціація | | | |травматологів- | | | |ортопедів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Магістеріум. |Національний |філологічні | |Літературознавчі |університет "Києво-|(літературознавство) | |студії |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Мандрівець |Національний |історичні | | |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Медична психологія |Харківська медична |медичні | |Медицинская |академія | | |психология |післядипломної | | | |освіти МОЗ України,| | | |Харківське медичне | | | |товариство | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Механіка твердого |Інститут прикладної|фізико-математичні | |тіла |математики і |(механіка) | | |механіки | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Методи |Дніпропетровський |технічні (механіка | |розв'язування |національний |деформівного твердого| |прикладних задач |університет імені |тіла) | |механіки |Олеся Гончара | | |деформівного |МОН України | | |твердого тіла. | | | |Методы решения | | | |прикладных задач | | | |механики | | | |деформируемого | | | |твердого тела. | | | |Methods Solving | | | |Applied Problems | | | |in Solid | | | |Mechanics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Мінералогічний |Національна |Геологічні (геохімія,| |журнал |академія наук |петрологія, геологія | |Mineralogical |України, Інститут |металевих та | |Journal (Ukraine) |геохімії, |неметалевих корисних | | |мінералогії та |копалин, мінералогія,| | |рудоутворення імені|кристалографія) | | |М.Н.Семененка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Івано-Франківський |геологічні (геологія | |Івано- |національний |нафти і газу, | |Франківського |технічний |геофізика), технічні | |національного |університет нафти і|(розробка корисних | |технічного |газу МОН України |копалин) | |університету нафти | | | |і газу | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Львівський |економічні | |Львівського |державний | | |державного |університет | | |університету |внутрішніх справ | | |внутрішніх справ |МВС України | | |(серія | | | |економічна) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Миколаївський |історичні | |Миколаївського |державний | | |державного |університет імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | |Серія "Історичні | | | |науки" | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt | | | |der | | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, | | | |Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Миколаївський |філологічні | |Миколаївського |державний |(літературознавство) | |державного |університет імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. |МОН України | | |Серія | | | |"Філологічні | | | |науки" | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt | | | |der | | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, | | | |Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Ужгородський |економічні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія |МОН України | | |"Економіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Чернівецький |філософські | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету ім. |ім. Юрія Федьковича| | |Юрія Федьковича. |МОН України | | |Серія: філософія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Наукові записки |НАН України, |політичні, історичні | |Інституту |Інститут | | |політичних і |політичних і | | |етнонаціональних |етнонаціональних | | |досліджень |досліджень | | |ім. І.Ф.Кураса |ім. І.Ф.Кураса | | |НАН України |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Наукові записки |Національний |політичні | |НАУКМА. Політичні |університет "Києво-| | |науки |Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Наукові записки. |Кіровоградський |педагогічні | |Серія: |державний | | |педагогічні науки |педагогічний | | | |університет імені | | | |Володимира | | | |Винниченка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Наукові праці |Національний |технічні (технологія | |Національного |університет |харчової | |університету |харчових технологій|промисловості) | |харчових |МОН України | | |технологій | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Оптимізація |Севастопольський |технічні | |виробничих |національний | | |процесів |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |психологічні | | |міжнародний | | | |університет | | | |розвитку людини | | | |"Україна" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Педагогічний |Південноукраїнський|педагогічні | |альманах |регіональний | | | |інститут | | | |післядипломної | | | |освіти педагогічних| | | |кадрів МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Підприємництво, |Науково-дослідний |юридичні | |господарство і |інститут приватного| | |право |права і | | | |підприємництва | | | |Академії правових | | | |наук України, | | | |ТОВ "Гарантія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Прикладна |Державна академія |економічні | |статистика: |статистики, обліку |(статистика) | |проблеми теорії та |та аудиту | | |практики |Держкомстату | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Проблеми |Херсонський |технічні | |інформаційних |національний | | |технологій |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Проблеми |Дніпропетровський |фізико-математичні | |обчислювальної |національний |(механіка) | |механіки і міцності |університет імені | | |конструкцій. |Олеся Гончара | | |Проблемы |МОН України | | |вычислительной | | | |механики и прочности | | | |конструкций. | | | |Problems of | | | |Computational | | | |Mechanics and | | | |Strength of | | | |Structures | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Проблеми |Хмельницький |технічні | |трибології. |національний |(машинознавство, | |Problem of |університет |машинобудування) | |tribology |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Прогресивні |Донецький |технічні | |технології та |національний | | |системи |технічний | | |машинобудування |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Проектування, |Національний |технічні | |виробництво та |транспортний | | |експлуатація |університет | | |автотранспортних |МОН України | | |засобів і поїздів | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Психолого- |Уманський державний|педагогічні | |педагогічні |педагогічний | | |проблеми сільської |університет імені | | |школи |Павла Тичини | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Регіональна |Національна |економічні | |економіка |академія наук | | | |України, | | | |Міністерство | | | |економіки України, | | | |Інститут | | | |регіональних | | | |досліджень | | | |НАН України, | | | |Інститут економіки | | | |промисловості | | | |НАН України, | | | |Українська | | | |асоціація | | | |регіональних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Реєстрація, |Інститут проблем |технічні | |зберігання і |реєстрації |(інформаційні | |обробка даних. |інформації |технології, | |Регистрация, |НАН України |комп'ютерні системи | |хранение и | |та компоненти) | |обработка данных | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Релігія та Соціум |Чернівецький |філософські | | |національний | | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Ресурсозберігаючі |Східноукраїнський |технічні | |технології |національний | | |виробництва та |університет імені | | |обробки тиском |Володимира Даля | | |матеріалів у |МОН України | | |машинобудуванні | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Розвідка та |Івано-Франківський |Технічні (розробка | |розробка нафтових |технічний |корисних копалин), | |і газових родовищ |університет нафти і|геологічні (геологія | | |газу МОН України |нафти і газу, | | | |геофізика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Сенсорна |Одеський |фізико-математичні | |електроніка і |національний |(фізика) | |мікросистемні |університет | | |технології |ім. І.І.Мечникова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Системи |ДП "Центральний |технічні | |управління, |науково-дослідний | | |навігації та |інститут навігації | | |зв'язку |і управління" | | | |Мінпромполітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Старожитності |ДВНЗ "Запорізький |історичні | |степового |національний | | |Причорномор'я і |університет" | | |Криму |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Судовождение |Одеська національна|технічні | | |морська академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Сучасні аспекти |Головний військово-|медичні | |військової |медичний клінічний | | |медицини |ордена Червоної | | | |Зірки центр | | | |"Головний | | | |військовий | | | |клінічний | | | |госпіталь" | | | |Міністерства | | | |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Східноєвропейський |Національний |медичні (соціальна | |журнал |медичний |медицина) | |громадського |університет імені | | |здоров'я |О.О.Богомольця | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Технологія і |Національний |технічні (машини і | |техніка |технічний |процеси | |друкарства |університет України|поліграфічного | | |"Київський |виробництва) | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Технологические |ВАТ "Український |технічні | |системы |науково-дослідний | | | |інститут авіаційної| | | |технології" | | | |Міністерства | | | |промислової | | | |політики України, | | | |ТОВ "Компанія | | | |"Індустріальні | | | |технології" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Управління |Східноукраїнський |економічні | |проектами та |національний | | |розвиток |університет імені | | |виробництва |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Управління |Національний |технічні | |проектами, |транспортний | | |системний аналіз |університет | | |і логістика |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Харківська |ДУ "Інститут |медичні | |хірургічна школа |загальної та | | | |невідкладної | | | |хірургії Академії | | | |медичних наук | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Харчова |Національний |технічні | |промисловість |транспортний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Цитологія і |Національна |біологічні | |генетика |академія наук | | |Цитология и |України, Інститут | | |генетика |клітинної біології | | |Cytology and |та генетичної | | |Genetics |інженерії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Ядерна фізика та |Інститут ядерних |фізико-математичні | |енергетика |досліджень |(фізика), біологічні | | |НАН України |(радіобіологія, | | | |екологія) | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |сільськогосподарські,| |Причорномор'я |аграрний |ветеринарні, | | |університет |технічні (геодезія, | | |Міністерства |картографія, | | |аграрної політики |землевпорядкування) | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Адаптивні системи |Національний |технічні | |автоматичного |технічний | | |управління. |університет України| | |Міжвідомчий |"Київський | | |науково-технічний |політехнічний | | |збірник |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Адгезия расплавов и |Інститут проблем |хімічні, технічні | |пайка материалов |матеріалознавства | | | |імені | | | |І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |ВНЗ "Відкритий |педагогічні, | |навчання та |міжнародний |психологічні | |виховання людей з |університет | | |особливими |розвитку | | |потребами |людини "Україна", | | | |Інститут вищої | | | |освіти АПН України,| | | |Інститут | | | |спеціальної | | | |педагогіки | | | |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Актуальні проблеми |Одеська |політичні, юридичні | |політики |національна | | | |юридична академія | | | |МОН України, | | | |Південно- | | | |український | | | |центр гендерних | | | |проблем | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Архів клінічної та |Донецький |медичні | |експериментальної |національний | | |медицини. |медичний | | |Архив клинической и |університет | | |экспериментальной |ім. М.Горького | | |медицины. |МОЗ України | | |Archives of clinical | | | |and experimental | | | |medicine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Библиотеки |Національна |історичні | |национальных |бібліотека України | | |академий наук: |імені | | |проблемы |В.І.Вернадського | | |функционирования, | | | |тенденции развития | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Бібліотекознавство. |Державна Академія |історичні | |Документознавство. |керівних кадрів | | |Інформологія |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Біль, знеболювання і |Національний |медичні | |інтенсивна терапія |медичний | | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця, | | | |Асоціація | | | |анестезіологів | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10|Бюлетень Інституту |Інститут зернового |сільськогосподарські | |зернового господарства|господарства УААН | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11|Взрывозащищенное |Український |технічні | |электрооборудование |науково-дослідний, | | | |проектно- | | | |конструкторський та| | | |технологічний | | | |інститут | | | |вибухозахищеного та| | | |рудникового | | | |електрообладнання з| | | |дослідно- | | | |експериментальним | | | |виробництвом | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12|Вимірювальна та |Хмельницький |технічні | |обчислювальна |національний | | |техніка в |університет | | |технологічних |МОН України, | | |процесах |Українська | | | |Технологічна | | | |Академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13|Відбір і обробка |Національна |технічні | |інформації. |академія наук | | |Information |України, | | |Extraction and |Фізико-механічний | | |Processing |інститут | | | |ім. Г.В.Карпенка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14|Відновлювана |Інститут |технічні | |енергетика |відновлюваної | | | |енергетики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15|Вісник Академії |Академія митної |економічні | |митної служби |служби України | | |України. Серія: | | | |Економіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16|Вісник Вищого |Вищий |юридичні | |адміністративного |адміністративний | | |суду України |суд України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17|Вісник гігієни та |Донецький |медичні | |епідеміології. |національний | | |Вестник гигиены и |медичний | | |эпидемиологии. |університет | | |Vestnik of Hygiene |ім. М.Горького | | |and Epidemiology |МОЗ України, | | | |Донецька обласна | | | |санітарно- | | | |епідеміологічна | | | |станція | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18|Вісник |Вищий |юридичні | |господарського |господарський суд | | |судочинства |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19|Вісник Державного |Державний |технічні | |університету |університет | | |інформаційно- |інформаційно- | | |комунікаційних |комунікаційних | | |технологій |технологій | | | |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20|Вісник |Запорізький |технічні | |двигунобудування |національний | | | |технічний | | | |університет, | | | |ВАТ "Мотор Січ", | | | |Національний | | | |аерокосмічний | | | |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | |"Харківський | | | |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21|Вісник |Дніпропетровський |філологічні | |Дніпропетровського |національний |(українська, | |університету. |університет |російська мови, | |Мовознавство |імені Олеся Гончара|загальне | | |МОН України |мовознавство, | | | |перекладознавство) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22|Вісник |Дніпропетровський |фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний |(теоретичні основи | |університету. Серія: |університет |інформатики | |моделювання |імені Олеся Гончара|та кібернетики, | | |МОН України |математичне | | | |моделювання | | | |та обчислювальні | | | |методи) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23|Вісник |Дніпропетровський |технічні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет | | |Ракетно-космічна |імені Олеся Гончара| | |техніка |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24|Вісник |Дніпропетровська |економічні | |Дніпропетровської |державна фінансова | | |державної фінансової |академія | | |академії. Економічні |Міністерства | | |науки |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25|Вісник Донбаської |Донбаська державна |технічні, | |державної |машинобудівна |економічні | |машинобудівної |академія | | |академії |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26|Вісник Донецького |ПВНЗ "Донецький |економічні | |університету |університет | | |економіки та права. |економіки та права"| | |Серія: економіка та | | | |управління. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27|Вісник Донецької |ПВНЗ "Донецька |технічні | |академії |академія | | |автомобільного |автомобільного | | |транспорту |транспорту" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28|Вісник Житомирського |Житомирський |економічні | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. Серія: |університет | | |економічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |педагогічні | |національного |національний | | |університету. |університет" | | |Педагогічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |фізичне виховання | |національного |національний |та спорт | |університету. |університет" | | |Фізичне виховання |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |юридичні | |національного |національний | | |університету. |університет" | | |Юридичні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32|Вісник Запорізького |Запорізький |юридичні | |юридичного інституту |юридичний інститут | | |Дніпропетровського |Дніпропетровського | | |державного |державного | | |університету |університету | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33|Вісник Київського |Київський |біологічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса |імені Тараса | | |Шевченка. Серія: |Шевченка | | |Біологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34|Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | |національного |національний |(фізика) | |університету |університет | | |імені Тараса |імені Тараса | | |Шевченка. |Шевченка | | |Радіофізика та | | | |електроніка. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35|Вісник Львівського |Львівський |технічні | |державного |державний |(управління проектами| |університету безпеки |університет безпеки|і програмами, | |життєдіяльності |життєдіяльності |екологічна безпека), | | |Міністерства |педагогічні | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та | | | |у справах захисту | | | |населення | | | |від наслідків | | | |чорнобильської | | | |катастрофи | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36|Вісник Львівського |Львівський |геологічні | |університету. Серія: |національний | | |геологічна |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37|Вісник Львівського |Львівський |економічні | |університету. Серія: |національний | | |економічна |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38|Вісник Львівського |Львівський |мистецтвознавство | |університету. Серія: |національний | | |мистецтвознавство |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39|Вісник Львівського |Львівський |історичні, | |університету. Серія: |національний |економічні, | |міжнародні |університет |юридичні | |відносини |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40|Вісник Національного |Національний банк |економічні | |банку України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41|Вісник Національного |Національний |економічні | |технічного |технічний | | |університету |університет | | |"Харківський |"Харківський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" | | |Вестник Национального |МОН України | | |технического | | | |университета | | | |"Харьковский | | | |политехнический | | | |институт" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42|Вісник Національної |Національна |державне | |академії державного |академія державного|управління | |управління при |управління | | |Президентові |при Президентові | | |України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43|Вісник Національної |Національна |філософські, | |юридичної академії |юридична |політичні, | |України |академія України |соціологічні | |ім. Ярослава Мудрого. |ім. Ярослава | | |Серія: Філософія, |Мудрого | | |філософія права, |МОН України | | |політологія, | | | |соціологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44|Вісник Прокуратури |Генеральна |юридичні | | |прокуратура | | | |України, | | | |Національна | | | |юридична академія | | | |України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45|Вісник Одеського |Одеський |соціологічні, | |національного |національний |політичні | |університету. |університет | | |Соціологія і |імені І.І.Мечникова| | |політичні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46|Вісник |Східноукраїнський |технічні, | |Східноукраїнського |національний |економічні | |національного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира Даля.|Даля МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47|Вісник Українського |Громадська |технічні | |матеріалознавчого |організація |(матеріалознавство) | |товариства |"Українське | | | |матеріалознавче | | | |товариство". | | | |Інститут проблем | | | |матеріалознавства | | | |імені | | | |І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48|Вісник Української |ДВНЗ "Українська |економічні | |академії банківської |академія | | |справи |банківської справи | | | |Національного | | | |банку України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49|Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету |університет | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50|Вісник Харківського |Харківський |юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51|Вісник Харківської |Харківська |мистецтвознавство | |державної академії |державна | | |дизайну і мистецтв |академія дизайну | | | |і мистецтв | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52|Вісник Харківської |Харківська |педагогічні, | |державної академії |державна академія |соціальні | |культури |культури |комунікації | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53|Вісник Хмельницького |Хмельницький |технічні | |національного |національний |(технологія легкої | |університету. Серія: |університет |промисловості) | |технічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54|Вісник Черкаського |Черкаський |історичні | |університету. Серія: |національний | | |історичні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55|Вісник Черкаського |Черкаський |педагогічні | |університету. Серія: |національний | | |педагогічні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56|Вісник Черкаського |Черкаський |філологічні | |університету. Серія: |національний | | |філологічні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57|Вісник Черкаського |Черкаський |філософські | |університету. Серія: |національний | | |філософія |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58|Вісті вищих учбових |Міністерство |технічні | |закладів. |освіти і науки | | |Радіоелектроніка. |України, | | |Известия высших |Національний | | |учебных заведений. |технічний | | |Радиоэлектроника. |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59|Вісті Донецького |Донецький |технічні | |гірничого інституту |національний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60|Вопросы |Національний |технічні | |проектирования и |аерокосмічний | | |производства |університет | | |конструкций |ім. М.Є.Жуковського| | |летательных |"Харківський | | |аппаратов. Питання |авіаційний | | |проектування та |інститут" | | |виробництва |МОН України | | |конструкцій | | | |літальних апаратів. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61|Вчені записки |ВНЗ "Університет |економічні | |Університету "Крок". |економіки та права | | |Серія "Економіка" |"Крок" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62|Вчені записки |Таврійський |філософські, | |Таврійського |національний |політичні, | |національного |університет |соціологічні, | |університету імені |імені |культурологія | |В.І.Вернадського. |В.І.Вернадського | | |Серія "Філософія. |МОН України | | |Культурологія. | | | |Політологія. | | | |Соціологія". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия "Философия. | | | |Культурология. | | | |Политология. | | | |Социология". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. Series | | | |"Philosophy. | | | |Culturology. | | | |Political Sciences. | | | |Sociology". | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63|Гематологія і |ДУ "Інститут |медичні, біологічні | |переливання крові |гематології та | | | |трансфузіології | | | |Академії медичних | | | |наук України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64|Гидробиологический |Національна |біологічні | |журнал. |академія наук | | |Гідробіологічний |України, Інститут | | |журнал. |гідробіології | | |Hydrobiological |НАН України | | |journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65|Гірнича |Національний |технічні | |електромеханіка та |гірничий | | |автоматика |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66|Гуманітарні науки |Державне |педагогічні | | |інформаційно- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |Видавництво | | | |"Педагогічна | | | |преса", | | | |Кримський державний| | | |гуманітарний | | | |інститут | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67|Гуманізація |Слов'янський |педагогічні | |навчально-виховного |державний | | |процесу |педагогічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68|Горноспасательное |Науково- |технічні | |дело |дослідний інститут | | | |гірничорятувальної | | | |справи та пожежної | | | |безпеки | | | |"Респіратор" | | | |Міністерства | | | |вугільної | | | |промисловості | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69|Двигатели |Національний |технічні | |внутреннего |технічний | | |сгорания |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70|Демографія та |Інститут демографії|економічні | |соціальна економіка |та соціальних | | | |досліджень | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71|Держава і право |Інститут держави |політичні, юридичні | | |і права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72|Досвід та |ДП Український |архітектура | |перспективи розвитку |державний науково- | | |міст України |дослідний інститут | | | |проектування міст | | | |"Діпромісто" | | | |Міністерства | | | |регіонального | | | |розвитку | | | |та будівництва | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73|Екологія довкілля та |Товариство |геологічні | |безпека |"Знання" України, | | |життєдіяльності |НАН України, | | | |МОН України, | | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74|Економічний вісник |Національний |економічні | |Національного |гірничий | | |гірничого |університет | | |університету |МОН України, | | | |Інститут економіки | | | |промисловості | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75|Економічний вісник |ДВНЗ "Переяслав- |економічні | |університету |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Григорія | | | |Сковороди | | | |МОН України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76|Економічні |Інститут проблем |економічні | |інновації |ринку та економіко-| | | |екологічних | | | |досліджень | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77|Електроніка та |Національний |технічні | |зв'язок. |технічний | | |Электроника и связь. |університет України| | |Electronics and |"Київський | | |Communications |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України, | | | |Державний | | | |університет | | | |інформаційно- | | | |комунікаційних | | | |технологій | | | |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78|Електротехніка і |Національний |технічні | |електромеханіка. |технічний | | |Электротехника и |університет | | |электромеханика. |"Харківський | | |Electrical |політехнічний | | |engineering & |інститут" | | |Electromechanics |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79|Електротехніка та |Запорізький |технічні | |електроенергетика. |національний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80|Енерготехнології та |Національна |технічні | |ресурсозбереження. |академія наук | | |Энерготехнологии и |України, Інститут | | |ресурсосбережение. |газу НАН України, | | |Energy Technologies |Інститут вугільних | | |and Resource Saving |енерготехнологій | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81|Журнал |Донецький |медичні | |дерматовенерології |національний | | |та косметології |медичний | | |ім. М.О.Торсуєва |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України, | | | |ГО "Асоціація | | | |дерматовенерологів | | | |та косметологів | | | |Донецької області | | | |"Здоровий світ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82|Журнал нано- та |Сумський державний |фізико-математичні | |електронної фізики. |університет |(фізика) | |Журнал нано- и |МОН України | | |электронной физики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83|Журнал органічної та |Національна |хімічні | |фармацевтичної хімії. |академія наук | | |Журнал органической |України, | | |и фармацевтической |Інститут | | |химии. |органічної хімії | | |Journal of Organic |НАН України, | | |and Pharmaceutical |МОЗ України, | | |Chemistry |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84|Журнал фізичних |Львівський |фізико-математичні | |досліджень |національний |(фізика) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85|Загальна патологія |Луганський |медичні, біологічні | |та патологічна |державний медичний | | |фізіологія |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86|Записки Львівської |Національна |історичні, соціальні | |національної |академія наук |комунікації | |наукової бібліотеки |України, | | |України |Львівська | | |імені В.Стефаника. |національна | | |Записки Львовской |наукова бібліотека | | |национальной научной |України | | |библиотеки Украины |імені В.Стефаника | | |имени В.Стефаника. | | | |Prace Lwowskiej | | | |Narodowej Naukowej | | | |Biblioteki Ukrainy | | | |im. V.Stefanyka. | | | |Proceedings of Vasyl | | | |Stefanyk National | | | |Scientific Library | | | |of Ukraine in Lviv | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87|Засоби навчальної та |Харківський |педагогічні | |науково-дослідної |національний | | |роботи |педагогічний | | | |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88|Збірник наукових |Запорізька |філософські | |праць. Гуманітарний |державна | | |вісник Запорізької |інженерна академія | | |державної інженерної |МОН України | | |академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89|Збірник наукових |Інститут математики|фізико-математичні | |праць Інституту |Національної |(математика) | |математики НАН України|академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90|Збірник наукових |Національна |державне | |праць Національної |академія |управління | |академії державного |державного | | |управління при |управління | | |Президентові |при Президентові | | |України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91|Збірник наукових |Херсонський |педагогічні | |праць (педагогічні |державний | | |науки) |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92|Збірник наукових |Національна |медичні, | |праць співробітників |медична академія |фармацевтичні | |НМАПО імені П.Л.Шупика|післядипломної | | | |освіти | | | |імені П.Л.Шупика | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93|Збірник наукових |Таврійський |економічні | |праць Таврійського |державний | | |державного |агротехнологічний | | |агротехнологічного |університет | | |університету |Міністерства | | |(економічні науки) |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94|Збірник наукових |ДВНЗ |філософські, | |праць: філософія, |"Прикарпатський |психологічні | |соціологія, |національний | | |психологія |університет | | | |імені Василя | | | |Стефаника" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95|Збірник наукових |Харківський |юридичні | |праць Харківського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |"Право" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96|Збірник наукових |Харківський |філологічні | |праць Харківського |національний |(мовознавство, | |національного |педагогічний |українська мова) | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |"Лінгвістичні | | | |дослідження" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97|Збірник наукових |Черкаський |економічні | |праць Черкаського |державний | | |державного |технологічний | | |технологічного |університет | | |університету. Серія: |МОН України | | |Економічні науки | | | |Сборник научных | | | |трудов Черкасского | | | |государственного | | | |технологического | | | |университета. Серия: | | | |Экономические науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98|Збірник праць |Національна |історичні | |Науково-дослідного |академія наук | | |центру періодики |України, | | |Сборник трудов |Львівська | | |Научно- |національна | | |исследовательского |наукова бібліотека | | |центра периодики. |України | | |Proceedings of |імені В.Стефаника | | |Research and Centre | | | |for Periodicals | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99|Здоровье ребенка. |Донецький |медичні | |Здоров'я дитини. |національний | | |Child's Health |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Зрошуване |Інститут |сільськогосподарські | |землеробство |землеробства | | | |південного регіону | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Інтродукція рослин |Національна |сільськогосподарські | | |академія наук | | | |України, | | | |Національний | | | |ботанічний сад | | | |ім. М.М.Гришка | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |дендрологічний | | | |парк "Софіївка" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний | | | |парк "Олександрія" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний | | | |парк "Тростянець" | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Історична панорама |Чернівецький |історичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Кераміка: наука і |Інститут технічної |технічні | |життя, |теплофізики | | |Керамика: наука и |НАН України, | | |жизнь |ДП "Інженерний | | | |центр "Сушка" | | | |Інституту технічної| | | |теплофізики | | | |НАН України, | | | |ТОВ "Асоціація | | | |кераміки" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Клінічна інформатика |ГО "Українська |медичні | |і Телемедицина. |Асоціація | | |Клиническая |Комп'ютерна | | |информатика и |Медицина", | | |Телемедицина. |ТОВ "Інститут | | |Clinical Informatics |медичної | | |and Telemedicine |інформатики | | | |і Телемедицини" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Клінічна хірургія. |МОЗ України, |медичні | |Клиническая |Асоціація хірургів | | |хирургия |України, | | | |Національний | | | |інститут хірургії | | | |та трансплантології| | | |імені О.О.Шалімова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Культура народов |Таврійський |культурологія, | |Причерноморья |національний |філософські, | | |університет ім. |історичні | | |В.І.Вернадського, | | | |Кримський науковий | | | |центр НАН України | | | |і МОН України, | | | |Міжвузівський | | | |центр "Крым" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Культурологічний |ДВНЗ "Запорізький |історичні, | |вісник: Науково- |національний |філософські | |теоретичний щорічник |університет" | | |Нижньої Наддніпрянщини|МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|"Магарач". |Інститут винограду |технічні (технологія | |Виноградарство та |і вина |харчової | |виноробство. |УААН "Магарач" |промисловості) | |"Магарач". | | | |Виноградарство и | | | |виноделие | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Маркетинг в Україні. |Всеукраїнська |економічні | |Маркетинг в Украине. |громадська | | |Marketing in |організація | | |Ukraine |"Українська | | | |асоціація | | | |маркетингу", | | | |Київський | | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | | |імені Вадима | | | |Гетьмана | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Математичне |Дніпродзержинський |технічні | |моделювання |державний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Медико-соціальні |Донецький |медичні | |проблеми сім'ї |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Медичні перспективи |Дніпропетровська |медичні | | |державна медична | | | |академія | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Механіка |Національний |технічні | |гіроскопічних систем |технічний | | | |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Мистецтвознавчі |Державна академія |мистецтвознавство | |записки |керівних кадрів | | | |культури і мистецтв| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Міжнародний науковий |Сумський державний |економічні | |журнал "Механізм |університет | | |регулювання |МОН України, | | |економіки". |ПНП "Центр наукових| | |Международный |досліджень", | | |научный журнал |Сумське регіональне| | |"Механизм |відділення Академії| | |регулирования |підприємництва | | |экономики". |та менеджменту | | |International |України, | | |Scientific Journal |ТОВ "Видавничо- | | |"Mechanism of |торговий дім | | |economic |"Університетська | | |regulation" |книга" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Міжнародний |Донецький |медичні | |неврологічний |національний | | |журнал. |медичний | | |Международный |університет | | |неврологический |ім. М.Горького | | |журнал, | | | |International | | | |Neurological Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Містобудування та |Київський |технічні, | |територіальне |національний |архітектури | |планування |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Молода спортивна |Львівський |фізичне виховання | |наука України |державний |і спорт | | |університет | | | |фізичної культури | | | |Міністерства | | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді | | | |і спорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Науковий вісник |Волинський |економічні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Науковий вісник |Волинський |філологічні | |Волинського |національний |(літературознавство) | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Філологічні науки. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Науковий вісник |Волинський |політичні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Міжнародні відносини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Науковий вісник |Волинський |філософські | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Філософські науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Науковий вісник |Волинський |хімічні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Хімічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Науковий вісник |Мелітопольський |педагогічні | |Мелітопольського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету. Серія |МОН України | | |Педагогіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Науковий вісник |Національний |технічні, геологічні | |Національного |гірничий |(геологія металевих і| |гірничого |університет |неметалевих корисних | |університету |МОН України |копалин), економічні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Науковий вісник |Національний |економічні, | |Національного |університет |юридичні | |університету |державної | | |державної податкової |податкової | | |служби України |служби України | | |(економіка, право) |Державної | | | |податкової | | | |адміністрації | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Науковий вісник |Полтавський |економічні | |Полтавського |університет | | |університету |споживчої | | |споживчої кооперації |кооперації України | | |України. Серія: |МОН України | | |економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Науковий вісник |Чернівецький |біологічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету. |імені Юрія | | |Біологія |Федьковича | | |(Біологічні системи) |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Науковий вісник |Чернівецький |історичні, | |Чернівецького |національний |політичні | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | |Серія: історія, |МОН України | | |політологія, | | | |міжнародні відносини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Науковий вісник |Чернівецький |хімічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | |Серія: хімія |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Науковий журнал |Донецький |економічні, державне | |"Менеджер. Вісник |державний |управління | |Донецького |університет | | |державного |управління | | |університету |МОН України | | |управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія Педагогічні |університет | | |науки: реалії |імені | | |та перспективи |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Наукові записки |Українська |економічні | | |академія | | | |друкарства | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Наукові записки |Вінницький |педагогічні | |Вінницького |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Михайла | | |імені Михайла |Коцюбинського | | |Коцюбинського. | | | |Серія: педагогіка і | | | |психологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Наукові записки |Національний |педагогічні, | |Національного |університет |психологічні | |університету |"Острозька | | |"Острозька академія" |академія" | | |Серія "Психологія і | | | |педагогіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Наукові записки |Тернопільський |філологічні | |Тернопільського |національний |(українська мова) | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира |Гнатюка | | |Гнатюка. Серія: |МОН України | | |Мовознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Наукові нотатки |Луцький |технічні (матеріало- | | |національний |знавство, механіка | | |технічний |деформівного | | |університет |твердого тіла, | | |МОН України |динаміка та міцність)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 138|Наукові праці. |Чорноморський |педагогічні | |Серія: педагогіка |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 139|Наукові праці. |Чорноморський |технічні | |Серія: комп'ютерні |державний | | |технології |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 140|Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету Серія: |МОН України | | |"Гірничо-геологічна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 141|Наукові праці |ДВНЗ "Запорізький |історичні | |історичного |національний | | |факультету |університет" | | |Запорізького |МОН України | | |національного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 142|Наукові праці |Лісівнича академія |біологічні, | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ |сільськогосподарські | |наук України |(Національний | | | |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 143|Наукові праці |Національна |історичні, | |Національної |бібліотека України |соціальні | |бібліотеки України |імені |комунікації | |імені В.І.Вернадського|В.І.Вернадського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 144|Наукові праці |Український |технічні (розробка | |УкрНДМІ НАН України |державний |корисних копалин) | | |науково-дослідний | | | |і проектно- | | | |конструкторський | | | |інститут гірничої | | | |геології, | | | |геомеханіки | | | |і маркшейдерської | | | |справи (УкрНДМІ) | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 145|Науково-теоретичний |Дніпропетровський |історичні | |і громадсько- |національний | | |політичний альманах |університет | | |"Грані" |імені Олеся Гончара| | | |МОН України, | | | |Об'єднання громадян| | | |"Центр соціально- | | | |політичних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 146|Науково-технічний |Інститут |сільськогосподарські | |бюлетень. |тваринництва | | |Научно-технический |Української | | |бюллетень |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 147|Нейронауки: |Донецький |медичні | |теоретичні та |національний | | |клінічні аспекти. |медичний | | |Нейронауки: |університет | | |теоретические и |ім. М.Горького | | |клинические аспекты. |МОЗ України | | |Neuroscience | | | |theoretical and | | | |clinical aspects | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 148|Нелинейные граничные |Інститут прикладної|фізико-математичні | |задачи |математики |(диференціальні | | |і механіки |рівняння, | | |НАН України |математична фізика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 149|Нелінійні коливання. |Інститут |фізико-математичні | |Нелинейные |математики |(математика) | |колебания. |Національної | | |Nonlinear |академії наук | | |oscillations |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 150|Нова парадигма |Національний |філософські, | | |педагогічний |політичні, | | |університет |соціологічні | | |імені | | | |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 151|Новини стоматології |Львівський |медичні | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |імені Данила | | | |Галицького | | | |МОЗ України, | | | |ТОВ "Галдент" /ЛТД/| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 152|Нові матеріали і |Запорізький |технічні | |технології в |національний |(матеріалознавство, | |металургії та |технічний |металознавство, | |машинобудуванні |університет |машинознавство) | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 153|Опір матеріалів і |Київський |технічні | |теорія споруд |національний | | | |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 154|Оптико-електронні |Вінницький |технічні | |інформаційно- |національний | | |енергетичні |технічний | | |технології |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 155|Освіта на Луганщині |Луганський |педагогічні | | |обласний інститут | | | |післядипломної | | | |педагогічної освіти| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 156|Педагогіка вищої та |Криворізький |педагогічні | |середньої школи |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 157|Педагогічні науки |Полтавський |педагогічні | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені В.Г.Короленка| | | |МОН країни | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 158|Передгірне та |Українська академія|сільськогосподарські | |гірське землеробство |аграрних наук | | |і тваринництво | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 159|Питання |Донецький |медичні | |експериментальної та |національний | | |клінічної медицини |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 160|Питання історії |Центр |історичні (історія | |науки і техніки |пам'яткознавства |науки і техніки, | | |Національної |музеєзнавство, | | |академії наук |пам'яткознавство) | | |України | | | |і Українського | | | |товариства | | | |охорони пам'яток | | | |історії культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 161|Питання історії |Чернівецький |історичні | |України |національний | | | |університет | | | |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 162|Питання стародавньої |Чернівецький |історичні | |та середньовічної |національний | | |історії, археології |університет | | |й етнології |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 163|Правничий вісник |ВНЗ "Університет |юридичні, | |Університету "Крок" |економіки |психологічні | | |та права Крок" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 164|Правова інформатика |Науково-дослідний |технічні | | |центр правової | | | |інформатики АПрН | | | |України, Інститут | | | |законодавства | | | |Верховної Ради | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 165|Право і Безпека |Харківський |юридичні, | | |національний |соціологічні | | |університет | | | |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 166|Проблеми археології |Дніпропетровський |історичні | |Подніпров'я |національний | | | |університет | | | |імені Олеся Гончара| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 167|Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(енергетика) | |і Чорнобиля |електростанцій | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 168|Проблеми |ВАТ "Науково- |технічні | |експлуатації |дослідний інститут | | |обладнання шахтних |гірничої механіки | | |стаціонарних установок|ім. М.М.Федорова" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 169|Проблеми |Університет |психологічні | |екстремальної та |цивільного захисту | | |кризової психології |України МНС України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 170|Проблеми інженерно- |Українська |педагогічні | |педагогічної освіти |інженерно- | | | |педагогічна | | | |академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 171|Проблеми і |ДВНЗ "Українська |економічні | |перспективи розвитку |академія | | |банківської системи |банківської справи | | |України |Національного | | | |банку України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 172|Проблеми |Національна |медичні, біологічні | |кріобіології. |академія наук | | |Проблемы |України, Інститут | | |криобиологии |проблем | | | |кріобіології | | | |кріомедицини | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 173|Проблеми |Дніпропетровський |технічні | |обчислювальної |національний | | |механіки і міцності |університет | | |конструкцій. |імені Олеся Гончара| | |Проблемы |МОН України | | |вычислительной | | | |механики и прочности | | | |конструкций. | | | |Problems of | | | |Computational | | | |Mechanics and | | | |Strength of | | | |Structures | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 174|Проблеми семантики, |Київський |філологічні | |прагматики та |національний |(мовознавство) | |когнітивної |університет | | |лінгвістики |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 175|Проблеми семантики |Київський |філологічні | |слова, речення та |національний |(мовознавство) | |тексту |лінгвістичний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 176|Проблеми системного |Національний |технічні | |підходу в економіці |авіаційний |(інформатика), | | |університет |економічні | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 177|Проблеми техніки. |Одеський |технічні | |Проблемы техники |національний | | | |морський | | | |університет | | | |МОН України, | | | |Хмельницький | | | |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 178|Промислова |Вінницький |технічні | |гідравліка і |державний аграрний | | |пневматика |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України, | | | |Міжнародне | | | |громадське | | | |науково-технічне | | | |об'єднання | | | |"Асоціація | | | |спеціалістів | | | |промислової | | | |гідравліки | | | |пневматики" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 179|Промышленная |Національна |технічні | |теплотехника. |академія наук | | |Промислова |України, | | |теплотехніка |Інститут технічної | | | |теплофізики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 180|Процеси механічної |Житомирський |технічні | |обробки в |державний | | |машинобудуванні |технологічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 181|Профілактична |ДУ "Інститут |медичні | |медицина |епідеміології | | |(епідеміологія, |та інфекційних | | |мікробіологія, |хвороб ім. | | |вірусологія, |Л.В.Громашевського | | |паразитологія, |Академії медичних | | |інфекційні хвороби) |наук України" | | |Preventive medicine | | | |(epidemiology, | | | |microbiology, | | | |virology, | | | |parasitology, | | | |infectious | | | |diseases) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 182|Птахівництво |Інститут |сільськогосподарські | | |птахівництва | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 183|Рукописна та |Національна |історичні, соціальні | |книжкова спадщина |бібліотека України |комунікації | |України. |імені | | |Археологічні |В.І.Вернадського | | |дослідження |НАН України | | |унікальних архівних | | | |та бібліотечних фондів| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 184|Русская филология. |Харківський |філологічні | |Вестник |національний |(літературознавство) | |Харьковского |педагогічний | | |национального |університет | | |педагогического |імені Г.С.Сковороди| | |университета |МОН України | | |имени Г.С.Сковороды | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 185|Сверхтвердые |Національна |технічні | |материалы Надтверді |академія наук | | |матеріали |України, | | | |Інститут надтвердих| | | |матеріалів | | | |ім. В.М.Бакуля | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 186|Світ геотехніки. |Державний |технічні | |Мир геотехники. |науково-дослідний | | | |інститут | | | |будівельних | | | |конструкцій, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України, | | | |Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Українське | | | |товариство | | | |з механіки ґрунтів,| | | |геотехніки | | | |і фундаменто- | | | |будування" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 187|Системні технології |Національна |технічні | | |металургійна |(інформаційні | | |академія України |технології, | | | |математичне | | | |моделювання та | | | |обчислювальні методи)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 188|Сільськогосподарська |Інститут сільсько- |сільськогосподарські | |мікробіологія |господарської | | | |мікробіології | | | |УААН, Інститут | | | |мікробіології | | | |і вірусології | | | |ім. Д.К.Заболотного| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 189|Сільськогосподарські |Луцький |технічні (галузеве | |машини |національний |машинобудування) | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 190|Стандартизація, |Державний |технічні | |сертифікація, |комітет України | | |якість |з питань | | | |технічного | | | |регулювання | | | |та споживчої | | | |політики, | | | |ДП український | | | |науково-дослідний | | | |і навчальний | | | |центр проблем | | | |стандартизації, | | | |сертифікації | | | |та якості | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 191|Сторінки воєнної |Національна |історичні | |історії України. |академія наук | | |Страницы военной |України, Інститут | | |истории Украины |історії НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 192|Стратегічна |Національний |політичні | |панорама |інститут проблем |(національна | | |міжнародної безпеки|безпека), економічні | | | |(національна безпека)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 193|Судовые |Одеська |технічні | |энергетические |національна | | |установки |морська академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 194|Сучасна |Національна |медичні | |стоматологія. |медична академія | | |Современная |післядипломної | | |стоматология |освіти | | | |імені П.Л.Шупика, | | | |ТОВ "Експерт ЛТД" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 195|Сучасні досягнення |Західне геодезичне |технічні | |геодезичної науки та |товариство | | |виробництва |Українського | | | |товариства геодезії| | | |та картографії | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 196|Сучасні інфекції |Національний |медичні | | |медичний | | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця, | | | |ТОВ "Медицина | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 197|Сучасні інформаційні |Вінницький |педагогічні | |технології та |державний | | |інноваційні методики |педагогічний | | |навчання в |університет | | |підготовці фахівців: |імені Михайла | | |методологія, теорія, |Коцюбинського | | |досвід, проблеми |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 198|Схід |Український |економічні, | | |культурологічний |історичні, | | |центр, Інститут |філософські | | |економіки | | | |промисловості | | | |НАН України. | | | |Інститут філософії | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |НАН України, | | | |Запорізький | | | |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 199|Східний Світ. |Національна |історичні | |The Word of the |академія наук | | |Orient |України, інститут | | | |сходознавства | | | |ім. А.Ю.Кримського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 200|Теоретико-методичні |Інститут проблем |педагогічні | |проблеми виховання |виховання Академії | | |дітей та учнівської |педагогічних наук | | |молоді |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 201|Теорія і практика |Харківський |педагогічні, | |управління |національний |психологічні, | |соціальними |педагогічний |філософські | |системами |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України, | | | |Українська | | | |інженерно- | | | |педагогічна | | | |академія | | | |МОН України, | | | |Національний | | | |технічний | | | |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 202|Теорія та методика |Харківський |педагогічні | |навчання та |національний | | |виховання |педагогічний | | | |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 203|Техніко-технологічні |Український |сільськогосподарські | |аспекти розвитку та |науково-дослідний | | |випробування нової |інститут | | |техніки і технологій |прогнозування | | |для сільського |та випробування | | |господарства України |техніки і | | | |технологій | | | |для сільсько- | | | |господарського | | | |виробництва | | | |імені Леоніда | | | |Погорілого | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 204|Технологія |Білоцерківський |сільськогосподарські | |виробництва і |національний |(зоотехнія) | |переробки продукції |аграрний | | |тваринництва |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 205|"Товари і ринки" |Київський |технічні (технологія | | |національний |продуктів | | |торгово-економічний|харчування, | | |університет |товарознавство) | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 206|Товарознавчий |Луцький |технічні | |вісник |національний |(товарознавство) | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 207|Україна XX ст.: |Національна |історичні | |культура, ідеологія, |академія наук | | |політика |України, Інститут | | | |історії НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 208|Українська |Національна |соціальні | |біографістика. |бібліотека України |комунікації | |Biographistica |імені | | |ukrainica |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 209|Українське |Львівський |філологічні | |літературознавство |національний |літературознавство) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 210|Український |Національний |фармацевтичні, | |біофармацевтичний |фармацевтичний |біологічні | |журнал |університет | | | |МОЗ України, | | | |ПП "Фармітек" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 211|Український журнал |Український фонд |медичні | |малоінвазивної та |підтримки | | |ендоскопічної |та розвитку | | |хірургії |нейроендоскопії | | | |та ендоскопічної | | | |нейрохірургії | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 212|Український |Національна |історичні | |історичний збірник |академія наук | | | |України, | | | |Інститут історії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 213|Український |Національна |фізико-математичні | |математичний журнал |академія наук |(математика) | | |України, Інститут | | | |математики | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 214|Український медичний |Луганський |фармацевтичні | |альманах |державний медичний | | | |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 215|Український |Луганський |біологічні | |морфологічний |державний медичний | | |альманах |університет | | | |МОЗ України, | | | |"Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Товариство | | | |анатомів, | | | |гістологів, | | | |ембріологів | | | |та топографо- | | | |анатомів України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 216|Український |Академія медичних |медичні | |нейрохірургічний |наук України, | | |журнал |Інститут | | | |нейрохірургії | | | |ім. академіка | | | |А.П.Ромоданова | | | |АМН України, | | | |ГО "Українська | | | |асоціація | | | |нейрохірургів" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 217|Університетська |Донецький |медичні | |клініка. |національний | | |Университетская |медичний | | |клиника. |університет | | |University Clinic |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 218|Управління, |Національний |фармацевтичні | |економіка та |фармацевтичний | | |забезпечення якості |університет | | |в фармації |МОЗ України, | | | |ПП "Фармітек" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 219|Управління |Національний |економічні | |проектами, системний |транспортний |(економіка та | |аналіз і логістика |університет |управління | | |МОН України |підприємствами) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 220|Керуючі системи та |Національна |фізико-математичні | |машини |академія наук |(інформатика і | |Управляющие системы |України, Інститут |кібернетика) | |и машины. |кібернетики | | | |ім. В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 221|Фармаком |ДП "Державний |фармацевтичні | | |науковий центр | | | |лікарських | | | |засобів", | | | |ДП "Науково- | | | |експертний | | | |фармакопейний | | | |центр" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 222|Фізика |Національна |фізико-математичні | |напівпровідників, |академія наук |(фізика) | |квантова |України, | | |електроніка та |Інститут фізики | | |оптоелектроніка. |напівпровідників | | |Semiconductor |імені | | |Physics, Quantum |В.Є.Лашкарьова | | |Electronics & |НАН України, | | |Optoelectronics |Українське | | | |відділення | | | |міжнародного | | | |товариства | | | |оптичної техніки | | | |"SPIE/Ukraine", | | | |ТОВ "Технологічний | | | |парк | | | |"Напівпровідникові | | | |технології | | | |і матеріали, | | | |оптоелектроніка | | | |та сенсорна | | | |техніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 223|Физика низких |Національна |фізико-математичні | |температур. |академія |(фізика) | |Фізика низьких |наук України, | | |температур. |Фізико-технічний | | |Fizika Nizkikh |інститут низьких | | |Temperatur |температур | | | |ім. Б.І.Вєркіна | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 224|Физико-технические |Інститут фізики |технічні | |проблемы горного |гірничих процесів | | |производства |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 225|Фізична інженерія |Харківський |технічні | |поверхні. |національний |(матеріалознавство), | |Физическая инженерия |університет |фізико-математичні | |поверхности. |імені В.Н.Каразіна |(фізика) | |Physical Surface |МОН України, | | |Engineering |Науковий фізико- | | | |технологічний | | | |центр МОН України | | | |та НАН України, | | | |Концерн | | | |"Центр нових | | | |технологій", | | | |Харківський | | | |фізико-технічний | | | |інститут, | | | |ЗАТ "Центр | | | |науково-технічних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 226|Фізична культура, |Вінницький |фізичне виховання і | |спорт та здоров'я |державний |спорт | |нації |педагогічний | | | |університет | | | |імені Михайла | | | |Коцюбинського | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 227|Фізичне виховання, |Волинський |фізичне виховання і | |спорт і культура |національний |спорт | |здоров'я у сучасному |університет | | |суспільстві |імені Лесі Українки| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 228|Фінанси, облік і |Київський |економічні | |аудит |національний | | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 229|Фінанси України |Міністерство |економічні | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 230|Фотобіологія та |Харківський |медичні, біологічні | |фотомедицина |національний | | | |університет | | | |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 231|Формування ринкової |Львівський |економічні | |економіки в Україні |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 232|Химия и технология |Національна |хімічні, технічні, | |воды. |академія наук |біологічні | |Хімія і технологія |України, Інститут | | |води. |колоїдної хімії | | |Journal of water |та хімії води | | |chemistry and |ім. А.В.Думанського| | |technology (Ukraine) |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 233|Чорноморський |Херсонський |біологічні | |ботанічний журнал |державний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 234|Шляхи підвищення |Київський |економічні, технічні | |ефективності |національний |(технологія та | |будівництва в умовах |університет |організація | |формування ринкових |будівництва |промислового та | |відносин |і архітектури |цивільного | | |МОН України |будівництва) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 235|Methods of |Інститут |фізико-математичні | |functional analysis |математики |(математика) | |and topology |НАН України, | | | |МП "ТВ і МС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 236|Theory of Stochastic |Інститут математики|фізико-математичні | |Processes |НАН України, |(теорія ймовірностей | | |Інститут прикладної|і математична | | |математики |статистика) | | |і механіки | | | |НАН України, | | | |МП "ТВ і МС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 237|Ukrainica |Інститут |біологічні | |Bioorganica Acta |молекулярної | | | |біології генетики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 238|Бюлетень |Міністерство |юридичні | |Міністерства юстиції |юстиції України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 239|Вісник Академії |Академія правових |юридичні | |правових наук України |наук України | | |Вестник Академии | | | |правовых наук Украины | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 240|Право України |Міністерство |юридичні | | |юстиції України, | | | |Конституційний | | | |Суд України, | | | |Верховний Суд | | | |України, Вищий | | | |господарський | | | |суд України, | | | |Генеральна | | | |Прокуратура | | | |України, Інститут | | | |держави і права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України, | | | |Академія правових | | | |наук України, | | | |Національна | | | |юридична академія | | | |України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого | | --------------------------------------------------------------------- Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої
атестаційної комісії N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009,
N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009, N 1-05/6
( v05_6330-09 ) від 16.12.2009, N 7-08/6-з ( v08_6330-09 ) від
16.12.2009, N 1-05/1 ( v1-05330-10 ) від 10.02.2010, N 13-08/1-з
( v13-0330-10 ) від 10.02.2010 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: