open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.11.2009 N 1-05/5

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. N 423 ( 423-2007-п ), та наказу ВАК України від
07.07.2008 N 437 ( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК
України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі
рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

18.11.2009 N 1-05/5

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

----------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузь науки, | | | (співзасновники) | спеціальність | ---------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | ---------------------------------------------------------------------| | | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 1 |Агробіологія |Білоцерківський |сільськогосподарські| | |національний аграрний|(агрономія) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 2 |Актуальні проблеми |Одеський регіональний|державне | |державного управління.|інститут державного |управління | |Збірник наукових праць|управління | | |Одеського |Української академії | | |регіонального |державного управління| | |інституту державного |при Президентові | | |управління |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 3 |Актуальні проблеми |ВДНЗ "Українська |медичні | |сучасної медицини: |медична | | |Вісник Української |стоматологічна | | |медичної |академія" | | |стоматологічної | | | |академії | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 4 |Англістика та |Дніпропетровський |філологічні | |американістика. |національний |(літературознавство)| |Англистика и |університет | | |американистика. | | | |Anglistics and | | | |Americanictics | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 6 |Бізнес-навігатор |Приватний вищий |економічні | | |навчальний заклад | | | |"Міжнародний | | | |університет бізнесу і| | | |права" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 7 |Біологія та валеологія|Харківський |біологічні | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 8 |Вісник академії митної|Академія митної |юридичні | |служби України. Серія |служби України | | |"Право" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 9 |Вісник |Дніпропетровський |філологічні | |Дніпропетровського |національний |(літературознавство)| |університету. Серія: |університет імені | | |Літературознавство. |Олеся Гончара | | |Журналістика | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 10 |Вісник |Дніпропетровський |філософські, | |Дніпропетровського |національний |історичні | |університету. Серія: |університет імені |(історія науки | |Історія і філософія |Олеся Гончара |й техніки, | |науки і техніки | |філософія | | | |науки) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 11 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |економічні | |національного |національний | | |університету |університет" | | | |Міністерства освіти і| | | |науки України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 12 |Вісник Луганського |Луганський |філологічні | |національного |національний |(мовознавство) | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 13 |Вісник Національного |Національний |філософські | |авіаційного |авіаційний | | |університету. Серія: |університет | | |Філософія. | | | |Культурологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 14 |Вісник Національного |Національний |філологічні | |університету |університет |(мовознавство) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Проблеми української | | | |термінології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 15 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет |(електроніка) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Електроніка" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 16 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Радіоелектроніка та | | | |телекомунікації" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 17 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(приладобудування) | |університету |України "Київський | | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія: | | | |приладобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 18 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(машинознавство, | |університету |України "Київський |машинобудування) | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія | | | |машинобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 19 |Вісник Одеського |Одеський національний|юридичні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Правознавство | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 20 |Вісник Одеського |Одеський національний|психологічні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Психологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 21 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |педагогічні | |"Педагогіка" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 22 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |політичні | |"Політологія" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 23 |Вісник |Одеський державний |економічні | |соціально-економічних |економічний | | |досліджень |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 24 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Біологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 25 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(германські, | |університету. Серія |університет імені |романські мови) | |"Романо-германська |В.Н.Каразіна | | |філологія. Методика | | | |викладання іноземних | | | |мов" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 26 |Вісник Харківського |Харківський |історичні, | |національного |національний |філософські | |університету. Серія |університет імені | | |"Історія України. |В.Н.Каразіна | | |Українознавство: | | | |історичні та | | | |філософські науки" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 27 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(літературознавство)| |університету. Серія |університет імені | | |"Філологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 28 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Філософія. |В.Н.Каразіна | | |Філософські перипетії"| | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 29 |Держава та регіони. |Класичний приватний |юридичні | |Серія: Право |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 30 |Економіка і |Донецький |економічні | |організація |національний | | |управління |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 31 |Економіка |Харківський |економічні | |транспортного |національний | | |комплексу. Экономика |автомобільно-дорожній| | |транспортного |університет | | |комплекса. Economics | | | |of Transport Complex | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 32 |Ефективність |Львівський |державне | |державного |регіональний інститут|управління | |управління |державного управління| | | |при Президентові | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 33 |Історія та географія |Харківський |історія | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 34 |Квалілогія книги |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 35 |Збірник наукових праць|Державний |технічні | |Державного |економіко- |(транспорт) | |економіко- |технологічний | | |технологічного |університет | | |університету |транспорту | | |транспорту. Серія | | | |"Транспортні системи і| | | |технології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 36 |Збірник наукових праць|Донецький державний |державне | |Донецького державного |університет |управління | |університету |управління | | |управління | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 37 |Збірник наукових праць|Національний |технічні, | |Національного |університет |економічні | |університету |кораблебудування | | |кораблебудування |імені адмірала | | | |Макарова | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 38 |Лінгвістика |Луганський |філологічні | | |національний |(українська, | | |університет імені |російська | | |Тараса Шевченка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 39 |Лінгвістичні студії |Донецький |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 40 |Людина та довкілля. |Харківський |географічні | |Проблеми неоекології |національний | | | |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 41 |Магістеріум. |Національний |філософські | |Історико-філософські |університет | | |студії |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 42 |Магістеріум. |Національний |культурологія | |Культурологія |університет | | | |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 43 |Медицинская |Харківська медична |психологічні | |психология. |академія | | |Медична психологія |післядипломної | | | |освіти, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 44 |Міжнародний медичний |Харківська медична |медичні | |журнал. Международный |академія | | |медицинский журнал. |післядипломної | | | |освіти, Інститут | | | |проблем кріобіології | | | |і кріомедицини НАН | | | |України, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 45 |Методи та прилади |Івано-Франківський |технічні | |контролю якості |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 46 |Металургія |Запорізька державна |технічні | | |інженерна академія |(металургія) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 47 |Мова і культура. Язык |Київський |філологічні | |и культура. |національний | | |Language & culture |університет імені | | | |Тараса Шевченка, ТОВ | | | |"Видавничий дім | | | |Дмитра Бураго" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 48 |Моделювання та |ДВНЗ "Київський |економічні | |інформаційні системи в|національний | | |економіці |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 49 |Наука і оборона |Міністерство оборони |військові | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 50 |Науковий вісник |Київський |мистецтвознавство | |Київського |національний | | |національного |університет театру, | | |університету театру, |кіно і телебачення | | |кіно і телебачення |імені | | |імені |І.Карпенка-Карого | | |І.Карпенка-Карого | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 51 |Науковий вісник |Миколаївський |психологічні | |Миколаївського |державний університет| | |державного |імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. | | | |Серія "Психологічні | | | |науки" Научный вестник| | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt der| | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 52 |Науковий вісник |Національний медичний|медичні | |Національного |університет імені | | |медичного |О.О.Богомольця | | |університету імені | | | |О.О.Богомольця | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 53 |Науковий вісник |Південноукраїнський |педагогічні, | |Південноукраїнського |державний |психологічні | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | |ім. К.Д.Ушинського | | | |Научный вестник | | | |Южноукраинского | | | |государственного | | | |педагогического | | | |университета | | | |им. К.Д.Ушинского | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 54 |Наукові записки |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 55 |Наукові записки |Національний |історичні | |НАУКМА. |університет "Києво- | | |Історичні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 56 |Наукові записки |Національний |фізико-математичні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(інформатика і | |Комп'ютерні науки. |Могилянська Академія"|кібернетика) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 57 |Наукові записки |Національний |філологічні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(літературознавство)| |Філологічні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 58 |Наукові записки |Національний |культурологія | |НАУКМА. Теорія та |університет "Києво- | | |історія культури. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 59 |Наукові записки |Національний |філософські | |Національного |університет | | |університету |"Острозька академія" | | |"Острозька | | | |академія". Серія | | | |"Філософія" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 60 |Наукові записки з |Переяслав- |історичні | |української історії |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 61 |Наукові записки |ДП "Український |технічні | |Українського |науково-дослідний |(телекомунікаційні | |науково-дослідного |інститут зв'язку" |системи та мережі, | |інституту зв'язку | |радіотехнічні | | | |пристрої та | | | |засоби | | | |телекомунікацій) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 62 |Наукові записки |Харківський |філологічні | |Харківського |національний |(літературознавство)| |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету імені |Г.С.Сковороди | | |Г.С.Сковороди. | | | |"Літературознавство" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 63 |Нафтогазова енергетика|Івано-Франківський |технічні | | |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 64 |Неперервна професійна |Інститут педагогічної|педагогічні | |освіта: теорія і |освіти і освіти | | |практика |дорослих Академії | | | |педагогічних наук | | | |України, Благодійний | | | |фонд імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 65 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |політичні, | | |міжнародний |соціальні | | |університет розвитку |комунікації | | |людини "Україна" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 66 |Пам'ятки |Український |історичні | | |науково-дослідний | | | |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 67 |Педагогіка та |Харківський |педагогічні | |психологія |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 68 |Педагогічний дискурс |Інститут педагогіки |педагогічні | | |АПН України, | | | |Хмельницька | | | |гуманітарно- | | | |педагогічна академія | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 69 |Поліграфія і видавнича|Українська академія |технічні | |справа |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 70 |Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(екологічна | |і Чорнобиля |електростанцій НАН |безпека) | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 71 |Проблеми екології та |Українська медична |медичні | |медицини. Проблемы |стоматологічна | | |экологии и медицины. |академія, Українська | | |Medical and ecological|Академія наук | | |problems |національного | | | |прогресу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 72 |Проблеми законності |Національна юридична |юридичні | | |академія України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 73 |Проблеми клінічної |ДВНЗ "Ужгородський |медичні | |педіатрії |національний | | | |університет" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 74 |Проблеми харчування |ДП "Інститут |медичні, | | |екогігієни і |біологічні | | |токсикології | | | |ім. Л.І.Медведя" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 75 |Проблемы и перспективы|Донецький |економічні | |развития |національний | | |сотрудничества |університет | | |между странами | | | |Юго-Восточной Европы в| | | |рамках Черноморского | | | |экономического | | | |сотрудничества и ГУАМ | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 76 |Проблемы развития |Донецький |економічні | |внешнеэкономических |національний | | |связей и привлечения |університет | | |иностранных | | | |инвестиции: | | | |региональный аспект | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 77 |Промислове будівництво|ВАТ "Український |технічні | |та інженерні споруди |науково-дослідний та |(будівництво) | | |проектний інститут |архітектура | | |сталевих конструкцій | | | |імені | | | |В.М.Шимановського", | | | |Українська державна | | | |корпорація по | | | |виконанню монтажних і| | | |спеціальних | | | |будівельних робіт | | | |"Укрмонтажспецбуд" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 78 |Соціально-економічні |НАН України, Інститут|економічні | |проблеми сучасного |регіональних | | |періоду України. |досліджень | | |Социально- |Національної академії| | |экономические |наук України | | |проблемы современного | | | |периода Украины. | | | |Social | | | |and Economic Problem | | | |of modern Period of | | | |Ukraine | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 79 |Статистика України |Міністерство |економічні | | |статистики України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут статистики | | | |Міністерства | | | |статистики України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 80 |Сторінки історії |Національний |історичні | | |технічний університет| | | |України "Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 81 |Студії з архівної |Український |історичні | |справи та |науково-дослідний | | |документознавства |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 82 |Теорія і практика |Науково-дослідний |юридичні | |інтелектуальної |інститут | | |власності |інтелектуальної | | | |власності | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 83 |Українська культура: |Рівненський державний|культурологія | |минуле, сучасне, шляхи|гуманітарний |(теорія та історія | |розвитку: наукові |університет |культури) | |записки Рівненського | | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 84 |Українська полоністика|Житомирський |філологічні | | |державний університет|(слов'янські | | |імені Івана Франка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 85 |Український журнал з |ДУ "Інститут медицини|біологічні | |проблем медицини праці|праці АМН України" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 86 |Український журнал |Інститут нефрології |медичні | |нефрології та діалізу |АМН України, | | | |Національний нирковий| | | |фонд України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 87 |Український |ННЦ "Інститут |технічні | |метрологічний журнал |метрології" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 88 |Физика и техника |НАН України, |фізико-математичні | |высоких давлений. |Донецький |(фізика) | |Фізика і техніка |фізико-технічний | | |високих тисків |інститут НАН України | | | |ім. О.О.Галкіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 89 |Фізіологія та біохімія|НАН України, Інститут|біологічні | |культурних рослин. |фізіології рослин і | | |Физиология и биохимия |генетики НАН України | | |культурных растений | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 90 |Філософські обрії |Інститут філософії |філософські | | |імені Г.С.Сковороди | | | |Національної академії| | | |наук України, | | | |Полтавський державний| | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |В.Г.Короленка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 91 |Часопис |Харківський |географічні | |соціально-економічної |національний | | |географії |університет імені | | | |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 92 |Юридична Україна |Київський |юридичні | | |регіональний центр | | | |Академії правових | | | |наук України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут приватного | | | |права і | | | |підприємництва, | | | |Українсько- | | | |люксембурзьке | | | |підприємство у | | | |формі ТОВ "ЮРІНКОМ | | | |Інтер" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 93 |Biopolymers and cell |НАН України, Інститут|біологічні | | |молекулярної біології| | | |і генетики НАН | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 94 |Chemistry & Chemical |Національний |хімічні, технічні | |Technology |університет |(хімічні технологи) | | |"Львівська | | | |політехніка" | | ----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: