open
Про систему
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 травня 1999 р. № 859
Київ

Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 730 від 28.04.2000
№ 542 від 19.04.2006
№ 37 від 28.01.2009
№ 35 від 25.01.2012
№ 936 від 11.11.2015
№ 1034 від 11.11.2015
№ 80 від 18.02.2016
№ 436 від 21.06.2017
№ 718 від 18.07.2018
№ 141 від 05.02.2020
№ 410 від 27.05.2020
№ 210 від 17.03.2021
№ 875 від 18.08.2021
№ 1334 від 15.12.2021}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наглядовій раді суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також керівнику уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, та об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, підприємств, заснованих на комунальній власності, право встановлювати такі виключні умови оплати праці:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 730 від 28.04.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 436 від 21.06.2017, № 718 від 18.07.2018, № 141 від 05.02.2020, }

1) розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком 1.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 210 від 17.03.2021}

У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно з додатком 1 використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 210 від 17.03.2021}

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 730 від 28.04.2000, № 1034 від 11.11.2015}

11) розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 1334 від 15.12.2021}

2) розмір посадового окладу керівників об'єднань державних підприємств на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об'єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків;

3) умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за:

квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства;

рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

При цьому у разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цієї постанови;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується;

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 18.07.2018}

{Підпункт 3 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

4) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням;

{Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 37 від 28.01.2009}

{Підпункт 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

51) щомісячну надбавку за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 37 від 28.01.2009}

{Підпункт 52 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

{Підпункт 53 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

6) керівникові підприємства (об’єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також:

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію.

{Абзац третій підпункту 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 05.02.2020}

винагорода за сприяння процесу приватизації об’єкта, що полягає у виконанні завдань органу приватизації, зокрема за забезпечення збереження вартості активів об’єкта приватизації, недопущення зростання його боргових зобов’язань, забезпечення проведення у разі необхідності у визначені строки інвентаризації та переоцінки активів об’єкта приватизації, реєстрації установчих документів, реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, забезпечення на вимогу Фонду державного майна доступу до інформації про об’єкт приватизації за визначеним переліком, у відсотковому розмірі від ціни його продажу за результатами завершення приватизації. Рішення про виплату такої винагороди приймається щодо конкретного об’єкта приватизації під час укладання контракту з його керівником згідно із затвердженим Фондом державного майна планом підготовки до приватизації відповідного об’єкта із визначеним переліком завдань органу приватизації.

{Підпункт 6 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 210 від 17.03.2021}

Інші заохочувальні виплати, що не відносяться до оплати праці, керівнику підприємства не надаються.

{Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 18.07.2018}

{Підпункт 6 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

2. Поширити умови оплати праці, передбачені пунктом 1 цієї постанови, на керівників - голів правлінь відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства, а також на голів правлінь та членів правлінь акціонерних товариств, господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також інших господарських товариств, що належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі тих, що призначаються за рішенням наглядової ради.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 80 від 18.02.2016; в редакції Постанови КМ № 141 від 05.02.2020}

Дія підпункту 1 пункту 1 цієї постанови у частині визначення розміру посадового окладу керівника підприємства не поширюється на керівника державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" та його заступників.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 936 від 11.11.2015}

3. Центральним органам виконавчої влади, міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади:

- у місячний термін розробити і затвердити умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників:

державних підприємств (крім державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади) - за погодженням з Міністерством економіки;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 410 від 27.05.2020, № 875 від 18.08.2021}

підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим та Міністерством економіки Автономної Республіки Крим;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 542 від 19.04.2006}

державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади, і підприємств, заснованих на комунальній власності, - за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення і управлінням економіки обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 542 від 19.04.2006}

- у тримісячний термін внести зміни до укладених контрактів згідно з вимогами цієї постанови.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 730 від 28.04.2000}

4. Установити, що керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, наглядова рада суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також керівник уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, з якими укладаються контракти, згідно з цією постановою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 436 від 21.06.2017, № 141 від 05.02.2020}

5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до розділу 3 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 81), відповідно до цієї постанови.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 410 від 27.05.2020, № 875 від 18.08.2021}

6. Міністерству економіки забезпечити контроль за виконанням цієї постанови та надавати роз'яснення щодо її застосування.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 35 від 25.01.2012, № 410 від 27.05.2020, № 875 від 18.08.2021}

7. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 47 "Про регулювання розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і об'єднань" (ЗП України, 1993 р., № 4 - 5, ст. 69);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. № 511 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 47" (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 271).

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. № 859
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 1034)

ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності

Фінансові показники підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, та середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік

Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

1. Вартість активів становить менш як 1 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - менш як 500 осіб

до 10

2. Вартість активів становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 3 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн. гривень та не перевищує 1 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб

до 30

3. Вартість активів становить більш як 3 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 5 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб

до 60

4. Вартість активів становить більш як 10 млрд. гривень та не перевищує 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 5 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 5 тис. осіб та не перевищує 20 тис. осіб

до 100

5. Вартість активів становить більш як 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 20 тис. осіб

до 200

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 730 від 28.04.2000, № 37 від 28.01.2009; в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 210 від 17.03.2021}

Міністр
Кабінету Міністрів УкраїниА.ТОЛСТОУХОВДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. № 859

РОЗМІРИ
винагороди за сприяння процесу приватизації об’єкта

Оціночна (балансова) вартість, млн. гривень

Ціна продажу, млн. гривень

Фонд заохочення, відсотків вартості продажу

Максимальний розмір винагороди, млн. гривень

Мінімальний розмір винагороди, млн. гривень

Максимальна сума продажу, з якої нараховується винагорода, млн. гривень

від 500

від 500

0,125

1,25

0,625

1 000

від 400 до 500

від 500

0,125

0,875

0,625

700

від 400 до 500

0,12

0,684

0,48

570

від 300 до 400

від 500

0,115

0,7475

0,575

650

від 400 до 500

0,11

0,66

0,44

600

від 300 до 400

0,105

0,42

0,315

400

від 200 до 300

від 500

0,1

0,6

0,5

600

від 400 до 500

0,0955

0,5348

0,382

560

від 300 до 400

0,095

0,3563

0,285

375

від 200 до 300

0,0905

0,2715

0,181

300

до 200

від 500

0,09

0,54

0,45

600

від 400 до 500

0,0855

0,4788

0,342

560

від 300 до 400

0,085

0,3188

0,255

375

від 200 до 300

0,0805

0,2415

0,161

300

до 200

0,08

0,16


200

{Постанову доповнено Додатком 2 згідно з Постановою КМ № 210 від 17.03.2021}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: