open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо приведення їх у відповідність

із законодавчими актами України у сфері ліцензування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.184 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144

Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536

Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243

Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458

Законами
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 2019-VIII ( 2019-19 ) від 13.04.2017, ВВР, 2017, N 27-28, ст.312
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68
N 79-IX ( 79-20 ) від 12.09.2019, ВВР, 2019, N 44, ст.277 }

N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68
N 79-IX ( 79-20 ) від 12.09.2019, ВВР, 2019, N 44, ст.277 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

2. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
1) у статті 16:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";
частину першу виключити;
2) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом
(ліцензією)" замінити словами "спеціальним дозволом";
3) у тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і
числах виключити.
3. У пункті 1 статті 17 і частинах першій та третій
статті 106 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "(ліцензія)"
в усіх відмінках і числах виключити.
4. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Право на торговельне мореплавство
Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство",
відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти
господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її
отримання передбачено законом";
2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово
"ліцензію" замінити словом "дозвіл";
3) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:
"Дозвіл на право користування судновою радіостанцією
видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";
4) у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити
словом "дозволу";
5) частину четверту статті 116 виключити.

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

6. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 47, ст. 646) викласти в такій редакції:
"3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає
ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати
відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому
законодавством".
7. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону
України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352) виключити.
8. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24,
ст. 182) виключити.
9. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій)
суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів
суб'єктам господарювання".
10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст. 19):

1) у частині другій статті 16 слова "медичної та
фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики,
виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами";
2) статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров'я
Провадження господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню,
дозволяється лише за наявності ліцензії.
Держава підтримує господарську діяльність у галузі охорони
здоров'я";
3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл
(ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";
4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на
заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити
словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

12. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338;
2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1):
1) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами
"та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";
2) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
"Підприємства, установи і організації незалежно від форм
власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які
здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва
автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію";
3) частину другу статті 36 виключити.

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

14. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80)
доповнити статтею 27-1 такого змісту:
"Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та

спортивної діяльності
Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням
спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також
діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка
видається в порядку, встановленому законодавством".
15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій
редакції:
"Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної

з потенційною небезпекою для здоров'я людей
Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною
небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках,
встановлених законом.
До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності,
провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення".
16. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46,
ст. 398) викласти в такій редакції:
"вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій
на право провадження окремих видів господарської діяльності у
будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних
умов, а також на інших підставах відповідно до закону".
17. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446) замінити двома частинами такого змісту:
"Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту
видаються відповідно до законодавства.
Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб
видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує
право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої
ліцензії".
18. У Законі України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):
1) у статті 10:
у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу
(ліцензії)" замінити словом "ліцензії";
у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів
України або уповноваженим ним органом" замінити словами
"встановленому законодавством";
2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова
"спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами
господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію",
"анулювання" та "суб'єктами господарювання";
3) статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території
України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на
підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому
законодавством.
Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну
торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним
умовам провадження певного виду діяльності".
19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29,
ст. 139) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на

трубопровідному транспорті
Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом
та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється
на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації.
Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством".
20. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40,
ст. 183) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на
підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому
законодавством".

{ Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

22. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про
космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 1, ст. 2) замінити однією частиною такого
змісту:
"Перелік видів космічної діяльності, що підлягають
ліцензуванню, визначається законом. Ліцензії на провадження такої
діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".

{ Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 24 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2019-VIII ( 2019-19 ) від 13.04.2017 }

25. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 38,
ст. 318; 2004 р., N 19, ст. 256):
1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької
діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену
діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що
видаються у порядку, встановленому законодавством України"
замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм
власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із
законом";
2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій
редакції:
"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності,
пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною
обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння";
3) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з
них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій,
одержаних у порядку, встановленому законодавством";
у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами
"ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";
4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт
видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на
користування надрами";
5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності
на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у
порядку, встановленому законодавством України" замінити словами
"суб'єктами господарювання відповідно до закону";
6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій
редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
провадяться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка
видається в порядку, встановленому законодавством";
7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
"Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку,
встановленому законодавством";
8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій
редакції:
"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії
суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,
виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також
збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та
застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної
господарської діяльності без ліцензій".
26. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України
"Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362) слова "а також
ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом та
реалізацією" виключити.
27. У Законі України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 5-6, ст. 46):
1) абзац сьомий статті 8 викласти в такій редакції:
"видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";
2) частину другу статті 13 виключити;
3) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і

картографічної діяльності
Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт визначається законодавством.
Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних
робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також
фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть
забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
відповідно до встановлених ліцензійних умов.
Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних
робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної
діяльності";
4) в назві та абзаці першому статті 15 слова "спеціальних
дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";
5) у статті 24:
абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
"наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і
картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";
в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами
господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими
дозволами" виключити;
6) в абзаці четвертому частини другої статті 26 слова
"спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій".
28. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони
та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області"
( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7,
ст. 50):
у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом
"ліцензії";
у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;
у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)"
замінити словом "ліцензії".
29. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 15, ст. 82):
у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;
у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити
словом "ліцензії".
30. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність"
( 443-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16,
ст. 95):
1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами
(ліцензіями)" виключити;
2) абзац четвертий статті 7 виключити;
3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на
провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;
4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;
5) статтю 20 виключити;
6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.
31. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну
економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс
Трускавець" ( 514-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.
32. У Законі України "Про металобрухт" ( 619-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1,
ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 85):
1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали
відповідні ліцензії" виключити;
2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту
чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою,
провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку,
встановленому законодавством".
У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно
частинами третьою - тринадцятою;
3) у статті 13:
абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:
"анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством";
частину третю викласти в такій редакції:
"Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень
вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу
виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган
виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити
про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом
тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";
4) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій
редакції:
"анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому
законодавством".
33. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246):
1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити
словом "Господарська";
2) у частині другій статті 20 слова "або відповідну ліцензію"
виключити, а слова "відповідних видів проектних робіт" замінити
словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".
34. В абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України
"Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволів
(ліцензій)" замінити словами "спеціальних дозволів".
35. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):
1) у другому реченні частини першої статті 13 слова
"Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";
2) у частині першій статті 24:
в абзаці другому слово "(ліцензію)" виключити;
абзац третій виключити.
36. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
в абзаці восьмому слово "(ліцензій)" виключити;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"видача підприємствам, установам і організаціям, а також
фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством,
здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".

{ Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

38. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):
1) абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції:
"установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та
окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";
2) абзац восьмий статті 16 викласти в такій редакції:
"видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування,
будівництво нових і реконструкцію існуючих меліоративних систем";
3) у частині першій статті 19 слова "суб'єктів
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів
господарювання";
4) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
"Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними
організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку
ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини
проектних організацій та замовників регулюються договорами, які
укладаються відповідно до законодавства";
5) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і
організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами
господарювання, які одержали відповідно до законодавства
ліцензію".

{ Пункт 39 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

40. У частинах першій і п'ятій статті 19 Закону України "Про
курорти" ( 2026-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 50, ст. 435) слова "(ліцензією)" і "(ліцензію)" виключити.

{ Пункт 41 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 79-IX ( 79-20 ) від 12.09.2019 }

{ Пункт 42 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року

N 3370-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: