open
Про систему
Попередня
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

14.10.2009 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої

атестаційної комісії

N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009

N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009 }

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | --------------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | --------------------------------------------------------------------| 1 |Автомобільний |Харківський | технічні | |транспорт. |національний | | |Автомобильный |автомобільно- | | |транспорт. |дорожній | | |Automobile Transport |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Агрохімія |Українська академія| біологічні, | |і ґрунтознавство |аграрних наук. |сільськогосподарські | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | |державного управління |регіональний | | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Бюлетень Міжнародного |Дніпропетровський | економічні | |Нобелівського |університет | | |економічного форуму |економіки та права | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Викладання мов у вищих|Харківський | педагогічні | |навчальних закладах |національний | | |освіти на сучасному |університет | | |етапі. Міжпредметні |імені В.Н.Каразіна | | |зв'язки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Виноградарство |Інститут |сільськогосподарські | |і виноробство |виноградарства | | | |і виноробства | | | |ім. В.Є.Таїрова | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник економіки |Українська державна| економічні | |транспорту |академія | | |і промисловості. |залізничного | | |Вестник экономики |транспорту | | |транспорта | | | |и промышленности | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Інституту |Львівський | історичні | |археології |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Запорізького |ДВНЗ Запорізький | фізико-математичні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Фізико-математичні |МОН України | | |науки". | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Київського |Київський | юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Львівського |Львівський | фізико-математичні | |університету. Серія |національний | | |механіко-математична |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Львівського |Львівський | юридичні | |університету. Серія |національний | | |юридична |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Луганського |Луганський | історичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Історичні науки |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Луганського |Луганський | педагогічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Педагогічні науки |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Національного |Національний | технічні | |технічного |технічний | | |університету України |університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут", серія |інститут" | | |"Хімічна інженерія, | | | |екологія та | | | |ресурсозбереження". | | | |Вестник Национального | | | |технического | | | |университета Украины | | | |"Киевский | | | |политехнический | | | |институт", Серия | | | |"Химическая инженерия,| | | |экология и | | | |ресурсосбережение" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Національного |Національний | соціологічні, | |технічного |технічний | політичні | |університету України |університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" | | |Політологія. | | | |Соціологія. Право | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Автоматика, | | | |вимірювання | | | |та керування" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Архітектура" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Національного |Національний | історичні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Держава та армія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Динаміка, міцність | | | |та проектування машин | | | |і приладів" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Електроенергетичні | | | |та електромеханічні | | | |системи" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Інформаційні системи | | | |та мережі" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні науки | | | |та інформаційні | | | |технології" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні системи | | | |та мережі" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Комп'ютерні системи | | | |проектування. Теорія | | | |і практика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Логістика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Менеджмент | | | |та підприємництво | | | |в Україні: етапи | | | |становлення і проблеми| | | |розвитку" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Оптимізація | | | |виробничих процесів | | | |і технічний контроль | | | |у машинобудуванні | | | |та приладобудуванні" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Вісник Національного |Національний | економічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Проблеми | | | |економіки | | | |та управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Теорія | | | |і практика | | | |будівництва" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Вісник Національного |Національний | технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Теплоенергетика. | | | |Інженерія довкілля. | | | |Автоматизація" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Вісник Національного |Національний | філософські | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Філософські науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Вісник Національного |Національний | хімічні, технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Хімія, |політехніка" | | |технологія речовин | | | |та їх застосування | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Вісник Харківського |Харківський | технічні | |національного |національний | | |автомобільно- |автомобільно- | | |дорожнього |дорожній | | |університету. |університет | | |Вестник Харьковского | | | |национального | | | |автомобильно-дорожного| | | |университета. | | | |Bulletin of Kharkov | | | |National Automobile | | | |and Highway University| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Економічні |ім. В.В.Докучаєва. | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Рослинництво, |ім. В.В.Докучаєва. | | |селекція | | | |і насінництво, | | | |плодоовочівництво | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаєва. |університет | | |Серія: Ґрунтознавство,|ім. В.В.Докучаєва. | | |агрохімія, | | | |землеробство, лісове | | | |господарство, екологія| | | |ґрунтів | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного університету|аграрний | | |ім. В.В.Докучаева. |університет | | |Серія: Фітопатологія |ім. В.В.Докучаєва. | | |та ентомологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | |національного |національний | | |педагогічного |педагогічний | | |університету. |університет | | |Психологія |імені Г.С.Сковороди| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Вісник Харківського |Харківський | економічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія: економічна |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Вісник Харківського |Харківський | історичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Історія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Математика, прикладна|імені В.Н.Каразіна | | |математика і механіка"| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні, | |національного |національний | технічні | |університету |університет | | |Серія "Математичне |імені В.Н.Каразіна | | |моделювання. | | | |Інформаційні | | | |технології. | | | |Автоматизовані | | | |системи управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Вісник Харківського |Харківський | медичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Медицина" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Вісник Харківського |Харківський | хімічні | |національного |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Хімія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Вісник Харківського |Харківський | політичні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Питання політології" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Психологія" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Вісник Харківського |Харківський | соціологічні | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Соціологічні |імені В.Н.Каразіна | | |дослідження сучасного | | | |суспільства: | | | |методологія, теорія, | | | |методи" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Вісник Харківського |Харківський | філософські | |національного |національний | | |університету Серія |університет | | |"Теорія культури |імені В.Н.Каразіна | | |і філософія науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Вісник Харківського |Харківський | юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |Серія "Право" |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Вісник Центру |Інститут |сільськогосподарські | |наукового забезпечення|рослинництва | | |агропромислового |ім. В.Я.Юр'єва | | |виробництва |Української | | |Харківської області |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Вісті автомобільно- |Автомобільно- | технічні | |дорожнього інституту |дорожній інститут | | | |Донецького | | | |національного | | | |технічного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Гуманітарний часопис |Національний | філософські | | |аерокосмічний | | | |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | |"Харківський | | | |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Державне управління та|Дніпропетровський | державне управління | |місцеве самоврядування|регіональний | | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Дидактика математики: |Донецький | педагогічні | |проблеми і дослідження|національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Економіка |Білоцерківський | економічні | |та управління АПК |національний | | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Економіка та |Національний | економічні | |управління |аерокосмічний | | |підприємствами |університет | | |машинобудівної галузі:|ім. М.Є.Жуковського| | |проблеми теорії |"Харківський | | |та практики |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Економіко-математичне |Міжнародний | економічні | |моделювання соціально-|науково-навчальний | | |економічних систем |центр інформаційних| | | |технологій та | | | |систем Національної| | | |Академії наук | | | |України та | | | |Міністерства освіти| | | |і науки України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Економічна стратегія |Харківський | економічні | |і перспективи розвитку|державний | | |сфери торгівлі та |університет | | |послуг |харчування | | | |та торгівлі | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Економічний аналіз |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Економічний простір |ДВНЗ | економічні | | |"Придністровська | | | |державна академія | | | |будівництва і | | | |архітектури" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Економіка |технічний | | |та менеджмент |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Економічна |технічний | | |теорія |університет | | |та економічна історія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Облік і фінанси|технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні | |Серія: Регіональна |технічний | | |економіка |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Збірник наукових праць|Відкрите акціонерне| технічні | |ВАТ "УкрНДІВогнетривів|товариство | | |імені А.С.Бережного" |"Український | | |Collection of |науково-дослідний | | |scientific proceedings|інститут | | |of the OJSC "The |вогнетривів імені | | |Ukrainian research |А.С.Бережного" | | |institute of | | | |refractories named | | | |after A.S.Berezhnoy" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Збірник наукових |Полтавський | технічні | |праць, серія: Галузеве|національний | | |машинобудування, |технічний | | |будівництво |університет | | | |імені Юрія | | | |Кондратюка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Збірник наукових праць|Донецький інститут | технічні | |Донецького інституту |залізничного | | |залізничного |транспорту | | |транспорту. |Української | | |Сборник научных трудов|державної академії | | |Донецкого института |залізничного | | |железнодорожного |транспорту | | |транспорта. | | | |Collection of | | | |Scientific Works of | | | |Donetsk Railway | | | |Transport Institute | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Збірник наукових праць|НАН України, | технічні | |Інституту проблем |Інститут проблем | | |моделювання в |моделювання в | | |енергетиці |енергетиці | | |ім. Г.Є.Пухова |Національної | | |НАН України |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Збірник наукових праць|Кіровоградський | технічні | |Кіровоградського |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Техніка | | | |в | | | |сільськогосподарському| | | |виробництві, галузеве | | | |машинобудування, | | | |автоматизація | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Збірник наукових праць|Харківський | технічні, військові | |Харківського |університет | | |університету |Повітряних Сил | | |Повітряних Сил |імені Івана | | | |Кожедуба | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Збірник наукових праць|Уманський державний|сільськогосподарські | |Уманського державного |аграрний | | |аграрного університету|університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Центральний |технічні | |Центрального науково- |науково-дослідний | | |дослідного інституту |інститут озброєння | | |озброєння та військо- |та військової | | |вої техніки Збройних |техніки Збройних | | |Сил України |Сил України | | |Міністерства оборони |Міністерства | | |України |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |технічні | |Науково-дослідного |інститут Головного | | |інституту Головного |управління розвідки| | |управління розвідки |Міністерства оборо-| | |Міністерства оборони |ни України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Збірник наукових праць|Національна |педагогічні, | |Національної академії |академія |психологічні, | |Служби безпеки України|Служби безпеки |технічні та юридичні | | |України |науки | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Інтелект. Особистість.|Донецький | філософські | |Цивілізація. |національний | | |Интеллект. Личность. |університет | | |Цивилизация |економіки і | | | |торгівлі | | | |імені Михайла | | | |Туган-Барановського| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Інформаційні системи, |Національний | технічні | |механіка та керування |технічний | | | |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Історичні записки: |Східноукраїнський | історичні | |збірник наукових праць|національний | | | |університет імені | | | |Володимира Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Кам'яна доба України |Інститут археології| історичні | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Київське |Національна музична| мистецтвознавство | |музикознавство |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського, | | | |Київський інститут | | | |музики | | | |ім. Р.М.Глієра | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Кібернетика та |НАН України, | медико-біологічні | |обчислювальна техніка.|Міжнародний | | |Кибернетика и |науково-навчальний | | |вычислительная |центр інформаційних| | |техника. |технологій та | | |Cybernetics and |систем НАН та МОН | | |computer engineering |України, Інститут | | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України. | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Кримський юридичний |Кримський юридичний| юридичні | |вісник |інститут Одеського | | | |державного | | | |університету | | | |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Комп'ютерні засоби, |НАН України, | технічні | |мережі та системи. |Інститут | | |Компьютерные средства,|кібернетики | | |сети и системы |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Магістеріум. |Національний | історичні | |Археологічні студії |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Магістеріум. Політичні|Національний | політичні | |студії |університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Математичне та |Кам'янець- | фізико-математичні | |комп'ютерне |Подільський | | |моделювання. Серія: |національний | | |Фізико-математичні |університет, | | |науки |Інститут | | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | |технічний збірник |університет | | |"Геодезія, картографія|"Львівська | | |і аерофотознімання" |політехніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні | |технічний збірник |університет | | |"Вимірювальна техніка |"Львівська | | |та метрологія" |політехніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Мінералогічний збірник|Львівський | геологічні | | |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Моделювання та |НАН України, | технічні | |інформаційні |Інститут проблем | | |технології |моделювання в | | | |енергетиці | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Мультиверсум. |Інститут філософії | філософські | |Філософський |імені Г.С.Сковороди| | |альманах |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Наука молода |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Науковий вісник |Академія | державне управління | |Академії |муніципального | | |муніципального |управління | | |управління, серія | | | |"Управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Науковий вісник |Білоцерківський |сільськогосподарські,| |ветеринарної медицини |національний | ветеринарні | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Науковий вісник |Львівський | психологічні | |Львівського державного|державний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | |(серія психологічна) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Науковий вісник |Львівський | юридичні | |Львівського державного|державний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | |(серія юридична) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Науковий вісник |Миколаївський | педагогічні | |Миколаївського |державний | | |державного |університет | | |університету |імені | | |імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. | | | |Научный вестник | | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета | | | |имени | | | |В.А.Сухомлинского. | | | |Wissenschaftsblatt der| | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitflt | | | |Mykolaiv, Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Науковий вісник |Національна музична| мистецтвознавство | |Національної музичної |академія України | | |академії України |імені | | |імені П.І.Чайковського|П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Науковий вісник |Ужгородський | хімічні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Хімія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Математика | | | |і інформатика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Науковий вісник |Ужгородський | історичні | |Ужгородського |національний | | |університету. |університет | | |Серія "Історія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науковий вісник |Національна |педагогічні, | |Національної академії |академія |психологічні | |Служби безпеки України|Служби безпеки |та юридичні науки | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Науковий часопис НПУ |Національний | фізичне виховання і | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | спорт | |Серія Науково- |університет | | |педагогічні проблеми |імені | | |фізичної культури |М.П.Драгоманова | | |(фізична культура і | | | |спорт) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Наукові записки |Національний | соціологічні | |НАУКМА. Соціологічні |університет "Києво-| | |науки |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Наукові записки |Національний | філософські | |НАУКМА. Філософія та |університет "Києво-| | |релігієзнавство |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Наукові записки |Національний | юридичні | |НАУКМА. Юридичні науки|університет "Києво-| | | |Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Наукові праці |Донецький | економічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. | | | |Серія економічна | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Наукові праці |Донецький | технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. | | | |Серія "Інформатика, | | | |кібернетика та | | | |обчислювальна техніка"| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Наукові праці |Інститут цукрових |сільськогосподарські | |Інституту цукрових |буряків УААН | | |буряків | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Наукові праці НДФІ |Науково-дослідний | економічні | | |фінансовий інститут| | | |при Міністерстві | | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Обладнання та |Донецький | технічні | |технології харчових |національний | | |виробництв. |університет | | |Оборудование и |економіки | | |технологии пищевых |і торгівлі імені | | |производств |Михайла Туган- | | | |Барановського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Палеонтологічний |Львівський | геологічні | |збірник |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Педагогічна освіта: |Інститут проблем | педагогічні | |теорія |виховання Академії | | |і практика. |педагогічних наук | | |Психологія. |України, Київський | | |Педагогіка. |міський | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Б.Д.Грінченка| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Педагогічний процес: |Інститут | психологічні, | |теорія і практика |педагогічної освіти| педагогічні | | |і освіти дорослих | | | |АПН України, | | | |Благодійний фонд | | | |імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Перспективні напрямки |ВАТ "Український |архітектура, технічні| |проектування житлових |зональний науково- | | |та громадських |дослідний | | |будівель |і проектний | | | |інститут | | | |по цивільному | | | |будівництву" - ВАТ | | | |"КиївЗНДІЕП" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Питання прикладної |Дніпропетровський | фізико-математичні | |математики і |національний | | |математичного |університет | | |моделювання. |ім. Олеся Гончара | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Праці Інституту |Інститут | технічні | |електродинаміки |електродинаміки | | |Національної академії |Національної | | |наук України |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Приватне право і |Науково-дослідний | юридичні | |підприємництво. |інститут приватного| | |Частное право |права | | |и предпринимательство.|і підприємництва | | |Privat Law and | | | |Business | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Проблеми екологічної |Луганський | медико-біологічні, | |та медичної генетики |державний медичний | фармацевтичні | |і клінічної |університет | | |імунології. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Проблеми |Національна музична| мистецтвознавство | |етномузикології |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Проблеми |Національний | технічні | |інформатизації та |авіаційний | | |управління |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Проблеми створення, |Житомирський | технічні | |випробування, |військовий інститут| | |застосування та |імені С.П.Корольова| | |експлуатації складних |Національного | | |інформаційних систем. |авіаційного | | | |університету | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Проблеми сучасної |Республіканський | психологічні | |педагогічної освіти. |вищий навчальний | педагогічні | |Серія: педагогіка і |заклад "Кримський | | |психологія. |гуманітарний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Проблеми теорії та |Житомирський | економічні | |методології |державний | | |бухгалтерського |технологічний | | |обліку, контролю і |університет | | |аналізу | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Прогресивні техніка та|Харківський | технічні | |технології харчових |державний | | |виробництв |університет | | |ресторанного |харчування та | | |господарства і |торгівлі | | |торгівлі | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Сборник научных трудов|Донбаський | технічні | |Донбасского |державний технічний| | |государственного |університет | | |технического | | | |университета | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Селекція і насінництво|Інститут |сільськогосподарські | | |рослинництва | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Системи обробки |Харківський | технічні | |інформації |університет | | | |Повітряних Сил | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Соціальні технології: |Класичний приватний| соціологічні | |актуальні проблеми |університет | | |теорії | | | |та практики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Соціологічні |Східноукраїнський | соціологічні | |дослідження |національний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Строительство, |Придніпровська | технічні | |материаловедение, |державна академія | | |машиностроение |будівництва | | | |та архітектури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Теорія і практика |Харківський |державне управління, | |державного управління |регіональний | економічні | | |інститут державного| | | |управління | | | |Національної | | | |академії державного| | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Теорія оптимальних |НАН України, | фізико-математичні | |рішень. |Інститут | | |Теория оптимальных |кібернетики | | |решений |ім. В.М.Глушкова | | | |Національної | | | |Академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Торгівля і ринок |Донецький | економічні | |України. |національний | | |Торговля и рынок |університет | | |Украины |економіки і | | | |торгівлі імені | | | |Михайла Туган- | | | |Барановського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Українська культура: |Рівненський | мистецтвознавство | |минуле, сучасне, шляхи|державний | | |розвитку: наукові |гуманітарний | | |записки Рівненського |університет | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Українське |Національна музична| мистецтвознавство | |музикознавство |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Український |Національний | технічні | |міжвідомчий науково- |університет | | |технічний збірник |"Львівська | | |"Автоматизація |політехніка" | | |виробничих процесів у | | | |машинобудуванні та | | | |приладобудуванні" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Філософські |Східноукраїнський | філософські | |дослідження |національний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Філософські проблеми |Київський | філософські | |гуманітарних наук |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Финансы, учет, банки |Донецький | економічні | | |національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Формування ринкових |ДП "Науково- | економічні | |відносин в Україні |дослідний | | | |економічний | | | |інститут | | | |Міністерства | | | |економіки України" | | --------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | --------------------------------------------------------------------| 1 |Algebra and discrete |Луганський | фізико-математичні | |mathematics |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Авіаційно-космічна |Національний | технічні | |техніка і технологія. |аерокосмічний | | |Авиационно-космическая|університет | | |техника и технология. |ім. М.Є.Жуковського| | |Aerospace technic and |"Харківський | | |technology |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Національна | економічні | |економіки. |академія управління| | |Актуальные проблемы | | | |экономики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |ДП Український | медико-біологічні | |транспортної медицини |науково-дослідний | | | |інститут медицини | | | |транспорту | | | |Міністерства | | | |охорони здоров'я | | | |України, Фізико- | | | |хімічний інститут | | | |ім. О.В.Богатського| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Буковинський медичний |Буковинський | медичні | |вісник |державний медичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Biomedical and |Міжнародна академія| медико-біологічні | |biosocial anthropology|Інтегративної | | | |Антропології, | | | |Вінницький | | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник Бердянського |ТОВ "Бердянський | економічні | |університету |університет | | |менеджменту і бізнесу |менеджменту і | | | |бізнесу" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Вінницького |Вінницький |педагогічні, технічні| |політехнічного |національний | | |інституту |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Вінницького |Вінницький | медичні | |національного |національний | | |медичного університету|медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник ДІТБ. |ПВНЗ Донецький | економічні | |Вестник ДИТБ. |інститут | | |DITB's Bulletin |туристичного | | | |бізнесу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. |університет | | |Серія: математика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія |університет | | |механіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Донецького |Донецький | філософські | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки і | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановського | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. | | | |Філософські науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Донецького |Донецький | економічні | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки | | |імені Михайла Туган- |і торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановського | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. | | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Донецького |Донецький | технічні | |національного |національний | | |університету економіки|університет | | |і торгівлі |економіки і | | |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | | |Барановського. |Михайла Туган- | | |Вестник Донецкого |Барановськог | | |национального | | | |университета экономики| | | |и торговли | | | |имени Михаила Туган- | | | |Барановского. Технічні| | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник економічної |Академія | економічні | |науки України |економічних наук | | | |України. Інститут | | | |економіки | | | |промисловості НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник зоології. |Національна | біологічні | |Вестник зоологии |академія наук | | | |України, Інститут | | | |зоології | | | |ім. | | | |І.І.Шмальгаузена | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Київського |Київський | економічні | |національного |національний | | |торговельно- |торговельно- | | |економічного |економічний | | |університету |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Київського |Київський |технічні, економічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |технологій та дизайну |технологій | | | |та дизайну | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Львівської |Львівська державна | економічні | |державної фінансової |фінансова академія | | |академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник морфології |Вінницький | медико-біологічні | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.І.Пирогова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Одеського |Одеський | біологічні | |національного |національний | | |університету. Біологія|університет | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Прикарпатського|ДВНЗ | фізичне виховання | |університету. Серія |"Прикарпатський | та спорт | |"Фізична культура" |національний | | | |університет імені | | | |Василя Стефаника" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник проблем |Українська академія| медико-біологічні | |біології |наук, Українська | | |і медицини |медична | | | |стоматологічна | | | |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Сумського |Сумський державний | технічні | |державного |університет | | |університету. Серія | | | |"Технічні науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | технічні | |державного технічного |державний технічний| | |університету |університет | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | економічні | |національного |національний | | |економічного |економічний | | |університету. |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вопросы химии и |Український | хімічні, технічні | |химической технологии.|державний хіміко- | | |Питання; хімії та |технологічний | | |хімічної технології |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Генетичні ресурси |Інститут |сільськогосподарські | |рослин |рослинництва | | | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Держава та регіони. |Класичний приватний| державне управління | |Серія "Державне |університет | | |управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Держава та регіони. |Класичний приватний| економічні | |Серія "Економіка |університет | | |та підприємництво" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Довкілля та здоров'я |Інститут гігієни та| медико-біологічні | | |медичної екології | | | |ім. О.М.Марзєєва | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Економіка і регіон. |Полтавський | економічні | |Науковий вісник |національний | | |Полтавського |технічний | | |національного |університет | | |технічного |імені Юрія | | |університету |Кондратюка. | | |імені Юрія Кондратюка.| | | |Экономика и регион. | | | |Научный вестник | | | |Полтавского | | | |национального | | | |технического | | | |университета | | | |им. Юрия Кондратюка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Економіка та право. |Інститут економіко-| економічні | |Экономика и право. |правових досліджень| | | |НАН України, | | | |Донецький | | | |державний технічний| | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Економічний вісник |Луганський | економічні | |Донбасу |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Експериментальна та |Львівський | медико-біологічні | |клінічна фізіологія і |національний | | |біохімія |медичний | | | |університет | | | |імені Данила | | | |Галицького, | | | |Державне | | | |підприємство | | | |"Всеукраїнське | | | |спеціалізоване | | | |видавництво "Світ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Запорізький медичний |Запорізький | медичні, | |журнал. |державний медичний | фармацевтичні | |Запорожский |університет | | |медицинский журнал | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Клінічна анатомія та |Буковинський | медичні | |оперативна хірургія |державний медичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Клінічна та |Буковинський | медико-біологічні | |експериментальна |державний медичний | | |патологія |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Клінічна фармація. |МОЗ України, ДП | медичні, | |Клиническая фармация. |"Державний | фармацевтичні | |Clinical pharmacy |фармакологічний | | | |центр Міністерства | | | |охорони здоров'я | | | |України", | | | |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Математичні машини |Національна | технічні, | |і системи |академія наук | фізико-математичні | | |України, Інститут | | | |проблем | | | |математичних машин | | | |і систем НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Математичні студії. |Львівське | фізико-математичні | |Праці Львівського |математичне | | |математичного |товариство | | |товариства | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Методи та об'єкти |Київський | хімічні | |хімічного аналізу |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Мікробіологічний |Національна | медико-біологічні | |журнал. |академія наук | | |Микробиологический |України, Інститут | | |журнал. |мікробіології і | | |Mikrobiologichny |вірусології | | |Zhurnal |імені | | | |Д.К.Заболотного | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Наука та інновації |Національна |економічні, технічні | | |академія наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Наукове пізнання: |Південноукраїнський| філософські | |методологія та |державний | | |технологія |університет | | | |ім. К.Д.Ушинського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Науковий вісник |Київський | юридичні | |Київського |національний | | |національного |університет | | |університету |внутрішніх справ | | |внутрішніх справ | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| |Науково-практичний |Державний науково- | технічні | |журнал "Сучасна |дослідний інститут | | |спеціальна техніка" |Міністерства | | |Державного науково- |внутрішніх справ | | |дослідного інституту |України | | |Міністерства | | | |внутрішніх справ | | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Неперервна професійна |Інститут | психологічні | |освіта: теорія і |педагогічної освіти| | |практика |і освіти дорослих | | | |Академії | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Благодійний фонд | | | |імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Нова тема |Київський | технічні | | |національний | | | |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури, | | | |Асоціація | | | |інженерів | | | |енергоефективних | | | |технологій України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Ноосфера і цивілізація|Донецький | філософські | | |національний | | | |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Ортопедія, |Інститут патології | медичні | |травматологія та |хребта та суглобів | | |протезування. |імені професора | | |Ортопедия, |М.І.Ситенка | | |травматология и |Академії медичних | | |протезирование |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Освіта Донбасу |Луганський | педагогічні | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Патологія |Запорізький | медичні | | |державний медичний | | | |університет, | | | |Асоціація | | | |патологів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Проблемы старения и |Інститут | медико-біологічні | |долголетия |геронтології | | | |Академії медичних | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Проблеми сучасної |Харківська медична | медичні | |медичної науки та |академія | | |освіти. |післядипломної | | |Проблемы современной |освіти, ТОВ | | |медицинской науки |"Видавництво ФОЛІО"| | |и образования | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Світ фінансів |Тернопільський | економічні | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Системи озброєння і |Харківський | технічні, військові | |військова техніка |університет | | | |Повітряних Сил | | | |імені Івана | | | |Кожедуба | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Системні дослідження |Національна | технічні, | |та інформаційні |академія наук | фізико-математичні | |технології. |України, Навчально-| | |Системные исследования|науковий комплекс | | |и информационные |"Інститут | | |технологии. |прикладного | | |System research |системного аналізу"| | |& information |Національного | | |technologies |технічного | | | |університету | | | |України "Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Слобожанський науково-|Харківська державна| фізичне виховання і | |спортивний вісник |академія фізичної | спорт | | |культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Соціальна педагогіка: |Луганський | педагогічні | |теорія та практика |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Спортивна медицина |Національний | фізичне виховання | | |університет | і спорт, медичні | | |фізичного виховання| | | |і спорту України | | | |/НУФВСУ/ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Сучасні інформаційні |Національна | технічні, військові | |технології у сфері |академія оборони | | |безпеки |України | | |та оборони | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Сучасні медичні |Запорізька медична | медичні | |технології. |академія | | |Современные |післядипломної | | |медицинские технологии|освіти | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Технічна |Інститут | технічні | |електродинаміка. |електродинаміки | | |Техническая |Національної | | |электродинамика |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |"Товари і ринки" |Київський | економічні | |Міжнародний науково- |національний | | |практичний журнал |торгово-економічний| | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Углехимический журнал |Український | технічні | |Вуглехімічний журнал. |державний науково- | | | |дослідний | | | |вуглехімічний | | | |інститут "УХІН", | | | |Державний інститут | | | |з проектування | | | |підприємств | | | |коксохімічної | | | |промисловості | | | |"Дніпрококс" | | | |Українська науково-| | | |промислова | | | |асоціація "Укркокс"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Український |Луганський | медичні | |морфологічний альманах|державний медичний | | | |університет, | | | |"Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Товариство | | | |анатомів, | | | |гістологів, | | | |ембріологів та | | | |топографоанатомів | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Філософія і |Дніпропетровський | політичні, | |політологія в |національний | філософські | |контексті сучасної |університет | | |культури. |імені Олеся Гончара| | |Философия и | | | |политология в | | | |контексте современной | | | |культуры | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Холодильна техніка |Одеська державна | технічні | |і технологія. |академія холоду | | |Холодильная техника | | | |и технология | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Юридична психологія та|Київський | юридичні, | |педагогіка |національний | педагогічні, | | |університет | психологічні | | |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Ядерна та радіаційна |Державний науково- | технічні | |безпека |технічний центр з | | | |ядерної та | | | |радіаційної | | | |безпеки, Одеський | | | |державний | | | |політехнічний | | | |університет | | ---------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | ---------------------------------------------------------------------| | | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 1 |Агробіологія |Білоцерківський |сільськогосподарські| | |національний аграрний|(агрономія) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 2 |Актуальні проблеми |Одеський регіональний|державне | |державного управління.|інститут державного |управління | |Збірник наукових праць|управління | | |Одеського |Української академії | | |регіонального |державного управління| | |інституту державного |при Президентові | | |управління |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 3 |Актуальні проблеми |ВДНЗ "Українська |медичні | |сучасної медицини: |медична | | |Вісник Української |стоматологічна | | |медичної |академія" | | |стоматологічної | | | |академії | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 4 |Англістика та |Дніпропетровський |філологічні | |американістика. |національний |(літературознавство)| |Англистика и |університет | | |американистика. | | | |Anglistics and | | | |Americanictics | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 6 |Бізнес-навігатор |Приватний вищий |економічні | | |навчальний заклад | | | |"Міжнародний | | | |університет бізнесу і| | | |права" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 7 |Біологія та валеологія|Харківський |біологічні | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 8 |Вісник академії митної|Академія митної |юридичні | |служби України. Серія |служби України | | |"Право" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 9 |Вісник |Дніпропетровський |філологічні | |Дніпропетровського |національний |(літературознавство)| |університету. Серія: |університет імені | | |Літературознавство. |Олеся Гончара | | |Журналістика | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 10 |Вісник |Дніпропетровський |філософські, | |Дніпропетровського |національний |історичні | |університету. Серія: |університет імені |(історія науки | |Історія і філософія |Олеся Гончара |й техніки, | |науки і техніки | |філософія | | | |науки) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 11 |Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |економічні | |національного |національний | | |університету |університет" | | | |Міністерства освіти і| | | |науки України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 12 |Вісник Луганського |Луганський |філологічні | |національного |національний |(мовознавство) | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 13 |Вісник Національного |Національний |філософські | |авіаційного |авіаційний | | |університету. Серія: |університет | | |Філософія. | | | |Культурологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 14 |Вісник Національного |Національний |філологічні | |університету |університет |(мовознавство) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Проблеми української | | | |термінології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 15 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет |(електроніка) | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Електроніка" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 16 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". Серія |політехніка" | | |"Радіоелектроніка та | | | |телекомунікації" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 17 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(приладобудування) | |університету |України "Київський | | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія: | | | |приладобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 18 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний університет|(машинознавство, | |університету |України "Київський |машинобудування) | |України "Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут". Серія | | | |машинобудування | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 19 |Вісник Одеського |Одеський національний|юридичні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Правознавство | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 20 |Вісник Одеського |Одеський національний|психологічні | |національного |університет імені | | |університету. |І.І.Мечникова | | |Психологія | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 21 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |педагогічні | |"Педагогіка" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 22 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |політичні | |"Політологія" |національний | | | |технічний університет| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 23 |Вісник |Одеський державний |економічні | |соціально-економічних |економічний | | |досліджень |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 24 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Біологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 25 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(германські, | |університету. Серія |університет імені |романські мови) | |"Романо-германська |В.Н.Каразіна | | |філологія. Методика | | | |викладання іноземних | | | |мов" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 26 |Вісник Харківського |Харківський |історичні, | |національного |національний |філософські | |університету. Серія |університет імені | | |"Історія України. |В.Н.Каразіна | | |Українознавство: | | | |історичні та | | | |філософські науки" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 27 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(літературознавство)| |університету. Серія |університет імені | | |"Філологія" |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 28 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | |національного |національний | | |університету. Серія |університет імені | | |"Філософія. |В.Н.Каразіна | | |Філософські перипетії"| | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 29 |Держава та регіони. |Класичний приватний |юридичні | |Серія: Право |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 30 |Економіка і |Донецький |економічні | |організація |національний | | |управління |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 31 |Економіка |Харківський |економічні | |транспортного |національний | | |комплексу. Экономика |автомобільно-дорожній| | |транспортного |університет | | |комплекса. Economics | | | |of Transport Complex | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 32 |Ефективність |Львівський |державне | |державного |регіональний інститут|управління | |управління |державного управління| | | |при Президентові | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 33 |Історія та географія |Харківський |історія | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 34 |Квалілогія книги |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 35 |Збірник наукових праць|Державний |технічні | |Державного |економіко- |(транспорт) | |економіко- |технологічний | | |технологічного |університет | | |університету |транспорту | | |транспорту. Серія | | | |"Транспортні системи і| | | |технології" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 36 |Збірник наукових праць|Донецький державний |державне | |Донецького державного |університет |управління | |університету |управління | | |управління | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 37 |Збірник наукових праць|Національний |технічні, | |Національного |університет |економічні | |університету |кораблебудування | | |кораблебудування |імені адмірала | | | |Макарова | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 38 |Лінгвістика |Луганський |філологічні | | |національний |(українська, | | |університет імені |російська | | |Тараса Шевченка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 39 |Лінгвістичні студії |Донецький |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 40 |Людина та довкілля. |Харківський |географічні | |Проблеми неоекології |національний | | | |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 41 |Магістеріум. |Національний |філософські | |Історико-філософські |університет | | |студії |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 42 |Магістеріум. |Національний |культурологія | |Культурологія |університет | | | |"Києво-Могилянська | | | |Академія" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 43 |Медицинская |Харківська медична |психологічні | |психология. |академія | | |Медична психологія |післядипломної | | | |освіти, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 44 |Міжнародний медичний |Харківська медична |медичні | |журнал. Международный |академія | | |медицинский журнал. |післядипломної | | | |освіти, Інститут | | | |проблем кріобіології | | | |і кріомедицини НАН | | | |України, Харківське | | | |медичне товариство | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 45 |Методи та прилади |Івано-Франківський |технічні | |контролю якості |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 46 |Металургія |Запорізька державна |технічні | | |інженерна академія |(металургія) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 47 |Мова і культура. Язык |Київський |філологічні | |и культура. |національний | | |Language & culture |університет імені | | | |Тараса Шевченка, ТОВ | | | |"Видавничий дім | | | |Дмитра Бураго" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 48 |Моделювання та |ДВНЗ "Київський |економічні | |інформаційні системи в|національний | | |економіці |економічний | | | |університет імені | | | |Вадима Гетьмана" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 49 |Наука і оборона |Міністерство оборони |військові | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 50 |Науковий вісник |Київський |мистецтвознавство | |Київського |національний | | |національного |університет театру, | | |університету театру, |кіно і телебачення | | |кіно і телебачення |імені | | |імені |І.Карпенка-Карого | | |І.Карпенка-Карого | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 51 |Науковий вісник |Миколаївський |психологічні | |Миколаївського |державний університет| | |державного |імені | | |університету імені |В.О.Сухомлинського | | |В.О.Сухомлинського. | | | |Серія "Психологічні | | | |науки" Научный вестник| | | |Николаевского | | | |государственного | | | |университета имени | | | |В.А.Сухомлинского | | | |Wissenschaftsblatt der| | | |W.O.Suchomlinskij | | | |Staatsuniversitat | | | |Mykolaiv, Scientific | | | |Bulletin of | | | |V.O.Sukhomlynsky | | | |Mykolaiv State | | | |University | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 52 |Науковий вісник |Національний медичний|медичні | |Національного |університет імені | | |медичного |О.О.Богомольця | | |університету імені | | | |О.О.Богомольця | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 53 |Науковий вісник |Південноукраїнський |педагогічні, | |Південноукраїнського |державний |психологічні | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |ім. К.Д.Ушинського | | |ім. К.Д.Ушинського | | | |Научный вестник | | | |Южноукраинского | | | |государственного | | | |педагогического | | | |университета | | | |им. К.Д.Ушинского | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 54 |Наукові записки |Українська академія |технічні | | |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 55 |Наукові записки |Національний |історичні | |НАУКМА. |університет "Києво- | | |Історичні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 56 |Наукові записки |Національний |фізико-математичні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(інформатика і | |Комп'ютерні науки. |Могилянська Академія"|кібернетика) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 57 |Наукові записки |Національний |філологічні | |НАУКМА. |університет "Києво- |(літературознавство)| |Філологічні науки. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 58 |Наукові записки |Національний |культурологія | |НАУКМА. Теорія та |університет "Києво- | | |історія культури. |Могилянська Академія"| | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 59 |Наукові записки |Національний |філософські | |Національного |університет | | |університету |"Острозька академія" | | |"Острозька | | | |академія". Серія | | | |"Філософія" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 60 |Наукові записки з |Переяслав- |історичні | |української історії |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 61 |Наукові записки |ДП "Український |технічні | |Українського |науково-дослідний |(телекомунікаційні | |науково-дослідного |інститут зв'язку" |системи та мережі, | |інституту зв'язку | |радіотехнічні | | | |пристрої та | | | |засоби | | | |телекомунікацій) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 62 |Наукові записки |Харківський |філологічні | |Харківського |національний |(літературознавство)| |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету імені |Г.С.Сковороди | | |Г.С.Сковороди. | | | |"Літературознавство" | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 63 |Нафтогазова енергетика|Івано-Франківський |технічні | | |національний | | | |технічний університет| | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 64 |Неперервна професійна |Інститут педагогічної|педагогічні | |освіта: теорія і |освіти і освіти | | |практика |дорослих Академії | | | |педагогічних наук | | | |України, Благодійний | | | |фонд імені Антона | | | |Макаренка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 65 |Освіта регіону |ВНЗ "Відкритий |політичні, | | |міжнародний |соціальні | | |університет розвитку |комунікації | | |людини "Україна" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 66 |Пам'ятки |Український |історичні | | |науково-дослідний | | | |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 67 |Педагогіка та |Харківський |педагогічні | |психологія |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 68 |Педагогічний дискурс |Інститут педагогіки |педагогічні | | |АПН України, | | | |Хмельницька | | | |гуманітарно- | | | |педагогічна академія | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 69 |Поліграфія і видавнича|Українська академія |технічні | |справа |друкарства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 70 |Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(екологічна | |і Чорнобиля |електростанцій НАН |безпека) | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 71 |Проблеми екології та |Українська медична |медичні | |медицини. Проблемы |стоматологічна | | |экологии и медицины. |академія, Українська | | |Medical and ecological|Академія наук | | |problems |національного | | | |прогресу | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 72 |Проблеми законності |Національна юридична |юридичні | | |академія України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 73 |Проблеми клінічної |ДВНЗ "Ужгородський |медичні | |педіатрії |національний | | | |університет" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 74 |Проблеми харчування |ДП "Інститут |медичні, | | |екогігієни і |біологічні | | |токсикології | | | |ім. Л.І.Медведя" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 75 |Проблемы и перспективы|Донецький |економічні | |развития |національний | | |сотрудничества |університет | | |между странами | | | |Юго-Восточной Европы в| | | |рамках Черноморского | | | |экономического | | | |сотрудничества и ГУАМ | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 76 |Проблемы развития |Донецький |економічні | |внешнеэкономических |національний | | |связей и привлечения |університет | | |иностранных | | | |инвестиции: | | | |региональный аспект | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 77 |Промислове будівництво|ВАТ "Український |технічні | |та інженерні споруди |науково-дослідний та |(будівництво) | | |проектний інститут |архітектура | | |сталевих конструкцій | | | |імені | | | |В.М.Шимановського", | | | |Українська державна | | | |корпорація по | | | |виконанню монтажних і| | | |спеціальних | | | |будівельних робіт | | | |"Укрмонтажспецбуд" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 78 |Соціально-економічні |НАН України, Інститут|економічні | |проблеми сучасного |регіональних | | |періоду України. |досліджень | | |Социально- |Національної академії| | |экономические |наук України | | |проблемы современного | | | |периода Украины. | | | |Social | | | |and Economic Problem | | | |of modern Period of | | | |Ukraine | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 79 |Статистика України |Міністерство |економічні | | |статистики України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут статистики | | | |Міністерства | | | |статистики України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 80 |Сторінки історії |Національний |історичні | | |технічний університет| | | |України "Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 81 |Студії з архівної |Український |історичні | |справи та |науково-дослідний | | |документознавства |інститут архівної | | | |справи та | | | |документознавства | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 82 |Теорія і практика |Науково-дослідний |юридичні | |інтелектуальної |інститут | | |власності |інтелектуальної | | | |власності | | ---+----------------------+---------------------+--------------------|
|83 |Українська культура: |Рівненський державний|культурологія | |минуле, сучасне, шляхи|гуманітарний |(теорія та історія | |розвитку: наукові |університет |культури) | |записки Рівненського | | | |державного | | | |гуманітарного | | | |університету | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 84 |Українська полоністика|Житомирський |філологічні | | |державний університет|(слов'янські | | |імені Івана Франка |мови) | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 85 |Український журнал з |ДУ "Інститут медицини|біологічні | |проблем медицини праці|праці АМН України" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 86 |Український журнал |Інститут нефрології |медичні | |нефрології та діалізу |АМН України, | | | |Національний нирковий| | | |фонд України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 87 |Український |ННЦ "Інститут |технічні | |метрологічний журнал |метрології" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 88 |Физика и техника |НАН України, |фізико-математичні | |высоких давлений. |Донецький |(фізика) | |Фізика і техніка |фізико-технічний | | |високих тисків |інститут НАН України | | | |ім. О.О.Галкіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 89 |Фізіологія та біохімія|НАН України, Інститут|біологічні | |культурних рослин. |фізіології рослин і | | |Физиология и биохимия |генетики НАН України | | |культурных растений | | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 90 |Філософські обрії |Інститут філософії |філософські | | |імені Г.С.Сковороди | | | |Національної академії| | | |наук України, | | | |Полтавський державний| | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |В.Г.Короленка | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 91 |Часопис |Харківський |географічні | |соціально-економічної |національний | | |географії |університет імені | | | |В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 92 |Юридична Україна |Київський |юридичні | | |регіональний центр | | | |Академії правових | | | |наук України, | | | |Науково-дослідний | | | |інститут приватного | | | |права і | | | |підприємництва, | | | |Українсько- | | | |люксембурзьке | | | |підприємство у | | | |формі ТОВ "ЮРІНКОМ | | | |Інтер" | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 93 |Biopolymers and cell |НАН України, Інститут|біологічні | | |молекулярної біології| | | |і генетики НАН | | | |України | | ---+----------------------+---------------------+--------------------| 94 |Chemistry & Chemical |Національний |хімічні, технічні | |Technology |університет |(хімічні технологи) | | |"Львівська | | | |політехніка" | | ----------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої
атестаційної комісії N 1-05/5 ( v1-05330-09 ) від 18.11.2009,
N 9-08/5-з ( v08_5330-09 ) від 18.11.2009 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: