open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.02.2010 N 1-05/1

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового Переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. N 423 ( 423-2007-п ), та наказу ВАК України від
07.07.2008 р. N 437 ( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу
ВАК України від 04.04.2000 р. N 178 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 р. N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі
рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

10.02.2010 N 1-05/1

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |сільськогосподарські,| |Причорномор'я |аграрний |ветеринарні, | | |університет |технічні (геодезія, | | |Міністерства |картографія, | | |аграрної політики |землевпорядкування) | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Адаптивні системи |Національний |технічні | |автоматичного |технічний | | |управління. |університет України| | |Міжвідомчий |"Київський | | |науково-технічний |політехнічний | | |збірник |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Адгезия расплавов и |Інститут проблем |хімічні, технічні | |пайка материалов |матеріалознавства | | | |імені | | | |І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |ВНЗ "Відкритий |педагогічні, | |навчання та |міжнародний |психологічні | |виховання людей з |університет | | |особливими |розвитку | | |потребами |людини "Україна", | | | |Інститут вищої | | | |освіти АПН України,| | | |Інститут | | | |спеціальної | | | |педагогіки | | | |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Актуальні проблеми |Одеська |політичні, юридичні | |політики |національна | | | |юридична академія | | | |МОН України, | | | |Південно- | | | |український | | | |центр гендерних | | | |проблем | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Архів клінічної та |Донецький |медичні | |експериментальної |національний | | |медицини. |медичний | | |Архив клинической и |університет | | |экспериментальной |ім. М.Горького | | |медицины. |МОЗ України | | |Archives of clinical | | | |and experimental | | | |medicine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Библиотеки |Національна |історичні | |национальных |бібліотека України | | |академий наук: |імені | | |проблемы |В.І.Вернадського | | |функционирования, | | | |тенденции развития | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Бібліотекознавство. |Державна Академія |історичні | |Документознавство. |керівних кадрів | | |Інформологія |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Біль, знеболювання і |Національний |медичні | |інтенсивна терапія |медичний | | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця, | | | |Асоціація | | | |анестезіологів | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10|Бюлетень Інституту |Інститут зернового |сільськогосподарські | |зернового господарства|господарства УААН | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11|Взрывозащищенное |Український |технічні | |электрооборудование |науково-дослідний, | | | |проектно- | | | |конструкторський та| | | |технологічний | | | |інститут | | | |вибухозахищеного та| | | |рудникового | | | |електрообладнання з| | | |дослідно- | | | |експериментальним | | | |виробництвом | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12|Вимірювальна та |Хмельницький |технічні | |обчислювальна |національний | | |техніка в |університет | | |технологічних |МОН України, | | |процесах |Українська | | | |Технологічна | | | |Академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13|Відбір і обробка |Національна |технічні | |інформації. |академія наук | | |Information |України, | | |Extraction and |Фізико-механічний | | |Processing |інститут | | | |ім. Г.В.Карпенка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14|Відновлювана |Інститут |технічні | |енергетика |відновлюваної | | | |енергетики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15|Вісник Академії |Академія митної |економічні | |митної служби |служби України | | |України. Серія: | | | |Економіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16|Вісник Вищого |Вищий |юридичні | |адміністративного |адміністративний | | |суду України |суд України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17|Вісник гігієни та |Донецький |медичні | |епідеміології. |національний | | |Вестник гигиены и |медичний | | |эпидемиологии. |університет | | |Vestnik of Hygiene |ім. М.Горького | | |and Epidemiology |МОЗ України, | | | |Донецька обласна | | | |санітарно- | | | |епідеміологічна | | | |станція | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18|Вісник |Вищий |юридичні | |господарського |господарський суд | | |судочинства |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19|Вісник Державного |Державний |технічні | |університету |університет | | |інформаційно- |інформаційно- | | |комунікаційних |комунікаційних | | |технологій |технологій | | | |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20|Вісник |Запорізький |технічні | |двигунобудування |національний | | | |технічний | | | |університет, | | | |ВАТ "Мотор Січ", | | | |Національний | | | |аерокосмічний | | | |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | |"Харківський | | | |авіаційний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21|Вісник |Дніпропетровський |філологічні | |Дніпропетровського |національний |(українська, | |університету. |університет |російська мови, | |Мовознавство |імені Олеся Гончара|загальне | | |МОН України |мовознавство, | | | |перекладознавство) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22|Вісник |Дніпропетровський |фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний |(теоретичні основи | |університету. Серія: |університет |інформатики | |моделювання |імені Олеся Гончара|та кібернетики, | | |МОН України |математичне | | | |моделювання | | | |та обчислювальні | | | |методи) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23|Вісник |Дніпропетровський |технічні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет | | |Ракетно-космічна |імені Олеся Гончара| | |техніка |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24|Вісник |Дніпропетровська |економічні | |Дніпропетровської |державна фінансова | | |державної фінансової |академія | | |академії. Економічні |Міністерства | | |науки |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25|Вісник Донбаської |Донбаська державна |технічні, | |державної |машинобудівна |економічні | |машинобудівної |академія | | |академії |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26|Вісник Донецького |ПВНЗ "Донецький |економічні | |університету |університет | | |економіки та права. |економіки та права"| | |Серія: економіка та | | | |управління. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27|Вісник Донецької |ПВНЗ "Донецька |технічні | |академії |академія | | |автомобільного |автомобільного | | |транспорту |транспорту" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28|Вісник Житомирського |Житомирський |економічні | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. Серія: |університет | | |економічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |педагогічні | |національного |національний | | |університету. |університет" | | |Педагогічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |фізичне виховання | |національного |національний |та спорт | |університету. |університет" | | |Фізичне виховання |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31|Вісник Запорізького |ДВНЗ "Запорізький |юридичні | |національного |національний | | |університету. |університет" | | |Юридичні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32|Вісник Запорізького |Запорізький |юридичні | |юридичного інституту |юридичний інститут | | |Дніпропетровського |Дніпропетровського | | |державного |державного | | |університету |університету | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33|Вісник Київського |Київський |біологічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса |імені Тараса | | |Шевченка. Серія: |Шевченка | | |Біологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34|Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | |національного |національний |(фізика) | |університету |університет | | |імені Тараса |імені Тараса | | |Шевченка. |Шевченка | | |Радіофізика та | | | |електроніка. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35|Вісник Львівського |Львівський |технічні | |державного |державний |(управління проектами| |університету безпеки |університет безпеки|і програмами, | |життєдіяльності |життєдіяльності |екологічна безпека), | | |Міністерства |педагогічні | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та | | | |у справах захисту | | | |населення | | | |від наслідків | | | |чорнобильської | | | |катастрофи | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36|Вісник Львівського |Львівський |геологічні | |університету. Серія: |національний | | |геологічна |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37|Вісник Львівського |Львівський |економічні | |університету. Серія: |національний | | |економічна |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38|Вісник Львівського |Львівський |мистецтвознавство | |університету. Серія: |національний | | |мистецтвознавство |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39|Вісник Львівського |Львівський |історичні, | |університету. Серія: |національний |економічні, | |міжнародні |університет |юридичні | |відносини |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40|Вісник Національного |Національний банк |економічні | |банку України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41|Вісник Національного |Національний |економічні | |технічного |технічний | | |університету |університет | | |"Харківський |"Харківський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" | | |Вестник Национального |МОН України | | |технического | | | |университета | | | |"Харьковский | | | |политехнический | | | |институт" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42|Вісник Національної |Національна |державне | |академії державного |академія державного|управління | |управління при |управління | | |Президентові |при Президентові | | |України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43|Вісник Національної |Національна |філософські, | |юридичної академії |юридична |політичні, | |України |академія України |соціологічні | |ім. Ярослава Мудрого. |ім. Ярослава | | |Серія: Філософія, |Мудрого | | |філософія права, |МОН України | | |політологія, | | | |соціологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44|Вісник Прокуратури |Генеральна |юридичні | | |прокуратура | | | |України, | | | |Національна | | | |юридична академія | | | |України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45|Вісник Одеського |Одеський |соціологічні, | |національного |національний |політичні | |університету. |університет | | |Соціологія і |імені І.І.Мечникова| | |політичні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46|Вісник |Східноукраїнський |технічні, | |Східноукраїнського |національний |економічні | |національного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира Даля.|Даля МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47|Вісник Українського |Громадська |технічні | |матеріалознавчого |організація |(матеріалознавство) | |товариства |"Українське | | | |матеріалознавче | | | |товариство". | | | |Інститут проблем | | | |матеріалознавства | | | |імені | | | |І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48|Вісник Української |ДВНЗ "Українська |економічні | |академії банківської |академія | | |справи |банківської справи | | | |Національного | | | |банку України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49|Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету |університет | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50|Вісник Харківського |Харківський |юридичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51|Вісник Харківської |Харківська |мистецтвознавство | |державної академії |державна | | |дизайну і мистецтв |академія дизайну | | | |і мистецтв | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52|Вісник Харківської |Харківська |педагогічні, | |державної академії |державна академія |соціальні | |культури |культури |комунікації | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53|Вісник Хмельницького |Хмельницький |технічні | |національного |національний |(технологія легкої | |університету. Серія: |університет |промисловості) | |технічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54|Вісник Черкаського |Черкаський |історичні | |університету. Серія: |національний | | |історичні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55|Вісник Черкаського |Черкаський |педагогічні | |університету. Серія: |національний | | |педагогічні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56|Вісник Черкаського |Черкаський |філологічні | |університету. Серія: |національний | | |філологічні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57|Вісник Черкаського |Черкаський |філософські | |університету. Серія: |національний | | |філософія |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58|Вісті вищих учбових |Міністерство |технічні | |закладів. |освіти і науки | | |Радіоелектроніка. |України, | | |Известия высших |Національний | | |учебных заведений. |технічний | | |Радиоэлектроника. |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59|Вісті Донецького |Донецький |технічні | |гірничого інституту |національний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60|Вопросы |Національний |технічні | |проектирования и |аерокосмічний | | |производства |університет | | |конструкций |ім. М.Є.Жуковського| | |летательных |"Харківський | | |аппаратов. Питання |авіаційний | | |проектування та |інститут" | | |виробництва |МОН України | | |конструкцій | | | |літальних апаратів. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61|Вчені записки |ВНЗ "Університет |економічні | |Університету "Крок". |економіки та права | | |Серія "Економіка" |"Крок" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62|Вчені записки |Таврійський |філософські, | |Таврійського |національний |політичні, | |національного |університет |соціологічні, | |університету імені |імені |культурологія | |В.І.Вернадського. |В.І.Вернадського | | |Серія "Філософія. |МОН України | | |Культурологія. | | | |Політологія. | | | |Соціологія". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия "Философия. | | | |Культурология. | | | |Политология. | | | |Социология". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. Series | | | |"Philosophy. | | | |Culturology. | | | |Political Sciences. | | | |Sociology". | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63|Гематологія і |ДУ "Інститут |медичні, біологічні | |переливання крові |гематології та | | | |трансфузіології | | | |Академії медичних | | | |наук України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64|Гидробиологический |Національна |біологічні | |журнал. |академія наук | | |Гідробіологічний |України, Інститут | | |журнал. |гідробіології | | |Hydrobiological |НАН України | | |journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65|Гірнича |Національний |технічні | |електромеханіка та |гірничий | | |автоматика |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66|Гуманітарні науки |Державне |педагогічні | | |інформаційно- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |Видавництво | | | |"Педагогічна | | | |преса", | | | |Кримський державний| | | |гуманітарний | | | |інститут | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67|Гуманізація |Слов'янський |педагогічні | |навчально-виховного |державний | | |процесу |педагогічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68|Горноспасательное |Науково- |технічні | |дело |дослідний інститут | | | |гірничорятувальної | | | |справи та пожежної | | | |безпеки | | | |"Респіратор" | | | |Міністерства | | | |вугільної | | | |промисловості | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69|Двигатели |Національний |технічні | |внутреннего |технічний | | |сгорания |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70|Демографія та |Інститут демографії|економічні | |соціальна економіка |та соціальних | | | |досліджень | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71|Держава і право |Інститут держави |політичні, юридичні | | |і права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72|Досвід та |ДП Український |архітектура | |перспективи розвитку |державний науково- | | |міст України |дослідний інститут | | | |проектування міст | | | |"Діпромісто" | | | |Міністерства | | | |регіонального | | | |розвитку | | | |та будівництва | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73|Екологія довкілля та |Товариство |геологічні | |безпека |"Знання" України, | | |життєдіяльності |НАН України, | | | |МОН України, | | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74|Економічний вісник |Національний |економічні | |Національного |гірничий | | |гірничого |університет | | |університету |МОН України, | | | |Інститут економіки | | | |промисловості | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75|Економічний вісник |ДВНЗ "Переяслав- |економічні | |університету |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Григорія | | | |Сковороди | | | |МОН України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76|Економічні |Інститут проблем |економічні | |інновації |ринку та економіко-| | | |екологічних | | | |досліджень | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77|Електроніка та |Національний |технічні | |зв'язок. |технічний | | |Электроника и связь. |університет України| | |Electronics and |"Київський | | |Communications |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України, | | | |Державний | | | |університет | | | |інформаційно- | | | |комунікаційних | | | |технологій | | | |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78|Електротехніка і |Національний |технічні | |електромеханіка. |технічний | | |Электротехника и |університет | | |электромеханика. |"Харківський | | |Electrical |політехнічний | | |engineering & |інститут" | | |Electromechanics |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79|Електротехніка та |Запорізький |технічні | |електроенергетика. |національний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80|Енерготехнології та |Національна |технічні | |ресурсозбереження. |академія наук | | |Энерготехнологии и |України, Інститут | | |ресурсосбережение. |газу НАН України, | | |Energy Technologies |Інститут вугільних | | |and Resource Saving |енерготехнологій | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81|Журнал |Донецький |медичні | |дерматовенерології |національний | | |та косметології |медичний | | |ім. М.О.Торсуєва |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України, | | | |ГО "Асоціація | | | |дерматовенерологів | | | |та косметологів | | | |Донецької області | | | |"Здоровий світ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82|Журнал нано- та |Сумський державний |фізико-математичні | |електронної фізики. |університет |(фізика) | |Журнал нано- и |МОН України | | |электронной физики | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83|Журнал органічної та |Національна |хімічні | |фармацевтичної хімії. |академія наук | | |Журнал органической |України, | | |и фармацевтической |Інститут | | |химии. |органічної хімії | | |Journal of Organic |НАН України, | | |and Pharmaceutical |МОЗ України, | | |Chemistry |Національний | | | |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84|Журнал фізичних |Львівський |фізико-математичні | |досліджень |національний |(фізика) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85|Загальна патологія |Луганський |медичні, біологічні | |та патологічна |державний медичний | | |фізіологія |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86|Записки Львівської |Національна |історичні, соціальні | |національної |академія наук |комунікації | |наукової бібліотеки |України, | | |України |Львівська | | |імені В.Стефаника. |національна | | |Записки Львовской |наукова бібліотека | | |национальной научной |України | | |библиотеки Украины |імені В.Стефаника | | |имени В.Стефаника. | | | |Prace Lwowskiej | | | |Narodowej Naukowej | | | |Biblioteki Ukrainy | | | |im. V.Stefanyka. | | | |Proceedings of Vasyl | | | |Stefanyk National | | | |Scientific Library | | | |of Ukraine in Lviv | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87|Засоби навчальної та |Харківський |педагогічні | |науково-дослідної |національний | | |роботи |педагогічний | | | |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88|Збірник наукових |Запорізька |філософські | |праць. Гуманітарний |державна | | |вісник Запорізької |інженерна академія | | |державної інженерної |МОН України | | |академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89|Збірник наукових |Інститут математики|фізико-математичні | |праць Інституту |Національної |(математика) | |математики НАН України|академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90|Збірник наукових |Національна |державне | |праць Національної |академія |управління | |академії державного |державного | | |управління при |управління | | |Президентові |при Президентові | | |України |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91|Збірник наукових |Херсонський |педагогічні | |праць (педагогічні |державний | | |науки) |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92|Збірник наукових |Національна |медичні, | |праць співробітників |медична академія |фармацевтичні | |НМАПО імені П.Л.Шупика|післядипломної | | | |освіти | | | |імені П.Л.Шупика | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93|Збірник наукових |Таврійський |економічні | |праць Таврійського |державний | | |державного |агротехнологічний | | |агротехнологічного |університет | | |університету |Міністерства | | |(економічні науки) |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94|Збірник наукових |ДВНЗ |філософські, | |праць: філософія, |"Прикарпатський |психологічні | |соціологія, |національний | | |психологія |університет | | | |імені Василя | | | |Стефаника" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95|Збірник наукових |Харківський |юридичні | |праць Харківського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |"Право" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96|Збірник наукових |Харківський |філологічні | |праць Харківського |національний |(мовознавство, | |національного |педагогічний |українська мова) | |педагогічного |університет | | |університету |імені Г.С.Сковороди| | |імені Г.С.Сковороди |МОН України | | |"Лінгвістичні | | | |дослідження" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97|Збірник наукових |Черкаський |економічні | |праць Черкаського |державний | | |державного |технологічний | | |технологічного |університет | | |університету. Серія: |МОН України | | |Економічні науки | | | |Сборник научных | | | |трудов Черкасского | | | |государственного | | | |технологического | | | |университета. Серия: | | | |Экономические науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98|Збірник праць |Національна |історичні | |Науково-дослідного |академія наук | | |центру періодики |України, | | |Сборник трудов |Львівська | | |Научно- |національна | | |исследовательского |наукова бібліотека | | |центра периодики. |України | | |Proceedings of |імені В.Стефаника | | |Research and Centre | | | |for Periodicals | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99|Здоровье ребенка. |Донецький |медичні | |Здоров'я дитини. |національний | | |Child's Health |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Зрошуване |Інститут |сільськогосподарські | |землеробство |землеробства | | | |південного регіону | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Інтродукція рослин |Національна |сільськогосподарські | | |академія наук | | | |України, | | | |Національний | | | |ботанічний сад | | | |ім. М.М.Гришка | | | |НАН України, | | | |Національний | | | |дендрологічний | | | |парк "Софіївка" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний | | | |парк "Олександрія" | | | |НАН України, | | | |Державний | | | |дендрологічний | | | |парк "Тростянець" | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Історична панорама |Чернівецький |історичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Кераміка: наука і |Інститут технічної |технічні | |життя, |теплофізики | | |Керамика: наука и |НАН України, | | |жизнь |ДП "Інженерний | | | |центр "Сушка" | | | |Інституту технічної| | | |теплофізики | | | |НАН України, | | | |ТОВ "Асоціація | | | |кераміки" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Клінічна інформатика |ГО "Українська |медичні | |і Телемедицина. |Асоціація | | |Клиническая |Комп'ютерна | | |информатика и |Медицина", | | |Телемедицина. |ТОВ "Інститут | | |Clinical Informatics |медичної | | |and Telemedicine |інформатики | | | |і Телемедицини" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Клінічна хірургія. |МОЗ України, |медичні | |Клиническая |Асоціація хірургів | | |хирургия |України, | | | |Національний | | | |інститут хірургії | | | |та трансплантології| | | |імені О.О.Шалімова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Культура народов |Таврійський |культурологія, | |Причерноморья |національний |філософські, | | |університет ім. |історичні | | |В.І.Вернадського, | | | |Кримський науковий | | | |центр НАН України | | | |і МОН України, | | | |Міжвузівський | | | |центр "Крым" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Культурологічний |ДВНЗ "Запорізький |історичні, | |вісник: Науково- |національний |філософські | |теоретичний щорічник |університет" | | |Нижньої Наддніпрянщини|МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|"Магарач". |Інститут винограду |технічні (технологія | |Виноградарство та |і вина |харчової | |виноробство. |УААН "Магарач" |промисловості) | |"Магарач". | | | |Виноградарство и | | | |виноделие | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Маркетинг в Україні. |Всеукраїнська |економічні | |Маркетинг в Украине. |громадська | | |Marketing in |організація | | |Ukraine |"Українська | | | |асоціація | | | |маркетингу", | | | |Київський | | | |національний | | | |економічний | | | |університет | | | |імені Вадима | | | |Гетьмана | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Математичне |Дніпродзержинський |технічні | |моделювання |державний | | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Медико-соціальні |Донецький |медичні | |проблеми сім'ї |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Медичні перспективи |Дніпропетровська |медичні | | |державна медична | | | |академія | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Механіка |Національний |технічні | |гіроскопічних систем |технічний | | | |університет України| | | |"Київський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Мистецтвознавчі |Державна академія |мистецтвознавство | |записки |керівних кадрів | | | |культури і мистецтв| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Міжнародний науковий |Сумський державний |економічні | |журнал "Механізм |університет | | |регулювання |МОН України, | | |економіки". |ПНП "Центр наукових| | |Международный |досліджень", | | |научный журнал |Сумське регіональне| | |"Механизм |відділення Академії| | |регулирования |підприємництва | | |экономики". |та менеджменту | | |International |України, | | |Scientific Journal |ТОВ "Видавничо- | | |"Mechanism of |торговий дім | | |economic |"Університетська | | |regulation" |книга" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Міжнародний |Донецький |медичні | |неврологічний |національний | | |журнал. |медичний | | |Международный |університет | | |неврологический |ім. М.Горького | | |журнал, | | | |International | | | |Neurological Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Містобудування та |Київський |технічні, | |територіальне |національний |архітектури | |планування |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Молода спортивна |Львівський |фізичне виховання | |наука України |державний |і спорт | | |університет | | | |фізичної культури | | | |Міністерства | | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді | | | |і спорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Науковий вісник |Волинський |економічні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Науковий вісник |Волинський |філологічні | |Волинського |національний |(літературознавство) | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Філологічні науки. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Науковий вісник |Волинський |політичні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Міжнародні відносини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Науковий вісник |Волинський |філософські | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Філософські науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Науковий вісник |Волинський |хімічні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Хімічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Науковий вісник |Мелітопольський |педагогічні | |Мелітопольського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету. Серія |МОН України | | |Педагогіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Науковий вісник |Національний |технічні, геологічні | |Національного |гірничий |(геологія металевих і| |гірничого |університет |неметалевих корисних | |університету |МОН України |копалин), економічні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Науковий вісник |Національний |економічні, | |Національного |університет |юридичні | |університету |державної | | |державної податкової |податкової | | |служби України |служби України | | |(економіка, право) |Державної | | | |податкової | | | |адміністрації | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Науковий вісник |Полтавський |економічні | |Полтавського |університет | | |університету |споживчої | | |споживчої кооперації |кооперації України | | |України. Серія: |МОН України | | |економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Науковий вісник |Чернівецький |біологічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету. |імені Юрія | | |Біологія |Федьковича | | |(Біологічні системи) |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Науковий вісник |Чернівецький |історичні, | |Чернівецького |національний |політичні | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | |Серія: історія, |МОН України | | |політологія, | | | |міжнародні відносини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Науковий вісник |Чернівецький |хімічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія Федьковича.|Федьковича | | |Серія: хімія |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Науковий журнал |Донецький |економічні, державне | |"Менеджер. Вісник |державний |управління | |Донецького |університет | | |державного |управління | | |університету |МОН України | | |управління" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія Педагогічні |університет | | |науки: реалії |імені | | |та перспективи |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Наукові записки |Українська |економічні | | |академія | | | |друкарства | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Наукові записки |Вінницький |педагогічні | |Вінницького |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Михайла | | |імені Михайла |Коцюбинського | | |Коцюбинського. | | | |Серія: педагогіка і | | | |психологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Наукові записки |Національний |педагогічні, | |Національного |університет |психологічні | |університету |"Острозька | | |"Острозька академія" |академія" | | |Серія "Психологія і | | | |педагогіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Наукові записки |Тернопільський |філологічні | |Тернопільського |національний |(українська мова) | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира |Гнатюка | | |Гнатюка. Серія: |МОН України | | |Мовознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Наукові нотатки |Луцький |технічні (матеріало- | | |національний |знавство, механіка | | |технічний |деформівного | | |університет |твердого тіла, | | |МОН України |динаміка та міцність)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 138|Наукові праці. |Чорноморський |педагогічні | |Серія: педагогіка |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 139|Наукові праці. |Чорноморський |технічні | |Серія: комп'ютерні |державний | | |технології |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 140|Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету Серія: |МОН України | | |"Гірничо-геологічна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 141|Наукові праці |ДВНЗ "Запорізький |історичні | |історичного |національний | | |факультету |університет" | | |Запорізького |МОН України | | |національного | | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 142|Наукові праці |Лісівнича академія |біологічні, | |Лісівничої академії |наук України, ДВНЗ |сільськогосподарські | |наук України |(Національний | | | |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 143|Наукові праці |Національна |історичні, | |Національної |бібліотека України |соціальні | |бібліотеки України |імені |комунікації | |імені В.І.Вернадського|В.І.Вернадського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 144|Наукові праці |Український |технічні (розробка | |УкрНДМІ НАН України |державний |корисних копалин) | | |науково-дослідний | | | |і проектно- | | | |конструкторський | | | |інститут гірничої | | | |геології, | | | |геомеханіки | | | |і маркшейдерської | | | |справи (УкрНДМІ) | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 145|Науково-теоретичний |Дніпропетровський |історичні | |і громадсько- |національний | | |політичний альманах |університет | | |"Грані" |імені Олеся Гончара| | | |МОН України, | | | |Об'єднання громадян| | | |"Центр соціально- | | | |політичних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 146|Науково-технічний |Інститут |сільськогосподарські | |бюлетень. |тваринництва | | |Научно-технический |Української | | |бюллетень |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 147|Нейронауки: |Донецький |медичні | |теоретичні та |національний | | |клінічні аспекти. |медичний | | |Нейронауки: |університет | | |теоретические и |ім. М.Горького | | |клинические аспекты. |МОЗ України | | |Neuroscience | | | |theoretical and | | | |clinical aspects | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 148|Нелинейные граничные |Інститут прикладної|фізико-математичні | |задачи |математики |(диференціальні | | |і механіки |рівняння, | | |НАН України |математична фізика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 149|Нелінійні коливання. |Інститут |фізико-математичні | |Нелинейные |математики |(математика) | |колебания. |Національної | | |Nonlinear |академії наук | | |oscillations |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 150|Нова парадигма |Національний |філософські, | | |педагогічний |політичні, | | |університет |соціологічні | | |імені | | | |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 151|Новини стоматології |Львівський |медичні | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |імені Данила | | | |Галицького | | | |МОЗ України, | | | |ТОВ "Галдент" /ЛТД/| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 152|Нові матеріали і |Запорізький |технічні | |технології в |національний |(матеріалознавство, | |металургії та |технічний |металознавство, | |машинобудуванні |університет |машинознавство) | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 153|Опір матеріалів і |Київський |технічні | |теорія споруд |національний | | | |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 154|Оптико-електронні |Вінницький |технічні | |інформаційно- |національний | | |енергетичні |технічний | | |технології |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 155|Освіта на Луганщині |Луганський |педагогічні | | |обласний інститут | | | |післядипломної | | | |педагогічної освіти| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 156|Педагогіка вищої та |Криворізький |педагогічні | |середньої школи |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 157|Педагогічні науки |Полтавський |педагогічні | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені В.Г.Короленка| | | |МОН країни | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 158|Передгірне та |Українська академія|сільськогосподарські | |гірське землеробство |аграрних наук | | |і тваринництво | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 159|Питання |Донецький |медичні | |експериментальної та |національний | | |клінічної медицини |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 160|Питання історії |Центр |історичні (історія | |науки і техніки |пам'яткознавства |науки і техніки, | | |Національної |музеєзнавство, | | |академії наук |пам'яткознавство) | | |України | | | |і Українського | | | |товариства | | | |охорони пам'яток | | | |історії культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 161|Питання історії |Чернівецький |історичні | |України |національний | | | |університет | | | |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 162|Питання стародавньої |Чернівецький |історичні | |та середньовічної |національний | | |історії, археології |університет | | |й етнології |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 163|Правничий вісник |ВНЗ "Університет |юридичні, | |Університету "Крок" |економіки |психологічні | | |та права Крок" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 164|Правова інформатика |Науково-дослідний |технічні | | |центр правової | | | |інформатики АПрН | | | |України, Інститут | | | |законодавства | | | |Верховної Ради | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 165|Право і Безпека |Харківський |юридичні, | | |національний |соціологічні | | |університет | | | |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 166|Проблеми археології |Дніпропетровський |історичні | |Подніпров'я |національний | | | |університет | | | |імені Олеся Гончара| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 167|Проблеми безпеки |Інститут проблем |технічні | |атомних електростанцій|безпеки атомних |(енергетика) | |і Чорнобиля |електростанцій | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 168|Проблеми |ВАТ "Науково- |технічні | |експлуатації |дослідний інститут | | |обладнання шахтних |гірничої механіки | | |стаціонарних установок|ім. М.М.Федорова" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 169|Проблеми |Університет |психологічні | |екстремальної та |цивільного захисту | | |кризової психології |України МНС України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 170|Проблеми інженерно- |Українська |педагогічні | |педагогічної освіти |інженерно- | | | |педагогічна | | | |академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 171|Проблеми і |ДВНЗ "Українська |економічні | |перспективи розвитку |академія | | |банківської системи |банківської справи | | |України |Національного | | | |банку України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 172|Проблеми |Національна |медичні, біологічні | |кріобіології. |академія наук | | |Проблемы |України, Інститут | | |криобиологии |проблем | | | |кріобіології | | | |кріомедицини | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 173|Проблеми |Дніпропетровський |технічні | |обчислювальної |національний | | |механіки і міцності |університет | | |конструкцій. |імені Олеся Гончара| | |Проблемы |МОН України | | |вычислительной | | | |механики и прочности | | | |конструкций. | | | |Problems of | | | |Computational | | | |Mechanics and | | | |Strength of | | | |Structures | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 174|Проблеми семантики, |Київський |філологічні | |прагматики та |національний |(мовознавство) | |когнітивної |університет | | |лінгвістики |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 175|Проблеми семантики |Київський |філологічні | |слова, речення та |національний |(мовознавство) | |тексту |лінгвістичний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 176|Проблеми системного |Національний |технічні | |підходу в економіці |авіаційний |(інформатика), | | |університет |економічні | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 177|Проблеми техніки. |Одеський |технічні | |Проблемы техники |національний | | | |морський | | | |університет | | | |МОН України, | | | |Хмельницький | | | |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 178|Промислова |Вінницький |технічні | |гідравліка і |державний аграрний | | |пневматика |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України, | | | |Міжнародне | | | |громадське | | | |науково-технічне | | | |об'єднання | | | |"Асоціація | | | |спеціалістів | | | |промислової | | | |гідравліки | | | |пневматики" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 179|Промышленная |Національна |технічні | |теплотехника. |академія наук | | |Промислова |України, | | |теплотехніка |Інститут технічної | | | |теплофізики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 180|Процеси механічної |Житомирський |технічні | |обробки в |державний | | |машинобудуванні |технологічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 181|Профілактична |ДУ "Інститут |медичні | |медицина |епідеміології | | |(епідеміологія, |та інфекційних | | |мікробіологія, |хвороб ім. | | |вірусологія, |Л.В.Громашевського | | |паразитологія, |Академії медичних | | |інфекційні хвороби) |наук України" | | |Preventive medicine | | | |(epidemiology, | | | |microbiology, | | | |virology, | | | |parasitology, | | | |infectious | | | |diseases) | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 182|Птахівництво |Інститут |сільськогосподарські | | |птахівництва | | | |Української | | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 183|Рукописна та |Національна |історичні, соціальні | |книжкова спадщина |бібліотека України |комунікації | |України. |імені | | |Археологічні |В.І.Вернадського | | |дослідження |НАН України | | |унікальних архівних | | | |та бібліотечних фондів| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 184|Русская филология. |Харківський |філологічні | |Вестник |національний |(літературознавство) | |Харьковского |педагогічний | | |национального |університет | | |педагогического |імені Г.С.Сковороди| | |университета |МОН України | | |имени Г.С.Сковороды | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 185|Сверхтвердые |Національна |технічні | |материалы Надтверді |академія наук | | |матеріали |України, | | | |Інститут надтвердих| | | |матеріалів | | | |ім. В.М.Бакуля | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 186|Світ геотехніки. |Державний |технічні | |Мир геотехники. |науково-дослідний | | | |інститут | | | |будівельних | | | |конструкцій, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України, | | | |Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Українське | | | |товариство | | | |з механіки ґрунтів,| | | |геотехніки | | | |і фундаменто- | | | |будування" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 187|Системні технології |Національна |технічні | | |металургійна |(інформаційні | | |академія України |технології, | | | |математичне | | | |моделювання та | | | |обчислювальні методи)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 188|Сільськогосподарська |Інститут сільсько- |сільськогосподарські | |мікробіологія |господарської | | | |мікробіології | | | |УААН, Інститут | | | |мікробіології | | | |і вірусології | | | |ім. Д.К.Заболотного| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 189|Сільськогосподарські |Луцький |технічні (галузеве | |машини |національний |машинобудування) | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 190|Стандартизація, |Державний |технічні | |сертифікація, |комітет України | | |якість |з питань | | | |технічного | | | |регулювання | | | |та споживчої | | | |політики, | | | |ДП український | | | |науково-дослідний | | | |і навчальний | | | |центр проблем | | | |стандартизації, | | | |сертифікації | | | |та якості | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 191|Сторінки воєнної |Національна |історичні | |історії України. |академія наук | | |Страницы военной |України, Інститут | | |истории Украины |історії НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 192|Стратегічна |Національний |політичні | |панорама |інститут проблем |(національна | | |міжнародної безпеки|безпека), економічні | | | |(національна безпека)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 193|Судовые |Одеська |технічні | |энергетические |національна | | |установки |морська академія | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 194|Сучасна |Національна |медичні | |стоматологія. |медична академія | | |Современная |післядипломної | | |стоматология |освіти | | | |імені П.Л.Шупика, | | | |ТОВ "Експерт ЛТД" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 195|Сучасні досягнення |Західне геодезичне |технічні | |геодезичної науки та |товариство | | |виробництва |Українського | | | |товариства геодезії| | | |та картографії | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 196|Сучасні інфекції |Національний |медичні | | |медичний | | | |університет імені | | | |О.О.Богомольця, | | | |ТОВ "Медицина | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 197|Сучасні інформаційні |Вінницький |педагогічні | |технології та |державний | | |інноваційні методики |педагогічний | | |навчання в |університет | | |підготовці фахівців: |імені Михайла | | |методологія, теорія, |Коцюбинського | | |досвід, проблеми |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 198|Схід |Український |економічні, | | |культурологічний |історичні, | | |центр, Інститут |філософські | | |економіки | | | |промисловості | | | |НАН України. | | | |Інститут філософії | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |НАН України, | | | |Запорізький | | | |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 199|Східний Світ. |Національна |історичні | |The Word of the |академія наук | | |Orient |України, інститут | | | |сходознавства | | | |ім. А.Ю.Кримського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 200|Теоретико-методичні |Інститут проблем |педагогічні | |проблеми виховання |виховання Академії | | |дітей та учнівської |педагогічних наук | | |молоді |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 201|Теорія і практика |Харківський |педагогічні, | |управління |національний |психологічні, | |соціальними |педагогічний |філософські | |системами |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України, | | | |Українська | | | |інженерно- | | | |педагогічна | | | |академія | | | |МОН України, | | | |Національний | | | |технічний | | | |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 202|Теорія та методика |Харківський |педагогічні | |навчання та |національний | | |виховання |педагогічний | | | |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 203|Техніко-технологічні |Український |сільськогосподарські | |аспекти розвитку та |науково-дослідний | | |випробування нової |інститут | | |техніки і технологій |прогнозування | | |для сільського |та випробування | | |господарства України |техніки і | | | |технологій | | | |для сільсько- | | | |господарського | | | |виробництва | | | |імені Леоніда | | | |Погорілого | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 204|Технологія |Білоцерківський |сільськогосподарські | |виробництва і |національний |(зоотехнія) | |переробки продукції |аграрний | | |тваринництва |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 205|"Товари і ринки" |Київський |технічні (технологія | | |національний |продуктів | | |торгово-економічний|харчування, | | |університет |товарознавство) | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 206|Товарознавчий |Луцький |технічні | |вісник |національний |(товарознавство) | | |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 207|Україна XX ст.: |Національна |історичні | |культура, ідеологія, |академія наук | | |політика |України, Інститут | | | |історії НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 208|Українська |Національна |соціальні | |біографістика. |бібліотека України |комунікації | |Biographistica |імені | | |ukrainica |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 209|Українське |Львівський |філологічні | |літературознавство |національний |літературознавство) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 210|Український |Національний |фармацевтичні, | |біофармацевтичний |фармацевтичний |біологічні | |журнал |університет | | | |МОЗ України, | | | |ПП "Фармітек" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 211|Український журнал |Український фонд |медичні | |малоінвазивної та |підтримки | | |ендоскопічної |та розвитку | | |хірургії |нейроендоскопії | | | |та ендоскопічної | | | |нейрохірургії | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 212|Український |Національна |історичні | |історичний збірник |академія наук | | | |України, | | | |Інститут історії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 213|Український |Національна |фізико-математичні | |математичний журнал |академія наук |(математика) | | |України, Інститут | | | |математики | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 214|Український медичний |Луганський |фармацевтичні | |альманах |державний медичний | | | |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 215|Український |Луганський |біологічні | |морфологічний |державний медичний | | |альманах |університет | | | |МОЗ України, | | | |"Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Товариство | | | |анатомів, | | | |гістологів, | | | |ембріологів | | | |та топографо- | | | |анатомів України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 216|Український |Академія медичних |медичні | |нейрохірургічний |наук України, | | |журнал |Інститут | | | |нейрохірургії | | | |ім. академіка | | | |А.П.Ромоданова | | | |АМН України, | | | |ГО "Українська | | | |асоціація | | | |нейрохірургів" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 217|Університетська |Донецький |медичні | |клініка. |національний | | |Университетская |медичний | | |клиника. |університет | | |University Clinic |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 218|Управління, |Національний |фармацевтичні | |економіка та |фармацевтичний | | |забезпечення якості |університет | | |в фармації |МОЗ України, | | | |ПП "Фармітек" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 219|Управління |Національний |економічні | |проектами, системний |транспортний |(економіка та | |аналіз і логістика |університет |управління | | |МОН України |підприємствами) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 220|Керуючі системи та |Національна |фізико-математичні | |машини |академія наук |(інформатика і | |Управляющие системы |України, Інститут |кібернетика) | |и машины. |кібернетики | | | |ім. В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 221|Фармаком |ДП "Державний |фармацевтичні | | |науковий центр | | | |лікарських | | | |засобів", | | | |ДП "Науково- | | | |експертний | | | |фармакопейний | | | |центр" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 222|Фізика |Національна |фізико-математичні | |напівпровідників, |академія наук |(фізика) | |квантова |України, | | |електроніка та |Інститут фізики | | |оптоелектроніка. |напівпровідників | | |Semiconductor |імені | | |Physics, Quantum |В.Є.Лашкарьова | | |Electronics & |НАН України, | | |Optoelectronics |Українське | | | |відділення | | | |міжнародного | | | |товариства | | | |оптичної техніки | | | |"SPIE/Ukraine", | | | |ТОВ "Технологічний | | | |парк | | | |"Напівпровідникові | | | |технології | | | |і матеріали, | | | |оптоелектроніка | | | |та сенсорна | | | |техніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 223|Физика низких |Національна |фізико-математичні | |температур. |академія |(фізика) | |Фізика низьких |наук України, | | |температур. |Фізико-технічний | | |Fizika Nizkikh |інститут низьких | | |Temperatur |температур | | | |ім. Б.І.Вєркіна | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 224|Физико-технические |Інститут фізики |технічні | |проблемы горного |гірничих процесів | | |производства |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 225|Фізична інженерія |Харківський |технічні | |поверхні. |національний |(матеріалознавство), | |Физическая инженерия |університет |фізико-математичні | |поверхности. |імені В.Н.Каразіна |(фізика) | |Physical Surface |МОН України, | | |Engineering |Науковий фізико- | | | |технологічний | | | |центр МОН України | | | |та НАН України, | | | |Концерн | | | |"Центр нових | | | |технологій", | | | |Харківський | | | |фізико-технічний | | | |інститут, | | | |ЗАТ "Центр | | | |науково-технічних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 226|Фізична культура, |Вінницький |фізичне виховання і | |спорт та здоров'я |державний |спорт | |нації |педагогічний | | | |університет | | | |імені Михайла | | | |Коцюбинського | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 227|Фізичне виховання, |Волинський |фізичне виховання і | |спорт і культура |національний |спорт | |здоров'я у сучасному |університет | | |суспільстві |імені Лесі Українки| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 228|Фінанси, облік і |Київський |економічні | |аудит |національний | | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 229|Фінанси України |Міністерство |економічні | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 230|Фотобіологія та |Харківський |медичні, біологічні | |фотомедицина |національний | | | |університет | | | |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 231|Формування ринкової |Львівський |економічні | |економіки в Україні |національний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 232|Химия и технология |Національна |хімічні, технічні, | |воды. |академія наук |біологічні | |Хімія і технологія |України, Інститут | | |води. |колоїдної хімії | | |Journal of water |та хімії води | | |chemistry and |ім. А.В.Думанського| | |technology (Ukraine) |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 233|Чорноморський |Херсонський |біологічні | |ботанічний журнал |державний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 234|Шляхи підвищення |Київський |економічні, технічні | |ефективності |національний |(технологія та | |будівництва в умовах |університет |організація | |формування ринкових |будівництва |промислового та | |відносин |і архітектури |цивільного | | |МОН України |будівництва) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 235|Methods of |Інститут |фізико-математичні | |functional analysis |математики |(математика) | |and topology |НАН України, | | | |МП "ТВ і МС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 236|Theory of Stochastic |Інститут математики|фізико-математичні | |Processes |НАН України, |(теорія ймовірностей | | |Інститут прикладної|і математична | | |математики |статистика) | | |і механіки | | | |НАН України, | | | |МП "ТВ і МС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 237|Ukrainica |Інститут |біологічні | |Bioorganica Acta |молекулярної | | | |біології генетики | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 238|Бюлетень |Міністерство |юридичні | |Міністерства юстиції |юстиції України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 239|Вісник Академії |Академія правових |юридичні | |правових наук України |наук України | | |Вестник Академии | | | |правовых наук Украины | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 240|Право України |Міністерство |юридичні | | |юстиції України, | | | |Конституційний | | | |Суд України, | | | |Верховний Суд | | | |України, Вищий | | | |господарський | | | |суд України, | | | |Генеральна | | | |Прокуратура | | | |України, Інститут | | | |держави і права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України, | | | |Академія правових | | | |наук України, | | | |Національна | | | |юридична академія | | | |України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: