open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012  № 629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1036/21348

Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 559 від 28.05.2013
№ 1171 від 27.11.2014
№ 292 від 27.02.2017}

Відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, що додається.

2. Затвердити Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, що додається.

3. Затвердити Перелік місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, що додається.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1036/21348

ПОРЯДОК
та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

{У тексті Порядку слова "акт приймання-передачі" в усіх відмінках та числах замінено словами "акт прийому-передачі" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 559 від 28.05.2013}

{У тексті Порядку слова «митний орган» в усіх відмінках та числах замінено словами «митниця (митний пост)» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України з метою визначення дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митницями (митними постами) при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів під час їх переміщення через митний кордон України трубопровідним транспортом, а також здійснення операцій із заміщення природного газу (бекхолу).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

місця митного контролю - зони митного контролю, розташовані на митній території України, обладнані необхідними вимірювальними пристроями, на яких митниці (митні пости) України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі розташовані у місцях перевантаження на iншi види транспорту, а саме: газовимірювальні (газорозподільні) станції чи пункти вимірювання витрат газу (вузли обліку природного газу); сховища природного газу (далі - газосховища); пункти обліку нафти та нафтопродуктів; насосні станції, розподільні станції або кінцеві станції аміакопроводу; пункти обліку етилену тощо;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичного обсягу та фізико-хімічних показників товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, що здійснюються посадовими особами митниць (митних постів) України шляхом перевірки показників приладів обліку даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку та даних документів обліку обсягів цих товарів як у місцях митного контролю, розташованих на митній території України, так і отриманих з аналогічних пунктів, розташованих за межами митної території України.

{Абзац третій пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

Терміни "газотранспортна система", "оператор газосховища", "оператор газотранспортної системи", "сховище природного газу", "точка виходу", "точка входу" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу".

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

ІІ. Декларування та митне оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

2.1. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі у місцях перевантаження на інші види транспорту, здійснюються митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

2.2. Переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформленої періодичної митної декларації.

Відомості оформлених митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, періодичних митних декларацій доступні для перегляду посадовими особами митниць (митних постів), через які здійснюватиметься переміщення відповідних задекларованих товарів, в автоматизованій системі митного оформлення (далі - АСМО).

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

Якщо для початку переміщення товарів трубопровiдним транспортом через митний кордон України чи до/з газосховищ необхідне накладення митного забезпечення на прилади облiку та/або засувну арматуру і таке митне забезпечення не було накладено згідно з пунктом 3.6 цього Порядку, такі дії здійснюються в присутності посадової особи митниці з урахуванням положень частини сьомої статтi 247 Митного кодексу України та з наведенням у відповідній заяві відомостей про перiодичну митну декларацiю, на підставі якої переміщуватимуться товари.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

2.3. Оформлення періодичної митної декларації при переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територію України з метою зберігання у газосховищах, здійснюється відповідно до митного режиму митного складу.

За фактом переміщення природного газу до газосховища декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, що встановлені законодавством, повинні подати митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткову декларацію (додаткові декларації) відповідно до митного режиму митного складу на обсяги, переміщені до газосховищ за періодичною митною декларацією протягом відповідного календарного місяця.

Допускається одночасне зберігання в газосховищах природного газу з різним митним статусом.

Оператори газосховищ щомісяця до 20 числа надають митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, реєстр обсягів природного газу, який зберігається у газосховищах на митній території України, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом митниці (митному посту) надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.

При цьому як акт прийому-передачі товарів можуть використовуватися такі документи, оформлені за результатами переміщення товарів через митний кордон України (через межі вільної митної зони) у відповідному митному режимі за попередній календарний місяць:

для природного газу:

акт прийому-передачі природного газу перевізниками - документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний операторами газотранспортної системи України та суміжної держави або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу та оператором газотранспортної системи суміжної держави;

{Абзац четвертий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

акт прийому-передачі природного газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту);

{Абзац п'ятий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

акт прийому-передачі природного газу, підписаний сторонами договору (контракту) про зберігання газу у газосховищах і завірений оператором газотранспортної системи України (якщо оператор газотранспортної системи України і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами);

{Абзац шостий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

акт прийому-передачі природного газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) щодо загальних обсягів природного газу, які подаються з газотранспортної системи до газосховища та/або з газосховища до газотранспортної системи (у разі наявності вказуються обсяги природного газу за операціями бекхолу);

{Абзац сьомий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

загальний акт прийому-передачі природного газу перевізниками - документ, підписаний операторами газотранспортної системи України та суміжної держави або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу та оператором газотранспортної системи суміжної держави, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України (у разі наявності вказуються обсяги балансування природного газу та обсяги природного газу за операціями бекхолу), із зазначенням умовних літерно-цифрових кодів ідентифікації відправників та одержувачів (шипер-пар) цих обсягів природного газу;

{Абзац восьмий пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

довідка оператора газотранспортної системи України до загального акта прийому-передачі природного газу перевізниками, підписаного операторами газотранспортної системи України та суміжної держави, яка містить дані про розподіл між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України;

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

загальний акт прийому-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт газу - документ, який складається після закінчення дії зовнішньоекономічного договору (контракту) для митного оформлення у відповідний митний режим балансуючих обсягів природного газу за результатами його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

для нафти:

акт прийому-передачі нафти перевізниками – документ, який містить дані про кількість та фізико-хімічні показники нафти, поставленої протягом доби, підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником);

акт прийому-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти;

для нафтопродуктів:

акт прийому-передачі нафтопродуктів перевізниками – документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України, підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками;

акт прийому-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів;

акт прийому-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника – документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника, підписаний українським перевізником;

для аміаку:

акт прийому-передачі аміаку перевізниками – документ, який містить дані про обсяги аміаку, підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником;

акт прийому-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяги аміаку, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку;

тижневий акт прийому-передачі аміаку перевізниками – документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником;

для етилену:

акт прийому-передачі етилену перевізниками – документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем);

акт прийому-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

2.6. Після переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом протягом відповідного (попереднього або у разі подання додаткової декларації до завершення відповідного календарного місяця - поточного) календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митниці (митному посту) додаткову декларацію (або декілька додаткових декларацій) у строки та порядку, встановлені законодавством.

Оператор газотранспортної системи України, оператор газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) або сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу після підписання документів, що визначені у пункті 2.5 цього розділу, та сертифікатів (паспортів) фізико-хімічних показників товарів надає їх митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, для здійснення митного оформлення.

При оформленні митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткової декларації здійснюється контроль зіставлення даних про обсяги товарів, переміщених трубопровідним транспортом через митний кордон України за періодичною митною декларацією, зазначених в актах прийому-передачі, товаросупровідних документах, та інформації, отриманої за результатами фактичного контролю.

Оператор газотранспортної системи України з періодичністю раз на тиждень (щосереди) надає у формі електронного документа митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, необхідну для здійснення фактичного контролю оперативну інформацію про переміщувані товари за попередній тиждень на підставі показників приладів обліку, у тому числі розташованих за межами митної територiї України.

{Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

2.7. У випадках, коли акти прийому-передачі, визначені у пункті 2.5 цього розділу, не можуть бути надані митниці (митному посту) разом з додатковою декларацією у зв’язку з необхідністю підписання їх іноземним суб’єктом господарювання (перевізником, відправником, одержувачем), дозволяється надання таких актів до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання додаткової декларації.

ІІІ. Здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом

3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митниць (митних постів), у зоні дiяльностi яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, згідно з визначеним ДФС розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.2. У місцях митного контролю товарів митницями (митними постами) створюються зони митного контролю.

3.3. Фактичний контроль товарiв (крім природного газу) здiйснюється з перiодичнiстю, що вiдповiдає перiодичностi подання додаткової декларацiї на переміщені товари.

Фактичний контроль щодо переміщуваного трубопровідним транспортом природного газу зі складанням акта про результати фактичного контролю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, здійснюється у разі виявлення розбіжностей в документах та інформації, що передбачені цим Порядком, та/або за результатами аналізу ризиків.

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.4. Під час здійснення фактичного контролю залежно від виду товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, визначаються фактичний обсяг та фізико-хімічні показники товару, перевіряються показники приладів обліку та дані документів обліку обсягів товару, здійснюються контрольні вимірювання, відбір проб (зразків) товару (у разі потреби), накладається митне забезпечення.

3.5. Місця накладення митного забезпечення узгоджуються митницями (митними постами), у зоні діяльності яких розташовані місця митного контролю, з підприємствами трубопровідного транспорту.

3.6. У разі необхідності накладення митного забезпечення на прилади обліку або засувну арматуру, заміни приладів обліку або засувної арматури, здійснення їх перевірки або виконання ремонтних (профілактичних) робіт, проведення яких потребує порушення цілісності митного забезпечення, керівник (уповноважена особа) підприємства трубопровідного транспорту не пізніше ніж за одну добу до проведення таких робіт у письмовій формі із зазначенням дати й часу початку робіт повідомляє про це митницю (митний пост), у зоні діяльності якої розташовано відповідне місце митного контролю.

{Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

Після закінчення таких робіт посадова особа митниці (митного посту) проводить накладення митного забезпечення.

3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення проводиться посадовими особами митниці (митного посту), у зоні діяльності якої розташоване місце митного контролю, в присутності відповідальних осіб підприємств трубопровідного транспорту, при цьому складається акт про накладення митного забезпечення чи акт про зняття митного забезпечення у двох примірниках за формами, наведеними у додатках 2, 3 до цього Порядку.

Один з примірників акта про накладення (зняття) митного забезпечення зберігається в митниці (митному пості), у зоні діяльності якої розташоване місце митного контролю, другий - на підприємстві трубопровідного транспорту.

3.8. У разі виникнення реальної загрози порушення технологічного процесу, аварійної ситуації або дії обставин непереборної сили відповідальна особа підприємства трубопровідного транспорту може самостійно зняти митне забезпечення з приладів обліку або засувної арматури, про що повинна у найкоротший строк повідомити митницю (митний пост), у зоні діяльності якої розташоване місце митного контролю, у письмовій формі засобами факсимільного зв'язку й протягом доби з моменту виявлення таких обставин надати документальні докази існування зазначених обставин.

3.9. За результатами здійснення фактичного контролю складається акт про результати фактичного контролю у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Один з примірників акта про результати фактичного контролю зберігається в митниці (митному пості), у зоні діяльності якої розташоване місце митного контролю, другий - на підприємстві трубопровідного транспорту.

3.10. Митниця (митний пост), у зоні діяльності якої знаходиться місце митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом (для підпунктів 3.10.3 - 3.10.5 цього пункту - у разі, якщо здійснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті), зобов'язаний:

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.10.1. Здійснювати фактичний контроль згідно з вимогами цього Порядку.

3.10.2. Здійснювати облік актів про результати фактичного контролю.

3.10.3. Направляти на адресу митниці (митного поста), уповноваженої(ого) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним:

акти прийому-передачi природного газу та сертифiкати (паспорти) фiзико-хiмiчних показникiв товарiв (крім тих, що надаються оператором газотранспортної системи України, оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу згідно з пунктом 2.6 цього Порядку);

{Абзац другий підпункту 3.10.3 пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

звіти про рух газу у ПСГ за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, оформлені виробничим управлінням підземного зберігання газу (далі - ПЗГ) і мають відбиток штампа "Під митним контролем" посадової особи митниці (митного поста), яка здійснила фактичний контроль.

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

3.10.4. Протягом доби інформувати митницю (митний пост), уповноважену(ого) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, про:

випадки невідповідності показників, знятих з приладів обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, даним, зазначеним у акті про результати фактичного контролю та у документації пунктів обліку;

виявлені випадки несанкціонованого зняття митного забезпечення з приладів обліку чи засувної арматури;

проведення робіт, визначених у пункті 3.6 цього розділу.

{Підпункт 3.10.4 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

3.10.5. Надавати митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, іншу інформацію, що стосується здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом.

{Підпункт 3.10.5 пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

IV. Здійснення митного контролю та митного оформлення обсягів балансування, балансуючих обсягів природного газу та обсягів природного газу за операціями із заміщення природного газу (бекхолу)

4.1. У разі наявності у звітному періоді обсягів балансування або балансуючих обсягів природного газу відомості про такі обсяги зазначаються в загальному акті прийому-передачі природного газу перевізниками за звітний період. Для балансуючого обсягу природного газу можливим є подання таких даних митниці (митному посту) у довідці, складеній перевізником - оператором газотранспортної системи України за звітний період, про позитивну або негативну величину, що становить різницю між обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташовані на митному кордоні України.

Декларуванню у відповідний митний режим підлягають:

обсяги балансування - оператором газотранспортної системи України не пізніше ніж на 30 день після закінчення дії угоди (договору) між операторами газотранспортних систем України та суміжної держави;

балансуючі обсяги - резидентом - стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу не пізніше ніж на 30 день після закінчення дії угоди (договору) між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) на підставі загального акта приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) або довідки, складеної перевізником - оператором газотранспортної системи України за звітний період, про позитивну або негативну величину, що становить різницю між обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташовані на митному кордоні України. Відповідальність за декларування балансуючих обсягів природного газу несе декларант. Органи доходів і зборів не відшкодовують жодних майнових претензій осіб, які мають повноваження стосовно відповідних обсягів природного газу.

4.2. Заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється шляхом переміщення операторами газотранспортних систем України та суміжної держави та/або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища відповідним особам, зокрема частково, замість обсягів природного газу, що заявлені до переміщення за періодичною митною декларацією (обсяги, що заміщуються), обсягів природного газу, що знаходяться в газотранспортній системі та/або газосховищі (обсяги, якими здійснюється заміщення).

Відомості про обсяги природного газу, що заміщуються, та обсяги природного газу, якими здійснюється заміщення, зазначаються в загальних актах прийому-передачі, підписаних перевізниками - операторами газотранспортних систем України та суміжної держави, та актах прийому-передачі природного газу, підписаних перевізником - оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою).

Митне оформлення природного газу за наявності операцій із заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється на підставі відомостей щодо обсягів природного газу, що заміщуються, якщо таке оформлення не призведе до зменшення сум митних платежів, що підлягають сплаті до бюджету.

Якщо за операцією бекхолу здійснюється митне оформлення випуску природного газу після перебування в митному режимі митного складу, але замість обсягів іноземного природного газу, що є в газосховищі, відповідним особам передаються інші обсяги природного газу, відповідні обсяги природного газу, що заміщуються, набувають статусу українських товарів.

{Порядок доповнено новим розділом IV згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
трубопровідним транспортом

РЕЄСТР
обсягів природного газу, що зберігається в газосховищах
у _______________________ 20__ року
(місяць)

Найменування особи - власника природного газу, обсяг якого перебуває під митним контролем

Обсяг природного газу у газосховищах на початок звітного періоду, тис.куб.м

Закачано в газосховища протягом звітного періоду, тис.куб.м

Відібрано з газосховищ протягом звітного періоду, тис.куб.м

Передано за документами безпосередньо в газосховища іншим особам протягом звітного періоду

Обсяг природного газу у газосховищах на кінець звітного періоду, тис.куб.м

фізичне закачування

операції із заміщення (бекхолу)

фізичний відбір

операції із заміщення (бекхолу)

обсяг, тис.куб.м

найменування особи - власника природного газу

Усього за звітний період

У тому числі обсяги, що знаходяться під митним контролем і належать:Керівник
оператора газосховища________________
(підпис, дата)________________
(ініціали, прізвище)М.П. (за наявності)


{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}
Додаток 2
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються трубопровідним
транспортом


Форма

АКТ
про накладення митного забезпечення на прилади обліку та засувну арматуру


Додаток 3
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються трубопровідним
транспортом


Форма

АКТ
про зняття митного забезпечення на прилади обліку та засувну арматуру


Додаток 4
до Порядку та строків митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються трубопровідним
транспортом


Форма

АКТ
про результати фактичного контролю

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: