open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо приведення їх у відповідність

із законодавчими актами України у сфері ліцензування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.184 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144

Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

2. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
1) у статті 16:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";
частину першу виключити;
2) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом
(ліцензією)" замінити словами "спеціальним дозволом";
3) у тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і
числах виключити.
3. У пункті 1 статті 17 і частинах першій та третій
статті 106 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "(ліцензія)"
в усіх відмінках і числах виключити.
4. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Право на торговельне мореплавство
Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство",
відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти
господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її
отримання передбачено законом";
2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово
"ліцензію" замінити словом "дозвіл";
3) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:
"Дозвіл на право користування судновою радіостанцією
видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";
4) у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити
словом "дозволу";
5) частину четверту статті 116 виключити.
5. Пункт 6 статті 18 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12,
ст. 44) викласти в такій редакції:
"6. Діяльність, пов'язана з посередництвом у працевлаштуванні
на роботу за кордоном, провадиться лише на підставі ліцензії, що
видається в порядку, встановленому законодавством. У разі
провадження зазначеної діяльності без ліцензії до суб'єктів
господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів у
розмірах, встановлених законом. Зазначені кошти спрямовуються до
Державного бюджету України".
6. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 47, ст. 646) викласти в такій редакції:
"3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає
ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати
відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому
законодавством".
7. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону
України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352) виключити.
8. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24,
ст. 182) виключити.
9. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій)
суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів
суб'єктам господарювання".
10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст. 19):

1) у частині другій статті 16 слова "медичної та
фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики,
виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами";
2) статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров'я
Провадження господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню,
дозволяється лише за наявності ліцензії.
Держава підтримує господарську діяльність у галузі охорони
здоров'я";
3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл
(ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";
4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на
заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити
словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".
11. У Законі України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243;
1996 р., N 9, ст. 44; 2003 р., N 30, ст. 247; 2005 р., N 34,
ст. 434):
1) частину третю статті 5 виключити;
2) у частині першій статті 6 слова "має ліцензію на право
здійснення аудиторської діяльності на території України і"
виключити;
3) у назві розділу II слова "та ліцензування" виключити;
4) статтю 13 виключити;
5) у частині третій статті 14 слова "і ліцензування"
виключити;
6) у статті 19:
у частині другій слова "з дня отримання ліцензії" виключити;
у частині третій слова "з дня отримання ліцензії і"
виключити;
7) у статті 26 слова "та ліцензії" виключити;
8) у статті 27:
у назві, частинах другій і третій слова "та ліцензії"
виключити;
у частині першій слова "або ліцензії" виключити.
12. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338;
2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1):
1) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами
"та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";
2) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
"Підприємства, установи і організації незалежно від форм
власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які
здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва
автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію";
3) частину другу статті 36 виключити.
13. Статтю 11 Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5,
ст. 21) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і

виконання робіт протипожежного призначення,

сертифікація та контроль продукції на

відповідність вимогам пожежної безпеки
Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і
виконанням робіт протипожежного призначення, провадиться на
підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому
законодавством.
Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт
протипожежного призначення, включає:
проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного
стану об'єктів;
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.
Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію на всі види
робіт та послуг за переліком або на його частину залежно від
спроможності дотримання ліцензійних умов.
Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що
застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні
мати сертифікат відповідності".
14. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80)
доповнити статтею 27-1 такого змісту:
"Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та

спортивної діяльності
Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням
спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також
діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка
видається в порядку, встановленому законодавством".
15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій
редакції:
"Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної

з потенційною небезпекою для здоров'я людей
Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною
небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках,
встановлених законом.
До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності,
провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення".
16. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46,
ст. 398) викласти в такій редакції:
"вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій
на право провадження окремих видів господарської діяльності у
будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних
умов, а також на інших підставах відповідно до закону".
17. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446) замінити двома частинами такого змісту:
"Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту
видаються відповідно до законодавства.
Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб
видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує
право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої
ліцензії".
18. У Законі України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):
1) у статті 10:
у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу
(ліцензії)" замінити словом "ліцензії";
у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів
України або уповноваженим ним органом" замінити словами
"встановленому законодавством";
2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова
"спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами
господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію",
"анулювання" та "суб'єктами господарювання";
3) статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території
України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на
підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому
законодавством.
Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну
торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним
умовам провадження певного виду діяльності".
19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29,
ст. 139) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на

трубопровідному транспорті
Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом
та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється
на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації.
Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством".
20. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40,
ст. 183) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на
підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому
законодавством".
21. Абзац дванадцятий частини третьої статті 7 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45,
ст. 501; 2005 р., N 48, ст. 480) виключити.
22. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про
космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 1, ст. 2) замінити однією частиною такого
змісту:
"Перелік видів космічної діяльності, що підлягають
ліцензуванню, визначається законом. Ліцензії на провадження такої
діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".

{ Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

24. У статті 13 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1):
у частині першій слова "базується на дозвільному принципі
відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
замінити словами "здійснюється за умови отримання відповідної
ліцензії";
у частині другій слова "Спеціальний дозвіл (ліцензія)"
замінити словом "Ліцензія".
25. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 38,
ст. 318; 2004 р., N 19, ст. 256):
1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької
діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену
діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що
видаються у порядку, встановленому законодавством України"
замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм
власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із
законом";
2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій
редакції:
"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності,
пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною
обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння";
3) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з
них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій,
одержаних у порядку, встановленому законодавством";
у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами
"ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";
4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт
видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на
користування надрами";
5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності
на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у
порядку, встановленому законодавством України" замінити словами
"суб'єктами господарювання відповідно до закону";
6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій
редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
провадяться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка
видається в порядку, встановленому законодавством";
7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
"Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку,
встановленому законодавством";
8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій
редакції:
"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії
суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,
виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також
збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та
застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної
господарської діяльності без ліцензій".
26. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України
"Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362) слова "а також
ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом та
реалізацією" виключити.
27. У Законі України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 5-6, ст. 46):
1) абзац сьомий статті 8 викласти в такій редакції:
"видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";
2) частину другу статті 13 виключити;
3) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і

картографічної діяльності
Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт визначається законодавством.
Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних
робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також
фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть
забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
відповідно до встановлених ліцензійних умов.
Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних
робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної
діяльності";
4) в назві та абзаці першому статті 15 слова "спеціальних
дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";
5) у статті 24:
абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
"наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і
картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";
в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами
господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими
дозволами" виключити;
6) в абзаці четвертому частини другої статті 26 слова
"спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій".
28. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони
та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області"
( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7,
ст. 50):
у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом
"ліцензії";
у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;
у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)"
замінити словом "ліцензії".
29. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 15, ст. 82):
у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;
у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити
словом "ліцензії".
30. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність"
( 443-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16,
ст. 95):
1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами
(ліцензіями)" виключити;
2) абзац четвертий статті 7 виключити;
3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на
провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;
4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;
5) статтю 20 виключити;
6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.
31. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну
економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс
Трускавець" ( 514-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.
32. У Законі України "Про металобрухт" ( 619-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1,
ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 85):
1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали
відповідні ліцензії" виключити;
2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту
чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою,
провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку,
встановленому законодавством".
У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно
частинами третьою - тринадцятою;
3) у статті 13:
абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:
"анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством";
частину третю викласти в такій редакції:
"Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень
вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу
виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган
виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити
про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом
тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";
4) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій
редакції:
"анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому
законодавством".
33. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246):
1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити
словом "Господарська";
2) у частині другій статті 20 слова "або відповідну ліцензію"
виключити, а слова "відповідних видів проектних робіт" замінити
словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".
34. В абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України
"Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволів
(ліцензій)" замінити словами "спеціальних дозволів".
35. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):
1) у другому реченні частини першої статті 13 слова
"Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";
2) у частині першій статті 24:
в абзаці другому слово "(ліцензію)" виключити;
абзац третій виключити.
36. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
в абзаці восьмому слово "(ліцензій)" виключити;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"видача підприємствам, установам і організаціям, а також
фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством,
здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".
37. Частину другу статті 34 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 4, ст. 25) виключити.
38. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):
1) абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції:
"установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та
окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";
2) абзац восьмий статті 16 викласти в такій редакції:
"видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування,
будівництво нових і реконструкцію існуючих меліоративних систем";
3) у частині першій статті 19 слова "суб'єктів
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів
господарювання";
4) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
"Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними
організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку
ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини
проектних організацій та замовників регулюються договорами, які
укладаються відповідно до законодавства";
5) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і
організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами
господарювання, які одержали відповідно до законодавства
ліцензію".
39. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105):
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами
і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)";
у пункті 59 слова "та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури" виключити.
40. У частинах першій і п'ятій статті 19 Закону України "Про
курорти" ( 2026-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 50, ст. 435) слова "(ліцензією)" і "(ліцензію)" виключити.
41. Частину третю статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 року N 23-93 ( 23-93 ) "Про довірчі
товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19,
ст. 207) виключити.

{ Пункт 42 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року

N 3370-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: