open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

27.05.2009 N 1-05/2

08.07.2009 N 1-05/3

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України
{ Зміни до Переліку див. в Наказах Вищої атестаційної

комісії

N 340 ( v0340330-11 ) від 21.04.2011

N 556 ( v0556330-11 ) від 14.06.2011

N 576 ( v0576330-11 ) від 17.06.2011

N 626 ( v0626330-11 ) від 25.06.2011

Наказі Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

N 54 ( v0054736-13 ) від 25.01.2013

Наказах Міністерства освіти і науки

N 463 ( v0463729-13 ) від 25.04.2013

N 654 ( v0654729-13 ) від 31.05.2013 }

------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки, дата | | | (співзасновники) | затвердження | -----------------------------------------------------------------| ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Ukrainian journal of|Інститут фізичної |фізичні науки | |physical optics |оптики МОН України |27.05.2009 | |Український журнал | | | |фізичної оптики | | | -----------------------------------------------------------------| ХІМІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Львівського |Львівський |хімічні науки | |університету. |національний |27.05.2009 | |Серія: хімічна |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник |ДВНЗ |хімічні науки | |Прикарпатського |"Прикарпатський |27.05.2009 | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Василя Стефаника. |Василя Стефаника" | | |Серія: хімія |МОН України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник |Дніпропетровський |хімічні науки | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | |університету. Серія:|університет імені | | |хімія |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник Одеського |Одеський |хімічні науки | |національного |національний |08.07.2009 | |університету. |університет імені | | |Хімія |І.І.Мечникова МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Хімія металів і |Львівський |хімічні науки | |сплавів |національний |27.05.2009 | |Chemistry of Metals |університет імені | | |and Alloys |Івана Франка МОН | | | |України | | -----------------------------------------------------------------| БІОЛОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |"Бранта: Збірник |Мелітопольський |біологічні науки | |наукових праць |державний |08.07.2009 | |Азово-Чорноморської |педагогічний | | |орнітологічної |університет МОН | | |станції" |України, Інститут | | |"Бранта: Сборник |зоології | | |научных трудов |ім. | | |орнитологической |І.І.Шмальгаузена | | |станции" |НАН України | | |"Branta: | | | |Transactions of the | | | |Azov-Black Sea | | | |Ornithological | | | |Station" | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник Львівського |Львівський |біологічні науки | |університету. |національний |27.05.2009 | |Серія: біологічна |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Захист і карантин |Інститут захисту |біологічні, | |рослин |рослин УААН |сільськогосподарські| | | |науки (агрономія) | | | |08.07.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Науковий вісник |Ужгородський |біологічні науки | |Ужгородського |національний |27.05.2009 | |університету. |університет МОН | | |Серія: біологія |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Біологічні студії |Львівський |біологічні науки | |Studia biologica |національний |27.05.2009 | | |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Біотехнологія |НАН України, |біологічні науки | | |Інститут біохімії |27.05.2009 | | |ім. О.В.Палладіна | | | |НАН України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Вісник |Дніпропетровський |біологічні науки | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | |університету. Серія:|університет імені | | |біологія |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Вісник Українського |Українське |біологічні науки | |товариства генетиків|товариство |08.07.2009 | |і селекціонерів |генетиків і | | | |селекціонерів | | | |ім. М.І.Вавилова | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Вісник Харківського |Харківський |біологічні науки | |національного |національний |08.07.2009 | |аграрного |аграрний | | |університету. |університет | | |Серія: біологія |ім. В.В.Докучаєва | | |Вестник Харьковского|Мін АП | | |национального | | | |аграрного | | | |университета. | | | |Серия: биология | | | |The Bulletin of | | | |Kharkiv national | | | |agrarian university | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Вісті Біосферного |Біосферний |біологічні науки | |заповідника |заповідник |08.07.2009 | |"Асканія-Нова" |"Асканія-Нова" | | | |імені Фрідріха | | | |Едуардовича Фальц- | | | |Фейна УААН | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Ґрунтознавство |Дніпропетровський |біологічні науки | |Почвоведение |національний |08.07.2009 | |Soil Science |університет імені | | | |Олеся Гончара МОН | | | |України, ТОВ | | | |"Агентство | | | |"Телепресінформ" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Досягнення біології |НАН України, АМН |медико-біологічні | |та медицини |України, Одеський |науки | |Достижения биологии |державний медичний |27.05.2009 | |и медицины |університет МОЗ | | |Achievements of |України | | |biology and | | | |medicine | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Екологія і |Дніпропетровський |біологічні науки | |ноосферологія |національний |08.07.2009 | |Экология и |університет імені | | |ноосферология |Олеся Гончара МОН | | |Ecology and |України, ТОВ | | |noospherology |"Агентство | | | |"Телепресінформ" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Карантин і захист |Інститут захисту |біологічні науки | |рослин |рослин УААН, ПП |08.07.2009 | | |"Колообіг" |сільськогосподарські| | | |27.05.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 11 |Мікробіологія і |Одеський |біологічні науки | |біотехнологія |національний |27.05.2009 | | |університет імені | | | |І.І.Мечникова МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 12 |Рибогосподарська |Інститут рибного |біологічні, | |наука України |господарства УААН |сільськогосподарські| |Рыбохозяйственная | |науки | |наука Украины | |(іхтіологія) | |Fisheries Science of| |08.07.2009 | |Ukraine | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 13 |Світ медицини та |Українська медична |біологічні, медичні | |біології |стоматологічна |науки | | |академія, |08.07.2009 | | |Полтавське | | | |відділення | | | |Міжнародного фонду | | | |допомоги хворим з | | | |наслідками травм та| | | |захворювань, | | | |Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Наукове товариство| | | |анатомів, | | | |гістологів, | | | |ембріологів та | | | |топографоанатомів | | | |України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 14 |Сенсорна електроніка|Одеський |біологічні, технічні| |і мікросистемні |національний |науки | |технології |університет ім. |08.07.2009 | | |І.І.Мечникова МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 15 |Український |НАН України, |біологічні науки | |ботанічний журнал |Інститут ботаніки |08.07.2009 | |Украинский |імені М.Г.Холодного| | |ботанический журнал |НАН України | | |Ukrainian Botanical | | | |Journal | | | -----------------------------------------------------------------| ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Наукові праці |Український |геологічні науки | |УкрНДМІ НАН України |державний науково- |08.07.2009 | | |дослідний і | | | |проектно- | | | |конструкторський | | | |інститут гірничої | | | |геології, | | | |геомеханіки і | | | |маркшейдерської | | | |справи (УкрНДМІ) | | | |НАН України | | -----------------------------------------------------------------| ТЕХНІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Актуальні проблеми |Дніпропетровський |технічні науки | |автоматизації та |національний |08.07.2009 | |інформаційних |університет імені | | |технологій |Олеся Гончара МОН | | |Актуальные проблемы |України | | |автоматизации и | | | |информационных | | | |технологий | | | |Actual problems | | | |automation and | | | |informational | | | |technologies | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Будівельні |ДП "Державний НДІ |технічні науки, | |конструкції |будівельних |архітектура | |Строительные |конструкцій" |08.07.2009 | |конструкции |Міністерства | | |Building structures |регіонального | | | |розвитку та | | | |будівництва | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Будівництво та |Національна |технічні науки, | |техногенна безпека |академія |архітектура | |Строительство и |природоохоронного |08.07.2009 | |техногенная |та курортного | | |безопасность |будівництва МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Відкриті |Національний |технічні науки | |інформаційні та |аерокосмічний |08.07.2009 | |комп'ютерні |університет ім. | | |інтегровані |М.Є.Жуковського | | |технології |"Харківський | | |Открытые |авіаційний | | |информационные и |інститут" МОН | | |компьютерные |України | | |интегрированные | | | |технологии | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Вісник Донбаської |Донбаська |технічні науки, | |національної |національна |архітектура | |академії будівництва|академія |27.05.2009 | |і архітектури |будівництва і | | |Вестник Донбасской |архітектури МОН | | |национальной |України | | |академии | | | |строительства и | | | |архитектуры | | | |Proceeding of the | | | |Donbas National | | | |Academy of Civil | | | |Engineering and | | | |Architecture | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Вісник |Кременчуцький |технічні науки | |Кременчуцького |державний |08.07.2009 | |державного |політехнічний | | |політехнічного |університет імені | | |університету імені |Михайла | | |Михайла |Остроградського МОН| | |Остроградського |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Геотехнічна механіка|Інститут |технічні науки | |Геотехническая |геотехнічної |08.07.2009 | |механика |механіки імені | | |Geo-Technical |М.С.Полякова НАН | | |Mechanics |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Збірник наукових |Національний |технічні науки | |праць Військового |технічний |08.07.2009 | |інституту |університет України| | |телекомунікацій та |"Київський | | |інформатизації НТУУ |політехнічний | | |"КПІ" |інститут" МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Збірник наукових |Подільський |технічні, | |праць Подільського |державний аграрно- |економічні, | |державного аграрно- |технічний |сільськогосподарські| |технічного |університет |науки | |університету | |27.05.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Збірник наукових |Львівський |технічні науки | |праць "Пожежна |державний |27.05.2009 | |безпека" |університет безпеки| | | |життєдіяльності, | | | |УНДІ пожежної | | | |безпеки | | | |Міністерства | | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та у | | | |справах захисту | | | |населення від | | | |наслідків | | | |Чорнобильської | | | |катастрофи | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 11 |Збірник наукових |ВАТ "Український |технічні науки | |праць Українського |науково-дослідний |27.05.2009 | |науково-дослідного |та проектний | | |та проектного |інститут сталевих | | |інституту сталевих |конструкцій імені | | |конструкцій імені |В.М.Шимановського" | | |В.М.Шимановського | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 12 |Комп'ютерна |Національна |технічні науки, | |математика |Академія Наук |фіз.-мат. науки | |Компьютерная |України, Інститут |(інформатика) | |математика |кібернетики імені |08.07.2009 | | |В.М.Глушкова НАН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 13 |Математичне та |Кам'янець- |технічні науки | |комп'ютерне |Подільський |27.05.2009 | |моделювання. |національний | | |Серія: технічні |університет імені | | |науки |Івана Огієнка МОН | | | |України, Інститут | | | |кібернетики імені | | | |В.М.Глушкова НАН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 14 |Національна безпека:|Інститут проблем |технічні науки | |український вимір |національної |27.05.2009 | | |безпеки РНБО | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 15 |Обработка материалов|Донбаська державна |технічні науки | |давлением |машинобудівна |27.05.2009 | | |академія МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 16 |Пожежна безпека: |Академія пожежної |технічні науки | |теорія і практика |безпеки імені |27.05.2009 | | |Героїв Чорнобиля | | | |Міністерства | | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та у | | | |справах захисту | | | |населення від | | | |наслідків | | | |Чорнобильської | | | |катастрофи | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 17 |Праці Таврійського |Таврійський |технічні науки | |державного |державний |08.07.2009 | |агротехнологічного |агротехнологічний | | |університету |університет Мін АП | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 18 |Проблеми загальної |НАН України, |технічні науки | |енергетики |Інститут загальної |08.07.2009 | | |енергетики НАН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 19 |Проблеми тертя та |Національний |технічні науки | |зношування |авіаційний |08.07.2009 | | |університет МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 20 |Цифрові технології |Одеська національна|технічні науки | | |академія зв'язку |08.07.2009 | | |імені О.С.Попова | | | |МОН України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Автоматическая |НАН України, |технічні науки | |сварка |Інститут |27.05.2009 | |Автоматичне |електрозварювання | | |зварювання |імені Є.О.Патона, | | | |НАН України, | | | |Міжнародна | | | |асоціація | | | |"Зварювання" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник Вінницького |Вінницький |технічні науки | |політехнічного |національний |08.07.2009 | |інституту |технічний інститут | | | |МОН України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Вісник |Дніпропетровський |технічні науки | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | |університету. Серія:|університет імені | | |механіка |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Вісник Київського |Київський |технічні науки | |національного |національний |08.07.2009 | |університету |університет | | |технологій та |технологій та | | |дизайну |дизайну МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Інформаційні |Вінницький |технічні науки | |технології та |національний |08.07.2009 | |комп'ютерна |технічний | | |інженерія |університет МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Металеві конструкції|Донбаська |технічні науки | |Металлические |національна |27.05.2009 | |конструкции |академія | | |Metal Constructions |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Нові технології. |ПВНЗ "Кременчуцький|технічні науки | |Науковий вісник |університет |27.05.2009 | |Кременчуцького |економіки, | | |університету |інформаційних | | |економіки, |технологій і | | |інформаційних |управління" | | |технологій і | | | |управління | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Радіоелектронні і |Національний |технічні науки | |комп'ютерні системи |аерокосмічний |08.07.2009 | | |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського| | | |"Харківський | | | |авіаційний | | | |інститут" МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Современная |НАН України, |технічні науки | |электрометаллургия |Інститут |08.07.2009 | | |електрозварювання | | | |ім. Є.О.Патона НАН | | | |України, Міжнародна| | | |Асоціація | | | |"Зварювання" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Сучасне промислове |Донбаська |технічні науки, | |та цивільне |національна |архітектура | |будівництво |академія |27.05.2009 | |Современное |будівництва і | | |промышленное и |архітектури МОН | | |гражданское |України | | |строительство | | | |Modern Industrial | | | |and Civil | | | |Construction | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 11 |Східно-Європейський |Українська державна|технічні науки | |журнал передових |академія |08.07.2009 | |технологій |залізничного | | |Восточно-Европейский|транспорту МОН | | |журнал передовых |України, ПП | | |технологий |"Технологічний | | |Eastern-European |центр" | | |Journal of | | | |Enterprise | | | |Technologies | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 12 |Техника и приборы |Міністерство |технічні науки | |СВЧ |промислової |08.07.2009 | | |політики України, | | | |ВАТ "Науково- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |"Сатурн", ДП "НДІ | | | |"Оріон", Одеський | | | |національний | | | |політехнічний | | | |університет МОН | | | |України, ПП | | | |"Політехперіодика" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 13 |Технічна діагностика|НАН України, |технічні науки | |та неруйнівний |Інститут |27.05.2009 | |контроль |електрозварювання | | |Техническая |ім. Є.О.Патона НАН | | |диагностика и |України, Міжнародна| | |неразрушающий |асоціація | | |контроль |"Зварювання" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 14 |Технологія |ДП "Науково- |технічні науки | |приладобудування |дослідний |27.05.2009 | |Технология |технологічний | | |приборостроения |інститут | | | |приладобудування" | | -----------------------------------------------------------------| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Полтавської |Полтавська державна|сільськогосподарські| |державної аграрної |аграрна академія |науки, ветеринарні | |академії |Мін АП України |науки | | | |(зоотехнія) | | | |27.05.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Науковий вісник |Інститут |сільськогосподарські| |"Асканія-Нова" |тваринництва |науки | | |степових районів |27.05.2009 | | |ім. М.Ф.Іванова | | | |"Асканія-Нова" - | | | |Національний | | | |науковий | | | |селекційно- | | | |генетичний центр з | | | |вівчарства УААН | | -----------------------------------------------------------------| ІСТОРИЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Регіональна історія |Інститут історії |історичні науки | |України |України НАН |27.05.2009 | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Археологія |Інститут археології|історичні науки | | |НАН України |(археологія) | | | |27.05.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Архіви України |Державний комітет |історичні науки | | |архівів України, |08.07.2009 | | |Інститут історії | | | |України НАН | | | |України, Інститут | | | |української | | | |археографії та | | | |джерелознавства | | | |ім. | | | |М.С.Грушевського | | | |НАН України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Історія. Філософія. |Житомирський |історичні, | |Релігієзнавство |державний |філософські науки | | |університет імені |27.05.2009 | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Краєзнавство |Всеукраїнська |історичні науки | | |спілка краєзнавців,|27.05.2009 | | |Інститут історії | | | |України НАН | | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Криворізького|Криворізький |економічні науки | |економічного |економічний |08.07.2009 | |інституту КНЕУ |інститут Київського| | | |національного | | | |економічного | | | |університету | | | |ім. Вадима Гетьмана| | | |МОН України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник Університету |Університет |економічні науки | |банківської справи |банківської справи |08.07.2009 | |Національного банку |Національного банку| | |України |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Європейський вектор |ЗАТ |економічні науки | |економічного |"Дніпропетровський |08.07.2009 | |розвитку |університет | | | |економіки і права" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Збірник наукових |Уманський державний|економічні науки | |праць Уманського |аграрний |08.07.2009 | |державного аграрного|університет Мін АП | | |університету |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Інституціональний |Мелітопольський |економічні науки | |вектор економічного |інститут державного|08.07.2009 | |розвитку МІДМУ |та муніципального | | |"КПУ" |управління | | | |"Класичного | | | |приватного | | | |університету" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Історія народного |ДУ "Інститут |економічні науки | |господарства та |економіки та |08.07.2009 | |економічної думки |прогнозування НАН | | |України |України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Наукові записки |Львівський |економічні, юридичні| |Львівського |університет бізнесу|науки | |університету бізнесу|і права |27.05.2009 | |і права | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Наукові записки |Національний |економічні науки | |НаУКМА. |університет "Києво-|08.07.2009 | |Серія: економічні |Могилянська | | |науки |Академія" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Теоретичні і |Приазовський |економічні науки | |практичні аспекти |державний технічний|08.07.2009 | |економіки та |університет МОН | | |інтелектуальної |України | | |власності | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Фінансово-кредитна |Університет |економічні науки | |діяльність: проблеми|банківської справи |08.07.2009 | |теорії та практики |Національного банку| | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Агросвіт |Рада по вивченню |економічні науки | | |продуктивних сил |27.05.2009 | | |України НАН | | | |України, ТОВ "ДКС | | | |ЦЕНТР" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Академічний огляд |Національний |економічні науки | | |гірничий |08.07.2009 | | |університет МОН | | | |України, ЗАТ | | | |"Дніпропетровський | | | |університет | | | |економіки та | | | |права" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Вісник |Дніпропетровський |економічні науки | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | |університету. Серія:|університет імені | | |економіка |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Вісник Сумського |Сумський державний |економічні науки | |державного |університет МОН |08.07.2009 | |університету. |України | | |Серія: економіка | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Вісник Сумського |Сумський |економічні науки | |національного |національний |08.07.2009 | |аграрного |аграрний | | |університету. |університет | | |Серія: фінанси і | | | |кредит | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Економіка |Донбаська |економічні науки, | |будівництва і |національна |27.05.2009 | |міського |академія |державне управління | |господарства |будівництва і |08.07.2009 | |Экономика |архітектури МОН | | |строительства и |України | | |городского хозяйства| | | |Economics of Civil | | | |Engineering and | | | |Municipal Economy | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Економіка |НАН України, |економічні науки | |промисловості |Інститут економіки |08.07.2009 | | |промисловості НАН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Економіка ринкових |ВНЗ "Київський |економічні науки | |відносин |університет |27.05.2009 | | |ринкових відносин" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Економіка та держава|Інститут підготовки|економічні науки, | |Экономика и |кадрів державної |державне управління | |государство |служби зайнятості |27.05.2009 | | |України, ТОВ | | | |"Редакція журналу | | | |"Економіка та | | | |держава" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Економіка та |Національна |економічні науки | |управління |академія |27.05.2009 | |Экономика и |природоохоронного | | |управление |та курортного | | | |будівництва МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 11 |Наука й економіка |ПВНЗ "Хмельницький |економічні науки | | |економічний |27.05.2009 | | |університет" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 12 |Україна: аспекти |НДІ праці і |економічні науки | |праці |зайнятості |08.07.2009 | | |населення Мінпраці | | | |та соціальної | | | |політики України, | | | |ТОВ "Інформаційно- | | | |консультативна | | | |фірма "Праця" | | -----------------------------------------------------------------| ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Львівського |Львівський |філософські науки | |університету. |національний |08.07.2009 | |Серія: філософські |університет імені | | |науки |Івана Франка МОН | | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник |Дніпропетровський |філософські науки | |Дніпропетровського |національний |08.07.2009 | |університету. Серія:|університет імені | | |філософія, |Олеся Гончара МОН | | |соціологія, |України | | |політологія | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Українознавство |Науково-дослідний |філософські науки | | |Інститут |08.07.2009 | | |українознавства МОН| | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Волинь філологічна: |Волинський |філологічні науки | |текст і контекст |національний |27.05.2009 | | |університет ім. | | | |Лесі Українки МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Київські |Київський |філологічні науки | |полоністичні студії |національний |08.07.2009 | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Науковий вісник |Чернівецький |філологічні | |Чернівецького |університет |(мовознавство) | |університету. |ім. Юрія Федьковича|27.05.2009 | |Романо-слов'янський |МОН України | | |дискурс | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Studia linguistica |Київський |філологічні науки | | |національний |08.07.2009 | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник |Маріупольський |філологічні науки | |Маріупольського |державний |08.07.2009 | |державного |гуманітарний | | |гуманітарного |університет МОН | | |університету. |України | | |Серія: філологія | | | -----------------------------------------------------------------| ЮРИДИЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Національного|Національний |юридичні науки | |технічного |технічний |08.07.2009 | |університету України|університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" МОН | | |Політологія. |України | | |Соціологія. Право | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Науковий вісник |Ужгородський |юридичні науки | |Ужгородського |національний |08.07.2009 | |університету. |університет МОН | | |Серія: право |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Академії |Академія адвокатури|юридичні науки | |адвокатури України |України |08.07.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Вісник Академії |Академія управління|юридичні науки | |управління МВС |Міністерства |27.05.2009 | | |внутрішніх справ |державне управління | | | |08.07.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Вісник Національної |Національна |юридичні науки | |академії прокуратури|академія |27.05.2009 | |України |прокуратури | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Економіка та право |НАН України, |юридичні науки | |Экономика и право |Інститут |08.07.2009 | | |економіко-правових | | | |досліджень НАН | | | |України, Донецький | | | |державний технічний| | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Наука і |Державний науково- |юридичні науки | |правоохорона |дослідний інститут |27.05.2009 | | |МВС України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Південноукраїнський |Одеський державний |юридичні науки | |правничий часопис |університет |08.07.2009 | | |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Правова інформатика |Науково-дослідний |юридичні науки | | |центр правової |08.07.2009 | | |інформатики АПрН | | | |України, Інститут | | | |законодавства | | | |Верховної Ради | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Фінансове право |Науково-дослідний |юридичні науки | | |інститут |08.07.2009 | | |фінансового права | | -----------------------------------------------------------------| ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Духовність |Східноукраїнський |педагогічні науки | |особистості: |національний |08.07.2009 | |методологія, теорія |університет імені | | |і практика |Володимира Даля МОН| | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Наукові праці вищого|Донецький |педагогічні науки | |навчального закладу |національний |27.05.2009 | |"Донецький |технічний | | |національний |університет МОН | | |технічний |України | | |університет". | | | |Серія: педагогіка, | | | |психологія і | | | |соціологія | | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Комп'ютер у школі та|Інститут педагогіки|педагогічні науки | |сім'ї |АПН України, |27.05.2009 | | |Інститут | | | |інформаційних | | | |технологій і | | | |засобів навчання | | | |АПН України, ТОВ | | | |"Редакція науково- | | | |методичного журналу| | | |"Комп'ютер у школі | | | |та сім'ї" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Наукова скарбниця |Донецький обласний |педагогічні науки | |освіти Донеччини |інститут |08.07.2009 | | |післядипломної | | | |педагогічної | | | |освіти, Донецький | | | |національний | | | |університет | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Педагогіка, |Харківська державна|педагогічні науки, | |психологія та |академія дизайну і |фізичне виховання і | |медико-біологічні |мистецтв, |спорт | |проблеми фізичного |Харківське обласне |08.07.2009 | |виховання і спорту |відділення НОК | | | |України | | -----------------------------------------------------------------| МЕДИЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Науковий вісник |Ужгородський |медичні науки | |Ужгородського |національний |27.05.2009 | |університету. |університет МОН | | |Серія: медицина |України | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Acta Medica |Львівський |медичні науки | |Leopoliensia |національний |27.05.2009 | |Львівський медичний |медичний | | |часопис |університет імені | | | |Данила Галицького | | | |МОЗ України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Актуальні питання |ДВНЗ |медичні науки | |педіатрії, |"Тернопільський |27.05.2009 | |акушерства та |державний медичний | | |гінекології |університет імені | | | |І.Я.Горбачевського"| | | |МОЗ України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 3 |Вісник психіатрії та|Одеська обласна |медичні, біологічні | |психофармакотерапії |асоціація |науки | | |психіатрів, Фізико-|27.05.2009 | | |хімічний інститут | | | |ім. О.В.Богатського| | | |НАН України, | | | |Одеський державний | | | |медичний | | | |університет МОЗ | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 4 |Вісник Сумського |Сумський державний |медичні науки | |державного |університет МОН |08.07.2009 | |університету. |України | | |Серія: медицина | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 5 |Ендокринологія |ДУ "Інститут |медико-біологічні | |Endocrinology |ендокринології та |науки | | |обміну речовин ім. |08.07.2009 | | |В.П.Комісаренка | | | |АМН України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 6 |Журнал Академії |Академія медичних |медичні науки | |медичних наук |наук України |08.07.2009 | |України | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 7 |Інтегративна |Одеський державний |медичні науки | |антропологія |медичний |27.05.2009 | |(міжнародний медико-|університет МОЗ | | |філософський |України | | |журнал) | | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 8 |Здоров'я жінки |МОН України, |медичні науки | |Здоровье женщины |Національна |27.05.2009 | | |медична академія | | | |післядипломної | | | |освіти імені | | | |П.Л.Шупика | | | |МОЗ України, | | | |ДУ "Інститут | | | |педіатрії, | | | |акушерства і | | | |гінекології АМН | | | |України", ДНДУ | | | |"Український | | | |інститут | | | |громадського | | | |здоров'я МОЗ | | | |України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 9 |Здоровье мужчины |Інститут урології |медичні науки | | |АМН України, ТОВ |27.05.2009 | | |"Видавничий дім та | | | |рекламна агенція | | | |"Професіонал" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 10 |Ліки України |ТОВ "Мед ікс", |медичні, | | |Національна |фармацевтичні науки | | |медична академія |08.07.2009 | | |післядипломної | | | |освіти імені | | | |П.Л.Шупика | | | |МОЗ України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 11 |Медична інформатика |Національна медична|медичні науки | |та інженерія |академія |27.05.2009 | |Медицинская |післядипломної | | |информатика и |освіти імені | | |инженерия |П.Л.Шупика | | |Medical Informatics |МОЗ України, | | |and Engineering |ДВНЗ | | | |"Тернопільський | | | |державний медичний | | | |університет імені | | | |І.Я.Горбачевського"| | | |МОЗ України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 12 |Одеський медичний |МОЗ України, |медичні, біологічні | |журнал |Одеський державний |науки | | |медичний |27.05.2009 | | |університет МОЗ | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 13 |Проблеми ендокринної|АМН України, МОЗ |медичні, | |патології |України, Інститут |27.05.2009 | |Проблемы эндокринной|проблем ендокринної|біологічні науки | |патологии |патології ім. |08.07.2009 | | |В.Я.Данилевського | | | |АМН України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 14 |Репродуктивное |Національна медична|медичні науки | |здоровье женщины |академія |27.05.2009 | | |післядипломної | | | |освіти імені | | | |П.Л. Шупика | | | |МОЗ України, | | | |Інститут | | | |педіатрії, | | | |акушерства і. | | | |гінекології АМН | | | |України, ТОВ | | | |"Видавничий дім та | | | |рекламна агенція | | | |"Професіонал" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 15 |Спортивна медицина |Національний |медичні науки | | |університет |27.05.2009 | | |фізичного виховання| | | |і спорту України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 16 |Український журнал |Луганський |медичні науки | |екстремальної |державний медичний |08.07.2009 | |медицини імені |університет МОЗ | | |Г.О.Можаєва |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 17 |Український журнал з|ДУ "Інститут |медичні науки | |проблем медицини |медицини праці АМН |08.07.2009 | |праці |України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 18 |Український журнал |Луганський |медичні, біологічні,| |клінічної та |державний медичний |фармацевтичні науки | |лабораторної |університет МОЗ |08.07.2009 | |медицини |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 19 |Український журнал |Асоціація хірургів |медичні науки | |хірургії |Донецької області, |27.05.2009 | |Украинский журнал |Донецький | | |хирургии |національний | | |Ukrainian Journal of|медичний | | |Surgery |університет ім. | | | |М.Горького МОЗ | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 20 |Український медичний|Луганський |медичні науки | |альманах |державний медичний |27.05.2009 | | |університет МОЗ | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 21 |Фармакологія та |АМН України, ДУ |медичні, | |лікарська |"Інститут |фармацевтичні, | |токсикологія |фармакології та |27.05.2009 | | |токсикології |біологічні науки | | |Академії медичних |08.07.2009 | | |наук України", | | | |ДП "Державний | | | |фармакологічний | | | |центр" МОЗ України,| | | |Всеукраїнська | | | |громадська | | | |організація | | | |"Асоціація | | | |фармакологів | | | |України" | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 22 |Шпитальна хірургія |Тернопільський |медичні науки | | |державний медичний |08.07.2009 | | |університет ім. | | | |І.Я.Горбачевського,| | | |Інститут урології, | | | |Інститут | | | |нефрології АМН | | | |України, | | | |Національний | | | |інститут хірургії і| | | |трансплантології | | | |ім. О.О.Шалімова | | | |АМН України, ДУ | | | |"Інститут | | | |нейрохірургії | | | |ім. акад. | | | |А.П.Ромаданова АМН | | | |України", | | | |Національний | | | |інститут серцево- | | | |судинної хірургії | | | |ім. М.М.Амосова АМН| | | |України, ДУ | | | |"Інститут патології| | | |крові та | | | |трансфузійної | | | |медицини АМН | | | |України", | | | |Національна | | | |медична академія | | | |післядипломної | | | |освіти ім. | | | |П.Л.Шупика | | | |МОЗ України | | -----------------------------------------------------------------| МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Культура України |Харківська державна|мистецтвознавство, | | |академія культури |культурологія | | | |27.05.2009 | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Курбасівські |Національний центр |мистецтвознавство | |читання |театрального |08.07.2009 | | |мистецтва імені | | | |Леся Курбаса | | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Часопис Національної|Національна музична|культурологія, | |музичної академії |академія України |мистецтвознавство | |України імені |імені |27.05.2009 | |П.І.Чайковського |П.І.Чайковського | | -----------------------------------------------------------------| ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Збірник наукових |Кам'янець- |психологічні науки | |праць "Проблеми |Подільський |27.05.2009 | |сучасної |національний | | |психології" |університет імені | | | |Івана Огієнка МОН | | | |України, Інститут | | | |психології | | | |ім. Г.С.Костюка АПН| | | |України | | -----------------------------------------------------------------| СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Вісник Львівського |Львівський |соціологічні науки | |університету. |національний |27.05.2009 | |Серія: соціологічна |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Збірник наукових |Донецький державний|соціологічні науки | |праць Донецького |університет |27.05.2009 | |державного |управління МОН | | |університету |України | | |управління. Серія: | | | |"Спеціальні та | | | |галузеві | | | |соціології" | | | -----------------------------------------------------------------| ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Теорія і методика |Національний |фізичне виховання та| |фізичного виховання |університет |спорт | |і спорту |фізичного виховання|08.07.2009 | | |і спорту України | | | |Міністерства | | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді та | | | |спорту | | ---+--------------------+-------------------+--------------------| 2 |Физическое |Харківська державна|фізичне виховання та| |воспитание |академія дизайну і |спорт | |студентов |мистецтв, |08.07.2009 | | |Харківське | | | |відділення НОК | | | |України | | -----------------------------------------------------------------| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | -----------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛИ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Інвестиції: практика|Рада по вивченню |державне управління,| |та досвід |продуктивних сил |економічні науки | | |України НАН |27.05.2009 | | |України, ТОВ "ДКС | | | |ЦЕНТР" | | -----------------------------------------------------------------| СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ | -----------------------------------------------------------------| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ | -----------------------------------------------------------------| 1 |Теле- та |Львівський |соціальні | |радіожурналістика |національний |комунікації | | |університет імені |27.05.2009 | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: