open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальну економічну зону "Яворів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 15, ст.82 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та
особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони
"Яворів".
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Яворів"
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - СЕЗ "Яворів")
створюється на період до 1 січня 2020 року в
адміністративно-територіальних межах Яворівського району
Львівської області, за винятком територій військового полігону та
військових частин.
( Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
СЕЗ "Яворів" створюється з метою залучення інвестицій для: створення нових робочих місць та забезпечення
працевлаштування працівників Яворівського державного
гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняються у зв'язку
із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих
потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі
шляхом створення умов для відновлення земель, порушених
техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, активізації
підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів
(робіт, послуг), поставок на внутрішній та зовнішній ринки
високоякісної конкурентоспроможної продукції (послуг), а також
впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та
розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони; розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та
виробничої сфер на території автопорту "Краковець".
На території СЕЗ "Яворів" установлюється та діє спеціальний
правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом.
( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Яворів"
Органами управління СЕЗ "Яворів" є Яворівська районна рада та
Яворівська районна державна адміністрація.
Для облаштування території СЕЗ "Яворів", будівництва об'єктів
виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій
створюється орган господарського розвитку і управління СЕЗ
"Яворів".
Стаття 4. Повноваження Яворівської районної ради та

Яворівської районної державної адміністрації щодо

управління СЕЗ "Яворів"
Яворівська районна рада та Яворівська районна державна
адміністрація здійснюють свої повноваження на території зони
"Яворів" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
цього Закону та інших нормативно-правових актів.
До повноважень Яворівської районної державної адміністрації
щодо управління СЕЗ "Яворів" також належить: затвердження та реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Яворів"; розроблення комплексу організаційних заходів щодо
забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за
рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних
коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів,
громадських організацій і фізичних осіб; розроблення і забезпечення реалізації стратегічних та
поточних програм розвитку СЕЗ "Яворів"; сприяння отриманню суб'єктами СЕЗ "Яворів" інвестицій,
кредитів, а також технічної допомоги; організація підготовки (перепідготовки) кадрів; проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для
відбору інвестиційних проектів та їх учасників; регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за
комунальні послуги і тарифів у межах своєї компетенції відповідно
до законодавства України; здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території СЕЗ "Яворів"; регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Яворів" іноземних
працівників; складання та подання статистичної звітності про діяльність
СЕЗ "Яворів" відповідно до законодавства України; прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
виконання на території СЕЗ "Яворів"; реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і

управління СЕЗ "Яворів"
Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" є
юридична особа, створена Яворівською районною державною
адміністрацією за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які
діють на території СЕЗ "Яворів".
Положення (статут) про орган господарського розвитку і
управління СЕЗ "Яворів" затверджується Яворівською районною
державною адміністрацією.
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів"
забезпечує загальні умови її функціонування. До компетенції органу
господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" належить: визначення перспективних напрямів розвитку СЕЗ "Яворів"; експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку,
енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що
використовуються для загальних потреб; організація міжнародних торгів (тендерів) з метою розміщення
на території СЕЗ "Яворів" нових виробництв; упорядкування та надання в межах повноважень, наданих
місцевою радою, суб'єктам СЕЗ "Яворів" у користування земельних
ділянок, об'єктів інфраструктури та передача їм у користування
природних ресурсів місцевого значення відповідно до чинного
законодавства України; видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових
господарських об'єктів, реєстрація суб'єктів СЕЗ "Яворів", що
реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти,
затверджені Яворівською районною державною адміністрацією; здійснення інших повноважень, передбачених положенням
(статутом).
Порядок видачі дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво
нових господарських об'єктів та порядок реєстрації суб'єктів СЕЗ
"Яворів" затверджуються Яворівською районною державною
адміністрацією.
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Яворів"
Суб'єктами СЕЗ "Яворів" є суб'єкти підприємницької
діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які
розташовані та реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні
проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч
доларів США (крім проектів технологічного парку), затверджені
Яворівською районною державною адміністрацією та зареєстровані
органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" як
суб'єкти СЕЗ "Яворів".
За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів" справляється плата,
розмір якої встановлюється Яворівською районною державною
адміністрацією.
Кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів",
спрямовуються на розвиток інфраструктури СЕЗ "Яворів" у порядку,
визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на

території СЕЗ "Яворів"
На території СЕЗ "Яворів" можуть провадитися всі види
підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений у СЕЗ "Яворів", поширюється на суб'єкти СЕЗ "Яворів"
виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності на
території СЕЗ "Яворів".
Створення на території СЕЗ "Яворів" банківських установ, їх
філій, страхових та інших фінансових організацій, учасників
фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню,
здійснюється в установленому законодавством порядку після
попереднього погодження з Яворівською районною державною
адміністрацією. ( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
У разі провадження підприємницької діяльності, яка підлягає
ліцензуванню, відповідні ліцензії видаються відповідно до
законодавства України. ( Частина четверта статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Яворів" законодавства
України та установчих документів Яворівська районна державна
адміністрація має право скасовувати видані нею дозволи та
розглядає в установленому порядку питання щодо внесення пропозицій
органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" про
скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" у встановленому
законодавством порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької

діяльності
На території СЕЗ "Яворів" державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється в установленому
законодавством порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Яворів"
СЕЗ "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення
строку, на який її було створено.
СЕЗ "Яворів" може бути ліквідована законом до закінчення
строку, на який її було створено, відповідно до Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).
Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ

"Яворів" у разі її ліквідації
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і
немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації.
Спори між органами її управління, суб'єктами зони "Яворів"
та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з
ліквідацією СЕЗ "Яворів", підлягають розгляду в судах України, а
спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності -
у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
Стаття 12. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 січня 1999 року

N 402-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: